rs S I NIEUWS- Ej bergambacht, bed kerk a. d. OUD BE HQWSCHE VISVROUW Vemtlendaagach Blad voor de Ht jnoudlng. N ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN lENWOUDE, BODEGRAVEN, „BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. RKERK d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, [elijks behalve op Zon-en Feestdagen FEUILLETON. BUITENLAND. 15108 Dinsdag 12 December 1922. 61. Jaargang a 1 •"1 CHTIG J In den Maalstroom r’J -T I t Dit blad verschijnt f flR. Of Mr New-ïork, vertrok op trufoi „Wat doe je daar?’ O 124 (Wordt vervolgd.) hij dan geen echte wijnkenner. iimii ddelen t merk hoi ar n i om z< puren, BoekHki ABONNEMENTSPRIJS* i pn kwartaal /LPO, per waal Franco per post p«r kwart*» AbonnamenUm worden dag Ml ons» agenten «b loopers,. Ops» bureaux sty* Badkcti» Tal 40. aeroerloht. len morgen van» |t r? te Rennes; laagst» ,Atempauj t de bardi 1 voor 6 Dec. van R» trbk naar Colc am naar Batavia, voer B^-Ayréh, i.‘8'V. 55 m. c o o Prtfa per kwartaal fr. p. past, f V- 0 3 0 PX* M»n k- n ach ubotmaoron bij don. >ek Manual ot b^ do UitgovoN X BRINK MAM «OOM. GOUDA n’ af gekeurd, eek tegen den regens /gekeurd. a jftrres na« ffldiS, vers 9Üidam Im 'tyjbs n^r Iterdan» J Zondag g« Het wachta raadslaging Uit de bei op dlinf m nt ,n. ec. vi naatt»R<rttyM| van Buenos-tf naar Ertjf.' j li< }C. van Amsj aan. ?d. vón Barbi Roman van qtGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevruuw Wesselink—van Rossum. .telling Ffiederlch en flacon* GOIDSIÏÏE COURANT. ADVERTENTlEPRIJSi Uit Goud* «a omatrrtea (bahoaraad» tot dn baaargkrm* 11 L—4 ragals UJO, »lk® regel m*er 0.25. Van botten Gouds «o dan taaorgknngi 1—4 repris f LM, alk* regel maar f 0 30. Advertenties is hat Xaterttegautna*»» ZO bU.tlaf op den prfja l.lefdndlghelds-ndvertenUën do helft va* dén prü* INGEZONDEN MEDEDKKI.INGKNt 1—4 regri» AM. alk» ragri «oer fMl O» de voorpagina 50 honger Gewon» advertentiën en uureaonden medadeeUnpHi bfl eaatroet tut naar g«vet*ae®er> den prijs Groot» letter» en randen wnnia* berekend naar plaataruimte. Advertenties kunnen worden ingezonden door tuaechenkomat van aoHada boaktuu> drlarea, Advertentiebureaus en onz® Agente» aa moeten daag» vto? da plaateteg aan hat Bureau sijn ingekomen. teneinde van opname venakard te atla ond vnn 12 Dec.j t W. wind, nevelig tot en, aanvankelijk wei- g verandering in tem® niwen, zonder smaak verliest vertering, con- n maakt ze wit lang bijblijveu; vert den adetn lit den mond, uwgotn stilt den oet vermoeid-, n. n haat almas. Decj njn. Indië naar' Londen^ vertrok 8 Dec. va» 'naar Batavia, voer 8 een pakje. Zfi. krijg baar, doch overtuigt tf, dat het echte Wrigley s zijn. i Importeurs» B. MUNDERSMA DEN HAAO, AMSTERDAM, probl«eh>. Dui s pnr HVaenw JDINGEN. Rotterdam, vertrok 7) iakr Brazilië, kwam vafi Algoatbaei naat Japan, vertlofl ‘I'Amb, voel iids zat zij met Hahnke in het Ame* fflcaansche bureau te rekenen, overdag be schermde zij de woning tegen de motten, bmhulde de lichtkronen met wit gaas, de portretten ha/er ouders en grootouders met krantenpapier, bet bonten uitkloppen en frerdeelde de kamferballetjes in alle kamers bver alle grijze, linnen overtreksels van de bekleede stoelenMeer dan één nacht «Ouden zij hier tóch niet meer doorbrengen, *ant dan gingen ze naar hun zomeroptrekje Er werd dan ontbeteh in den schaduwrijken tuin, onder een ouden beuk, terwijl de kin deren op het grasveld stoeiden In hun loss» Pakjes. Dan zou ze hem naar den trein bren- den de cohtröle door d» geallieerden wordt ver kregen o^er de kolenbekken» aan de Roer en ponder dat beslag worgt gelegd op de douane- inlcohwlen. Poincaré, die de laav.e dagen, de opmeriting heeft geipaakt, dat Frank rijk) jheelemoal niet streelt naar een annexatie vnn 't *1 king en bli/kbaar ter voorkomint stand, uiteengezet, da< het ten u der controle gei n versterking troepen met zich brengt. H< Frunsche standpunt niet (s Hav», nen jaar ^ang stortingen eMen, itura in gereduceerde I dfor geiet. DüitscKlond aot Ook op ons lichtste geluk moet» soms |en schaduw vallen. mee voor de vaas op zijji schrijftak. ----- haar portret uit hun bruidstijd. En om vijf in de zachte warme avondlucht opsteeg. Uur haalde ze hem weer afin huls wa» •Hes koud en stil, de kinderen In het bosch food at ze hem het hoofd niet op hol brach- yti na al dat werk in de witte badkuip gn verfrisschend bad zijn luchtig pak htwe zijde over den stoel, en de flacon de lekken wtt bereid» citroen-esMace rnlpototduiw jfr zullen worden besprolUr Het i b£i dat de Ihiitsche 1,1» ,1 uit, jarniddHing v Ss Bergmann rff|*Pvei üej wteoot stellen wen dag k tó leiden'! doe 'in Sfl 1^’4’ F vaMPranth 1’ uhr<p Iied h leiontwaarcK 1 de Fran» op tafel.,Wanneer hij dan beneden kwam stond ook het koffie-ijs in de mooie kristal len bekers onder den beuk en zelf gebak ken, luchtige koekjes, zooals hij ze zoo graag at, met anijs en kaneel. Wanneer hij dan opgeknapt was en zich verfrischt had en haar van zijn zaken verteld had dan zouden zij de kinderen in het bosch te gemoet gaan of hij zou in de tuinkamer aan den vleugel gaan zitten, componeeren, spe len en zij zelf zou met Ottilie buiten, voor het huis, in gemakkelijke rieten stoelen bij een gezellig handwerkje babbelen en naar zijn spel luisteren... Dan kwam het avond eten eerst voor de kinderen onder den beuk en als die naar bed waren, voor de grooten op het kleine terras. Er zouden kaarsen op tafel staan, die in den wind ble ven branden, en allerlei koude schotels kwa men er waarvan hij zoo hield in den zomer compotes, zooals zit ze alleen maar kon maken, koude vleeschpasteitjes en salade met zuren room zoó dik, dat de lepel er rechtop in bleef staan. In het sanatorium was het eten niet betef dan bij haar en hij waardeerde een goede keukenLater, als alles afgenomen was, haalde het meisje nog een lekkeren moezelwijn uit den kelder zoo een, die haar vader zoo gtaag dronk. ,_r4Al was hij dan geen echte wijnkenner, gen wanneer hij nóar zijn kantoor ging, gaf haar goede Felix, en al kon zij zelf er beter ftem een bouquet zelf geplukte veldbloemen tegen dan hij, hield hij van den fijnen krui- r de vaas op zijn schrijftafel naast digen bloentengeur, die tut de volje^azen Dan" zou Ottilie zich allang teruggetrokken hebben, die goede, die alles begreep, nooit kwetste; de kaarsen gingen f! kkeren.. om langzaam uit te gaan En nu gingen zij naar hun groot, luchtig «vunc, Slaapvertrek, met het breede Ifaliaansche go^d, venster. De lichte bedden stonden vlak bij van haar af. t Rijnland, heeft dan *ook ter verduidelij- K”“v - Jnjj- van miaver- uitvoer brengen ,ing der bexettings- Ioew« het officieole - gepubliceerd» meldt dat Frankrijk er genoegen», mee tdu kuh- lemen, dat DuWhlan||| hpogsten» twpe een mdralorium v|rkriigt voor in geld, ^rwill de leveranties in rin- 1 km .worden voort- >W lijn flWiniciën prompt moeten snnëeren en non ’t Rep'h »ou «en ctc- diet van 500 Tniïjioen goudmak worden ver leend ter stnbiliseéring van de lyiark. Te dezen behoeve zou teven® een gelijk b^rng, diiskeven- een4 een half milliard, uit <je kas^vnn de Reiclw- bjank napelen worèlen bestbed. ,iA’s waarborg voor d^uitvoering louden de geallieerden een bedrag van 25 van den Diritvhen uitvoer hef fen en verder op de Roer mijnen toezicht 3luit- oefcneF^ Afen ziet uit het vorenst^anue, dat Poin caré en Frankrijk sidv nog al schrap zetten. Mussolini en Thcuni» hebben ter conferentie van Londen! zich vrijwel» geheel bij Poincaré aange- sk>ten;ö<>ok h. i. wdren de Duitsche voorstellen onvoldoende, te ontwijkend, te dubbelzinnig, enz. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dnt de geallieerden de Duitsche voorstellen hebben verworpen. Opval'end bij de discussie was echter, ddt Bonar Law de meest bezonnen houding aannam en niét dadelijk zonder meer meeting met de door Poincaré voorgestelde houding jugens Durtschland. Ook hij erkende de zwakk» zijde van hetgeen in de Duitsche nota ter oplossing van de' kwestie won het herstel aan de hand werd gedaan, maar hij wou er nog wel eens nader over pteten en eenrt een kabinets raad houden, die vandaag, Maandag, plaats vindt. Na afloop daarvan zou de Britsche op vatting definitief ter kennis van xijn collega's worden gebracht; Bonar Law toch was van oor deel, dat dwangmaatregelen onproductief zijn. Ziedaarde resultaten der Zaterdag en gehouden preliminaire besprekingen. ten is dus op den uitslag van de be rgen door den Britschen kabinetsraad, «richten, tot dusver ontvangen, valt nog niet op te maken, of de kwestie der scha deloosstelling te Londen is verweven met het vraagstuk der intergeaPieërde schulden. Waar schijnlijk wel en het is xeer goed mogelijk, dat concessies vWn Engelsche zijde aan Frankrijk op het gebied der intergeallieerde schulden ten slotte Poincaré er to, zullen brengen tegenover Dtitschland in zekeren zin zijn eischen te ma tigen. Maar dit zijn combinaties en wij hebben de feiten af te wachten. In een Havas-telegram wordt echter reeds ewaagd van de mogelijk heid, dat een transactie-voorstel zal worden overgelegd bedoelt is v,ermoede!ij|c van En gelsche zijde waarin zou worden bepaald, dat, mocht Duitschland loyaal zijn gereduceerde verplichtingen nakomen, de bezetting van 't Roergebied voer 't einde van 't moratorium zou kunnen woiden opgeheven. Dat wijst al thans op een zekere gematigdheid, al is aan den anderen kant al te veel optimisme even min ge^notiveerd. en bet srhadeloosstellings- inmiddels genoeg K die de ziekte niet ge- ftet oogenhlik, dat een «getroffen, waarbij het tssom «»U wfllen liep |jk nifrtiiri Zal Londen Volgens Reuter zegt de Meeting1 van Bellijn van »n a th de voorstellen, K3 N&ember j.l. P*de iwark onmiddelhjk [benuWk-n yan Du^ch- door het’i uitgever1 v«n khe iMi^ngen, onder irl dflobinnenlandsfche •nd 'w|r Duitschlonas tlschSMeftym >en pullen |eve«Jt(!lrwijl eén b^- Js<*hjifkêning 'de aragenï De vo( mihst ren tijd] lm vijj jaar l IVan haar voorstellen hoopt do jgeering, dat zij de weg mogqn ’naar een defintieve regeling. Ui ten 2 t leening goudmai alsmede eene helft voor het betélen der schadevergoe dingen, de andere helft voor de ontwikkeling 'der Duitsche nijverheid zal worden bestemd. In elk geval zouden de nieuwe Duitsche voorstel len voornamelijk zijn gebaseerd op het rapport der intergeallieerde commissie van onderzoek, die onlangs te Berlijn Duitschland» financiën heeft nagegaan. Het schijnt, dat de Duitsche nota geen goe den indruk heeft gemaakt. Vooral Poin caré moet heel wat bezwaren tegen haar in'toud hebben opgeworpen. Hij had er o. a. op tegen, dat de nieuwe Duitsche voorstellen noch reppen van een hervorming van 't budget, noch van contröle, garanties, onderpanden of het plan der C. v. H., nopens het stabiliseeren van de mark. Bovendien eischte Duitschland twee nieuwe con cessies: een moratorium en gelijke handelsfa- ciliteiten, in strijd met het tractaat van Versail les. Wel verklaarde Poincaré zich voor een lee ning om de schadevergoeding te vergemakke lijken, maar z. i. kwam een binnenlandsche lee ning, van fiscale lasten bevrijd en met een am nestie voor de kapitaalvlucht, alleen maar ten goede aan de kapitalisten, die Poincaré verant woordelijk stelt voor Duitschland’s financieele positie. Wat verder de buitenlandsche leening betrof, hiervoor stelde Duitschland noch een bedrag, noch de wijze Van emitteeren vast. Het nieuwe Duitsche plan aldus de korte betee- 'kenis van Poincaré’s gedachtegang is onuit voerbaar. Ook na afloop van de geallieerde dis cussies heeft Poincaré in den breede betoogd, dat, terwijl Duitschland zelf schuld heeft aan zijn financleelen toestand, het na de faciliteiten, Vwest'ie.'*De 7a 1 van den die aan 't Reich tevergeefs zijn toegestaan, on- tnark was inmiddels niet meer tegen te houden; mogelijk kan worden gedoogd, dat het een bp 9 Nov. j.L noteerde de dollar tot dusver zijn nieuw uitstel erlangt, zonder dat als onderpan- gende opnw kingi Na de verwerping v t Duitsche voorstel te Londen mort alleen worden geconstateerdTen aanzlen nui hul Duitsche voorstel is geen ovcleg gepleegd met de industrie. Men heeft haar niets verzocht, rif h ook niet ingelicht. Wij achten het tut Lord t« gerichte voorstel van het kabinet onpractisrh r» in economiech opzicht met productief, aangezi het geen delinitieve oplossing brengt. Zou ha* door de tegenpartij zijn aangenomen, dan r mèn in economische klingen, ook bij de indt trie, nochtans hebben g poogd den weg te vin den om bij latere onderhandcHngen het onets wipinar nood zake lijke inclvoorslrl uit te we ken. Daarvoor zou ongetwijfeld ook de mede* werking dor industrie ter beschikking hebbe» gestaan. I, IBeniom doptt I ieru^eskundijx i KSiiiih ifcdeT fejieemd alsmedé’ Fpng van dej (I loopt., BovendiJ bezetting Van'b Ontstemming ,eijj land heeft* gewl rj kwartaal flM, p* week H cent, met Zondagsblad «mnt, «veral waar da bezorgtag p«r loopar gaechiedt, p.14. met Zondagsblad /8.EU. I aangamamm aan ons Bureaui MARKT 1L GOUDA- boekhandel »a de. postkant«re^ (gaopemd vaa an^j Administratie Tal lat. C2| PUITSCHLAND. DE INCIDENTEN TB PASSAU EN INGOLSTADT. liet Duitsche antwoord. In het antwoord der Duitsche regeoring op de nota der geallieelrdi n in zake Stettin, Passou en Ingolstadt, wordt blijken* Wolft nog gezegd, dat ;de cisch vpn 500.000 gosjdmark, te betalen door elk der beide laatste gleden, niet als recht matig kan worden beschouwd. Het volkenreclA zoo heet het daarin, kent in vredestijd zulk etw bestrailing niet, die bovendien in geenerlei ver houding staat tot de aangerichte schade. In het bezette gebied krijgen personen, die zich aan veel zwaardere vergrijpen jegens Duitsche on derdanen schumig maken, slechts zeer gering* stralfdn. Om echter de bevolking vnn de Pnlt* en de Rijnprovincie tegen de dreigende ge- wehlmantiegelen te beschermen, stelt do regee- iing zélf het gevorderde beding beschikbaar. if. Bezuiniging. B^e r 1 Ij n, II Dec. (W. )B.) De rijksregeering hcert SttmHch, den voorzitter vnn de rekenka mer, verzocht de gehecle Mbgrootmg na te zien en voorstellen te dcen^yoor bezuiniging en ver- cenvoudiging van het beheer, vooral ook waf betreft vermindering van personeel en meer economische wijze van belastinghelfing. Sëmisch is zijn tank af begonnen. ENGELAND. DE LONDENSCHE CONFERENTIE, De Duitsche voorstellen verworpen. Reuter meldt d.d. gisteren uil Londen Het volgende communiqué ia hedenavond ge publiceerd De geallieerde premiers hebben zorgvuldig den tegenwoordige» toestand van het schadeverfcoedingsvraagstuk onderzocht, als mede de daarmee verwant» kwestie van de intnr- geallicerde Europeesche schulden. Het plan voor interimaire regelingen ten aanzien der schadevergoeding* door den Dttitschen rifks- kanselier ingediend, werd eveneens overwogen, maar met algemeene stemmen onvoldoende be vonden. Daar het in den beschikbaren tijd voor de geallieerde premiers niet mogelijk was tot de finitieve conclusies te komen over de gewich tige punten, bij deze aangelegenheden betrok ken, werd besloten de besprekingen tusschen de geallieerde premiers Op 2 Jan. te Parijs te her vatten, teneinde het mogelijk te maken onmid dellijk daarna een plenaire conferentie t» doen bijeenkomen, om vóór 15 Jan. tot definitieve beslui'en te komen ten aanzien van het geheel der te Londen beseproken vraagstukken. De geallieerde overeenstemming. Londen, 11 Dec. (R.). De Italianen ver klaren, dat de conferentie zich kenmerkte door goeden wil aan alle kanten en dat er een krach tige poging wordt gedaan om een plan te for- muleeren, dat de volled.ge eendracht der gealli eerden verzekert bij het eischen vhn Duitschland van alle schadevergoe<|jngen, die het volgen» het advies der deskundigen kan betalen. De Belgische en de Fronsche ver tegen woon- digers confereerden heden afzonde:’ 'k. Hugo Stinne* over de Duitsche voorstellen. De D. Allg. Zlg., het orgaan van Hugo Stin- nes, maakt aan het hoofd van het blad de vol glanzende regenjas, een lichten, slappen hoed op zijn hoofd, zijn handen in Deensche handschoenen. „Afschuwelijk, dat stof^... je kan niets zien.” De mattenklopper vloog deh hoek in, met een vreugdekreet snelde ze hem tegemoet, „Ben je daar eindelijk? Mijn lieve jongen ben je daar?Speel niet meteen op geef me een zoenKleed je uit..." Ze hield zijn hoofd in haar handen, kuste pond kalfsvleesch hem op zijn wangen, zijn mond en oogen, merkte het niet dat hij slechts stil bleef staan, haar teederheid nauwelijks beant woordende. Die heele vrouw rook naar stof -ghaar handen, Laar gezicht, d »t ordinaire, blauwe schortHij gooide den hoed op een stoel, deed zij regenjas uit, trok aan zt/a handschoenen. „Ik heb ergen dorstbreng me alsje blieft een glas water." Z4jn tong kleefde te gen zijn verhemelte. Maar hij wild* ook tijd winnen, wilde aan die vrouw wer n, die hij nooit zoo ver van zjch verwijderu had ge voeld als op dit oogeoblik. Kamfer en nafta- linereuk benamen hem den adem; die vedek- te portretten en omhulde kronen, die grijze overtreksels en kale muurbe*’mmeringen lie ten de scheuren in het behang, het verseho- tene van de zware opgerolde stiffen gordij nen, dubbel uitkanen. Hier boven was niet veel te zien van die grootschö veranderin gen, waaroveé xij geschreden bad. I ^bo ven was het sindsdie. jomber, bekampen c i leelijker dan ooit Waar bleef zij tbc’ ■’«o lang met het wat Maar hij wilde »aar niet nagaan. Als whittle 1 i ’.i de waing van vreemden zoo was t .»i te moede. Eindelijk, kwanj zij me, t water, zonder 1 tom h; af IlK><^ en zonder schcftt, iiciarj P°rJhei elelw ei tenliin< U| dK elkaarHun wangen raakten elkaai aan, hun handen vonden elkaar, haar hoofd gleed in zijn armende warme avond wind woei over hen heensloot hun de oogen toeEn morgen was het weer zoo en overmorgen Alma Frank stond aan het raam en strekte haar mooi gevulde armen uit... Zoo warm, zoo moe was ze in haar droom geworden.. Als het maar niet regende als ze allemaal buiten waren. Als hij het maar werkelijk prettig vond daar en zijn akelig, afschuwc- lijk Berlijn vergat, dat hem van haar weg nam met alles, wat anders toch goed en trouw in hem was. En nu waren eindelijk de kinderen naat buiten met Ottilie, en Alma Frank wachtte nog steeds op de eerste zonnestraal, om hem te halen, dien boemelaar Hel was toch goed, zoo'n lange scheiding! Dan wist men wat men aan elkaar had en alles scheen ioo nieuw en geheimzinnig als vroeger. Op een morgen was ze nok den kamfer in de woonkamer aan ’t verdeelen, want nu werd het tijd, dat zij hem ging ha len. Ottilie wilde ook niets meer van uitstel weten. Alma had een doek omgedaan, haar mouwen omgeslagen en een groot huishoud- schort aangetrokken en nu klopte ze lachend en mopperend, met het dienstmeisje, het stof uit de zittingen der stoelen, zoodat zij door een dichte wolk omhuld v as. Daar werd gebeld. Twee, drie maal ach ter elkander hard en kort. „Ik ben voor niemand te spreken,” riep ze het meisje nog na. jtoo liet Alma Frank zich niet zien niet Offts, om met haar hulshout.-lijke flinkheid i» pronken. Dat was h,v - stille vreugde, dit fconen van physieke kracht Dat deed haar nam alle malle, angstige gedachten Het Britsch» tegrnvo«r»teL Blijkens «en Bntach radiogram opperde Bonaf Law, nadat de te elfder ure ingekoinen Duit»» ft» voorstellen waien onderzocht en oneoldoen I» bevonden, een denkbeeld, dat voor Poincaré on- aannemelijk wa»het wns toen, dat Bonar Law het noodzakelijk oordeelde het kabinet t» raadplegen alvoiens verder te gaan. Vnlgen* de bladen behelsde hel voorstel va» den Britschen premier in wezen het ter zijd» st-llen van de nota van Balfour. Gemold woid^ dat de Britsrhe premier zich bereid verklaard» mit» het een deel zou vormen van ren ®l meene en prattische regeling vnn de *cha< vergoedingakwestie Duitach* „bon*’’ t» aanvaarden ter betiding van de achulih va» Frankrijk en Italië aan Grool-Brittnnnië, wnar« bij slecht» een deel der .schuld rechtstreek» zo» worden betaald door de landen, die achulde* naar» zijn als een soort van symbool van d» onderlinge afhankelijkheid tusschen de Bril» sche schuld aan Amerika en de schuld van Frankrijk aim Brlttimnië. In de mededeellngen van den draadktoze» dienst wordt er aan herinnerd, dat hat bedrnf der van Duitschland te eischen Mchadeverf'n»- dingen bejmnld word op 132 milliard gouden marken en dat Duitschland A-bons zou uitje» ven tot een bedrag vnn 12 milliard gouden nutte ken, B-bons tot een bedrag van 38 milliard r» C-bons tot een bedteg vnn 82 milliard. Van deze zouden alleen de A- en B-bons een on- middellljk verhandelbar® waarde hebben. D» C-bons zijn nooit uitgegeven. Het menschel ijk er wijs gesproken nauwe» lijks waarschijnlijk, zegt de Evening Standard, dat deze C-bons ooit het papier zullen waard zijn, waarop zij nog niet geschreven zijn. Hel aanbod van den Britschen premier is derhalve zeer edelmoedig. Hef beteekent in do eerst» plaats, dat Brittnnmë zou afzien van het groot» ste deel van Frankrijk'» schuld aan dit lnn<L omdat het bereid zou zijn In ruil ervoor iets to nemen, dat ontastbaar en in feite waardeloos isj het beteebent in de tweede plaats, dat, nadat Frankrijk en België hun achedevergoeding zou» den hébben ontvangen, Brittanniö althans ia nanm de ccnige schuldcischer rou blijven vua Duitschland ten aanzien der schadevergoeding gen en dim zou het niet meer noodig rijn ver dere bijeenkomsten van premiers te houdea over het nog te regelen deel der schadevergoe» dingsschuld. Zoo yms volgens de bladen de toestand, tsoa gistermiddag de besprekingen werden hervat zooals gemeld, verdaagd. llnn fvena I ver-l I re- I af- r*n been sana neerr gewwti ae frnnscne KintlhnEfcnoli- r u f V H heeft dniteMl pro.eeteJtitg.St W del f V> H,”1 “’°rde" 4 Kölwsrhe Zeilen^ verscheen den InXteh tijd te'/'j &seh long met 4en vet hoofd: „WJj ISjttW .ho'«ste»s Ijkrs rijn Duitschers en willen bij Duitschland Wfren." Kan Duitschland thans hefl verwachten van de Co’ldcnsr^e preliminaire besprekingen? Zal de Kwestie der schadeloosstelling er thans defini- fief worden opgelost De Duitschers vreezen bij het beantwoorden dezer vraag eerder dan dat zij hopen. Met de partieele oplossingen is het een voortdurend sukkelen geweest. Met be- gon, toen door de betaling van het eerste mil liard in goud in dep zomer van 1921 gebleken was, dat d® vervulling van het Londensche ulti matum moeilijkheden met zich bracht. De twee- fle gedeeltelijke oplossing, die evenmin een op lossing was, had plaats na de confereigie van Cannes door de instelling der z.g. decade-be- talingcn. Later werd overgegaan tot het verlee- hen vqn het partieele moratorium, waardoor het |.ondensche betalingsplan in dier voege werd jterzacht, dat de schadeloosstelling voor de fosteerende maanden vnn 1922 op 720 mrllioen goudmork in baai en 1450 millioen goudmark In natura werd vastgesteld. Maar Duitschland’s »cenomisch en financieel leven kwam er niet doof tot rust; de mark daalde telkens meer en (neer. Dezen zomer ten slotte begonnen de on- Eerhandelingen over de z.g. „Atempausean- leihe”, die hiermee eindigden, dat de bankiers- confer^ntie te Parijs Duitschland voor oncre- dietwaaidig verklaarde en dus eenzelfde opvat ting was toegedaan als reeds in Dec. 1921 door de Londensche City werd gehuldigd. Hierdoor, dsmede door binnenlandsch-politieke spannin gen tuimelde de mark nog meer naar beneê. Het tweede moratoriumverzoek van Juli was een verdere poging om door middel van een moratorium weer wat op verhaal te komen. Maar zooals men zich herinnert werd dit moratorium geweigerd, hoewel de commissie van herstel Duitschland vrijwel bankroet ver klaarde. Gelijktijdig wend echter wederom een „Atempause" toegestaan door de bekende regeling der Belgische zwaar geworden termM ting hef tipel h\ lutnderf ide strijd tusadwn pldsche verdediging otte «gevierde. Korl oere op meesterlijk», korten afstand dat corJ was niet op dreef. D»1 ileraan niet vreemd/ en uitstekend, Mi<lde|| los, waardoormeni^j tstond, die mtermale^ ?rschept. n 4erd langzamerhand ingrijpen ven srheidsj rdjdeze ontmoeting ipl veteerder* meegetufd O»thf luxe nutos en 4 100 mgn vergezelden et aqto de leis ondei» p-.v mouwen naar beneden getrokkene, hoi g Haar man stond op den drempel in een rood In ’t gelaat. „Ik moest een stukje Ijs hakken ons leidingwater dat weet jeis zoo warm En dan voor het middageten, vaor mij alleen maak ik geen drukteeen stukje schapenvleesch, daarmee ben Ik tevreden. Maar jij eet dat nietEn nu ben ik bang dat je bij den slager niets meer kan krijgen. Die is trouwens heelemaal zoo onbe- srh i imd. PrUzen nemen die Tbl op ’t oogen- b k voor het vleeschl Denk eens aan, een Hij viel haar in dc rede. „T<fe..X.. laat maarMaak voor mij geen drukte. Ik eet van avond toch in Ber lijn Ze werd wit tot haar lippen toe. „Hoezoo, In Berlijn?’ Hij ging met zijn rug naar het venster staan, sprak haastig, zonder haar recht in de oogen te zien. hoogsten strfnd (9150 M.); ook toen is ^eer door een voprloopige regeling eetuirémedie ge zocht voor «et schadeloosstellings-éuvel en wel op den gro^pslag, dnt het riik RÓutlschatkistbil- jetten afgaf, iwnnrvoor de rijkstand de garantie i, ter orjëntftljie, in enkele lijnen ,/beeld van j 1 ,r-Duitschland van da halve oplossingej nezen htpykert naar definitieve regeling een bt^fnnldjs ^ergo<|di| vastgeateld bp «en fedj deze ópjossiAg Wengènn Duitsqh» nota, <Rt de re zins is Óitvpem^ te, gw veivat ir kJ-E“- de beloL. te stabilweurem W1 lapd's e&en m^cL- binnen-Zhjtfb voorbehoudt c» leening zal gorden »est«n< eigen bëhoefte. Binnanlejwd-s terstond. Worden uitfeSr® pauld deel der buiienlaMs<*hökênmg/jpan rottóMHdel- jdpbrK van bewijzen. .v Duitsche j -e- banen, die leidt tv., defintieve regeling. Uit 'andere berich- zou blijken, dat de nota een buitenlandsche drg in overweging geeft van drie milliard foudmarken, gewaarborgd door de geallieerden, een binnenlandsche leening, waarvan de n yan DuiAc •l'juitgeve^jf séhf I1V.1' leningen pu|l»n OVERZICHT. Do preliminaire besprekingen, die var L U ii Londen tusschen de gfallie itaiecs wordtij .gehouden ter voorben ft» conferentjK vdn Brinrièl, waar de j ken der schijdeloo.'istellipg en ihtert schaden nadér 1 «wtMi de ’’Belangstellen Het J I Wtibp - •- rheid jieeft te vta 4|en\ 1 Ken bröi' eflL waarin I> Azalse de komt. Du >oF de overvj !2 fa wenrtTekenJ' da; vfodr 1922M ïpte{ftrj eloossjeli» ie rijde tdnhflfd ng i<1 Ie Rid

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1