I II Q[ MlUMSCIl HKfflH Veertiendaagse!! Blad voor de Huisnouding. 1 CUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN LMBACHT, BERKENWOUDÉ, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEU.E, NIEUWER. a. d. Un OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. B1TB ei* Jaargang a. d. IJ„ OUDERKERK H EN LAND. I I J1LLETON. •i i I I' n Maalstroom ^,‘r^ bü» ®sFj M ;!W i in dezen of genen vorm zint op niet te vinden voor dien trek een (Wordt vervolgd.) is het kluchtige in het roerende >nder het laatste te verstoren. Vlak voor het ■enuwachtig- waaraaa H Roman van )LGA WOHLBRüCK. erde vertaling van Mevrouw esse link—van Rossom. o Pro per' kwartaal Ir. p. peU. I W- o O O A ZOOR, uOUD i, twee miHioen voor de vnn den nood dor Duit- GOUBSCHE (JOUK1NT. AUVKKlKNTlEPKUHi Uit Gouda omatrafcaa (bshooranda Ut <iea bwnnrtrmg j—6 regels LBO, elke regel meer 0*25. Van buiten Gouda en de» hex«rgkpn>j 1—6 regel» L55, elke regel meer 0.80. AdvertenUta ia het Zaterda<Buimnar 20 ^'jfilag op den prijs. Mefdadlgheidz-advcrtentibn da helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENt 1—4 regel» ƒ2.06, elke regel dot /LM Or de voorpagina 60 hooger. G -won» ad verten tien en ingezonden mededeelInge» bQ contract Ut «aar fwiwtur* - dra prija Groote letten en randen worden berekehd naar plaatarulmta. Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tuMwhenkomrt van aoüede boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten daag» voor da plaatsing aan het Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd U sda lansje”.., i was om je dood te lachen! ar geen tweede... nsje.t. waarom koopt zfl dan i wanneer zy die haar eigen i laten zien! Haar man iet zfl aardappelen voor, terwijl zjj stad ys rit te eten. Waarom geld dan niet op... zeg! Om- goed smaakt... het leven. En daarbij niet noodig 1En ns daarvan bi x, dbaMfiok.wel gvt.u. OVERZICHT. uiteenloopende berichten betreffen- van Amerika in verband met de schadeloosstelling, waardoor dan hun positie van afzijdigheid zouden jven nog steeds de ronde doen. De erichten, die niet minder inhielden lerika een leening aan ken of althans een turen, hebben een optimisme ge- llicht wel eenigszins voorbarig was. be- aebner stoof tegen haar op: it zeggen... minnaar? U bent Hij tikte met zijn vinger te- •hoofd, erg kwaad, dat hjj met ockeyvrouw over een famihe- q had. Over paarden kon hjj iten over jockey ’s en trai- och niet over Susanne Graeb- >en vrouw, die den naam van •oeg... neen... dat ging niet... mevrouw Percy Well lag ech- ■en van het lachen op haar di- j overleg te treden over leeningsmaatregelen. Misschien dat de onderhandelingen pas leiden tot concreter voorstellen, wanneer eerst Har vey, de Amerikaansche gezant te Londen, als mede Baldwin in de Ver. St. zijn aangekomen Natuurlijk is het dan ook waarschijnlijk, dat de kwestie der intergealiieerde schulden met het vraagstuk der schadeloosstelling wordt ver bonden. In elk geval blijkt wel uit de tallooze betieffende berichten, dat in Amerika het in zicht steeds meer terrein gaat winnen, dat er nauwe relaties bestaan tusschen Amerika'» en Eu; opa’s belangen. it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen iBONNEMENTSPRIJSi per kwartaal L25. per week 17 cent, met Zondagsblad kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper gwchirdt. mco per poet per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad 8.80 abonnementen worden dagelu’k» aangenomen aan ons Rureaut MARKT 1L GOUDA; onze agenten en looper». den boekhandel en de postkantoren. Inxo bureaux z(jn dagelijks geopend van 6—6 uut.| Administrate T< Int 321 iacti» Tel 646. Aardig waa «Ö-- onnooiei en onbe holpen, wanneer zy «uiar paarden inlor- meerder; haal ‘anders dan al die zelf bewus te, hoogmoedige sportdamea, die wel i» waar even weinig grepen, maai- er o|MT- vangen uitdrukkingen uitgooiden, ata otidc jQckey'L Gisteren, heel toevallig had hjj hw weer bij Kadin gezien. Of zij ook in Grünewald naar het rennen kwam ky- „MWhlen... had ge^egdf maar haar man interesseerde rich eigenlijk niet voor zoo iete. Ityt WM ftWecn m«ar een h unc- Hjke hartstocht voor baar. Een leuk type was dat! En hij had den raad gegeven, omerg veel op Ratcliff to Mttou, waarop zuV; ktiikt had: „Ja, dat wem ik al... RatoUff natuurlijk!” Maar e n paar uur later had hy iets ge hoord van een M dtrac door Schöppke. Hij had niet Ion gelaten, maar, na het gesprek met.pievrwuw Percy was het duubdijk de jockey haalde den gehaten trainer streep door de rekening, en zóó zeker was Ratcliff niet! DUITSCHEAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De termijn van 15 December voldaan. Naar Havas bericht, xijn 15 dezer aan de Bt Coqynissie van herat»! door de Kriegslnsten- r“ kommissiën de Duitsche schatkistbiljetten over handigd, die op dien datum verschuldigd waren. Deze beloopen in totaal een bedrag van 52.087.564 goudmark. Het totale verschuldig de bedrag was 60 millioen goudmark, maar het verschil tusschen beide sommen is reed» door andere Duitsche betalingen vereffend. Besprekingen tusschen de Duitsche regeering en de vakvereenigingen alsmede de industrie. Naar het Berliner Tageblatt blijkens Wolff mededeelt, zou de rijksregeering zich gisteren middag met het vraagstuk der schadeloosstel ling bezig houden. De regeering heeft zich, be halve met de vertegenwoordigers der werkge vers, ook met de vakvereenigingen in verbin ding gesteld. Naar 't blad verneemt, hebben deze laatste reeds bij het I.V.V. het tegenwoor dige stadium der onderhandelingen over de schadeloosstelling ter sprake gebracht. Donder dag a.s. zullen de .«beraadslagingen der rijks regeering met de offideel* vertegenwoordigers van den bond der Duitsche industrie te Berlijn weder beginnen. Berlijn, 19 Dec. (W.B.) Naar het Berl. Tagebl. verneemt, hebben de besprekingen tus schen de rijksregeering en de industrieelen en bankiers bovenal gehandeld over de kwestie van een binnenlandsche leening, die in hoofdzaak ten doel zou hebben het Duitsche kapitaal, dat zich in het buitenland bevindt, naar Duitsch- land te doen terugkeeran. De gedwongen leening. B e r 1 Ijn, 19 D ec. (W.B.)’De rijksraad heeft het wetsontwerp inzake 4e gedwongen leening goedgekeurd. Onderhandelingen met Litnuen. Dresden, 19 Dec. (W.B.) Hedenmorgen is hier onder leiding van den Litaitschen gezant SchaulTs een Litausche delegatie aangekomen, die met Duitschland onderhandelingen zal aan- knoopen over het sluiten van een rechtstreeksch verdrag. Deze onderhandelingen zullen van Duit sche zijde door den Ministerialdirektor bij het departement van buitenlandsche zaken worden gevoerd. Het Rijnlandsche separatisme. Par ij s, 19 Dec. (Havas). Uit Bonn wordt aan de Matin gemeltL dat 1500 gedelegeerden van verscliillende groepen der rfepublikeinsche partij ih Rijnland Zondag een vergadering heb ben gehouden, waar verzet werd aangeteekend tegen het tractaat van 1815, en waar uiting ge geven wercl aan den onwankelbaien wil om zich te bevrijden van het Pruisische juk. Alle spre kers, in de eerste plaats §meets, de secretaris der partij, bezwoeren de geallieerden om zich te verzetten tegen onafhankelijkheids«ischen der Rijnlanders, wezen op de onjuistheid van de be schuldigingen jegens Frankrijk en België, dat dezen het bezette gebied zouden willen annexee- ren en veroordeelden de Puitsche pogingen om de Rijnlanders tegen de geallieerden op te zet ten. B e r 1 Ij n, 1 9 D e c. (W.B.) Bij de ojn-ning van den provincialen landdag van Rijnland heeft de OberprHsident Fuchs verklaard, dat het volk in Rijnland nooit wegen zou betreden, die niet overeen te brengen waren met de liefde voor het stamland en de nationale eer. Hun innerlijk kwam in opstand tegen vrijwillige of geweldda dige afscheiding van het Duitsche rijk en den Pruisischcn staat. Wat onze vaders waren, zijn wij en zullen onze kinderen blijven. Een po« ging om deze toestanden te veranderen, zou een Europa zonder vrede scheppen. Een conununisten-congres. orgaan het conj :he partij op 28 J verder gestemd werd, vioeg Tschoffen h<’ van zijn amendement uiteen trwettrn. Er kwam groot r tmoer in de zaal; de afge* vaardigden schreeuwden elkaar met toenemend» heftigheid toe. Voor het amendement Tschoffen,-waarbij veM dubbeling van zekere colleges' der verschillend» faculteiten werd gelast, ts de prioriteit van sterns ming gevraagd. De ministers Masson, Neujenn, Devèze en Jaspar bleven zitten als bewijs, dat zij er mee instemden; d< ministers Vandevijver» en Franck stonden op. Op de banken der libe ralen en socialisten werd hevig rumoer gemaakt. Een onbeschrijfelirke opwinding heerscht» in d» zaal. Een levendige woordenwisseling ontspon zich tusschen Hymans en de liberale minhters. Hymans beleedigde Franck. Als de rust hersteld is, wordt de prioriteit toegestaan, inaar het amendement wordt verworpen u t 146 tegen 17 stemmen en 19 onthoudingen. De Kamer gini daarna over tot stemming nver het eerst» arti kel van het ontwerp der commissie. Brussel, IO Dec. (B. T. A.) De Kamei heeft het »erMe gedeelte van het eerste artikel van de wet op de vervlnamsching der «niven» siteh te Gent, waarbij «n deze ‘universitet colleges in het Vhunwch zullen worden ge geven, aangenomen met 89 tegen 85 stemmes en zee onthoudingen. Het tweede gedeelte van dit eerste artikel, waarbij de Fransche college» in bijconder» vakken aan de univenriteil te Gent worden g»> handh»af<L te zonder hooldelijke stemming aan genomen. Het geheele artikel te daarna aangn* nomen met 85 tegen 85 stemmen en 12 onthoer Brussel, 19 Dec. (B. T. A.) Trngevolg» van het levendig ii'cident in de Kamer heeft <1» minister van koloniën Frunck zijn getuigen aan Paul IlynMMM gezonden. FRANKRIJK. Kabinetsraad. Pa r ij19 Dec. (B. T. A.) De minister» vamen hedenmorgen op het Blyitee onder pre, .o., rd..’.*.— -J bijeen, roinc. o stelde den raad op de hoogte van den bultenlundschen toestand. ZWITSERLAND. De legerwet. Bern, 19 Dec. (B. T. A.). De National» fenad heeft het regeeringsvoorste! aangenomen nopens het rapport van generaal Wille over den aclieven dienst tijdens d n duur der mobilisatie. Hij heeft een motie aangenomen, waarbij wordt verklaard, dat de suprematie van de burgerlijk» overheid bij alle kwesties wordt gehandhaafd, die niet van zuiver militairen aard zijn en een motie, waarbij aan de regeering wordt gevraagd, of er geon aanleiding bestaat om tusschi.n den staat van vrede en den slaat van oorlog enn staat van gewopende neutraliteit aan te n?men. De Kamer heeft een voorstel verworpen, waarbij werd bepaald, dat de bonds raad en niet het par lement den generaal zal verk.ezen. ENGELAND. Prins George geopereerd. Prins George, 'skonings jongste zoon, is he* den met succes van upper d’rit is geci* r-’dr „Doe je mond open, lieve!” Ze was altijd erg verliefd op hem, wan neer zy hem in zyn pakje op een mooi paard zag. Maar hy was niet te vinden voor dien verliefden scherts, hield zyn hand op. „Geef maar.’.’ „Ouwe brombeer 1” De zweep viel hem uit de hand, dc stal jongen bukte zich, intussehen deed hy wat a4n den beugel, streek met den vinger over de zool van zyn schoen. Mister Juck strom pelde naar .hem toe, fluisterde: „In orde, Percy, hè?” Percy Well antwoordde niet. Die kerel stond hem vandaag bepaald tegen. o Als hy alles nu maar ongedaan had kun nen maken... Liever had hy den trainer eens flink onderhanden genomen. 1 Maar op Ratcliff achterblijven by die paarden, die meeliepen, daaraan geloofde geen mensch.” Maar nu had hy de brillanten van zyn vrouw er aan gewaagd en zy had ze hem gegeven met een liichtigheid, die in hun kringen gebruikelijk was. Vandaag glin sterden zy in de ooren en morgen waren zy het kapitaal, waanhee men winst behaalde. Waarom zou zy niet twee duizend mark op Ratcliff inzetten! 1 iets was zekerder dan dat. Alleen aan den totalisator niet dat drukte’ het toeh al geringe bedrag Maar verdeeld over verschillende bookmakers hier drie, daar z> daar achthonderd en op vreemde namen... dat deed de kleine Schöppke ellemaaL Dag Schöppke!” Ze wenkte hem van verr», met haar rech ter in witten handschoen gestoken hand, terwyl zy met haar linker-het zadel van hij haar man vasthield. Nu kwam graaf Sa- En daarvoor heeft zy haar domkop van een man heelemaal niet noodig. Zoo is het, mijn jongen”... Daar stond Hans Graeb- ner nu voor het Rpmeinsche Café en keek Susanne Graebner na, hoe zy in wiegenden gang, het coquette hoedje schuin op het kastanjebruine haar, de roode parasol in den arm, sierlijk over de straat stapte een heel andere d^n toen in de Bismarck- strasse een zoo Iheel andere... En bü geen van hen, die de mooie elegan te vrouw nu tegenkwamen, nog eens omko- ken en dan tegen den roerloos, op één plek «taanden jongen liepen, was het ooit in» de gedachten gekomea, dat deze veertienjarige knaap het was, waaraan die mooie vrouw daar, haar aanlokkelijke charme te danken had, dat deze onschuldige schooljongen het was die haar uit de zorgwekkende, maar behoedende bekrompenheid van een huis weggerukt had en haar mooi, hon gerend naar leven en liefde, aanlokkelijk en begeerlijk aan alle gevaren, avontu ren en verleidingen van de straat overge leverd had. De zon scheen brandend heet op het Gru- newald-terrein ,toen Percy Well in zyn keurig blauw-wit jockeypakje de weeg schaal afstapte. „Au”... riep hy uit, toen hij in het zadel zwaaide. De trainer riep hem toe: „Well... u slaapt!” Sinds de groote ruzie zeiden ze u tegen elkaar. Percy Well trok zfcn sehoudeM op, boog zich naar zijn vrouw toe. 'Lra dikwüta mo verfrioohwide pil, wam eer het warm was. rennen: dat verdoofde zün heid. Afld» drankmaht „Dag mevrouwtje.Er wordt gezegd dat Percy naar Weenen gaat. Ts dat waar Ze lachte, heelemaal rose, onder haar 1 witte voile. „Weenen... L.; ’ey... Parijs... Waarde graaf we hebben een aardig stapeltje telegrammen thuis. Waarheen, dat weten 1 we nog niet, maar het zijn niets dan goe- 1 de vooruitzichten. Onder de dcrtigdu’wcwl doet hij het niet meer.” Zo vertelde hpm de geschiedenis met den trainer Dat was er een! Op elk succes maakte hy ten volle aanspraak. De jockey’s waren zyn sh*ven met veel meer dan malknechten. Man den vyl champagne liet hij zich thuis stu ren, gouden sigarettenkokers, kostbare wan delstokken wie flink teestöpte kroeg het rjewcnschtc paard reed in de gcwcnsch- te wedren. Gratificaties streek hij alleer np -- voor den jockey bleef er niet veel meer over dan een fooi. „De eigenaar is een oude manegcheid, die zich nergens ;k om maakt Met ver knopen wordt het klaar gespeeld. En zoo grof! Een f t. >rite, en r omheen niets dan minderwaardige hengsten. Dien vent moest men eens op de vingers tikken. Maar natuurlijk een altijd soupers met champagne voor de redac’ uren vn om de acht weken een andere h’dsvrouw. Op b-t Mik is* het die ute n nwere, en z -te daar hy de weeg- aal.’ iluar felle haat tegen zwarte Lena kwam weer hoven. Saliani glimlacht», tikte met zijn vinger tegen den rand van zyn hoed en ging ver- de’ Hii stelde vandaag geen belang in het rennen, hij zoeh hmr e< kb in», mooie ▼rouw, mef licht min haw. die hy meer malen in een care en in den sigarenwinkel opeesche ontreddering een einde terwijl aan den eenen kant, blijkens tericht, Poincaré er officieel van dat Amerika niet ongenegen is der schadeloosstelling te overwe- rzijds door het bankiershuis-Mor- daring openbaar gemaakt, waarin edeeld, dat ter conferentie van j.l. schen vertegenwoordigers van ge- ërshuis en den Duitschen gerant «n laatste is meegedeeld, dat aan geen leening zal kunnen worden mrens het vraagstuk der schade- b geregeld. Dit laatste is een te- >ericht voor Duitschland, dat juist ddel van b.v. een Amerikaansche •chadeloosstellings-kwestie hoopte jen. Doch stellig is er in Amerika land; Harding moet een voorzich- voeren en veel meeningen ont- Senaat is een vrij sterke oppositie ca’s interventie in Amerikaansche d«n; vel» senatoren zijn ox». van ie bewapeningen in sommige geal- t eeist wel eens aanmerkelijk mo- gereduceerd, voordat aan Europa tand wordt toegestoken. Men heeft en zaken natuurlijk vooral Frank- Dg en met name kan in vele Ame- ingen de eventueele bezetting van id allerminst de goedkeuring weg- laar, dat de president der Ver. St. ider meer met een direct en defi- zake een leening aan Duitschland kan komen. Het waarschijnlijkst is l er met ijver en omzichtigheid t en dat er op weinig geruchtma- buiten blijkende wijze onderhan- esprekingen zijn ingeleid, die van- nooreerst een zeer moeilijk en de- sr dragen. De onverzoenlijken in lit is de eisch eener goede tactiek .iet dadelijk met vast-omlijnde sn overrompeld, omdat een krach- die terstond het gevolg ervan verwerkelijking der plannen leelijk Iwarsboomen. Zeer aannemelijk is in een New-ïorksch Reuter-tele- lezenhierin wordt de mogelijk- n, dat Harding van zins zou zijn sngs diplomatieken weg vermin- mgen van 't bedrag der f dp grenzen vast te stellen van prestatievermogen^ alvorens in - Het communistisch orgaan Rote Pahne publi ceert een cproep voor het congres der Duitsche communistische partij op 28 Jan. te Leipzig. De eerste vrouwelijke advocaat. Berlijn, 19 Dec. (W3.) Uit München wordt aan het Berl. Tageblatt bericht, dat daar als eerste vrouwelijke advocaat dr. Maria Otto den eed heeft afgelegd en nis zoodanig is toege laten bij verschillende rechtbanken. Uit het Hamburgsche hotel bedrijf. Hnmburg, 19 Dec. (W.B.) Donderdag blijven de restaurants en kokszaken te Hamburg vnn 's middags 12 uur af gesloten, n|j protest tegen de door de regeering ingediende wet op hef cafébedrijf. Alleen de hotels blijven voor vreemdelingen geopend. Prijsverlaging te Berlijn. Berlijn, 19 Dec (W. B.) De Bert. Zeitong um Mittag deelt mede, dat hedenmiddag de prij zen voor boter en margarine met ongeveer 150 it -k per pond zijn gedaald; reuzel werd ver handeld tegen 450 mark onder de noteering van Zaterdag. In het abattoir konden vele groo te slagers hun waren niet kwijt rakdn, omdat vele winkelslagers niet wilden koopen. Voor koloniale waren verwacht men, dat de volgende week de prijzen belangrijk zullen lerugloopen, vooral voor koffie en rijst. Leniging van den nood. Berl ij n, 1$ Dec (W. B.) De directie van Vra den B-rghs mnntsclmpplj heelt den rijk.- preident een som enn »t«n n«,'< ter yan Mi||etMMl beschikking gesteld ter leniging van den nood 1 in Duitschland. In overeenstemming met de stichters heeft de rijkspresident hiervan 3 mil lioen toegekend aan de Duitsche centrale voor de verzorging der jeugd, vereeniging lot leniging v sche wetenschap. BELG1E. DE VERVLAAMSC111NG DER GENTSCHE HO0GESCHOOL. Brussel, 19 Dec. (B. fA.) De Kamer heeft heden de besprekingen hervat over het wetsontwerp betreffende de hoogoschool te Gent. De zitting was zeer woelig. Er vielen tal rijke incidenten voor. Een zeer verwarde dis cussie ontstond naar aanleiding van het nieuwe amendement-Tschoffen. Vandcrvelde stride in het laatste ©ogenblik voor, dat de merid-rheid zich zal hereenigen. Dc Kamer heeft met 97 tegen 82 stemmen en vier onthoudingen het ameWdement-Hymans ver worpen, waarin wordt voorgesteld, dat nnn de univeersiteit te Gent de colleges voor een deel in 't Fransch, voor een ander deel in het Vlnnmsch zullen worden gegeven. Voordat er De optimistische verwachtingen, die den laatsten tijd heerschten met betrekking tot het verloop der conferentie te Lausanne, is weer eenigszins getemperd. Leek het aanvankelijk, dat de vrede in zicht was er waren reeds be st wegen tracht te zoeken, opdat richten, die gewaagden van het Reekenen der nn«esrhA nntrozlrlari'n» preliminairen voor Nieuwjaar thans doen weer nieuwe feiten deze hoop zoo al niet in rook vervliegen dan toch verminderen. Terwijl men in geallieerde kringen er zeer mee inge nomen was, dat de kwestie der zeeëngten naar ’t scheen op een gemoedelijke manier spoedig zou worden opgelost, zijn de Turken en Russen thans met nieuwe tegenvoorstellen gekomen. Vooral de laatsten zijn met een uit voerig stuk voor den dag gekomen, dat vrij wel neetkomt op een negatie van ’t geallieerde plan. Zij staan erop, dat de zeeëngten voor al'.e onderzeeërs, oorlogsschepen en militaire vlieg tuigen zullen worden gesloten. Alleen bij hooge uitzondering zouden de Turken dodi niet voor militaire doeleinden aan kleine oorlog»* schepen beneden zesduizend ton kunnen toe staan, in beide richtingen door de engten te varen. De Turken zouden verder hef volledig recht tot verdediging hebben, terwijl de ver dragsluitende mogendheden tevens op zich zou den moeten nemen drie maanden na aanneming oen internationaal verdrag te sluiten, waarbij de Zwarte Ze» tot een gesloten zee der oever- staten wordt verklaard. Men ziet dus, dat de Russische eischen volkomen Jë^en de geal lieerde voorstellen, die wij indertijd in een overzicht hebben vermeld, indruischen. Doch ook, zooals wij zeiden, hébben de Turken be zwaren tegen de geallieerde voorstellen. Wel kunnen zij genoegen nemen met de demilita- risatie der engten, doch slechts op beding, dat Turkije geen verdere bepalingen worden opge legd, die een beperking zijner defensiemiddelen medebrengen. Ook wil Ismet pasja de Zee van Marmora niet als zeeëngte zien beschouwd. Af gezien van de gedemilitariseerde zones ver langt Turkije met betrekking tot genoemde zee van Marmora, dat zijn defensierecht niet wordt aangetast. Ook hebben de Kemalisten er be zwaar tegen, dat Samothraki, ïmbros en Te- dedos onder vreemde soevereiniteit komen te staan ze achten dezfe eilanden een integreerend deel der Dardanellert, terwijl zij evenmin kun nen gedoogen, dat Lémnos ooit den Grieken tot een vlootbasis zal djenen. Wanneer men hietaan toevoegt, dat ook de kwestie der minderheden nog moeilijkheden medebrengt, dan is het stellig niet te boud vastgesteld, wanneer wij als onze opvatting te kennen geven, dat er met Kerstmis nog g»en schade-1 vrede in 't nabije Oosten zal zijn. Duitschland dergelijke lee- llicht wel eenigszins voorbarig ichijnt uit den overvloed van rvan wij nu en dan een bloemle- toch wel zooveel z(jn op te maken,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1