I Drmiün «wwi VMrtIwndaaaseli Blad voor do Huishouding. WtatM :nt per pak. uhardl's ItMlIljt! l. Vergeer, ood-, Beschuit-, Banketbakkerij, Raam 96-98. ALM NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD) VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRKtUT, MOEKCAPELLE, NIEUWER KERK a. d. U„ OUDERKERK a. d. D„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz Zaterdag 23 December 1922. 61» Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen Dit nommer bestaat uit 2 bladen. EERSTE BLAD. BUITENLAND. FEUILLETON. rteeren oet 1 lopen. i in. BERICHT. TTEflgJ Vanillebescbuiljat LOED- *IOEDE| sedert jaren met het rultaat gebruikt tegen toede. en daaruit voort- lichaamszwakte en hart als bleekzucht, duize- rugpijn, lusteloosheid, rnde vermoeidheid, nu/keerende hoofdpij- ffinig eetlust ruwen bet bloed, ver- ft lichaam en geven het i gezonde frisache kleur, lacon ECHTE M NHARDT’S tabletten voorzien van deze flo. 16118 o o o DUITSCHL In dén Maalstroom i nieuwe lente. Is het geen moedgevend tee- Mr. K. ik in handen der be- IG* Eerst de jflicht, dan het genoegen. dte Ottd 93 overweging de benoe- ‘t Burgerlijk Armbe- de Raad voltallig fa. 'gegaan tot uitlating school bouw. No. 32 De Goudsohe Courant «al op de beide Kerst dagen NIET verschijnen. nd, 4808 ken? Het licht wordt altijd in de duisternis geboren, maar «Heen wanneer die duister nis het dichtst en het somberst is. Het moet eerst op zijn ergst worden, voor de uitkomst zich aankondigt. Ss het misschien de hoop, het veste vertrouwen, de ontembare wil der menschheid om zich naar het leven en het licht omhoog te werken, die zooveel energie ontwikkelt, dat daaruit de uitkomst ontstaan meet Het geloof toont zich altijd het glans rijkst, wanneer de nood het hoogst is. En het Kerstfeest is, welke beteeicenis het ook voor ieder onzer moge hebben, toch immers voor alles het feest van de verwachting en de hoop der eindelijke verlossing. voor volgen >or 10 cent. >or 10 cent. r men leut bij koop hierop. iacon vanaf 90 et. en alle drogisten. M FABRIEK JNHARDTli 'EIST. in een de robgi- d en te rderw er niets anders -r kennisgeving aan te r door de gemeente te iet, daar Ged. State» t niet zouden goedkeu- kennisgeving aang». t schoonhouden der geld en voor die van 200 tot 300 en voor ƒ80 op ƒ100. Onder :osten van aanschaf- rialen begrepen zjjn. de heer Verdoold op, t geklaagd over ver- •m ten gevolge van che kachel door den van de tweede deur rechts. Het viel hem niet op hoe kaal zijn kamer was. Met gesldfen oogen tastte hij naar zijn bed ach'ter het gordijn, met gesloten oogen gooide hij rijn Jas uit, zijn hoed af, op den grond, waar ze maar terecht kwa men slingerde zijn schoenen den hoek fa om meer te doen ontbrak hem de kracht Of het dag of nacht was hij wist het niet. Hij wist alleen eerst moest hij slapen en .dan moest het uit zijn. Het bed kraakte onder dm zweren val van rijn lichaam. Zoo zonk ben dronken vagebond op een stoep neer om zijn, roes uit te slapen. Zoo zonk een ter dood veroordeelde misdadiger na het vonnis op rijn krib neer, zooals nu Felix Frank in het Graebner-sanatorium op zijn voormalig bed in een slaap viel, waa/óp voor hem een laatst kort ontwaken zou tegen 4 we geloofd, pok wanneer we het bijbelsche gelóóf in den geboren Christus niet kennen, dat er wat anders, wat hoogers nog is dan onze zaken, ons geld, ons aanzien, dat de waarde van het leven elders ligt en dat niet de uiterlijke schijn der dingen, niet* het ma- terieele de beteekenis van dat leven be paal1^ maar dat we in ons diepste wezen van binnenuit leven en er verwachtingen en vaak idealen, verlangens en hoop zijn, die we nauwelijks kunnen uitdrukken en die den dieperen zin en het geluk van ons leven be palen. Het Kerstfeest bepaalt ons bij het eeuwige in en buiten ons en heft ons daar door uit boven onze eigen sfeer. Nauwelijks bewust soms, voelen we den adem van dat eeuwige als om ons heen. In dit gevoel zien we een oogenblik althans het betrekkelijke van al het aardsche. En dat ziende is het, of de bekommernissen, die ons benauwen, be- j kommernissen om eigen en anderer leven, als van ons afvallen en we ons vrijer voelen en ruimer en kunnen glimlachen om onze zorgen ook in dit donkerste der tijden, we tend, dat er een Jicht is, dat ook in dit don kerste zijn glans uitstraalt en we ons alleen maar hebben op te heffen uit onze dagelijk- sche beslommeringen om het te zien, en in het geloof, dat dit Jicht eens zichtbaar voor ieder en onafgebroken de wereld zal1 over schijnen als een nieuwe zon. Er behoort moed toe in dezen tijd om dat geloof vast te houden. O, ik weet wel, dat het het donkerst binnen in ons kan zijA en daar uit eigen intieme leven de wolken op stijgen, die dat leven verduisteren. Maar nietwaar wanneer aMes om ons zoo hope loos triest lijkt, zoo verdeeld en donker, wan neer et geen uitkomst meer kijkt uit de rika zeker weer eens zijn isolement laat varen, maar dat het zulks niet doet om er toe bij te dragen om ónmogelijke vredes voorwaarden, die een Duitschland zijn op gelegd, uit te voeren, of aan een tegen Duitschland gerichte veete mee te doen, maar dat het onpartijdig zal werken voor den wereldvrede. Andere bladen herinnerden Clemenceau er op veel scherper wijze aan, dat Frankrijk Europa on bijgevolg de gcheele wereld in een toestand von onrust hield. Wanneer hij in zijn redevoe ringen vroeg, waarom Frankrijk niet meer de vrienden heeft, die vijf jaar geleden aan zijn zijde stonden, dan moest het Fransche volk tot zich zelf inkeeren en daar het antwoord zoe ken. Men vindt het in Amerika ook ten zeerot* merkwaardig, dat thana, nadat negen maanden sinds de aanvaarding van de ontwapening»- overeenkomst van Washington zijn verloopen. Frankrijk nog geen aanstalten maakt om tot ratificatie over te gaan. De opmerking wordt gemaakt, dat Japan oneindig veel loyaler is, omdat het tenminste begonnen is mat de ont ruiming van bepaalde gebieden, waartoe het zich heeft verplicht Omdat Frankrijk en Italië treuzelden met do ratificatie, had da Arneri- kaansche regeering besloten vooreeret geen ver dere schepen uit elkaar te nemen. Volgens den correspondent der Fr. Ztg. heeft Clemenceau ook een grove fout begaan met betrekking tot de rassenkwestie. Hij ontkende ten eenenmale, dat er zwarte soldaten aan den Rijn waren en gaf zoodoende senator Hitchcock en enkelen anderen een welkome gelegenheid om door officieel* bescheiden en particuliere brieven aan te toonen, dat hij niet de waan- heid sprak. Bovendien ontving Clemenceau fa St. Louis een delegatie van negers, die het fa Clemenceau buitengewoon"loofden, dat Clemen ceau de bekwaamheid der zwarte troepen in den wereldoorlog zoo nadrukkelijk had doen tritko» men. Clemenceau’s opvatting van ’t rassen vraagstuk heeft dan ook In meerdere deelen van Amenka ontstemming gewuki, «<ui 110 mil Hoen bewoners ongeveer 10 mlllioen ne gers zijn en nog tallooze Amerikanen voor een lynch-terrorisme zijn, waardoor de negers in toom moeten worden gehouden. De correspondent maakt de opmerking, dat Clemenceau niet rekening heeft gehouden met de psyche van ’t Amerikaansche volk. Wanneer hij als vredesapostel zou zijn gekomen, wan neer hij in zijn redevoeringen Frankrijk tot een program von den wederopbouw en het weder saneeren van een zieke wereld had verplicht, dan zouden de meeste Amerikanen hem hebben toegejuicht: „Do Amerikanen kijken naar de toe komst; zij willen, wat gebeur^ is. zoo gauw mogelijk vergeten". De correspondent komt dan ook tot de conclusie, dat Clemenceau's bezoek het prestige en het crediet van Frankrijk niet heeft bevorderd. F PrtfB par fa wtaal te. p. paat. t O O O BT Ken kan ateh sbsvMMW H Boekhandel of bl de Uitpevoza A. MlttlUB A ZOOM. GOUDA- Kerstmis. Meer dan negentien eeuwen- is het al ge- bden en ieder jaar opnieuw, wanneer de Jagen donker worden en het leven zich om pne verengt in den winternevel, die geen uitzicht iaat, herdenkt de menschheid de geboorte van het Jezus-kincije in den ‘bees tenstal van Bethlehem als de geboorte van het nieuwe licht, dat over de wereld achij- j)en zou. Negentien eeuwen! En ieder jaar ■Weer knielt zij in gedachte neer bij de kribbe naast de koningen uit het Oosten en de herders, die den lofzang hoorden in Efrata's lelden. Negentien eeuwen! En ieder ja«- in het donkerste der tijden steekt zij de yreugdelichten aan in den Kerstboom en luistert naar den rei der Engelen, die het ^Vrede op aarde, In de menschen een wel behagen" ringen. Spreekt de beteekenis van het feit, van de gebeurtenis in DethlehOn'e velden Zich er niet in uit Verdeeld als we rijn in natiën »n klass.en, in overtuigingen en verwachtin gen, knielen we, hoe we ook het Jezus- idndje zien en ‘het wondermooi Bijbelverhaal lezen, Vereenigd neer in den Kerstnacht in aanbidding voor dat kindeke, dat in de don kerheid der eeuwen het nieuwe licht ontstak, waarin de hoop en de verwachting eener verloren menschheid zich scheen te verwe zenlijken. Het is, of rondom deze kribbe zich de veeten en vijandschappen een oogen- ‘blik oplossen in de blijde hoop van het Kerstfeest en de vermoeide menschheid zich voor dezen enkelen Kerstnacht weer opricht Aan het geloof, -dat het licht in de wereld gekomen is en de duisternis overwonnen en «at het „Vrede op aarde, in de menschen een welbehagen" niet alleen een belofte in hield, maar ook een vervulling. En wanneer de Kerstklokken luiden door den besterden nacht, en rondom ons de kerstlichten bran den, dan mogen we ons een oogenblik bui gen in dieper verootmoediging en zelfinkeer, het is toch Net licht der verwachting, dat in onze ziele ontstoken wordt. Straks, wan neer de sleur van het dagehjksch leven ons weer meeneemt, zal ongetwijfeld de indruk van het Kerstfeest en de Kerstgedachte snel te loor gaan, de wijding, die we ontvangen hebben, heeft toch ons leven op een hooger plan gezet en haar sporen achtergelaten in öns zieleleven. In den Kerstnacht hebben DE SCHADELOO! De confer^je fe~Pu..>-. P a r ij s, 2 2 Dec. (V. D.J. De Peilt Parisian verneemt uit Londen, dat de Fi ansche en de Britsche regeering tot nu toe geen nieuwe on» derhnndelingen hebben gevjoerd over de voor bereiding van de conferentie te Pa rij*. Gemeld wordt, daf de Fransche en de ItaH- nansche regeering officieus kennis l«4»ben ge- ABONNEMENTSPRUS» per kwartaal /2d9L par wiek 1? cent, mat Zondagsblad per kwartaal 2S0, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauMARKT 81, GOUDA, bU onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux rijn dagelijks geopend van d uur.| Adminfatntfa TeL Int i2{ Redactie TeL 646. dat de Raad t het Ryk en _TtfM. triers anderzijds. den huurders in over- »den tot den Directeur- ^|en op de aan te Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevruut. Wesselink—van Rossum. innert er aan dat het verhuren voor zekeren aan het huurcontract vonlt besloten. een adres van P. Schilt »r gemeentewoningen in -aren tegen de huurver- Januari a-s., welke in contract-bepalingen. Z|j iriere huur ontheven te aan de paaiden. Dat was allemaal zoo gemak- kelijk in Berlijn dat zag niemand. Alles stond daar open lokte De een ging aan een gedekte tafel ritten, de ander aan een on gedekte. En wanneer hij eenmaal onder de tafel lag, dan was het precies hetzelfde, of het in een restaurant of in een gaarkeuken was. Wanneer er echter een onder lag, die op de zaak zijner vrouw wissels getrokken had, dan gleed hij van het tapijt af, de modder fa; dan bestond er voor hem geen terugkeer meer naar fatsoenlijke menschen, hij kreeg zijn verdiende loon wanneer hij vertrapt, vermorseld werd to’ een onherken bare gedaante, wanneer hij in den onverzadig- baien maalstroom van de groote stad voor altijd verdween Zoo wilde hij het morgen zijn grijze zuster schrijven en haar verzoeken de kinderen er nie s van ie laten weten. Want er bestond geen zegen wanneer men den vader verachtteDaarvan konden ze allemaal meepraten, de kinderen van den ouden Frank uit die Fennslratse, die hen zooveel jaren achtereen met vrees vervuld had met zijn gevaarlijken ijver van zijn naar winst hunkerende en ten slotte toch trage natuur. Wat was d>e Kaiserdanun toch eindeloos I kamer van haar man. lang nog een dwarsstraat en nog een nu kwam de Bismarckstrasse eindelijk Felix Frank wankelde naar den uitgang. De Verrekijker hing op zijn rug, de slappe hoed was tot achter in zijn nek gegleden. Hij mom pelde steeds nogJ<olonne Kolonne" maar zoo zacht, dat niemand het kon hooren. SchÓppka dronk staande een glas spuitwater, •prak nwt een scheeven mond met een mijnheer tegenover hem. sea duizend op Kolonne verloren. Pech - w. eigenlijk niet te verliezen.” De heer trok rijn schouders op. nAl het paard is naar de maan. Zoo'n bedrie ger, verdomd.** o Schöpplu was werkelijk verontwaardigd. Daarop ging hij Felix Frank achterna, die ab verloren midden op den weg was blijven staan. eri hem hts, een nieuwe hoop, den naam een paard, dat in de vierde draverij zeker Dat bleef jiet beste middêl om zijn klanten kalmeeren en hij «melde, dar hjj dat dezen vatplicht m Mevrouw Elbe üracbner liep in den tuin va» het sanaioi.um heen en weer, om een ludrfje :e scheppen. Zij ging van het eene eind naar het andere tot onder het c.enstaande raam van de «preek- >tner van haar man. Soms stond rij stil en rabterde. nu zwam oe Dismarczsirasse i Haar zwager Otto was bij hem dear binnen. Zijn hersens waren leeg. Slechts alkeer voelde Hij sprak luid, wst een gewoonte voor hem wee un >H.-_t_i. .n.-J_ i:-k._ geworden door het musiceeren van rijn leerlin gen. Zijn stem klonk helder en opgewekt Jk had werkelijk nooit geloofd, det Susal zoo sou veranderen! Het kan sUa, dat zij te jong was voor het huwelijk. Maar die gvechiede- nb met den jongen te haar toch aan rt hart ge gaan toen heeft rij wel narederat en tecb fa acht genomen." Haar man antwoordde: dus je «iet wel dat aDea tjwodkt te gekomen I Zij b een feeder menochenkindl mak- hij. Alkeer van rich zelf, afkeer van de lichte straat, afkeer van de menschen, die hem voorbij gingen, van hun lachen, de woorden, die hij opving, van den toon hunner stemmen Slapen I Een keer slapen uitslapen Zijn voeten konden hem nauwelijks nog dra gen. Als in een roes wankelde hij naar de poort van het sanatorium. Naar hub. He» was tijd Nu nog over de binnenplaatstwee trap pen od in de alkoof stond zijn bed. Hij wa.>' <de door de gang, draaide den knop om (illllkMUi: COURANT. Al’VEHTENTIEPRUS» Uit Gouda en omstreken (behoorende tot eten b»morgfcrtnit)i 1—4 rpgela ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.26. Vu bulton Gouda ca du baaorgkringi 1—6 regels 1.65. elke regel meer 0.30. AdverUmtiên b bat ZatarriagBununar 10 36 bijslag op den pr(|* IJafdadigheids-advertontiün de helft vu du prfja. INGEZONDEN MEDEDEKLINGENi 1—4 regeb ƒ2.06, elke regel maar AM. O* de voorpagina 50 hooger. Gewone advertutifin u ingesondu medadeelingen MJ eentrant tot aeer gwwtareer den prijs. Groots letters en randen worden berelumd naar plaatsruimte. Advertentiëa kunnen warden ingesondu door tuaechenkomat vu eoUeda boekhan delaren, Advertentiebureaux u onza Agenten U moeten daags vóór de plaateuui het Bureau stfn Ingekomen, teneinde vu opname verzekerd te «ftn. wanneer ellende en zorgen, maar ook haat en onderling wantrouwen ons aangrijnzen, dan kan dat niet nalaten ook over onze ziel zwarje schaduwen te spreiden en ons den moed en het geloof te benemen.. We weten niet, hoe het komen moet, we weten het werkelijk niet. De oeconomische malaise zou met vereende krachten nog wel te boven te komen rijn. Maar de zedelijke malaise? We behoeven het ons werkelijk niet te verhelen, dat we heel diep in den put geraakt zijn en de krachten schijnen te mis sen one er weer uit omhoog te werken. Onze oude idealen schijnen gestorven, pei- soonlijke en nationale zelfzucht van de grof ste soort overheerscht ons leven en verwil dering dreigt van alle kanten. En nog schij nen de oude nationale vijandschappen niet uitgewerkt Negentien eeuwen hebben we geluisterd naar den zang der engelen en we rijn verder van den vrede dan ooit tevo ren. Is het uitricht niet somber en moedbe- nemend? Maar in het donkerst der dagen is het licht van den Kerstnacht opgegaan. Strata, wanneer de Kerstklokken zwijgen, stijgen we, o langzaam nog, maar stijgen we toch naar het licht en de vreugde van een Felix Frank trok aan zijn hoedl „Hoe zei u Fortuna dat knn men gebrui ken. Wanneer u mij nog drie duizend mark 'op e^n wissel voor wilt schieten." Schöppke hield er niet van, dat men hem voor den gek hield. v Daarvoor had hij geen tijd. Hij wendde zich kort af en keerde hem zijn rug toe. Felix Frank ging verder. Zijn beenen droegen hem voorwaarts, zonder dat hij het markte, langs de lange Heerstrasse en den Kaiserdanun. Uitslapen moest hij voor alles eens goed uitslapen. Dan kon hij een brief schrijven dat moest hij wel. Alleen al om de wteselvorderingen te verklaren, die zouden komen. Wat had hij eigen lijk wel allemaal geleend t Hij dacht ingespannen na. Eersyykleine be dragen togen kwitantie. Van Baumann, van Mara Das was niet erg. In 't geheel negen honderd mark nog niet eens. Ja en dan de wissel* door Schöppke. Een keer van een sekeren graaf Salih- ni vier duizend met atht procent, heel gering en dan van den een of anderen vent in de Klos- terotrasse zes duizend de wissel liep tegen de zeven duizend. Deze zes duizend waren op Ko lonne ingezet; daarmee zou hij alles ingehaald hebben. Allee. De tienduizend» die. Alma hem twaalf dagen geleden gegeven had de vier duizend van Saliani, de. Hij raakte in de war Mj was te moe. Morgen. Morgen wilde hij alles eens goed overleggen. Dat tenminste. Aan rijn zuster wilde hij schrijven. Zij kon Alma dan vast «en beetje voorbereiden. Zijwveront- schuldigirig maken dat kon rij niet. Dat kon hij zelf niet zelfs niet verklaren. Misschien was het net zoo als met drinken. Men ging er gens zitten en dronk een klein bdetje te veel. Men ging erge*» Honen en versmeet rijn geld t een der adressant^ ren, dat de huurverh^ Ige lastgeving van^ Jlksgezondheid, de htig. Spr. heeft belang. gegeven een audiën- inspecteur aan te vra- Poliiiek Overzicht. Clemenceau heeft- dezer dagen, na zijn reis in de Vereenigde Staten, rijn voet weer op Fransch grondgebied gezet. De grijze staats man, de meer dan tachtigjarige politicus, wiens vitaliteit bewonderenpwaardig is, heeft op geest driftige wijze propaganda gemaakt voor de Fronsche opvattingen. Sommige Amerikaihnsche bladen vielen hem enthousiast bij, maar een an der deel van de pers der Ver. St. heeft heel wat nanmerkingen gemaakt: o. a. op het Fransche militarisme, welks bestaan Clemenceau met den meesten nadruk ontkende. Een interessanten brief over Clemenceau’s propagandareis treffen wij aan in de Frankf, Ztg., waarin wordt vastge steld, dat het resultaat van Clemenceau’s be zoek zeer bevredigend te voorde tegen standers der Fransche feweld-politiek. Clemen-' ceau*s reizen en redevoeringen werden thans aanmerkelijk meer, br/proken dan ia den be ginne het geval was en volgens genoemden briefschrijver is makkelijk uit de commentaren af te leiden, hoezeer Frankrijk'» prestige in de oogen der Amerikanen is getaand. Honderden hoofdartikelen zouden kunnen worden aange haald om deze bewering te staven. De concs-, pondent beperkt zich voorloopig tot een tref fende passage uit het eerste artikel in de World vnn 26 Nov. en citeert met opzet dit blad, omdat de redacteuren met den Franschen Politicus be vriend zijn en er zelfs bij hem op aandrongen een aantal artikelen voor hun bladen te schrij ven. 'Ralph Pulitzer, een der redacteuren van de World, telde Clemenceau te New-Tork op een groot diner tot zijn gasten en zijn broeder Joseph, die in St. Louis de Post Despatch uit geeft en ook bij het New-Torksche blad is be trokken, verleende hem huisvesting en nam het gastheerschap waar. Men zou dus kunnen ver wachten, dat de World indien 't eenigszins mogelijk was gunstig over het streven der Franschen zou oordeelen. Maar het blad zegt: Clemenceau kan ons van onze opvatting, dat Frankrijk zich op dwaalwegen bevindt, niet afbrengen. Hij kan onze meening, dat, wanneer Frankrijk een minnelijke schikking mot Duitschland van de hand wijst, het een enorme dwaasheid begaat, niet aan 't wan kelen brengen. Hij kan er ons niet toe be wegen, dat wij deeh hebben aan die dwaas heid. Clemenceau moet beseffen, dat Ame- kregen van het ingrijpen der Ver. Sl i lei ■chadevcrgoedingskweslie. De Italiaunscnv «eJ gearing zou de mooning toegedaan z^n, dot <n| een commissie van bankiers de regeling va: del schadevorgoedingkwestie niet kan worden over* gelaten, daar zij voor alle geallieerden een h’J venskwostie vormt. 9 Geen besprekingen luw lte«| Pator oré en Duiteche indues! trfoeienf Berlijn 22 Dec. (W. B.) Naar het BerL Togebl. uit officieele bcon verneemt, ie te Berlija von Parjjsche brsprektoRon tussohen Poincaré en Durtsche fadutrtrieeten niets bekend. De houding van Amerika Londen, 2 2 Dec. (V.D.) De binden steh len groot behing in de vraagstukken, die in veM band staan met de schadevergoeding en de in<« tergeallieerde Europoescho schulden. Hoewel de Britsche schuld aan de Ver. St. niet in onnud*> dellijk verband slaat met deze kwesties, wordt het geheel* probleem door de pers besproken naai aanleiding van bet vertrek in de volgend* week van den kanselier von de schatkist Stanley, Baldwin naar Washington, ter bespreking van de iundeering van de Britsche Lulden >ia» Amerika ten bedrage van 4000 m ilmen dollar. Intusschen wordt de h rvutting v.m de bes,>; -s klngen tuxschen do geallieerde premiers van kwestie, dio voertten dagen geleden te Londen werd boaproken, mot belangstelling tegemoet gezien. De Britsche pers houdt rich druk bezig nut hot bericht, dat ®r voorstel in de maak ie om het totale bedrag van de acKadevergoedingun te doen vaststellen door een commissie, geheel samengesteld uit Amerikaanscho zakenlieden. Het bericht te afkomstig uit New Xork, maar het iswel teekenend, dat de dagbladcorrespciM denten te Washington er geen melding van mee ken. Naar men zegt, komt het uit Duitscbe bron en er wordt bij verteld, dat Duitsche regeoe ring bereid zou zijn rich mot een nidus vawtp.-M «»*ld totaal bedrag te vereenigen. Met nadruW wordt echter ontkend, «Int óo bhwltiv lag*, a door Amerika zou gepolst rijn over «leze kwes* tie en de Times merkt op„Het «k nkbeold v< re dient g<*n ernstige overwegingen. Andere b’.w dient geen ernstige overweging. Andere bJn-.xg bespreken de „canard” op een «lei gelijken toon. Berlijn, 2 2 Dec. (N. T. A, Draadloos.), De berichten uit Washington over Parijs en Londen blijven tegenstrijdig. De voorzitter der Amcrikaansche Kamer van Koophandel Bare nes moet hebben verklaard, «terhet initiatief to< bijoemoeping van een commissie van ondere zoek voor de betalingsi apacitelt van Duitsche land niet van de Duitsche regeering afkomstig is, maar van Ametikounsche sijde komt Vok» gena een bericht uit Parijs zou de Amerikaan* sche regeering Poincaré willen uitnoodiffen om de uitentte conceaaies van Frankrijk in d« kwestie der schadeloosst< Hingen definitief es nauwkeurig mee te deelen. De t»c»prek>i»geu te Berlijn, Berlijn, 22 Dec (W. B.) De nvomlbliidea melden, dat de besprekingen der deskundige* uit de industrieel» en de geldwereld gisteren i» het rijksmginisterie van financiën tot laat in dog avond hebben voortgeduurd. Do door de rijket tegeering voorbereide plannen werden in len loop der besprekingen tot in bijzonderheden b«x hondeld. De discussies zijn echter nog niet ges eindlgd; se worden na Kerstmis voortgezet. ijl,. HUIL. 1 __L kelijk te bewegen dan bereikt men veel met liefde en belangstelling.” Elise glimlachte bitter xij wns niet makkes lijk te bewegen en feeder. Zij mocht nog of liefde, noch op belangstelling rekenen. Ben sigaret vloog uit het raam, Graebner gewoon was te rooken. „Wanneer nu van ons tijd had voor zijfll vrouwOm haar w* te kunnen gwvens moet men zwoegen van ’a morgens vroeg to( a avonds iaat, en dan kan men haar wat geve< dan beeft men geen tijd voor haar, Ja, ouwe jongen" Een stoel werd verschoven. Elise zag den donkeren kop van baar «waget fa bet raam in het uzmknMK W «ta ■’"""'Sj haastige bewegingen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1