s 21 I )L :en ON NG 1 3 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN KERGAMBAOTT, BERKENWöUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERGAPELLE, NIKUWER- KERK a. d. IJ-, OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Vrijdag 8 December 1922. 61» Jaargang u KERK a. d. IJ., OUDERKERK i S I II DA KOOP FEUILLETON. >1. r*- ementen Courant en door In den Maalstroom BUITENLAND. EO 21 13380. A f o. 18105 St eel kje Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen 1 tndië naar Amsterdam/ DUlTfraBAND. i i tl K' derd raai is inmiddels I 4175 40 -6 (Ver’t fsrvolgd.) Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesse link—van Rossum. kyres naar Aty^tc-At aan. aar Rotterdam, v*rtr< Port Said. wr Java, voer 6 De Timothy Healy, de eerste gouvemeur-genernal, is in functie getreden, nadat de koning van En geland het wetsontwerp had geteekend, waar bij zelfbestuur voor Ierland wordt ingesteld. Een parlementslid doodge schoten. Londen, 7 Dec. (R.) Het bekende lersche parlementslid Sean Hales is heden in Dublin IERLANL. DE IERSCHE KWESTIE. Timothy Healy in functie.. |g|«MBWamssaiWMmimsasamaiBasaMasMaMM eerhsrioht. len morgen van» bi 1V Sdlly. o Memel. vond van 8 Dec.1 •t Z.-W. wind, zwaaf uge regen, iets zacht 7 D^c. (B. T. A.) De Belgische poli- Schmitz, die een Duitschen politieagent tot- een jaar gevangenisstraf ZWEDEN. De Nobelprijs voor den vredet B e r 1 ij n„ 7 D c. (V. DJ. De Nobelprijs voer den vrede voor 1922 m! worden toegekend aan Nansen. Haar vingers trilden, toen «ff hem den bran denden lucifer gaf. Hij gaf echter lijn kalmte herwonnen, schudde rijn hoofd. Maar mevrouwtje, wat is dat nu t Word nu niet zwak en zenuwachtig jukt nu niet. Ga eens hier in dien gemakkelijken stoel ritten ea luister eens, waf u allemaal moet doen oen heat en ook u self het beste er doorheen te slaan, Hebt u een vel papier? Hot blocnooi hie^ goed, schrijf nu maar eens op Hij Mep heen en weer, de handen op uea rug, en dkteerde haar zijn te volgen race's, kort en duidelijk. Wat zij te doen had wnnr r dh of dat voorkwam, welke V»rl:rhtinf rij <’-» zieke kon geven, welke kalmeetende middeltje, vooral ook welke uitvluchten zij ter hulp moest roepen, wanneer rich een erg heftigs sab val voordeed. Plotseling hl ld Mj op: „Zulke ken behandelt men nieL in huis; als dokler,«< als uw vriend mocht ik’het eigenlijk niet dule -len. Zulke sieken rijn g .at lijkbegiijp» ugevaarlijk.... v itend physskh...» gevaarlijk als dolle honden Hij legde bei zijn handen op haar schouder^ dwong haar, hem aan te zien. En hij Weid haar hand plechtig, Mil te A rijs ne, zooals hij nooit Ellse s hand zou hebbes kunnen vasthouden, die altijd eigenzinnig, w- telooe en hard geweest was. Toen legde hij haar weder terug te haar schoot, zooals hij ook een bloem neergelegd zou hebben. „Mag ft rooken?" 5 Dec/ i naar Java, kwam 5 haar man voor te lezen, opdat Wj insliep las uren achtereen om hem zijn pijp te doen vergeten en zijn angst voor den nacht. Hij deed alleen zijn bovenkleeren uit en wierp zich op zijn bed. Zoo sliep hij het liafste, wan neer hij den volgenden morgen frisch wilde zijn. In den nacht werd hij wakker. Het was buiten nog donker en de regen druppelde nog steeds m de ritselende bladeren. Hij deed zijn jasje aan, gleed in zijn pantoffels en sloop de gang in. ,Je moet de deken voor mij vast, houden Waarom kan je dat niet De deken drukt me zoo ja ook de Hnnen doek goed „Ik leg er dan wat boeken tegen neen dat hebt," niet Lees nog wat voor alsjeblieft liefste heb medelijden lees laat mij niet alleen." i En de moede, zachte vrouwenstem begon 1 weer. Nog iets zachter las zij, nog iets langza- 1 mer Graebner hield zich met moeite in, 1 om met zijn vuist de deur niet in te slaan, om niet uit te brullen: „U vermoordt uw vrouw, i mijnheer u vermoordt haar." Dat hij zich nu in bedwang Weld, was de grootste opoffering, die hij zich ooit getroost 1 luid. Heel zacht klopte hij aan, erg mild was i zijn Mem. „Ik mag zeker wel binnenkomen, niet waar ba- ron ik kan niet slapen en zou u graag ge zelschap houden." Mijnheer von GHdiën zag hem met groote oogen aan, strekte beide handen naar hem uit „Wflt u dat heusch Wat aardig I Nu kun nen we een beetje babbelen, Karola, kom ga bij me zitten." „Uw vrouw gen’ nu naar bed!" beet Graeb ner hem scherp 'e en uch tot Karola wen-lend, die hem onzeker aankeek en reeds een stoel na-i hij iets anders gehad hebben om zijn verlangen Te bevredigen, zijn moed te sterken dan de zware Bourgogne. Die was nu een behoefte voor hem geworden, en ofschoon hij zelden de gren zen van het toelaatbare overschreed,, de Bour gogne was een kunstmatig middel voor hem geworden om zijn zenuwen in bedwang te hou den, een middel, waarvan hij de gevaren, beter dan eenig ander mensch kende. Het was nog niet zoo lang geleden, dat hij zachtjes met geringschatting van dien mijnheer uit de provincie gesproken had, die zijn huisge zin ontvluchttenog heelemaal niet zoo lang geleden was het, dat hij zijn broer afgekamd had als een domme jongen, omdat hij liefde en meegevoel bij zijn vrouw miste. Nu deed hij al? die beiden tezamen, ontvluchtte zijn huis en klaagde dat hij een man zonder vrouw, een vader zonder kind was. Zijn kliniek, zijn werk Daar ging hij in op. Hij dacht aan een overplanting, waaraan hij moest beginnen, aan een nieuwen badl, die in Ztrid-Afrika dikwijls oorzaak van blindedarm ontsteking bleek te zijn en waarmee hij een voorbehoedmiddel daartegen hoopte te vin den. Hij rookte en dronk en dacht Steeds hel derder, steeds scherper Behoedzaam gluur de de knecht naar binnen, keek na of de kaarsen nog brandden. „Wenscht de dokter nog iets?" „Ja neen hoe laat b het F Drie uren lang had hij alleen aan de zware, groote tafel gezeten, die versierd was, ab voor een feest Twee groote flesschen had hij hier leeg gedronken. Hij stond op, schreed langzaam en zwaar door de breede gewelfde gang. Uit een kamer Aong een zachte, moede vrouwenstem Hii 1>W man. Dmt, «chte» di« deur Mt rij ter kennis van Curzon’s collega's is gebracht en in het kabinet is besproken. Bonar Law antwoordde, dot de nota van Goe- naris van 15 Februari aan het kabinef is toege zonden evenals hot antwoord daarop. Lluyd f-corge uitte zijn verwondering over deze ver klaring, maar Law voegde er aan toe door het ministerie van buitcnlandsche zaken er van in ,'n gesteld, dat het document onder de leden van het kabinbt heeft geciicul-erd. Aus ten Chamberlain zeide „Sommigen van ons zijn zeer verwonderd te vernemen, dat zulk een do cument heeft gechculeerd, ofschoon onze her innering zou kunnen te korf schieten." Waarop Bonar Law antwoordde„Ik geloof niet; dat t. eenige mogelijkheid voor een vergissing is." In het Hoogerhuis ontkende lord Birkenhead eveneens ooit het document te hebben gezien^ Hij wees er op, hoe verschilend de loop der ge beurtenissen geweest zou zijn, indien het kabi net in zijn geheel op de hoogte van Goenaris’ meaning over de militaire positie in Klein-Aziê in het begin van het jaar ware geweest. Na een scherpe woordenwisseling met lord Salisbury las Bitkenhead den tekst voor van Curzon’s antwoord op de nota van Goenaiis, waarin deze laatste verklaarde, dat de Grieken niet in staat waren hun positie in Klein-Aziö te handhaven zonder militaire versteningen en financierlen steun. Curzon sprak in zijn ant woord de hoop uit, dat de militaire positie in Anatolië minder kritiek was dan Goenaris’ nota te verstaan gaf. Onder do gegeven omstandighe den was het ontwijfelbaar do verstandigste ma nier om de diplomatieke oplossing van den zorg- wekkenden toestand, waarin Griekenland zich bevond, te bespoedigen. De economische rijksconferentb. Londen, 7 Dec. (N. T. A. Draadloos). De bladen publiceeren bizonderheden over de voor gestelde economische rijksconferentie. Er sul len emigratie-kwesties, alsmede de ontwikkeling der handelsverbindingswegen ter sprake komen. Het is do wensch der Britsche regeering om tb vernemen (en voor zoover mogelijk te helpen, waar dit noodig is) welke plannen geschikt zijn om aanstonds ten uitvoer tMworden gebracht. Het denkbeeld is in het algemeen om de rijks- hulpbronnen ten behoeve van de meest mogelijke economische ontwikkeling van het rijk *e orde nen, teneinde wederzjjdsche voordeelen voor de dominions en het moederland te verzekeren. De eischen der kroonkoloniën, zoowel ab Ae der zelfbesturende dominions zullen eveneens wor den ondei zocht. In wel-ingelichte kringen wordt geloofd, dat zulk een onderzoek tal vnn geschik te plannen aan het licht zei brengen, Ae tot dusver nief konden worden uitgevoerd wegens An staat Ar plaatselijke financiën, doch die door een rijkscrcdiet zouAn kunnen woiden ge steund. 80 - Hij gooide zijn servet op tafel, liet An wijn inschenken voorzichtig, At het zware be- tinksel den roode kleur niet troebel maakte. Toen dronk hij langzaam en blies de rookwol ken van zijn sigaar omhoog, naar de witte kaar ten, die van uit hun zware zilveren armen hunne gele licht over A tafel verspreidAn. Wie van alle, die hem behoorden, was zoo aan hem gehecht als deze vrouw hier, aan haar taan Het was wel het recht van de zwakkeren, meer te verlangen en meer te nemen. An A •terksten deAn. Wat had zijn vrouw hem ooit gegeven, dat te Vergelijken was met At eene; „ik ben toch bij je, liefste" v n Karola von Glidiën? Wat had hij aan zijn jongen gehad, sinds At •rme kleine meisje onder zijn handen gestorven Was? Zijn jongen I Die had nog iets voor hem kunnen rijn oen ■°op, een belofte voor A toekomst, een doel Als A jongen er geweest was dan •i» 'iad hij Ertzky misschien er toch niet heen gezonAn, om roem en eer ts behalen, die hem •rif toegeAcht waren. Wanneer A jongen hem toebehoord had ■ooaia hü ziin xaoeder toebehoonb wa An spa (MlfflIE COIBAIVT. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.2», per week 17 eent. met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, par week 22 cent, overal waar da bezorging per looper gaechiedt* Franco par port per kwartaal 3.16, met Zondagsblad /3A0. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan on* Bureau: MARKT 11. GOUDA^ bÜ onze agenten en loopers, den boekhandel sn de postkantoren. Onze bureaux »|jn dagelijks geopend van 9—41 uur.» Administrate TeL Int. B2i Redactie TeL 645. bestaat, die aantoont. Af deze corresponAntie door een bor.de beAn dcodgeschotcn, t .f.\ hlf ♦or Vonni- - c„„Ho».*, i- op weg wus naar A zitting van het buüwf parlement. De algovaardigA Spdomor word ges wond. london, 7 Doc. (N. T. A.) President Com grave keoft vantlaag in de Dail Eiteann mee#** Aeld, dat Sean Hales, lid van de Dail en hoolA officier in het leger van den Vrijstaat, abmedg Patrick O’Mailie, plaatsvervangend voorzi’ter, op hun weg naar het Hub waren aangevallen, Hales b doodgeschoten en O'Mailie gewond. Oiigeregeldheotik 's midAgs van Jav.i tg’ naar Java, voer 5 De^ n naar New-Zork, veJ dam naar ZuiAAIrilw i aan. verpen naar Hamburg-/ singen. n naar Java, kwam 9' i ti naar Java, voer 9 m naar Zuid-Ameriki.' ar Java, voer SPANJE, fier» nieuw liberaid kabinet. Madrid, 7 Dec. (B. T. A.) Markies Alhu. cemas heeft een liberaal ministerie gevormd. Het bevat do volgende pefsonen: Alhuoemag minister-president; Albra, buitenlandsctie zaken, >n Almafovar, binnenlandsche zaken; Petrogal, fh Dublin, 7 Dec. (N. T. A. Drnnaiooj.l RomnnMv», JuMn Ak»ln -- oorlog; Syvola, marine; Snlvatells, onderwas. Gasset, arbeid. De nieuwe ministers suflen hos Anavond den eed afleggen. PORTUGAL. „e jniniMericele crisis. Lissabon, 7 Dec. (B. T. A.) Het mWMorfw b hervormd. De drie nieuwe mbbters beboe ren tot geen enkele partij. ligt nog versch in 't geheugen en ook De Valera zelf, dien men nog steeds niet heeft kyn- nen arresteeren, loopt gevaar te zijner tijd een eender lot te ondergaan. Niet alleen heeft De Valera de huidige vrijstaat-regeering herhaal- l Alijk onwettig genoemd en er op gestaan, At een volksstemming zal worden gehouden, maar tevens heeft hij dreigementen geuit in verband met de executie van Childers. Dat men weer- wraak-maatregelen van hem en de zijnen ducht, blijkt niet alleen uit het feit, At, gelijk wij j onlangs meldden, documenten zijn gevonden, waarin een pltfn was vervat om de leden van 't Dail Eireann weg te voeren, maar tevens uit liet feit, dat het lersche regeeringsgebouw is ingericht als een gepantserA vesting; prikkel draad, machinegeweren, barricades, zandzakken en extra-wachten zijn noodig geacht om aan alle eventualiteiten het hoofd te bieden. Een anAre vraag is echter, of de aanhangers van De Valera over voldoende machtsmiddelen be schikken om een coup d'état uit te voeren, die een redelijke kans van slagen heeft. Numeriek zijn A rebellen, die van West-fersche havens voortdurend wapens toegesmokkeld krijgen, verre in A minderheid, vergeleken met de Vrij- staatsche troepen. De verhouding 1 10 zal de sterkte der strijdkrachten stellig vrij goed bena derd aangeven. Maar dit neemt niet weg. At A rebfellen, vermomd en door mid Al van A hinderlagen-tactiek den officieelen Vrijstaat het leven nog dikwijls onaangenaam kunnen maken. De volgelingen van De Valera, veelal knappe koppen en lang niet de eerste de beste intellec- tueelen, zullen stellig zich niet neerleggen bij de nieuw-geschapen situatie en blijven zinnen op middelen om hun ideaal, een absoluut onaf hankelijke republiek die zij trouwens reeds hebben geproclameerd te verwezenlijken. Hoe overigens de mentaliteit der rebellen is, kan b|ijk< n juit de waarschuwing, die A voorzitter van den Vrijstaatschen Dail Eireann heeft ont vangen van het hoofd van den staf van De Valera’s legerraod en waarin wordt geconsta teerd, dat het „onwettige lichaam". At door ge noemden voorzitter wordt gepresideerd, aan A soldaten der republiek" den oorlog heeft ver klaard en „het MFettige parlement der lersche ribt ie" onderdrukt. Merkwaardig in die waar schuwing is vooral A volgende passage: „T»l van uw sol Aten zijn al tot Aie keeren I toe Aor ons gevangen genomen; zij werden echter weder vrijgelaten, al werden wapens op hen bevonden. Gij van uw kant evenwel zijt barbaarsch tegen uw gevangenen te keer ge gaan. Wij waarschuwen derhalve u en A an Are leden van uw college, dat uw leger de ge bruikelijke regels in ncht neemt; zoo niet, d?n zien wij ons genoodzaakt tot zeer Aastische maatregelen over te gaan." Dit is de toon van verbittering en gezien het feit, dat de rebellen geen blooAards zijn, die louter praatjes maken en zich aan lyriek te buiten gaan, doch ook durven handelen, zullen de Vrijstaters het dreigement niet langs zich laten afglijden, maar op tegenweer zijn beAcht. De vrede met Engeland moge dus een feit zijn en ook mogen misschien negen en negentig procent der Ieren de politiek der Vrijstaat steu nen, dit neemt nochtans niet weg, dat juist deze fanatieke minderheid een beletsel kan zijn voor een werkelijke binnenlandsche pacificatie van Ierland. Arbij trok, om aan het bed te gaan ritten, voegde hij er drrigend aan toe„U gaat of i ik heet geen Graebner meer." 1 Dan eerst ging zij 1 Toen ze An volgenAn morgen tegenover el kaar op het terras zaten, terwijl A regen An tirin met een grijzen «luier omhulA «d Akter i Graebner heel zacht en zonder haar aan te zien„Laat u me niet te spoedig roepen, me- vrou Haar lippen trokken. 1 1 „Neen" Ze stelA zich al die Agen weer voor, 'die rij i alleen zou moeten dragen. Ank u voor alles, waf u mij gegeven 1 mompelde rij nog. Hij haalde onverschillig zijn schouders op. 1 „Gegeven! Wat heb ik u gegeven?.... Twee uurtjes slaap meer At is alles. En juist Aar ft niet geven kan, geven mag, daarom i Hij stond op, lè’hnA over A breeA leuning, 1 keek naar den omsluierden tuin. i „Maar vanAag dezen Agdien i schenkt u mij nog, nietwaar F M t Hij hoorA den Affen, bevenAn onArtoon i van haar stem en At ontroerA hem sóó. At hij zijn oogen met A handen beAkte opdat zij I niet zou kunnen lezen, wat in hen lag. i Zijn geheele leven had hij haar wel willen ge ven, iedere geAchte, iedere aAmhaHng. i Wat ging het hem toch vreemd! Nu op i An rijpen manneliiken leeftijd, na lange, inner lijk eenzame, jaren trof hij A vrouw aan, die, hij voelA het, de volmaking van zijn we zen was, de vrouw, wie al zijn zinnen tegemoet pintren in diepe, stille teeArheid. De vrouw,1 die voor hem de verpersoonlijking van „de I vrevw” was, die hij vereerA en voor wie bJfi altijd vnl’medclijAn wilA opkomen. I Ge*f mii uw hand, gij lieve vrouw,... Londen, 7 Dec. (R.) Bodgo Agon geleAa 1 hebben A lersche engeiegelA. troepen een aan- e'r val geAun op het Arp Ballymakeery (graaf schap Cork), waarin een garnizoen vsn onge veer honderd man nationale troepen Ugt. Dw ongeregelAn vielen het dorp met pantsecaujo'g en machinegeweren uan, waarop ven vinnige strijd volgA. Het garnizoen moest zich overge ven, nudut een man was gedood, vijftien waiosf gewond en de rest gevangen genomen was, dis echter weer vrijgelaten werd toen het Arp opa nieuw Aor de nationale troepen weid bezet. Heden werd in Cork een bom opuMti mili taire auto geworpen, waarAor twee mannen en twee vrouwen werAn gedood. Ulster en A lersche Vrijstaat. Londen, 7 Dec. (R.) Craig, A premie* van Ulster, heeft heden in het parlement van Noord- lerland een resolutie ingediend, wArbij ver klaard wordt, At A ses noorAlijke districten geen Ael uitmaken van den Vrijstaat. Craig zeiA, At A eenige weg om samenwerking en voorspoed te verzekeren is: voor Zuid-Ierlnnd het regelen van rijn eigen «aken en voor Noord- Ierland het behouden van een eigen parlement en een eigen regeering. Het is nutteloos voor het «ogenblik eenige hoop te koesteren <*p Ul ster’s toetreAn tot liet parlement van Dublin De behanAlinff Ar resolutie Aor A beiA Huizen van het/rtoord-Iersche parlement nam' minder An een half uur in beslag. Craig verliet Belfast heAnovond om het besluit aan hot Britsche parlement meA te deden. Craig her haal A, At hij niets te doen wilA hebben met A voorgestel A gruMcommissie en verklaard^, dat er geen grensregeling kan bestaan, zoolang er geen overeenkomst bestaat tusschen Noord, en Zuid, en A grensdistricten «elf bevredigd rijn. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda an omrtraken (bahoorsnda tot dan bssorgfcnng >l 1—6 regels 1.80, elks regal maar 0.26. Van buiten GooA an den basatgknngt J6 regels 1.65, elks regal maar 0.30. Advertentiën tn het yj^uriagnmunar M beslag op den prijs. Liefdsdigheids-advartentièn A helft van An prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGRNt 1-4 regels ƒ2.06, elke regel meer /OAtt. O| A voorpagina 50 booger. Gewone advertontlëo en ingezonden meAdeelingen bQ contract tot sear gereduewuN den prjjs. Groote letters on randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchankoeut van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór A plaateing aan het Buieau zijn Ingekomca, teneinde van opname verzekerd ta alia DE SCHADELOOSSTELLING. Berlijn, 7 Dec. (W. B.). Do Vossische 1 Zeitung houdt het voor waarschijnlijk, dat de rijkskanselier in A voor Zaterdag bijeengeroe- -~..- pen zitting van de commissie voor buitenland- fteoi sche aangelegenheAn uitvoerige verklaringen zal doen over de tolannen ten aanzien van de kwestie van herafel. De Lokalanzeiger meldt, kennis te zijn gesteld, dat het document onAr dat de rijkskans^ier de partijleiders tot een Vrijdag te houden conferentie heeft uitgenoo- digd. DE INCIDENTEN MET DE CONTROLE COMMISSIES. Duitschland zal genoegdoening vc. schaffen. Parijs, 8 Dec. B. T. A.). Naar de bladen vernemen, heeft A Duitsche regeering besloten voldoening te verschaffen aan den raad van ge zanten en haar spijt te betuigen over A inciden ten te Stettin, Passau en Ingolstadt. Bovendien zal zij de verlangde twee schade vergoedingen, ieder van 500.000 gouAn mar ken, betalen. De verhouding tot Rusland. Moskou, 7 Dec. (W. B.). Gedurende de laatste dagen heeft de Duitsche gezant, granf Brockdorff Rantzau, uitvoerige besprekingen gehad met den ter rapportering naar Moskou gekomen'» Duitschen consul «g^nei aai in de Oekraïne, Boy. Deze bespreking zui.en onge twijfeld bedragen tot eenstemmigheid ten ean- zien van de behartiging van DuitschlanA be langen in Rusland. De Duitsche consul-gene- raal is inmiddels naar Charkof teruggekeerd. BELGIE. De moord op An Duitschen politieagent. Aken, 7 c. (B. T. A.) De Belgische poli tieagent Schmitz, die een Duitschen politieagent heeft vermoerd, is tot- een jaar gevangenisstraf en 300 fres. boete veroordeeld. ENGELAND. 7 De intergeallieerde schulden. In het Lagerhuis zeide Bonar Law in antwoord op een vraag, of de regeering gebonAn is door de verklaringen, in A nota van Balfour vervat, blijkens Reuter, dat hij bereid is de kwestie der schadevergoeding van a Ie zijden te bespreken op A a.s. bijeenkomst Ar geallieerA minister presidenten. Lloyd George wees er op, At A regeering haar standpunt inzake de schadevergoeding en de intergeallieerde schulAn nog niet heeft uit eengezet en At het vnn belang is voor het Huis om dit standpunt te vernemen vóór het slui ten der zitting. Bonar Law zeide toe om zoo mo gelijk na A bijeenkomst der premiers een ver klaring af te leggen. Engeland. De houding van Engeland tegenover Griekenland. Londen, 7 Dec. (R.). In het Lagerhuis werd heden vrij veel sensatie gewekt door een tot de regeering wrichte vraag betreffenA An brief van GoentMs (An terechtgestelden Griekschen premier) aan Curzon in Februari 1.1. en Curzon's antwoord. De vraag werd gedaan door Grigg, An voormaligen secretaris van Lloyd Geoge, die vroeg of er eenige schriftelijke mêdeAeling OVERZICHT. Zoo is dan Dinsdag, nadat de Ieren zeven honderd jaren lang om hun vrijheid hebben ge vochten, hun onafhankelijkheid wel niet heeto naal een feit geworden, maar heeft het niette min definitief den status erlangd van een zelf- besturend Aminion. De laatste dagen toch is A wet nopens de lersche constitutie zoowel in Jbpger- als Hoogerhuis in alle lezingen goedge keurd en gisteren heeft ten overvloede A ko ninklijke bekrachtiging plaats gehad van het lersche grondwetsontwerp. Automatisch is zoo doende A voorloopige regeering geëindigd en de lersche vrijstaat voorgoed geconstitueerd. Niet langer meer van Londen u.t, maar van Dublin wordt thans de lersche dominion be stuurd. De consequentie van de koninklijke be krachtiging is,Mlat A lersche onderkoning thans het land veuaat en, nu A formeele vestiging van den vrijstaat een feit is geworden, een gou- verneur-generaal is benxxind. Dit is Timothy Healy geworden en het p.eit voor den tact der Britsche regeering, dat zij deze onderscheiding ten Ael liet vallen aan een geboren Ier, een lersch nationalist, en niet aan dezen of genen aAllijken Brit. In een interview heeft Healy te kennen gegeven o. m., dat een zijner idealen ,was een betere verstandhouding in 't leven te roepen tusschen den leischen. Vrijstaat (Zuid- lerland) en Nooid-Ierland. Wat dit laatste ge bied betreft, dit bestaat uit zes graafschappen van Ulster, die er niet voor waren te vinAn deel uit te maken van den nieuwen vrijstaat 'Wellicht komt echter doch dit dient nog te worden afgewacht tusschen Noord- en Zuid- lerland ook nog eens een politieke vereeniging tot stand; wellicht maken de graafschapp, n van Ulster nog spoediger dan men vermoedt, eer lang, zij het in den vorm van een bondsstaat, Ael uit vnn den Vrijstaat; de hartstochten zijn An laatsten tijd geluwd; beide deelen schijnen elkander beter Je begrijpen en zoodoende te 1 Verdragen en misschien doen economische nood- zakelijkheden te zijner tijZT tot de r meensl uiting het hunne toe. De lersche rebellen, A fanatici, die A vol- gelinpen zijn van De Valera, kunnen de ont wikkeling van den staat van zaken in Ierland 1 niet dan met leede oogen aanschouwen. Het Aminionschap, waarin een aanmerkelijke mate v<m Britsche toegevendheid is belichaamd, blij ven de opstandelingen beschouwen als een ver- 1 Werpelijk compromis, een laakbaar arcoord met j den vijand Groot-Brittannië. De rebellen, die 1 een minderheid vormen en heftig zich kanten tegen het lersch-Engelsche verdra"-, hebben heel 1 het jaar lang niet stilgezeten. Telkens laaide hun verzet weer op eh nu de lersche vrijstaat is geconstitiieeid, zullen ze hun tegenkanting stellig niet opgeven. Dadeft van geweld zullen in den vervolge dan ook. zoo niet langer «sche- ring en inslag zijn, dan toch vermoeAlijk meer dan eens voorkomen, onAnks de bedreiging der leiders van den lerschen vrijstaat, dot elkeen, 7 Ae gewapend tegen den vrijstaat wordt aan-11 getroffen, zich schuldig maakt aan een feit, At met den dood kan worden gestraft. Trouwens: 1 A regeering-Cosgrave heeft den laatsten tijd J Argolijke overtredingen meer An eens beant- woord door de schuldigen terecht te stellen; de opzienbarende executie van Erskine Childers

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1