OE HOLUNDSCHE HOM' Veertlendaagsch Blad voor do Huishouding. IEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 16103 Woensdag 6 December 1922. E BUITENLAND. EU1LLETON. !en Maalstroom o o o 61e Jaargang tGAMBAGHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAl’ELLE, NIEUWER- IK a. d. Un OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen (Wordt wrrolrU moest kkwft--j jaren op zichzelf maken ons njet maken, als er niets anders bij komt, en oud. Roman van ©LGA WOHLBRüCK. oriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. klaagden de daad te® l. «ft P<U« r«r kwartaal Ir. paal. i 1,-. O O k»n nek *bo ><na H d.a bUd. n A. in het Schei- aldus d.d. gisteren uit 't Hbld., trachtte de voor stellen, of de beklaagden initiatief hadden gepleegd, dan door anderen waren gesteund, i leverde het verhoor hierom- hoeren,” had hij toen eens gezegd, :onden voor den allereersten chloro- ipèl, het masker reeds op het gelaat, itiënt, gestorven, bij wien men de loroformnarcose in toepassing wilde Het toeval van deze twee seconden issend voor de beteekenis van de m! Twee seconden later, en men lorzaak van den dood van den pa- i dit verdoovingsmiddel toegeschre- ee seconden later, en een van de en meest zegenrijke overwinningen >r de monschheid te niet gegaan! iet toeval heeft over deze twee* se- eslist, en zoo beslist slechts dit ten >ok in onze wetenschap. En daarom op den moed aan, zich,tegenover 8 seconden te stellen hen alles ertrouwen, alles aan ze te wagen! ee seconden zijn ieder mensch in sn beschoren en ons misschien r dan eenig ander!” fanaticus der wetenschap, had het i meester wcr «ich zelf erkend Een fijn werkje was het geweest, een ones teratuk! Hij keerde zich om en ging regelrecht weer naar het park terug Daar waren hoornen, daar kon hij takken en twijgen nederslaan, wijl hij dien num nie! neer mocht slaan, dien hij het Inrun weer gegeven had Dikke droppels vielen uit de donkern wol ken, bliksemstralen verlichtten den tuin, sloegen scherpe witte wonden in de zwarte wolken en lekten aan do spitse torens van het kasteel, met begeerigc blauwe tongen. De boomen sidderden, hogen zich en kreun den onder den stormwind, dl® over hen heen joeg om wervelend terug te koeren, sluipend als wilde hij hen overrompelen en aan de aarde ontrukken, waaraan zij zich met al hun wortels vastklemmen. En de dondor viel in zware slagen op hun kponen, kletterend, als knetterende geweersalvo’s, in hun be vend loof, sloeg langs hun stammen met een geknal, als van barstonde granaten. Daar drong de. bliksem zich ook reeds In den krachtigon stam van een jongen, fris- schen eik^zoodat hij opvlnmde ah een reus achtig® fakkel en krakend van cïknai spleet, om het leven van zich te stoeten in een laat sten, afschuwelijken slag. Ge schokt, onbewust stond Doktor .Tullus Graebner tegenover den dood, welke die groene pracht neermaaide, als wilde hij hem hoonen, hem zijn jammerlijke onmacht doen gevoelen. Het jonge, zoo frisscïie leven was hem ten ofefr gevallen, terwijl dorre stam men er omheen stonden, die al (te kracht der aarde voor hun afstenondo twijgen op zogen. Het toéval spoelde, tot hoon,van elk verstand en elk recht! Dc mogel’jkhetten van het toeval beperken nle‘ zou bobben verraden, —dat was zijn taak Slechts moed moest l F* r IERLAND. DB GOUVERNEUR-GENERAAL VAN DEN VRU STAAT. Benoeming van Healjr. Londen, 5 Dec. (R.). T. M Healy, de voor» aanstaande lersche nationalist, die meer dan der» tig jaar lid is van het Britsche parlement, is be* noemd tot eersten gouverneur-genetaal van dm lerschen Vrijstaat. Londen, 5 Dec. (Draadloos). Zooals g** meld, is Timothy Healy definitief tot gouvams*** generaal van den lerschen Vrijstaat benoemd. Aan den vooravond van de formeele veatiftaa ADVEKTENTIEPRIJSi Uit Gouda en omstreken (beboerend® tot da* besorgtrtagji 1—6 regels f L30, elke regel meer 0.25. Van bulten Gouda «b den bexorykrinri 1—6 regels 1.65, elke regel meer ƒ0.30. Advertentlta in ba* Zatardagirammar 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertontiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDKDEEUNGKNi 1—4 regale ƒ2.06. elke regal maar /M Of de voorpagina 60 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelInge» bfj contract tot zeer geraducesr- den prijs. Groot® letters en randen worden berekend naar plaataruimte. Advcrtentiën kunnen worden Ingezonden door tuMchenkomat van soiled® boekhan- dolaren, Advertentiebureaus en onze Agenten moeten daags vöör de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van'opname verankerd te «tja „flOUDSCHE COURANT. Het koningschap in Beieren. München, 5 Dec. (W. B.). Aan een Ber- lijnsch blad is uit Parijs bericht, dat de Bcier- sche monarchisten beproefd hebben aan het hof te Brussel inlichtingen in te winnen, hoe door de Entente-mogendheden het herstel van het ko ningschap in Beieren zou worden opgevat. Daar op zouden waarschuwende stappen en vet ton gen bij de Beiersche regeenng door Tsjocho-Slo- wakije zijn gevolgd. Hieromtrent verneemt het correspondentschap-Hoffmann niet - effi; it_' doch van bevoegde zijde, dat er nooit eenige stappen gedaan zijn door eep buitenlandsche mo gendheid bij de Beiersche regeering. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ125, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging oer looper geschiedt» Franco per post per kwartaal ƒ845. mat Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau j MARKT 31. GOUDA» bij onze agenten en loopers, den boekhandel en ds postkantoren. Onze bureaux Mjn dagelijks geopend van 4 uur.| Administratie TeL Int «21 Redactie TeL 646. FRANKRIJK. Grooischeepodte wegenverbetertefu De Kamer heeft hrt wetsontwerp vobr den aanleg van groote wegen aangenomen. De Pe tit Parisian meldt, dat het program d® verbet** ring omvat van 7500 K.M. rijkswege» en vaB 7500 KM. provinciale wegen. Een martelaar der welenschap. De gemeenteraad van Parijs besloot dr. Va!L lant, die voor de dertiende maal is geopereerd als gevolg van zijn proefnemingen mei X-«tra® len, ofHcieel te huldigen. Douene-tarieven voor gpedaren van Duitsch* herkomst. Parijs, 5 Dec. (B. T. A.) De Sewaatsèom® missie voor de douone-tarieven heeft een wet®* ontwerp aangenomen strekkende om d® goede» ren van Duitsche herkomst, die zijn geleverd krachtens contracten van vóór den oorlog, vaa het minimum-tarief te doen genieten. ENGELAND. Een veroordeeMng. Londen, 5 Dec. (R.) De financier Gerard Beven, voormalig president van de City Equte table Fire Insurance Company, ia tot sevem jaren dwangarbeid veroordeeld wegens fraud» Bevan vluchtte het land uit en werd in Weena» gearresteerd. DUITSCHLAND. Conferentie der Dullsche minister-piesidenten. B e r 1 ij n, 5 D e c. (W. B.). De - rijkspresident heeft hedenmiddag den Beierschen ministerpre sident Von KnillL ‘pen en mill- nister-presidenten urkij*. Doch samenkomen De incidenten met de geallieerd® commissies. Parijs, 5 Dec. (Hayas). Naar aanleiding van het telegram uit Berlijn, als zou de gezan- tenraad het rijk een bericht gezonden hebben over de vervanging van de militaire commissie van toezicht door een waarborgcommissie, wijst de Temps erop, dat deze zoogenaamde nieuwe nota al van 29 Sept, dagteekent. Er is dus geen aanleiding te veronderstellen, lat de gezanten- raad terug zou zijn gekomen op zijn besluit van 30 Nov. tot het eischen van vergoeding en het opleggen van straffen voor de gebeurtenissen te Passau en Ingolstadt, welk besluit van kracht blijft, zooals het dien dag aan bet Rijk is betee- kend. wijze der beide beklaagden in het buis van me vrouw Schlieben te Kassei, kort voor de daad. De uit het Rathenau-proces bekende en nog steeds vooitvluchtige Günther beZocht hen vaak. Oehlschliiger deed reizen nanr Berlijn en kwam een week na dc daad nogmaals in het pension. Verder verklaarde hef meisje nog, dat de pen sionhoudster na de arrestatie naar Kassei was teruggekeerd en gezegd had, brieven te hebben verbrand, opdat deze in geval van een huiszoe king niet zouden worden gevonden. Mevr. v. Schlieben zal morgen worden gehoord. Uit de verdere getuigenverhooren blaek, da* Oehlschliiger des Donderdags vóór den aanslag bezoek kreeg van een houtvester, met wien be klaagden in een afzonderlijk vertrek ging. Hij ontkende dit eerst, maar gaf het Inter toe. Men vermoedt, dat deze houtvester de beide be- op het landgoed in Sllezlë, wnar zij na als landbouwarbeiders werkzaam wa ren, een betrekking heeft bezorgd, en dat deze ook lid der organisatie C. is. Zeer levendig was het verhoor van mevr. Wagner, in wier pension de beklaagden 's mid dags en 's avonds gegeten hebben. Get. ver klaarde, dat Hustert eens tot haar had gezegd „Scheidemann’s dagen zijn geteld. Dan komt de monarchie terug." In verband met deze daad werden ook twee politieagenten gehoord, die naar aanleiding van den moord op Rathennu in het Rijnland een on derzoek hadden ingesteld naar de organisatie C. Herhanldelijk worden daarbij weer de namen van Karl Til lesen en Günther genoemd. Günther zou gezegd hebben, dat Hustert dm aanslag had ge pleegd op aansporing van Tillesen, Des namiddags nam Scheidemann het woord, om de beschuldigingen, waarmee de beklaagden hun plan tot den moord motiveerden, te weer leggen. In een kleine politieke rede schetste Scheidemann zijn houding tijdens de ineenstor ting en de revolutie. Hij zette uiteen, hoe stellig de regeering van prins Max van Baden, waarvan Scheidemann naar men weet deel uifmaakte, zich verzette tegen het verlangen van Hinden burg en Ludendorff, die een rechtatreeksche no ta aan Wilson wilden afdwingen. Hij, Scheide mann, had prins Max nog in de eerste dagen van November er herhaaldelijk op gewezen, dat de prins als monarchist op den onmiddellijkcn troonsafstand des keizers moest aandringen, daar dit de eenige redding der monarchie was. De uiteenzettingen van Schidemann maakten zichtbaar indruk. Daarop kreeg de Oberreichsanwalt het woord voor zijn requisitoir. Hij eischte wegens de ge meenschappelijke poging tot moord, die met een schandelijk cynisme was gedaan en slechts door bizonder gelukkige omstandigheden vruch teloos bleef, tegen ieder der beide beklaagden elf j(mrt tuchthuisstraf en tien jaar eerverlies. Morgen’ wordt uitspraak gedaan. De eisch tegen de beklaagden. Leipzig, 5 Dec. (W. B.). De eisch tegen do beide beklaagden in het proces-Scheidemann luidt 11 jaar tuchthuis met 10 jaar verliep van butgerlijke eererechten en bovendien nog tegen Oehlschlugir drie maanden gevangenis wegens onbevoegd bezit van wapenen. De arrestatie van Erhardt. Volgens het Berl. Tagcbl. heeft het stents- gerechtshof voor de bescherming der republiek 5 D e c. (W. B.). De rijkspre: dag den Beierschen rninistl illing ontvangen. De andere mi- i der staten zullen hedenavond met den rijkslranselier. als pantser en wapen tegelijk, slechts den conden toen ter tijdgoed gebruikt!... moed er tegenover weten te stellen en nu wilde hij het toeval uitschakelen, nu noemde hij dien moed, dien hij zoo hoog ge steld had „ijdele fantasie"! Mijnheer von Glidiën zat in zijn leunstoel, toen zij binnen kwamen. Hij keek Graebner niet aan, die hem de hand gaf. Hij zei snel, met toegeknepen keel, uitsluitend naar zijn vrouw toegewend: „Meer dan een uur ben ik alleen geweest..., heelemaal alleen. Hoe ik hierheen gestrom peld ben, weet ik niet. Heb je den donder niet gehoord?Er zal direr t wel een on weer losbarsten,mijn hoofd doet zoo’n pijnmijn velik kon dc bel niet be reikende dienstboden zijn zeker in de keuken of waar danEr moet maar om een verpleger geschreven wordenJij be hoeft je niet in te spannen.” Hij gooide zijn stok naar haar, zij echter, nageld op den drempel van de wijd open- magerd lichaam, drukte zijn aschgrauw, be «weet gedicht tegen haar borst. Op het kleed lagen glasscherven en afgc slagen stukken der uitgesneden leuning van den stoel. Dokter Julius Graebner stond als vastge nageld op den dermpel van de wijd opon staande deur. Hij zag allesde scherven, de stukken hout, den stok, die over hot kleed op den gladden parketvloer rolde, zag het door pijn verwrongen, bleeke gezicht, de als van 'en lijk zoo magere handen met de blocdroode nagels, hoe die zich in de schou ders van de vrouw vastzetten, en hij hoorde èen uiterst zwakke, bevende stem woorden mompelen, zinlooze, teedeie woorden zoo als men die tot kleine kinderen zegt opdat zij stil worden en inslapen. Plotseling lachte hij luid. Die lach klonk ais een kreet van woede. Wat haft hij u goed gebruikt, die twee se men N&hen. Niet om te leven neen dat zou hij hem niet gunnen was beuzelarij. - Moed, om zich te weren tegen dc gapende, monsteraehtige, alles verslindende wraak van het toéval moed! Dl® kauwende ka ken niet zien, die iemand vermorzelen, het druppelende venijn niet zien, dat iemand vergiftigen kat’. Zich er in neerstorten en steeds weer er uit komen, nieuw® wegen hanen, nieuwe wapens en nieuwe aanvallen om hem te naderen, hem te overrompelen, te wurgen, tegen de houdenMeester over het toeval weid slechte hij, die zich ver zette tegen al zijn luimen, lagen en listen. Slechte hij, die den vijand tegemoet schreed, leerde hem ovorwinnen. Hij keek op zijn horloge. Een verlangen, nog sterker dan hetgeen hom hierheen gedreven had, maakte zich van hem meester. Een verlangen naar zijn werk, naar zijn kliniek. Hij lachte, in don stroomenden regen, wijl hij ann Enzkv dacht, hoe die de opdracht in den aanvaard had. I <—‘—-7 „Den Groothertog... tnoct ik opereeren... haar. man. ik? Liese, best® vriend dat meen j® toch niet?... Ik weet heelemaal niet, hoe mij dat ineens zoo óverkomt."...... Ezel! Hoe hem dat óverkwam!... Hoe óverkwam het allen door dit zelfde bohu holijke toeval! Omdat hij zelf naar GlidiÖn A’.ildo, die vrouw «len, haar tem wild® hooren daarom! pmdat do blinde darm vai> don Groothertog hem niet het minste belang intoezemdel Schoolopgaven, daar was hij al overheen, zelfs wanneer hot rapport een onderschei ding bracht. Maar F.rtzk’’... dat was iets voor hem! Dte had toen ter <ljd met veel te cel eerbied naer dien hot. professor, bij het consult gohiisterd, dan dat hij 1 dat de lurken wel eens precies zou óen zeggen, wat Angora wenscht als de anderen eerst hun zienswijzen hadden uiteengezet; wanneer Tur kije de opvattingen der anderen had bestudeerd, zou het met een programma voor den dag kq- r v. - men. Ook het feit, tiet de Turken niet met co’ ^±<>!ïbr",'”n- ?'.'.,r.WJ Crete voorstellen voor den dag kwamen, is in conferentiekïingen niet in goede aarde gevallen. Uit een en ander blijkt dus, dat de conferentie niet bepaald *door hartelijkheid wordt geken merkt; alleen de geallieerden hebben weer eens uiting gegeven aan het gevoel van hun alge-; heele eensgezindheid; nu: erkend dient te wor den, dat althans op deze conferentie van Lau sanne nog niet veel sporen vallen te bespeuren van een dreigende breuk der geallieerden. Maar wat nog niet is, kan nog komen; naar het zich laat aanzien, zal de conferentieweg hard, steenig en doornig zijn. It is a long Way to Tipperary, maar een nog langer weg is wellicht die naar den vrede in het nabije Oosten. Overigens ver spreidt Reuter een telegram, dat cenigszins erop zou wijzen, dat de Turken en Russen ietwat inbinden; de eersten zouden veiklaard hebben bereid te zijn in den meest verzoenenden geest eiken eisch der mogendheden te overwegen in zake het openen der zeestraten voor den wereld handel; de lantsten zouden hebben ingezien in hun verklaringen misschien te ver te zijn ge gaan en verlangend zijn om de situatie te kalmeeren. Wat daarvan aan is, moeten nadere berichten uitwijzen. te Leipzig de bezwaren van kapitein örftó gen zijn arrestatie afgewezen. Het hol verder besloten het geheele verrtiogen V*n Er® hardt in beslag te nemen. BELGIE. DB BIJEENKOMST TE BRUSSEL. t De conferentie fe Londen verdsagd t Berljjn, 5 Dec. (V. D.). Terwijl reeds be® richt was, dat Mussolini had toegesegd aan de voorloopige conferentie te Londen te tullen deel» nemen, beweert het Romeinsche blad Tribun» dat de og 9 Dec. vastgestclde conferentie *nnr» schijnlijk voor ombepaalden tl|d verdaagd worden, daar Mussolini deze conferentie voor onnoodig houdt, indien niet ook de bespreking der intergeallieerde schuldenkwestie, die echter» zooals bekend is, nog op hot verzet van Ame» rika stuit, met het probleem der schadeloosstel» lingen. In welingelichte kringen te Parijs «ebt men echter de bijeenkomst te Londen veel luw Inngrljker dan de confeicnlie te Brussel, waar» van het tijdstip, naar men meent te weten, we» der is uitgesteld, daar zij moet hebben plaalt gehad vóór 15 Jan. van het volgende jaar, waan* op een Duitsche betalingstermijn vervalt. wat van zijn tafel afviel een beetje geld, een lieetjc eer en roem?... Hij zou or best wat aan kunnen doen, dio Ertzky. De knecht kwnm naar hom toe met plaid en paraplu, „van mevrouw de barones.” Zij zelf stond op hot torras, wenkte hem, roop hom toe: „u wordt drijf nat... komt u toch!... Komt u toch!” Hij -zag hoe zij haar hoofd naar achteren wendde... nog eenmaal wenkt® zij en ging toen langzaam terug, do kamer In. ..Hoc Iaat vertrekt de volgende treint' vroeg hij don knecht Van von Glidiëns genade teven wat voor hom leven was: haar «len, met haar spreken, haar aan zijn zijde hebben dat verdroog hij niet De trein vertrok eehteg pas ’s avonds om Hen uur. Goedschiks of kwaadschiks hij moest wel blij' en. Een vroolljk knetterend vuurtje brandda open haard op zijn kamer een I costuum hing over een stoel... een pak van haar. man. De nieuwe Fransche gezant. Berlijn, 5 Dec. (W. De rijkspresident ontving heden den nieuw benoemden Franschen gezant De Margerie, ter bverhnnd-iging van zijn 2. -1 een toe spraak, waarin, hij betoogde, dat hij alle® zou doen om de h< dodingen van zijn regeering te verwezenlijken en in vreedzemen arbeid aan de instandhondii'g van die politieke en economische sinbiliteit van Europa mede te werken, welke nlleen in staat is na zulke groote verwoestingen de volken in de gelegenheid te stellen in wedcr- keerig vertrouwen hun ontwikkelingsgang te hervatten. Hii is van zins te midden vnn het DuitscRe volk het betoijs te lev/ ren van den op rechten wensch van zijn regeering, dat tusschen Frankrijk en DuitscHnnd. binnen het kader van het vredesverdrag, de grondslag van hun verhoudingen tot elkaar de voor den vooruit gang van deze nieuwe wereld onontbeerlijke be trekkingen, hersteld en pntwikkeld worden. Te dien einde breng ik ^gig de gezant voort behalve een groote waa^jdsliefde en een stre ven naar rechtvaardigheid hetgeen, trou wens, een traditie van de Franschen is het (‘nverwoostbare. voornemen mede om de rech ten van Frankrijk te beschermen en die van Duitschland niet te verwnarloozen. Ik vertrouw er op eindigde De Margerie dat de pre sident en de Duitsdhe regeering mij daarbij zal steunen, opdat niet mijn arbeid gevaar loopt niet tot vollen bloei te kunnen geraken. De rijkspresident antwoordde onder meer: De regeering van het Dujtsche rijk zal alles doen om die stabiliteit van de verhoudingen te herstel len, die het doel van dk tijdvak is. De zin voor rechtvaardigheid <n waarheid, waarvan de ge zant spreekt, zal daarop ongetwijfeld zijn be slissenden invloed do"n «-'Idan. Do gezant zal, «Is hij do steeds moeilijker wordende positie van het Diritsche volk van nabij leert kennen, gelegen*': >1 vim1 n zijn groote diplomatieke er varing in dien van <ieh -vrede te Stellen. De schoolvncnntieSi B e r 1 ij n> 5 Dec. (W. B.). De Pruisische mi nister van financiën heeft bepaald, dat de schoolvacanfies over ’t geheele jaar voortaan 85 in plaats van 80 dagen zullen duren. Weg -ns de moeilijkheden met de verwarming wordt de Kerstvacantie met vijf dagen verlengd. Berlijnsche geneesheeren dreigen met staking. Berlijn, 5 Dec. (W.B.) De artsen van den Berlijnschen stedelijken eerstchulpdienst hebben gisteren besloten van 1 Januari 1923 af zoo lang him diensten te weigeren, totdat door de stad een salarisregeling zal zijn getroffen, die met hun stand overeenkomt. Tot nog toe ont vingen zij slechts een salaris van driehonderd duizend mark per jaar, d.i. minder dan aan den jongsten ongehuwden verpleger wordt betaald. HET SCHEIDEMANN.PROCES. Bij de voortgezetie zitting demann-proces, aldus d.d. Berlijn aan zitter vast te de cl lad op eigen i wel of zij daarbij Tastbare bewijzen niet - officieellrc«t niet op. Vooral het verhoor van het dienstmeisje uit het pension, waar de beklaagden hadden ge woond, trok de aandacht. Zij schetste de levens- OVERZICHT. krijgt niet den. indruk, al laten met ie Britsche bladen het voorkomen, ten op de Oostersche conferentie lang haar zeker vordert, dat in de twee eerste te Lausanne belangrijke resultaten zijn In de eerste veertien dagen heeft men blijken van toenadering tusschen de twee (Groote en Kleine Entente eener-, Rus- 1 Turkije anderzijds) kunnen vaststellen, neteligste probleem is aangesneden, dat engten, waarvan wij de beteekenis in een overzichten uiteenzetten, schijnen de heden pas werkelijk te zullen beginnen. 1 is het te Londen een be-roerde, een «ktf geweest. De Russen hebben aan igement om de conferentie te zullen ver- vanneer zij niet tot alle besprekingen toegelaten, blijkbaar geen gevolg gege- ant, al heeft Tsjitsjerin niet verzuimd nogmaals te protesteeren tegen het i de Russen, alsmede de Oekraine en van alle discussies, behalve die der m, worden geweerd, niettemin legde hij de geallieerde beslissing neer. Maar de ttingen, die hij heeft gehouden, droegen agressief karakter. Volgens Tsjitsjerin n de Dardanellen en de Bosporus aan en dient Turkije het recht te hebben, de zeeëngten en de zee van Marmora tieve wijze te verdedigen, de kusten te m. Met betrekking tot de Dardanellen Tsjitsjerin gewaarborgd te zien, dat de ende vrijheid van doorvaart voor de cheepvaart niet wordt belemmerd. Zoo- vredes- als in oorlogstijd verlangt n de Dardanellen en de Bosporus ge zien voor alle oorlogsschepen en miH- fgtuigen, behalve die van Tui_,_ sn voor de Turken is Tsjitsjerm opge- >ok voor Rusland s belangen zelf brak lans. Hij zette uiteen, op welke wijze economisch is geïnteresseerd bij de n voorgestelde oplossing der engten in aan het slot van zijn betoog maakte pmerking, dat elke oplossing van het k, waarbij de aanwezigheid in de zee tocht worden geëischt van maritieme :hten van deze of gene mogendheid dan een groep van mogendheden een po- u worden verleend, die haar bevoor- oven andere mogendheden, zou kunnen op de felle tegenkanting van Rusland geallieerden berichten stemmen erin overeen, dat u’s toon scherp, barsch en agressief prikkelend. Zijn rede moet een buiten- tmaangenamen indruk hebben gemaakt, n kon de inhoud ervan niet de instem- andere conferentie-leden erlangen. Dit >ral uit de opvattigen der Roemeensche iarsche gedelegeerden, die de Zwarte ■militariseerd wenschen te zien en de ader het beheer gesteld van een inter- commissie. Het schijnt echter, dat Rus- r een demilitarisatie der Zwart® Zee oelt en daar zijn vloot wil behouden, sja heeft een cenigszins eigenaardige 1 aangenomen. Zijn verklaringen kwa- 1 jwel hierop neer, dat het Turksche t het dichtst dat der Russen nadert en Bc^khandel of a zoon, goüDj Pn hen, een knappe kopt... V aaromj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1