NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOKRGAPELLE. nieuwer, kerk a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEyUN, ZEVENHUIZEN, enz. 10107 Maandag 11 December 1922. 61. Jaarqang KERK a. d. IJ., OUDERKERK BUITENLAND. FEUILLETON. In den Maalstroom Roman van 1 ,L u. u. v.m. en km. DE C0NFERE1 het <u<- „Ik zal om een knecht naar Berlijn schrij- 89 JDENTIE. (Wordt ewrrolfO Advertentiebureaus «o onse A renten Buren tün ingekomwo. teneinde van pen wel arkt, 10 u. v.m. en 5^ lin. ISTOL. vjn. Ds. Slot v. Lek- DEN. ikheid der Redactie.) OVERZICHT. begrootingscomndssie WOU DE. L v.m. Ds. J. N. v. d. daatsruimte, Hoogachtend. M. ICEMBER 1922. lell des Volks, 714 u. :n uit Boskoop. DECEMBER. Ds. J.. Borger, Bijbel- dadclijk was zij het zelf, die het rbökle. Neen, dat ging toch niet i dat Wel voor een indruk maken? -r De boeken sluipen voor iemand het le- ‘ken niet open, zij blijven stom voor denge- jtadie nog niet heeft geleefd. IECHT. v.m. Ds. v. d. Plassche k. i. en 6% u. n.m. Prol. kt 10 u. v.m. Ds. W •s. T. Sap. ■m. Ds. i Sap, Ds. J. Borger. v.m. Ds. Th. Scharten, leertjes van Depok bjj en 6 u. nan. /IJK. v.m. Ds. B. J. Kanis. u. v.m. en 6% u. Kruyf. G.O. DORP. v.m. Ds. IJsebrands. KVEEN. v.m. De heer Lykle-' <jjne van Zevenhuizen. v.m. Ds. Houtgast a. d. IJSSEL. i. v.m. en 6 Mi u. njn. ftrecht. 1 a. d. IJSSEL. i. v.m. Ds. Luyendjjk. VIJK. n.m. Ds. N. Luyendjjk IJssel. DA. ECEMBER 1922. 7% u. n.m., voor de G. Dekking van Kes- m oordeel zij t dat het ifdinhoud van het Ke' >ft, stellen wy gaarne beschikking voor de derwerp. Red. meisje? Maar. wel volgen, zooals toen? „Wat denk üj ervan Title. tiert ie. wat geloof jii>” Zoo’n man had zij dat ze na een zoo GOIMHE COURANT. ADVERTKNTlEPRUBi Uit Goud» ea onWtrekee (beboor-SMie tot bezorgt nr>g)| 1—6 regel* 1JO. elke regel meer 0.26. Vifn buiten Gouda «s «te» besorgknngi 1—6 regel* f L55, elke regel meer /0.HU Adverteotiëo ia tot ZatordagMmuner 90 bijslag op den prjjn. Ltefdedlgheidji-advertoiAiSa da helft va» daa prtfa. INGEZONKEN MEDKDEEUNGENi 1—4 regel* f2.01. aika i«««l tsaar /BA*. Ug de voorpagina 60 booger. Gowona advartentiln en ingeeondea medadeelingen bfl «—Treat tot eaar gerede»«er- den prijs. Groots lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentie kunnen worden ingseonden door tuiwhenk—t van soUsda b—fcba». delaren, Advertentiebureaus ons» Agent— moet— daag* vóór de plaaüuag aan het Bureau zijn ingekomaa. teneinde van opname rersakord te Hij trok haar hand aan zijn lippen. „Als jij je maar niet minder om mij be kommertik heb jou alleen maar Zijn hoofd rustte ad'n haar borst. In haar armen had hij het wel willen vlijen, zooals een heel klein kind dat bang is. Dat was nu het overblijfsel van den „dolle Glidiën!” En deze mooie, goede vrouw, die wüs alles, wat hem zelf over was gebleven. „Jou mag niemand weg nqpien nie mand.” Zoo wild en wanhopig klonk het, dat zij zich over hem heen boog en haar lippen op zijn voórhoofd drukte. „Niemand neemt mij ik zou naar nie mand willen”- En ze streek, wat hij graag had, en wat zijn zieke zenuwen weer tot kalmte bracht, steeds weer over zijn zieke voorhoofd. Slechts haar oogen keken door de open bal- condeur naaf den regen, naar den nevel, die dichte sluiers weefde om de wegen, waarlangs zij gisteren nog, zij aan zij, met dokter Graebner ging. De verbouwing van.de zaak van Kurthe was klaar. Statig lagen de twee groote ses. De winkel was nu even breed als lang, met donkere houten betimmeringen tusschen de hooge rekken, boeken en muziekkas- ten. In het midden van den winkel stond een zeshoekige tafel met eenlge rieten stoe len er omheen. Tlldschriften lagen verspreid, kleine vlugschriften, catalogi. Alles, zooals het in de beste boekwinkels van Berlijn te zien was. Aan de hooge, uitgesneden cassa-lesse- Jindelijk kwam hij eruit, leunde zwaar op zijn *ok, bleef om de paar stappen staan, omdat ■ijn voeten hem tegen zijn wil achteruit in kaalst van vooruit drongen. Dat was altijd zoo, wanneer hij uitgeput i .Was. Ze schoof haar arm onder den zijnen |n bracht hem naar den salon. Daar zat hij het liefst: vergat zijn ellende in het pronke rige rood en goud, dacht weer aan de fees- F’ terug, die hij daar gegeven had, toen M nog de „dolle Glidiën” genoemd werd en gewonnen prijs bip’èen draverij of de vverwinnnig van een zijner paarden vierde. ar waren zij, die luidruchtige vrienden, «je paarden, de vrouwen? De stallen wer pen leeg, evenals de kamers van zijn huis. P‘-iar zag hij Karolaterugkeeren kon “J niet meer maar haar vasthouden, dat ■let °k zij verdween, zooals al het andere. Hff zat in zijn leunstoel en zijn donkere •°i?en keken mat en droevig. Die vent is te onhandig alles moet ik zeggen Nu ben ik klaar.” EURTEN. DECEMBER. DA. vjn. Dr. J. A.'Beyer- nsterdam. - Ds. W. A. Hoek te den tot Duitschland het verwijt richt, dat het in,zijn el- fen voorstellen zich niet aitief genoeg toont, óan gebiedt de rechtvaardigheid er op te wij ten* dat dikwijls de Duitsche voorstellen door B© tegenpartij nauwelijks of te laat werden teerwogea. DuitscMand dringt aan op stabili- taöe van den markenkoers in ’t belang van alle landen, vooral van Frankrijk. Daar hangt Ie redding van ons volk van af. Dn nieuwe re- keering staat, zooals de rijkskanselier ver klaard heeft, op het standpunt van de nota van 13 Nov. en meent dat slechts een spoedige, liefinitieve regeling van het geheele schnd-ver- fcoedings-pfobleem Europa's econotpisch Ie- ten blijvend gezond |can maken. Passau en Ingolstadt is des namiddags ontvan gen. Er wordt in verklaard, dat alleen de re- geering van het rijk bevoegd is excuses aan te bieden; er wordt aan toegevoegd, dat zij Je burgemeesters niet kan ontslaan, omdat het geen functionnarisen zijn, maar gekozen orga nen en autonome besturen. De Duitsche regee- ring bericht voorts, dat zij ter beschikking van de intergealiieerdo militaire commissie het g-- eischte bedrag A één millioen goudmark stelt BELGIE. TE BRUSSEL De preliminaire beaprekin- gen te Londen. Londen, D^ec. (R.) De belangrijke be sprekingen der gealli—rde premiers, ten doel hebbende om opnieuw te trachten tot overeen stemming te komen omtrent de moeilijke kwes tie der Duitsche schadevergoedingen, xijn he denmorgen in Downing Street begonnen. Na een discussie van twee uur werd de conferentie tot hedenavond verdaagd. Br werden geen me- dedeelingen gedaan omtrent het verloop der on- derhandelingen. Een ontzaglijke menigte was in de .straten verzameld om de premiers te zien, in het bij zonder Mussolini, ten aanzien van wien groote nieuwsgierigheid bestaat. Londen, 9 Dec, (R.) De geallieerde minis ters hebben hedennamiddag van 6 uur tot 6.45 een tweede zitting gehoede». De besprekingen werden daarna tot Zondagmorgen verdaagd. In een communiqué wordt gezegd, dat de gealli eerde ministers preliminaire besprekingen heb ben gevoerd over het vraagstuk der schadeloos stelling en de interg—(lieerde schulden. Reuter verneemt, dat de discussies beperkt bleven tot de politieke zijde van de genoemde kwesties. Aan de besprekingen namen geen deskundigen deel. Alleen de ministers en hun secretarissen waren aanwezig. Hedenavond heeft Bonar Law een diner gegeven te» «ere van de geallieerde premiers. Londen, 9 Dec. (R.). De besprekngen van daag waren gekenmerkt door een buit—gewone harteliHcheid en het volkomen uitblijven van mis verstand. Poincaré en Mussolini hebben het standpunt van hun landen uiteengezet. Musso lini heeft een plan ingediend voor de oplossing van het vergoedingsvr—gstuk legde zijn in zichten bloot met een duidelijkheid en een kracht, die een gunstigen indmk wekten bij zijn collega's. Theunis gaf opnieuw blijk aHrs te onderwerpen aan het behoud van de Bngelsch-Franscbe samenwerking. Er heerscht een hoopgevende indruk, dat de conferentie spoedig met een goed eind» bekroond sai worden Londen,9Dec. (R.) Staatssecretaris Beig- mann, de Duitsche financieele deskundige, is t» Londen aangekomen. Londen, 9 Dec. (N.T.A. Draadloos) Toen Mussolini gisteravond te Londen aankwam, werd hij in 't bijzonder begroef door een dertigtal leden van de Londensche afdeeling der fas cisten, die hun zwarte hemden droegen. Zij vormden voor den Itnliaansche minister-presi dent een eerewacht op het perron van het Vic- toria-etation. Londen, 10 Dec. (R.) Mussolini verklaar de heden in een interview met Reuter, dat de geallieerden eenstemmig de voorstellen, die de Duitsche nota bevat, verwerpen. partijen alles wat Verdeelt terzijde gesteld. Men behoeft niet te wanhopen, zoolang er nog trouw en standvastigheid bestaat. Moge men slechts ook in Fransche kringen deze gevoe lens in de Rijnlandsche bevolking eerbiedi gen en inzien, dat het ónmogelijk is onder die bevolking met haar rasechte beschaving een wig te drijven. Dat men op hef Elysée met ge sloten deuren beraadslaagt over een bezetting van het Roergebied, daaraan is men sinds twee jaar min of meer gewend. Met is de plicht der regeering daartegenover haar kalmte en vast- beladenheid te bewaken. Het Rijnland moet zich evenmin zenuwachtig laten maken, want d» regeering houdt ondubbelzinnig aan het Stand punt vast, dat het Rijnland onverkort tot het Duitsche rijk blijft behooren. Het oogenblik zal nooit aanbreken, dat Duitschland zich opnieuw in stukken zal laten scheuren. Al het mogelijke moet geschieden met het oog op het eene groote doel t het Rijn land te bevrijden. In dit verband moet gezegd worden, dat volgens de duidelijke bepalingen van het verdiag van Versailles de termijn voor de 15-jarige bezetting 10 Januari begonnen is. Er is ten aanzien van de qntruiming na dien termijn, maar een beperking, n.J. dat de geal- lieertM» en geassocieerde mogendheden de wiarborgen tegen een niet uitgelokten aanval Vuil Duitschland onvoldoende zouden achten, d.w.z. dat deze gezamenlijk en niet de bezet- ■ingsmhchten alleen of slechts een hunner, als bijv. Frankrijk moeten vaststellen, dat zulks het geval is. De rijkskanselier besloot met te zeggen, dat de trouw van het rijk voor het Rijnland dien van het Rijnland voor het rijk zal vergelden. De actie van dr. Dorten. Bad Ems, 9 Dec. (W. B.). De tegen vanavond uitgeschreven vergadering, waarin dr. Dorten zou spreken over den nood in het Rijnland, is door den districtpgedelegeerde ver boden en de door de tegenpartty aangekondlgde vergadering eveneens. VON ROSENBERG AAN TT WOORD. Berlijn, 9 Dec. (W. B.). In de Rijksdag- oommissies voor buitenlandsche aangelegenhe den heeft heden de minister van buitenlandsche zaken Von Rosenberg over de kwesties in het Oosten, in het bijzonder over de uitbreiding van het Rapalloverdrag, gesproken. Na de discus sies gaf Von Rosenberg een overzicht van den tegenwoordigen buitenlandschen toestand en be sprak hij in groote trekken de verplichtingen, die voor de rijksreqering daaruit voortvloeien. Hierbij hield hij echter uitvoeriger mededeelin- ren in petto, die de rijksregeering in de volgen de weken hoopt te kunnen geven. Verder be handelde bij de eischen der Entente wegens de wijziging der militaire oontróle-commissies in een garantie-commissie en omtrent de inciden ten te Pasau en Ingolstadt. De geallieerde militaire contröle. B e r 1 ij n, 9 D e c. (W. B.) De Duitsche regee ring zal morgen hanr antwoord afin den raad van gezanten inzake de kwestie van de veran dering der militaire contröle-commissie in een gammtie-comité verzenden. HET GEBEURDE TE PASSAU EN INGOLSTADT. Pa r ijs10 Dec. (B. T. A). Het antwoord onvoldoende xfjn, veel te laat komen, te «I uitvluchten bevatten en te dubbelzinnig zijn om tot een resultaat te voeren. Bonar Law constateerde een algemeen» op positie der gedelegeerden. Hij «al de Britsch» meaning kanbaar maken na den ministerraad vnn heden. Londen, 11 Dec. (R.). De Duitsch» notn van gistefvn maakt een ongunst'-’en indrnk. Vol gens de verklaring van Mussolini werd sij door de geallieerden nadnikkelijk verworpen. Ben de finitieve verklaring wordt hedén verwacht na de vergadering van het Briteche Kabinet. Da nota «telt voor het sluiten eener buit^nlandsrho leaning van 3 mil Hoen goudmarken, gegaran deerd door de geallieerden en een hinnenlantk sche leening, waarvan de helft zal worden be nut voor hef herstel en de andere helft vooi da ontwikkeling der Duitsche industrie. Om 10 uur morgenochtend zal het Britsche kabinet een ting houden, waarin in de eerste plaats aan da Britsche ministet» gelegenheid «al worden ge geven te bespreken, welk© voort’eng de be«pre- kingen omtrent de kwestie van het hetstel heb* ben gemaakt. In verband daarmee su'ieti rins vermoedelijk ook de nieuwe Diutxhe voorstek len de kwestie van het herstel in het algemeen en de intergeallieerde schulden worden bespta- ken, terwijl op de namiddagxhtirg levens het vraagstuk der garanties zal worden Mian'lcld» Reuter verneemt, dat gisteren een nota det Duitsche regeering aan de conferentie der ge allieerde premiers is gericht, vmarln verklaard wordt, dat de Duitsche regeering voornemens de voorstellen, vervat in haar nota van 13 Nor, aan de commissie van herstel ten uitvoer te brenger^ door terstond de noodzakelijke stap te doen ter staHliaeering van de merk, soo- uit eigen hulpmiddelen als door de uitgifte van binnenlandsche en buitenlunJsch,» leerlin gen, van wette de opbrengst «al worden over gedragen aan de commissie van herstel met het voorbehoud, dat een deel der brnnenlandsrho leaning voor DuitsdhUnd's eigen behoeften ml worden bestred. De binnrnlarwkclie IreningeR moeten ©«middellijk woiden uitgegeven, terwijl tevens het deel der buitenlandsche Irening, d”t aan de herstelcommhnie «al worden toegewe zen, moet worden vaakgesteld. De voorgeeteldt regeling zou minstens over twee jaar dienén to loopen, maar over geen langer tijd dan over vijf Jaar. De nota eindigt met r<n ernstig be roep op do conferentie rm het vraagstuk der schadeloosstelling lot oplossing te brena-rt* waartoe volgens de mecnlr<r der Duitsche regee ring deze nieuwe voorste? en den weg banen. MUNONTPi OFFING. Drie arl>eidcrs omgekomen La LouvIre, 10 Dec. (B. T. A.). Drio werklieden zijn in de kolenmijnen van La Low- vière tengevolge van een ontploffing gedood. IERLAND. i a DE BHRGERSTRUD. ik. Een republikeinach dreigement Wte De eigenaar van het bakende Dublinache blad Freemans Journal heeft blijkens Reuter een brief van lersche republikeinen ontvangen, waarin hem wordt bevolen Ierland op 8 Dec. te verlaten op grond van het feil, dat zijn blad een campagne voert, waarin hel ’t republikein» eebe leger in een verkeerd daglicht stelt. Dw 4 straf op de weigering dit bevel te gehoorsatMft b de dood. IECHT. v.m. Ds. Kniphuyzen. ATER. i. v.m. Ds. Hoek, 6 u. aan de correspondenten van de bladen uit het JRijnland verzekerd, dat de rijksregeering on wrikbaar zal vasthouden aan haar verklaring in den rijksdag, dat hef prijsgeven van het 1 Rijnland met het einde van het rijk gelijk zou Maan. In het Rijnland zelf hebben alle groote Duitsche regeenng inzake het gebeurde te DUITSCHLAND. DE SCTIADELOOSSTELL1NG Een onderhoud tusschen Cuno en De Margérie. Berlijn, 9 Dec. (y. B) Volgens het Ber- Iner Tageblatt ontving de rijkskanselier heden B»n nieuwen Franschen gezant, met wien hij ten langdurig onderhoud had. DE FRANSCHE RIJNLAND-POf ITIEK. Cuno aan ’t woord. Berlijn, 9 Dec. (W. B.? Dr. Cuno heeft •an de correspondenten OOP. v.m. Dr. P, Glas, lienst. IRAK. /!*v.m. en 6% u. n.m Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.26, per waak 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar ds bezorging par looper geochledt, Franco por post par kwartaal ƒ2.16, met Zondagsblad f 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan on* Bureau! MARKT tl, GOUDA; by onso agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopond van P-4 nur.| Administratie TM, hw KJif Redactio TéL 545. OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevruuw y Wesselink—van Rossom. BACHT. i. v,m. en 6% u. njn. Hahnke. Hij behoefde slechts zijn hand op- ven, een geroutineerden, die uitsluitend jou zij uit te strekken, om aan de deur van het heeft te bedienenprivé-kantoor te kloppen. Het privé-kantoor was de trots van me vrouw Alma. De Amerikaansche bureau-in- richting was het slot, Kwant, toen de laat ste werkman het huisf uit was en ook de buitenkant8 reeds in lichte, nieuwe olieverf praalde. Nu moest de heer des huizes komen. Sedert veertien dagen wachtte zij tever geefs op bericht. ZooJang het koortsachtige werk haar In beslag genomen had, stelde ze zich tevreden met de uitvluchten en kor te groeten op prentbriefkaarten. Nu telde zij de dagen, ze telde de uren. Wat deed Felix toch In dat warme, benauwde Ber lijn? Nu eens was het de in ’n vooruitzicht zijnde onderhandeling met een uitgever, die hem tejug hield, dan weer was het een werk, waarbij hij den steun van Otto Graeb ner niet kon missen. Weer een anejeren keer sprak hij er van een orkest samen tc ichoolbad. Redacteur, plaatsje verzoeken jn Iet is naar aanleiding n over bezuiniging en hting. Inzendei; no. 1 ;oker zijn intrede ge- ter tjjd heeft om z’n ede wil hij te kennen soneel aan de inrich- aarop bezuinigd moet ga ik accoord, maar seat Uw klacht bij de ter sprake te bren- r ik meen, raadsleden t openbaar; uu wordtt en alsof hij' z’n plicht ■ouwe bezoeker, maar ,neel op hun post en Ten. Alles is kraak- i niet mogelijk* is als niet op z’n post i« leert. Inzender no. 2 tijd voor de sproei- suren; de tjjd laat ik ir dat slaan zal toch, alleen maar by de ebben. Het bedienend oh'aan de voorschot- i het anders met <1e •es Zaterdags worden m genomen, hoe «°u >t personeel zich niet eld. Ook deze kl&cht issie van toezicht, aan in ’t vervolg hun nbaar te uiten, daar beeft en alleen maar j soneel, dat mJ. beter Lönden, 10 Dec. (R.) De geallieerde pre miers zijn hedenochtend door den koning ont vangen. Besprekingen hadden du* des voormid dag* niet plaats. Londen, 10 Dec. (Havas). Na de beraad slagingen over he(*Duitsche voorstel sette Poin caré uiteen, dat Duitschland verantwoordelijk is voor zijn hnancieelen toostend. Na de facilitei ten, die het tevergeefs sijn toegeztaen, is het niet mogelyk verder uitstel te gedoogen. zonder als onderpand te eifphen de kolenmijnen van het Roergebied en de douane-inkornsten. Poir- erré merkte op, dat de vree» voor dese maat regelen reeds het nieuwe Duitsche aanbod van gisteren tengevolge had. Tevens wees hij erop, dat de uitoefening der contróle geen verster king der bezettingstroepen zou vereizehen. Bonar Luw merkte op, dat de algemeen» opl- do in Engeland is, dat dwangmaatregelen on productief zijn. Theunis betuigde zijn instemming mot Prtnsche plan. Mussolini legde vooral den nadruk op het nuleeren der intergeallieerde schulden. Bonar Law verklaarde ten slotte, dat hij met betrekking tot de resolutie van Poincaré het ka binet zou raadplegen. Waarschijnlijk zal de con ferentie zich bezig gaan houden met een trans actie, dat de bezetting van het Ruhrgebied zal kunnen eindigen voor het einde van het mora torium, als Duitschland loyaal «ijn vennird rde verplichtingen vervult. Londen, lODec. Reuter verneemt, dat de geallieerde ministers vergaderden van 3—6 uur. Toen werd de zitting verdaagd. Het volgende communiqué werd uitgegeven: De geallieerde ministers zetten de gisteren begonnen beraadslagingen voort Zij behandel den de nota, door de Duitsche regeering aan Bonar Law gezonden. Men verneemt, dat de voorstellen, vervat in de nieuwe Duitsche nota, grootendeels gebaseerd zijn op het rapport der intergeallieerde commissie van onderzoek, die onlangs een enquête instelde naar de Duheche financiën. De geallieerden kwamen met de be raadslagingen niet gereed en vermoedelijk zal er nog een zitting worden gehouden. Londen, 10 Dec. (Havas). De beraadsla gingen over de Duitsche nota duurden 3 uur. Polnraré toonde aan, hoezeer dexe voorstellen onvoldoende lijn, die niet gewagen van de her min# der begroeting, noch van contrdle, noch van waarborgen, noch van onderpanden, noch van het plan der commissie van herstel tot het •stablliseeren van de mark. Niettemin erlangde Duitschland 2 nieuwe concessies, n.L een mora torium en gelijkberechtigdheid op handelsge bied, ondanks de bepalingen» van het verdrag van Versailles. Poincaré Is voorstander van een leening om de reparatie te vergemakkelijken, maar hij merkte op, dat een biimenlnndsche lee ning den belastingdruk verlicht en amnestie be- teekent voor kapitaalvlucht, terwijl wik een jeening schier uitsluitend voordeelig is voor de kapitalisten, die schuldig staan aan Dultsch- land's ongunstige financieele positie. Voor een buitenlandsche leeening duidt Duitschland het bedrag, noch de voorwaarden aan. Poin caré’* conclusie is, dat het Duitsche voorstel volstrekt onuitvoerbaar te,. Mussolini's conclu sie te van gelijke strekking. Bonar Law erkent, dat het voorstel xwqk te, maar Is van meaning, dat het behoorlijk dient te worden besproken. Theunis was van meaning, dat de voorstellen hanglampen! van, moedertje?” Nu stond de vacantle voor de deur, de kinderen zouden met Ottille naar buiten gaan, naar het „zomeroptrekje”, zooals de nu statige stadsvilla nog genoemd werd. Alles moest allereerst van kamfer voor zien en ingepakt worden en het was waar achtig haar schuld, niet, wanneer Felix in den rommel kwam. Zonder Alma er iets van te zeggen, achreef Ottille aan haar nicht, mevrouw Van Paul- sin. Eerst na acht dagen kwam er een kaart uit den een of anderen ho?k van Noorwe gen. Van Oom Fellx hebben wij al dien tijd niéiê gehoord of gezien. Hij verzocht mij hem rustig aan zijn werk tc laten en daarom wilde ik mij niet opdringen. Bij ma ma is hij in ieder geval geweest, maar ik weet niet of het meer dan een maal wa»...." Zij schreef aan Mara in de Wagnerbuurt van Friedenau. Maar van haar was geen antwoord te verwachten zoo gauw niet willen stellen om in het najaar als dtftgent tenminS|e> Mara liet haar brieven slingeren zooals vroeger haar rekeningen. En wanneer het warm werd, lag zij den hellen dag op den divan in haar peignoir, at bonbons, rookte, hield zich bezig met patiencen „Zal L ven?’ vroeg Alma. Maar hoofd «cl wat zou Alsof zij hem liet bezpionneeren. Wanneer zij hem reed* ceymaal gehaa'd had als jong i zou hij haa. dezen keer I jij goed moe- op te treden. Zoo was zjjn verblijf te Berlijn toch niet bedoeld geweest I Twee maal had hij heel kort om geld getelegrafeerd, om bedragen, Inirol wa. nu «van breed als laan, ve]e groften tweede maal h >d zij hem een langen brief geschreven, hem af schriften van de rekemngeiCgezonden, die zij nog vereffenen moest. En daarna had hij in twee weken niets van zich laten hooren, als wilde hij haar straffen ofschoon zil hem toch tegelijk met haar brie’ de helft van de verlangde som gestuurd h-d e uitgesneden cassa-lesse- Avonds, toen de kinderen sl> -n,’at naar fronnda',gewii^tig it boekhouder .zij met haar achoonauster onder de buikige I h da begroolingsconunissie van den I puitschen Rijksdag heeft de rijksini- I sister voor financiën Hennes gewezen op den soodlottigen loop der Duitsche financiën en op I waardevermindering van het geld. De bewe- dat het Duitsche volk zelf de schuld draagt Van dezen achteruitgang, te al dikwijls «e^rlegd. Voor de particuliere huishouding, teowel als voor die van den staat is er geen Mooter last dan de waardevermindering van tet geld. Niemand heeft daarbelang bij, want Mt daarop gebaseerde leven is een schijnleven Jan slechts uiteriijken glans. Oolk Loucheur ,heeft deiy gewaandfen bloei van Duitschland een Ititwendige facade genoemd. Hermes verklaarde, s Ifait de begrooting zelfs bij een dollar-stand van fiDO Mark, zooals die in ’t begin van dit jaar «as, niet in evenwicht gehouden had kunnen «orden, maar door de verdere daling van den Markenkoers was in de volgende maanden al les vernietigd. De vlottende schuld was alleen |s November met 235 milliard gestegen. Een totale onzekerheid omtrent de naaste toekomst frqkt als een zware last op Duitschland en op Europa. Een regeling van het schadevergoe- Üngs-vraagstuk acht de minister noodzakelijk: •én regeling, waardoor het mogelijk zou wor den gemaakt betalingen uit het overschot van ifo .staathuishouding te doen. Men zou dit doel échter niet kunnen bereiken zonder medewer king van het buitenland, dat het verloren ge-1 !*ne vertrouwen op een verbetering van toestand moet herstellen. Waneer men Duits - fat*' •- dan gebiedt de rechtvaardigheid er op te wij- m om pelde: „Begrijp je er Iets lang huwelijk nog niet eens wist ol hij haa» je?’ behoorde, of hij behupren wildel Ottille Frank kneep haar handen, onder de tafel, In elkaar en dacht aan den lijd terug, toen zij nog met haar vader in de FeniF strasse woonde en evenals vandaag zich af vroeg: Waar Is Fellx vandaag, met wien, wat doet hij, wat voert hij toch uit? Tot hij toen voor haar stond, gebroken, uiige- stooten door de groote niet te verzadigen wraak van de wereldstad... Op een avond, na ontvangst van een van die rtietszeggen- de prentbriefkaarten, waarin alle hartelijk heid zich uitte in een haastig gekrabbeld: „Hartelijke groeten", dacht Alma Frank In eens aan zuster Friederike. Zou ze haar schrijven, in een brief die van haar zorgen sprak voorzichtig tastend, zoodat Felix zelf desnoods den oriéf lezen kon, zonder er anders uit op te kunnen maken d<in be- “zorgde liefde,? „Doe dat,** xei Ottille. Twee dagen later kwam de brief terug: „Wegens sterfgeval onbestelbaar” „Nu moet ik er wel xelt heen,” tel Alma Frank. De grijze zuster van haar man ech ter kuste haar zacht op den schouder. „En breng hem terug, hoor...... breng hem terug 1” Alma wilde alleen nog het begin van dn ik aan mevrouw Oraebner schrij- zomervacantie afn achten. Zooals altijd ge- urd was, zou haar nu n het huis stil en leeg vinden, om geen hinder behoeven te hebbt-.i van het lawaai der kinderen, om de belemmerde blikkqi van zijn zuster niet tl hoeven vangen. i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1