li ioudsche Courant X tweede blad. Hypotiieksn in üreéieten Kinkhoest, Pertolan" SlllTQIEI 11EIDFEHB1I ei 1EEIIT06ER, N-EXPELL e^rJooör ADVERTEERT IN DIT BLAD ROTTERDAM tlk^ioe^wordt Jlo Heard >n> geaarand LEVERT ONTWERPEI EN OUCHE'S NAAR TEEKENING OF PHOTO ■lilithi Brief. BrlMrt git fa Halttaf. fodepraatje. BINNENLAND, - Zonneweelde. Advoeast ra Prorarrar HehMui, houdt vanaf 10 d«r.or eiken Donderdag fitting aan do fceugestraat 84 van 0 uur v.m. lot 2 uur n.m. beschikking van den leer Rechter-Comtnissa- het faillissement van N DEN BOOGAARD, •uwer te Blclswijk, ia VOORLOOPIO KOSTELOOS. Ie. dat de indiening huidvorderingen bij den tor moet plaats hebben 15 December 1922; 2e. dat de verificatie-ver- adering, zal worden gehou Zaterdag. 0 Januari 1923 vjn. 10% uur in het Pa- eis van Justitie aan den oordsingel te Rotterdam. Douda. 13 October 1922. De Curator, Mr. H. P. C. MXDK WITT WIJNEN, Oosthaven 51. 8580 24 Bleekersilnuel 2». geeft credleten vanaf 50. Drie geleden openden wj In de Oxfordetreel te Londen een nieuw n&^aedn (zts bovenstaande afbeelding) uitsluitend voor „COUratlte dameSCOtlfectlé'. - W' WH behoeven er slecht» aan te herinneren dat Londen ptm. 1 mUiioen Inwonen lelt (etenveit als geheel Nederland) en dat de Oxfordetreel de drukste straat ttr wereld ft. om V duidelijk ti wal dete opening belsekent enuw-, kramp- en slijmhoest, nchitis, asthma en andere t-, keel- en luchtpijpaan- ningen geneest men met gebouw van plm. 6000 M' oppervlakte met 80 Meter straatfrönt, f3 gróóïfélótares uitsluitend voor den verkoop van mCOUratlte ÜameSCOtlfeCtle" tgr beschikking geptgld, verwekte zelfs in dete grootste aller wereldsteden geweldig opzien. -t'' Een weergaloos succes vlei ons dan ook ten deal. Wg hebben tut giek oóginbtlk andeh Eerwacht, daar deze zaak lock volgens dezelfde beginselen gedreven wordt als waardoor onze Hotlandsche zaken de grootste VÜtl Nederland geworden zfliL Door deze nieuwe uitbreiding wordt onze tnkoopkrachi - vroeger reedi (/rtófö ét* EtS* beslaande combinatie ook belangrijk vergroot, zoodal w(j Instaat gesteld zijn nog gOed* hooper In te kunnen koopen en daarom ook 14 kunnen VerkOOpen dan vroeger, een voordeel, dot wg - ont systeem getrouw - geheel aan onse clientèle ten goede laten komen Dal onse collectie door hel bekend worden mat een nieuw sentrum van fabrihath pok la élk undent opzichten profiteert, spreekt vanzelf J£V WH mogen derhalve gerust zeggen. Iedere dame die haar eigen tióordèel ifl'i oog houdtköDpt In 't vervolg haar kleeding bff C, A pan Jacoba Maria Wortelboer, [van Oude-Pekela, Te bekomen 2.per flacon bij de ver- tcoopers van WortelJoer's Ar tikelen. 364» 15 V.rlu.jjW b(J«Ma 10 S, H. TAH LOON (trogUtorU - M»rh> pajO rHTMiurèrvrvzM-u !ArQICHT£Q+C T«rkrUcbs»r btf AITOI COOPS, Wödtlr. 31 W1AMGH0WINU! Koopt geen Pain-Expellar mei PuiUohe prfjren en verpakking 8549 HO Mooie Paletot Nieuwe Japon prima rmart kW. Chique Paletot Nieuw tolver wroU.Jtautekf stof, rug m.pa» te en plooien, kraag froltHlIkkerlj, ktnonihrkraa Vkrvmm aardig keeilkt. gesprongen rwe huid öebpui 8572 0 ALLE VEPANDER INGEN GRATIS A AN SCHRIFTCLIJKE AANVR&GLN Kf.N NIET WORDEN VOWDAAN .Kindermantel Elegante Paletot Urims laken,traag, memekesj Hoogstraat hoek Viaduct O4JS I rïwM 6i° GROOTSTE SOR-WERING VE- LOURHOEDEN zoowel voor DAMES als HEEREN. SPECIAAL INGERICHT VOOR DRUKKEN EN BEZORGEN VAN MAAND EN WEEKBLADEN - BESTEKKEN - ENZ. HET AANGEW^SN^ADRES VOOR VEREEN IGINGEN VOOR REGLEMENTEN, STATUTEN, JAARVERSLAGEN, CONVOCATIES, PROGRAMMA'S 50 DE GOUDSCHE FRUITHANDEL Lange Tiend e weg* »7 relets IS «anda heelt In veerraiMi Blauwe druiven I Tatelperen reraiken Bananen Tomaten Sinaasappelen Oitt oenen Tafelappelen Nieuwe vijgen Ananas in blik 8551 80 M Dirara# aooriea nel— Bnagroenlra t*«A SlraMs) tag— «l«te IAA-RQANQ No. 160S8. ZATERDAG. M OOTOBEB 1921 De Sint Vitns dans. worden aangewend om het verkeer te leiden, vooral op de drukke punten van de atad. Hei* haaldelijk wordt dan geweten op de goede regt*. ling in de drukke straten van Londen en Pa rijs. waar het verkeer goed gaat. Busken Huet heelt immers eer» gezegd dat ons volk een wauwelende natie is en dat daar door de daden uitblijven. Over de verkeersre geling is al zoo ontzaggelijk veel gepraat en ge schreven en nog altijd blijft het tobben. De ver keerspolitie werkt uitnemend maar daarmede ia men er niet, omdat nu eenmaal niet op lederen hoek van iedere straat een agent geplaatst kan worden. Het oud-Hollandsche flegma brengt er onmiddellijk toe om eigen zin door te zetten wanneer men weer vrij is. Door ons volk wordt eerst heel langzaam be grepen, is wel eens opgemerkt en misschien zijn er die van meening zijn dat door zeer velen hee- lemaal niet wordt begrepen. Onze tegenwoor digheid van geest, zoo schreef eenmaal de gees tige kroniekschrijver Danras in zijn Haagsche De St Vitus dans is u allen zonder twijfel bij me bekend, doch wat het eigenlijk voor een Ate ia zullen velen uwer wellicht niet weten, *enmin waaraan zij haar naam ontleent. De icieele naam dezer aandoening is de „Chorêa linor"- Het woord „chorea" beteekent „dans". vroeger eeuwen kwam het nu voor, dat de j Omtrekken, gaat meestal onder in een esprit de >evolking aangegrepen werd door een danswoe- Je en om hiervan te gfpezen moest een bede vaart gedaan worden naar de plaats, die aan Ben heiligen Vitus gewijd was. Het woordje „mi- jLr" is de Latijnsche benaming voor „kleiner". Wij kennen n.l. ook een z.g.n. „chorea major", gen verschijnsel dat zich openbaart bij de Hys terie, waarover wij het thans niet zullen hebben. De St. Vitus dans maakt in hoofdzaak zijn plachtoffers onder de schooljeugd en wel onder de meisjes meer dan onder de jorgens. Bij na- vragen blijkt meestal altijd, dat één of ander zenuwlijder onder de naaste bloedverwanten van bet patientje voorkomt d. w. z. dat het kind z g. „erfelijk belast" is. Meestentijds openbaart de ziekte zich langzamerhand. Moeder merkt het gewoonlijk het eerst en zds krijgt een standje, dat ze niet stil blijft staan bij het vastmaken van haar jurkje. Deze bewegelijkheid neemt boe langer zoo iflter toe in den loop der eerstvol gende dagen of soms weken en ten slotte be sluit men eens een dokter over het merkwaar dige geval te raadplegen, die, zus onder oogen krijgend, met den eersten oogopslag ziet, wat er aan de hand is. Hij neemt de kleine meid bij 'den arm en zegt: „Zus, nu moet je rustig even blijven staan, dan krijg je van mij een lekker thocolaadje" *Maar, heiaas zus verbeurt haar lekkertje, want weldra beginnen haar beide armpjes een rollende draaiende bewegig te ma ken van binnen naar buiten gaande, terwijl ook de beide beentjes spoedig gaan meedoen, dit alles afgewisseld door „gezichten trekken". Zie daar de allereenvoudigste vorm, ik zou haast Zeggen het beginstadium van de z.g.n. St. vitus dans. In 't algemeen blijven de rompspieren het langst gespaard, hoewel ook deze in zwaardere gevallen niet buiten schot blijven en kan het kind in een dergelijken toestand de meest frap* pante bewegingen maken. Ook de tongspier zien wij een enkele maal nog wel eens in actie komen en wordt de tong uit gestoken en weer in den mond gebracht, opge rold etc. etc. Na een dergelijk geval is de spraak meestal dan ook in meerdere of mindere mate gestoord. Zooals u reeds voor u zelf uit mijn Voorbeeld met zus, die wij een chocolaadje be loofd hadden maar dat verspeeld heeft, begre pen zult hebben, is de patiënt niet in staatloze Ibewegingen te onderdrukken. Zij „moeten" uit gevoerd worden en zijn dus aan den wil van het Vlachtoffer onttrokken. Men zou nu zoo ver wachten, wanneer ons patiëntje den geheelen dag door' dergelijke grimassen heeft gemaakt, wel het verschijnsel „vermoeienis" voor den dag zou komen. Wij rekenen echter hiermee buiten den waard, want het kind gaat kalmpjes door. Eerst als 't slaapt, komt alles tot rust. In zware gevallen heeft een en ander niet zelden een al- gemeene vermagering en verzwakking van de geheele lichamelijke gesteldheid tengevolge, ter- Wijl bovendien ook nog psychische stoornissen optreden. Deze laatste kunnen een zoodanig Brnstig karakter aannemen, dat ons niet anders overblijft dan de patiënt te laten opnemen in ten inrichting. Woeste buien hebbende en blijk baar gedreven door tal van waandenkbeelden is Verpleging thuis dan niet meer mogelijk. In zul ke ernstige gevallen, waarin de patiënt dag noch nacht tot rust komt, loopt het niet zelden Verkeerd en sterft onze zieke door uitputting. Gelukkig komen deze heftige toestanden wei- Big voor en bereikt men door een doelmatige Verpleging zij het dan ook meestal na njaiK" den de eindzaak n.l. de genezing. Toch mag ïnen niet te vlug victorie roepen, want al zijn blijkbaar alle verschijnselen verdwenen, dan dient men er op bedacht te zijn, dat de St. Vi tus dans gaarne nog eens om den hoek komt glu ten, zoodat medisch toezicht ook na het herstel, wel gewenscht is. DCXXX. Om het flegmatisch karakter heeft men den Hollander al door vele eeuwen heen geprezen en gekapitteld. Dat flegma heette heel gemakke lijk te kunnen overEaan in traagheid en uit deze tondeugd kom.en allerlei slechte gevolgen. AI het gepreek er tegen schijnt geen effect te kunnen •orteeren. We zien het aan alle pogingen die l'escalier, welke ons de snedigste antwoorden en de geestigste gezegden 'bij dozijnen te binnep brengt, wanneer we reeds beneden op de trap staan, gelukkig nog indien we den volgenden dag de plaats der geestesopenbaring niet be hoeven te vermelden en de vrienden wonder zat kunnen verhalen van onze kostelijke re- partiën. Waarlijk, begrijpt ons volk wel de bedoeling van een verkeersregeling op de straten? Men legt zich ten slotte neer bij de gezagsuitoefening van den verkeersagent maar d£*overtuiging dat zulks het eenig-goede is, ook in eigen belang, blijkt niet spoedig. Integendeel, men bespeurt telkens dat men zich toch nog tracht te onttrek ken aan de leiding en in elk geval stoort faen zich aan niets meer buiten de werkingssfeer der nijvere bobbies. Met de fietsers gaat het nog het beste; waarlijk dat schijnt het verstandig ste ras van ons volk te zijn. Maar de wande- laali... dat is het meest suffénde slag dat zicb ooit op straat begaf. Midden op het drukste punt, midden op den rijweg wandelen sommigen dood-katm en zij zijn dan nog uit hun humeur als zij moeten uitwijken. Op den ouden Scheveningschen weg liggen een fiets- en een wandelpad naast elkaar. Men kan er zeker van zijn, dat de helft van de wan delende Scheveningsche bevolking op het fiets pad loopt. Waarom dat niet even goed straf baar is als het berijden der voetpaden door fiet- sfersj is niet recht duidelijk. Ga op straat, zoo zeide Damas reeds in 1886, aanschouw aandachtig den voetganger, die recht op u aankomt en ge zult op zijn gelaat bespeu ren, dat hij eerst aan niets denkt, dan tot het besef komt, dat hij ook van zijn zijde zal moeten wijken en eindelijk u vierkant tegen het lijf loopt, nog voordat hij zijn zijstap heeft ten uit voer weten te brengen. Men ziet hetj bijna veertig jaar geleden toen het verkeer nog minimaal was, botsten de wan delaars al tegen elkaar aan. Met de wagens was het al niet beter gesteld, vertelt dezelfde schrij ver. Vermaak u oo St. Nicolaas in de Hoog straat en zie hoe daar de ..weinige koetsiers en karrevoerders elkaar telkens in de wielen rijden omdat hun de beslistheid in het handelen ont breekt. Beslistheid fn het handelen, inderdaad dat is het wat den flegmatieken Hollander ontbreekt. Als een Hollander op een tram stapt blijft hij altijd precies in den ingang staan zonder één seconde te denken, dat er achter hem nog tal van wachtenden staan die ook naar binnen wil- n. Honderdmaal verzoekt een conducteur de aangasten om door te loopen opdat er nog ^er in den wagen gestopt kunnen worde% Al- tijcNv^r weigert het grootste deel van het pu bliek qj>i aan het verzoek te voldoen. Maar het wachten zelf, waar de liand niet doet w$t zij vindt te doen, waar de trage ge dachte maar tot geen beslissing kan komen, it niet geringer kwaad en komt bij ons volk onder duizenden vormen voor. Wanneer we we ci- teeren nogmaals den geestigen Haagschen cau seur daarover dopr den vreemdeling worden aangevallen beroepen we ons met stillen trots op ons nationaal flegma, zonder hetwelk we het land nibt zöuden ontwoekerd hebben aan de ba ren of de dijken gehouden op de noodzakelijke hbogte. Het flegmatische is niet het typische kenpierk van den Hagenaar alleen, wien men om zijn rustig niets-doen zoo gaarne luiheid verwijt. Wie in de Hollandsche steden komt, waar de hart ader van het groote verkeer klopt, ontdekt al gauw dat het flegma daar evenzeer werkt en zijn invloed doet gelden. Het zal daarom voor- loopig nog tobben blijven met de verkeersrege lingen die weliswaar dringend noodzakelijk zijn en in het belang van allen, mq&r die nog steeds even hardnekkig door allen fniskend worden. Alleen een volhardend strijden tegen het fleg ma kan op den duur deze kwaal doen verande ren en omzetten in het flegma van gedweeheid, het eenige dat noodig is om op straat de orde te handhaven en het levensgeyaar te vernede ren. Daarbij zal het vooral noodig zijn dat het stilstaan met auto's, rijtuigen en karren eerts meer de aandacht krijgt want juist daardoor wordt steeds weer aanzienlijke stagnatie ver oorzaakt. Eigenaardig is de liefhebberij vaii wagenvoerders oijji precies op den hoek van twee straten stil te blijven staan waardoor bet uit- en inzicht over het kruispunt zeer wordt be lemmerd en gevaar wVdt geschapen. Zelfs op de lastigste punten, boeWn van zijstraten naar drukke verkeerswegen,'men herhaaldelijk wagens geruime» tijd stilstaan. De aandacht der politie is daarop schijnbaar nog niet gevallen en dit is zeer te betreuren want in dat euvel zit een groote bron voor verkeersbemoeilijking. Men onderschatte niet de groote beteekenis die in on ze nauwe groote-atads-straten het verkeer heeft en het belang dat gemoeid is met een goede re geling. Zij die uit rustiger oorden hier in de straten komen, *jjn meestal een en al verbazing over de drukte en zij zien nauwelijks kans om vooruit te komen* Het went natuurlijk maar het vraagstuk heeft dit tegen dat het met den dag moeilijker wprdt. Op den duur zullen diep-in- grijpende maatr«gelen onvermijdelijk zijn. HAGENAAR. Avondjaponnen. De tijd voor groote en kleine feestelijkheden- komt zoetjesaan nader. Voor dat we het weten hebben we St. Nico laas achter den rug en dan zit de uitgaande we reld eenige weken later midden in de soiré's en partijtjes. Nimmer is de vrouw, aóózeer vrouw dan wan neer ze zich opsiert vqor eene avondpartij, want niet alleen is ze verlangend er dan op het bes te uit te zien, maar ze is ook overtuigd dat haar dat gelukken zal, daar niets zoo flatteus staat als het lichte, luchtige avondtoilet. Vroeger was het alleen de hoogere standen gegeven, zich op eene galagelegenheid in vol ornaat te vertoonen, tegenwoordig heeft elk jong meisje een licht avondtoiletje met een wei nig décolleté en een volkomen of gedeeltelijk tekort aan mouwen. Nu de avondkleeding zoo buitengewoon een voudig is cn bijna geen ziertje garneering vraagt za! het aantal dergenen die zich in avondtoilet steken stellig nog toenemen. De terugkeer in de mode van het crépe-de- chine maakt dat voor velen zeer hegeerlijk. Dat is eene stof, welke verbazend in den smaak valt waarvan, gezien de voordeelige prijs, de soliditeit ten zeerste geroemd wordt. Charmcttse, dat een tijdje bovenaan op de lijst der inodieuse stoffen stond, raakt een beet je op den achtergrond, evenals alle stoffen mcf glanzend oppervlak die thans door de matte iijdensfoffen verdrongen worden. Daarvandaan zijn alle matte crêpe-stoffen, die zich onder scheiden doof een soepele valling en een zekere gevuldheid van weefsel de uitverkoren stoffen voor het avondtoilet; ofschoon ffien hiervan tot de rijkste crét^ies vervaardigt, neemt menVvoor het in 't oog vallend chique avondcosluum aller lei gebrocheerde en gematelasseetde zijden stoffen, die nu eens op matten grond groote glanzende patronen hebben, dan weder met goud-zilver en ander metaaldraad tot laméstof- fen verweven zijn. Eigenlijk gezegd, gebruikt men de twee ver schillende soorten van weefsels die ik noemde voor twee uiteenloopende stijlen van avondja ponnen, waarbij zich nog een derde stijl aan sluit, welke in wepele, meestal geglaceerde, en dus changeante, Tafzijde uitgevoerd wordt. Met de matte crêpe stoffen volgt men de eenvoudige en jeugdige modesfijl, die, van de losse-gladde lijfjes en pandenrokken, waarvoor fle stof fn plooien geplisseerd of in allerlei trouseeringen opgenomen moet worden. Men wendt ze gewoonlijk aan voor het over- blousende genre, met de wapperende wuivende pelerine-mouwen van nog dunner crêpe eii met de tunieken over de rokken, die soms als pe- plums op bevallige wijze gedrapeerd zijn. Het mouvfcwze japonnetje met nogal gewaagd décolleté en het in losse banen gelegde rokje van heUjongemeisjeskleedje komt er ook bij zonder goed in uit. Het matte crêpe leent zich nog zoo uitstekend voor de moderne Berthekragcn, die glad en rond v^n spit, den vorm der halsronding hebben1 en soms zóó lang zijn dat ze bijna het ver lengde middel raken. Voor al' wat cape of pelerine is bij de avond toiletjes, neemt men het wazigste crêpe, hetzij men het als een korte pastoorscape op den rug laat neerdalen, hetzij het als een vlinderachtig aanhangsel uit de mouwen ontspruit De stijl der statige luxueuze avondjaponnen die bestemd is voor rijpere en schoone vrouwen, vindt zijne toepassing in de rijke broché- cn matelasséstoffen, nog aangevuld met de In flu weel en chenille opgelegde brocades, welke hun- ne wederopstanding uit de Middeleeuwen vie ren. Het is de stijl der Robe-Princesse. In rechte lijn van het hoofd tot de voeten, nederdalend, zoodanig glad het lichaam omhullend, dat de vormen er doorheen schemeren, is de nieuwe, robe-princesse door het straktrekken om de tail Ie, aldaar even ingeknqpen. Waardoor zij van zelve lichtelijk opblousend wordt. De op kunstige wijze door het snit toegege ven ruimte, wordt zeer vernuftig naar één kant gedrapeerd, waardoor eene artistieke waterval draperie ter zijde ontstaat, welke bij het loopen door dp beweging der knieën uitplooit. Het bo vendeel der robe-princesse It gewoonlijk Vyiff aanliggend, bij het strakke-af gehouden. Dft heeft kennelijk tot doel, de patronen der prach tige stoffen glad-uit te leggen en tot hun volle recht te laten komen. Hoogstens een slanke tihawlkraag die met schuine overslag tot aan de drapeering loopt, dient ter garneering of afwerking. Hij sluit dan of met eene prachtige metalen gesp, eene groo te warmkleurige fluweelen bloem of een schitte ren medaillon van metaal-agrement. Dikwijls heeft de robe-princesse ook als avondjapon, lang, slanke, ietwat overdwars ge- dupeerde mouwen. Soms ook een wijde puntige iMBidarijrt of een dofjesrnouw. Bij de groote-stijl avondjaponnen ziet men soms onevenredige gameeringen. Zoo kan eene „princesse" geknipte robe eene afstekende dra perie van nog kostbaarder en meer uitgevend weefsel over één schouder hebben loopen, ter wijl zij als een vleugelachtig pand, jjeneden het middel in een puntigen sleep overgaat. Van de kleurige ruischende tafzijdjea maakt men japon netjes in den Biedermcierstijl. Glad van lijfje, met ovaafbreed décolleté, korte poefmouwtjes en wiegelende breeduitstaande hoepenheupert. Zoo niet voor heel jonge meisjes, zijn deze naive japonnetjes toch bedoeld voor jeugdige persoontjes, wier vlug figuurtje en aardige trip pelpasjes met dezen stijl overeenkomen. Élégante vrouwen met ^gedlstingueerden smaak, kleeden zich dit winterseizoen ook af en toe In de avondrobe van dun fluweel, als „ve lours chiffon" en „velours mifoir". !n zwart en zilverkleur zijn deze de verpersoonlijkte dis tinctie. Na deze uiteenzetting van „wat mode Is" hoop ik u een volgende maal eens op, de beschrijving van enkele fraaie avondjaponnen te vergasten. GRACE AI.LAN. Tweede Kamer. Vergadering van Vrijdag 13 October. Geopend 105 uur. Voorzitter mr. D. A. P. N. Kooien. Regeling Lovcnsvcrzekeringsbetkijf. Ann de orde is het wetsontwerp tot regeling vun hel levensvc» zekeringsbedrijf. De artikelen T— 8 worden goedgekeurd. Bij art. 9 licht de heer Van G ij n (vJb.) een amendement toe om het 2e lid van dit artikel te laten vervalen. Artikel 9 bepaalt dat het levensvereckerings- bedrijf alleen mag worden uitgeoefend door naamlooze vennootschappen en onderlinge maatschappijen, r In het 2q lid woidt voorgeschreven dat de naanüoozo vennootschappen en onderlinge muatschappijen, welke het levensverzekeringt- bedrijf uitoefenen, geen ander bedrijf mogen uitoefenen. Spr. is tegenstander van dit combinatieverbod en hij had niet kunnen denken, dat dit verbod de ruggegient van het ontwerp zou vormen. Nu de minister gisteren dit amendement on- aennemelijk heeft verklaard, is spr. bereid om zijn amendement in te trekken. Bij art. 15 verdedigt de heer Decker* (r.lj.) een amendement, om een derde lid aan dit ar tikel toe te voetfjsn, \uidende 1 Bij de oprichting van een onderneming tot uitoefening vat, het levensverzekeringabedrijl mag va»» de niet volgestorte aandeelen In maat schappelijk kapitaal of waarborgkapitaal niet meer dan een dertigste deel gesteld zijn ten na me vat» één en denzelfdcn persoon. De bedoeling vut dit amendement is, dat zal worden voorkomen, dat tot stichting eener on derneming to: uitoefen^g van het levensverze keringsbedrijf samenwerking van slechts enkele personen voldoende ia. Spr. echt *cn dei gelijke bepaling in het be lang van de verzekerden. De ministei van Jujutj^tisb de heer Heemskerk, (zeer moeilijk vindt de grondgedachte van het sympathiek, maar in de praktijk ng ervan leiden lot het volstort» Ien. De heer Visser van IJzend oorn (v. b.) is van moeninp, dat de voorgestelde bepaling zeer gemakkelijk re ontduiken Is. Voort» is spr van oordeel, dat iedere verbodsbepaling In een wet, welke niet st-ikf, noodig is, uit den booze is. De heer Dockers repliceert. Do heer Van Braambeek (s. d.) Is van oordeel, dat let amendement in de praktijk zeai weinig effect zal sorteerftn. Toch is spr. ven meening, dat men om deze reden zijn stem riet san het amendemei^ be hoeft te onthouden, aangezien het eenigszin* medewerkt tot het verkrijgen van zekerheid, dat niet te spoedig van die kleine maatschappijtjes worden épgeticht. De minister dupliceer» Het Amendement ^rdt dn a ma fn stemming gebracht en vtiworpen met 49 jegen 29 stem men. p - De ertt, 15 tot en met 18 worden z. h. goedgekend. Bij ortTï9 vrrdedigt de heer Deckers een amendement, om het 2e lid van dit artikel zoo- AuiAr'w Imn, ht <W.n* WW* I de beoordeeling, of de bwHcnbindecbe mfng, waarover bet artikel handelt, een laten aan d» versrk eringakamer. De minister neemt het amendement avos^ Ari. 19 wordt goedgekeurd. Bij art 20 verdedigt de heer Deckers - amendement, om m afwachting van de t" schriften hij algemeenst* maatregel ran bet te geven, reeds thans san de verzak het middel te geven, om het ontslag ran vertegenwoordiger van een btrftenlandsche o»» dememing tijdelijk te kunnen uitstellen, aeaged zien het noodig kan zijn, dat zulks geschiedt W het belang dec Nederlandsche verzekerden. DeMiniate r oppert redactknneeleJtwB ren tegen het amendement. De heer Deckera repliosert De Minister geeft den heer Decksc* id overweging een redectionneele wijziging fn hef amendement aan te brengen. Op verzoek nvn den heer Deckers de verdere behandeling van het amendement het artikel eenigen tijd aangehouden. D artikelen 21 tot en met 20 worden goed# gekeurd. Bfj art. 27 verdedigt de heer De llonfd Ver! oren (A.-R.) een amendement om verplichte inlevering door de verzekeraar* t*P ken jare van staten zoodanig te beperken de stoten een duidelijk en volledig beeld gevet* van het door de onderneming gevoerde 'bcheetl en van haar finandeele toestand. Spr. wil 4U speciale gegeven» uit de staten laten vervallen. De heer Snoeck Henkema|s (C-Jrl| verdedigt een amendement om aan de omscHriji vfng van het gegeven dat in de staten word! verlened, onder 1 de ontwikkeling «an de porte feuille der onderneming en de' daartoe gemaakte acquisitie-kosten «vde amortisatie daarvan tod te voetfen„Of de' wijze waarop met toekom stige onkosten rekening gehouden wordt." De heer Van Braambeek (S.45.) ver klaart zich tegen het amendement-De Monti Verloren, doch hij is van meaning oat de Karnat! goed zal doen hel amenderdent-Snoeck Henke- mans aan te nemen. Reeds vroeger heeft 00M Spr. 1de wnscheiljkheid \jan een dergelijke wijads ging gewezen. De Minister zegt ten aanzien van hel nmendement-Snoeck Henkemans, dat volgens dn thans voorgestelde redactie ook de netto me thode zal mop worden gevolgd, zoodat hef amendement niet noodig is. Wat het amende ment-De Monté Verkwen betreft, zegt de Mlrlw» ter dat de verzekeringskamer heer advies ssl moeten baseeren op seriouse gegevens.1 De aard van deze gegevens zal dan ongever gelijk ztyM nand Ie, welke thans jn bet artikel zijn genoemd, Spr. wnsrfit echter do beslissing* over dit «MM dement «ver te laten tusn de Kamer. Het amendement-De Monté Verloren wordl daarna in stomming gebracht et* aangetiM men met 80 tegen 1 stemmen. Het amenBement-Snoeck Henkemans la dooi deze beslissing vervallen. Art. 27 wordt daarna a. h. s. goedgekeurd. Hiernh is aan de orde de verdere behfnd*1W| vans rt 20 en het amendement-Deckera. De heer Deckers (R.-K.) heeft zijn dement gewijzigd in den zin abt door den MBM* ter is aangegeven. De Minister neemt het amendement Art. 20 wordt z. ha z. goedgekeurd. Bij art. 98 neemt dd Minister een 1 demenl-Van Gijn over, waarbij wordt dat een verzekeraar die ontheffing heeft kregen van de verzekeringskamer van de vera plichting tot het beschikbonrsteUen van de verslagen, deze verslagen ter inzage moet taf- gen voor aandeelhouders en polishouders ent voorts een amendement-Deckera strekkende tof redactiewijziging. Art. 28 wordt h. s. goedgekeurd. Bij art. 29 bepleit de heer Van GUn redee- tieverbetering van dit artikeL Voorts bespreekt hij de in dit artikel opgenomen bedreiging mei nietigheid. Spr. vraagt den Minister in dit art!* kei e(M\ sanctie op te nemen in den votrn v het opleggen van een straf aan den vertsf woordlger van een buitenlandse!** maatschap wanneer deze handelingn verricht ins trfjd Tmp de voorschriften. De'Minister verdedigt de redactie VMt het artikeL De \g*Van RUckevorae! (r.-L) Is het met den minister eens dat wijziging niet noodif ta. De heer Visser van Uzendoorn (v-b-l ondersteunt de opvatting vsn-den heer Van Gijn» De Minister brengt een redartlewljzigin#» aan waarna het artikel s. k. la. wordt aange nomen. Bij art. 33 verdedigt de heer V a p G ij n #a« amendement volgens hetwelk de verzekering»** met die niet bevoegd is In j*aar jaarlljksd» ver slag een oordeel kenbaar te maken over M*i||i ondernenyng wel de bevoegdheid verkrijgt de correspondentie met een verzekeraar te publta ceeren, nadat hieroéér. overleg is gepleegd. W| weigering /\n den verzekeraar staat heroepj open bij y Kroon tegen het voornemen vt» dB verzekeringskamer. De he/r Van RJJekevorsel Is van mea ning dnh de bevoegdheid tot publiceren tra* Roman van OLGA WOHLBRüCK. Met autorisatie vertaald door Mevr. I. p. WESSELINK—Van Rossura 39.) De huismeester had zich bij de eerste woor den, die gevallen waren rta het voorlezen vs het telegram, bescheiden teruggetrokken met zij Btaf van bedienden. Maar Hörseikamp zou'doorgesproken hebben, Bok al waren alle bedienden en zelfs de men- hchen van de straat toegestroomd. Wat gingen tfe allen hem aan! Hij greép Lou's hoofd en staarde haar aan. Bonder haar aan te ïien. Is het giet, meisje, nu zal je oude vader B'eer beginnen hè? ik ben nog niet klaar *g! Hörseikamp lachte, liep weer naar de tafel *n nam zijn nog half gevuld champagneglas op. Neemt u het mij niet kwalijk, wgMÉ| graaf, maar het beste van dezen dag is tdflP niet, dat Gerhard 'n vrouw, maar, dat ik weer aan mijn vrouw ben gekomen. En ais ik ".jongelieden, wat mag zeggen, dan is hst dit: jccht met elkaar, slaat elkaar, maar zorgt, Bat je het eens bent. Begrepen? Zóó eens met ?\,5ar' dat ge niet van elkaar loskomt, ook al J":?* ""'T u met ijzeren kettingen van elkaar pwken. Daarop komt het aan in het huwelijk. Is met zoo, dominee? Hij dronk de champagne in één teug op. Dominee Taysen vouwde zijn handen over zijn maag; zijn anders zoo jeugdige oogen gle den bijna angstig langs graaf Oberwall, die on beweeglijk zat en moeilijk ademhaalde. Hörseikamp lachte. De goede, blijde lach uit zijn beste dagen. De oude gravin knipoogde. Haar oogleden voelde zij zwaar worden en de wancfrde aan ta- '1 ergerde haar. Zij gaf Gerhard, een teeken In bij haar komen. Gaat heen, kinderen dit is niets voor jelui Waar logeert gij? In het Bristol-hotel, grootmama, Incognito. En sans adieu over een paar dagen naar Frank rijk. In Parijs ontmoeten wij mémère fa het niet? Hij keek om. Maar zijn moeder had Loll heel stil uit de zaal getrokken en hielp haar bij het verkleeden. Vlug, mijn hart. En wees lief voor Ger- hard, versta je? Toon hem, dat je hem goed ge zind bent. Je bent nu jnan en vrouw. Je bent hem gehoorzaamheid en teederheid verschul digd. Zweer het mij, d*t je lief en goed voor hem zult zijnl fh Ja mémère het spreekt van zelf—. Lou kon zich ternauwernood staande houdes. De uitputting der laatste weken, en daarbij nog de opwinding van dezen dag en der laatste uren, ontnamen haar elk houvast. Wrijf je wangen, kind Je befit veel te bleek, ta moogt Gerhard stat aan bat aChrUdten maken. Buk Je niet laat mij maar begaan Zij zelf trok haar de donkere zijden koqsen over de slanke voeten en deed'haar zwarte, ver lakte schoenen aan. Zij vas niet gewend iemand aan te kleeden, maar vol goeden wil. En Lou liet haar begaan glimlachte slechts, als de haken in heur.haar bleven hangen, of de nagels van haaf schoonmoeder in heur vleesch drongen. Mémère ontstelde, toen zij een bloeddruppel pp de blanke huid zag. Heb ik je pijn gedaan, lieveling? Vergeef mij! Die moderne kleeren zijn verschrikkelijk. Bij ons, ginds in het Zuiden, heb je dat alles niet noodig. O, die leelijke roode vlek. Vergeet niet er yat poeder op te doen, opdat Gerhard niets merkt. Vandaag moet je mooi zijn ver sta je? Opdat hij voor alle tijden en eeuwigheid verliefd op je blijft. Zij lachte en de tranen stonden In haar oogen. Zij tooide het offer van haar zoon en Lou voel de, dat al de teederheid van deze goede, mooie vrouw toch in deh grond slechts hem gold hem, den aangebeden zoon. Maar zij dacht er verder niet over na. Zij was te moe. Als zij zich nu op haa^ asmal meisjesbed had kunnen' neerwerpen, dan ziJU zij, aangekleed als zij was, zijn ingeslapen, zij zou in den slaap weer nieuwe kracht vergaard hebben, in een ge zonden slaap. Zij zou haar liefde voor Qerhïtrd weer gevoeld hebben en alle* zon baar gemak- kaRJk toeschijnen. Er werd aan de deur geklopt. Het was haar vrocgclkindermeid. Zij za^ er behuild uit cn hield haar zakdoek krampachtig in de hand. Haasje, nu valt er niets meer uit te lachen. Nu ben je gravin, en zij behoeft zich niet meer te laten voorstaan op haar titelI Toen Sttzanne Oberwall een araenblik de kamer verliet, liep zij heel dicht or^ou toe. Wcèt je, Haasje,' wat je vaderwoor onbe tamelijkheid in zijn atelier gedaan heeft? Zijn vrouw heeft hij levensgroot gebeeldhouwd. Toen ik het zag, hebben mijn vingers gejeukt. Als Ik haar terug zie dan weet ik nog niet wat ik doe. Lou wilde haar vertellen, wat er intusschen was gebeurd. Maar de vermoeidheid verlamde haar. F.en ontzettende onverschilligheid tegen over alles had zich van haar meester gemaakt. Als door een nevel zag en hoorde zij alles, wat om haar heen gebeurde. De deuren waren ni alle wijd geopend. Een knecht kwam om haar rei&tasch te halen; de elegante rieten koffer werd naar buiten gedragen; de weeke, volta stem harer schoonmoeder klonk door de kamer. Daarna kwam Gerhard in een grapfüg En- geTsch reiscostuum, dat nieuw voor baar was; hij trok haar met zich mee, rukte haar uit d« armen zijner modder met een zachten ongedul- digen lach lot. Haasje, vergeet rpij niet w Niet zoo £auw. Gerhard. Zi] struikelde over een ktaed. In tie gang werd zij opgevangen. Papa! De handen van haar vader werden op li schouders gelegd. Zal Ik Jelui komst aankondigen? Zij zag nog den getakkigen glans rij pogen. W I Zij niet maar haar vader wasNin ey* a nige huwelijksstémming. llem geurdéta, de b men toe, voor hem klonken de glazen,^strü het dagheldere li^ht. vOerhard tilde 'haar In het rijtuig. Haasje, klonk het schor ea bevend dood den warmen Juni-nacht. Uit de vellichte ramen van het huki sneeuwwit hoofd naar voren met jonge Dominee Taysehl Lou boog zich naar het raampje en hief tend haar hand op.' 4 Laat toch nu toen Ik er. Nu zi! i* je mores ice ren* jou kleine ijskegel. j Lou hoorde het ternauwernood. Half braujf teloos lag zij in de armen van den man, di» haar echtgenoot was en toch niet meer daa wi jonger. ËÏNDE VAN HET EERSTE DEEI^

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1