L 1 I I I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREK I N Di/blad verschijnt dagelijks behalve op 7x>n-en Feestdagen f 1 Dit nummer bestaat uit 2 bladen. EERSTE BLAD. BUITENLAND. J f - f INEO" efoon 517 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE.NII HWEJW FEUILLETON. I KERK a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ- OUDEWATER, REEUWIJK; SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUI- 'l. ena, In den Maalstroom, Roman van OLGA WOHLBRüCK. Vrijdag 1 December 1922. 4107 W rt wring. ®oltt MdMa.7 randen worden berekend naar plaateruimta. fout". Zij het feweest”. begreep *t om het op te rapen. ('X crdt a I i* fiOlME «OBRAr ABONNEMKNTSPRIJSi per kwartaal ƒ2.25, par week IT eent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper ftechiedt» (Franco par port par kwartaal f 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau! MARKT 81. GOUDA* bij onze agenten en loopere, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van nur.i Administratis Tel In*. f2f Redactie Tel 545. zelfvernietigende wijze tot Athene, is slechts een iet beneden glijden nog bereikt. Het beschaafde indruk van een moord droom van de Hellenis- Onwelwillende bejegening van inter* geallieerde commissies. Londen, 30 Nov. (V. D.) De officieren der intergeallieerde controlecommissie, die de militaire garantie-commissie vervangen heeft, zijn bij verschillende gelegenheden door Duit" sche beambten in hun werkzaamheden bemoei" lijkt, waarvan de ernstigste gevallen weren te Stettin in Juli j.l. en te‘ Passau in October en den volgenden dag te Ingolstadt. De raad van gezanten heeft over deze zaak beraadslaagd en terwijl de Duitache regeering na veel uitstel voldoening heeft gegeven ten oj>- zichte van het incident te Stettin, kan hetzelfde niet worden gezegd ien Opzichte van de beide andere incidenten, die- de geallieerden buitenge woon ernstig achten. Het is blijkbaar niet waar* schijnlijk, dat de geallieerde militaire contröle in Duitschland zal worden verminderd, zoolang zulke voorvallen kunnen plaats hebben. Een instituut voor buitenlandsch» ’Lij politiek. ‘Iff Hamburg, 30 Nov. (W. B.) De Senaat heeft besloten, aan de Bürgerscfyaft een ontwerp toe te zenden, waarbij de stichting van een in stituut voor buitenlandsche politiek te Hamburg wordt voorgeeteld. Voor dit instituut zijn reeds thans, ook van particuliere zijde, gelden ter be schikking gesteld. Prof. Mendelssohn Bartholdy zal aan het hoofd ervah staan: Tsjitsjerin te Berlijn. Berlijn, 30 Nov. (W. B.) Volgens berich ten in de bladen beeft de Russische volkscom missaris voor buitertlandsche aangelegenheden het Internationaal Bureau 1 Tsjitsjerin, die zich op zijn reis van Moskou ders nooit...... Ze las en las eerst niet, wat hij van haar wilde. Het speet hem erg, maar er was niets meer aan te veranderen. Een ongetrouwde dokter kwam niet vooruit Zoolang hij in het sana torium was ging het nogMaar onder deze omstandighedenHij moest nu aan een eigen praktijk gaan denken, en daardoor was alles een beetje onverwachts gekomen. Hij had haar anders voorbereid. Maar ze zou toch ten slotte ook zelf wel inzienen hij had een zeer goede keus gedaan. Zijn meisje was van goede Berlijnsche familie met de beste relaties, zij was beschaafd, vermogend en .had herp ook lief. Ze zou zijn geluk toch niet willen vernietigen, die goede Fritz! Hi) zou nooit vergeteti, wat hij haar schuldig was en wanneer hij eerst maar getrouwd was, dan kon hij ook- zijn materieele ver sprak met snellen adem, merkte het dat zij Susanne steeds meer terug drong die(,bleek van angst, met bezwerend opgehe ven handen voor haar stopd. „ZusteThoe komt u erbij? IJoe kunt u zoo iets zeggen! I" Maar zuster Friederike was reeds in haar \amer. Wat had zij met die jonge vrouw te maken? Met haaf niet en met niemand meert Het laatste, dat uit de buitenwereld, waar van zij griezelde, in haar kamer dóórgedron gen was, was een brief geweest: „Per bode bestellen” „persoonlijk.” Ze had den bode een fooi gegeven en zich toen opgesloten, om den brief te lezen. Het opschrift reeds: „Mijn lieve Friederike’’ benam haar den adem. I - Ittiek was hun dwaling volgens een Franschjhet Internationaal Bu.cuu gelegde, „meer dan een misdaad, een fout". Zij11 moesten boeten en het helpt hen niet meer, dat de Britsche gezant zijn paspoort heeft geeischt. Chauvinisme na een verloren oorlog, dat op zop bloedige en zelfv Thracische linie uiting komt, als thans in teeken, dat men near net niet de laatste trap heeft b Europa is meer-onder 4sn dan van een vonnis. De tische wedergeboorte Schijnt voörbij." Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wessel ink—van Rossum, 74 - f Zuster Friederike deed de deur maar half |bpen. Ze had blijkbaar groot toilet gemaakt Het rook naar water en zeep, waschgoed lag bp den grond en het lange, donker blonde haar hing los over de vitte nachtjapon. Ze fcag er bleek uit en haar groote oogen lagen Ws uitgebluscht in de kassen. Maar het ge lukte haar toch te glimlachen. „Wat ziet u er aardig uit, mevrouw!” „Beneden wordt er gezongen en gedanst." »Ja, ik kan alleg op mijn kamer hooren...” •vat wilde die jonge vrouw van hau,— was •ij door mevrouw Elise gestuurd. Kwam zij Inisschien epionneeron? T «Mag ik niet even binnen komën, zuster?" F «Mijn kamer is ferg wanordelijkneem pij niet kwalijk, nftvrouw..^kan ik u an- JBerd van dienst zijn?” Het «va* Susanne afschuwelijï pijnlijk, •aar zoó op dan drempel uit te vragen, maar pu was ze er eenmaal t »,Mijn man zou graag willen weten tió6 Eèl F t manheer Frank gaathij heeft reeds naar Jessau ,vamiünd. ad ju> JL1 muren van zijn kabinet voor den Duitschen jour nalist er geen geheim van, dat hij de last, die op hem woog, zwaar vond. In Thracië en Klein- Azië bevond zich het Grieksche front precies daar, waar de Entente dit had bevolen; van gren zen kon meniiniet spreken, daar eenerzijds de Helleensche militairen de p— slechts „voorloopig" noemden en de bezetting van Constantinopel door dezen „Constantijn” als de vervulling eener hoogere toezegging wilden beschouwen en daar anderzijds in Klein-Azië de oorlog met de Turken in guerilla-vorm werd voört gezet. Volgens Lahm was Goenaris heele- maal niet belust op avonturen; hij was misschien slechts minister van oorlog geworden om daar het ergste te vorkomen. Goenaris wai gematigd in woorden en daden. In 1915 werd hij. zelfs pre mier en hij behoorde tot hen, die niét op ver overingen uit waren. Om van Klein-Azië niet te spreken, beschouwden zij zelfs een al te groote gebiedsuitbreiding in Thracië uit deh booze. Aangenomen moet worden, volgens Lahm, dat - - Goenaris en Stratos ,den koning persoonlijk voor ,in(?en °P economisch het politoerendeen haantje-de-voorste-deel van de militaire partij waarschuwden en ook langen tjjd hun inzichten door den koning wis ten te doen deelen. Goenaris reisde naar Rome, Parijs en met name naar Londen, bovenal om leeningen op te nemen. Het resultaat was teleur stellend. De city bleek slechts bereid te zijn in bescheiden mate te helpen, daarenboven nog in het geheim ep naar gewoonte met poli tieke voorwaarden, geheel in het voordeel van Engeland. Voor de Constantinopelsche doel einden van Lloyd George moesten de Grieksche soldaten in Klein-Azië opkomert. Na een voor jaarsoffensief bleef de opmarsch naar Angola steken; daarna had de dób&cle der troepen plaats, die den oorlog moede waren. Evenals elders na een catastrophe werd ge-roepen om de schuldigen. De generaals en oorlogspolitid had den de natie den dolksteek gegeven en daarom vielen zij onder de kogels. Lahm besluit zijn artikel: „Wanneer Goenaris mede schuld hebben aan slechts in zooverre, genwoordigers, zich konden onttrekken i VOLKENBOND. De centrale inlichtingendienst van Internationaal Arbeidsbureau. De persdienst het Internationaal Bureau van den Arbeid mejdt De voorspelling, die bij de stichtingtvan het Internationaal Bureau van den Arbeid gedaan h, n.l. dat hef tot een verzamelplaats van inlich- gebied zou worden, is tot sn. Een deel van de taak van het Internationaal Bureau bestaat volgens het vredesverdrag in*het verzamelen en versprei den van inlichtingen, die betrekking hebben op de internationale regeling vap de economische en arbeidsvoorwaarden. Gedurende de drie jaar van zijn bestaan hebben de werkzaamheden van het Bureau op dit gebied zich belangrijk uitge breid. Het rapport van den Directeur, Albert Thomas, aan de vierde Conferentie zegt hieromtrent De ingekomen aanvragen om inlichtingen wa ren talrijker en van meer belang dan in de voor afgaande jaren zij kwamen van de zijde van re- geeringen, werkgevers- en arbeidersorganisaties, universiteiten, bibliotheken en philantropische en andere instellingen, evenals van particuliere per sonen en w^l uit ae volgende landenAustralië, België, Canada, Chili, China, Duitschland, Dene marken, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Estland, Italië, Ijlend, ïndïë, Japan, Nederland, Noorwegen, Joegoslavië, Oostenrijk, Polen, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland en de Vereenigde Staten. Er worden allerlei economische inlichtingen verlangd en uit de vragen der regeeringen blijkt, dat de antwoorden dikwijls gebruikt worden voor de voorbereiding van nieuwe wetten en admini stratieve maatregelen. Het zijn niet allpeij de nieuwe pas sedert’het Vredesverdrag bestaande staten, die het Bureau con$ulteeren, ook de groo te landen met een vergevorderde sociale wetge ving willen voordeel trekken van de ervaringen door andere landen gemaakt. Alle publiekrechterlijke administraties hebben langzamerhand de gewoonte aangenomen om bij het Bureau aanvrage te doen voor de snelle ver- krijging van een document, of voor een onder zoek dat 6611 ruimer terrein beslaat. De verschil lende regeeringen hebben hierdoor ook gelegen heid om opnaar uitgaven te bezuinigen. In den laatsten tijd zijn o.a. inlichtingen ge vraagd over collectieve arbeidscontracten, vak onderwijs, ongezonde beroepen, voortzettingson- c'“‘5 derwijs voor mijnwerkers, werkuren in de hós- pitalen, veplichten arbeid voor jeugdige per$o- lt *n1nen, nachtarbeid in bakkerijen, werkloosheids verzekering enz. j Een Internationale Lnndbouwcommissie. De persdienst van van den Arbeid meldtI naar Lausanne bevindt en zich enkele uren te Als resultaat van de onderhandelingen tusschen Berlijn ophoudt, hedenntwniddag deelgenomen ADVKRTKNTIEPRUB» UU Goud* Martrekan (bihnwMia tat Meerr*-.. ■1—5 regel* 1.30, elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda ea dM hewig* J5 regel» 1.55, elk» regel meer 0.30. Advertentie» in ba* Za»arda<nB»un«« iUi - Wla< op den prtfa. IJefdadfgbeida-advfrtentién de helft m den |»ri)a INGEZONDEN MEOKDKELlNGENI5--I S2.0I» elke Mg«l W l>» de VOOrpagin j 60 hoogar. G /oM advertentiëa «n lugasondea mededeellagan MJ etmtraet tot Boer gerodner. i- dt n prjj». Groote letter» en randen worden berekend naar plaateroimt» Advortentiën kunnen wurdea ingezonden door tuserhenkainrt van ooUede bookhan- Be.aren, Advertentiebureau», en onze Agenten en moeten daage róór gn giaatrtag aan be* Buren? ril» ingekomen, teneinde van opname veraekerd te stia. om had ze hem vertroeteld, hem verzorgd, i zijn „doctor” voor hem hetaald en hem zijn betrekking bezorgd opdat een andere kwam en hem van haar weg nikte! Vergeten boerentrots steeg uit de diepte op, een wilde haat tegen die medeminnares. Voor die vriéndelijk» deelname van zijn meisje bleef zij doof. Ze had haar door el kaar geschud en bij de hpren de kamer in gesleurd, wanneer ze haar te pakken had gekregen. Dat was misschien wel niet „Der- lijnsch" geweest, inaar echt Pommench zooals de vrouwen op ’t dorp zich gedroegen, wanneer er een kwam, die den man verleid de, die aan een andere toe behoorde. Daar bestond er dan geen vriendschap en lieve woordjes meer. Krepeeren kon dieen dat was ook eerlijk. Daar stond de cene tegenover de andere en sloeg er met haar dikken Pnmmerschen kop en haar grove vuisten op los tot het bloed op den muur spatte. Zoo ging het daar. En dan word het haar.ook lichter om het hart, wanneer inen haar beticht had ■a~ die andereOok wanneer men haar den man lietdien ellendigon kerelMaar dan wisten ze ook alle twee wat ze aan hem haddt en wat hij waard was....„ Juist op dat oogenblik had Susannè Graeh- ner aan de deur geklopt en naar Felix FraijjL gevraagd, en toen was het haar alsof de jon ge vrouw met haar vragen die diefachtig», koelltioèdigheid van d Jorlijnsche vrouw vertolkte, die tot zich lokte, wat haar beviel en naar zich toe trok, wat haar tegen kwtan, zonder ook maar te vragen, wien het behooi deDaarom wilde ze niets méér met haar te maken hebben, daarom had zij haar c*:> grove, be’cedigende woorden naar hooi geslingerd en r.!ch verlustigd in de vera.- waardiging en an^ t. dio haar uit Susanna s oogen tegen ttiaaiden. al- plichtingen jegens haar nakomen. Hij had voor zijn vrouw zijn verhouding met haar ook heelemaal niet verborgen gehouden, want in Berlijn dacht men over zoo iets heel anders- dan in Pommersche dorpen. Ze hoopten beiden, zijn meisje en hij, djjt die goede Friederike troost zou vinden in haar beroep. En zij zouden beiden haar overal aanbevelen want goede particuliere ver pleging leverde veel meer op en hij z kwam nu ook in goede kringen. En da., drukte hij haar nog „ontroerd de goede, trou we handen” en verzocht haar toch vooral „niet boos op hem te zijn", omdat hij he den, gelijk twaalf jaar geleden, zijn hart en zijn verstand volgde. Wat ze het heel» jaar gevreesd had en toch niet had kunnen geloo- ven was nu toch^gekomen. Met een paar vriendelijke w-oorden en beloften; zoo kwam zoo iets altijd! En daarom had te hëm twaalf Jaren van mu WH»... «.w. -V.-.— haar leven gegeven—oiidwt hij afscheid van zoo'IlDamde hii haw toch haar pam, zooals na een wandeling! Daar- Ze werd zoo rood, dat de zuster haar plot seling scherp opnam. Dat was het dus! Daarom zag mijnheer Frank er zoo slecht uit, was hij zoo nerveu? en viel hij zoo af! Waarom liep die mooie kleine vrouw dien man na hij was toch getrouwd! Hij had toch een mooie, goede vrouw thuis r~ die zich bezorgd om hem maakte en op hem wachtte! Moest er dan altijd nog één tus- schen komen, wanneer twee menschen bij el kaar hoorden? c. Haar groote oogen flikkerden toornig, haar stem beefde van ingehouden verontwaardi- ging, toen zij de woorden uitbracht: laat dien ^gaanhoort u!Die moet naar huis, naar zijn vrouw, naar zijn kinderen...,.? hem doet het geen goed, hier te zijn „Ik begrijp u niet, zuster „Ik heb zijn vrouw beloofd op hem te let-, tenik had haar moeten schrijvent' lang had ik dat moeten doen! Toen uw jon gen nog hiér lag en hij altijd urenlang met u in de kamer zat.v... toen al had ik moeten schrijven!" Ze niet, v i van den Arbeid en het InlernationaatólafndbouwinJitiHiut te Rome, is onlangs een con'nfiissie ingesteld die ten doel heeft de studie van*de bescherming vau land- bqujyarbeiders. Ofschoon tusschen vertegen- wootdigers van de twee genoemde instituten reeds eerder besprekingen hadden plaats gevon den omtrent de mogelijkheid van eert nauwere samenwerking en de veitnijding van dubbel werk, kon deze advisecrende commissie niet benoemd den, vdór dat het Internationaal Gerchtshof uit spraak had gedaan over de kwestie der bevoegd heid van hot Internationaal Bureau van den Ar- bekffS’n landbouwvraagstukken, Nadat het Hof uitspraak had gedaan en hef Bureau dus be voegd verklaard was om zich met landbouw vraagstukken l>ezig te houden, heeft de Raad van Beh. van 't Bui eau in de comm. benoemd Carlier, België, president van den Raad, als werkgeversvertegenwoordiger, en Leipjirt, Duitschland, als arbeidei «vertegenwoordiger, DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING Engeland en de houding van Frankrijk tegenover Duitsch land. Londen, 30 Nov. (R.) In het Lagerhuis opnieuw de vraag beantwoordend, of Brittannië zach zou verzetten tegen pogingen van Fransche zijde om het Rij land van Duitschland af te schei den, verklaarde Bonar Law, dat de Vraag hypo thetisch was en dat- het hem daarom ónmogelijk was ze te beantwoorden. De Britsehe regeering ^Tw^^^d^^^derth^^ZelMTs a tl deeling van het departement van buitanland'R hfl zaken baron Von Maltiahn gaf en waéraan be halve ISjitejerin ook de rljkskanselier dr. CuM en de minister van buitenlandsche zaken Vol Rosenbcr# aanzaten. De Franeche Rijnland-politieL ^'2 Berlijn 30 Nov. (W. B) Naar uk K«tl len aap de Voss. Ztg. gemeld wordt, heerschl •r in Rijnland tengevolge van de te Parijs aand gekondigde politiek van „nroduefieva onder* pandsn" groote opgewond®nlwkl, die tot uiun« komt in oen reek» morree en verklaringen. W een motie van de christelijke vakvere«ó|ingenj wordt geaegd, dat de tijd voortij ie, waart* ©vod het nationale wel en wee el’een maar beechikg wordt door politicL Zonde.’ den wil van het ar< beidsod» volk aan den Rijn Is geen oplossing moge lijk van de opnieuw opgeworpea kw*sti<NT De vrije Vakvereenlgingen hebben een derge ijs ke motie aangenomen. De Kölnische Zeitung maakt melding van eed heele reeks betoogingen in verschbletid» kiin* gen der bevolking en regt, dat heet Rijnland than» opnieuw de wereld tocroept, dat lm Duitsdi i» en Duitsch wil blijven. J De benarde tijden. BrunwIjk, 3ü Nov. (W.-BDe lend* dag heeft een voorstel der scciaal-democratenf aangenomen waarbij de staatsregeling wordÉ opgedragen bij de rijksregeering aan te drirt-J gen op de wederinvoering der distributie voort levensmiddelen en voorwerpen van dageüfkscTW had geen voorstel te dezer zake ontvangen. behoeft*. Insgelijks is een voortitel aangenomen^ volgens hetwelkgeen uit leden van den Land dag en vertegenwoordigers der consumenten bestaande commissie naar'Berlijn zal worden gezonden, die beeprekirvjen zal houden m4 de rijksregeering over de v’rbet’ring vim dep toestand der volksklassen, dre het moest «yrodsj lijdend sijn. De verplichte graanleveringen. Bar! ijn, 5O N o v. (W. B.) Naar aan de Wa* den wordt gemeld, is het niet uitgesloten, dal het binnenkort noodig zal zijn aardappelmeel ■an het broodmeel toe te voegen. Van het eer4 ste derde deel van de gedwongen graanlew ItW gen is nog steeds niet alles afgeleverd. In hal algemeen is 79 afgeleverd^ in Pruisen 82 Volledig afgeleverd hebben Oldenburg «n Anrt halt De prijs, die voor het graan werd betaald^ moest door het rijkagraanbureau voor rogge yart 30.000 op 90.000 mark, voor tarwe van 32.Ó0Q( op 96.000 mark worden verhoogd. Rumoerige zitting van den Harnburgscaen 'S gemeenteraad. ’R Hamburg, 30 Nov. (W. B.). In de gW teren gehouden zitting van den gemeenteraad kwam het bij een bespreking inzake de financies* ie middelen voor het gevangenisbestuur door eert communistische interruptie tot een stormachtigs^ scène en geweldig tumult. Dit werd voorat heel vig, toen de communist Levy de onmiddellijkd invrijheidstelling elschte van Hermann Knuffkem die in 1920 de vischtrawler Senator Schroedw naar Rusland bracht. Knuftken is sedert neirew dagen een hongerstrtk ng begonnen. De presia den| zag zich ten slotte genoodzaakt de zitting' Ui schorsen. - Communistisch blad geschorst. Brunswljk, 30 Nov. (W. B) Het rttinhM rie van den vrijstaat Bronswijk heeft krschtengj t En nu zat zij aan de kale tafel van haaf kale zusterkamer en beet met haar bre-tlc*, stevige tanden op de knokkels van haar vin gers, om het stetfnende geluld to dempen# dat van haar lippen kwam. ,j In haar beroep zou zij „troost vinden!" ƒ1 Wel ja!Geloofden die twee dan werk'ö1^ lijk, dat het jammeren van o z. ken, het? rochelen van de stervenden, het angstzweet van do gemartejden troostende vergoedingt boden, voor al die lichte, zonnige toekomst* droomen, aan welker verw» zonhjking zijl tweolf jaren lang geloofd had? Verachting^ erge: nis, woede wurgden haar, dat ze meen de to zullen stikken, «o vloog naar hot rar^n, trok het open en hield haar handen iri «IvVi stroomenden regen. Daarop ging ze naae\ haar linnenkast, trok de laden open, ver< scheurde alles wat van den man kwam# dien zij twaalf jaren in liefde gediend had...’ Foto’s en briefjes, die hij hear op zijn vaJ cantierelzen gestuurd had» gedroogde bloe^ men en verbleekte linten. Handschoenen/ die hij haar gegeven had knipte zo aan klei ne stukken en ook oen zwarte zijden khawl/ die hij voor haar van zijn cersie inkomsten? als doctor gekocht had het kostbaarst** van alles wat zij bezat. En ze wroette 'ert zocht in alle hoeken bij elkaar, Wat ook maar eenigszina met hem in ver’ adstoni Ze weende niet hield zich goed, «ooa altijd alleen waren haar bewegingen hl t, rradat zij veel Hat vallen, en z OVERZICHT. „Onder de kogels van een soldateske zijn Gij 'kenland's beste mannen van West-Europee- sebe beschaving gevallen. Niet zgpder deernis en het diepste medelijden voor het Helleensche Volk zal elkeen, die deze mannen kende, het ont stellende nieuws uit Athene hebben vernomen. (Verraders var hun land zijn zij niet geweest; «ij hebben naar beste kunnen gewerkt en wer den het slachtoffer vari'de onfeenigheden en in-, trigues in den boezem jdor Entente, wier willoos ^Werktuig Griekenland linos het begin van den ©orlog is eeweest". Aldus de aanhef van dan artikel, getiteld „Die griechische Tragödie”,.datKm-1 Lahm heeft ge schreven in de Voss. Ztg. na^X aanleiding van de executie der oud-ministers, waarmee wij ons in het overzicht van gisteren bezighielden. Karl Lahm herinnert eraan, dat, tobn Venize- los in Nov. 1920 uit Athene moest vluchten, het Grieksche volk, dat de heerschappij van wille keur van dezen tribuun beu was, weer vrij kon ademefl. Honderden politieke gevangenen /werden vrijgelaten, die sinds vele maanden van hun vrijheid waren beroofd, omdat zij eens tegen het betrokken worden van den' staat in den1 oor- I log waren opgetreden of verdacht werden van royalistische gezindheid. De uitzinnige jubel, waarmee de terugkeer van Constantijn werd be groet, gold zegt Lahm voor een goed deel de liberale mahnen, die een bloedig-demagogisch bewind hadden opgeruimd. Den grijzen premier jRhally» hadden zich Goenaris, Theotokis en Btretp» ter beschikking -gesteld om de grpete mogendheden te „kalmeeren"; te Parijs, Londen en Rome meende men Venizelos te moeten steu nen, omdat hij Griekenland in den oorlog aan hun zijde had doen scharen; men weigerde Con- Istantijn als koning te erkennen, omdat hij ver-- Idediger der Grieksche neutraliteit was geweest. Toen na het plebisciet Constantijn Athene bin nen trok, heette het, dat de buitenlandsche ge zanten zouden worden terug,vetrokken. Zij ble ven en het spel begon, welks epiloog, aldus Lahm, thans moet worden geschreven. 5 Het felst had zich Frankrijk verzet tegen het Weder op den troon komen van den „zwager van Wilhelm II". Een medcdeeling va n het ge- J cantschap hield in, dat de in de Piraeus liggen- We Fransche kruiser het koninklijke schip niet «ou groeten; de Engelsche kruiser kreeg een, Wen Franschen onbekend, bevel om zich discreet uit de haven te verwijderen. Daarna hoorde men tnet verbazing, dat zich de Britsche admiraal dadelijk ten paleize had laten aandienen en de iorde van dén Verlosser had gekregen. Grooie Ontstemming in 't Fransche kamp: de eerste in» öicatie, dat Engeland van zins was met Grieken land een afzonderlijke politiek te voeren en mis schien Constantijn’» terugkeer heimelijk had begunstigd. Te dien tijde vertoefde Lahm in Athene en had hij gelegenheid met -Goenaris, Stratos eit Ulieotokis over den toestand en de vooruitzich- i ten van Griekenland te spreken. Goenaris was i minister van oorlog. Hij maakte binnen de vier 1 Het lijden is sensitief en helderziende; lint geluk hoeft sterkere zenuwen en een i zwakkeren blik. en Stratos eenigszins de gebeurtenissen, dan dat zij, geboren volksverte genwoordigers, zich in den emstigslen tijd niet konden onttrekken aan persoonlijke kleingees tige jalousieën. Stratos, de leider der z.g. refor mistische partij, stond, wat zijn overtuigingen betreft, Goenaris zeer ne; maar deze advocaat wenschte yoor zich de eerste rol en ihaakte de volksvertegenwoordiging gedwee, waarin den niet talrijk gebleven Venizelisten nieuwe invloed werd toegestaan. De eene crisis volgde op de andere; de militairen werden aan zich zelf over gelaten; in plaats van den eersten generalissimus Papoelas kwam generaal Hadjianestis, die <iobr het revolutionaire comité van de grootste te kortkomingen werd beschuldigd. Theotokis, de vroegere gezant te Berlijn, geheel een diploma tieke verschijning, had stellig geen voldoende kennis om als minister van oorlog den militairen toestand te kunnen overzien. Ook hij was geen nationalistisch fanaticus evenmin als Baltazzi cn Protopopadakis, wier rol van minder beteekenis was. Het in de motiveering van ’t vonnis j, maakte verwijt, als zouden zij, om Constantijn te houden, het volk niet de waarheid over den oorlogstoestand hebben durven zeggen, is voor tegenspraak vatbaar; warvt het is heele maal niet twijfelachtig, dat mannen,nis Goenaris, Stratos en Theotokis het land toch boven den koning stelden. Hun Engelsch-georienteerde po- 40

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1