k N” I 540 I ;U) 3k7> J NIEUWS* EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAP0XE, NIEUWE» ^gRK a. d. U„ OUDERKERK a. d. D„ OUDEWATER,' REEUWDK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. fto. IBOSfT 61. Jaargang Maandag 16 October 1922. BUITENLAND. FEU LETON. “—5 lerij of I i. laat I behiin- I In den Maalstroom Roman van »t blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen y Ingezonden Mededeelingen. «188 27 Ki WW Vervalsch.) J a ad den- itigé. 48, nden ft (Vo*t wnM ben gedreigd, Het is altijd stap een mistred is, daar wijls een dwaling1. jlegd als te betee- „s niet van plan «Wegingen? 4 had, die uit d overgehou- jagen of german r*"1 - - het xlag< H ni/t aan. itatie e H»t wa? _fiep. toestand Moesten wij vlug, beslist leiding ge rei mee te’ m dan dat it in Würzburg r of elders I-.sft ijk verbod van ad omkleedsel abak, enz.) ie# toeten worden, um-blik of ;;ee an dit metaal, n worden, ves- ht onzer autch rezondheid ge* samen than kielden. |De Frunsclten ti Wen hen dicht op de Waar de eer i« de geheele weg at is een gro Amsterdamse^ steem van t hem in rijn HIJ I •Heen hebben gedreigd, maar 4ÖAG lf do Sociëteit Debat or niet Bestuur zijn zóó aangg ajrent vaiFvoo h'dht wordt. ,D twee accumtd# (n bevestigd, q er twaalf nEC*ï| lit te rusten ir.s politie heefi K aan het Hoofd) aanbrhngen, ctw vullen, wat eed 'ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal ƒ125, par week 17 cant, mat ZmwtegsMM por kwartaal 120, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper g—rhte^ Franc# per poet per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureani MARKT 1L GOUDAg bU oase agenten en loopers, den boekhandel on do postkantoren. Ons# bureaux rijn dagelijks geopend van B-4 uur.» Arimfai<r#M# Tti.faxfc.S21 Redactie TeL MS. en’tmdat de Turken wisten, dat wij het meen den, dat wij nu vrede hebben. In dit verband bracht de premier warme hul de aan de vlugheid, de beslistheid en het en thousiasme, waarmee Australië en Niew-Zee- land het moederland hadden gesteund tijdens de crisis. Voortgaande sprak hij over de kritiek van de libérale leiders, w.o. lord Gladstone, lord Grey en Asquith. Een meer persoonlijke noot aan slaande verklaarde Lloyd George, dat hij in 1916 het eersteministersschap niet had gezocht. Drie jaar geleden had hij weer zijn ontslag wil- .r/Ltiw gevraagd, of deze •''wilde ovêmemen, maar hij !t begin van dit jaar schreef r-tgpfhem voor te stellen, 'ie kunstenares rijn geworden,* de blauwe kringetjes van rijn sigaar voor zich t alias wat er Mn eerzucht enuit blies, en ook, dat Susanne misschien slechte u» leering Mn ijjntjo wilde houden, zooals EliseJiet met de patiënten deed. Elise gaf partijen. StBhnne liet zich thuis brengen. Overal werkten immers toch wpl min of meer de vrou wen achter de schennen mijnheer vqp GHdiën mocht rijn vrouw ook wel bedanken! Met een kort gebaar knipte hij de asch weg, die op rijp overjas was gevalten. En het was, als wilde hij daarmee ook een herinnering r 1 Jagen of een verwachting, iets heel stik, hel door t melijks, iets dat niet verwarrend in dit uur re- mocht ingrijpen, waarin hij dushter en zakelijk I verslag wilde doen va» rijn rusteloos# poffin- Hij bekommerde\j^h niets om haarrij ech ter zat met een verstarden glimlach in haar hoekje en draaide de courant heen en weer, zonder te lezen. ,JWijnheer Frank neemt imipers les bij Otto, en we gingen den zelfden kant uit.” „Ja, ja,” zei hij1 onverschillig, en zonder van zijn boek op te jten. 1 Bij de Wittbnaergplatz stond de\ auto stil. Graebner Ideed het portier open. „Zoo Stiel, nu kun je den weg zeker wet al leen vinde^.” Hij knikte haar«toe en reed door, terwijl ze verward den geluidloos wegrijdenden auto na- keek. Nu stak hij een sigaar op, blies nadenkend de .blauwe kringetjes voor zich uit en schudde het hoofd. Een dom schaap, een echt dom schaap was ze toch, altijd nog niet rijp vooi haar rol vqn vrouw en moeder. Alleen aan de piano, daar viel het spelende van haar af, daar kon ze zijn, zooals hij zelf was, als een bijzon der geval hem interesseerde en zijn geheele kun nen, zijn weten, zijn geheele persoonlijkheid eischte. Misschien zbu*^ als het leven niet alles wat er aan eerzucht kracht in haar was, had gedood. Maar zoo wps er niets van haat overgebleven, niets dan een beetje snoeperij in het geheim. Daar zwierf het arme, angstige vrouwtje in <)en regen door de donkere straat en verlichte haar hart door al haar angst en zorgen te biech ten I Waarom was hij eigenlek- gekomen Misschien uit moreel© c Of omdat hij met zijn broer te dot al rijn hoop en strijd niet# meer h den, don wat iedere werkende Jat zich en zijn vrouw mocht eisebm Hfkhcb# brood l N-en. de»' dacht Slecht# beviel de man hem niet, naast wien hij de Vrouw van zijn broer had gezien. Die goed verzorgde, beleefde Felix Frank, die bij hem gekomen was, omdat hij oen voorwendsel noo- dig had voor zijn vrijheid. Bij dozijnen had hij ze in behandeling gehad, die zwaarmoedige heeren, die neiging tot embonpoint vertoonden, die rondliepen als een ontstemd muziekinstrument en de vrouwen zochten, die hiM meer of minder zacht egoïsme met geduld of zelfs- met bewon dering aankweekten. „Wat heeft die Mijnheer Frank toch bij Otto en Susel te maken F vroeg hij eens bij gele genheid ann zijn vrouw. „Bij Otto en Susel Maar msn, het is hnmers zijn beste leerling’! Dat is mijn werk, je moet toch iets dodl voorde familie F Ze deed graag^Wets, dat haar niets kostte, maar het was toch altijd te prijzen, dat ze nog wat deed. En nog daarbij vd&r zijn broer. De vrouwen waren nu eenmaal praktischer, wisten dadelijk, hop ze de’zink moesten aanpakken hij zou zich tevergeefs suf gedacht hebben, hoe hij zou kunnen helpen. En ook daaraan moest hij denken, terwijl hij werd bljgewa het Verta rt «I te best t ebririkstcffing vervangen d de ontwerper Irecteurr van van dien na i zal, om sto 4 OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. reac'ionnair# maatregelen nam tot blijvend na deel van het land, zou spr. uit alle macht be strijden. Zijn slotzin luidde blijkens het verslag van Reuter aldus„Als dit de laatste dag was, dat ik het premierschap bekleedde^ dan zou ik trot- scher dan ooit rijn op het feit, dat bet mij gege ven was in de laatste dagen en weken van mijn premierschap de macht van het rijk in te roe pen om tegen onbeschrijflijke verschrikkingen honderdduizenden vrouwen en kinderen te be schermen, die vertrouwden op het gegeven woord van Frankrijk, Italië en Brhannië en die nu God danken, dat Britannië zijn woord heeft gehou den. Het slot der rede nopens do toekomst was dub belzinnig. Na zijn poritie te hebben uiteengezet, zeide hij„Ik ben voornemens in die positie te blijven en als ik dientengevolge allen in de wil dernis word gedreven, zal ik mij steeds met tróts herinneren, dat ik in staat ben geweest om met den steun van loyale collega's in de donkere uren van de geschiedenis der natie haar geen geringen dienst te bewijzen. Deze zinsnede wordt uitgelegd als te betee- kenen, dat terwijl Lloyd George niet van plan is onmiddellijk af te treden, hij dit zal doen, als de opstand onder de unionisten rich uit- 'breidt. inkomsten van Duitschland uit de douanerech ten en de indirecte belastingen zal verlangen. Pierpont Morgan to Parijs aangekomen. Pierpont Morgan is Vrijdag te Parijs gearri veerd. Volgens een verklaring van Pierpont Mor gan, aldus meldt een Berlijnsch bericht, staat zijn aankomst te Parijs in verband met de a.s. bijeenroeping van de bankiersoommisrie, die zich met de kWestie van een internationale leening voor Duitschland zal bezig houden. HET RATHENAU-PROCES. De uitspraak. B e r I ij n1 4 OcL (W. B.) In het moordpro- c es-R a the na u voor het Staatsgerechtshol werd hedenmiddag 3 uur uitspraak gedaan. Ernst Werner Techow wordt wegena mede plichtigheid aan den moord veroordeeld tot 15 jaar tuchthuisstraf en 10 jaar eerverlies; Hans Gert Techow wegens medeplichtigheid en be gunstiging tot vier jaat en een maand gevange nisstraf; Günther wegens medeplichtigheid aan een voltooid misdrijf met begunstiging tot acht jaar tuchthuis én 10 jaar eerverlies; von Salo© mon en Niedrig^wegens medeplichtigheid tot vijf jaar tuchthuis en vijf jaar eerverlies; llsemann wordt vrijgesproken van de beschuldigilig van medeplichtigheid en begunstiging, maar wegens overtreding van de verordening omtrent het be zitten van wapens veroordeeld tot twee maan den gevangenisstraf; Schütt en Dlestel wegens begunstiging tot twee maanden gevangenisstraf; Tillesen en Plaas wegens het pleg-en van een misdrijf tegen de openbare orde resp. tot drie jaar en twee jaar gevangenisstraf. De kosten van het proces komen ten laste der veroordeel den. Vrijgesproken worden Warnecke, Steinbeck en Voss; de hen betreffende kosten komen ten laste der rijksschatkist. Fhfagmachlnepistool wordt verbeurd verklaard. De gdvangenisstraffen voxWBKtt Dlestel worden door de voorloopige hechtenis als uit- gezeten beschouwd. Uit het geopende raampje van zijn auto zag Graebner Susanne loopen, langzaam en in levendig gesprek met Felix Frank. Hij liet den chauffeur stilhouden. „Susel I” riep hij luid en bevelend. Susanne kromp ineen. Zij bleef eerst staan, kreeg een hoogroode kleur wenkte toen ver heugd met de hand, toen rij het hoofd van haar zwager voor het raampje zag, en liep op den ‘auto toe, Felix Frank kwam langzaam nader, nam zijn hoed af. „Stap in, Susel I” beval Graebner. Zij keek om naar Felix Frank. «Dat||gat “toch niet, Julius Hij vWhaar in de* rede. „ZekeF wel, het gaat best. Vlug wat, ik heb geeq tijd!" Felix Frank hield nog steeds zijn hoed in de hand. „Uw zwager neemt «x> maar kalm -van mij weg V Hij probeerde het scherstend op te vatten. Graebner knikte bem vluchtig en erg onver schillig toe. Neem het niet kwalijk, mijnheer Frank wilde mijn kleine schoonzuster slechts derv uitsparen naar het dichtbijzijnde station van de ondergrondsche. Maar voor u is loopen heel gezond. Het beste is, dwars ‘door Berlijn en weer terug Tot ziens!” Hij boog voor Susanna heen en trok het reampjg op, toen riep hij den chauffeur door de spreekbuis toe; „WittenbergplattI" <b suto gleed verder. „WH je lezmT Hij wierp het avondblad van een courant op haar schoot en haalde een notitieboekje uit «Jen kleine, Iwsenaar, om een paar aanteekeningen OVERZICHT. De Britsche draadlooze dienst meldt d.d. 14 jfctobert Lloyd George ia vandaag schitterend ontvan gen bij rijn bezoek aan Manchester, zijn ge boortestad. luien hij naar de Reform Club feed, waar hij ^spreken zou, werd hij luide toe- straten. Naar meer dan 7000 er maar geen DUITSCHLAND. De presidenteverkiezing. Het W. B. meldt, dat in een vergadering, ge organiseerd door het katholieke comité van de Duitsch-nationale Volkspartij, de partijvoorzit ter dr. Hergt zidi uitgelaten heeft over het standpunt ven de partij inzake de presidents verkiezing. Volgens de Lokal Anz. verklaarde hij o.a., dat de Duitsoh-nationalen nooit er aan gedacht hebben Hindenburg candidaat te stel len. Intusschen zou de partij allerminst bezwaar tegen zulk een candidatuur hebben, maar eerst moest Hindenburg zijn reserve veriaten. Uit den boezem van het volk moet een steeds krachtiger geroep om hem weerklinken. DB SCHADELOOSSTELLING Het plan-Bradbury. Parijs, 14- Oct (B. T. A.) De voorstellen, die sir John Bradbury bij de commissie van her stel heeft ingediend, teneinde het Duitschland mogelijk te malfen zijn begrooting in evenwicht te brengen en de mark te stabiliseer en, houden het volgende in; (1.) Bijna algeheele ontlasting van het Duit- sche budget van de uit het vredesverdrag voort vloeiende financieele verplichtingen voor den tijd van twee jaar en misschien z$lfs voor vier jaar, waardoor Duitschland,in staat zal worden gesteld credieten te verkrijgen om zijn uitgaven te dekken. (2) . Stabiliseering van de mark door middel van een regeling, volgens welke de Rijksbank goud 'zou verkoopen ip ruil voo^papiergeld, zulks tegen een vasten' koers, JMk een ge mengde commissie te bepalen. (3) . Reorganisatie van de commissie van her stel en verplaatsing van haar naar Berlijn. I De Fransche tegenvoorstellen. /Omtrent het tegenvoorstel van Barthou wordt volgens een Duitsch radiogram gemeld, dat hij 1 voor den renA-dienst der buiten- leening, die alleen eenjtaneering van de Duitsche financiën tot stawtHmn brengen, de «4 Eigenlijk had hij vader -Wat willen afbedelen. Deze wierp hem dikwijls een vijfmarkstuk toe het gefd gleed hem gemakkelijk door de ringers. Maar vijf mark, dat zou,vandaag niet genoeg zijn geweest. En waarlhij het voor rioo- had, kon hij piet zeggen, en bedriegen kon Wj hem niet Vooral vader niet! Dan’ was er aan to-dóen, dan moest hij morgen «aar Boeder. Wat zij niet vrijwillig gaf, dat nam hij *«ivuu<^g. Hij was altijdvoorbereid op een l*ar oorvijgen, maar '<|at was het minste Hij keek den auto na, juist hij kon dien nog ^kennen, als hij door het schijnsel der straat haam gleed maar opeens hield hij stil. J as tante Susel dan niet in den ondergrond de gegaan met dien man Wijdbeens 1 ■wod hij midden op het trottoir, de handen in jn broekzakken, de muts acjiter op zijn hoofd tuurde ingespannen voor rich uit, maar het •Wisel der lantaarns verblindde hem, zoodot «1 met# kon zien. Hij spitste zijn lippen om te wierP rijn hoofd in deA nek en stapte 0Vef den vochtige» binnenplaats naar I gejuicht door ^b<menigte ift de medegedeeld wordt, hadden e/m personen om toegang verzocht, hoewel yoor 300 plaats was. De rede behelsde geen definitieve aankondiging van een spoedige ont- Sprekende over het nabije Oosten zeide hij, Bat de regeering den eenigen veiligen wegnaar Ben vrede was jngslagen en die bereikt had. Hij vervolgdeDit is goeddeels te danken aan Be tact, het oordeel en de vastberadenheid van Sir Charles Harington, onzen vertegenwoordi ger te Constantinopel en Sir Horace Rumbold, onzen wijzen raadsman. Hef is mede voor een groot deel te danken aan het geduld en den ^jver van Iprd Curzon, maar en daarmee zeg ik niets tot hun nadeel het zou onmogelijk zijn geweest, als er geen vastberadenheid en beslistheid betoond was met het zenden van hulp aan Sir Charles Harington, hetgeen indruk heeft gemaakt op de Oostersche ziel. Het doel van de regeering daarbij was drie ledig; (1) wilde zij de vrijheid der engtep verze ilen* voor den handel van alle volken; (2) wi.de zij beletten, dat de oorlog zich zou uit laaiden naar Europa, met al de ondenkbare mo- 4 lelijkheden van een wereldbrand en (3) wilde tij, in Constantinopel en in Griekenland, de herhaling voorkomen van de tooneelen van on- dn.dbare verschrikking, die zich de laatste zes <u zeven jaar in Klein-Azië hebben afgespeeld. w>! gevaar en toch en vastberaden hande len. Zoowel onze maritieme als onze militaire •Utoritei/en zeiden ons, dat wij de vrijheid der pigfcen niet konden verzekeren voor den vreed- temen ^handel, tenzij wij beiie kanten bezet ’'i Turken rukten tegen ons op. De trokken terug en de Italianen volg- r- hielen. Stel eens, dat wij gedwee achter Frankrijk hadden aangeloopen. ver3er nog, de Turken hebben weerhouden Ofist- pan zouden de Kemalistische strijdkrachten te TK"”’1' c“’ Tsjanak hebben gestaan. Het volgende, wat er Jpibeurd zou zijn, zou zijn, dat Zij de engten wa ren overgestoken. Zou er iemand heen zijn ge gaan om de Turken later uit die positie te ver drijven, als zij niet hadden toeJMkgven vóór de conferentie? Natuurlijk niet. (Tok zou er iets gebeurd zijn aan den Bosporus. De Turken zou den te Constantinopel hebben gestaan. Wat daar zou .hebben kunnen gebeuren, als wij hen 'dadelijk hadden toegestaan over te steken, is te afschuwelijk om eraan te denken. Het geeft tüets te bluffen tégen een Li— bau en dat is de Turk, wat hij dan ook verder mag zijn. Ge kunt trachten te bluffen tegenover lafaards. Het geeft, niets tegenover werkelijk dappere mannen. Zij weten instinctief, wanneer gij spijkers met koppen wilt slaan en wanneer w niet. Gij kunt, als ge wilt, zeggen, dat wij heb- wijziging J—1 ,T •■••j een fout te dreigen, 60UME COURANT. 1—5 regels L55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentita la het ZatairiagMmm» M 4 bfjslag op den prijs. Uefdadigheids-edverteotita de helft vee den prfja. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN t L-4 regele M «Ito regel meer OM. Og de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en Ingesondca mededeellngea Ml eontraet tet eeer gqeturiw dan prijs. Groot# lettel» en maden worden berekend naar pteateruiipia. Advertentiën kunnen worden ingeaondan door tusechenkotnet vgp aoUedo boekhaw» delaren. Advertentiebureaus M onae Agenten en moeten daags vóór, da plaatsing aan hat Bureau rijn ingekomen, teneinde van opname vanurtwrd te alle nsehte In voorzien de eüereertrtd e hand, die nag t en Prine?'’#»» ig van de zijde chauffeurs waft vinding. te. het „Zeitacluilt i Genussmite deding voor in igerd met lóocL do te intematio# ikel niet het inkend land bÖ üge nadere hjjfi ng ten deze; in laats. vege onlangs M in een groot# iT- werd, w-lk# eitjes van vei» liervan bereid^ te bevatten, in schadelijk voor «orden. De vet# fevolge onmiéi >n vernietigd e rijn t er en het lang# ieta?Ien verpaïte geoxydeerd en! zich in kleine had. Het der dan 84 'IQ len nemen en Bonar, zijn functie van hem*’’ had geweigerd. In het hij aan Chamberlain dat hij zijn functie over kou nemen en beloof den hem allen steun, zoolang de politiek van de regeering een vredespolitiek zou zijn. Zijn ambt- genooten waren, na erover gesproken f». heb ben, van andere meening. Hij vogde eraan toe Mijn gedrag is duidelijk. Ik zal elke regee- ring steunen, die zich wijdt aan maatregelen, die geen voortdurend nadeel aan het land berokke nen, of die maatregelen reactionair of revolution nair zijn. De toekomst is moeilijk en er liggen moeilijkheden op hef pad van elkeen, maar de toestand van ons land en de wereld is te ern stig voor een ieder om, in welke partij ook, uit persoonlijke oogmerken een rol te spelen. Ik zal geen persoonlijk of partij-spel spel en. Ik plaats de nationale veiligheid boven de belangen van elke partij. Als ik, tengevolge van die positie, die ik heb ingenomen en waarbij ik. van plan ben te blijven, alleen in de woestenij afdwaal, zal ik mij altijd met trots herinneren, dat ik in I staat ben gesteld geweest met de hulp van loy ale collega's in donkere uren hulp te verleenen aan mijn land. Ik zou trotgeher dan allen zijn op het feit, dat het mij gegeven is geweest de macht van dit rijk in de weegschaal ta werpen om hen te beschermen, die ér op hebben ver trouwd en die op dit oogenblik God ervoor dan ken, dat Brittannië Groot Brittannië zijn woord heeft gehouden." Er werd luid en langdurig gejuicht, toen Lloyd George weer ging zitten. MEVROUW .ux XTWOUttLlZot LEVUT3 ZIERMY X /nu»nKMfftnwi XX MJHUSHTZU» gen en zijn succes op een tot nu to# nieuw gebleven terreindie inwendige Chirurg!#. Als Hans Graebner iets van zijn moeder ge daan wilde krijgen, dan liep hij haar op eet» Zondagmorgen zoo vaak In den weg, tot x’j hem met de hand over de wangen ><prk en vroeg: „Heb je dan heeletnaal niets teRdoen Ga dan tpnminste met mij naar de kerr I" De Zondagsch» kerkgang behoorde ook tot de plichten van haar stand, die ze ernstig op nam. Daar ze voor twee fdflBtwn betaalde en niet van doellooss iritgaveiWield. noodigde z#t afwisselend dokter Baumann, zuster Froderiktv ook wel een patiënte uit, haar te vergezellen. Ze had er slag van, deze uitnoodiglng zoo in te kleeden, dat ze op een onden leek.'Dikwijls ontving Hans het 1 gaan, eigenlijk om geen andere r< ze toevallig niemand anders gevonden hpd. ea omdat ze het vervelend vond# alleen te gaan. Maar jjlke keer mopperde hij tegen. Toen hij nog klein was, liet hij zich tot belang i#te beloven. Eens had een kerkgang mètWjn moe» der hem een paar schaatsen bezorgd,ttn «ndeC maal een racket en temxtUballen. Late/ bedeld# hij haar ook eens om geld, maar dnt was ge* weldig moeilijk. Het ontzag van, den boer voor het g#ld zal haar diep in het bloed. Ze gat het slechts uK da hand ala ae er iete gelljkwanrdigs voor terurf kon krijgen of het er mee betalen kon. He^ eenvoudig weggeven, zelfs aan haar jocMpn dat kreeg ze haast niet over het hatf t i Wie zou, zeide de premier volgens Reuter reerlmuden Óóst- Thracië en mogelijk Salonikt binnen te rukken Het was goed, dat voor aan het Tujksche leger werd toegestaan over te steken ond^r den roes der overwinning en met het bloed van Smyrna aan zijn handen, het tijd kreeg te bekoelen en dat er waarborgen werden gegeven voor de be scherming der minderheden in Europa. Onze critici zeggenwaarom hebt gij u niet verstaan met uw bondgenooten Dat hebben wij gedaan. Slechts enkele weken geleden ontvingen wij een mededeeling van de Fransche regee ring, dat als de Grieken of de Turken de neu- te aenKen. net geelt tra]e zone binnendrongen, de geallieerden rioh eerste klas vechters- dakrtegen met geweld zouden moeten verzet ten. Wfj aanvaardden dat. Wij dachten, dat zij het meenden. Hoe konden wij gelooven, dat hef slechts voor één zijde bedoeld was Sprekend over den binnenlandschen toestand zèide de premier volge^ Reuter: Als er een r moet komen inÜle regeering, zou nie- - - r,---o -, mand dit met meer ingenomenheid begroeten onderpand tenzij men het meent en het is, omdat wij niet dan ik. Ik heb een langen en moeilijken tijd mee- laridsche leenii oojc meen^en g-emankt. Elke regeering, die revolutionnaire of I Leipzig, 14 Oct. (W. B.) in de tr<. v«e« ring van het vonnis in het Rathanau-proce^ wordt ten aanzien van Ernst Werner Techow os' a. gezegd, dat hij rechtstreeks betrokken is b|| de uitvoering, doordat hij de auto met de eigen* lijke moordenaars bij het slachtoffer heeft ge# bracht. Kern was getroffen door de anliaem’ti* sche opvattingen jan Techow en had hem wel geneigd gemaakt och aan de daad deel te ne^ men, maar alleen als helper van Kern en voor diens moorddaad. Aan het Hbld. wordt uit Berlijn d.d. 14 Oct, geseind: De veiligheidsmaatregelen der politie hadden t# Leipzig een omvang aangenomen nis nimmei te voren. Zij meende n.1. grond te hebben voor de veronderstelling, dat nog op het laatst# ooganblik een poging Zou worden gedaan ter bevrijding der beklaagden. De „Oberreichsatys walt” had verscheid'’ne dreigbrieven ontvangen. De recherche had doarom d* laatste dagen d# hotels en particuliere pensions zorgvuldig doen bewaken om te constateeren of bepaalde perso nen, op wie verdenkirg rustte, te Leipzig waren aangekomen. Met name had de gevangenis, waar de beklaagden opgesloten waren, buitengewone politiebescherming gekregen en de geVangen- wagen werd ditmaal door een sterk escort# po» Utfcbeambten begeleid. Ook in de rechtszaal waren special# voor# zprgamaatregelen getroffen. De beklaagdenbank was door een cordon van politie omgaven om elk# poging tot bevrijding of ontvluchting tet voorkomen. Tegen Til leasen begint thans de instruct!# lp* zak# d# bevrijding <ter zeeofficieren Boldt M Dittmar. Naar de „Oberreichsanwolt” heeft m#a degedeeld, wordt hij verdacht in samenwerking met Kern de beide officieren uit de gevangen!# te hebben bevrijd. Bij het Verdere onderzoek der arsenlcunte pralines, die aan Günther geadresseerd waren, Is thans gebleken, dat enkele daarvan mat em zoo sterk# dosis van het vergift gevuld warsa, dat tij volkoftcn voldoende waren geweest om een mensch te dooden. Dopr een toeval evenwel waren de pralines mot de klelnri# dosis vergif bovenop gepakt, zoodat Günther en d# ander# beklaagden, behalve Warnecke, die in den af- geloopen nacht weer ernstig aan zijn hart heeft geleden, er betrekkelijk goed zijn afgekoman. .Op 24 Oei. begint voor het Stnatsgerechts* hof het proces tegen den „Kapltan-Leutnant* Dietrich en den bewoner der Burg Saaleck, dr, Stèin, in wiens woning de beide moordenaar* vansRathenau, Kern en Fischer, dén dood von den. De Incidenten van ObercasseL Dusseldorf, 14 Oct. (W, B.) In v#rband met het voorval van j.1. Zaterdag te Obercnssel waar een jong gymnast uit di« plaats bij ee« vercenigingsfeest door een dronken Belgisch soldaat doodgescho’en werd, verscheen heden* micjdag de Belgische gedelegeerd# der Rijnland# commissie uit Neuss, vergezeld van den plaat* selijken commandant bij den vertegen woord!# ger voor Obercassel vari den OberbÜrgsrmeis# ter van Dusseldorf. Zij betuigden hem en aai» de Duitsch# regeering namens d# Rijnlandcom» missie hun deelneming. ERNSTIGE ONLUSTEN TB BERLIJN. De communisten met de polk* tie daags. D.d. 15 Ort. wordt aan de Courant gemeld uit Berlijn 04

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1