DE HOUANDSCHE HÜISÏPUÜW IEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTRELEN Donderdag 21 December 1922. 61* Jaargang 16116 BUITENLAND. ’EUILLETON. den Maalstroom *2 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen alleen het (Wordt vervolgd.) >ro- nie- Het natuurlijksté* is rein; turlijke is walgelijk. Roman van OLGA WOHLBRüCK. autoriseerde vertaling van Mevrouw Wessel ink—van Rossom. Veertiendaagsoh Blad voor de Huishouding, u o o Pr<|s gee kwartaal fr. p. pmrt. t Ir-W O O O W Sm kan *l»uMna H 4n' SMkk. U o« Kï 4. oTwmn 4. ZOOM. GOUD POLEN. DE PRESlDENTSVERWEZINa Wor.ch.u, 20 t>. c. (B. T. A.) Worfrf.» chowski, lid van de Witoa-partij in het vroto gero minhtcrio-Paderewski, werd gekozen iét ABONNEE. ISPRUBt per kwartaal ƒ22». per week 17 cent, met Zxmdarshlad per kwaïlutl j —LU. per week 22 ©ent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Juanco per pust por kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad 8.80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA, bij <mu agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van JU—4 uur.; Administratie TeL Int J2; Redactie TeL 648. 1 n moest hy aan. die kleine vrouw den- Als hij haar zag, gaf hij haar een Zoo’n dom, klein persoontje! Ver- i al haar zakgeld met wedden, als nd... uwens die weddenschappen... geeuwde. Sinds vier jaren was hij naker” eerst „schrijver”, toen ndig. Zijn titel had veel gedaan: graaf Saliani! Dat was reclame em op de renbaan. Hoe men klanten ij gen, dat had hij als handetereizigex. 3, toen hij nog in witte goederen deed len mijnheer Spohnagel, en hoe men vrouwen omging dat had juffrouw Spohnagel nu mevrouw Jell hem 1 Het souvenir van haar had hij nog. ewaarde hij zijn heele leven! Met de enaanbidding was het uit die was hem uitgegaan. in zijn tegenwoordige baantje had hij grondiger leeren kennen, die vrou- jegeerig, zinnelijk, sluw en zelfzuch ten de meeste*. het kleinste aantal hunner onder in zich. Uit dan haat, verachting, die zelf sprong er af, doodsbleek, rende naar voren... Ken slikkende stem steeds de zelfde steunde slechte nog „Kolonne... Kolonne.” ...Percy Well boog opzij... Kolonne viel, begroef den jockey in het zwart-roode pak je onder zich... een helgroen dook plotee«j ling op een kreet uit duizend kelen weer galmde ah een bliksemstraal schoot een slanke appehehtnuncl met een ruiter int groen tricot door het doel... Verwenschingen, lachen, uitingen van schrik en woede trilden in de lucht in dui zendvoudige klanken. Programma’s ritsel», den en knetterden als dorre bladeren in den storm. Nr. 18. Oranat... Jockey! Kriss.niemand kende 1 t paard, niemand den jockey. Percy Well, aschgrauw in ’t gelaat z^n o .gen strak en stomp op den hals van xyt| paard gericht, morde niet onder den storm van gefluit en scheldwoorden, die hem ver-k volgden. Prijsverlaging. Berlijn, 20 Dec. (V. D.) Tengevolge van den achteruitgang van den dollarkoers is eene prijsverlaging ingetreden bij vele Duitsche wa- aan gegeven het uiterste gegaan én de Tur- n. 1. de nes, die de ge- geallieerden tegen; zij ver- Turkije de Aziatische kust van Marmora mag versterken, ean de Erweland <m de MiddLu. I. g u«d. Oo. «Jr* melding g«n««k< m mn MormM in lx* Knn.nl, WMr «1. «ebepen nmt inoeilgUnde» te kampen hebben. NOORWEGEN. Nansen’s Nobelprijs voor den vrede, Ch-ristiania, 20 Dec. (V. Dr) Dr. Fridtjof Nansen Meld gisteren m de feeetZMl van <fe univendM* «'hier rijn Nobefciwde. Voordat <kr, Nmwen rijn nerte hkU, decide de rector vn* de universiteit, Fredrik Star *v presided van dd Nobel-Commiaaie van het Noörsche Sterling mede, dat de uitgever Chr.. Ericksen te Kopevw hagen de Nobol-commlsate had medegedeel^ dot hij een warm aanhanger is van de wedt* beweging *n dat hij ah wannk-ering voor h«* writ van dr. Nansen een bedrag ter beacWfe* king van de commissie beeft evetf groot als de Nobelprijs, n.l. 122,482 Deenschg kronen, over te dragen tuin dr. Nansen. Briefte sen, ter vergadering aanwezig, werd luide toee gejuicht. In zijn rede verWamde Nansen, «tet wij than» th een toestond verkeerm, sooafa na <b Napm leontische oorlogen» Toen duurde het dertig jaar, voordat Europa hersteMa. Nu h de tows stand ernstiger. Doch laten wij hopet^ <bt wf met onze verkeersmiddelen en nieuwe rdtvindim gen beter voorbereid rijn en spoediger «en erbr su kunnen overwinnen. De voorwaarde daactpsi is aamenwertóng tusschen Mte tonden, Nansee» eindigde mqt een mnotigeaansporing hard wordt, <fat <fc gift van Erictasn alle* te wat Wj bedt buiten rijn kwphanl in zijn »ak<<! ITALIË. De inejdenten tusschen fascisten legioen ai ren. Rom% aODec. (B. T. AJ. Tengevolge vste de jongste incidenten tusschen fasciatea gkMNokteten van d'Aimunxio verbiedt om ordej m het centrale comité van legioenookteton aa< xj/n leden de vorming van militaire afrteolingeg) ERNSTIGE BRAND. Rome, 20 Dec. (B. T. A.) De Bpoco vem neemt uit SpalatoBen brand heeft hst dépM van locomotieven en waggons, alsmede de repos ratiewerkplaatsen verwoest Do schade bedroog^ verscheidene mil Hoen. Verschillende werklioderv die van de brandstichting verdacht wordan, «Iji gearresteerd. HONGARIJE. De minister van buitenlandse!»» zaken. Boedapest, 20 Dec. (V. D.) De miniteM van buitenlandsd» zaken, graaf Nikolas* Banffy, dte tot Hongaarsch goxant te Parijs zo« worden benoemd, werd op eigen venosk met dtmkbetidging voor de goede diene ten aan b« land bewezen, van rijn ambt onthoven. Aan dete minister van justitie, Geza von Darnwacy, te Al leiding ven het mmteterie van buitenlandse ho zaken opgedragen. In do bukenlandsche politie^ van Hongarije zal hierdoor geen wijziging koe mor» hy voor vrouwen had, verrees langzamer hand glimlachend en bjjna goedmoedig ge ringschatting. Nu, wijl hii niet meer bang voor hen was haatte h\j hen ook niet meer. Al leen was hem een betere smaak bijgeble- v'en dan de meeste van zijn collega’s had den. Dat zat hem in ’t bloed; was het erf deel van zijn voorname vroeg gestorven moeder, die een echte Pruisische gravin geweest was. De cavaliers leenden van hem bjj het kaartspel en groetten vluchtig, wanneer zij hem in een theater ontmoetten. Dat kon hem wat schelen! Zijn inkomen, dat jaar lijks ongeveer honderdduizend mark be droeg, verschafte hem overal toegang, wan neer hij dien gezocht had. Een armen di plomaat had hij vervallen wissels aan stuk ken gescheurd gezonden, voor meer dan tien duizend mark, omdat die van „zich voor den kop schieten!” gesproken had, en hij had zich niet eens het plezier ge gund, hem de reden daarvan te zeggen, hem te zeggen, dat hjj een familielid zijner moeder ontzien had een afstammeling van de Salters. Tegenwoordig kende die heer hem niet, ging hem strak voorbij zijn rijke vrouw aan den arm. Hij lachte er om. Wanneer hij iets aan x’n leven wil de hebben, dan ging hij door en om de wereld reizen. Het beste waren toch altijd die korte, toevallige ontmoetingen zonder wederkee- rige verplichtingen. Men kwam aan de ta ble d*höte b|j elkiar, op het strand, men leerde elkaar op een boot kennen nie mand vroeg: wie, waarvandaan, wat!...... Men hield zich aan zijn titel en aan dat, waarvoor hij rich uitgaf. Zoolang MJ con tant betaalde nam me» aak Allee ~con- de heeft het ook al klaar gespeeld... hoe heet dat paard! 'Kolonne!” Mevrouw* Percy Well schudde aan dén stoel, waar Hans Graebner op stond. „Zeg... jongen... wat is dat toch? Wat is er met hem... Hans, zeg da^ toch wat”... Hij leunde op haar schouder, ging op zijn teenen staan; doodsbleek wat zjjn ge laat. Blijft u toch kaliik.. dat kan niet... kan eenvoudig niet... wien draagt Kol me in ’t zadel?” Nu was Percy Well weer vooraan. in het publiek werd er gelachen. Zoo’n ke rel, die Percy... zoo’n handige valsch aard! Heel anders klonk het dan de eerste maal als een vleiende erkenning, een aardic bijnaampje, handige valschaard’ Die Percy maakte grappen, omdat het niet de moeite waard was zich in te span nen... het geld op Ratcliff was binnen. Aan het hek uitte een heesdie stem den harden wanhopigen krett: „Kolonne!... Kolonne!... Vooruit?’ Zes duizend mark, die de onvermijdelijke Schöppke bij verschillende bookmakers on- dergebracht had, zes dui/on^ mark van de firma voorheen Kurthe, droeg Kolonne op haar rug. De dame (paast Felix Frank ladite hard op „Wat wilt u met Kolonne heeft niet eens een klasse... ook een paard... Ko ten.”... De naam bleef haar in de keel steken. Want plo' ling was Kolonne een halsleng- te voor. Als ee.i neerstortende oom zoo vlogen mannen en vrouwen van de tribunes naar beneden, naar hot hek. De stoel, waarop Fan» Groebne" stond werd omgegooid, hd I fitnes vindt zelfs, dat deze toegeeflijyieid alles-’ ren. De vetprijs is atet 100—300 mark per behalve zal bijdragen tot het scheppen van vei- pond, de ijzerprijs gemiddeld 25,000 mark per ligheid voor de zeeëngten. M. a. w.: de geal-ton gedaald, vee en levensmiddelen gemiddeld lieerden zijn zich te buiten gegaan aan goedheidomstreeks 2 en liberale gezindheid jegens de Turken. Deze laatsten denken er evenwel heel pnders over. Wanneer men hier nog aan toevoegt, dat ook de kwestie der minderheden nog moeilijkheden met zich brengt, dan is het zeker, dat het van daag te Lausanne weer een jcritieke dag is. Bin nenkort zullen wij dus weten, of de Turken (en Russen) zullen toegeven, of dat zij van oordeel zijn, dat het maar buigen moet of barsten. Zagen wij boven, dat Turkije vrij sceptisch is gestemd ten aanzien van cventueele bemidde ling van den. Volkenbond, Rusland daarentegen staat tegenover dit instituut nog veel critischer. Dinsdag, in een verklaring over de kwestie der zeeëngten, heeft vooral Tsjit^jorin^ zich scherp uitgelaten tegenover den Volkenbond, wiens machteloosheid naar hij opmerkte -? spreek woordelijk was gewerden en als lid waarvan Ruslan'1. Ockraine, Georgië, Vereenigde Staten, Duitschland, enz. on'brakcn, zoodat het slechts een bond was van benaalde mogendheden. Het geallieerd* ontwerp betreffende de zeeëngten beschouwde Tsjitsjerin als een verkrachting van Rusland’s veiligheid door het aanleggan van een anti-Russische vesting in de zeestraten che min’ ssen e»1 len en it de run to definitief prangden. Deze laagten wilden i in Marmora van c. 2. len wenschten te dcreü tariseeren. Hier zijn de geallieerden tegen; dat, terwijl Turkije de Aziatisc zee w N.W. kust geej\ versterkingen wordt recht. De vrees ziti hierbij voor, dat oorvaart der zeeëngten wel eens m het g zou kunnen komen, als de Turken hun iden krijgen. Evenmin willen de geallieer- gaan op den Kemalistischen eisch, dat s soevereiniteit rich zal uitstrekken tot eksche eilanden aan den ingang det Dar- n. Den Grieken te verbieden een vloot loneeren bij bedoelde eilanden, gaat vol le geallieerden evenmin aan. Ook met idere Turksche eischen kon Curzon zich leenigen; Turkije waren volgens den Brit- minister voldoende waarborgen, o. a. door olkeróond, geboden dnn dat het beducht de te zijn voor zijn veT^heid. Maar juist rolkenbondsgarantie achtte Ismet van te j beteekenis; den Volkenbond vond hij itituut, welks langdurige nrocedures voor bezwaar waren. Gezien de demilitarisatie, Turkije had toegestemd, was Ismet pasja- prdeel, dat Turkije zekerder garanties n worden verstrekt. De geallieerden Wi tter niet verder gaan f’an zij reeds ziin en Cjxrzon heeft verklaard, dat aan de tactiek nu maar eens een einde moest ko- imet vroeg nog om nader beraad, maar ’s antwoord had tot strekking: „Morgen e definitieve voorstellen indienen, al dan or ons aannemelijk. Het heeft geen zin, de zaak al zoo vaak hebben bekeken, er nger over te beraadslagen. Er moet nu m eind aan komen". De on|ctnmming over ding der Russen en Turken komt natuur de Britsche pers tot uiting, die meenM geallieerden om Turkije ter wille te zf/n lekende concessies hebben gedaan en de BELGIE. HET GENTSCHE HpQGESCHOQL- VRAAGSTUK. B r u s s e 1, 2 0 D e c. (B. T. A). De Kamer zet de besprekingen voort over de voorstellen be treffende de universiteit te Gent. Aangenomen werd bij zitten en ópstaan artikel 2, hetwelk verklaart, dat de lessen in Fransche letterkunde en Romaansche filologie in het Fransch' zullen worden gegevende lessen in de literatuur en de filologie van andere talen kunnen in die talen zelf worden gegeven. Artikel 3, hetwelk voor schrijft, dat er in elke faculteit aanvullende les sen zullen zijn om de studenten be-en l te maken met het gebruik eer wetenschappelijke uitdruk kingen in hot Fransch en dat dez» lessen 60 uren in 't jaar zullen omvatten, is verworpen met 85 tegen 82 stemmen en 12 onthoudingen. Artikel 4, dat voor Mh afleggen der wettelijke examens en voor de erlanging van een einddi ploma vaststelt, dat elke student moet worden ondervraagd in het Fransch, zoowel wat -treft de vakken voor het examenprogramma als de 'lahvir’enle lessen en hij daarbij het gemiddeld aantal punten moet behalen, is aangenomen met 89 tegen 82 stemmen en zes onthoudingen. Mor- ,gen worden de disctimtirs vaortgezet.' Het incident Franck—Hy mans bijgelegd. Brussel, 20 Dec. (B. T. A.). Het inci dent Franc!.—Hymans is bijgelegd met bevra ging van beide partijen. Staking van de anti-Vlaamsche studenten. B r u s s e l, 2 0 D e C. (B. T. A.) Om te pro- testeeren tegen het Kamervotum tot vervluam- sching van de universiteit te Gent, hebben de s udenten van de universiteit te Gent besloten Donderdag en Vrijdag te Staken. De studenten van de universiteiten te Brussel en Leuven heb ben uit solidariteit, een zelfde besluit genomen. De s:udenten te Luik zijn bij voorbaat heden een staking van twee dagen begonnen en heb ben vanochtend en vanmiddag in de straten der staid gemanifesteerd. De studenten van ver schillende instellingen vpn hooger onderwijs te Bergen hebben eveneens gedemonstreerd. Vrij dagmiddag zal te Brussel een groote betoo- ging van studenten plaats hebben. Onderzoek naar marken-fraude. Brussel, 20 Dec. (B. T. A.) De bladen mel den, dat gedurende den tijd na den wapenstil stand, toen de matk tegen pari-koers ingewis seld werd, tal van personen marken, die zij voor 63 centimes kochten, in België invoerden en voor I frank 25 inwisselden. Er zijn toen millioenen misschien wel milliarden marken inge voerd en op die wijze frauduleus ingewisseld. Alle parketten van België zijn op hef oogenbük bezig deze fraudei na te gaan. Te Brussel wor den 270^verdachte zaken van d^zen aard on derzocht. tant” was hy zei. En daar hy weinig sprak, behoefde hy weinig te liegen. Als men maar niet zyn geld uitgaf daar, waar men het verdiende... Dat was alles. De bel luidde voor den derden keer? D& witte vlag werd naar beneden gehaald. Een hoog opgeschoten jongen sprong op een stoel, mompelde alsof hy zyn verstand kwyt was: „Nu, toe dan... begin dan”... begin dan”... Saliani koek vluchtig over de tribunes, ging langzaam naar den uitgang toe. Of Ratcliff, of een ander paard won die kleine vrouw kwam toen weer bij Kallin. Daar kon hy op aan. Wanneer iemand eenmaal den smaak te pakken had... Hij liet zyn auto naderbij komen. „Naar huisl”... Er kwam leven op de tribunes. Wat was dat?... Wat deed Ratcliff toch?... Waar bleef Percy Well?Kreten wer den gehoord: „Valschaard!!”... „Brutali- De een lachte... de ander speelde op. Aan het hek stond Felix Frank, erg bleek, met uitgerekten hals, de donkere, diep liggende oogen steeds op één punt gericht, dat nader kwam... steeds nader, zoodat hy het jockey-pakje kon onderschei den: zwart-rood. Een dame naast hern keek in een pro gramma: „Ratcliff.,, die heeft toch blauw wit... Wie is dat dan: zwart-rood!... Wat! Welk nummer! Vier en twintig! Hoe heet dat paard: Kolonne... stal Glidiën.” Een heer sloeg op Fet hek; „stal Gli- dien... laatst was het ook een paard pit dien stal heerejé... heerejé hoe heette dat paard toeh... Mar... Msrivr..,. juist... FRANKRIJK. Clemenceau uit Amerika teruggekeerd. Le HAvre, 20 Dec. (B.T.A.). Clemenceau i» hier aangekomen. Hij is, vergezeld van Tat- dieu, naar Parijs vertrokken. anonieme brieven van Tulle. Tulle, 20 Dec. (B.T.A.). De correctioneele rechtAnk heeft Angèhi Laval (beschuldigd van het schrijven van anonieme brieven), veroor deeld tof een maand, gevangenisstraf- en 400 i tunes boete wegens publhtke lastering en 5 francs boet® wegens parliMliere lastering. ENGELA IL>.’ DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Het Urquhart-verdrag. Draadloos, wordt d.d. 20 Dec. uit Londen ge seind Met betrekking tot de de jure-erkenning van Rusland is een briefwisseling gepubliceerd tus- schen het Lagerirurslid E. D. Morel em Ronald Meynell, den onders'aatssecretaris vajr buiten- landsche zuken^ Morel verklaart daarin, dat het feit, dat Rusland nog niet de jure erkend is, nadeelige gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de Engelsch-Russische handclsbetrekkingen en haalde als voorbeeld aan het mislukte z.g. Urquhart-verdrag. Meynell wees er in zijn antwoord op, dat volgens de Sovjet-regecring zelf tot verwer ping van het Urquhart-verdrag werd besloten om de Britsche regeering er toe te brengen Rusland de jure te eik^anen en de Russen uit te noodigen tot deelneming aan alle be sprekingen der conferentie van Lausanne. De Sovjet-regeering heeft, door de ratifi catie te weigeren om redenen, die niet* uitstormde hadden tw de voorgestelde con cessie of met de wijze, waarop de Engelschen aan hun verplichtingen op grond van de En- gelsch-Russische handelsovrreenkomst hadden voldaan, twijfel doen ontstaan aan de eerlijk heid harer bedoelingen bij het sluiten dier hendelsoveroenkomst. Het optreden der Sov jet-regeering ten aanzien ven het geval-Urqu- hart maakte het moeilijk <e gelooven, dat oprecht en blijvend zou medewerken aan de verwezenlijking dier concessie, zelf* wanneer de Britsche regeering den prijs had betaald, die doop^dc Sovjet-regeering voor de ratiffeatfe werd geëischt. De Britsche regeering verlangt er ten zeerste naar, dat Rusland weer tot da jemeenschap van’naties zal toetreden. In den loop van de laatste twee jaar is het aan Rus land, zoowel als aan de geheele wereld, alles zins duidelijk gemaakt op welke voorwaarden dit zou kunnen geschieden en wel door het een stemmig besluit vnn een conferentie, waar zea- '«r-twintlg landen vertegenwoordigd waren. Sovjet-Rusland heeft echter geen teekan gege ven, dat het bereid zou zijn aan deze voor we or den te voldoen. Bonar Luw ongesteld. Londen, 20 Dec. (R.) De premier mag zijn huis niet verlaten. Hij heeft kou gerat, zoodat zijn stem geheel weg is. Men verwacht echter niet, dat de premier van zijn toegezegd bezoek aan Glasgow zal moeten afzien. DE WERKLOOSHEID. Bonur Law heeft, blijkens Reuter, toegezygd, bij zijn aanstaand bezoek aan zijn kiesdistrict een deputatie van werkloozen der vakorganisa ties te Glasgow le zullen ontvangen. De werk loozen te Glasgow bereiden demonstraties voor om de aandacht te vestigen op hun nooden. Ruig weer. Londen, 20 Dec. (R.) Hevige orkatWH en sneeuwstormen hebben heden in geheel Zuid- DU1TSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De besprekingen te Berlijn. Berlijn, 2 0 Dec. (W. B.) De bladen be richten, dat de besprekingen der nijksregeering over dé nieuwe Duitsche voorstellen betreffende de schadeloosstelling worden voortgezet, zoowel in het rijksministerie van financiën als in het de partement van economie. Het doel der bespre kingen is de meeningen te leeren kennen van do verschillende economische kringen en daardoor een gronnsUg te vinden voor nieuwe voorstel len. De incidenten met de contróle-commissie. Parijs, 20 Dec. (B. T. A.) De raad van gezanten heeft den Duitschen ambassadeur te Parijs een antwoordnota overhandigd inzake de incidenten te Passau, Siettin en Ingolstadt. De confeientie neemt er akte van, dat de storting van een millloen goudmark door de Duitsche regeering is geschied en accepteert de veront schuldigingen, door de Duitsche regeering aan geboden, mits zij worden geformuleerd zoowel in paam van de rijksregeering als van de Beier- sche regeering en de plaa’selijke autoriteiten van Passau en Ingol^dt. De zooveelste verhooging der goederentarieven op de spoorwegen. Berlijn, 2 0 Dec. (W. B.). De goederen tarieven op de spoorwegen zijn tegen 1 Jan. 1923 met 70 verhoogd. De vervoertarieven van vee met 60 De broodprijs te Berlijn. Berlijn, 20 Dec. (WB.). Naar het Ber- iijnsche gemeentebestuur mededeelt, zal het op bons verstrekte brood van 25 Dec. af 310 mark kosten- fidUBSCHE COURANT IGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIE WEIt- RK l i U, OUDERKERK a. d. IJ.. OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN. STOLWUK. WADD1NXVEEN. ZEVENHU1Z! eiiz. AUVKKTKNTIKrKIMi UH m MittnkM (MwoMda t— 4m l-Miifatyli 1-4 r.«.l. 11JÜ, «Ik. rwl f OJ». V«” k"*'-» - k—WtartW 16 regel* IJMi. elke regel meer 0.30. Advertentün ta het Zatradagaummer w Te bij.lM OP <fn> pril». l.l.r.iadiKh.xtMdMrtMt»» <te b.lfl INGKZONIIRN MHDKI>KH1.INOKN> 1—4 flM, -k. nctf BMT fOJ». O) de voorpagina 60 hooger. Owona advertentie» m Ingewmdan medadeelinr*» by «atract tot *mv gsnrtBM*r* den prün Groote lettert en randen worden berekend nam plaatsruimte. Advertentlön Ininnen worden ingezonden door tuMchenkomM van sMitiaa Dssimsjt- delaren. Advertentiebureau* en onze Agenten ea moeten daays voor ds plaat* n< het Bureau zün.dngekoman. teneinde van apnauM vanateerd OVERZICHT. conferentie van Lausanne is het er voor jillieerden niet beter op geworden, want I de Russen als de Turken gaan tegen den in. ilüeerden zijn van gevoelen, dat zij tegen- le Turken en Russen met betrekking tot fëngten nog al toegeeflijk zijn geweest, deze laatsten denken over de geallieerde sies heel anders. ICurzon heeft gisteren de tegenvoorstellen der sovjets als der isten van de hand gewezen. Van een closum”, waartoe de Russen de Zwarte Zee prodameeren, moest Curzon niets heb- eze laatste heeft ook nog eens nadrukke- 'enover Tsjitsjerin te kennen gegeven, dat illieerden het goed meenen met Rusland lemaal zich niet lieten le dm door anti- Ae overwegingen. Zoowel de Turken als icen pasten vclgens Curzon een obstruc- tische tacttiek toe en waren erop uit ferentie t^ vertragen en u:t te stellen. Dé -K- <eft over de j10U(jing ’.in ook ten zeerste op- '-’r te ver taan m thars tot leid wn-en -antwoord vr.n

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1