s ON !OND DA FE PUTTE :en A ÏNLUST. NG NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Vrijdag 22 December 1922. o. 16117 61. Jaargang AR IS Dit nummer Ik .a A EERSTE BLAD. BUITENLAND. 1 FEUILLETON. OGEN VOOR K VAN St eel likje In den Maalstroom VOERD NUTS lf!n) C? 50 pir H,L 75 par H.L !G Co, BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a.,d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. BINNENLAND- JDA 4169 99 I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen iiiailen. op zul- 4806 te Het .i j (W«* rsohljnen bij OON, Gouda IRDEN APPER ioman door BEVER*. PSOORTEN Sunlight ELF, WANT /ENSCHT DE I LIGHT.» Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. Et volgens LM*. >r de oplossing dezer iden is aan dia.dcr jstf De nood in Duifschluni Naar de Frankfurter Zeitung uit New-Zc-ïls verneemt, wordt door een aantal vooraan»Kun de Duitsch-Amrrikanen een steunverlening na» Duitschland georgaiu 4 rd, voornamelijk t« n> bate van de jeugd, de studenten en den inkkh-n* stand verklaart zich thans niet langer jnze argumenten; men ver- langer op Amerika te dng dezer kwestie, die loossteL Vriendschap is het edelste gevoel In menschen hart Liever honderd vijanden dan geen enkelen vriend. ■*4 ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal /2J25. par week 17 pent met Zondagsblad per kwartaal ƒ280. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geachiedt Franco per po» per kwartaal 8.16. met Zondagsblad f 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan uns Bureau» MARKT >L GOUDA, bfl onze agenten en loopers, den boekhandel ca do postkantoren. Onze bureau* z(jn dagelijks geopend va» 6 oui.; Administratie TsL Int S2| Redactie TeL MA -I •P. '2: •n DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De besprekingen te Berlijn. Be*r l ijn, 21 Dec, (W. B.) Volgens de Ber liner Zeitung am Mittag zijn heden in het de partement van financiën de afgebroken bespre kingen met de deskundigen uit de baijk- en in dustrie wereld hervat. Het voornemen* .schijnt te bestaan de voorbereiding der voorstellen voor de conferentie van Parijs in elk geval gedeelte lijk te voltooien. Morgen zullen de leiders der, rijksdagfi acties op het departement van finan ciën worden ontvangen. Een exposé van Poincaré in den Senaat. Par ij s, 21 De’c. (Havas). Poincaré ant woordde heden in den Senaat op de ingedien de interpellatie, dat het zeer natuurlijk is, dat het in gebreke blijven van Duitschland de ge moederen verontrust, maar de over dit onder werp geuite denkbeelden moeten in het buiten land niet derwijze vertolkt kunnen worden, als of Frankrijk ook slechts van oen deel zijner vorderingen zou willen afzien. Poincaré ver klaarde bijna' niets te kunnen toevoegen aan de verklaring, die hij in de Kamer heeft afgelegd. Hij constateerde, dat Duitschland in zijn fou ten volhardt en de bestaande misbruiken laat voortbestaan, dat de magnaten zjch verrijken ten koste van het Duitsche volk en dat de toe nemende inflatie en de verwarring op financieel en economisch gebied kunnen leiden tot de treu rigste catastrophe. Poincaré handhaafde zijn standpunt, dat Duitschland zich systematisch heeft geruïneerd om zijn uitvoer te vermeerde ren. Het dient echter aan zijn verplichtingen te voldoen. Er worden nieuwe Duitsche voorstellen aan-, gekondigd, zeide Poincaré, die waarschijnlijk een verlengbaar moratorium zullen behelzen.' Zou Duitschland echter orde stellen op zijn finan ciën? Het verleden maakt ons wantrouwend te dezen aanzien. Weldra zullen wij voor Duitsch land honderd milliard betaald hebben en het Is noodzakelijk, dat de campagne van 1923 beslis send is voor den wederopbouw der verwoeste gebieden en voor het herstel van de natie. Daarom moet Duitschland ons betalen. Het ver drag van Versailles geeft ons een hypotheek op zijn nationale bezittingen; ik wensch die hypo theek als een concrete realiteit te beschouwen. Ik zal onzen geallieerden verzoeken te zamen met ons waarborgen te nemen, of’ons deze al leen te laten nemen voor gemeenschappelijke rekening. Duitschland laat zijn goud uitvoeren zonder toestemming van de commissie van her stel, die krachtens het vredesverdrag vereischt was. Duitschland'» onroerende bezittingen zul- onze ÖO en voldoen in do beste anthracic-1 kan qouoa, •toeroepen gewoon, hoe het van de boven rangen op haar ne sandalen van de art bloote scWuders ju zou z(j zich aan het gepeupel storen! Dat was overal hetzelfde. Alleen het werk was niet hetzelfde. Onwillekeurig, zacht in het schorre ge murmel siste zij: „Dat was afpesproken ik heb het toch gezienI Met dien Jack, dien Engelschen bedrieger, afgesproken... zoo’n ellendeling... gemeenwd”... Ze ruk te zich weer los, rende vooruit, met flik kerende oogen en gebalde vuisten, regel recht op de weegschaal toe, daarheen, waar rij het lichtende wit zag met de blauwe jockeypet. Ze wilde Percy die pet wel van zjjn kop trekken en hem daarmee in *t ge acht slaan voor al die menschen... Die zou haar nader leert a kennen dien zou ail aan bar stoving arm uit het raam la- GOWSCHE COURANT. Cerate Kamer De Eerste Kamer heeft hetkq nungenoma» het wetsontwerp tol het aangaan t ener geldlet»* ning van 350 millloen ten laste van het rijk» evenals de begrootirg van het staatsmuntbe* drfjf, nadat de heer De Gijzelaar had ge» wezen op het bedenkulljke van de waardeda» ling van den zilveren standaard en aangedrorw» gen had op intrekking van het beslaande ge halte in het wetsontwerp, hetgeen minister De Geer niet noodig oordeelde. M t 26 tegen 12 stemmen werd aangenomen' het wetsontwerp tot opheffing van het departs* inert van landbouw. Voorts werden een 30-tal kleinere wetsont werpen z. h. s. dangenornen. Bij het ontwerp tot regeling van het teven»* verzekeringsbedrijf bepleitte de heer Van der -1 Nu was Grsnat nummer één. Het luide, yé- rekte „aaahf" drong van heinde en ver, .Aver de toppen der hoornen en de doken der Muizen tot de statten, tot Percy Well door, die op een houten bank zat, terwijl zijn blonde vrouw in een licht zijden japon, «■en kostbare reigerveer op haar hoed, voor hem neer geknield lag en met haar fijn batist zakdoekje de bloedend* kleine wonde waachte. JDfcarrt pelde zij. Het was de handen deur en 1 gende stt tonne OVERZICHT. De onderhandelingen tusschen de Turken en Russen eener-, de geallieerden anderzijds waren Dinsdag weer in een zeer moeilijk stadium waren gekomen. Want al hadden de geallieerden tot faiemaal toe hun voorstellen gewijzigd, waar door de tonnage der bui enlandsche oorlogs schepen, die het recht zouden moeten hebben de Zwarte Zee binnen te varen, nog meer werd inge krompen, en al bracht diezelfde wijziging een verkleining der gedemilitariseerde zönes mee, *iit kon niet verhinderen, dat Ismet pasja zich, tegen het geallieerde project Verze te. Men her innert zich, dat Curzon zich zeer heeft beijverd om de Turksche bezwaren te ontzenuwen en de mannen van Angora voortdurend heeft trachten gerust te stellen m?i betrekking tot hun veiligheid, waarvoor zij beducht waren. De Engelsche minister gaf dan ook als zijn opvat ting te kennen, dat de geallieerde voorstellen ten aanzien der gedemili.ar.seerde zönes, die Turkije mag verded*g-m, alsmede de verdere garanties, Turkije in zoon guns ige positie brachten, dat het moest woiden beschouwd als het, door waarborgen en defensieftuddelen, het beat beschermde land ter wereld. En ook heelt Curzon nadrukkelijk betoogd, dat de vrijheid der zeeëngten niét in ’t m.nst was bedoeld als een wapen tegen ConstantinopeL Wij hebben, aldus een passage uit Curzon’s betoog, alles I gedaan, wat wij konden om Turkije’» soeve reine rechten te verzekeren ea ’t onmogelijk te maken, dat de doorvaar' van oorlogssche pen in de zeeëngten druk kan uitoefenen op da regeering te Conston inopeLDe Britsche pérs Ondersteunt vrijwel unaniem Curzon’s op vattingen en de Engelscke bladen zijn het er vrijwel over eens, dat d* geallieerde conces sies, die de oorspronkelijke voorstellen aan merkelijk hebben gewijzigd, zeeer voordeelig rijn voor Tunkije. In verbaneï met Curzon's kras optreden, j.l. Dinsdag, toeft de Britsche minister kort en goed den Turken gaf te verstaan, da* het getreuzel nu maar eens uit moest zijn en Woensdag met of „neen” moest worden geant-1 woord, is het verloop der besprekingen van 90 Dec. met spanning tegemoet gezien. Zou den de Turken hun starre houding handhaven? Of zouden zij zich bij de g'M'llie*rde etschen neerleggen Zij hebben het laatste gekozen, zoodat de aangelegenheid van hei toe komstig beheer der engten vrijwel is geregeld; principieel hebben de Turken bij monde van fanet verklaard rich te kunnen vereenigen met het statuut betreffende de zeeëngten, dat door de geallieerden is ontworpenalleen hebben zij ten aanzien van epkele punten reserves ge maakt. Dit voorbehoud betreft vooral het vraag stuk van de bevoegdheden der internationale commissie voor de engten en de waarborgen voor Turkfje. Naar verluidt, zullen deze kwes ties, waaromtrent men het nog niet heelemaal. - - eens is kunnen worden, door onderlinge be- len ah waarborgen dienen voor onze vordering; sprekingen tot een oplossing worden gebracht, verder niets. Ds bewering, dat wij Duitschland Wat de reden van Turkije» plotseling toegeven willen verstikken en rufneeren, h belachelijke b hangen zij. mijn brillonten," mom- 1 Hes, wat «ij hem sei. Hans Graebner n rijn bibrkznken, leunde tegen da heelenapl niets. B«n zoetelfjk k'M lluhrterdlB hem in zijn oor: „Kcm zoo’n mat van een paard h hof e. Mister Schorhann P a Mbter Jack, die overal janunerend^ steun trachtte te v|nden, om alle schuld op Percy Well te schuben. „Ik heb op P'tclitf ingezet,” «d Hans Grach* ner koud. Die vent w^st morgen eens bij hem durven komen en hem zijn jimmy weghtjlen, omdat HIJ niet betaalde, hij moest eens komen! Bont ent blauw sloeg hij hem'met rijn vuisten bont eqj blauw, daarop kon bij rekenen Zoo iets dergelijU las Mister Jurk ook in ds| oogen vsn den knMP, die «herlijk kslm, bips’, onverschillig tegen (b staldeur leunde. HQ knip<< te m*t sfjn oegk-de», werd Week en strompeldl roo gauw h<< kon weg. Hans Graebner spuwde nsar hem. en De WeidKel-kwmtis. De nota van den gezant *mand. ovei do Welch- selkwestie b gisteren te Berlijn aangekomen. In de nota wordt o.u. geze/d, dat de Poolsdie ie- geering gemachtigd is geworden de daar toe-ie- wezen gedeelten op den rechteroever van ds rivier met ingang van 20 Dec. Ie bezetten, TURKIJE. DB CONFERENTIE VAN I AUSANNB. po raputflatbe Londen, 21 Dec. (N.T.A. Draadloos-»» De Daily Mud schrijft over de capitulaties hd volgende: De geallieerden houden stevig vast aan hetgeen Cui zon heeft uiteengezet. Zij zui len rich laten leiden door prr ilsche overwegin gen, niet door gevoel. Zoodtu de Turksch» rechtbanken zullen hebben bewezen, dat zij aanspraak kunnen me ken op het vertrouwen vap de Britsche inwoner» en kooplieden, zal Groot-ürittannié gehot I bereid zijn toe is smnunsn in ds shchalllng van da capitulatie^. Het blad zegt verder Het sou in Turkjja eigen belang niet vem standig s(jn op het ©ogenblik een stap verdeS te gaan. Louter vrees voor de mogelijke af* schaffing van de capitulaties heeft reeds v«l« buitenlèndsche kooplieden doen besluiten zicM uit Turkije terug te trekken en om geld en goe deren uit Manchester uit de havens van Turkijb naar ds Fransch» of Britsche bezittingen ovW te brengen. Een algemeene uittocht van de haa» deldrljvendcn zou verwacht kunnen worden, ins dien de capitulaties werden nfgeschaft. Het «o# een groote ramp zijn voor de nieuwe bewind»» lieden van Turkije, daar het ‘t bankroet vee» him land zou beteek- ren. Een verklaring van geiwaal P«lWs Const n n t inope I, 21 Dec. (V. D.) Ge neraal Pel Ié, die hier gisteren uit Lausanne k» teruggekeerd, verklaarde aan journalbten e»- van overtuM te zijn, dat de vrede riér 1B Januari zal worden f«tcekend. Slechts zijn magere vingers klemden Sieh vaster om de teugels, die doorweekt waren van het zweet. Hij was lam in het kruis. Geen overwin ning had hem ooit zooveel inspanning ge kost als het niet in ’t oog loopend tegen houden van het temperamentvolle paard En nu lag Kolonne daarginds in hdt go* drang met gebroken ledematen, en een. aan wien niemand dacht was overwinnaar, emeenerd.valschaard.ellende- Als de stalloftchten hem niet bescherm den ze waren in staat trokken hei» van zijn paard af en rosten hem af. Zjjn spieren vertrokken zich merkbaar in B^n ingevallen gezicht, de tanden klemden Meh soo vast op elkaar, dat de smalle mond •en streep werd boven de breede, vooruit* ■tekende kin. Op sen baar werd de joekmr in de zwart- foods trui weggedragen. Op nM voorhoofd Uur een bebloede zakdoek. D» MfM mmen nmriabe^ inl; wij wjifah slechls beletten, dat het rscliuill achter zijn schijnbare armoede ons over is, dat begrijpelijkerwijze de* ontstemming der Russen heeft gewekt, die zich door Angora in den steek voelen gelaten, is onbekend. Men schrijft de gewijzigde hou'ding toe aan een Amerikaansche nota, waarin de regeeering der Ver. Staten te kennen zou hebben gegeven, dat zij vast moet houden aan haar eisch betreffende de vrijheid der zeestraten, ook met betrekking tot oorlogsschepen. Maar hoe do vork precies in den steel zit, komen wij missclüen nog wel te weten. ADVKR'l ENTIEI’RIJN» Uit (ëiufln en omstrek*» (behoorasds tot dss tMMargknngj» 1—6 retrelM 11.H0. «Iké regel meer ƒ0.26 Vak buiten Gouda sn den bsxorgfcring» 1—A regels elke regel meer ƒ030 Ad^crumtiën te het Zaterdagnummer 80 bijilag op den prijs Lie' !adigheids-advert«nt»n «I» helft vsn den prijs INGEZONIIEN MEDEDEELINGENi 1—4 Ancels KOK sik» regel meer fOJ*. O» dé voorpagina 5(1.% honger. Gewone advertentlën en ingezonden mededelingen bÖ «mimet tot sasr mrMteesam* den prijs Groote letter» en randen worden gerekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkoaurt van soliede OMthas* deiaren, Advertentiebureaus en onze Agenten as moatan daag» vóór da plaauiug nan het Bureau zijn ingekonwm. teneinde van opname verzekerd t^ rijn. „Valschaard’’... riep de een. „Tssss’J... deed de ander. Misschien moest Mi er aan gelooven, die vent. Recht ge schiedde hem, maar hg moest in kalmte sterven. De overwinnaar verscheen, zelf toch reeds trotsch op zyn ingebeelde knap heid, de gelaten glimlach van een jockey om den mond. Sommigen bekeken hem nieuwsgierig, andoren hoonden: „Zoo doe je het zeker eiken dag, hè! Loop naar je grootje”... „Zwjjnupan 1 zei de trainer. Éenige heeren, den verrekijker aan een riem den correcten, Engelschen hoed ver over het voorhoofd getrokken, leden van het bestuur, journalisten, stonden bij de weegschaal in een door zakelijkheid ge- temperden toorn. „Het geval zal nader onderzocht wor den!” De trainer troK zijn schouders op. „Hij moet niet meer tot een wedstrijd toegelaten worden! Klaar is het heele onderzoek.” Percy Well bukt» zich, trok aan zjjn hooge rijlaars, vertrok pijnlijk zjjn mond. „Een spijker heb ik in mijn laars getrapt door de zool heen... zoo zal de duivel rij den De Malknecht trok de laars van zijn voet De kous was rood doortikken. Re- •vend van schrik, schaamte en verontwua.r- Idiging drong de blonde mevrouw Peicy Well door de dichte menschenmassa heen. „Zoo’n bedrieger... zoo’n oplichter!”... En dat waa haar man, dat was Percy Weill ..Wat heeft hjj dan gedunl... Waar sjjn mnn brillanten nut... Ik laat, me schei den... Geen dag langer bljjf Ik bjj hem”... Hana Graebaer sloeg riah met zjjn vub- iHn dooriwm. steeds aekter haar aan. Het was l(jk, dat de Ver. St. eiken weg onderzoekl cn hij hdopte, dat men een beslis sing zou bei eiken, in overeenstemming met Fi ankrfjk en andere bondgenocren. Do actie van de Amerikaansche regeering is zeker niet gebaseerd op het Duitsche initiatief, maar on getwijfeld ingegeven door het geloof, dat de wereldvrede eh j»et herstel d> t •'.lieerden grootelijiks zouden worden vergeimikxelljkt door een regeling van de schadevergoeding. - Reuter verneemt, dat, ofschoon de regeering der Vee. St. zich niet tot de Britsche regeering heeft gewend met betrekkit^ tot nieuwe voor stellen ter oplossing van het sehadevejgoeding»* viaegstuk, er niettemin goede redenen zijn aan te nemen, dat door bemiddeling van den Frarw schei» gezant te Washington bepaalde niet-for* moele voorstellen aon de Fraiwche regeering in overweging zijn gegeven. H« t is niet bekend van welken aard deze voorstellen rijn/ maar het wordt waarschijnlijk geacht, dat zij de we-derbijeenroeping bepleiten van de interna tionale bankierscommissie, dip begin van dk jaar te Parijs rilling hield. Ofschoon de com missie onder de destijd, bestaande omstanriig- lieden geen kans zag Dvitadtfor4 een leening toe te staan, wordt geineend^ da* d<«« omstan digheden zich "sedert gewijzigd hebben en dat, urdien zij opnieuw bijeenkwam, een uitweg uh de bestaande impasse zou kunnen worden ge wonden. Het sp»e«*kt van zelf, dat deze voorloo- voors-tel!en» het eerst aan Fninkrjjk zijn ge- daar de houding der Britsche regeering reeds bekend is. De incidenten met de contröle-conunissie. Berin., 21 D.c. (W. BJ. N«.r Mnirfdin, van 't antwoord van den raad van gezanten in zake Passau, enz. wordt officieel verklaard, dat ean den eisch der Entente tot officiële publi catie der Duitsche nota ven 10 D-c reeds Is voldaan, omdat dese door Wolff reeds is ver- spreK De geopperde twijfel, of de vrrontachul- digingen der rijkaregeering ook voor Beieren en de plaateelijke autoriteiten gelden, wordt weggenomen door de bepnling in de n’ksgfónd- wet, volgens welke de rij'sregeering in alle bui- tenlandsche aangelegenheden alle deden des rijks vertegenwoordigt, zoodot er (in de nota van ÏO Dec. werd hierop reeds gewezen) voor een speciale verontschuldiging van Beiersche zijde geen plaats is DE LOONE1SCHEN DER MIJNWERKERS. De conferentie tusschen de vertegenwoordi gers der raijnwerkeraorganisaties, de gede'e- geerden der mijneigenaars en het rijksministe- rie van arbeid, welke een beslissing zou nemen inzake de kwestie der nieuwe loonsverhooging, is, naar uit Dusseldorf aan 't Hbld. wordt ge seind, afgebroken, nadat van de zijde der re geering verklaard was, dat zij de nieuwe eischen niet kon aanbevelen. De regeering huldigt in deze kwestie dezelfde meening als in de aange legenheid der nieuwe looneischen van de arbei ders bij de staatsbedrijven, welke eveneen» zijn afgewezen. Of deze a!wij «end* hmtdhvg practisch nut heeft, moet betwijfeld woiden, daar in de krin gen der mijnwerkers, ingeval de eischen. niet worden vervuld, evenals bij de staatsarbeiders het denkbeeld eener steking wordt ver spreid. Men mag aannemen, dat het ten slotte tot een compromis komt, dat feitelijk de ver vulling der looneischen beteekent. lasterpraat; zich versvl. en dat het ons over enkel»; jaren zou uiilachen om onze echte, blijvende armoede. Wij zullen een poging van Dui'schlaind tot stabiliseering vaA zijn valuta niet tegenwer ken; wij zullen ons gelukkig achten, wanneer het in het binnen»- en buitenland leeningen sluit, die het in de gelegenheid zullen stellen zijn schuld te mobiliseeren, want de betalingen op langen termijn Idveren ernstige bezwaren op. Het is beter, da^ Duitschland brokken kapi taal betaalt, dan kruimels in annuïteiten. Dit wil echter niet zeggen, 4at de betaling der schade doosstelling in haiuien van de bankiers moet worden gesteld; zjj dient geregeld’ te worden door de belanghebbende regeeringen en door de commissie van herstel. Dit vraagstuk zal het ontwerp uitmaken der besprekingen, die 2 Jan. zullen worden hervat. Op dien dag len wij ook spreken over de intergcnllieerde schulden, zeide Poincaré vervolgens; m. i. staat deze kwestie thans veel beter voor een bespre king open; men onontvankelijk voor qi plicht ons thans niet wachtyrfT A nauw verl ling. In hot neer de c ten zijn, een bevoorrecht# vordering zou uitmakep. zou dus ontoelaatbaar zijn, dat Frankrijk ver zocht zou te betalen, alvorens het zijn schadevergoeding heeft ontvangen. Te Londen is mij een uiterst hartelijke ont vangst ten deel gevallen. Ik ben er zeker’ van, dat de onderhandelingen zullen worden voort gezet in den geest van verstandhouding en ver trouwen en van volkomen gelijkheid, die tus- seber» de geallieerden heerscht. Wanneer er zich meeningsversrhrïqp mochten voordoen, zullen wij er voor waken, dat dese nooit tot een ge schil zullen ontaarden; wij zullen de banden van broederschap, die de geallieerden vereenigen, intact weten te houden, in het vertrouwen op de rechtvaardigheid cn de vrijheid. Parijs, 21 Dec. (Havas). De Senaat heeft met algemeene stemmen een motie van ver trouwen in de regeering aangenomen De houding van Amerika, Washington, 21 Dec. (R.) Naar hier verluidt, zijn er te Parijs besprekingen gaande lusschen Poincaré en zekere Duitsche indus trieel^» over de mogelijkheid van eey Ame rikaansche commissie. Het amendement van Borah (men zie hot des betreffend telegram onder 't hoofdje „Ver. Sta ten”), laat aan den president de keuze van de mogendheden -over. De goede resultaten van het amen 'ement zou de kwestie van de scha devergoeding over het doode punt heen kun nen helpen. New-ïork, 21 Dec, (R.) Barnes, voorzit ter van de Amerikaanschgf Kamer van' Koop handel, heeft een verklaring afge’.egd, waarin hij zijn volkomen instemming betuigt met de beweging om het toezicht op de Duitsche eco nomische omstandigheden aan hei Amerikaan sche initiatief over te lateh. Hij zeide den steun van zijn organisatie toe aan elke actie, die de Amerikaansche regeering zou willen beginnen. ten hangen, dien ellendigen, lagen kerel! Die vreemde vrouwen mee op reut nam, die haar de brillonten uit de ooren trok voor zijn vuile bedriegerijen 1 En weer hield een hand haar terug, om klemde haar arm5 „Jongen, laat mij begaan, of ik ral je,” stootte zfj eruit. Mfaargta mengde zich die bengel erin wat ging het hem aan. Wat zij met haar man dacht te doen? Als verlamd bleef zij plotseling staan, en alles, wat rij Percy Well te woede en verontwaardiging toe had willen roepen, was opeens vergeten Zij zag slechte den bloe denden voet van haar man, zag slechts, hoe zijn bloed het zand kleurde en de witte hoeven van Ratcliff. „Dat*.is een aardig grapje kijk maar eens aan” Well strekte tijk vost naar haar uit. „Percy F i Zij stroopte met bevende handen rijn kous naar beneden, drukte haar wit kanten zakdoekje tegen rijn voet, nam het paard bij den teugel en bracht hte^op stal. ff Een heei^tam de laars op, bekeek nauwkeu rig de zojl. De anderen kwamen er bij staan, betastterv eveneens de zool, glimlachten. Ben heer haalde een zakmes voor den dag, haalde den glinunanden kop van den spijker uit het leer omhoog, trok den langen, scherpen spijker er uit. „Wat zijn die ltd toch dom du spijker is heelemaal nieuw pa» rit een ijzerwta’ el Daar loopt zelfs geen kind te.” De trainer schraapte met rijn voet het rand W! elkaar om de bloedvlekken te bedekken. Zoo’n bedrieger, verdomd, hij zou hem leereni En anders en handiger dan the Percy Well I „De „toto” werd opgehangen t 13 Kites 900 voor 10 wtoat ving het hoonende of genietende lachen op, dat de blonde vrouw volgde, het cynische ophitsen. „Flink... flink inpeperen... waarom hoeft hij je brillanten ingezet! Zal ik ze inlos sen!”... TIÜ patfte haar bjj de slip van haar zij den ceintuur. Hu pakte haar bij den arm met zijn sterke, beenige jongenshand. „Wees toch stil, mevrouw Percy! Het publiek steekt den draak met u.” Het publiek. Daaraan stoofde zü rich .zeker! Het publiek daar was rij bang vöor, de jockeyvrouw! Dat had z(j al lee' ren kennen bü het Variété, toen z(j achttien jaar was, wanneer twee mannen haar op de sc’ ouders sprongen en twee andere op haar nviipen. Vandaag applaudisseerde het haar tienmaal toe en morgen smeet het met rotte appels naar haar! Ze was dat rtte, wanneer de kletsend op haar, ■.amen. Waarom iredesverdrag is bepaald, dat, wan- irlogricoston niet terugbetaald moch- de de-dtetreffende schadeloosstelling worden zijn schulden aan Engeland

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1