I 1 i i 3 .4 DE HOLLAHDSCHE HÜISVROÜW I Ui 15114 U1TENLAND. Ml 1 EUILLETON. den Maalstroom Sla Jaargang Dinsdag 19 December 1922. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen j.s ■{J Leien (Wordt vervolgd) op on» te kijken in den sial hoe wat een zaak is maar hoe zij zich brein afspiegelt bepaalt hare waar- Veertlendaayeoh Blad voor de Huishouding. o a Prlj» per kwartaal Ir. p. past. 11*— O O Mei Boekhandel omstrek» (behoorando tot d» bM©nrkrtag 11 Van bulten Gouda de© bffiwirgtringi Roman van ÖLGA WOHLBRüCK. utoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossom. het eet 4 rs^illigen waar1 von GDI MIE lil HA VE [EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NtEUWER. :K a. i U, OUDERKERK a. d. LL, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WAD Dl NX VEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Amnestie voor de laatste krijgsgevangenen in Frankrijk. Berlijn, 18 Dec. (W. B.) Naar gemeld wordt, heeft Poincwé er thans in toegestemd, dat de laatst vijf Duwsche krijgsgevangenen, die zich thans nóg te Toulon bevinden, spoedig naar Duitschland zullen mogen terugkeeren. Naar aanleiding van dit bericht schrijft de Ger mania: Frankrijk heeft woord gehouden, hetgeen in het bijzonder reden tot erkentelijkheid geeft, wanneer men in aanmerking neemt, dat er zich bij de thans begenadigde gevangenen perso nen bevinden, die ernstige misdaden hebben be gaan. B e r 1 ij i in de Cent ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda aa 1—6 regels 1-80, elks regel meer 0.25. Van bulten Gouda dm - 1—6 regels L55. ©Ik© regel meer 0.30. Advertentita ta» bat Zatardagnnmmer tO bijslag op den prijs. Llefdadighelds-advertantiBn da helft vaa d» prijs INGEZONDEN MEDEDEKIJNGRNl 1—4 regale ƒ2.06, alka regal mmr /<U0l O> de voorpagina 60 hooger. Gewon© advartentiëa m ingezonden mededeling» b> natTset tot mar garadoemj- den prijs Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte AdycrtentiÖn kunnen wordaa ingezonden door tusachenkdmat van soiled© boatha» delarcn, Advertentiebureau» en onze Agenten m moet» daags vóór d» plaatsing aaa hst Bureau zün ingekoman. teneinde van opaama venekard te lijn ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ225, par week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad 820. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT M. GOUDA* bjj onze agenten en loopers, den boekhandel an da postkantoren. On» bureaus rijn dagelijks gaopsnd vaa 6-4 uur.j Administratis Tel 1st K| Redactie TaL 645. i ja... natuurlijk nerkte het niet, hoe handig zy zyu ing ontweck, merkte hot niet, dat zy elemaal niet bezorgd om hem maak- hy slechts genieten mocht, van het- j alleen voor zich zelf deed. De klei- an, die zich tusschcn Felix Frank en fgespeeld had, had haar van haar ervreemd. Ze had zich er aan ge- iiem uit haar gedachten uit te scha- haar wenschen en verlangens met deren man in verbinding te bren- in vroolyke of pijnlijke stemming, uitzondering voorkwam. De kalme tot gewoonte van een afgewerkten, i man was niet in staat haar bloed in ing te brengen. Ze vreesde den Zon- omdat haar man den heelen dag as, zich met haar en de kinderen be id. Van zjjn avondwerk sprak hy jn zorgen voor de lessen kende zij. ras nieuw voor haar, onverwacht of ar interessant. stof van het «Iledaagscbe lag op al en derde maal zal sla-»» g Wfngi Ier zen, by het inpakken, was de eenigste wier oogen bewonderend alles mochten zien, wanneer Susanne Graebner in haar schat ten rond snuffelde, een keus deed uit het geen zy de volgende week dacht te dra gen en te gebruiken... Hans Graebner had gladweg ieder geschenk van de hand gewe zen. „Houd de zaakjes maar bij elkaar, tante Susel, u zult ze nog noodig hebben.” En lui had haar de eerste verliezen byna met leedvermaak gemeld.. „Het gaat toch niet altyd van een IJ dakje, wat dacht u well Weet u dan niet meer, hoe het al eens gegaan is?” Van toen af hadden ze ruzie gekregen. Wanneer hg een paard noemde, sprak zij hem tegen. „Nou, als u het beter weet, tan te Susel”Ily haalde zijn schouders op. Waarom zou hij zich met haar bemoeien, wanneer zij zoo knap was... Zij werd driftig, haalde haar notitieboek je te voorschijn. „Daar, kijk maar, wat ik genoteerd had niets dan paarden, die nu aan do beurt zijn Zij koch aan den overkant bij Kallin si garetten. Die man was vreeselyk aardig, er hingen telegrammen over de rennen by hem voor ’t raam zoo waren ze in ge sprek gekomen. Af en toe luid ze nog eens een extra kansje voor vyf mark gewaagd en gewonnen. Juist die gewonnen, terwyl ze er steeds ingeloopen was met de kansen, die Hans haar aangeraden had. „Heelemaal jij met je Percy Well Prettig was dat in Keulen. Erg prettig! Twee honderd mark heb ik verloren en sindsdien is de duivel in ’t spel.” Hij raadde haar aan: „Sla een paar da gen over en dan qm flinke bom geld op Ratcliff aanstaande Zondag. Die is onfeil baar. Dien brengt iedere staljongen door Intusschen wordt hei duidelijk, dat •inde moet worden g-mankt aan de verdo manoeuvre der anti-Vlaamsche parlement» Of deze reeds tweemaal met succes bekroon manoeuvre morgen een is een vraag, waarop niemand het nog •en antwoord te geve». Met den moed de: hoop zal morgen ongetwijfeld door de Vlaamsch© fractie ir« de Kamer ren laatste j ging in het werk worden gesteld om de V mingen den weg naar Gent te versperren, mm de Vlamingen kunnen onmogelijk nog mee^ concessies doen, omdat anders van het oor» spronkelijke voorstel van Cauwelaert too als niets meer zou overblijven Ex-minist», Poullct de leider van de katholieke Vlaamsihj groep en rapporteur over het nieuwe voorstel err taa.commissie, verklaarde Donderdag en Vrijdag j.l. uitdrukkelijk, dat de Vlaming» reeds te veel hebben toegegeven. Immers, wo-dt bedoeld voorstel aangenomen, dan zal ieder Vlaamsch student in zijn laculteit verplicht zijn, per jaar zestig uren college te loopen ia het Fransch en wordt zoodoende het principe der eentaligheid van Vlaanderen prijs gegeven om plaats te maken voor dat der verplicht* tweetaligheid. Verder mogen de nu aan dn Gentsche universiteit in het Fransch doceereft* de professoren daarmee voortgaan in de toe komst, zoodot de colleges feitelijk nog circa dertig jaar lang verdubbeld zu’len blijven en <fp anti-Vlaamsche professoren gelegenheid te over zullen hebben om de Nedorlandsche colleger saboteeren. Het valt dus te voorzien, dat Vlamingen eindelijk zullen halt houden on morgen, met of zonder ministère: isis, tdt beslissing over de kern van het debat zullen wes ten te brengen. De Belgische federatie van vrouwen met unfa versitnire opleiding heeft eer motie aangeno men voor het behoud van de Franscho anlve0» sheit te Gent. De motie zegt, dat haar ophef fing hst nationasl belang zos schaden. I ENGELAND. Prins George lijdend aan appendicitis. I London, 18 Dec. (N. T. A. Drt-dlpo* Prins George, de jongste zoon ties koning% wordt hedenavond opgenomen in het King Bdward-hospitaal, waar hij vermoedelijk cei operatie zal hebben te ondergaan, omdat h| lijdend b oan appendkiiis. IERLAND. Het eorslc wetsontwerp. Dublin, 18 Dec. (R.). De lersche Senaat heeft heden het eerste wetsontwerp van het Ie» ache parlementaangenomen. Het lid, dat hef wetsontwerp inmende, was ze^r aangedaan. Spsfc verklaarde, dat deze handeling een mijlpanl b» teekende in de geschiedenis der natie. De Scnasf had iets verricht, waarvoor vele generaties vof leren hun leven hadden gegeven. Een Vrijstealsch ollider doodgeschoten. In de nabijheid van Naas (ten Z.W. van DubHg werd Zaterdagnacht volgens Reuter een officisf der Vrijstaters doodgeschoten, toen hij het dorg met zijn troepen verliet. Br werden schoten g«s lost, waarna de officier dood ter aarde stortte. Aanval op eet| ‘borgerwacht. Gewapende mannen deden Zaterdagnacht een aanval op leden van de burgerwacht in Prijsdaling te Berlijn. In, 18 Dec. (W. B.). De groothandel itrale Markthal te Berlijn onderging he den den invloed van den dalenden dollarkoers. Ofschoon de prijzen nog niet in verhouding tot de daling van den dollar gevallen zijn van 8000 op 6000, droeg toch de algemeen© nervositeit op de markt ertoe bij, dat de prijzen 10 tof 25 pCt, zijn gedaald. BELGIE. DE VER VLA AM SC HING DER GBNTSCHE UNIVERSITEIT. Uit Brussel wordt aan de N. R. Ct. gemeld d.d. 18 Dec. Nagenoeg alle avondbladen richten een laat ste woord tot de kamerleden, die morgen, naar algemeen verwacht wordt, over het principe der vernederlandsching van de Fransche universi teit te Gent zullen beslissen. De Sok, de Na tion Beige, de Indépendance Beige sporsn ds Kamerleden natuurlijk aan, hrtikel 1 van het nieuwe, door de meeste Vlamingen aangeno men, voorstel der taalcommissie te verwerpen. Dit artikel bepaalt, dat in de vier faculteiten van ds rijksuniversiteit t© Gent voortaan in hei Neder landsch zal worden gedoceerd. Voor d© speciale scholen wordt een tWbetalig wflnïK voorgesteld. Naast de bestaande FhwwcKe col leges zouden geleidelijk ook Nederlandsche worden georganiseerd. De Indépendance Beige voorspelt dat, mocht het Vlaamsche voorstek zegevieren, het jonge Vlaanderen niet mejs naar het Zuiden zou kijken, maar wel njjor'het Noorden, waar het blad alleen onv< ontwaart, en naar het Oosten, van Bissing met zijn soldeniers en zijn agents pt^- cateurs is gekomen. Een ander in het Frans® geredigeerd blad spuwt vuur en vlam op 8e Vlamingen en verzekert, dat de Amltiés Frjpv Raises reeds geld genoeg hebben ingezni/eld om te Gent tegenover de vemederlandschteAni- verslteit een nieuwe Fransche en beslijK anti- Vlaamsche universiteit op te richten/lnaar de Christen-democratische Tijd en de socialistische Volksgazet steken den draak met dit bericht en vertrouwen, met de Katholiek© Standaard en het liberale Laatste Nieuws”, dat de Vlamingen in de Kamer voet bij stuk zullen houden en niet verder zullen toegeven. Deze opvatting wordt ook gedeeld door het Liberaal Vlaamsch Verbond, dat ruim honderd aangesloten libera le vereenigingen telt, en dat heden een brief ge. richt heeft tot al de Kamerleden, waarbij het deze verzoekt, de amendementen tot splitsing -erpen en het voorstel der illeen een definitieve op lossing kan brengen, goed te keuren. >n kan zich abonne©r©n bti d©t ot N d© ÜHgev©» A. BRlNkMAt ZOOJ1, GOUDA. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING De houding van Amerika. Washington, 18 Dec. (N. T. A.). Een Chineesche muur van officieel stilzwijgen" is opgetrokken om mogelijke plannen van de Ame- rikaansche regeering met betrekking tot inter ventie in het herstelvraagstuk. New-ïork, 18 Dec. (R.). Door het ban kiershuis Morgan is een verklaring gepubli ceerd, waarin wordt te kennen gegeven, dat op de conferentie, die Zaterdag heeft plaats gehad tusschcn vertegenwoordigers van hun firma cn den Dultscncn ge*«nt Wiedfeldt, aan laatst genoemde is medegedeeld, dat er aan Duitsch land geen leuning zou kunnen worden ver strekt, alvorens het vraagstuk der schadeloos stelling is opg' lost. In verband met de geruchten omtrent de wij ziging in de houding der regeering van de Ver. St. schrijft de PetH Parisien: Eén feit staat vast. De Amerikaonsdi© regeering wenscht uit haer isolatie te komen. De adpwnistralie van presi dent Hardipg tracirt een formule te vinden, die de interventie van Amerika mogelijk maakt en gaat zorgvuldig den terugslag op de openbare meening en het congres na. Maar niets wijst erop, dat er een practische en definitieve for mule is gevonden. Het schijnt thans, dot er eenige tijd voorbij zal gaan, alvorens er iets definitiefs kan worden aangekondigd. De boe renpartij schijnt er van overtuigd te zijn, dat het economisch herstel van Europa noodzakelijk is. I Engeland en de bezetting van het Roergebied. De Britsche minister van oorlog, lord Derby, heeft volgens een Engelsch radiogram eefi in spectiereis gemaakt naar dg Britsche troepen aan den Rijn. Zijn terugreis heeft hij over Parijs genomen. Aldaar heeft hij een onderhoud gehad met den premiér en den president. Volgens de Frgnsche bladen zou lord Derby aan Poincaré en Mil lerend hebben verklaard, dat er een ster ke en toenemende oppositie in Engeland bestaat tegen de bezetting van verder Duitsch gebied door de Fransche troepen. 1 De verdeeling van Opper-Silezië, Breslau, 18 Dec. (W. B.) De commissie tot vaststelling der grenzen van Opper-Silezië heeft een beslissing genomen inzake de grens van hot Opper-Silezische industriegebied. Aan Duitschland werd o. m. toegewezen het gebied van de Kóningin Luise-Grube, zonder d© Glück Auf-koloni© en het belangrijkste deel van het B1 ei-Scharleygebied. De beslissing inzake de toewijzingrvan de Delbriickschacht» is uitge steld, totdat de raad van gezanten een beslissing zal hebben genomen op het Poolsche verzoek tot benoeming van een niet-belanghebbend des kundige. En ze deed niet meer zuo flauw, toonU vroeger, alleen noemde ze hem nog „Misicr Schorhaan maar zoo werd hy door al len genoemd en ue meesten geloofden, dat hot zyn werkelijke naam was. Het wus heel gewoon dat hü haar van Susanne vertel de, wat hjj vtiker deed wanneer hy rich kwaad over baar gemaakt had, dan wan neer hy haar mooi had gevonden in al haar nieuwe, mooie dingen. En de blonde mevrouw Percy Well luis terde opmerkzaam naar hem en ecu beet je schalks blies zy de si garotten rooi lucht en zeide„Zie je, Hansje 1 nou de vrouwen. Wanneer maar L ojes voor haar num hebben. Dat allee nun al ploizier. De man is een domkL loof me maar gerust. Die angst yoor^^-^, is heusch zoo groot niet. WWt zy hem op de mouw spelt, dat gelooft hy. En wanneer zy zich vandaag een minnaar aansehaft dan zal hjj ook niets zien.” OVERZICHT. üeuwe politieke moord I Zaterdagmid- rd tijdens de plechtige opening van de itopnstelling t© Warschau door een een aanslag op den president der Pool- publiek gepleegd. De schoten troffen mige ©ogenblikken na den aanslag stierf witsj. De dader, die sinds enkele jaren fas van een kunstschool te Warschau, or voor een extremistisch nationalist. In :hten wordt hij een bekend Md genoemd nationaal-democratische partij, terwijl Ier bericht ervan rept, dat hij van deze vaartoe hij vroeger behoorde, lid-af is in. Met man en macht wordt er reeds streefd aan den moord het politieke ka- e ontnemen, door te verklaren, dat de mogens van den moordenaar gestoord ar men doet goed, hieraan dadelijk niet il geloof te hechten en de moord is maar akkelijk te verklaren uit d"n haat der stische elementen jegens Pilsoedski en gens Naroetowitsj, die door Pilsoedski iprotegeerd. Naroetowitsj was langen geleerde en professor aan de polytech- chool te Zürich. Pas tijdens den oorlog actief aan de politiek ceel. Slechts een I ig heeft Naroetowitsj liet ambt bekleed >lsch staatspresident: cp 9 December door de Nat. Verg, met 289 tegen 221 1 gekozen. De nationalistische reactio- chtsche partijen hadden met man en iich tegen de verkiezing, dié heel wat n de aarde had, verzet. Maar hun tegen- kon niet verhinderen, dat de linkerpar- de partijen der minderheden met 289 1 ten slotte de meerd-rheid wisten te Hevige verontwaardiging werd in na- sche kringen door deze Verkiezing ge- sneraal Hnller riep de bevolking van iu op tot een feilen strijd tegen Naroe- tn wees zelfs op het recht der bevolking de wapenen gebruik te maken en zich »elpen. D?s Maandags en D:nsdags wa- edige straatdemonstraiies het gevolg teneinde Naroetowitsj te nonen af te Er ha-lden voortdurend sclvetpartijen larricades werden opgericht en het tram- moest worden stop gezet. De eerste r nieuwe regeering was den populairen istischen generaal Haller gedaan te ge- ontslag was natuurl’fk olie op het vuur antstemming der nationalistische Pool- Ingen werd er slechts te heviger door, at was het, wat dezen in den staatspre- üsprezen Naroetowitsj was democraat m nieren en al zijn ijveren was er op ge- n nationalen minderheden recht te laten ren. Wat dit betreft, stond hij dus vrij liet standpunt van Pilsoedski. Het Zwit- staatssysteem had voor Naroetowitsj ilokkelijks. In dit land waar hij gelijk in professor was, had hij waargeno- t het mogelijk is, dat volkeren van uit- ;nde cultuur en afstamming zeer wel in 'aren vreedzaam en op voor het land agende wijze samen te wonen en te He* was juist zijn rechtvaardige opvat- 1 de bescherming der minderheden, zijn verkiezing was te danken: Duit-I Joden, Litauers, Oekrainiërs, Russen De Weichsel-Awestie. Berlijn, 18 Dec. (W. B.) De bladen mel den inzake de Weichel-kwestie, dat de gezanten- raad het ontwerp der commissarissen van Enge land, Frankrijk, Japan en Italië over den toegang tot de Weichsel goedgekeurd heeft. Het zal da delijk in werking treden. Duitschland en Polen der colleges te verwei. hebben nog tot 1 Feb. tijd om zich uit te spre- taalcommissie, dat alleen Haar grootste plezier was het inkoo-, pen te doen. En daar zy het niet voor haar huis kon doen, omdat hot haar man opge vallen zou zijn, kocht zy voor zich zelf. Zijden kousen, zakdoeken, hpmden met kanten, blouse’s, fijne schoenen en lange handschoenen, ruches en sjaal. By dozynen stapelde zy haar schatten op, borg ze op in papieren doozen, haalde er eenigen uit, die zy juist wilde dragen. Elk modenieuwtje prikkelde haar. Of zy het voorwerp noodig had of niet dat stond haar gelijk. Had zy het gezien en bewonderd dan kwam de/wensch van liet bezit zoo sterk by haar/p, dat zy er zich ternauwernood van b«!wust was, dat het een noodzakelykheid/u)or haar was ge worden, dat voorwerp tót zich te nemen. De groote warenhuizen doorkruiste zy dag aan dag, als in een droom. Haar gehee- le "ziel hing aan de uitgestalde weelde en pracht. Zien, b sten, ruiken, proeven, hooren dat w» .aar leven in de namid daguren, en als zy naar huis ging, bengel den steeds kl< ine cn groote 'pakjes aan den haak van haar parapluie, aan haar pols. Het was een gevoel van honger, dien zij stillen moest. Zo was steeds in strijd met zichzelf. Zelfs wanneer zy het warenhuis verliet, zonder het gcw. ..schte voorwerp, vaar zy minuten lang omheen gedraaid had, te koopen dan werd zy op den hoek van de volgende straat weer terug ge trokken en ging zy daar tegenin, dan zweefde het den ganschen avond voor haar oogen, scheen in haar droomen nog aan’ kelyker en verleidelijker dan in wer- kdijkueid, tot zy, beu van het tegenstrib belen, in prikkelende en opzwepende be- geerigheid tot d koop overging. Het steeds rijk bedachte dienstmeisje hielp haar by het opbergen der dingen in doo- het doel, Percy Well is woedend, omdat hy niets kan toonen bij het rennen. Er op zitten en zich laten dragen dat is alles. Niet eens met spanning. Ik ben doodkalm. Liever weinig en zeker.” „Nu ja”... Ze namen afscheid voor het Romeinsche Café. Hy was eigenlijk nog graag oen eind je met haar mee gedaan, maar zy had af scheid van hem genomen, met een korten handdruk en een vriéndelijk knikje zooals vrouwen afscheid plegeh te nemen, wan neer zy niet vergezeld willen worden. Hy was niet meer een kleine jongen die blind was voor het karakter der vrou wen. In den omgang met mevrouw Percy Well was hy snel ryp geworden, was pre cies op de hoogte van de verschillende ver houdingen tusschen man en vrouw. Nu be greep hy ook veel dingen, waarop haar openhartige mededeelzaamheid hem op merkzaam maakte. Eens had hij mevrouw Percy Well van Susanne Graebner verteld. Toen hy moe was van het paardrijden en zy op haar divan in den kleine salon lag, oen sigaret in den hoek van haar mond, trager dan anders en een beetje zachter. „Wil je wat drinken. Hans? Haal maar wat, sherry of limonade. Maar langzaam aan maar, dat je geen ziekte op den hals haalt” Altijd w.! zy bezorgd over hem, wat hem vertrouwd jjk maakte. Zy kon einde loos luisteren .wanneer hjj haar van Jim my vertelde, stelde vracen, die haei belang stelling bewezen, gat hem raadgevingen omtrent het voeder, belde den veearts op, toon Jimmy een aanval van influenza kroeg, de eerste regendagen, cn stond zelfs ’si." *2 1 - --1 v— het net paard ging. brachten eensgezind hun stem op hem uit, om dat zij wisten in Naroetowitsj een eerlijk verde diger hunne: belangen te vinden. Dit was be grijpelijkerwijze niet naar den zin der nationa listen; zij noemden hem den Jodenpresident en trachtten hem op allerlei wijze onmogelijk te maken; de moord is dan ook in de eerste plaats toe te schrijven aan de atmosfeer, die werd ge- schapen door de generaals Haller, Seligofski en Korfanty, wien het niet gelukt was een hunner hyper-nationalistische vrienden op het kussen te brengen. De liberale, menschwaardige be handeling, die Naroetowitsj den minoriteiten ten deel wilde laten vallen en waardoor hij een ster ken, eensgezinden Poolschen staat in ’t leven wenschte te roepen, was den reactionairen een doom in het oog; dezen wilden de minderheden liever op brutale wijze onderdrukken, minderhe den, d:e een vrij groot deel uitmaakten van den door de Entente in ’t leven geroepen nationali teitenstaat, die een bolwerk moest vormen tegen Duitschland. Reeds dadelijk na de verkiezing van Naroeto witsj begon de nationaal-democratische en ver dere reactionaire pers een ophitsings-campagne tegen den staatspresident. Daden van geweld gingen met deze Hetze gepaat<f *Voornl de stu denten van de hoogeschool te 'Wrschau Heten zich hierbij niet onbetuigd. Eerst probeerden zij hierbij door de aristocratie gesteund te beletten, dat de verkiezing ten gunste van Na roetowitsj uitviel, maar toen dit niet lukte, trachtten zij hem dermate te intimideeren, dat hij afzag van de eedsaflegging. Ook deze po ging leed schipbreuk. Het antwoord der reactio nairen hierop was/dat in de straten éan War schau woeste tooneelen plaats hadden, alsmede daden van geweld. De excessen droegen vooral e®n geprononceerd anti-semietisch karakter en het is voor een goed deel te danken aan het op traden der socialistische arbeiders, dat aan de tyrannie der reactionairen, althans zoo naar het uiterlijk beoordeeld, een einde kwam. Ook el ders in den lande, te Posen, Kattowitz en Kra kau, gin£ men op laffe wijze tegen de Joden te keer, terwijl tevens tegen de minderheden voortdurend met man en macht werd geageerd. Als slachtoffer van deze stokerijen en het brutaal zich uitleven van de reactie is thans Naroetowitsj gevallen, zooals een aantal maanden geleden Rathenau door verwan te kringen in Duitschland werd vermoord. De politieke moord is dus opnieuw gebruikt om menschen met edele bedoelingen, die zich laten leiden door de nobelste opvattingen van recht vaardigheid en redelijkheid, uit den weg te rui men. Polen kan bij deze en dergelijke te veraf schuwen daden nimmer wel varen. Stellig zal de loop der gebeurtenissen in 't land der harts tochten wakker maken en in èen gedesequiH- breerden staat als den Poolschen, die is saAmge- voegd uit een overvloed vnn nationaliteiten, kan een revolutie heel makkelijk ontvlammen. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, wanneer eerstdaags onlusten uitbreken en pogroms sche ring en inslag zijn. Ook de arbeiders zullen stellig niet dadeloos toezien en dat de staat van beleg is afgekondigd, is een duidelijke indicatie van den precairen toestand in Polen. Het is bedroevend, dat de rustige ontwikkeling van Polen thans opnieuw op ernstige wijze wordt verhinderd door den moord op Naroetowitsj, een der meest verzoenende en redelijk-denkende en «^handelende Poolsche politici van dezen tijd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1