TEIN les KIE' X HOLLAmSCHE/iMSWDIll V.artl.ndM^Mh Blad voor d. Huishouding. "buitenland?- |ri UWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN WFD A/^Tjrn nnrnrwkmr/\trrvra 5. 61. Jaargaftg Zaterdag 9 December 1922. I' I a I 1 FEUILLETON. I ST". In den Maalstroom BERGAMBACHT, berkenwoude, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer- ER Ho. 1B106 £1»» Dit lannur baitaat alt 2 bladei. EERSTE BLAD.- t KERK a. a U„ OUDERKERK a. d. IJm OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWUK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* Dl »8ill(j«tBlltno riu dtu gunt». n De -‘uitdrukkmg is verre van fraai en foónt den noodiottigen invloed, dien ook Ortze |ari van de nabuurschap van, en het Intellectueel Contact met Duitschland onder gaat Maar het is eón uitdrukking, die zich 51 zoodanig, dank 4ij ook het veelvuldig ge bruik in regeerijigsstukken, heeft ingebur- gerd, dat zij iedereen onmiddeilijk wegvwjs naakt en zegt, dat het om 0e noodzakelijke tezuipiging gaat, die thans overal en op al- Je0ei wjjzen wordt £angeprezen. Zij is door de crisisOtnstandigjieden van het oogenblik dlrtstaan en dus een crisisterm bij uitne mendheid en doett op maatregelen, die ón zen gulden moeten bewaren voor Het lot van markeh, kronen, roebels ien ook franken. De bultengewope (fcd^ïiomiscne omstandigheden waarin de wereld verkeert, heeft de meeste ■muntsöorten ver beneden haar gewone waarde naar beqgden gedrukt. Het sterkst hebben roebels en Oostenrijjcsche kronen ge leden, maar marken, Poolsche en Duitsche, volgen haar al van dichtbij. En naast deze land hebben ook de muntsoorten vart ^verwin- nende landen, franc, Ure, dinar ehz. haar pariteltswaarde verloren. Allé&n de dollar, het pond-sterling, de ZweedscHj» kroon, de Spaansche peseta, de guldÈn en miij of meer ook de Zwitsersche franc hebben zich we- ten te handhavert'.HetHs als een brevet van vertrouwên der internat|ohale geldwereld in de ‘soliditeit, de credletwaardigheid en de oeconomische toekomst der landen, waar deze muntsoorten geldep. Dit vertrouwen is dus geheel afhankelijk van den fjnantieelen »n oeconomischen toestand van het betrok ken land, dat immers rnët zijn vermogen de - v' 41M SU I mor, dat hem 1- 40 „Straks, wanneer ik bel” 81 „ja Hij lachte. de 1923. taan vaa Geautoriseerde vertaling van MevruUw Wesselink—van Rossum. Roman van OLGA WOHLBRüCK. tSNO Bonbon* Sebakjo* 'liOIDSUIE (IIIIUM. /#0« 4* 17664 löeaT «i 1ÓÖ2C JfóW lÜLül »b löU2 2Wj3 rt uuu isua Ia' Ü><H£ teólO 2135» 16*84 186M 21444' s-f 4181 M (Wordt vervolg^) v mende N. tot W. win* iinig of geen neerslag LOT4Ü4U. Tuuuu lün. Ownhr o o o PUI» p«r h«HWa«l Ir. p. »«U. I Ir» O O O meestal ic ver* eerst; minste doosje n ont« i geven cid op e echte t inge. in.dscb Qdjchg i> rpakte qeerdf I.) OM 18773 334 1910 Ü0< 211 j« 827 20250 264 20374 00 204» 80720714 250 ML 527 208») zeg hem Ten slotte werd hij altijd zoo nauwelijks kon verstaan. „Slechte nacht, Kagoln. infame nacht.. de dokter hccTt. mij R ichap jjehooden. Ik heb mn ten’Slotte mnar slapende gehouden ómdof het jjlj te pijriiik was.... Ben je daar, Kardln Geef t,orh antwoordNou.... en toen vroeg ik hem wat hij van Wiesbaden «tocht Dat mm» te probeeicn rijnB*el I Wanneet 4k mezelf ihbet behandelen. waarvoM betadl Ér’hem «tan? Eigtoli’k moest men hel doen Xoonls de Chlrteeien s den dokter bete len, ri>o tang gezond blijft, en raiwl voor elke riekte,... 'wat denk jij er van? Ik vraaf je, Wat je et van denkt nou niet verzwakken en kunstmatig hoog gehou den loonen in de handwerken. De uoning- polltiek moet aanmerkelijk worden ingc- krompto. v Het walles heel gemakkelijk te zeggen. Maar we leven langer dan vandaag of mor gen. En met &Jn sluitende begroeting zijn w* dus voor te waken, -o— r- .->ikskrabht nlct.ttan- taslcn.En dat kan menjan béritinigidgen p woningbouw, sociale verzekering, onder- -Aai wijs, en dergelijke alleen zeggen, waaneer’ ze met veekbeleld en voorzichtigheid wor den aangebraéht.4n‘ onzen dpn& naar vei ligstelling van den gulden denkèn we daar vaak te weinig aan. Jufat omdat'de werekl- malaise van. langercni d’ttr dreigt -te wor den. móet de gulden langer dan dit jhar tel leen „veilig" gesteld Wórden. Sluitende, be- rroofingen zijdi noodig, «fcker.' Maar." ufr Moeten zoo huishouden, dat we ze sluitend kunnen houden, ook. in (Ie toekomst. En met die sluitende begroptlngen alleen redden we ook den gulden niet, tynxe. o&onpnusche kracht is fen^slotte d* eigenlijke grpndslag voor Het vertrouwen dat de gulden iir zijn waarde laat. Laten we dqjarpnp voorzichtig r zijn en bezuinigende niet jnet het bddwatêf ook het kin0 wegwerpen. 0 OVERZICHT. Thans valt e? te beschikken over nadere bi-( 1 zonderheden omtrent de' voorstellen der geal-1, lieerden bit ielfeme'de zëeentftenj weltys voor stellen Woeitsdag jLl. (0 Dec.) door Curzon op de tfonferèptte v(an Jausonne zijn ingedien-’. Hi* dózop voorstellen blijkt, dat de geallieerden .van mëehing zijn, dat e** geen erArie permanente tpiÜtnire of marine- ir.rrihtmg^ mag bestaan* die een beletsel yon voimqi vodr eep vrije ptiksave de/ xeeFcgten. Voorts zotten versfhdlendo zónes en eilanden gedcmilitariseeid móeten kw* den en wel de volgende: (1) .D a r d a n 1 le n in 't fjf.W. het schier eiland GaHipoli eiL-hét gebiea ten !Z«r-W. van de lijn Kawak-Rodostb-Ak-Boenar; in 't Z.O. hot gebied, dat ligt tusschen de kust, en de volgen de "lijn: van de kenp.. gelegen tegenover Téne- dos tot Bigha en Kaïatigha. (2) B <j sfp o r u s f fri ,’t O.' de‘strook gronds, die zich uitstrekt tot Chtté™-Guebzé; in 't W.t het gebied, dat zich, uitstrekt tot de lijn Koetsjoek-Tsjckmedjé. Verder moeten worde^ gedemflitaris/Mfd nil*? eilanden van de zee van Manpora en in d« Egeïsche tee de eilanden Samothtaki, Samps, ^„e, Imbrós en Terjedos, V- Het gevolg van de deilnilitarisotie zal zijn. Bezuiniging uit tje* dat de bestaande (fortificaties worden v^nyejjgd, heid heef* een reeks uitgezonderd de werken, die een artistiek kwAk- ter ne-inxichtingen worden opgeruimd: geert énkrïfc gewapende macht zal gestatiormeerd mogen zij& of zich bewegen in do zónes, waaraan het gidi- telre kcakter is ontnomen, behalve de pylpie- krachten en de gendamferie, die noodig zijn «om de binnenlandsqhe oflie te handhaven Het ef fectief van deze politie en gendnrmdr.o zal wor den vast ges teW volgens de gemiddelde a4erk> der politie- en gendarmerie-zn'acht, die gebruikt wordt op het geheele Turkadhe gebied, sonder voorbehoud van bizondcre, speciaal voor Con- atrljdkracht van drie vaartuigen, jiie^stuk stantinopel geldegde beschikkingen. Ta Constontinopel en den onmiddellijken ora- trék kan een garnizoen worden gehandhaafd, waarvan het effectief ir. ond-ling overleg 'tus- scly-n Engeland, Frankpjk, Italië en Turkije kan Worden vasigesie’d. Wanneer in geval van_ oorlog Turkije* ge bruik makende vtin zijn récht als belligerent, er toe gebracht moc^rt worden enkele wijzigingen rtan te brengen in dcz^n'toriitand van demili- tadsuti?, dan is Turkije^gehoitden om, zoodra de vrede, weéf Ja gesloten, der\ status tyuo hnte bel.Urn te herstellen. tya de bepalingen over de demilltnrisatie volgcrt regeling»» oe^effende de vrijheid d?r zeeëngt z» d passage yen 0 vaartuigen in de Dardsnelleü, de ‘zee van Marmord en den Bos porus i c Het wpte artiSel Wervaft heeft betrekking op handelschepen tni?t irtbegrip van hospitnaü scijcpcrt* jachten, viMChcrsvdartirigep en nan- dcjs-VlicgtMigpn. In ti|d van vrede wordt geëiacht? algeheele I 'Vrijheid van scheepvaart en doorvaart zpowel bij dag ah bij nojcht', onverschillig1 welke vlag, wordt gevoeed en welke de lading ‘gij, tonder eértige formeUteit, tol t^Ttli" In lijd yan oorlog, wdnnt mocht blijven, wordt cWcnri dige vrijheid von naeigi nacht, ten dage, pn4<* d<S als Hoven vermeld.' Tutyije nr, He veV^Jibhting.’éi, voortvloeiende uit de onrijm hebb< Mtm kan rieti abAw»eei>n bil 0Mb Boekhandel «f h<i de L.'^evez» BmIMKHAM A ZOON. UW DA. „Wee hem, wanneer u iets overkomt bee hemNeemt u zich dus In acht" Ze schudde haar hoofd, glimlachte zacht* «ens. „Mij overkomt niets. Nooit ook fn, Aefstigste opwinding heeft hij zich nooit •uj vergrepenzelfs toen in Nizza niet J2n dat?....." Hij streek met zijn vingers over de breerie, ■ilverachtige vlecht. Zij antwefordde niet dade- $k, hij echter ,boog zich over haar en drukte Mjn lippen op heur haar. „Niet doen...,, alstublieft niet.,,." Ze sprong op, vluchtte naar de leuning, <xn- «lemde een door den wilden wingerd omwonden ■uil. "Niet doen..,, alstublieft niet...." Als aan land bedelde rij en haar groot» Amw öogen keken hem verontwaardigd aan. Hij lachte bitter. Die oude, harde trek ver* ^cheen °ni rijn mond. Waarom liep zij weg van ••b <Üa een wil had voor tien? AOVKfn'RN-nErKUSi Uit Gouda ea onurtrakea (bahn nn»da tot den beaorgtitiig)i 1- 5 regels L30. elka regel meer 0 26. Va» hallo» Goud» «n de» tie—rgirrlntv 1— 5 regel» 11.66. elke regel tneer 0.30. Advertantil» te hal ZatardagMummcr M bintag op deo prijs. IJefdadigheids-advertontita do helft va» don prija. iNGKZONPEN MEDl'-DEKUNGEN» 1—4 regel» ftM» aft» Ngal Mar Og de voorpagina K0 hooger. Gewon» advertentie» en ingezonden meuedeellngen bQ aoatraet tot WMV fM«dMae*> ii den prlja Groot» letter» e» rande» worden berekend naar plaataruimto. Advertentie» kunnen worde» fogesonden door tusechankrnnet va» eaitode fesaktia» i deiaren, Advertentiebureaus an onze Agente» en noetan daag» »Mr d» plaaMa* aan het Bureau rij» ingekomau, tonelndo vaa «pnaoM venetMfd to a9n rerschillig welke vlag de lading gij, tonder "•'Hing. ^urkij» onzijdig - gevraagd voilé- niet win «Hen aard rijn, dat en passage, te* f - 1 de voor waaiden t pp zich nemcai 1 diffbeid, niet t? beschouwen als de ovdrhand hebben oven dozp vrijheid.' In ootlpgstijd,'wnitficer Turkije heftigere^ Is, móet er Vrijhei 1 Van scheepvaart rijn voftr on zijdige vwt'iigfn gn 'neutrale bondekvttegtui- j, j niet stpynt door het yervoor van contrabande, I ttöepcn 'óf vijondelijke onderdanen. Trtrkije zal 1 hét fecht hebbeh genoemde vaar- en vliegtui- I gep te ohderzoekcrt en t« deaou einde mqrten de vliegthigfen landen in <6nés, die door Tur-', ki|e zuilen wórden vastgesteld en in gereeHhed gebracht. De maatregelen, door Turkije 'te nemen 1 om nart vijandelijke'handelsschepen te beletten 1 de zdéi'ngfen te gèbrujken, mogen niet van di«n 1 aaisd ii|n, dat de vrije pnssatfé aan een neutraal I vaartuig Wordt^vtfbotfen. Turkije rtioet zwh ver- binden aan de vaartuigen de vrréischte instruc- ties ep lótxlscn te verschaffen. DnarnA worden in de voorste Pvn dor geal- lieeiden bemalingen nongegeven met betrekking 1 tot oorlogsschepen'';eft oorlogsVllegtuigen. Ge- eischt wdrdt idgefceefe vrijheid vnn doortprht, I zoowel *8 nachts als overdag, onverschillig welke 1 vlag wordt gevoerd. F^mnHfeltert, belastingen,f douanetarieven, enz. rijn verboden. Alken wat het totna! der strijdkrachten bétreft. moeten bf- porV^hdo bepalingen wordbn getroffen: de totale sie ’te der stri|dkrpchton. die epn„mogendheid - ^oor de zecër.gt^ hthg laten varen en In de &n!fc? cn 4®* v0°rts alle militaire en iprtri-^ Zwarte Zee handhaven, zal niet grooter mogen ■inrichtingen worden opgeruimd: geert énkrrc rijn'clan die van de sterkste vloot van de oeVer» staten drir Zwarte Zee, voor zoover epn derge- lijke! vloot in de Zwprte Zee bestaat op h^t OOgenblik ^er.. doorvaart. Ingeval de Zwarte Zee-staten onderling rrtóth- ten over -enkomrn tot een algeheele demflitari- satie over te gaan vpn hun oorlogsrnnrine, <Un sullen de mogendheden indMdseri rich het ruikt recht voorbehouden door do seeëngten te'laten ..Lr vnjen én in de Zwarte Zee te handhaven oen '„U behoeft niet b$ng Voor mij te zijn. Waar achtig niet. Tusschen ons staat meer dan alleen uw man I” Juist, omdat zij dat wist I Bn' ie verborg haar gêzicht, wnar een don kere gloed op lag, in de door 'den regen be vochtigde bladeren. De knecht kwam binnen, bracht een telegram. „Voor mij F Verwonderd greep hij er' naar. „Kan ik afnemen vroeg „de knecht Karola gaf hem een wenk, weg té gaan. „Straks, wanneer ik bel” Ze hing met haar oogen aan Graebners ge richt „Drommels mompelde hij onthutst, en toen nog een keer: „Drommels”„Bau mann wegens huwelijk plotseling onhlzfjf ge vraagd. Zuster Friederieke vannacht aan hart verlamming gestorven. Verzoek dadelijk terttg- keer, Elise I „Zoon dom, arm schepseltje!” Zoo waren ze nu^. die sterke vrouwen, die zoo ieptsch haar lastert droegen. Als door, dpn zeis afgfesqaaid, stortten ze neer, .wanneer het haar te zwalh^viel! Hartverlamming I JaweH Die hartverlninmipg kon hij rich voorstellen. Alleen was ze eenvoudig gebleven moeder zalig afleen, nadat die nette chef verdwenen waaf En toen had ze trotsch on sterk, zonder klagen, zooals altijd, rich zelf den tnoftd ge sloten, opdat haar niets over de Kpjipn zou. ‘kó men, van hetgeen rij geleden had I Hetzelfde kon hier ook gebeuren anders, om andere redenenvan uitputting, wanhoop schrik door materieel» verliezen, of ómdat die man haar er toe zou brengen in "!jn woan- rin ook dat kwam voor En dan wüda M dat rii hem rie©? VM» het niet, al- Dit blad veischijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ABONNEMKNTSPRIJSi par kwartaal £28, pm week H eent. met Zondagsblad per kwartaal 2S0, per waak SS eent, averal waar da bezorging par looper genchiedt, Vnèe» par pot* per kwartaal AU, met Zondagsblad /1J0. Abonnamentea worde» dagelijks aangenomen aaa ons Bureau 1 MARKT >L GOUDAé M) <»M agenten an loopers, den boekhandel en de postkantoren. Ons» bureaus rijn dagelijks geopend vu A-A uur.j Administratie T< Int. U| «•dacti» Tel. 848. teen omdat hij Juffen angstvoor zich x«lf hnd? voorwónreb. Laat hm llvref drngen dat er nog een knecht noodig was. u slaapt.—- ook overdag, dan in uw opgesloten, b^iyrepen.? De «hersens ri|n aange daan dus oppassen. Geen overbodige tegrn- nprnnk. en geen verderfelijke toegevendheid. Voor ’t overige, alles, rnonjs «t het onge schreven' hebt. Zoo, tytevroawf|es. het gaA goed enK. laat u ‘ins^ntmen. u behoefr mij nl«t te vergezellen.” Hi| drukte hnnr beide hniw 4 n, stevig en kart, keefde zich om en gfcftg nanij zijn kamer. Knroli» vnn GlicMën fcelde den knecht „Inspannen voor dokter Graebnef' ze zat non, hef be tvan haar men, toen het leege rijtuig, vnnjjhct station teruggrV jerd, over de hinnenp'ARts m«d; ,.W5e komt iar aan?, vroeg mijnheer von GHdién. ..Nieman i Dokter Graebner Is paar het sta tion gebratai.” Haar stem klonk dof, als dood. „Graebnerzootoe. de kussen* hooier... zoo, ja... Dus Graebrer is weg?” Zijn don' ere, onvaste bhkk^l probeerden in die vnn zijn vrouw door te driegen. „D»t zal wel een enorme hooge rekening wo’rdcn hé Wanneer zal hij dedareeren Ze stréek zijn kussens l >d, trok de mouw naar beneden, -üe zijn vermagerilen nriu om vatte. ,„Dat heeft nog tijd genoeg.,,." „Zoozoo D-’i n te het voorloopig nog, niet met mij »rit. Ópstaan. We zullen Juck instructies gever Eventueel nog een paard aanschaffen riet «aar, hoe dunkt jou F De kmeirt «i hem in Gin kleedkamer he’» zoo^ipen. Door de cl* deur riehttn hjj-.allerlei vra- Dat is mijn I gen tot -tutor. Hii moest weten, dat m *r wa». yolle waarde der geldqnde muntsogrt ga-' --- ïandeert’ En het wordt bedreigd zoowel ^ming en de ontwrichting van het oecono-, door met-sluitende begrotingen, die het .teven «terVn hpnnrUna v.n'nHovm maken van schulden tengevolge hebben, als door-oeconomischen achteruitgang, die zich o. a.’weerspjegelt |n de handelsbalans, wan neer die een sterk surplus \an invoer boven uitvoer aangeeft. Wil’ men daarom dep gulden op zijn nor male waarde handhaven, dan zal men te zorgen hfebben voor zoodanige be zuinigingen. dat 'de uitgaven niet lan ger 0e inkomsten overtreffen en Voor een juiste oeconomische conjunctuur, voor zoo mogelijk een bloeiend bedrijfs leven en het ongérept blijyen van ‘de ©econo mische kracht Van het land, dat wil zeggen, van het yojksvermogen in den ruimsten zin, zoodat er niet enkel het doode, rhaar ook ‘het levende kapitaal van energie, werk- Wacht, zedelijke, intellectueele en lichamelij ke, onder verstaan wordt. Het eerste deel van deze taak ligt uitsluitend op de schou ders van parlement en regeering; maar heeft daarom,niettemin de medewerking van het vnlk nóodig. Het tweede moet voornamelijk •door het vrik. zij het onder medewerking van de regeering, vervuld worden. Maar bei de deelen grijpen ineen, kunnen niet geheel los vfn elkaar gedacht worden, omdat de (financieeie toestand van het land in hooge ,z -- en vijandelijkheden mogen ovargnan in «I» *ön» der engten; bet xri hun v rboden rijn behou den* het geval va* force rnajeure J MA - passage houden, gen van l 13 van telt. Daartia wordt n« waarbfj JTto^ije Neutrale oorlogsvttegtulgen kuilen op eigen ri- I rioo door de «eeéngten moge«t voren, ^naor «ij a rijn onderworpen aan het recht vnn onderhoek1 v 1 nnar hun o®rd. Te dier^ einde zullen de vliegt tuigen móeten landen In de door de Turken vastgestelde zóne». De manttegeten. dje Turkije I fkan nemfin om can vijnndelljkef te bee J letten okta de zedtegten teZebruikerf, (togen ‘at 4* neutrale vaar- V tuigen in hun doorvaart worden bddnrrurd. Turkije■'di^nt zich te verplichten nan de vaar tuigen df vereischte iwttrtotie» en loodeén te verschaffen. 1 Vorenstaande bepeifegen «ij^.van toepassing op edtajW en luéhtvlieglulgen, <joor en bcvedu de eisten en doen geen afbreuk nan Tur>ije recht orri rrgeling’an ufy te vaarden omtrept het aantal ©orfofcsvaar- ca vliegtuigen Van ^n-^ wanneer het ytonr- of vliegtuig den vijand zelfde mógepdheid, dlV'tegelijkertijd de Turli* havens mogen bezoeken; a!stne0é omtretri den duur vwn hun vertoef. De Zwarte Zee-»tatM**' hebben hetaelfde récht met betrekking tot hun haven*. 1 De ontortericenende rnogrndlujden^ dte voor 1914 het recht IwuMrrt wachtschepenin da zee- engten te «tatiorineeren, zullen diï recht óp de zelfde vöorwenrden M-ouden. De dnderteéke» nende mogen*Óvd.-n, dk T recht* hebben sche pen op den Qénau té hebben, behouden dit recht, en mogen ze 0e*rmod* ook door andere vervangen. Tot zoover «jp genHi^erie voorstellen, wam* over de Turtteri/i» -Rimson, hun gedachten móé ten laten gaan. zullen wel spoedig vern^» menof rij de in*tem«hirz van de »ovj»t-vetf** genwboMlgers en der Kr tealist on-kunnen erlan gen. T-jhajerin^ eerete optreden voorspelt rirt véél goéd*, rnnnr mfaochten wardt d»* soep nlrt zoo beet gegeten, »b hij re beeft op ’ediend. DVITSCHLAND. DF SCHADELOOSsTEl I ITjlG t De besprekingen te Berlijn. Berlijn, A Der. (W. B.) De besprekingen 4*r rijksregdering over «I Duitsche voorstellen inzeke d» nehndcloosstettlrg h«M»eh. n»er r de bhden melden, nog niet tot ee» definitief reeul- •4nat geleid. Om tedmlartw* redrn«n kunnen d» vcorMelten dprtnlve riet tijdens de conferentie ’to Lorwten worden overhhndigd. Niwtt «ie Voste Ztg meldt, wm vnn Rosenberg, die hedenna- middag departijleiders ontving, nog niet tal staat hun den inho*»d der Duitsche vöon»tdB«z mede te deelen. 0 Don zat er, dTommoh», nog wat anders in homWilDczeKde wil, die hem aan ,het bod van «len rieke tot ondergang of overwin ning leidde I H«t daarop nan laten komgn dat moest hij I Zich zelf kroeg Hij er wel onjJcr! Zoo lang tenminste, tof. die man daar Uitge loofd was en die vrouw een rustfgert iireg be wandelde I Dan zou hij haar willen «feggen „Roep mij rief I” en dan morjit hij ook niet komen, zelfs wanneer zij hem riep. Maar tot het zoover wasC Hij vouwde het telegram dicht, dtak het in zijn jaszak. c, Jk moet weg.... rnef «len vplgenden trein moet ik weg. Onze hoofdverp’^egster N plot seling gestprven, in treurige omstandigheden gestorven. De frein gaat overeen half uur.— wanneer u mefcen in laat spanden, kan ik m nog halen.” Zij greep naar de zilveren b- geheel vnn haar stuk gebracht door dit plotselingien be sluit, half verlanjd door alles, yfat he^laatvte uur op haar neer was komeu va’’ Nog een maal legde -Jiii zijn hand op Itaa rm „Hoort u eens”.... Ze boog haar hoofd, zooals altijdf wanneer zij niet wist, wat het noodlot of de menschcn haar nog wilden aandoen. Hij sprak echter kort, afgebroken zooals hij da< in de operatiekamer altijd deed, .anneer hij- de be slissende schreden ging doen en «len jongen assistenten korte‘ophelderingen daarbij gaf. „Hoort u eens..... dat, met «lat riet roepèh is onzin. Ik bep er alijd, wanneer u mij nóo- dik hebt. Een telegre - is voldoende. Len brief, Indien u wilt.... Wanneer ik u zooeven ge kwetst héb zal niet meer 4k 'htfurón. Mjjn woord daarc, epf nw han< Uit Berlün send ik e«0v. •luk niet meer dan tienduizend fltm nwgtol meten. Daarna «tellen de gealHeerden hetjl g*v«L dat rm oorlog uitbreekt, waarin Tmkije onzijdig blijft. Dan «al de doorvaart evenzeeé vr|j moe ten zijn. Oorlogsschepen en oorlog»vUagtuigeta zullen echter riet tot «nnbosriingeo, visitatie» vijandelijkheden mogen overgnan in de »Ön» t ctroaêl, boven den tijd, vereisci voor d» door d» seotoften, rich aldaar op le Wat de ravitailleering sn hpt aanbren- „./taersiellinget» betreft, deze worden g». regeld door de beschikkingen van conventie na, Den Haag nopeto de maritiem» neutra'»- tafregaan het geval van oorlog^ lotod» strijdepdf bto hoort. Ook dan moet de doorvaart érij 'rijn. ri<x> door de «ecUngten moge» varen, ,m»ar zij «iin Arvzi.r„nrn.n mmti Iwt vnn ondeCZOek naar-hun .aard. Te dier^einde zullen de mate afhankelijk is van den oeconomischen toestand, die immers mede het bedrag der inkomsten bepaalt en de oeconomische toe stand door een slechten financieelen toe- -J stand gedrukt pleegt te worden. En hef (s met het oog daarop wel vreemd, 0at men zoo uitsluitend, wanneer men over veilig- hVM. ,„v, VM, stelling van den gulden praat, aan regee- we er-wiiet. We dienen er ringsmaatregelen ter bezuiniging denkt. Het dat bezuinigingen de vol kan ook tengevolge hebben, dat die bezul- -•-« -- nigingsmaatregelen een averechtsche uit werking hebberf, wanneer men bij het neihen daarvan niet eerst bedenkt, of zij het volks- vermogen of de volkskracht niet bp eenige wfjze aantasten. En de maatregelen, die de regeering overweegt of die haamvan veer schillende zijden worden aanbevolen, wijzen er wel op, dat dit gevaar niet geheel denk beeldig is en men met 0e uitwerking, dié sommige bezuinigingen moeten of kunnen hebben, diet voldoende rekening houdt. jWjst wanneer hét w^ar is, wat Mr. Pfltijm bp- weertx dat 0e onguijsuge verschijnselen pp hei gebied van scheepvaart, niiverhpld en handeF te beschouwen zijn alk de teekenen v^n eencjiieuwen oeconomischen toestand métjeep hl^ycnd kirakfer, dient men er'zich rekenschap van te Reven, dat zoowel. te,zwa5 te belastingen als bezuinigingen qp sommi ge Voor de oeconomische gezondheid vKan ’.'“zT en volk noodzakelijke Tiitgaveft, dtf ooconoipische kracht daarvan kunnen a^if> tasten en dus door de onvermijdelijke ver mindering van inkomsten, dig daarvan hel gevolg moet zijn, avérechtsch werken. Hef sluitend makèh van cetf öëgrooting is niet het cenig noodzajfelijke. Men moet ook yen goede oeconrimischc constellatie trachten te handhaven, djif de handelsbalans eeh juiste vertioudmgt van in- en- uitvoer aanwijst. Maar bovendien maakt een slechte oefortö- mische tóe* tand onvermijdelijk een volgende of een daaropvolgende begroting niet slui tend, zoodat men zulk sluitend maken niet wint Het is duidelijk, dat de a^gemeen^ vterar- misch' leven sterke beperking van'uitgaven noodzakelijif maken. We leven nóg veel te veel van°den hoogen boom. Het laatste jaar verslag van de Algemeene Rekenkamer leg) nog dek vinger qp luxe uitgaven, dje in ón zen huldigen toestand^ onve/antwoordelijk rijn. Wij mogen tharts voor de wandbetim- mering van een paar kamers geen 12.000 en voor de illuminatie van een rijksftebouw geen f 7000 uitgaven. Het tekort voor 1923 wordt op ruim 5^ millioen geraamd en fflen heeft bovendien al de verlaging van het be lastbaar inkomen op 50 procent geschat. Een ieder begrijpt dus, dat er bezuinigd moet worden. De vraag is alleen rpaaz waarop. De Commissie voor 1 (J Maatggbnpplj van Nijverheid heef' een reeks maatregelen opgesomd. Zlj«wH het .aantal 'ambtenaren verminderen, langer in 'staats dienst laten werkéh cn dure wetten af scha f- fen. De sociale verzekering moet worden gereorganiseerd, zoodat de uitvoering ge legd wordt in handen van organen van werkgevers en werknemers onder controle van den staat. De Raden van Arbeid moeten vervallen, de taak van de ^ijksverzekerings- baflk kleiner gemaakt. De werkloozenstcun mag, den prikkel om naar werk te zoeken

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1