ie nmrifhêwiw Veerttondaagaoh Blad voor do Huishouding. ES ING ZEN ION NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT. BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDKRAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. <L IX, OUDERKERK a. d. D„ OUDEWATER, REEUWJJK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, qu. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUI 1 EN LAND. ER 1 FEUILLETON. Ro. 1B11O )UDA’ 'eerberloht, In den Maalstroom Roman van OLGA WOHLBRüCK. Donderdag 14 December 1922. o o o IMATIEI in den rug, stijve ie ledematen, rug- likingen, spierpijn, zenuwpijn, len- verrekkingen en rheumathischS en pijnen die tengevolge vatt geneest men :o wrijfmiddel ,01ie van Jacoha oer. Verkrij'g- ir flacon bjj de i Wortel boer’s 4221 18 61. Jaargang 7 naar Amstere i voor van ■RD n nog Berlijn, 'rouw (Wordt vervolgdj a Te 1150’150 an hot beste hotel der stud, t 4 ■F gemoeid. Kirkwood woedend, v< 4159 99 ierverrel He ren ijn ude ierlijki ■’s.Olii rttMbor pei Van den morgen van» >üi r.‘ te Lyon. te Vestmanoër. rond van 14 December! meest Z.W. wind, be* t, waarschijnlijk regen» daar ben ik groêne alleen de Iu< donkere verdragen! et weer Wf> tii’.'i studoMbn hebrim ri da S'andt ZWITSERLAND. Typografenataking geëindigd. Bern, 14 Dec. (B. T. AJ De typografen Rotterdam^ Japan, vertroM m naar Batavia, kwang 1 aan. ie. van Amsterdam Batavia i Genua. Afrika naar stad aan. n naar Ieder óögenblik, dat verloopt, is on- wederroepelijk verloren; want ons leven is •Indlg, is begrensd. Geautoriseerde hertaling van Mevi Wessel ink—van Rossum. 1.01 IN II't. Kil I! Ii zullen Vrijdag het werk hervatten. ENGELAND. NA DE LONDENSCHE CONFERENTIE. De Diritsche voorstellen. Berlijn, 1 3 Dec. (V. D.) Volgen» de Daily Telegraph was de, door de geallieerde «taats en Alma Frank kon mat geen mogelijkheid een beetje eten. „Moet je dan beslist weg?" „Ja, natuurlijk „En je hebt nog niet eeus nieuw Arno- rikaansch bureau gaaien I" „Ik kan ao/iog zoo lang inaetteo „Wat zak Halinkp wel zeggen, dat ja niet even bij hem bent komen aanloop»»..." Het waa allemaal aoo belachelijk on toch zoo erg belangrijk voor haar. Dat hij ook niet de minste notitie ervan nam! Ze had hem ook aoo tot Lo den grond verwend.. Hij vroeg niet een» naar de kinderen I „Hoe komt dat aoo. dat zuster Friodarika gestorven tof" vroeg «ij plotseling. HU sag haar verbaasd aan. Hoe wist «M datf „Ik heb haar goschrevop. maar da brief kwam terug wegen» sterfgeval." ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal flM, pv weak H »t, mat Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 eent, averaJ waar da bezorging par looper geschiedt Franco per post par kwartaal ƒ8.15, mat Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKI M, GOUDA* M ons* agenten loopdka, den boekhandel en de postkantoren, Oma bureaus zijn dagelijks geopend van 9—oom Administratie Tak lak (21 ItodacHa Tri. 545. l’rye per kwartaal tr. p. pent, t Ir— OOO «Wte* Man kan zich abonneernn bd daj ’boekhandel of b(| de Vttaevai» A. BRINK* A> TOON, GOUDA. tig den inhoud van het telegram: „Hierbij vier duizend mark. Als overeengekomen ver deden Frank”. En nog eenmaal las zij het adres: „Scltöpké, Berlijn, Kaiserallee 20? Dat zou zii in ieder geval onthouden. Toen zij uit het postkantoor kwamen, had het opgehouden te regenen. Ze stak haar arm in den zijnen. „Nu gaan we naar huis eten en dan ver rassen we Tille en de kinderen nietwaar?’ Maar hij drukte haar arm, smeekend tegen zich aan. Dat moest ze niet van hem ver gen. Daarvoor was hij te moe en te zenuw achtig. Over acht of tien dagen kwam hij toch immers terug. Ook wilde hij niet thuis etenNiet wegens het schapenvleescji, alleen de lucht, diehij kon die reuk niet OVERZICHT. Brt verloop dar Londensch» conferentie heb. bta Ml in enkels overzichten uiteengezet. Br Wend noch oen definitieve, noch een partieele oplossing van ’t vraagstuk der schadeloosstel- ÜV bereikt. De Kölnische Zeitung, die een be- scboanrinkje wijdt aan de Londensche bespre- fcingott wijst er op, dat sinds de laatste bijeen- fanat der Butente-mogendheden twee der geai- |»erdo landen een andere regeering hebben ge kregen en dat wisselen van regeering meer is <hn louter een naamsverandering. In Engeland kwam, in plaats van Lloyd George Bonar Law aan ’t bewind, die niet meer steunt op een i roeütie van verschil lende partijen met uiteen- •>ende opvattingen, maar op een vastaaneen- jft aten partij, die een bepaa le politieke rich- F*' belichaamt. In de plaats v 'n de opportu- u-'teche, meer met den toestand van 't oogen- r'ik rekening houdend» politiek van Lloyd ■«ovge is de,,om soo te zeggen, op principes berustende conservatieve getreden, die overeen- kom$ met de Britsche tradities. En in Italië wer den de dikwijls veranderen n naar de inge vingen van 't oogenblik luiste lende regeeringen vervangen door de regeering van den volkstri buun Mussolini, die door een bepaalde volksbe- WBgfag de macht in handen heeft gekregen en] daarmee rekening moet houden. Ben in zekeren ri» omgekeerde ontwikkeling heeft in den tus- •chantijd België meegemaakt; het mmisterie- hamis wordt in zijn bestaan bedreigd; het Peelt al tweemaal van minister van Kunsten 8» Wetenschappen verwisseld en men sprak van Mn crisis. Twee vraagstukken op 't gebied der gfaismhn iii he politiek bedreigen het Belgische ■hrièterie: de kwestie van de Gentsche hoog»* school en die der militaire hervormingen. Op bete» punten stuk het liberoaictericate coriirie- jnMsterie op verzet van rechts en links. Het riet ka zijn verbeelding naar de uitdrukking Pan de Köln. Ztg. de sodeiistisch-Vlfwmisahe •Mdktie opkomen, die de socialistenleider Van- tinukb de redding noemde uit don strijd van tan gemengd ras, welks geheeie oerkracht sinds Üecennia werd verzwakt door uit dien strijd voortvloeiende remmingen en storingen. Een •octelietxsch-Vlaaimsche toenadering nu zou be ttekenen, dat meer rekening werd gehouden Met d» specifiek Belgische belangen en men «fch meer afwendde van de wereldpolitiek enl ■fet langer door Frankrijk op sleeptouw geno- Men wilde worden. - Alleen de houding van laatstgenoemd land Mvderging geen wijziging; ja: zij was veeleer tkog positiever, dank zij de omstandigheid^ dat Poincaré zich in een weinig benijdenswaarden bfcwenlandsch-polatieken toestand bevindt. Als Journalist heeft hij rijn voorgangers, die de régeeringszaken leidden, sterk gekritiseerd, Vooral Briand, dien hij ook ten val heeft ge- bracht; doch hij ervoer, dat er een enorm ver- schti bestaat tusschen een man, die oppositie voert, en den verantwoordelijken minister-presi- dent, die een coalitieverdrag als het tnactaat ven Versailles moet 'ritvoeren. En hij moest rien, dat rijn meerderheid niet meer zoo hecht K aks in ’t voorjaar en dat men teleurgesteld 1 ik omdat hij rijn belófte' om betar en practi-1 ether dingen te bereiken, tot dusver nog niet 1 beeft kunnen houden, wat rijn voornaamste! was, dan behoefde hij haar maar aan te igoed en trouw zooals zij ver diend had, en ze wierp zich in zijn armen, aan zijn borst, behoorde weer in vertrouwen aan hem, uit innige liefde Hij leunde buiten tegen de deur aan en dacht niet aan haar. Hij keek op zijn horloge. Voor tweeën moest de telegrafi sche postwissel in Berlijn zijn. Het was nu bijna half twaalf. „Duurt het nog lang?’ Hij tikte met de punt van zijn bruinen schoen ongeduldig op den vloer, Ze deed de spelden in haar hoed, trok een parapluie uit de kast „Daar ben ik aldaar ben ik Zij stond nu voor hem, in haar regenmantel, met oude laarzen de katoenen handschoenen, wegens het weer, In de hand, een hoed op, die haar hee(c- maal niet kleedde. „Wat zie ji. er merkwaardig uit Dat deze grofgebouwdt gezette vrouw in de landelijke regenkleedlj z ij n vrouw was daar had luj bijna om moeten la chen. In haar wefkjapon was zij hem vreemd geweest van m «g<.n, zoo vreemd dat hij rich nauwelijks beumkt gevoeld had tegen over haar, nu echter met dien oud Maken den hoed, die o idi schoenen, die donkere garen handschoen n belichaamde zij voor hem alles, wat hem in zijn huwelijk, in zijn teven zoo echt burgerlijk, niet omMiit tr staan, tnegeschcnen had. „Heb je geen parapluie meegenome^d iix? Je jas „Dit is juist voor den regen bestemd... En hij ontweek hasr arm, wijl ze steed*, ofschoon tevergeefs, probeerde, haar para pluie Jeven* boven z ii n hoed te houden Een uur later stond zij met hem aan het „We zullen naar .een hotel gaan.” „Maar Felix, wat een idee? Op klaarlich ten dag In een hotel terwijl we hier wo nen!” „Ooed. Dan naar het station. Neen zei- de zij op het station was nog veel erger Die handelsreizigersde een of de ander was altijd onder weg! Men kende hnar, men zou vragen, zich er over ver- wonderen, dat hij In den zomer weer naar Berlijn ging. De meesten geloofden dat hij 1 al buiten was - - voor -zijn gezondheid! ,.Nu ja..... n ’ii ijjkjullie vertellen liever dat ik xk k ben, dan dat jullie mij het recht gunnen tens een paar maanden voqr mij self en voorvprijn studie te teven' „Je weet toch Fe’Hx, hoe men hier u... een man van jouw leeftijd... studceron... muziek *be*itudeercn... dat sou toch geen mensch hier heprijpen." Hjj lachte kort. „Nu ja... dal te ook zoo!” en euituiiM wvvwiu««a, - t,u zaf<ni in tM*n Vftn do afzonder- kwA«u geen sprak» meer loket van het telegraafkantoor Ze las vlucttJUk' *>-• BELGIE. DE HOOGESCHOOL TE GENT. -r Verdeeldheid in het kabinet Een TeL-ooneapondent meldt d.d. gisteren uk Brunei: Naar verluidt *al de nünteter van onderwijs morgen in de Kamer tegenover het voorstel tot vervteamsching v«A de Gentsche Univerritek, de meerderheid van d« taalcommissie - heeft vrreenigA vooiWel jiulienen lot instelling vun Vlaamsohe naast Fr arische leer gangen en aan de studenten de vrije keus te Uden tusschen Vlaatnsch en Fransch onderwijs op voorWaavde, dat rij fninstens van de col leges in de tweede landstaal zullen volgen. De Libre Belgique meldt, dat de premier fheunis ten nanrien van dit regeeringsvoorstel de portefeuillekwestie zal stellen. De Soir deelt mede, dat de liberale ministers Masson, Nev- joen en Devèze in leder geval zullen aftreden, als de Kamer het voorstel tot vervlaamsching van <le universiteit van Gent mocht aannemen. Hedenmiddag heeft een grooi aantel studen ten van verschalende universiteiten te Brussel gedemonstreerd tegen de vervlaamsching van de Gentsche univeraiteiL Aangezien de straat- betooging door den burgemeester van Brussel was verboden, had deze in de voorstad Ixelles plaats, nadat de studenten een krans hadden ge legd op het graf van den onbeken<ten soldaat De studenten uitten hun gevoelens ux>r ui troe pen als: Weg met Poultet en Jaspar. Weg met de Flam-boches. Er hadden g<v-n incidenten plaats. Anti-Vteamscbe betooging te Brussel. Uit Brussel d.d. gisteren aan de NJRLC«: Een groot aantal studenten uit Luik, Gent, Bergen enz heeft vandaag hier een betooging gehouden. De burgemeester had de betooging voor het eigenlijke Brussel verboden, doch de ADVKKTKNTIKPRIJ8: UH Gouda omatrakea (bahooraMte lette: rgtaVaJ: 1—Kregel» 130. elke rt*al maar /0.ÏA Vaa batten Gouda aa <taa beMrgkriagi 1—ft regel» LM, alba regel tnoar ƒ0.80. AdvqrtertlM ia M ZataniaiMamaMr 10 bijslag op dea pHJa IJafdadighelds-advertantiöa da helft en den prijs. INGEZONDEN MEDKDEEUNGENt 1—4 regel» ott» reiM f OML O» de voorpagina 50 hoeger. Gewone advertentM» IngMoadaa mMtedeeHngaa 141 ■trant tot naar gerwteeeev- te> prtja Groot» letter» on randen worden bankend naar piaateaite» Advertentiën (rannea worden tngeiondan door teteehenkomM vaa anUad» haart»» delaren, Ad verten ttebaraaux dne» Agenten a» moete» dnaga eter da pteteag aaa te Bureau riin Ingekomaa. lenaiada va» epnaM» «anateard M rik Geheel zonder uitdrukkii houdend, die om haar mL nog: „Hoeveel dus?” En zij kromp, trots alle voorbereidingen, toch ineen toen hij het bedrag noemde- „Tien duizend mark”„We zullen effec ten moeten verkoopen. Wanneer heb je het geld noodig?’ Hij keek op zijn horloge. „Binnen een uur. Ik moet het telegrafisch sturen." „Alles?* „Neennu maar vierduizend.” „Zooja... dan zal i,k me maar klaar maken, dan gaan we meteen naar de Bank.” Haar ledematen waren zoo zwaar ah lood. Zij kon de ha,akjes niet vinden en de bandjes gingen los in haar bevende vin gers. Van buiten werd de deurknop omge draaid. Zij riep: „Een oogenblikje, Felix, ik ben dadelWt zoo ver.” Ze haa op ’t oogenblik niet binnen kun nen laten komen, ze schaamde zich vuur hem wilefc niet, dat hij haar beloonde voor het geld, dat zij hem gaf, met kussen en echtelijke teederheid, later, ais hij terug i naar Rotterdam, aid. am naar Batavia, Port-Said. r AniBteidan», kwam iq' Amsterdam, vertrok fee. van Amsterdam m Amsterdam naar Bm Port-Safd aan. rdam naar Zuid-AfrikJ kar. iden, van Amsterdam Dea van ColonAo. 1 ‘os Ayres naar Amsteiq an Santos. d»n> naar Japan, „r, Vanmiddag hebben een dui»endtal Franskil- jonsche en Waalsche studenten te Brussesl be toogd tegen de vcrnederlandsching van de Gentsche universlteit. Na een huid» op het graf van den onbekenden soklaat, begaven zij zich naar de buiienboulevard», waar zij de Waalscho en andere vaandels ontrolden, ©n de Mars< ..lal3e auvlüeven. Een sterke politiemacht wa» opgesteld in de straten, welke toegang ver- lecnan tot de neutrale parlementszone, maar van een antl-Vlaamsche demonstratie in o< rondom het parlementsgebouw kwam niets te recht. De studenten hielden zich eerst aan het verbod van burgemeester Mak en betoogden leen op het grondgebied van de voorsteden Sint Joost ten Oode, Eleene en Sint Gillis, waar wethouder Bernier hen van de trappen van het gemeentehuis heeft toegeaproken, maar na het Invallen van de duisternis diongan zU onder het ringen van de Marseillaise en de Braban- Conne en het slaken ven verwenadüngen aan het adres van minister Jaspar, ex-minister Po ril let en mr. van Cairweiaert toch maar -de stad binnen. De poihie bood geen weerstand en de joelende cn jouwende bende bereikte onge hinderd de «mddanboulevards. Op het de Broeckèreplein riep men plotseling «naar de Standaard I” Met het gevolg, dat de batoogen eenige oogenbhkken later de groote spiegel- ruiten van boekhandel, onder de radaotW- bureaux vefi het Vlaamsch-gerinda blad, ha<k- den ingegooid. Ook hfer liet de politie de be- toogers maar begaan en werd niemand gearre»* teend. Nd minutenlang Boehea, Bandits, Fla mingant», h bas van ‘Csuwelaert, enz. te hebban geschreeuwd, trokken de betoogers naar den lyrischen Schouwburg op het grondgebied van Scheerbeek, waar een protestvergadering tegen de vemedeilandschlng van Gent werd gehou den. Omstieeks zeven van avond kwam het aan net Noord-sialion tot een botsing tusschen te- rugkeerende Waalsche studenten en Vlaamsche arbeiders, die eveneens huiswaarts keerden. Op de nnti-Vlaamsche kreten der Walen antwoor den de Vlamingen met den Vlaamschen Leeuw en n: een kort handgemeen vluchtten de Walen het station binnen, waarmee er een emda kwam aan het relletje. FRANKRIJK. De havenarbeidersstaking te Harre. Le H a v t e, 13 Dec (B. T. A.) Heden ia de staking der havenarbeiders definitief uitgebro ken. Zij verlangen een verboogd tarief overwerk. tegenstander, Tardieu, hem bijna dagelijks ia de Echo National voorhoudt. Daarbij staat hij voor be< hervatten der interpellatiedebatten in de Kamer, <he een maand lang onderbroken sijn. Bovendien nadert zoo zoetjesaan weor de tijd dei verkiezingen. Zoo moest hij* dus wel iets r doen, dat het vertrouwen in zijn politiek zou 5 kunnen verste» kjn, VT.rinde in de Kamer een wapen te vinden tegen de oppositie. En daar hij zich in rijn vele redevoeringen, die hij als minister-preskient heeft gehouden, zich zelf ge- bonden heeft aan rijn onderpandcnpolitiek, moest hij deze ook te Londen trouw blijven. De Kölnisdie Zeitung wijst er op, dat deze veianderde staat van zaken reeds aan den dag I trad op de eerste zitting der conferentie. Poin- caré bleef vasthouden aan zijn principe: geen uitstel van betaling door Dukschland zonder garanties. Daar hij evenwel zelf een moratorium noodig achtte, beteekende dit‘garanties in elk geval In de eerste pleats wr'angde Poincaré het inbeslagnemen der Roer-mynen. Hij noemde bovendien de heffing op den export (waartoe reeds eens werd besloten, maar waarvan men heeft af gezien, omdat de export erdoor werd „geworgd") en de inbeslagneming der^douane- inkomsten. De andere vertegenwoordigers der geallieerden konden Poincaré ven deze plannen niet afbrengen. Bezwaren hadden bijna allen tegen Poinceré's gAnenjies. België, merkt de Kölnische op, dat zich wegens zijn moeilijke binnen tanrieche positie ditmaal benaarstigde een hizonder gereserveeixie houding aan te nemen en ook financieel niet soo zeer meer is ge ïnteresseerd, sprak zich naar 't scheen het mkntit openlijk uit; rolgeM den schrijver van t artikel zal België stellig den grooten buurman nu niet bepaald gaarne zich zieh uit strekken tot zijn belangenssfeer. Mussolini, die ditmaal, naar 't leek, de rol ven België op vroegere conferenties wilde ovememen, maakte verschil tusschen mihtaire en economische ga ranties; de eerst waarvoor Pomceré meer waarmede vóelt/ wees hij veri de hand, MMf de eoonomi- sche kwamen hem geschikt voor, waarbij hij tevens de ge.tgenheid benutte een grooter aan deel te erlangen. Bonar Lew sprak zich nog scherper <lan Lloyd George bij het begin der besprekingen placht te doen —r <nn aan het slot toch toe te geven tegen alle dwang maatregelen uit, wanneer zij niet de beleekenis van werkelijke ‘strafmaatregelen zouden hebben; de bezetting van ’t Roergebied wilde hij echter in elk geval uitgesteld zien, tot Duitschland tastbaar-duidelijk weigerde zijn financiën te seneeren. En om ’t Frankrijk makkelyk te maken eivan af te zien, stelde hij het schrappen der schulden aan Engeland in uitzicht op voor waarde „dat een dergelijk offer zou kunnen bij dragen tot een oplossing van 't algemeene vraagstuk der schadeloosstelling." De Köln. Ztg. merkt in dit verband op: „Men kan daaronder zelfs het afzien van de Roer-bezetting verstaan, die volgens de dikwijls te kennen gegeven En- gelsch^ opvatting nadeelig zou zijn voor •Duitschlend's verrpogen cm te betalen en bijge volg het algemeene vraagstuk der schadeloos stelling niet bevorderde; Èngelsche bladen heb ben dit afzien der bezetting -zelfs als tweede voprwaarde genoemd D<x-h Poincaré men herinnert zich is koppig gebleven. Op 13 Jan, kan dan ook zeer wel rekening woidya gehouden met een ge- isoleend optreden van Frankrijk. Ze ghtg naast hem staan, vlak tegen hem aan, nam zijn hand, legde haar wang tegen kijken, zijn schouder: „Wees voorzichtig, Felix, denk aan mij en aan de kinderen, denk aan den winkel Hij legde ztjn'arm om haar heen, mat, als om aan een plicht te voldoen’. Afschuwelijk was dat bedelen bij zijn eigen vrouw. Als hij dat van tevoren had kunnen vermoeden Dat maakte alles anders. HIJ was niet meer meester om te beslissen integendeel hij moest haar alles afpersen, alles mooi doen voorkomen, verbergen, moest zich uit laten •hooren en ophelderen. king zijn hand vast- iUMel lag, vroeg zij 8“ lieden verworpen, Duitsche nota, alvorens rif werd ingediend, in xeer invloedrtfk» Ameri’nnn- sche krimgen, die eene nauwkeurige kennis va» de Duitoci» economische en sodeie toes lande» bezitten, onderzocht en els een «eer gewhürt» de*höoge^ grondslag voor onderhenddingvn beechoawd. j Het antwoord op de DritncM voonteOen. Berlin, 15 Dec. (V. DJ Het antwoord van den fogelsehen minister-preaident Bonar Law op de Duitsche voorstellen ia te Berlij» aangekomen. Het Dui.seKe rijkskabinet vrr| wacht staatssecretaris Bergmann Vrijdag tfÜ Londen te Berlijn terug e#sal, nadat deM veg, slag heeft uitgebracht, besluiten nemen om dj te lenden ingediende voorstellen nog verder um te werken. Bene belangrijke rol «al daarbij oo> worden vervuld door de besprekingen, die vo<ri ;kort «Ijn begonnen tussoken de regeering vooraanstaande in&ntrieeten en betrekking hridtan op hei. garandeeren eener binnenland» sche Duitsche leening, teneinde de maii te sta» biÜseeren. Duttache beaprêhjngem I Berlijn, IS Dec. (W. BJ Naar do Zate meldt, heeft de i ijkdkanselier de partijleiders uW genoodigd voor een bespreking op Zaterdag) waaraan ook Bergmann deel «al nemen. Besprekingen tusschen dan Dritschen rijkakanaolier aft da tod—irfa -4* Berlijn, 15 Dec. (W. B.) De ZeH deete mee, dat de rijkriranseUer met de vertegen» woordigero der Duitsche industrie een beoprws kir< beeft gehad, waaraan ook de algovaardir» de Stinnea deelnam. Het reMiltaat dor bespr»» kinran heeft efcea twijfel weggenomen, dat dB Dritectw indumrio volkomen bereid I» met d» regeering me* te werken aan do optoaeing dril vraagstukken van da «chedelooaatellingen. De houding van Frankrijk Partla. 13 D.c. (B. T. AJ FolnUri 1M» in dm onder voorritterschap van president MW terend gehouden mfadaterraad een uiteenzetting gegeven van de onderhaodelingen te Lausonw en van de besprekingen, die te Lonten Mjn bas gonnen en 2 Jan. te Parijs sullen worden voorfc Parij% 13 Dea (B. T. A.) De Sonaatooamo udasie voor buitanteiMteche sokan hteM e< langdurige gedndwenwisselmg over de oonteM rantio ven Londen en een eventueete besetting van het Ruhrgebied. Zij droeg haar voorrittag op Pomoaré te vermaken soo spoedig mogeiijB uitleggingen te komen geven. DE WERKLOOSHEID. Da okatruc.M b 't Lagerhui». Londen, 13 Doc. (RJ In het Lagerhui» it het debet over veraddltende kwestie» door dt leden der arbeiderspartij tot haifvijf vaamorgem voortgesoL Toen een resolutie voor uitgave hmi meer dan een millioen pond voor nuMtregelhg tegen werkloosheid bereikt wa^ hernieuwden dg arbeidersteden' hun klachten, dat de regeering»» maatregelen totaal onvoldoende waren. Barlow, de minister van arbeid, schetste d» toenemende werkgelegenheid, voortvloeiende ri| de constructie ven twee nteuw» Unia»Aaprib waarmede tien ndUioan pond in loonen warata iperjj) maakte hat brig dat de beleodigingcn o^ Ze zag hem verwonderd aan. Hij voegde •f haastig aan toe: „Voor een gedeelte ten minste. Ik moet voorzichtig opereeren.” Zij stond op. Haar gezicht was heele- fcaal strak haar oogen keken ontzet. „Zegje speculeert toch soms niet op Me beurs... Fefix In 's hemels naam, toen Wet op de beurs? Dat zij niet dadelijk daarop gekomen was dat lag toch het noest voor de hand. Hij teas thuis in het bankvak, was vroeger da gelijks naar de beurs gegaan in opdracht der directie en had zelfs „gegokt”, zooals M dat op de bank noemden. „Fellx, in *s hemels naam Hij haalde zijn schouders op, ging weer •aar het raam, dat hij openrukte omdat hij Keen fedit kreeg ia die sombere kamer waar ■oove». naatrege^n tegen de motten geno- ware». ,.Lte Beurs..Neen dat is mij te on- J*ker. Zoo let» doe Ik niet. Dat ken ik te goed.* Dus alleen omdat hij het te goed kaa- ■K dead.i’b test niet Alleen daarom? DE SCHADELOOSSTELLING. B e r 1 ij D e c. (W. 'BJ In de Rijksdag- oomnusM» v^i de wetten nopens de schade vergoeding heëït, bij de bespreking over de af- wikkelh g van die wet ton, Ministerial-direktor Lotholz een brief van den Franschen minister van justitie voorgelezen, waaruit Jdjjkt, dat van Fransche zijde geen tegemoetkomingen h|/ d» afwikkeling kunnen worden verwacht. Het noodgeld. Berlijn, 13 Dec, (\V. B.) De rijkamfoneter ven financiën heeft in overleg mot den minister van handel en nijverheid besloten, in verband met de komende jaarwisseling die gewoonlijk met sterk» eóschen, wat de betabngsmidctelen betreft, gepaard gant, den omloopstermijn vrir het met *ï.ijn toestemming uitgegeven noodgeld tot 5 Febr. 1923 te verlengen. De bevoriiering van 't Roode Kruis. Naar Wolff meldt, hebben vooraanstaande lieden een bond gevormd tot bevordering van het Roode Kruis in Duitschland, waarvan presi dent Ebert het eere-voorritterichap heeft aan vaard. De bond wil de positie van het Roode Kruis als instelling van weldadigheid naast an dere weldadig heidsvereenigingen versterken en verbreeden. Hij acht verder het Roode Krti» het aangewezen tidwan» ter vertegenwoordiging van de Duitsche weltfadigMdsbelaflgm jegens het buitenland. i'jn toch in de stad doo< gedrongen, ruiten ingeworpea in het gebouw van i'andaard en zijn ten slotte naar Schaar beek getrokken, waa^ senator prof. Bordet (Brussel) en prof. Frepont (Luik) gesproken heb bon tegen de vervluamsching van school te Gent 4227 20 le n it 1- le n 13 r i- ir DUITSCHLAND.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1