OE HOLLAHDSCHE HUISVRQ’JW Veartlendaagsoh Blad voor da Huishouding, a >104 Donderdaa 7 December 1S22. 61. Jaargang ITENLAND U1LLETON. s 1 m Maalstroom het doen het dtavcrij in Karlshorst (Worth vervolgd.) hts «laapt hij niet’ te zeggen was m toch niet flXo* het wist I Toen, vier jaar geleden, wees er vooreerst voorstellen in den il Jo Ktrtor.** Zijn zwarte, di*p liggende oegen vonkelden ha.tr toornig toe. i pi tula tie» .a Turkije Men wacht Roman van OLGA WOHLBRüCK. isQerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. BflT Van Boekhand»! of h ZOON, GQUlh he kerel moest die toch geweest ik paste hem alsof het rijn'eigen Maar neen van hem wilde hij i aan hebben... juist van hem lat had ze ook wel gedacht t knetterende vuur midden in Zij gaf den knecht een teeken hem de kamer uit te rollen. ,Jk wil niet, zeg ik wil niet” Dreigend, half verstikt klonk zijn stem. „Maar ik ben toch bij je, liefat* wees toch kalm ik ga immers met je mee Graebner stond niet op. Wanneer hij zich niet inhield, dan was het uit een cn voor altijd uit Dan pakte hij hetgeen van mijnheer von Glidiën overgebleven was, beet en schurid» het zoo lang, tot het als een vod voor zijn voe ten lag dood of levend. Dat kon hem niet scheten! Dat kon hem op ’t moment werkelijk niets schelen I De knecht kwam terug, reikte nog een scho tel aanGraebner duwde hem met den rug van zijn hand terug, zoodot hij bijna door de kamer was gevlogen. Hij schoof de flesch sec terug, evenals zijn secgU*. „Breng mij iets behoorlijks te drinken rooden wijn Ik houd niet van dnt bocht I Heb je een flesch Bourgogne voor mij F „Ja zeker, dokter. Chateau Lafitte F Ja ja, goed.” RUSLAND. De onderhanddingen tusschen Italië en Rusland. P a r ij s, 6 D e c. (B. T. A.). De Corrièrre della Sera toont zich zeer sceptisch ten opzichte van een definitief resultaat van de onderhandelingen tusschen Mussolini en Krnssin, daar de regee- ring te Moskou slechts zelden de door Krassin's gevoerde onderhandeling goedkeurt. In het plan, dat door Krassin aan Mussolini is voorgelegd, wordt een ong< rcchtvaardigd optimisme aan den d«ig gelegd met betrekking tot Ruslands hulp bronnen. blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen lONNEMENTSPRUSi per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad wartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, co per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 3.80. onnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau*. MARKT Ij, GOUDA, aze agenten en loopers, den boekhandel en da postkan to ren. za bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—d uux.j Administratie Tet Int B2| ctie TeL 546. l nu zeer spraakzaam en_uitstekend ge- whrjften te geven? Was hü geen meester meer ‘*J in zijn eigen huis? Hij kon hem de deur uitzet ten, wanneer hem rijn verblijf niet langer aan stond. Deed hij hef misschien ter wille ven Ka- rola Wat was dat daar net voor een blfk ge weest? In dien blik lag toenadering, begrijpen, lag iets, dat buiten hem omging I Ongerustheid greep hem aun. Graebner hoor de hoe tie voeten met de lakschoenen tegen de zware, on gesneden tafelpooten steilten Zag, hoe de magere handen met de rood» nagel» aan de zijden deken trokken, zoadat de kleine koperen ringen over den vloer rolden. I Karola werd bleek. nanr het terras? Het is hier aoo achte, schudde ’t hoofd. jn vrouwen toch wreed en wat d... voor den haard zitten en liet zijn n zijn lijf drogen. „Lieve vrouw” 1de het zacht voor zich heen, als t hooren. Dat was hem anders ize sterke behoefte aan liefde en dl eohem plotseling overmande, tls een vreeselijke zwakte. Hij hoofd tegen den leunstoel en gen. de niet d&t er aan zijn deur ge- hief zijn oogleden eerst op, toen i Glldiën voor hem stond. ulst een beetje fngedut Dat ge- rij Is zoo midden op den dag. Al alnnnt hit niat." Hij strekte beide armen naar haar uit „U, is toch niet boos op mij, niet waar? Ze zag hem vragend, smeekend aan. Wanneer hij weg bleef, dan verloor zij haar eenigen steunze mompelde: „Wan neer het bij ons zoo anders is dqn bij ande renik kan er niets aan doenheusrh niet! Wanneer ik mij niet zoo aan u wijd, als ik eigenlijk doen moest’’... Hij begon te lachen. „Maar .beste mevrouwtje... moeten we el kaar dan salon ph rasen zeggen? Wanneer het u voldoende is, dat ik in huis ben, ter wijl u zich beneden tot de slavin van uwen v uw stelt danrop voor dat de Kamersectles van het wets- de legwhcrvorming 14 dagen zou itgesteld. Dit voorstel, wordt verwar de katholieken en liberalen tegen do (Hbld) zieke maakt dan blijf ik eenvoudig in huis.” Ze keek hem aan, met dien langen, treurigen blik van haar grijze oogen. „De knecht zei mij, dat u naar den volgenden trein gevraagd hadt Een sterke aandoening kneep hem de keel dicht. Ging het haar werkelijk zoo na aan 't hart, wanneer hij vóór den tijd Glidiën verliet? Dooi een schuwheid bevangen, the gevoelige en gesloten mannen eigen is, durfde hij nauwe- lijks haar in 't gelaat te zien. „Niet waar, u blijft toch? Tot morgen blijft I u In de vroege morgenuren ben -4k vri met u ontbijten en u zult mij van uw tellen ja, wilt Zijn oogen glanjsden. Behoedzaam zocht hij haar hand. „Op dat uurtje verheug ik mij, mevrouw.” En hij wist, dat ook zij zich al dien tijd op dit een** uurtje verheugd had „Tot morgen,” zei hij Het uur, dat hen avonds in de sombere eet kamer tezamen zou brengen dat telde niet mee. Mijnheer von Glidiën waa in smoking. Kar had een witte aederolUfcerd» jaoon aan PrU* |H>r kwartaal tr. p. paat. 11»— O O kan zioh naaren M dea M de Uitgevet» A. BRlh'IllAl DA. JUITSCHLAND. sseling met den gezantenraad. 5 D e c. De Duitsche regeering pu~ de Tel. verneemt,’een notawisse- Raad van Ambassadeurs. >eft de Raad van Ambassadeurs •m in .plaats van de militaire con- iie in Duitschiand een klein mfli-, comité in het leven te roepen. Op r is toen een nieuwe nota van den nbassadeurs ontvangen, welke een n der geallieerde regeeringen pre- ronder ook eischen betreffende de der SchutzpoHzei, de ombouwing ge militaire fabrieken, de uitleve- rest van het oorlogsmateriaal en treffende de vervaardiging van wa- schland. De nota verlangde, dat de eering de eischen der geallieerden ke bepalingen zou nakomen. Als werd de vermindering van de mili- e-comntissie en de daaruit voort- ■mindering der finandeele lasten in tld. ota werd nog door den rijkskanse- h op 27 October geantwoord, dat regeering bereid is om onderhan- r deze voorstellen aan te knoopen. Ie stap was een nota van den Raad adeurs van 17 November. Daarin nadruk op gelegd, dat eerst na de r gestelde eischen gedacht kan opheffing der contröle. In de om dat de Duitsche nota van 27 Oct. w deze punten uitsprak, werd het Ier Duitsche regeering gezien om r gaan met de uitvoering der mili- fen van het vredesverdrag. De no- op de incidenten te Ingolstadt en ridaart, dat met het oog op dezen geallieerde regeeringen genood- n de contröle-commissie te Berlijn lande sterkte te handhaven, totdat jischen volledig zijn nagekomen en formeele verklaring der Duitsche bben gekregen, dat zij het militaire ,ité, dat als verlichting wordt voor aardt. De eenige kwestie, waarover len voornemens zijn te onderhan- betreffende de bijzonderheden om- lenstelling van dit garantie-comité. «stelde eischen zijn de geallieerden sl niet van plan met de Duitsche onderhandelen. De geallieerde re llen ook voortaan weigeren, van de eering mededeeling over de inwil- rfschen te ontvangen, indien dit niet ior tusschenkomst van de militaire missie. ie regeering heeft op 17 November nota gezonden, waarin zij er den egt, dat zij njet voornemens is de geallieerden te ignoreeren. Daar ek dier eischen echter langen tijd im, meende de Duitsche regeering rlechts haar bereidwilligheid om te *n over het garantie-comité te ken- ■n geven. De Duitsche regeering be- 'opr om in zake de eischen nadere •n te doen. :h» minister-president Von Killing Kamlel Huysmant: verzette zich tegen da ver wijzing naar de commissie, daar hij de meening is toegednnn, dat de hoogeschoolkwestie hier de plants ru’mt voor de bespreking vnn de 'eger- kwestie, die morgen moest nanvangen. Ook van Cai.welnerf meent, dat de verdaging zich hier niet opdringt. Na een vrij langdurig debat wordt de vaida- ging van de bespreking tot 14 December goed gekeurd met 107 stemmen der kn holieken en liberalen tegen 72 stemmen der socialisten en Pronters. Huysmans bespreking in de voorstel op worden uitg pen door c» socialisten. WBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOF, GOEDER HAASTREIÜT. MOORDRECHT, MOERCAFELLE, NIEUWER» b. d. U„ OUDERKERK a. d. IJL, OUDEWATER, REEUW UK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHIHZEN, enz. ADVKKTKNTIKI’RIJHi Uit Gouda «n nmstrekea (behoorenda tot da» bazorgtrtngjl 1 - h regelt IJ40, alk» regal ro»*«r ƒ0.35. Van bulten Gouda M dan bawrgfcrtngr 1- h regel» 1.55 elke regel meer 0.30. Ad vertenttön in h»t Zatardagnummor 30 bii l ik’ ->p den prijs. I.iefda<llgbelds-advertontl8» de helft vnn den prfjs. ri.f.rzoNliEN MEDEDEKLINGKNI 1—4 regel» /3J)6, elk» rofd maar OM. Of de v.mrpagfna 50 honger x Grwtni» M’lvortentiftn en ingezonden mededeelingeo bfj contract tot SBMF garaducaa^ dan pru» Gronta letter» en randeh wonian berekend naar plaaUruimta. Advertentten kunnen wotden Ingezomlan door tuMwhenkornrt van aolieda boolcha»» dolaren. Advertentiebureaus en ouz» Agenten an moeten daag» vóór d» piaatMnf aan het Bureau zun fagekoman, tenelnd» van opnam» verzekerd ta sfja. TURKIJE. De conferentie te Lausanne. Lausanne, 6 Dec. Vandaag is er plotse ling, zoo bericht de N. R. Ct., een groote ont spanning ingetreden. Ismet pasja schijnt door Amerika overreed te zijn liever aansluiting bij West-Europa dan bij Rusland te zoeken. Deze gewijzigde verhouding kwam in do vergadering van de commissie voor de Dardanellen tot uiting. doordat lord Cwrzon, na het plan van de geal lieerden uiteengezet te hebben, het heel verstan dig vond, dat Turkije ook ditmaal bleef zwijgen en uitstel van antwoord verzocht. Ismet pasja De besprekingen te Berlijn. B e r 1 ij n, 6 D e c. Bij de besprekingen tus- schen den rijkskanselier en de minister-piesiden- ten der Duitsche landen is de grondslag voor i een actieve politiek der rijksregeering in zake de kwestie der schadeloosstelling gelegd cn eenpa rig aangenomen. De voorbereidingen der Duit sche regeering voor de nieuwe voorstellen zullen nog voor de bijeenkomst der geallieerde pre miers te Londen ten einde worden gebracht. In den tusschentijd zal men nog bespr^„..^,^.. den met de leiders de.- Duitsche industrie. De voorstellen hebben ten doel beperking en he»- nieuwe vaststelling der Duitsche verplichtingen en er zal een groote finandeele transactie wor den voorgesteld om de betalingen aan de cre- .diteurén van Duitschland, met name aan Frank rijk, te kunnen verrichten. Voorts is er sprake,van de reeds vroeger door de internationale financiers voorgestehle leening, welker opbrengst gedeeltelijk moet dienen voor het doen van betalingen aan Frankrijk en deels zal worden pnngwend voor de stabiliseering der mark. De rentedienst. dezer leening zal door de Duitsche industrie worden overgenomen en ge garandeerd. Het is mogelijk, dat de minister van Fmanjjflm, dr. Hermes, dezer dagen naar Parijs gaat om daar over dez» voorstellen te spreken. (Tel.). B e r 1 ij n, 6 Dec. (W.B.). Bij de besprekingen tus schen de rijksregeering en de minfster-presiden- ten der verschillende Dwtsch» landen, werd men het er volkomen over eens, da^de op 13 No vember aan de commissie van herstel gezonden nota de basis moet vormen voor de te volgen politiek en dat door de rijksregeering niets mag worden nagelaten om bij de tenuitvoerlegging van de nota tof een passief resultaat te ko men. Betreffenden de kwestie van het Rijnland en de bezette gebieden waren de vertegenwoordi gers der verschillende Duitsche landen het allen eens met de verklaringen, welke door den rijles kanselier op 25 November en 3 December zijn afgelegd. De moordaanslag op Scheidemann. Leipzig, 6 Dec. In het geding tegen de daders van den aanslag op het leven van Scheidemann is Hustert wegens poging tot moord tot 10 jaar, Óehlschlftger tot 10 jaar en 1 maand tuchthuis veroordeeld, voor beiden met verlies van de burgerlijke eererechten gedurende 10 jaar. N. R. C De motiveering van het vonnis tegen Hustert en Oehlschlager, die den aanslag op Scheide mann hebben gepleegd, vereenigt zich met de opvattingen van het O. M. Uit het verhoor van de beklaagden is gebleken, dat beiden besloten is hedenavond naar München vertrokken en zal overmorgen naar Berlijn terugbeeren om de be sprekingen met den rijkskanselier, in zake het antwoord op de nota van den Raad van Ambas sadeurs voort te zetten. Von Kiljing zal morgen met de overige Beiersche ministers en de leiders der Landdag- fiacties ondeihandc'ingen, voeren over de vraag, of de geëischte bedragen kunnen worden opge bracht door een leening der steden Passau en Ingolstadt. De rijksregeering heeft zich bereid verklaard, 4en dergelijke leening te garandeeren, indien de Raad van Ambassadeurs zioh daartegen niet verzet. hadden Scheicemunn te dooden. Het staat vast, dat beiden maar één inzicht in de daad koester den, zoodat beiden evenzeei voor de uitvoering van de poging tot moord verantwoordelijk zijn. De beklaagden hebben na hun daad geen be rouw getoond. Hun wijze van doen is als een niets ontziende lust tot móórden te kenschetsen. Het is niet gebleken of zij door derden gesteund zijn, doch zulks is naar de meening van het hof wel waarschijnlijk. Het ook aannemelijk, dat zij van derden geld hebber» ontvangen. Het hof kenschetst de daad als eeiloos, ook al is zij op politieke gronden gepleegd. Wie uit een hinder laag een vreedzaam burger aanvalt, strijdt niet voor idealen, doch handelt eerloos. Vandaar het verlies van burgerrechten. De beklaagden hoorden het vonnis hooghartig aan. Zij werden onmiddelHjlfhV’eggelcid. Londen. Mussolini wordt Vrijdagavond te Londen verwacht voor de besprekingen van de geallieerde premiers over de Brusselsche conferentie^ welke Zaterdagmorgen a.s. annvan- gen. Mussolini zal worden vergezeld door r.j- d'Ameglio, een der Italiaansche vertegenwoordi- a gebracht. In Senl *n de commissie van herstel, commenda- irekingen hou- tore Conti Rossini van het haliaansche minis terie van financiën, en bardn Russo, secretaris van den premier. Dr. Giannini, het hoofd der Italiaanscl e handelsdelegatie te Londen, zal ook tot de experts behooren. Nïar verluidt heeft Mussolini den wensch te kennen gegeven, dat ditmaal de geheele kwestie der schadeloosstelling grondig zal worden be sproken. (Tel). Een geheim wapendepot ontdekt. Leipzig, 6 Dec. In de Thomasschule al hier werd door.de politie-in den vloer van het gebouw een wapendepót ontdekt. Men vond er ongeler 4000 scherpe patronen, 340 geweren, 8 sabels, 4 mijnen, verscheidene kisten met handgranaten en twee mijnenwerpers. Men ver moedt, dat de wapen» tijdens dén Kapp-putsch daar door vrijwilliger» zjjn verborgen. Het on derzoek wordt voorgezet (Tel.) BELGIE. Het hoogeschoo!debat. De besprekingen tot 14 December geschorst, Brussel, 6 Dec. Nadat Van Cauwelaert er zich vanmiddag bij had neergelegd, dat de volgorde der artikelen van het wetsontweip tot vervlaamscliing der Gentsche Hoogeschool zou worden gewijzigd bij de bespreking, legde mi nister Theunis een verklaring af, waarop de openbare meening reeds was voorbereid. Hij op, dat twee extremistische loop van de debatten reeds waren verworpen, n.l. d«t van Meysmans inzake een nieuwe hoogeschool te Antwerpen, en dat van De Clercq, een onmiddellijke veivaam- sching. Daaruit blijkt een verlangen nna\ ver zoening, dat eveneens op te merxen valt uit de talrijke amendementen op het wetsontwerp van Cauwelaert. Eveniwel laat niets nog vei- moeten in welken zin er een meerderheid zal zijn/De amendementen dienen nauwkeurig be studeerd en daartoe naar de commissie te wor den gezonden. Om deze reden, en ook omdat Zaterdag de conferentie van Londen aanvangt, waarheen de premier zich zonder de beslom meringen van binnenJandsche geschillen zou willen begeven, vraagt hij de verdaging van de bespreking over de hoogeschoo'kweslie tol over acht dagen. Boven de taalkwestie, aldus besluit Theunis, stoet d» kwestie van Belj>ié. moet vertrouwelijk reeds zijn instemm met d» hoofdlijnen van het plan der ge^IUcviden veckjnard hebben, doch moet natuurlijk het anw woord van Angora afwachten. De commissies vergadering werd vanochtend dus een duel tua» schen de geallieerden cn Rusland, waarbij Tur» kije toehoorde. De hoofdlijnen van Iwt plan vart de geallieerden zijn: vrije doorvaart voor koop* vuardijschepen en onder bepaalde beperkingen ook voor oorlogsschepen, voorts ontmanteling van de kuststrooken langs de Dnrdanatien on der toezicht van een internationale commissie, waarvan Turkije het voorzitterschap bekleedt. De Amerikaan Child bestreed het Russisch» plan, dat Turkije feitelijk de macht zou geven da vrije doorvaart te belemmeren. Amerika be strijdt ook het Russische voorstel tot sluiting van de Dardanellen voor oorlogsschepen daar Amerika het recht eischt om overal waar zich Ameiikaunscho burgers en Amcrikaansch» koopvaardij-schepen bevinden, oorlogsochepet» ter bescherming te hebben. Inzake de capitulaties zal den vertegenwoor digers van de kleine staten waarschijnlijk het recht gegeven worden de vergadering van d» subcommissie bij te wonen en deel te nemen nan de discussies. Men verwacht van deze uit* gebreidere bevoegdlieid, «lie vooidatneUJk aan het optreden van Nederland's gedelegeerde van Panhuys te danken is, ren nuttige uitwerking tot matiging van de aanspraken der geallieerden. De concessies aan Turkije inzake de capitulatie» kunnen heilzame gevolgen hebben verder van Rusland losscheuren, thans op het antwoord van Angcn. Lon de», 5 Dec. (V. D). Tot dusver ztfn er te Londen allcert berichten van nieuwsagent schappen te verkrijgen over de handelingen vaa heden van de conferentie te Lausanne, waarbij Curzon de voorstellen dor geallieerden hopen» de toekomst der engten uiteensetiej Overeenkomstig deze berichten begon Cur zon met het analysecren cn beantwoorden van de redevoering van Tsjitojerin. Hij meende dat Tsjrtsjerin een meerbegururtigda positie op- eischte voor Rusland. Hij vroeg aun de Zwau» Zec-mogendhcden, te zeggen, of de Russisch» voorstellen konden worden beschouwd ah ren behoorlijke oplossing, voorzoover hun belur- gen erbij betrkken waren. Hij zeideah nie mand toegang had totde bevoorrechte terne. Rusland in een zeer bitaondere positie zou zijn, waardoor do Zwart» Ze» tot een Russisch meet werd gemaakt, met Turkije' ah getrouwe bewa ker van da zeeëngten. Curzon stelde volgens het vnrelag der nieuwsagentschappen voor: lo. een gede militariseerde internationale zóne2o e«t in ternationale contröle-commh»l» voo. de eng ten, samengesteld uit vertegenwoordiger» van Frankrijk, Engeland, Italib, Japan, Amerika, Rusland, Turkije, Roemenië, B igarije en Grie kenland, met een Turksch afgev rnt digde ah permanent voorzitter. De bijzonderheden no pens de werking van die commissie en de kwes tie, of de Volkenbond daaraan deel zal nemen, moeten later besproken worden. Overeenkomstig da samenvattingen der nieuwsagentschappen vin de redevoering van Curzon, wees de Engelsrhe minister van bui- tenlandsch» zaken op h»t feit, dat Tsjitsjetin bezwaar had gemaakt tegen het over wicht van een mogendheid in de engten. Dit was ongetwijfeld, zeide hij, otnd rt dit over wicht Engefach was, ofschnoa Rusland een „Pardon daarop was ik niet voorbereid,” zei Graebner en fronste zijn wenkbrauwen. „Maar hoezoo hoezoo, mijn waarde dok- 'ter Laat u zich daardoor niet in de »ar brengen. Het Is voor mij de eenige gelegenheid om de mooie schouder» van mijn vrouw te kun nen bewonderen, en voor mijn vrouw de eenige gelegenheid om mij tenminste in borstbeeldfor- maat als men van de wereld te zien. Men moet er zekere illusie’» op na houden of tenminste kunnen recorwtrueeren Hij zat in een hoogen arn stoel, die passend bij de hoogte vtyi de tafel gemaakt wasover zijn voortdurend trekkende beenen lag een don kere lichte zijden deken, die aan haken beves tigd was. Een knecht stond achter zijn stoel, hielp hem ongemerkt bij het opnemen van tepel en glas, Wanneer een zenuwtrekking zijn vingers ver- stijfde. ’Hij was i muts». Een uur geleden was er een telegram ge komen. Een van zijn twee paarden had bij een t een kleinen prijs behaald. „Acht duizend mark.-Een bagatel, maar enfin >rgen blijft Ihet is meegenomen. Ik zelf heb op het vrij. Ik znl paard laten inzetten: vijfhonderd mark. Helnas werk ver- f maar vieicntwintig voor fn buitenstaander, maar de regen had alles de lucht ingebla^en. Trouwens, men had het heele rennen uit m «ten s a I Maar enfin zoo is he« nu eenmaal. I Berlijn regent het naar de stadswijken en in Karlshorst is de regenpas tegen «Hoop d. r dta- verij begonnen, natuurlijk precies toen mijn paard Hep. Maar, we sullen toch op hem *oes~ ten, niet wnar, dokte Leve Martyr! Martyr zoo heb ik hem gedoopt na een ver. oek-| te aanval, die ik had, Martyr! Wee j - het: aro nog, Karda? I Of ze het wist I Toen, vier Jaer geleden, wasi ^’e moet ni-t Je mag niet het begonnen f Het mnrtyrium van haar man en van haar zelf. Dokter Ertzky was er juist en hnd net wn morphinerinspuiting gedaan. Plotseling was Mister Juck binnen komen snelleneen veulen in de stal de merrie goed I AH right De vreugde straalde uit zijn listige kleine oogen! En in orde twee briefjes van honderd vlogen in de hand van den kleinen Mister Juck „MnrtyrEn toen het veulen geworpen was werd er een glas sec in den stal gezonken, en Mister Juck goot de merrie den rest ^an de flesch in de kee^. Martyr Of Karola von Glidiën dat nog wist Dokter Julius Graebnre nam den zieke twC'X»e volgeschonken glas uit de hand. „Zoolang ik hier ben niet!” Karola wierp hem een dankbaren blik toe de goede luim van den zieke sloeg echter om. Wat matigde die kerel zich aan, hem voor- PORTUGAL. Het Portugeesche kabinet. Lissabon 6 D e c. (B. T. A Het kabinet zol annhlijven, doch er zullen eenige wijzigin gen worden aangebracht. ITALIË. Een geheim consistorie te Rome. R o m e, 6 D e c. (B. T. A.). Aan de kardinalen Is een uitnoodiging gezonden om deel te ne men aun een geheim consistorie, dat op II de zer wordt gehouden. zuid.slav:e. De ministerieele crisis in Zuid-Slavië. B e r 1 ij n, 6 D e c. (N. R. Ct.) In Italiaansche politieke kringen vermoedt men, dat Ninsjits tot opvolger van Pasjits tof Zuid-Slaviich minister president zal worden benoemd, BULGARIJE. De vervolging der Bulgaarsche ministers. Lausanne, 6 Dec. De Bulgaaische gede legeerde Stanciof hevit verklaard, dut het uit gesloten Ir, dat de vervolgde ex-minister» van Bulgarije ter dood zullen worden veroordeeld.t (Telegraaf). si

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1