!ROON” >36 I I HOU! 1MAGAZIJH e Etihgi NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 1 TB101 Maandag 4 December T922. 61. Jaargang! mWMRPMk V SoldiimiHi. KERK a. d. IJ., OUDERKERK In den Maalstroom FEUILLETON. ^BUITENLAND. k KOOL BEWENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. d. U., OUDERKERK d. U„ OUDEWATER, REEUWDE. SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, euz. Dit blad Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Rijnland en het overige Duitschland. De mede *ÏA SIGAREN. (Slot volgt). Sigarettenkoker». 7« rABAKSZAKXHt 'B PIJPEN I 1* PTJFENREKIBS' se ENZ ik weit (Wordt vervolg^ I gen gehouden, hartverlamming nwM het lt vooral niet „VAf probeeron, o®11- December den F dag geopend. In Matjes van M i 80 cents t 2.—, ION PIJPEN, PIJPEN, MEER- IPEN, BRUYèRE len met barnsteen londstnk. tr volle garantie. t ER SIGARETTEN ’IJPJES, ijpje van den dar STTENKOKERS af 10 cent. EN SIGAREN- EN ETTENPWPJïS wijde koppen. MERS EN SCHOONMAK*» LNSTEKBRS MBT .SCHBAK Grijp de waarheid waar zij is, hetzij bij frijand of vriend. sering EN IN LUXE (PAKKING. 1 SIGARETTEN- IS vanaf f 1— diverse modeller TABAKSPIJPEN gegarandeerd. CALCINé PIJPEN naf f 8.80. TABAISÏAWM tch I.brflu.t, wste op dR gebied kazak met Hng f 2.»- E ZILVEREN ETTBNPWPn» nltwerpw. Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wessel ink—van Rossum. )ZEN-- - SIGARETTEN. ISCHE SIGAREN- «STEKERS, izelf aan en wit T GARNITUREN uit Sigarenkoker, b en Portemonnaie waliteit leder. •erse modellen N AANSTEKERS. ze in kistjes met >n vanaf f 148* van Oct. f.1. aan de nieuw dit standpunt nadi en Turkije heeft bij de handelingen van Moedanie ti" - vastgehouden. het groote succes jaar hebben ti ten gerieve on- in de kamer ich- tel een waar een leder kan en zal slagen. van enkele artl- hieronder. jeateld ia *n, innar billijke* <1, w--1 om geloofwaardig: niet do kapitalisten, maar (M Duitsche arbeiders en do Duitache middenstand ziin tot nog toe de slachtoffers der besetting*» on der schadelooMteHingspoHtiek. 1 Salnrisverhooging van leden der intergea!!. contröle-commieeie. Berlijn, 2 Dec. (W.B.) Naar de ovondblas den melden, zijn do salarissen der leden van dl intergea! lieerde contröle-coinmisaie tot het drie voudige verhoogd met terugwerkende kracht var 1 Oct. af. tot hot Britsche, heeft volop werk togen laag loon, ter* jijn industrieel® magnaten reusachtige som- bij buitenlandsche banken beleggen, waar- ze goeddeels niet alleen ontsnappen aan binnenlandsche belastingschuld, maar ooU hun verplichtingen jegens het buitenland. Aan dien toestand moet een emde komen. Duitschland moet het minimum betalen". Een dergelijk verdrag was voor Rusland inder daad de gunstigste oplossing van de kwestie der zeeëngten, daar het tegelijk Turkije onder zijn protectoraat stelde en het tot verdediging der zeeëngten verplichtte. Na den wereldoorlog heeft de Russische radenregeering de poging hervat om het vraagstuk der zeeëngten op te lossen door een offensief en defensief verbond. Zij hoefde Turkije tot een dergelijk bondge nootschap niet te dwingen, daar Rusland en do Westersche mogendheden hun rollen hadden veranderd: dezen de gevaarlijkste vijanden <n Rusland de viiend, die solidair is met Turkije, waren geworden. Rusland heeft alle aspirati-s met betrekking tot de alleenheerschappij op de Zwarte Zee en de zeeëngten laten varen en de radenregeering staat op het standpunt, dat bei de vraagstukken in de eerste plaats door de oeeverstaten van de Zwarte Zee, die er het meeste belang bij hebben, moeten worden ge regeld. Op 21 Maart 1920 is te Moskou *-«*n verdrag gesloten, waarbij Turkije zich verplicht te op grond van dit principe beide vraagstukken niet zonder Rusland en de Pontusstaten te re gelen. De laatste nota van de radenregeering mogendheden heeft op- Irukkeiijk doen uitikomen wapenstilstands-onder- aan haar verplich- Mijnhocr von Glidiën zat op het terras van zijn slot en keek door een verrekijker hot park in. Daar wandelde zijn vrouw aan de zijde van den dokter. Een pijnlijke, nerveuze glimlach speelde voortdurend om zijn lippen. Wat bosptaken die zoo langt Wr.t beraad slaagden zij over hem? HU was net een voorwerp geworden, dat men dan hier, dan daar heen schoof. „Uw vrouw heeft frissche lucht en bewe ging noodig," had de dokter hem gezegd ett had haar eenvoudig meegetrokken, zoo aan matigend als anders niemand In zijn bijzijn durfde optreden. Hij zelf was zóó verbluft gewhest <n r den toon dat hij hen beiden had laten gaan Zij aan zijzoo had hij zijn vrouw nog nooit met een anderen man zien gaan. Nu was hij geheel alleen in to einden was dat niet gebeurd. Door de open halcondeur drong de zweelt lucht, alsof er een onweer hing naar binnen, die hem altijd dol maakte. De onderzoe king een vol uur had ze g’ luurd *M kwellend voor zijn zenuwen geweest en had l.em tot het uiterste geprikkeld. Steeds weer dat koude, harde vragen, telkena weer die korte knik na elk van zijn antwoorden als of die zeggen wilde: „Ja ’tIk weet H alhet kan heelemaal «nt anderszoo moet het ook." 'urkije heeft voor of in een geval van bondgenootschap met een of meer- idheden gesloten, omdat het icht het bestaan van Zijn rük meer DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De Engelsche gezant te Lon den aangekomen. Lord d’Abemon, de Britsche gezant fe Berlijn, is blijkens Reuter Zaterdag te Londen aangeko men. Hij heeft een bezoek gebracht aah het de- partement van buitenlandsche zaken, waar hij, naar verluidt, den toestand besprak betreffende de Duitsche schadevergoedingen. DE NOTA INZAKE DE*frfCfDENTEN MET DE CONTROLE-COMMISS1ES. München, 2 Dec. (W. B.). Naar het cor- i espondent iebureau-Hof fmann meedeelt, vei- trekt de Beiersche minister-president dr. von Knilling aanstaanden Maandag naar Berlijn, waarheen de rijkskanselier de minister-presi- denten der staten tegen 6 Dec. heeft uitgenoo- digd tot een bespreking. De Beiersche ml: ister-president zal Dinsdag de aangelegenheid der eischen van de intergc- alHeerde militaire ccntróle-commissie bespre- '’‘H’ ken met de bevoegde persoonlijkheden der r‘n<71 ryksregeering, nadat hij hier de noodtakelhke voeling met den landdag heeft genomen. De be slissing der Duitsche regeering zal dadelijk woe den genomen na den terugkeer van den minis ter-president en zal dan gepubliceerd worden. Berlijn, 2 Dec. (W. B.) Wegens de inci denten te Passau heeft generaal Nollet, naar aan de bladen wordt meegedeeld, een veront schuldiging geëischt door de verantwoordelijke plaatselijke ambtenaren aldaar en tevens ont slag van het hoofd der politie en van den com mandant van het bataljon. Aan den laatsten eisch werd voldaan. De schriftelijke betuiging van leedwezen van den burgemeesh i vokierd niet in den vorm, dien hij er aan gaf. Het ont- slag van het hoofd der politie is Beiersche regeering geweigerd. te kunnen verdedigen. t)e betreffende bondge noot wordt dan medebezitter der zeeëngten. In de 16e en 17e eeuw is Frankrijk de geallieerde van Turkije geweest, daar beide dezeifde tegen standers, Spanje en Oostenrijk, hadden. In de eeuw, toen Engeland de beheerscher van de Middellandsche zee was geworden en Rusland een werkelijk gevaar voor het Turksche Con- stantinopel en de zeeëngten werd, is Engeland eAij gekomen. In dit geval worden de Russische belangen ten zeerste geschaad: de deur van zijn i zeehandel kan op verlangen der Westersche beschermende mogendheden van Turkije niet alleen te eiker tijd worden gesloten, maar de Westersche mogendheden bezitten in geval van oorlog met de zeeëngten de strategische basis, t van waaruit zij een attaque kunnen doen op de - meest vitale deelen van ’t Russische rijk. Op 5 i Jan. 1809 werd voor de eerste maal tusschen i Engeland en Turkije een verdrag gesloten, in i welks elfde artikel Turkije zich verplichtte de zeeëngten (daar Rusland toentertijd een vloot had in de Middellandsche zee) bij beide uitgan gen voor oorlogsschepen van alle naties te slui ten, waarbij stilzwijgend de Engelsche uitge zonderd werd. In 1854 werd door de Wester sche mogendheden met Turkije een overeen komst aangegaan, die hun de zeeëngten opende om door den aanval op den Krim Rusland na betrekkelijk'korten tijd klein te krijgen. Bij den vrede van Parijs in 1856 werden voor Rusland niet alleen de zeeëngten afgesloten, maar werd dit land zelfs het bouwen van oorlogsschepen op de geneutraliseerde Zwarte Zee verboden. Na de instorting van Frankrijk bij Sedan heeft Rusland bij de Londensche onderhandelingen met Bismarck’s hulp weer de bepaling van de neutraliseering van den Pontus en het verbod van Russische oorlogsschepen geschrapt weten te krijgen. Toen Rusland na zijn overwinning in den oorlog van 1876r77 de zeeëngten voor nemens was voor Rusland te openen en voor de andere mogendheden te sluiten, was het bin nenvaren der Engelsche vloot in de Zee van Marmora voldoende om Rusland tot toegeven te nopen en in het Berlijnsche verdrag bleven practisch de zeeëngten voor Rusland gesloten en voor Engeland geopend. Engeland is daarna in zijn positie aan de zeeëngten met de zending van generaal Liman v. Sanders afgelost en het Turksch-Duitsche afsluiten der Dardanellen en zeeëngten, die voor Rusland de voornaamste verbinding met zijn geallieerden verbrak, heeft vervolgens in de eerste plaats tot een vroegtij dige instorting van Rusland bijgedragen. Ge zien de beteekenis, die de zeeëngten voor Rus land hebben, heeft dit van den vrede van Kücük-Kaïnardza (1774) aan Turkije steeds opnieuw ertoe willen brengen, dat de zeeengten voor buitenlandsche oorlogsschepen werden ge sloten en voor de Russische geopend. In het ver drag van Hunkiar Iskelessi (1833) heeft Rus land dit doel inderdaad voor zeven jaren Be reikt. Turkjje kwam onder het beschermheer schap van Rusland en sloot de zeeëngten voor de buitenlandsche oorlogsschepen, terwijl zij voor de Russische geopend bleven. Bij de onderhartdelingen van St. Strfano in 1877 heeft Rusland een vernieuwing van het verdrag van Hunkiar Iskelessi op het oog ge had. Duitschland was de eenige Europeesche mogendheid, die aan het Russische verlangen en het door Bismarck in 1887 gesloten herver. zeken’ngs-verdrag tegemoet kwam en den Rus sen zelfs haar diplomatieken bijstand toezegde. Het incident te Ingolstadt heeft generaal Nol-1 zouden brengen over alle loontrekkenden in hd let tot nog toe alleen ter sprake gebracht; - eischen zijn omtrent dit voorval nog niet Inge- deelmgen, dat de dwangmaatregelen gericl diend. De Beiersche regeering doet een onder- zijn tegen de groot-ka pi tails ten, «ijn geheel zoek naar dit incident. München, 2 Dec. (WB.) Nenr aanleiding van de incidenten te Passau en Ingolstadt wordt of, deel uit München gemeld: De gebeurtenissen-zijn onmiddellijk door de bevoegde autoriteiten onderzocht, waarbij ge constateerd werd, dat de politie geen schuld treft, reeds daardoor niet, omdat zij niets wist van de aankomst van de commissie en daarom niet bijtijds maatregelen kon zenden. Het onder zoek van het O.M. Is nog aan den gang. De steden Passau en Ingolstadt hebbén aan de contróle-commisie te München een brief ge schreven om zich te verontschuldigen. De Bel- ersche^-egeering kon de bovendien nog door de geallieerde militaire contróle-commissie geëisch- te strafmaatregelen natuurlijk niet nemen. Des niettegenstaande stelt de Ententeoverhaid de plaatselljke politie verantwoordelijk, logt beiden steden drukkende verplichtingen op en dreigt met de ergste sancties. De toenemende veront waardiging van de bevolking over het voort duren van de vernederende contróle is voor Iedereen, die nationaal gevoelt, geheel vanzelf sprekend. Evenwel is wijze terughouding en zelf- beheersching noodig. De Beiersche regeering heeft zich in verbin ding met de rijksrpgeering gesteld near aanlei ding van de incidenten. B e r 1 ij n, 2 Dec. (W.B.) Naar aanleiding van de nota van den raad van gezanten wegens de incidenten te Passau en Ingolstadt, waarbij aan elk dezer beide steden een geldboete van 500,000 gouden marken is opgelegd, bij niet betaling te verhalen op de inkomsten uit de Patta, zegt de Vossische Ztg., dat men had mo gen hopen, dat de raad van gezanten vier jaren na den wapenstilstand een dergelijke nota niet meer naar Berlijn zou zenden. De incidenten zijn natuurlijli af te keuren, maar zijn toch slechts mogelijk, doordat hef verdrag van Versailles het onbezette gebied van Duitschland onderwerpt aan een regiem, welks keerzijde eigenlijk een oorlogsbezetting is en iedere verzoeningspoli tiek te niet doet. Een millioen gouden marken beteekent tegenwoordig een milliard papieren marken. Wat stelt de raad van gezanten zich toch wel voor van het budget eener Duitsche provinciestad De Lokal Anzeiger zegt, dat hier sprake is van een voorwendsel tot kneveling, en vemede- jf van Duitschland. Dat blijkt te duidelijker, omdat* b.v. ten aanzien van het gebeurde te In golstadt nog niet eens het resultaat van het on derzoek bekend is. Overigens worden er over het gebeurde besprekingen gevoerd met gene raal Nollet, die een bevredigend verloop hebben. De Fransche Rijnland-politiek. Keulen,2 Dec. (W. B Verscheidene hon derden vooraanstaande leden der verrenlgde so- ciaal-democratische partij te Keulen hebben eenstemmig de volgende resolutie aangenomen: De vereenigde soriaal-democratische partij te Keulen wijst de eischen der Fransche regee ring betreffende de economie en het bestuur in Rijnland met alle beslistheid af. Het Rijnland is politiek, economisch en cultuieel zoo nauw met door de Duitschland verbonden, dat de Fransche impe rialistische methodes slechts nieuw groot onheil 1,7tVat is dat nou?" Zijn frisch jongensgezicht keek ontzet naar Ie versteende trekkenWat had ze tocb gedaan, die zuster? Op het nachtkastje stond een leeg glas, een klein zwart horloge met deuken erin tikte vroolijk onder een zwart crucifix aan het jtoofdeinde van het bed. 'Hij huiverde van ontzetting. Steeds weer B'.vain hem de vraag in den mond: „Wat Beeft ze toch gedaan, wat heeft te toch ge ■aan?” En juist omdat zijn vermoeden het hem B®i> herhaalde hij de woorden steeds en Bteeda weerop het donkere kleedje voor •et bed lag iets wits. Hij raapte het op, het wa» een briefje met •lauw potlood geschreven: „Cyrill 3de di» •erij 500,winst.” Hans Graebner keerde het briefje om en om. Zijn handen waren ijskoud en vochtig. iawist hij nu nogtoen aa ni| op den „buitenstaander” ingezet en ‘onnen, reusachtigDe eerste groote ast was het voor hem geweést enJa ADVERTENTIEPRU81 Uit Gwda «a cmatrokeB (baboorsnda tetdm trnstevtstaur» 1—reg’ls f L30, elke regel mev ƒ0.25. Van bulten Gouda as dan basorgkringt 3—4 regëlg 1.55. elke regel meer O M Advertentiën te bet Zaterdagnunimer M blK'ag op (Vn pnja. Urfdadlgheldfr-mlvertantiSn de helft van «ten prijs. JNGEZONDKN MEDEDEKLINGENi 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer /OJK O> de voorpagina 60 hooger. Crwone advertentlën en Ingezonden mededeel Inge» b0 eoatrnct tot neer geradoeeeeb. den pril» Groote letters en randen worden berekend naar plaateraimte. Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tasechenkomst van M^tede hoeMiaw1. delaren, Advertentiebureaus en onze Agentan n moeten daags vóór de plaatste.* aan bet Bureau ziin Ingekomen, teneinde van opname verzakard te s#a. maar hoeert de zuster had op Cyrill in gezet!Ze wedde dus! En toen niet voor de eerste maal en niet Voor de laatste maal En toen ze niets meer bezat, had ze er een einde aan gemaakt. Niemand had haar geholpenHij ging achterwaarts naar het venster. De arbeiders daar buiten be hoefden niet te zien hoe bleek en slap hij was. liet briefje stak hij in zijn zak. Dat hoefde niemand te weten. Zopiets kon wel eens voorkomen, maar hier mocht het niet voorkomendat voelde hij heel goed. Het gold hier het Graebncr-sanatorium, het huis droeg vaders naam. Trouwens, niemand hoefde iets te weten,'niemand „Is ze heusch dood?” vroegen de werklui sacht Nu was hij zoo’ ver, dat hij zijn gezicht weer kon laten ziem „Staan jullie nouwnaar niet zoo te kijken er is niets te zien!” Hij deed het raam voor hun neus dicht, daarop draaide hij het electrische licht uit, ging de deur uit en liep op zijn te^ien over trappen en gangen naar de woning. Zachtjes klopte hij aan bij zijn moeder, en daar ze niet antwoordde deed hij de deur open. Vervelend vond hij dat, haar met die boodschap 'wakker te makenMaar er was niets aan te doen en het viel hem min der zwaar toen hij haar gezicht zag, dat met het terug gekamde haar zoo hard en koud op het kussen rustte. Ook haar handen rustten, tot vuisten gebald, op de roode de ken zwaar en eigenzinnig alsof ze ook nu de teugels niet uit haar handen gaf, als of ze ook nu nog al haar geld in haar hand verborgen hield en bewaarde Neen, dat was niet iemand die om mede lijden vroeg: dat had zij niet noodig. Haar kon men alles zeggen en aandoen. Zij viel niet flauw «a huilde niet, wanneer ze iets ergs hoorde speld, van een oude haitkwaal van de zus ter en toen laten doorschemeren wat dokter E uiman voor haar geweest was en hoe die haar verlaten had om, te trouwen Het waterglas, op welks bodem een witte laag lag, had ze van tevoren zelf omgewas- schen en tot op de helft met frisch water ge vuld, ook een slokje er van genomen, opdat men kon zeggen: „Onderzoekt u dat water eens” Maar dat was hecleinaal niet noodig. „Hartverlarilming.” De jonge dokter schreef het mot een gerust geweten. Daarbij moest het nu blijven. Die twee oudjes kon den denken wat ze wilden. E^liae liet een kamer voor hen in het sa natorium in orde brengen, hun eten en goe den wijn brengen en e®n autotochtje door Berlijn makenDen volgenden morgen, voor dag en dauw, wikkelden zij hun brood jes in een grooten, ronden zakdoek en stap ten de groote stad in, waarvan het leven hen zóo met vree» en verbazing vervulde, dat ze totaal vergaten, waarom ze gekomen wa ren; het bleeke, \erstoende gelaat van hun kind vergaten, dat aanstonds in de koude, vochtige aarde neergelaten zou worden. En toen ze terug kwamen, wankelend als in een roes, moe, hongerig, en do wit ge dekte tafel in hun kamer zagen met een flesch rooden wijn en allerlei koud gebra- d o vleesch, salade on banket, toen lieten zij de. glazen zacht klinken, dronken een wei nig te veel en waren het er ten slotte over eens, dat zij in Berlijn de prettigste uurtjes van hun leven doorgebracht hadden. Eerst na de begrafenis, die hen eveneens met voldoening vervulde, door de vele rij tuigen, deelnemende gasten en kransen bij het inpakken van de s< hatnele have hun-1 ner dochter kwam bH «ica oi»tnue‘»‘erden I GOIBSCHE 1(11 If, U ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 2^5, par weak 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, par week 22 cent, overal waar da bezorging par looper geachiedt. Franco per post per kwartaal ƒ1.15, mat Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan «na Bureaus MARKT 8L GOUDA, iü onze agenten en loopars, den boekhandel ra da portitoren. dMftliikg g*°pend Admintetratte TaL fat 821 jieaacue is. ma. Het rijksindezeijfer. Beris* 2 Dec. (W. B.) Blijken, een op. gave van het rqkaburemi voor de statistiek ia het rijkaindexcijler voor de kosten van be< levcnsonderiioud met 102.2 gestegen, dat voor de kosten der kleading alleen met 91.8 en dat voor de koeten der voeding alleen met 106.5 Von Rosenberg naar Kopenhagen. Berlijn, 2 Dec. (W. B.) De rijksndatetar van buitenlandsche zaken. Von Rosenberg, zal heden naar Kopenhagen vertrekken om afscheid te nemen van den Deenschen koning an da Daenache regeering. r BELGIE. DB CONFERENTIE TE BRUSSEL, De preliminaire beeprekinfem Londen, 5 Dec. (N. T. A.) Volgens de Times verwacht men, dat weUicht Zaterdag aJL te Londen reeds een officieele bijeenkomst zal plaats hebben van de minister-presidenten der voornaamste geallieerde mogendheden. Het ia bovendien niet uitgesloten, dat zij den daarop volgenden Zondag ook nog een niet-officieelè ontmoeting met elkander zullen hebben, terwijl den daarop volgenden deg, due Maandag, op nieuw een byeenkomet sou kunnen plaats hete ben. Londen, 3 Dec. (N. T. A. Draadloos). Do H4L bijeenkomst der geallieerden te Londen be- ‘sprekende, waarop de preliminaire beraadslag ging zal plaats vinden over de s< liadevergoedin- gen en de intergeallleerde schulden, schrijft de Observer, <ht die bijeenkomst zich zal geplaatst zien voor dringende kwesties, waarvan de toe,' komst van Europa en Azië voor een goed de«l afhangen. Het blad verklaart, dat de schadeverxi goedingzsom eens voorgoed tot hot uiterste mi nimum moet worden teruggobracht, maar dat minimum moet dan ook met vereenigde krachs, ten door de geallieerden worden ingevoerd. An* ders wordt Frankrijk niet alleen teleurgt ,J zijn vroegere, hooger gestelde eischet ook In zijn tegenwoordige alleszins te vorderingen. Wat Duitschland betreft, zegt dd Observer nog: „Het Duitsche volk, in tegenstelling Britsche, heeft volop werk togen laag It wijl zijn industrie men mee hun aan heeten. Zij had den jongen assistent er toe vader de oude, wantrouwende, toornige gedwongen, had hem wat op de mouw ge-'vraag weer boven: „Waar la ze nou met haar geld gebleven, die deern? Dat zou ik toch wel eens willen weten, wat die er door gelapt heeftl Dat zou ik wol een» vallen we- lenl".w... En Hans Graebner legde zijn harde, knude jongenshand vastberaden on zonder ontzien op zijn moeders schouder en maakte haar wakker Dat waren dagen De ouders van zuster Frlederike kwamen over. Elise ontving hen erg deelnemend, zeer imposant in haar zwarte japon. De vrouw zei heolemnal niets, keek haar slechts verlegen Kan met kleine, waterige oogen. De vader mompelde voortdurend: „Waar heeft die deern haar geld gelaten? Drie dui zend mark dat zou ik toch wel een» wil len weten waar." Alles was nagezocht. Slechte twee biljet ten van honderd mark vond men en daar naast lag een’briefje, door haar geschreven: „Rest twee honderd mark." „Nou, daar staat het toch: rest twee hon derd markPen is er toch nog meer ge weest! Waar is ze dan daarmee geble ven?” „Mijn arme meid," huilde de moeder. De vader trok aan het gouden kruis, dat in de gekromde vingers geklemd was. „Dat hoeft ze niet mee te nemen., heeft er genoeg doorgehaald!" Het was Eli»e alsof ze in die twee men- schen een misvorming van haar eigen bloed verwanten zag. De stompzinnigheid van de vrouw, de schraapzucht van den man ver vulden haar met weerzin en afschuw. Hun wantrouwen maakte haar angstig en onze ker. Wat dachten zijGeloofd n zij, dat zij zich het geld toegeëigend had? Zou zij zich op Bauman Knependie kon mis schien wel zeggen, waar het geld gebleven wmMaar ook daartoe had zij geen moed genoeg. Als daarbij dan eens iets ".nders ter sprake kwam? Alle» wa» zoo goed veibor- OVERZICHT. In het Vrijdagavondblad maakten wij een be rin met het weergeven eener bijdrage in de Fólmische Zeitung over het vraagstuk der zee- engten. De schrijver van dat artikel gaat de pnogelijkheden na, die zich kunnen voordoen wanneer Turkije, dat sinds 1453 de beheersche^ Jer zeeëngten is, in het volle bezit daarvan Hijft. Hij spreekt dan de volgende eventualitei ten (1) In een oorlog tusschen groote mogende ^eden, die er belang bij hebben de zeeëngten te jffrbruiken voor hun oorlogsdoeleinden, blijft 1 urkije neutraal. Het zal dan de engten voor pe oorlogsschepen der belligerenten sluiten en Voor de koopvaardij open laten. In dit geval is ie vrijheid der zeeëngten ook in oorlogstijden Jrerzekerd. Betreft het een oorlog tusschen Rus- Jand en een der beide Westelijke mogendhe den, dan is Rusland in strategisch opzicht in let voordeelhet is door Turtle's onzijdigheid tegen een Engelschen of Franschen aanval op •e gebieden, die voor Rusland van het grootste levensbelang zijn, gedekt Ook de Russische handri ter zee, die zijn hoofdzetei aan de kusten Van de Zwarte zee heeft, kan tenminste onder neutrale vlag verder worden gevoerd. Daaren tegen zijn Engeland en Frankrijk in het nadeel, ómdat zij Rusland nergens goed te lijf kunnen gaan. Maar hebben wij te doen met een mo gendheid, die, gelijk Japan in den Russisch- ^apanschen oorlog, niet in staat is Rusland aan M® kust der Zwarte Zee aan te vallen, dan is de Neutraliteit der zeeëngten voor Rusland een na- aeel, want de Russische Zwarte Zee-vloot kan ■ich met de Oostzee-vloot, gelijk in 1905-het voor de reis van Rostdochestwenski naar Oost- Azië het geval was, niet vereenigen. De hand having der neutraliteit en zoodanoende de vrij heid der zeeëngten is echter afhankelijk van een teer sterk Turkije, wat dit sinds tweehonderd Jaren niet meer is en vermoedelijk niet meer zijn zal. In werkelijkheid heeft Turkije in vele Buropeesche oorlogen om politieke redenen, teneinde de verplaatsing van het evenwicht te Verhinderen, niet neutraal kunnen blijven; in •ndere is het zelfs object van den aanval ge- iweest. (2). Tuikije wordt betrokken in een oorlog, Waaraan Rusland en de Westelijke mogendhe den niet deelnemen. In dat geval moet Tur kije, om zijn hoofdstad met de verbinding tus- •chen het Europeesche en Aziatische Turkije tegen een vijandelijken aanval te beschermen, de zeeëngten, gelijk het in den oorlog tegen Italië en daarna tegen de Balkan-volkeren van 1911—1913 bijna twee jaar lang geschiedde, voor elk ook vreedzaam verkeer sluiten. In dit geval lijdt het meeste nadeel Rusland, welks voornaamste handel daardoor wordt ver lamd, en Roemenië. Maar ook de staten, die Russisch of Roemeensch koren of petroleum dan wei Russisch Toerkestan-katoen betrekken, lijden onder dezen toestand. Verder natuurlijk alle staten, die naar Rusland of Roemenië over Zee exporteeren. (3) Tu ’J. oorlog een 1 dere groote mogerw •lucht uit eigen krac en zijn hoofdstad met de zeeëngten nïet

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1