LEN .EN DE HQUIHDSCHE HUISVROUW Veertiendaagse!) Blad voer de Huishouding, a o o 1 NIÉUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN I No. 15112 Zaterdag 16 December 1922. Dit inmnar bestaat nit 3 bladen. EERSTE BLAD. BUITENLAND. FEUILLETON. 61. Jaargang* teeren ÏRKOOPEN ONS KERK a. d. IJ„ OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEVVATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- In den Maalstroom Roman van rOLGA W0HLBROCK. de gen 4973 258 Geiooven schenkt ons wonderkracht. (Wordt vervolgd.) Prijs per kwartaal Ir. p. past. I 1,— O O ll>n dekena 1 BAADT br. de Baadt W Heven 42 postkantoor. pryxon. I 4266 10 Ldend aam Reppen—Frank- •■T Men Boekhandel of ZOOM. GQU Hans Graebner wachtte op Percy Well. Tn <le verte zag hij het aardige, lichte rieten wageblje, met den zwarten draver ervoor, zag de hooge veemnpluirn van mevrouw Percy Wel!. En naast een van de wielen, nauwelijks een hoofd er boven uitstekend, liep iets diks, vormeloos, grijs, ingepakt. Dab was Percy Wdll zelf, die naast het wagentje draafde om magerder te worden. „Hallo... Mister Schorhaan!” Mevrouw Percy Well wierp een staljongen do teugels toe, sprong van de hooge tree plank, zonder hulp, rood, frisch, lachte zich dood om haar man. die tweetand, vloekend het trapje naar de villa opstapte. „Dien heb Ik eons even laten loopen, zeg’ En niet zoo zuinig. Kom, we zullen hem uit- paken." k Percy Weil stond midden In de badkamer. De wollen muts, die zijn hoofd tot de ooren omhuld had, lag op den grond van zijn haar liep het zweet in stralen over zijn ge zicht. kan zich abonneeren bü des buda Uiig. vet. A. BRINKMAN ABONNEMENTSPRIJS t per kwartaal /2J5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90. per week 22 cent, overal waar do bezorging per looper e^-hUvls, Franco per post per kwartaal ƒ8.15, mat Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aaa ons Buren: MARKT M, GOUDA* Ml on»® agenten en loopers, den bcekhrndel en da postkantoren. On*® bureaux stjn dagelijks geopend va» 2-4 buli Administratis Tri. fok tt| Redactie TeL 646. ADVKRTENTIEPRUS! un Gouda ea oractrritoB (bahomeode tat den banrVtateff)| 1—6 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.26. Van belton Gouda en den bnangkrlnfl 1—6 regels 1455, elke regel moes 0AA Advortoatiia In bot Zaterdagnammer M M 5*^^^ /<ua o. de voorpagina 50 honger. rtentiên en l»m«DÓo iwMrtnin M) «ontreet tot «re> treatreree. ito letten n nnd» word.n berekend naar plaateralmte. kunnen vonten Ingelanden door taseehenkomet ren «oliede beret lenüebmeaaa en onre Atnl» re moeten daan etór d. «laattea# un het Bureau «Un bwakonen, teneinde re» opnam, reraekerd te «tja. woning in de stad af en ging naar bulten, naar haar schoonzuster en de kinderen. „Alleen... zonder je man?” Ottilie trok haar het trapje op, keek haar onderzoekend in 't gezicht. „Zonder je man?" „Zwijg er maar over, moedertje... later... van avond." Als gebroken was zij, die krach tige, gezonde vrouw. Zij knuffelde haar kin deren en sloot zich op in haar luchtige, lichte slaapkamer. Eerst toen de kinderen naar bed waren on de kaarseii op het terras brandden, kwam zij naar beneden. Ottilie deed wat vleesch en salade op haar bord, vufde haar kopje xpet geurige sterke thee. „Je moet eten... hoor"... „Ja"... En zij dwong zich er toe een paaf happen te nemen. Ottilie Wendde de oogen niet van haar af, vatte Maar plotseling bij de schou ders, boog haar gerimpeld hoofd met het grijze haar over het bleeke gelaat harcr schoonzuster. „Zeg... maak mij niets wijs... hij heeft geschreven, die Felix!... Wat heeft hij geschreeven? Heeft hij geld willen heb ben of wat dan?" Alma Frank knikte, elk woord deed haar pijn: „geld... ja... tien duizend mark... Hij was er zelf jk heb effecten verkocht, en toen is hij weer naar Berlijn terug gegaan, en zijn trouwring... dien draagt hij aan zijn horlogeketting en”... Zij staarde plotseling op de broche, waar mee haar schoonzuster, sinds den dood van haar broeder, haar kraagje (licht hield. Het was het laatste portret van rank Nehls, verkleind op ivoor gcfotogrdft^ I. „En zoo zag hij er uit, Tllle... Felix... zoo zag hij er uit... dèselfde oogc Tillo... zeg... „Vlug... vlug... hoe la'ng moet ik nog wach ten?"... Als een wollen massa stond hjj voor de badkuip, waarin het warme water gutste. Zc kleedde hem uitde lange wollen hand schoenen. de drie wollën trni’s. Zjjn borst en rng waren drijfnat en zoo rood als kreeften. Men kon zijn ribben tellen onder de huid. Hans Graebner trok aan de dikke wollen kousen. „Zeg, Mister Schorliaan, vandna gis h(J minstens een kilo afgevallen door het swee ten. Nog vier, dan is hy er. De jockey zei geen woord. IIü liet alles met rich doen, stootte slechts menigen keer tnsschen de tanden een vloek uit, half woedend, half bevredigd. 11 gleed over de i rand van de badkuit). dun als een re-, genworm. Hij sprong op de treeplank, liep door de zijgang, keek elke coupé na... Eindelijk, daar had hij hem gevonden. Als die heer uitge- lezen was, dan wilde hij hem het blad vra gen, hij moest toch weten hoe zijn kansen vandaag stonden Schöppke kon hem na derhand wel alles wijsmaken... oppassen was nu de boodschap... De plaats tegenover den heer was vrij. Een 1 beetje slaap had hij ook nog. Misschien ver nam hij wat die mijnheer scheen wel ge- abonnneerd op het blad. „Felix... Felix"... O ja Alma stond nog buiten op het per ron. „Pardon." Hij deed het raampje open, gooide zijn hoed op de fluweelen bank, gaf haar zijn hand. „Adieu, Alma... het beste hoor!” Zij merkte op, dat zijn haar, dat hij nu lan ger droeg dan vroeger, bijn zijn slapen dun ner was geworden: dat zijn oogen groot en diep in de kassen lagen, dat zijn lippen dun- ner waren en nerveus trilden. Zo drukte zijn tegen haar oogen. Plotseling werd ze bleek. „Waar heb je den trouwring, Felix, je trouwring?" Meteen zette de trein zich in beweging en zc liep mee, met uitgestrekten arm en wijd opengesperde oogen. „Ja, denk toch eens aan. hij is me te wijd geworden, ik had hem bijna verloren nu heb ik hem maar hier” En hij wees, ver uit bet raampje geleund zijn horlogeket ting met den daaraan hengelenden brec- den trouwring, het glazende symbool van echtelijke trouw en saamhoorigheld... Denzelfden avond sloot Alma Frank haar GOUDSCHE COURANT. zoo zag hij er uit, (oen hij wegreed... zoo preices zoo „Lieve God..." mompelde Ottilie Frank- En uur op uur verging in hui lend, snikend gemopel. De nachtwind bracht het geluid van een nachtegaal uit de’dicpte van het woud met zich mee... een hond blaf te ergens, en de maan kroop langzaam en ontsluierd over de donkere toppen der hoo rnen, over de trotsche kroon van den ouden beuk. „Kom,” zei Öttilie Frank. „De kaarsen gaan uit... morgen komt er weer een dag!” Morgen kwam er weer een dag... Een dag van angst, van kommer van bidden en tvan hopen! Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Weaselink—van Rossom. HET PROCES-HARDEN. De veroordeeling der beklaagden. Hedennacht heeft de jury na een beraadsla ging van uur, naar d.d. heden uit Berlijn nun 't Hbl. wordt geseindj uitspraak gedaan. Do vraag, of de beklaagden schuldig waren aan po ging tot moord en aanstichting tot mooid werd ontkennend beantwoord. De jury beantwoordde alleen bevestigend de vraag, of de beklaagden schuldig waren aan medeplichtigheid bij het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Voor den beklaagde Weichardt werden verzachtende omstandigheden aangenomen, voor den beklaag de Grenz niet. De procureur-generaal vroeg daarop voor Weichardt twee jaar en elf maan den, voor Grenz vier jaar eh elf maanden ge vangenisstraf; met aftrek van de preventieve len inzien, welke voordeelen een overeenkomst voor hen oplevert en dat zij niet de verant woordelijkheid op zich zullen laden voor een mislukking der Conferentie en voor de moge lijkheid, dat <je oorlog in het Oosten opnieuw zal ontbranden. Hjj verklaarde, dat de besprekingen te Lon den zich kenmerken door een buitengewoon gunstige stemming en door het-ontbreken van elke bijbedoeling. Het nadruk wees hij op de onrechtvaardigheid der beschuldiging van im perialisme, die tot Frankrijk is gericht. Deze beschuldiging zal m Engelsthe regeeringskrin- gen nooit weerklank vinden. Het is trouwens onpiogelijk, zeide Poincaré, dat Fiankrijk, dat honderd milliard voor Duitschland heeft uitgegeven, afstand zou doen van zijn vordering. Wat c'. schukien betreft, die in totaal 72 milliard be hagen, deze zijn aangegaan ten bate van de gemeenschappelijke verdediging. De geallieerden moeten niet de oorlogskosten *Van elkaar gaan opeischen, alvorens Duitsch- lond de schadeloosstelling heeft betaald. Het zou de meest onduldbare onrechtvaardigheid .««•«•kmg «ifn régreteS- S’ ““ne,er «“"«5 .werdcn 22 Doe. te Parijs brfn* l °P d» ver- jo uijwi antwoordehjkheid rust. Hei is niet onze bedoeling, aldus Poincaré, onze schulden te ontkennen, maar zoowel op grond van het recht als van den feitelijken toe stand is het ons onmogelijk te betalen, alvo rens Duitschlaftd heeft betaald. Poincaré ver klaarde vervolgens, dat de jongste onderhan- delingen te Londen het thans mogelijk hebben gemaakt een regeling der Europeesche inter- geallieerde schulden te bespreken, zonderdat Frankrijk toestemt in eenig offer wat zijn vor dering op Duitschland betreft. Poincaré drong vervolgens aan op de nood zakelijkheid eener contröle op de Duitsche financiën. Na eraan herinnerd te hebben, dat de bezittingen der schuldenaren steeds het onderpand zijn der schuldeischers, verklaarde hij, dat Frankrijk nooit het plan heeft ge koesterd tot è«n militaire expeditie of het op leggen van een straf aan Duitschland. Het wil slechts alle mogelijke maatregelen nemen om betaling zijner vordering te verkrijgen en het is sle< hts bedacht op de bescherming van de gemeenschappelijke belangen der geallieerden. Wij zullen er vriendschapplijk op aandrin gen hun medewerking to verkrijgen, zeide Poincaréf Wanneer wij tot ons zeer groot leed wezen verplicht zouden worden tot een. afzon derlijk optieóen teneinde de noodige waarbor gen te krijgen, zouden wij dit slechts doen ten bate van. alle geallieciden. Frankrijk zou in dat geval spontaan de con tröle zijner vrienden inroepen'op de maatrege len, die hef eventueel zou nkmen en het is bereid hun te bewijzen, dat het niet zou han delen in een militaristischen geest of met het voornemen de hand te leggen op vreemd grondgebied. De gedachtenwisseiing te Londen was zeer kalm en bevestigde de overtuiging^ dat aan de Entente cordiale geenerlei afbreuk zal worden gedaan. Het zou. de voorkeur verdienen om, gelijk Bonar Law verklaa-de, tot een gemeen schappelijke oplossing te komen. Het was met algemeene instemming der geallieerden, dat het Duitsche voorstel werd verworpen. Het zou VOLKENBOND. ëcstrijdingf der epidemieën. Genève, 14 Den. (Offideel) (B. A.) De minister van buitenlandsche zaken van Tsjedio- Sowakije heeft aan het secretariaat van den Volkenbond medegedeeld, dat de regeering een bedrag van eèn milÜoen Tsjechische kronen ter becchikking stelt van de Volkenbontfccommissie W de hygiëne voor haar strijd tegen de epi- <h demieën. De subcommissies voor de intellectueele r samenwerking. G,enbv«., 15 Dec. (B. T. A.) De drie sub- commissies, die door de VoUfenbcndscommissie Voor intel lectueele same*""— zullen resp. 18, 20 en J komen. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. Bergmann te Berlijn teruggekeerd. B e r 1 ij n, 15 D c. (W. B.) Staatssecretaris Bergmann is heden hier aangekomen. Hij had vanmorgen zijn eerste onderhoud met den rijks, kanselier en den minister van buitenlandsche zaken, von Rosenberg. Naar aanleiding hiervan werd aan dé bladen medegedeeld, dat Berg mann vermoedelijk nog in den loop van den dag aan de overige belanghebbende autoriteiten rap port zal uitbrengen over de indrukken, die hij te Londen heeft opgedaan. Waarschijnlijk zal de rijkskanselier morgen de partijleiders ontvan gen. Verder is in overweging genomen ook ver tegenwoordigers van de financieele, Industrieele en bankwereld aan de beraadslagingen te laten deelnemen en in de naaste toekomst het advies van deskundigen uit anderè kringen in te win nen. Van het resultaat der besprekingen tus- s._ en Bergmann en de vooraanstaande persoon lijkheden al afhangen, wat inzake het vraagstuk der schadeloosstelling geschieden zal. De gedwongen leening. Berlijn, 15 Dec. (W. B.) De Rijksdag nam I m tweede lezing de novelle op de gedwongen leening aan. Daarna werd het bedrag der lee ning vastgesteld op 70 miliard mark. Het vrij gestelde minimum werd verdubbeld en gebracht van 100.000 mark op 200.000 mark. Een verklaring van Poincaré. Pa r ijs, 15 Dec. (Havas.). In de rede, die Pomcaré heden in de Kamer heeft gehouden, verklaarde hij, dat de olgcmeene toestand eer- der gunstiger dan ongunstiger is geworden. Hij herinnerde eraan, dat te Lausanne overeenstem- I qung is bereikt en verklaarde, dat Frankrijk In I volledige gedachteftwisseling met de geallieer- den zal blijven, het accoord van Angora zal handhaven en niet zal toestaan, dat zijn moreel i erfdeel in het Oosten wordt vernietigd of ver- minderd, Poincaré zeide te hopen, dat de Turken zul- niet raadzaam zijn, vond Poincaré, thans reeds Ibcel Wiesbaden in een groote openbare verga dering in het Kurhaus verzet oon^eteekend te gen de Frnnsche plannen inzake het Rijnland, onder het motto: „Wij Rijnlanders, rijn Duit- schers en wflien bij Duitschland blijven”. Dui zenden konden in het Kurhdtr» geen plaats meer krijgen. Frankrijk en het Saargebied. Snarbrücken, 15 Dac. (W. B.) In een voltallige vergadering van den landsrnad was de verordening van de regeeringscommiKye be-j treffende vereenvoudiging van de onteigenings wet, met het oog op den aanleg van nieuwe spoorwegen aan de orde. Hierbfj kwwn ook het douane- en belastingstelsel ter sprake. Daar, volgens het verdrag van Versailles, het Snarge- bied aan het Fraftsche douanestelscl moet wor den aangepast, stelt de regeeringscommissaris voor met uen aanleg ven een uitgebreid spoor wegnet een begin te maken. De vergadering heeft het regeeringsvoorstel niet aangenomen. Men ging hierbij uit van de gedadtye, dat aanpassing van het Saargebied aan’ het Fransche douanestehel de algemeene vernietiging van het economisch leven van het Saargebied en verarming van de geheel© be volking zou beteekenen. Deze verarmde bevol king zou beweerde men zeker niet in staat zijn de enorme kosten, die op 80 tot 100 mll- lioen francs worden geschat, te dragen. De vertegenwoordiger van de regeeringzeom- misjie verklaarde, dat^het wetsontwerp tot aan passing van het Fransche douanestelsel onder alle omstandigheden zou worden ten uitvoef ge- lefêd. „Wees toch verstandig, Alma, die paar dagen”... Zc fluisterde hartstochtelijk, wang tegen wang, oog in oog: ’„Stuur ook den rest van het geld per post maak het schriftelijk af ga niet weer terug..', lieve jongen... luister toch”... Ze had hem alles vergeven op dit oogen- blik, alle dwalingen, elke lichtzinnigheid, lederen misstap zelfs. En zij vöelde hoe zijn lichaam in haar armen tofgaf, zag zijn blik, hoe die teeder en zacht Ontroerd aan haar bleef hangen. Daar kwam de trein rftL4 „Instappen in de richtifg: fort—BerJijnl" In de coupé zat een heer en las in een blauw sportblad. Felix Frank rukte zich los. „Vaarwel, Alma... tot ziens, het beste, in •en paar weken... de groeten”... mede te deden, wat besproken ishet zou geen nut hebben onzen schuldenaar, Duitsch land, reeds ihans in kennis te steUen met plcnnen zijner onbetaalde schuldeischers. Poincaré 'zeide niets «dn deze verklaiiag te kunnen toevoegen. Hij Uide zijn pógingen te zullen voortzetten om alle vraagstukken in denzelfden geest van rechtvaardigheid en mét denzelfden wil tot v-eedtame verwezenlnking op te lossen. Wanneer de Kamer vertrouwen stelt in het kabinet, zal dit dies in het werk stellen tot verdediging der Delangen yan Frank rijk, die onafscheidelijk zijn van die van Europa en de grheele wereld. Par ijs, 15 Dec (Havas.). Briand verklaar- m aistana zou aoen de d“‘ -white «venrem de de intervenieerde «'•’"“■’hotting on<i.r de Jeelbeerden te i—r 70 a hebben kunnen bewaren. Toen Dusseldorp, Duisburg en Ruhiort weiden bezet, daar Duitschlands kwode wil nan den dag was ge komen, gnf de rijksdag toe en zwichtte voor de genomen dwangmaatregelen. Toen ik af trad, vervolgde Briand, had Duitschland al zijn verplichtingen vervuld. Spreker hechtte ver der zijn goedkeuring atn de verklaring van Poinciré met betrekking tot de insvolabiliteit van Duitschland en zeide ten slotte „Het zou thans onmogelijk zijn met de ge allieerden samen te werken, wanneer jk het bondgenootschap niet had gehandhaafd in het belang van Frankrijk1 en van den wereld vrede". |j De Kamer zette h?t deljat voort, en hervatte vervolgens de besprekingen inzake binnen- landsche kwesties van m’rder belang. X De houding van Amerika. Londen, 15 Dec. (R.) Met betrekking tot de zitting, die het Ameriiaanscl.o kabinet heden onder voorzitterschap von president Harding hield, wordt nog gemeld,; dat de zitting langer don twee uur duurde. Na# gemeld wordt, vötfn- de men het plan vort- êeg hit er nationale leening aan Duitschland, welk land, volgens officieele rapporten aan de Amerikaansche regeering aan den rand van een déb&cle staat, een der onder werpen van bespreking, maar er wordt tevens op gewezen, dat het ontwerp inzake deze leening nog geen concreet feit is en dat er nog geen definitieve beslissing is genomen omtrent de po-, litiek der Amerikaansche regeering met betrek king tot de tegenwoordige moeilijkheden. Het feit, dat de Duitsche gezant hedenmorgen e?n bezoek bracht aan het Amerikaansche departe ment van buitenlandsche zaken, juist voor het begin der- kabinetszilting, die gewoonlijk op Vrijdag wordt gehouden, beschouwt men als een aanwijzing, dat da president en de andere regeringspersonen zich alle mogelijke inlichtin gen wenschen te verschaffen inzake den toe stand van Duitschland, voor zoover deze van ^invloed is op het vradgstuk der schadeloosstel ling. De New-Zork Tribune meldt volgens een Ber- lijnsch bericht, dat de Vereenigde Staten door hun groote Banken aan een groote internationale leening tot herstel van Duitschland zouden deel nemen, indien een definitieve som wordt vast gesteld als schadeloosstel lingsbetaling en Frankrijk zijn politiek van geweld en dwang maatregelen opgeeft. Tegen de Duitsche Rijnland-politiek. Ber 1 ijn, 15 Dec. (W. B.) Onder de oogen van vele vreemdelingen heeft gisteravond bijna De voedselvoorziening. Berlijn1 5 De c. (W-B.). De niéuwe rijka- minister van voedselvoorziening, dr. Luthej, leg de heden in de rijkscommisie voor den Duit- sohen landbouw de volgende verklaringen af in zake den stand der voedselvoorzieningDe mogelijkheid voor de bevolking der steden, om zich voldoende te voeden, yprdt met den dag kleiner. De middenstand, het brandpunt der Duitsche cultuur, de rentetrekkers en ook groote kringen der stedelijke arbeidersbevolking leven niet alleen veel bescheidener dan tevoren, maar, wat het ergste is, .de kinderen worden het zwaarst getroffen. Er moeten daarom iqiddejtn worden gevonden voor een gevoels- en lotsge- meenschap tusschen stad en land. Geen stakingsrecht voor de rijksambtenaren. Berlijn, 15 Dec. (W. B.) Het Reichsdiszi- p'irwrrhof he«ü bij het uitapreken van een von nis principieel het stakingsrecht der ambtenaren ontkend. hechtenis. Hij motiveerde d<”!® strenge straf me< do overweging, dat de daad dicht aan sluip* moord grensde. Na een beraadslaging, die op« nieuw eenige uren duurde, moakte de voorzitter na middernacht het vonnis bekendDe beklaag* don worden wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel veroordeeld reep, tot twee jaar en negen maanden en vier jaar en negen maanden gevangenisstraf, met aftrek van twee maanden preventieve hechtenis. De beklaagden verklaarden, dat zij in dit vo!W nis berusten. De laatste dag van het proces bracht ver< schillende onverwachte momenten. Het hoogtes punt werd bereikt toen Harden, niettegenstaano» het krachtig protest der verdedigers, het woord kreeg. Hij schilderde zijn levensloop, kwam ook op zijn Jodendom en legde er den nadruk oft, dat hij reeds veertig jaar geleden uit overtuig ging Katholiek geworden was. Het anti-semitfs* me is een getuigenis von armoede van <lat deel van het Duitsche volk, dat meent dat do 1 Joodsche bevolking hef Duitsche volk t® gronde kan richten Hij legde de jury de vraag voor, ol degene, die iemand, die els schadelijk wordt be* schouwd, doodt, vrij uh mag gaan, en of degen» •tiê oen Jood doodt, een premie ontvangt. Hij eischt een onomwonden bevestiging van da- schuldvraag, niet om zichzelf, maar om der wiH< van het aanzien van het Duitsche volk en om verder ongeluk te vooi komen. Zijn vermaning tot berouw vond weerklank bij dien beklaagdsj Weichardt, die ten slotte verklaarde, dat hij be* rouw had over zijn dnad. Hij had de persoorj van den heer Harden en zijn beteekeni» niet got kend De beklaagde Grenz daarentegen beweerd^ dat 50 van het Duitsche volk achter hem stond, tegenover de 1 die Harden vertegen* woordigde. Hij had geen berouw over zijn daad en zou zich van het nastreven van zijn doeleuw den niet laten afhouden. De instructie tegen EhrhardL Berlijn, 15 D-ec. (W. B.) Nrfec «te Ztg. inzake de instructie, die te®en kapitein Ehrhardt is geopend, mededsok, blijft de be* klaagde ontkennen zich aan een strofbear feit schuldig te hebben gemaakt. Wat zijn declne* ir.ing aan den Knpp-Putsch betreft, dient er op gewezen te worden, dpt deze (jnder de alge* meene amnestie valt. Voorzoover men than» kan overzien, zal <h? instructie geruimen tijd du*, ren, zoodat de behandeling voor het staatsge*' rechtshof vermoedelijk niet voor eind Febr, 1023 zal beginnen. BELGIE. HE VERVLAAMSCHING DER GENTSCHB HOOGESCHOOL De stemming verdaagdt Destrée zette gistermiddag zijn rede van Don* derdag voort. Hij herinnerde er blijkens den Britschen correspondent van ’t Hbl. aan, dat hij tijdens zijn ministetschnp de oprichting van een Vlaamsche hoogewhool voorstelde in overleg met Carton de Wiart, doch.de Vlamingen vals len hom in de led* en roepen, dat «>J deze op* lossing niet, wilden en nog niet willen. Destrée spreekt nog langen tijd, steeds aandringend op meer concessies vanwege de Vlamingenonder* broker1, door het geroep „stemmen! stemmen!’* eischt hij het iccht op voort te spreken en nu klinkt bet vim de Vlaamsche banken„Sabo< tage, sabotage Na Destrée spreekt onder algemeene aan* büzlag op den prijs. INGEZONDEN Ml Gewone advertr- den prijs. Groot- Advmtantih L_. delaren. Advertent 87

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1