s 1 a 2 3N NG IB I JEN NIÉUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Woensdag 13 December 1922. Io. 16109 •ACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEIJE. NIEUWER» a- d, OUDERKERK a. d. IJM OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, mul !D FEUILLETON. 1 len op peil van Neder- BUITENLAND. JDA In den Maalstroom BER< KER] 61. Jaargang BINNENLAND. MIME COURANT Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en fdagen 1 van terug.’ buiten l I FABRIKAAT I, Marlastr. 25 in h*»t •I»»» vaarden de schuld nemen nadeel Duitschland ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal per kwartaal 2.90, per week 22 cent, Franco per post per kwartaal 8.16, met JOINGKN. van Amsterdam te avia naar ML ia naar mbo. taar ld. naar L v.rti. 7 uur te Bataa 4159 99 Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. werd verwacht, dat lord Glenavy, vroeger lord- kanselier van Ierland, gisteren zou worden ge- bijeenkwamen. den lerscht-n van kardinaal van dèn voer 8 Amaterdan^ Amsterdam^ Amsterdam, veiM Rotterdam, vew IERLAND. Bijeenkomst van den Senaat De eerste zitting van den Senaat van den Ier- schen Vrijstaat werd Maandag in Dublin gehou den. Ongeveer veertig senatoren woonden de zitting bij. In afwachting van de benoeming van een president presideerde dr. Sigerson, het oud ste Senaatslid. Verschillende namen zijn voor het voorzitterschap genoemd, doch algemeen aar Amsterdam, kwung naar Batavia, aal IMS. par week 17 cent met Zondagsblad ii i i^^waar de bezorging per looper geschiedt» »t Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaui MARKT 81» GOUDA» by onze agenten en loopers, den boekhandel en da postkantoren. Onze bureaux *Un dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie Tal. Int, B2f Redactie Tel MA. Geen geluk der werkelijkheid komt dat per verbeelding nabij. .r, Uw benoeming. De Heilige' Vader bidt, dat een gelukkige tijd van vrede en welvaart nu zal eanbreken voor zijn gebeld volk van Ierland en ld) zendt U van harte zijn pause- lijken zegen.” ITALIË. Mussolini en de vakbeweging/ Rome, 12 Dec. (B. T. A.). Mussolini zond aan het fascistische Kamerlid Fannalli een tele gram, waarin hij gewaagde van de richtsnoeren der Italiaansche vakbeweging en écide, dat het fascisme zich niet zal laten om den-tuin leiden oï bedotten. Dit telegram doelt ongetwijfeld op do eenheid in de vakbeweging, met het oog waarop pogingen worden gedaan door do leiders der socialistische organisaties. POLEN. DE PRESIDENT DER REPUBLIEK. De opvolger van Pilsoedski. Nanr het B. T. A. uit Warschau meldt, heeft de Nationale Vergadering tot president van de Poolsche republiek gekozen Gabriel Naroeto- witsj, den minister van builonlandsche zaken, mef 289 stommen tegen 227, die werden uitge bracht op den Poolschen gezant te Parijs. ONGEREGELDHEDEN. De minister van binnen- landsche zaken afgelreden. Warschau, II Dec. (B. T. A.). Naroeto- wiisj, de nieuwe president van de republiek, heeft heden den eed ‘afgelegd. Daarbij zijn on lusten voorgevallen, die veroorzaakt zijn door nationalistische studenten, wier doel was het bijeenkomen van de Nat. Verg, te beletten. Ver scheidene afgevaardigden en senatoren zijn mishandeld, tal van betoogers gewond. De com missaris van politie is uit zijn ambt ontzet, de minister van binnenlandsfhe zaken is afgetre- den. De orde is hersteld. De ^minister van ar- I beid is ad interim minister van binnenlandsche zaken. ralië naar Rotterdam^ laid naar Genua. naar Batavia, vertroü 84 - „Alsjeblieft, lieve Alma, vat dat niet zoo tragisch op. Ik kan er niets aan verandè- Jen. Het is me op ’t bogenblik onmogelijk bier te blijven beslist onmogelijk. Ik ht*b daar zaken Ze spitste haar ooren, bijna gerustgesteld Hoor het woord: „zaken”. j j„Zoo zaken heb je? Wat voor zaken? Oa je dirigeeren? Heb je een uitgever gevon den? Dat zou mooi zijn dan wil ik niet klagen." Zij voelde, dat er iets niet in den haak was, er was iets, dat hij in het onklare laten wilde, wat hij haar niet bekennen wil de, ze ging in haar hersens alle mogelijkhe den na, gaf aan haar stem den toon van Blijde onschuld om hem vertrouw dijk, mede deelzaam te maken. Hij schudde zijn hoofd. -Neenhet heeft niets met mijn mu- |*lek te maken niet direct tenminste later misschienia...... het Is iets uit buitend zakelijks, dat ik op me genomen ■®b en dat Ik nu ten einde moet brengen, Wanneer ik niet alles wil verliezen." Hij schraapte zijn keel, hoestte, daar hem ,e geur van de naftaline in den neus dror Iweede Kamer. Vergadering van Dinsdag 12 December. Geopend te 1.10 uur. Voorzitter mr. D. A. P. hL Kooien. Regeling van werkzaamheden, De Voorzitter deelt mede, dat MJ mor gen een voorstel zal doen, om hoofdstuk VIII nan de orde te stellen na hoofdstuk UI ter behande ling in de avondvergadering. Voorts stelt Spr. voor Vrijdag a. s. tegen 1 Uur een aantal wetsontwerpen aan de orde te stellen. Conform besloten. Stemming. Aan do orde is stemming ovef de motle-ier Hall ca. betreffende de pensioenen van de oud- gepensionneerden der Marine, vallende buiten de pensioenwetten 1918—1922. De heer Snoeck Henkemans (C.-H.) «egt, na de verklaring van den minister, dat hij bereid is nader overleg te plegen mat zijn ambtgenoot en, tegen te zullen stemmen. De motie wordt daarna verworpen mat 46 tegen 34 stemmen. Vóórt de sociaal-domocratèn, de vrijzinnig- democraten, de Vrijheidsbonders (behalve da heer Van Gijn), de revolutionnairen en de hoe ren Kuiper, Van der Bilt, Feber, Van Rijzewijk en Bulten (allen R.-K.). Aan de orde is daarna stemming over artikel 1 (tractement van den minister) van de Marine- begrooting. De heer D r e s s 1 h u y s (V. B.) zal als bewijs van instemming tegen dit artikel stemmen na de vroeger afgelegde verklaring van de regee- ring. Aan de begrooting zal spr. echter zijn stem niet behoeven te onthouden. Het artikel wordt daarna aangenomen met 51 tegen 30 stómmen. Tégende linkerzijde, behalve de heer ter Hall (V. B.). De Marinebegrooting wordt vervolgens aan genomen met 60 tegen 21 stemmen. Tegen: de sociaal-dcmocraten, de plattelan ders, de communisten en de vrijzinnig-demo-1 craten haar komen zij had ook immers niets een kleine lijfrente en verder nog maar twee duizend mark, die met rente en rente op rente voor de kinderen bestemd waren. „Onzin voor de kinderen! De kinderen hebben niets noodig. De kinderen krijgen genoeg. Wij hadden ook niet. Dan moeten zij er zich maar dooreen slaan, zooals mijn broer, zooals Ottilie het gedaan hebben, dan moeten ze maar een gunstig huwelijk aan gaan zooals ik gedaan heb ze moeten alleen maar verstandiger zijn, dan wij allen waren." LeeLijke, kwade hoon 1st» In zijn laatste woorden. De hoed viel haar uit de hand, haar oogen sperde zij wijd open. Wat zei die man toch allemaal, wat was er met hem gebeurd? Ze hadden tien jaar in vrede en eensgezindheid geleefd, hadden nooit van het mijn en het zijn gesproken, ze had zich ----- w. --- tien jaren een met hem gevoeld cn geloofd, -de oogen. Een lentcroes was het geweest, ook meteen het bedrag noemen, dat ik hoog- had hem tien jaren de handen onder de voe- een kort gedicht, dat in de nuchtc heid van tfens noodig heb, opdat ik nog niet weer ten gelegd en nu stond hij voor haar en zijn leven binnengeslopen was, een beetje een keer moet komen,niet waar? stelde zich als een bedrogen kooper aan? verlangen, dat wtr’ eliikheid was geworden En voor hoe lang? In drie, in vierin „Feiixmijn jongenMaar dan zoo braaf, zoo zoet had- ergste geval in acht weken heb je het geld 7 DÏ^hUe geliefkoosde naam kwam haar ‘,ra ’lrh - Su.anne Oraabaer t.™.» ónwillekesrig over de lippen. Wat was er uan met riem gebeurd, wat hinderde hem toch, dat mij zoo veranderd was. z«o hard en onrechtvaardig! Zoo koud en vreemd! Had een vrouw misschiendie mooie vrouyv vanXOtto GraebnerHaar hart stond stil. Ze viel op een stoel i er.ge- ADVKRTENTIEPRIJ8» Uit Goud» en omstreken (hghnnremte Mfti kniiglD until I—8 regels 1.80. elk. regel meer ƒ0.26. Van bulten Gouda «B dm taaMgknmn 1—6 regels f LSA. elke regel meer 0.80. Advertentita te bet Zaterdagronma» M biMag op dn» prüa. Mefdadighalda-advertantita da helft van dm prifa. INGttONDEN MKDKDEEUNGRNt 6—4 regale ƒ106» alka regal waar /AM Of da voorpagina 50 booger. Cam «dvertmUS, «1 Inbonden mwtedMllaw» M> «trw* M w d«n pril. Groot, latur. m mud., wordwi bardund nw plnuniteU. Ad.m-tentlËB Ininnoo worden Inrevwdu door tuMefaankooi— ra, wdUd. delaren. Ad verten tiebureaux m onxa Agenten m moeten daam vóór de plmtatng aan het Bureau xün Ingekomen, teneinde van opname vanekard te bSb. DUITSCHLAND. DE VOEDSELVOORZIENING Berlijn, 12 Dec. (W. B.). Naar aan de bladen wordt gemeld, zullen de ministers voor de voedselvoorziening der afzonderlijke landen legen Maandag a. s. ter bespreking te Berlijn bijeenkomen. Berbf»rioht« len morgen van: u- 10-% te München, loagstg loër. ond van 13 Dec.: jk wellicht krachtigd wol kt tot betrokkenf et N., iets zachter. mouwen, aan haar kraagi ,.Zegwanneer er weer een andere..." Hij bukte om zijn h op te rapen. ..Wa( voor een andere' Ze kon het niet over xach verkrijgen den was zij het ook jar. hij mucHiimrc i»v>.----vrouw m de kost- r.iaken. niet om geld bij'bate kanten kraagjes, de iheclen den zij zich gedragen Susanne Graebner en hij, zich geschikt in de onverb’ddelij' heid des levens. Haar armoede had haar behoed voor een ander, had hun getoond, hoe wei nig dat liefdesspel v or hen beide noonend, was Arme, kleine Sustlten paar»tochtjes naar buiten, een paar gefluisterde woorden dat was de heele buit die 1 >ar ten deel gevallen was uit den korten ices van zyn in alle eer meester u» het gedaan zooals w_.._ maal deden, die niet langer bij een .rouv hieven, dan noodig is om haar bezitten of om zich nn het vorgeefsche vap haar w wgnsch te overtuigen. niet bij 4 Wanneer hem schuld trof was het slechts lam naar Buenos Ayn Montevideo. z ar New-York, vertroï duizend ton mag zijn, doorgelaten zou wórden.' Toen de geallieerden de deelneming aan de discussie door de Russen weigerden, zijn dezen vertrokken en werd de diacuseie gestaakt. Of schoon «ij dreigden met vertrek hunner dele gatie naar Moskou, verneem ik, dat het nog te vroeg is voor de conclusie, dat de Runen het Dardanellen-tractaat niet zouden teekenen. De aankdmst te Lausanne van eenige afge vaardigden uit Angora schijnt de Turkaphe de legatie minder handelbaar te hebben gemaakt De zeeónglen. Volgens de Temps zijn in algemeenen zin de wijzigingen in het geal1 leerde ontwerp aange bracht, die door do Turksche deskundigen wa ren gevraagd en blijven er nog slechts enjkel* punten ter bespreking ove», die waarschijnlijk Woensdag aan de commissie voor de seeëngten zi Hen worden voorgelegd. De Temps consta teert, dat de Russische deskundigen geen blijk van eenzelfden geest van gematigdheid geven. kanselier van Ierland, giste... kozen, wanneer beide Huizen De gouverneur-ger.eraal van Vrijstaat heeft door bemiddeling Gaspairi het volgende telegram van dèn paus] ontvangen,^L. H. heeft met genoegen Uwej Excellenties mededeeling ontvangen en begroet >ar Amsterdam, vertrap rdam naar Britsch-bJ Kurraches. tugao naar Liverpool 7 Dec. van Buenqf' h-lndië naar Rotitm ij Ouessant. van Amsterdam te Sa<‘ BULGARIJE. De onlusten. Weenen, 12 Dec. (B. T. A). Uit Tsari- brod aan de Bulgaarsche grens wordt aan het Wiener Tagblatt gemeld, dat volgens het be richt van een reiziger, die uit Sofia kwam, de laatste gebeurtenissen ernstiger «ouden zijn ge weest dan do Bulgaarsche berichten zouden doen vermoeden. De boeren zouden tal van winkels hebben geplunderd en vernield. De re- geering zou een beroep hebben gedaan op de bceren om zich te beschermer^ tegen de oppo sitie, wier aanhangers steeds in aantal groeien. De universitcit en de synode xouden onlangs naar de oppisitie zijn overgeloopen. TURKIJE. DB CONFERENTIE TB LAUSANNE. De Russen dreigen met te rugkeer naar Moskou. De conferentie ondervindt den terugslag van Londen zeer stéék, aldus seint Nypels uit Lau sanne aan Hbld. Men ziet den toestand zee: ernstig i»y daar het geallieerde front hier lastig houdbaar is, terwijl de alliantie zelf steeds on zekerder wordt. De Russen «ischten hedenmAgen deelneming aan de discussie over het voorstel der geallieer- goeding in de lü hadden gestreken, Engelandvriendschappelijk in naam de eenige schuldeisdier van Duitsch-1 Vader bidt, dat e land zou zijn mét betrekking toi de schadeloos stelling. Maar, zooals wij zagen, voor het te gemoetkomende voorstel van Bonar Law was Poincaré niet te vinden. De consequentie van den loop der zaken ,was een verdaging der conferentiede premiers konden in den beschikbaren tijd niet tot definitieve con clusies komen en besloten weid dan>om op 2 Jan. nog eens samen te praten en wel te Parijs. Het ligt in 't voornemen der geallieerden om indien de discussies het mogelijk maken on middellijk na aen tweeden Jan. een plenaire conferentie te houden om vóór 15 Jan., den dag, dat het Duitsche betalings-uitstel af loopt, tot definitieve besluiten te komen met betrekking tol de schadeloosstelling en de in- tcrgealli» i Je schulden. De conferentie is dus ontêgenzeggelijk mislukt, doprdat de opvattin gen van Bonar Law en Poincaré te zeer uiteen liepen. In Duitschland is men heelemaal niet ingenomen met den loop van zaken. Daar zag men uit naar een definitieve regeling en onr deze te vergemakkelijken, waren voorstellen naar Londen gestihird, die aan de opvattingen der geallieerden nog meer trachtten tegemoet ti» komen. Wat Duitschland echter aan de hond deed, viel niet in volkomeft goede aarde, al heeft Bonar Low rechtstreeks, Poincaré minder direct erkend, dat de nieuwe Duitsche voorstel len inderdaad een vooruitgang beteekenden. Het eenige voordeel der verdaging is althans, dat Frankrijk niet dadelijk tot het nemen van dwangmaatregelen overgaateen nadeel is echter, dat de onzekerheid in Duitschland blijft bestendigd. De mark zal stellig merkbaar reageeren op den loop der’Londensche confe rentie. Wij moeten dus thans afwachten, wat Parijs zal bieden en zullen dan tevens zien, of Poincaré blijft vasthouden aan de bezetting van het Ruhr- gebied om pressie op Duitschland uit ta oefe nen, tegen welke methode de Engelschen gekant zijn. In allen gevalle zal dus het jaar 1922 niet de definitieve oplossing van 't vraagstuk der schadeloosstelling brengen. het schamele inkonjetKvan haar man pas-, ten. Maar men kon niet weten hoe die het deden in Berlijn'de vrouwen - van wien zij het hadden, wat zij aantrokken. Hij herhaalde geprikkeld: „wil je me asje blieft zeggen welke andere^’ Ze mompelde, wanhopig er over dat 3 alles ingewikkelder gemaakt, verscherpt had: „Dat weet ik toch niet welke In Berlijn zijn er zoo veeli n alle huizen, op alle'hoeken der straten, die naar de handen van de mannen gluren, of die hun uit de handen halen wat ie maar kunnen, of die Stil huilen benam haar de stem. Zoo haar stuk gebracht had hij haar nog nooit gezien. „Wat moet dut, Alma, wat zijn dat voor Imalle fantasieën?", I Heel uit de verte, met nevel bedekt, kwam het beeld van Susanne Graebner hem voor deze, dat hij Susanne Grabner meer om I haar zelfswllle gespaard had, dan met het oog op zijn eigen vrouw. En later vergat hij Susanne evenals hij vrouw en kinderen vergeten had „Neen, Almadat zijn fantasieën, zie- zij kelijke droombeelden.” rpt Ze geloofde hem niet. Alleen om hem niet opnieuw te prikkelen alleen om hem weer voor zich terug te winnen, droogde zij haar oogen *af, vroeg, zich beheerschend: „Hoe veel moet je dan hebben. Felix?Voor hoe lang?" Hij greep haar hand, drukte die tegeti zich aan, met dankbaarheid vervuld, dat zij niet vroeg: „Waarom?" En het werd hem een behoefte,.zich nog een schijn van recht te geven. „Het is werkelijk een goed dingIk was er anders niet mee begonnen. Ik wil je OVERZICHT. De Londensche conferentie van geallieerde «remiets, waar de internationale kwestie# van Se schadeloosstelling en intergeallieerde schul den zijn besproken, is Zaterdag begonnen en Maandag reeds geëindigd. Zij heeft dus nauw- lijks drie dagen geduurd. Terwijl de vroegere internationale conferenties gewoonlijk veel tijd vergden en desniettemin op een mislukking uit liepen, duurde de jongste conferentie kort, maar mislukte zij evenzeer. De Times heeft niet on aardig opgemerkt, dat de geallieerden het er over ééns zijn gewogen, dat zij het oneens zijn. Inderdaadzoo is de toestand vernuftig en be knopt saAmgevat. Terwijl de Duitsche voorstel len vai> geen der premiers do ulgeheele goed keuring konden erlangen, was er een aanmer kelijk verschil in opvatting vast to stellen met betrekking tot de methodes, volgens welke te* gen Duischland zou moeten woiden opgetre den. Eigenlijk moet er dan ook weer voor de xooveelste maal worden gesproken, van een Britsch-Fransch geschil. De loop van zaken moet aldus zijn geweestnadat de Duitsche Voorstellen'waren verworpen, kwam Bonar Law «net eqn voorstel voor den *dag, dat niet dé goedkeuring van Poincaré kon wegc ragen. Het Was op dft kritieke moment, dat Bonar Law van gevoelen was, dat het kabinet bijeen moest worden geroepen, opdat hij voor eventueele be- •lissingen de sanctie van 't gcheele kabin?‘ mocht erlangen. Het voorstel van den Engelschen eersten mi nister Bonar Law kwam hierop neer, dat hij voor Engeland tevreden wilde zijn met het aan- van Duitsche „bons” ter betaling van -v «vaiud van Frankrijk en Italië nan Engeland, waarbij sléchts een deel der schuld rechtstreeks door de in 't krijt staande land in xou worden betaald als #en soort symbool van onder linge afhankelijkheid tusschen Lngeland’s schuld aan de Ver. St. en die van Frankrijk aan Groot- Brittannië. Om de portée te begtijpen van Bo- aar Law’s voorstel, dat een bemiddelend karak ter droeg Poincaré was voot sancties tegen- ■wer Duitschlandworde in herinnering ga- Iteicht, dat Duitschland aan de geallieerden in TBtaal een som moet betalen, die 132 milliard gouden marken bedraagt. Duitschland moest daarvoor uitgeven z.g. A-obligaties (bons) ten bedrage van 12 milliard, B-obligaties ten be- H diage van 38 milliard en C-obligaties ter waar- de van 82 milliard. Van deze obligaties zouden alleen de A- en B-bons een direct verhan- d Ibare waarde hebben, terwijl de C-bons vrij- H Wel algémeen als oninbaar worden beschouwd. Mén kan stellig aan Bonar Law's voorstel een tekere generositeit niet ontzeggen, daar de Brit- ache premier genoegen wilde nemen met deze C-obligaties, op voorwaarde natuurlijk, dat zijn I (Voorstel deel uit zou maken van een practische en algemeene regeling van ’t schadeloosstel- lingsvraagstuk. M.a.w. Engeland zou; wanneer bet voorstel werd aanvaard, hebben afgezien van het grootste deel van het bedrag, waarvoor Frankrijk bij Groot-Brittannië in het krijt staat. Als contra-prestftjie zou Engeland vrijwel waar- delooze briefjes ontvangen. Ook zou de aan vaarding van 't voorstel hebben meegèbracht, dat, nadat Frankrijk en België hun schadever- (Wordt vervolgdj Veertlendaagsoh Blad voor da Huishouding. .-i o o o lancer hii pen rmiv O O O M«b Ir in liuh al >nne«r»n bU dan. Boekhandel of b(j de Uitgeven BRINKMJjl 3l ZOON. GOUDA. hoestte langer en sterker dan noodig 8vas, i haalde zijn zakdoek uit zijn zak, wendde het g.'zicht af. Zoo nu had hij het belang- rijkste gezegd nu moest ze er over op houden, moest weten hoe h.ij het bedoelde, moest het hem niet te moeilijk maken, wan neer zij werkelijk zooveel van hem hield, als ze hem telkens herhaalde. Alma Frank zat op den met grijslinnén overtrokken divan, wreef haar handen tegen elkaar, staarde naar de schouders van haar man, die haar zoo eigenaardig smal en neer hangend voorkwamen. Geld wilde hij hebben dat was het. Slechts geld. Daarvoor was hij gekomen. En ze was hem «n den hals gevallen, wijl ze geloofd had, aat zijn ver langen naar haar en de kinderan hem hier heen gedreven had. Ze schaamde zich, schaamde zich voor hem, dat Bij het haar zoo ruw en koud bekende. „Je weet toch heel goed, dit we op ’t oogenbLk een beetje krap zitte/ op niui-1 we, grootsche plannen kunnerf wij niet^F j gaan.” Hij kende dien harden toon met van h - J Deze wekte ongeduld en geprikkelde tegen spraak bij hem op. Zoo stelde ze zich dus tegenover hem als een vreemde, zooals rie lui in Berlijn zich tegenover hem stel den, wanneer zij hem af wilden schepen. „Waar is Ottilie?” vroeg hij norsch. „Naar buiten met de kinders, ik heb het je toch geschreven." isiunu bui. z.c vici w.. v», BW- Ze schreef hem veel. Van de derde blad- heel krachteloos; trok zenuwaï iug aan haar zijde af las hij niet verder meer. -- „O ja, dat is waar ook - laar Dan ga ik er nu meteen heen." Hij greep naar zijn ho maar zij had- dién al in naar hand, druk', hem haa» borst. HIJ mocht nu niet naar builen gaan, naam te noemen. Missti Niet zoo, zonder haar. Hij mocht Ottilie niet niet, die kleine, mooie i '11 T St’b'kkeB ■'O"''”’ Vrancips. d de vlootexperts, die o.a. voorstelden, dat van elke mogendheid biecht* een vloot van hoog» Herziening Lager Onderwijswet. fl, mugciiuiioM u.oviii» wn ,.w. ..WB- Aan de orde is het wetsontweip tot wijziging stens dri“ schepen, waarvan geen meer dan tien- I der Lager Onderwijswet 1920. D^ algemeene beschouwingen worden gee opend. 1> heer Ketelaar (V. D.) denkt onwille^ keurig terug aan 3 jaren geleden, toen het peil van het onderwijs verlioogd werd en versdhillcM de verbeteringen werden aangebrachL Toen hcerschto in do Kamer een war* geest^ welke noodig is voor een goede behandeling van de L*ger Onderwijswet. Thans mist Spr. de vroegere raadsman vat» den Minister en hij vraagt wie die raadsliot nen zijn geweest. i Een advies is niet ovi i gelegd. 1 Spr. vraagt of het juht wnt dn de oourans ten heeft gestaan, dat ei óverleg heeft plaats gas had met de rechterzijde. Van wie is dag dal* overleg uitgegaan, van het Departement of vaal Kamerleden We weten het nietalleen weten we, jh' «oai I er al overleg heeft plaats Rthad, dit bijeen is gew schied met de rechterzijde. En dan wensen! Spr. daartegen krachtig te protesteoren. Waarom is daarbij de' linkerzijde ui*ge«k>tcn 1 Wanneer men niet wil, zooals de Minister, heeft gezegd, dat aan «Ie beëindiging vén deal schoolstrijd niet getornd wordt, dan moet men ook zorgen, dat bij wijzigingen ook alle groepen van do Kamer worden gehoord Volgens Spr. is het gen wonder, dat, wanneer een wetsontwerp wordt ingediend, waardoor het peil van het onderwijs zal dalen, dat een groept van da Kamer, die aan de bevrediging heeft medegewerkt, zich daartegen sal verzetten. Spr. herinnert er aan, dat do Minister zidf •enige keeren er over heeft uitgelaten, dat v<M hem geen vootstel tot verlaging van het peï van het onderwijs te verwachten is. Niemand had dus kunnen denken, dat na dia uitlatingen een wetsontwerp ah het onderhavig^ sou worden ingediend. Het kan niet uitblifven of door dit wetsonte werp moet het onderwijs verslechterd worde^ Door da meeste artikelen wordt zoowel he! openbaar als het bijzonder onderwijs verglech* terd. Dit acht spreker het nadeel tegenover he< door den minister vooropgestelde voordeel» Het is dea ook begrijpelijk dat de vereeniging voor volksonderwijs een actie tegen deze ven» slechtering op touw heeft geset. Aan desa actie htrbben aeer vele vareenigingen deelgemomeiL al betreurt spr. .dat er soo weinig van rechti bi| zijn. Maar wanneer spr. de persstemmen nagaat, dan kan hij constateeren, dat ook bf de rechterzijde ontstemming over dit wetsontw werp heeracht Hiervan haalt spr. verschillende voorbeelden aan. Spr. is van meaning, dat da minister zich wel 10 maal mag bedenken voor hij wil terugkeeren tot toestanden van vóór ’7B» Vervolgens brengt spr. ter sprake het ingedien de petitionnement. Hierop zijn niet minder da» 600,000 handteekeningen verzameld, welk anM tal nog nimmer voor een petitionnement ia be» reikt. Evenwel begrijpt apr. niet waarom deze actie ven verschillende zijden nog is tegenge werkt op het laatste oogenblik. De beer Moerai (R.-K.): Toen waren er nieuwe wijzigingen eangebracbt. De heer Ketelaar komt atruks op die wije zigingen terug. De maxima vpn het uantal kin* deren par klas blijven ook na de wijriginMf vrijwel onveranderd. De vraag is wel eens ge* ateld of het petitionnement eigenlijk nog wJ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1