a agen alitelt flg -en >sch BAK NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- m ir»T-r v w» w-- 0[ MLIMMME-MNM Veertiondaagsoh Blad voor do Huishouding. 1 No. 16119 Woensdag 27 Dooember 1922. KERK a. d. U., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN. enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. M I FEUILLETON. I 61* Jaargang' In den Maalstroom Roman van OLGA WOHLBRüCK. J 243. v- I hen mneeren oni- den I f de blonde rrouw die kunnen ien kalkoen, zei hij, zui ger is? Volgende Keret- niet meer noodig zyn, is f aam fascisme. haar vier haas Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wessel ink—van Rossom. -t Idl) f3. KKER Küttcrdi>u ><i. t V ir middel bij lelpt. or snijwon* Idel. At, zuivert, gen weg en (<0l hSCI IE COURANT. endicn een nden, zeere eten, aam* niddel bij gen, etc rikaansche ken om houden. aar oogen; dat voonilt- elemaal van streek. t een dag! mompelde zy aar scheen in te storten e-roode woolkjes, waarin 'e met kalkoenenvleugel- miss Tiffen... Het kleine ronde te. ur geschoven en meneer derden kop thee gedron- ce bruine theepotje i opeens mr. Meekin weer 'oed: eigenlijk... tenslotte Jer: U bent alleen en ik ouden wy niet samen dat OOSTENRIJK. DE CREDIETVERLEENINC. Italiaansche hulp» We enen, 26 Dec. (B. T. AJ De Italiaan* scha legatie heeft de Oostcnrijksche i ©gearings in kennis gesteld van een telegram van Musso*' link waarin wordt gezegd, dat Italië bereid i«- (Wn deèl van de leening aan Oostenrijk te garanw JOeeren. uw echtgenoot niet u naar den burgerlijken Is dit. En, vindt, maar n, het is een m u dat u woorden, maar... U kunt oelen, hoe u er over denkt e bracht pareltjes op zfjn niss Tiffen’s handen zich tafellaken, zich afvragend iu eigenlijk van plan en wit mi« Tiffen en er ik het leven geschonken aan een bedi zal worden genoemd. FRANKRIJK. Een nieuwe socialistische partij. Parijs, 2 6 Dec. (B. T. A.) Te Dyon is een congres van oud-commu isten gehouden. Be- sloten'werd de nieuwe groepeerihg te noemen Union Fédérative Socialiste. Het voornaamste In den arbeid, in grooten rijken afbeid, (jaarin moet de waarheid liggen. Alma Frank trok weer aan haar sluier. Een wanhopige glimlach speelde om haar lippen. I „Uw zwager gelooft u werkelijk. a» ---- hij daar zoo vaak Bij uw zwager Hij is Daarbij mocht niemand aanwezig zijn Dnl daar wel eens thuis bij uw zwager mocht niemand zien, hoe zij naar haar man Elise greep naar de twee slap neerhangende zocht in het groote Berlijn, den voormalige» handen der vreemde, die haar opeens als zuster zoo nabij was. - zelfde lot had hen beide over alle afstanden, over alle vreemdheid vereenigd. Maar het mocht geen schandaal worden. Zij moest haar huis beschermen den naam dien ook dat schepsel droeg, dat zij schoonzuster noemde de dievegge die waren gapte en vrouwen haar mannen ontstal Ze rende naar de deur de jongen kwam haar in de gang tegen „Mijnheer is al weg gegaan, mevrouw”. Verlicht herademde zij. En zij wist te lachen, een kalmeerende, vriendelijke lach. „Mijn zwager en schoonzuster zijn net weg gegaan zij gaan een dagje nanr buiten. Zij komen morgen of overmorgen pas terug I Wat spijt me dat. Tilijn zwager kon stellig I het beste inlichtingen geven. Do leugen kwam er haperend en toch over tuigd uit. „Wat moet ik nu doen F herhaalde Alma FiancK Het best is d^t stand gaat” Alma Frank snikte plotseling luid. Zoo ver was het dus gekomen. Ze moest naar hem zoeken, als naar iemand die zich schuil hield, omdi. hij een misdaad lrf*Bac.a bad, als iemand, die Mevrouw Elise legde haar arm om da volle, trekkende schouders. Een medelijden vervulde haar, zooals zij nog nooit gekend had. ABONNEMENTSPRIJSt per kwartaal 2^5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad f 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI, GOUDA* ty onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie Tel. Int. S2j Redactie TeL 545. leerenlasch aan een schouderriem, stond niet van haar stoel op, toen Elise haar werkkamer binnenkwam. Zij keek strak -- TURKIJE. DE CONFERENTIE VAN LAUSANNE. Een Kerstgroet der Britsdw delegatie. Lausanne, 23 Dec. (B. T. A.) Lord Cur zon heeft aun hot Zwitsersche T. A uit nnata van de Britsche delegatie en zichzelf t*en Kerst groet aan het Zwitsersche volk doen toekomen, waarin aan het Zwitsersche volk en met name da bevolking van Lausanne dank wordt gebracht voor de goede ontvangst en den steun, dia vooral gedurende de eerste periode vaa da werkzaamheden der conferentie van groot nut zijn geweest. (Wordt vervolgd.) I o o o I*r(j» p«r kwartaal ir. p* po»t. 1Ir-*»' ■MF* Men kan sich abonneeran bb dali Boekhandel of by de Uitgeven A, BR1MKMA* k ZOON, GOUDA. „Zal ik je eens iets zeggen wanneer ik kon, dan smeet ik vandaag nog den rommel neer, ging naar een kleine stad daar zou ik iets aan ’t leven hebben, aan mijn vrouw, de kinderen Daar behoefde ik niet te wer ken tot mijn tong uit mijn mond hangt en ik *s avonds doodmoe in mijn bed kruip. Zoo on waardig hebben onze ouders toch niet geleefd, als wij doen. Die wisten toch wat zij aan elkaar hadden, waf zij uitvoerden hoe de dag hun verging Wat weet ik van mijn vrouw Alleen, dat zij er aardig" uitxiet, de kinderen, verzorgt en, naar ik hoop, met haar geld uit komt Want gerust, zoo echt gerust dat ben ik nooit” D» loopjongen kwam den tuin in geloopen. Mevrouw mevrouw” Ua." Elise verwijderde zich snel van den muur, nam een visitekaartje aan, dat de jongen in de fecht zwaaide. „Mevrouw, Alma Frank, geb. Kurthe” stond °Phet^gedachtige, provinciaalsch kleine kaartje. Alma Prank, h nUoo-oaa, ms kleins DUITSCHLAND. DB SCHADELOOSSTELLING. De houding van Amerika. Washington, 26 Dec. (R.) Het amende ment op de marine-begrooting is bij den Senaat tngediend. De uitnoodiging van senator Bonah, den leider der onverzoenl ijken, aan den presi dent om een conferentie der mogendheden bij pen tè roepen teneinde de economische kwes ties te bespreken en vermindering der bewape ningen te land en ter zee te bewerkstelligen, heeft verdeeldheid doen ontstaan onder de on- Verzoen lijken in den Senaat en belooft ook aan leiding te zullen geven tot heropening van de pfgemeene besprekingen nopens de deelneming Van Amerika aan de aangelegenheden van Europa. Borah heeft een verklaring gepubli ceerd, waarin hij verklaarde, dat Europa gehol pen moet worden. Indien het vraagstuk niet ‘wordt opgelost, zeide hij, zou dit kunnen be tee ltenen een ontzaglijk verlies voor de Amerikaan- sche producenten en een nieuwe oorlog. Washington» 26 Dec. (N. T. A. Draad loos). Het voorstel van Borah, den republikein- schen senator van Idaho om den president een pconomische en ontwapeningsconferentie te doen bijeenroepen, werd aangevallen door den repu- blikeinsch m senator Johnson (Californië), die Verklaarde, dat het plan de economische noo- pen van Europa en de warboel der schadeloos stelling in de Amerikaansche wetgeving zou overbrengen. Deze verklaring was het eerste deerlijke teeken van een breuk in de gelederen der onverzoenlijken m den Senaat naar aanlei ding van het voorstel van Borah, dat is inge- 'diend als amendement op de marinebegrooting. Harvey naar Amerika. Londen, 23 Dec. (R.). Harvey, de Ame- gezant, is naar New-York vertrok- met zijn regeering besprekingen te mis-’rljvcn, die verband houden met i.i.. In*’ ren, welke een nationalistisch doel hndd-u vooits voor misdrijven, velband houdende mol onlusten, die veroorzaakt waren door econo*, mischü en sociale ooi zaken. Van dc amno rti» zijn ujtgczondeid misdi||vcn, die met mcei dut drie jaar gevangenis zijn gestraft. Evenmin de amnestie toepasselijk op misdrijven, dl« uitsluitend uit persoonlijke motieven gepleegd zijn. Zij strekt zich daarentegen wel uit over straffen beneden drie maanden gevangenis en 1000 lire boete. In het rapport van den minis ter van justitie, waarin dc motiefen van hot umncslie-besluit worden uiteengezet, wordt zegd, dut tucht het beoogde doel is. SPANJE. De Spanjaarden in Marokko. M a d r i d, 2 5 D e c. (B. T. A.) De Spaanse h«' ministerraad heeft den cud-voorzittor van de Kamer, Migyel Villanycvn, tot hoogen civio'en commissaris in Maro’-ko benoemd. ïn een offi cieuze medcdccling wordt gezegd; dat de rogee- ring het als haar plicht beschouwde in Marok ko het régime van een zuiver civiel protectoraat in te stellen. De hooge commissaris zal voorloo- pig echter nog worden bijgestaan door een militair kabinet, daar dc toestand in de ooste- lijke %j&ne do hulp van het leger nog noodig maakt. mische leven van Duitschfand van de instorting zal worden gered, of zol worden gekneveld dóór een politieken dwang, die inbreuk maakt op het vredesverdrag. De regeering zal alles* doen om den wereldvrede te verwezenlijken en zware offers aan geld en goed brengen, om de vrij heid van het Duitsche bloed en de gelijkge- rechtigheid tot vreedzamen arbeid met andere volkeiv te verzekeren. Daarbij denkt zij met name aan het Rijnland. Duitschland kan er niet in toestemmen, dat daar nog meer als tot dusver Duitschers onder vreemde heerschappij worden gebracht. Het moet alles trachten te doen om van dien dwang te bevrijden. Incidenten in ’t bezette gebied. Brussel, 2 4 Dec. (B. T. A.) Volgens de Express de Liège hebben vijf Duitschers in den nacht van Maandag op Dinsdag te Ruhrort een Belgischen schildwacht aangevallen. Zij wil den hem zijn geweer ontnemen, maar toege snelde soldaten van een naburigen post arres-" teerden vier aanvallers, die ter beschikking wor den gesteld van d: militaire autoriteiten. Fa r ijs, 2 6 Dec. (B. J. A.) De Matin ver neemt uit StraatsburgGistermorgen heeft een inspecteur van de Duitsche douane bij het bruggehoofd van Kehl den Franschen kapitein Maillet doen arresteeren. De Duitschers bewe ren, dat de kapitein zich aan smokkelarij schul dig maakte. Rijnlandsche betoogingen. Wolff meldt, dat de betoogingen tegen de Feansche plannen in het Rijnland voortduren. Zoo namen zoowel de Kamer van Koophandel te Keulen als de gemeenteraad van Duisburg moties aan, waarin de trouw van de Rijnland sche bevolking aan Duitschland wordt betuigd. Ook de gemeenteraad van Trier nam een soort gelijke motie aan.' Spionnage van Duitsche politiebeambten. De Petit Parisian verneemt uit Mainz, dat de krijgsraad de DJtsche politiebeambten Berthold en Schoenchen heeft veroordeeld tot resp. 1% en 2 jaar gevangenisstraf wegens poging lot spionnage. streven van dezen bond zal zijn de verschil lende socialistische en communistische partijen in één groote partij te vereenigen. Anarchistische demonstraties. P a r ij s2 5 D e c. (B. T. A.). Er zijn 42 per sonen in hechtenis genomen, van wie zeven in hechtenis gehouden zijn in verband met een be- tooging van den Anarchistischen bond op de groote boulevards. Treinongeluk. Saint Denis, 23 Dec. (B. T. A.) Een personentrein is hedenavond in botsing geko men met een locomotief. Twee personen werden gedood en 5 gewond. Een groote brand op de Kleine Antillen. Pointe n Pitre (kloine Antillen), 2 5 Dec. (B. T. A.). Een hevige brand verwoestte de gen- d'aimeiiekazeme en een viertal huizen. De schade beloopt drie millioen. ENGELAND. DE WERKLOOSHEID. Glasgow, 23 Dec. (R.). Bonar Law heeft vandaag een afvaardiging van organisaties van Glnsgowsche vakvereeniningsleiders en werk- loozen ontvangen, die Item over het vraagstuk der werkloosheid kwamen spreken. De bespre kingen, die particulier waren, duurden twee uren. William Shaw, de secretaris van het be stuur, zeide na afloop, dat zij voldaan waien over hef onderhoud. Hoewel hij diamentraal van hen verschilde, had Bonar Law een aantal uit muntende voorstellen voor werkverschaffing ge daan. Lenden, 23 Dec. (R.). Het departemen* van <rbeid maakt bekend, dat het aantal we>k- 'oozen op 18 Dec. 1359.100 bedtoeg, of 20 551 ‘minder dan in de voorafgaande weck. Opstandige roevers. Ahmadabad, 26 Dec^fR.), Een aantal inlandsche roovers, dl? zich In arrest bevonden, overvielen den gewapenden gevangeniswachter, wien zij een geweer afhandig trachtten te ma ken. De anderen wachters echter vuurden, dood den twéé en verwondden twee andere roovers, waarvan één later stierf. Een der gedooden is een berucht moordenaar. Kerststormen. Londen, 23 Dec. (N. T. A. Draadloos). De ernstige atmosferische storing die Donderdag uit den Atlantischen Oceaan werd gemeld, be reikte gisteravond Noord-Ierland. De barometer daalde snel en spoedig loeide de storm boven het grootste deel van de Britsche eilanden. Op sommige plaatsen bereikte de storm een snel heid van circa 60 mijl (ruim 84 kilometer) per udr. Er zijn tallooze ongelukken gebeurd, zoo wel te land als ter zee. IERLAND. Sinn Fein en de vrede. Londen, 2 6 D e c. (R.) De vergadering van iSmn Fein-clubs in het Mansionhouse tc Dublin heeft Zondag een resekitie aangenomen, waarin I het opnieuw bijeenroeping van het Ard Feis of Siim Fein-oongres wordt gevraagd, teneinde een rechtvaardigen, blijvenden vrede te verkrij gen. De vergadering benoemde een commissie van acht personen, teneinde de aangelegenhéid te regelen en besloot voorts dat gedurende de Spoorwegongeluk. Valencia, 23 Dec. (B. T. A.). Bij JalivB zijn twee treinen mot elkaar in botsing geko men. Er zijn acht mewhen omgekomen en verscheidene gekwetst. Valencia, 23 Dec. (B. T. A De botsing heeft plaats gehad tusschen een militairen treia en een goederentrein in het station Ontenionttfc Er zijn twaalf dooden en negentig gekwetste» uit de wrakhoop te voorschijn gehaald. Een bomaanslag te Lissabon. Lissabon, 24 Dec. (B. T. A.). Ben borg is ontploft bij den ingang van het haliaansch» consulaat. De schade is onbelangrijk. Een brie! gevonden, die doet veronderstellen, dat da nslug bedoeld is als een protest togen hot LUXEMBURG. Een prinses geboren. Luxemburg, 23 Dec. (W.-B.). Oister-j avond heeft de groothertogin van Luxemburg! dochter, die Elisa- schreven. Zulke warme, teedere brieven had zij hem geschreven zonder een enkel verwijt, zonder een vermaning brieven die slechts van liefde en in hem opgaan spraken, zooals die uit hun verlovingstijd I Elise stak haai hand uit naar een aan den muur hangend rek, haalde een handvol brieven uit één van de onderste, open kastjes te voor schijn. „Een paar maal is er een loopjongen hier ge weest, wien brieven tegen ontvangbewijs over handigd werden, maar sinds acht dagen”. Zij sprak plotseling sneller, omdat de don kere" oogen van die vouw haar onaangenaam aandeden. „Wilt u de ontvangbewijzen zien, mevrouw Ik houd natuurlijk stipt orde” Alma Frank stond op. „Wat moet ik nu doen voeg zij we zenloos. „Wat moet ik nu doe» „U hebt hier toch familie, mevrouw Kennissen toch in ieder geval die kunnen u toch zeker opheldering geven.” Ook Elise stond op. Het was haar als moest zij die vrouw, die daar zoo strak en ter neer geslagen voor haar stond, op de een of andere wijze helpen, haar een uitweg wijzen. „Een oogenblikje, mevrouw. Mijn zwager is juist aan den overkant bij mijn man bij hem neemt hij immers les”. „Alstublieft”. H Elise waagde het opeens niet, de kamer te verlaten. Zij belde den jongen of hij mijnheer Otto Graebner aan den overkant even wilde roe pen Mag ik u intusschen iets aanbieden?' „Een glas water ja alstublieft alleen maar een glas water”. „Gaat u zitten, mevrouw Frank. alles zal wel terecht komen mijn zwager kan u ze ker geruststellen”. er week, met reek. Ard Feis-bij-enkohisit een conferentie von nl'e Sinn Fein-vereenigingen in het graafschap en de stad Dublin *pu worden gehouden om de beste middelt n voo? het verkrijgen van den vrede te bespreken. n banket! riep meneer Mee. mi wrijvende. aakte zij Miss Tiffen Tim 'e af. Was zij het die di* roride tafeltje gedekt n» afellinnen, waarop midden, mde en met mr. Meekin er met het aansnijden en haai lekkerste hapjes toeschoof! spruitjes toediei&e? En de r als je bloed, met de room mds terugkeeren naar zijn y zou opnieuw het leventje innen. en, het leven alleen is een ik het zoo noemen mag, en alles efby, voel ik mij rade vrienden, hoewel wij ig woorden gewisseld heb- dat ik ooit zoo’n prettig enne... ik hoop ik weet niet gedachte en me dat direct De werkloosheid. B e r 1 ij n, 2 6 Dec. (Draadloos.). De sta tistieken wijzen uit, dat in Nov. de toestand op de arbeidsmarkt in het Duitsche rijk is ver slechterd. Hef getal steuntrekkers ten gevolge van werkloosheid is gedurende de vorige maand gestegen van 24.000 tot 42.000, Spoorwegongeluk. Keulen, 25 Dec. (V. D.) Op het station te Keulen heeft een treinbotsing plaats gehad. Twee reizigers werden gedood en veertien ge wond. Zij keek str^k voor zich, dook slechts even j ineen, toen Elise's hooge, scherpe stem in haar oc -ijp’. „Dag mevrouwhoe gaat het hoe is met uw echtgenoot Alma Frank legde haar vingertoppen in de aangeboden rechter hand, haar donkere oogen staarden in het lichte, vriendelijk vertrokken gezicht van de blonde vrouw. „Dat wilde ik u vragen, mevrouw Er werd mij zooeven gezegd dot mijn man hier niet meer woont.” Een korte, geërgerde verlegenheid lag op Elise’s gelaat. Ze had dus toch gelijk gehad van dien man was niets goeds te verwachten geweest I Nu bracht hij haar nog in ongelegen heden. Zij ging aan haar schrijftafel zitten, nam een journaal in de hand. „Sedert veertien dagen is meer hier.” Alma Frank trok aan den knoop van haar onder de kin vastgebonden reissluier. „Sind veertien dagen zoo” Zij moest eerst slikken, eer zij verder vroeg. „Waar is hij dan heen gegaan Een schande was dat zij moest vragen, waar haar man wasWat een indruk maakten dat I Wat zou die blonde vrouw wel bij zich zelf denken Elise volgde met haar vinger den tweeden regel. „Weggegaan op reis.” Die vrouw zei maar wat Hoe kwam Felix er bij om op reis te gaan, zonder iets t« zeggen, zonder„Pardon, mevrouw. Heeft hij geen brieven op laten «turen brieven” Zii bed hem toch dadelijks ge- oorl Wwrom Ku u nu n.J, eten kunnen vra^, on,. Laten w<| u en Ik, en u umpuddinr gezellig wat aardappelpurée tjes, mompelde r.;l. is in de sauskom... ADVERTKN’riEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (bahoorande tot dea bezorgkringh 1—6 regels L30, elks regel meer 0.25. Van bulten Gouda en dan hesorgkringi 16 regel» L55, elke regel meer 0.80. AdvertantlBn in hat Zatordagnummer 20 bijslag op den prijr. Llefdadigheid.i-advertantlën de helft van den pr(ja. INGEZONDEN MEDEDKELINGEN i 1—4 regels ƒ2.06, elk» regel meer OU» Ob de voorpagina 50 honger. Gewono advertentiën en Ingezonden mededeeltngen t»U contract tot «eer geraduceer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plnataniimt». Advertentiën kunnen worde» Ingezonden donr tUMchenkonuit van eoUnda boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór plaatain* het Bureau zijn’ ingekomen. teneinde van opname verzekerd t» z(|n ITALIË. Een Kerst-encycliek van den paus. Rome, 2 2 Dcc. (B. T. A.) ïn de Kerst- encycliek, die begint met de wooidcn: Ubi ar cana Dei, zegt de paus, dat de volkeren den waren vrede na den verschrikkelijken oorlog nog niet hebben hervonden. De schade van het verleden blijft bestaan en wordt steeds erger. De angst der volkeren wordt nog verergerd door de bedreiging van een nieuwen oorlog, nog ver schrikkelijker dun dien, welken zij thans hebben ondergaan, De ontbinding der maatschappij is een nog veel betreuicnswaardiger ongeluk. De klassenstrijd is thans oen ramp voor dc maat schappij geworden, wier levenskrachten hij alle bedreigt. De kiem van ontbinding, die door den 1 oorlog begunstigd is en de toenemende onzede lijkheid dringen door in de gezinnen. De paus betreurt het verloten van de Christe lijke leer. Hij herinnert eraan, hoezeer de kerk van don oorlog heeft geleden. Tal van seminaria zijn gesloten. De geestelijken van alle landen ziin weggemaaid, de tucht en de geest daarvan zijn geschokt. De paus betreurt het, dat hot ge< weid te lang over de menschen heeft ge- heerscht en richt zich tegen c(at soort patrio tism?, dat onrechtvaardigheden veroorzaakt. Het is .dringend noodig de gemoederen tc knlmee» ren. De ware vrede onder de Christenheid moet uit de liefde voortkomen. Alleen de kerk bozfr het moreele gezag, dat een op die basis ge- grondvesten vrede kan geven. Met het oog op een zoo grooten arbeid denkt dc paus aan een bijeenkomst van het geheel» episcopaat te Rome, maar de hervatting van het' oecumenische concilie van het Vaticaan is een zoo ernstige zaak, dat men moet afwachten en bidden. De pau» verheugt zich over den bloei der Katholieke stichtingen over de geheele wereld. De kerk mengt zich niet in zuiver menschelijke aangelegenheden, maar zij duldt niet, dqt de oolltipke macht daaraan een voorwendsel ont» leene om inbreuk te maken op goederen van hooger orde en om de rechten, aan die kerk door God geschonken, te schenden. De encycliek herinnert aan den goddelijken oorsprong en aard van die souvereiniteit. Italië heeft niets te vree- zen van den Heiligen "Stoel en zal dat nooit hebben. De Paus verzoekt te bidden voor het herstel van den vrede op aarde en geeft zijn ap achen zegen. (De Italiaansche draadlooze dienst meldt nog, dat de encycliek wel eindigt met het traditio-i neele protest, dat elke paus sinds 1870 tegen de Italiaansche regeering richt, maar tevens, dat het opmerkelijk is, dat de paus het feit betreurt, dat hij geen diplomatieke betrekkingen met die regeering onderhoudt, welke uitlating nieuw is. De Italiaansche pers meent dan ook volgens den Italiaanschen draadloozen dienst, dat deze en- «ycliek een uitnoodiging vormt om onderbande- lingen over een verzoening te openen). Amnestie. Rome, 23 Dec. (B.T.A.). De koning heeft een besluit geteekend, waarbij amnestie wordt voiloend voor alle door militairen gepleegde Plotselinge bijeenkomst der Commissie van Herstel. London, 26 Dec. (R.) Naar de Times uit Parijs verneemt, werd daar 's middags plotse ling een zitting van de Commissie van Herstel bijeengeroepen, waar een voorstel ter tafel werd gebracht, strekkende tot de verklaring, dat Öuitschland opzettelijk in gebreke blijft met de leveringen van timmerhout. Dit voorstel kreeg een meerderheid van 3 stemmen tegen 1 (name lijk die van den Britschen gedelegeerde). Het belang zulk eener verklaring aan vooravond der Parijsche conferentie springt in 't oog, wijl Frankrijk, met deze beslissing ge wapend, als het wil alleen tegen Duitschland handelend kan optreden. Een kerstgroet van rijkskanselier Cuno. Rijkskanseüer Cuno zegt in een door de bla den gepubliceerden kerstgroet: Er is bijna geen volk met een dieper verlan gen naar vrede dan het Duitsche. In den vreese- lijken nood van het heden moet men zijn liefde van rrvensch tot mensch met daden bewijzen. Dat is een nationale plicht, vooral nu, waar een ernstige beslissing in aantocht is, of het eoono- Zal ik u vergezellen Almn Frank droogde hnar oogen af, verhiel gelooft u werkelijkIs 7jth vastberaden. Neen. 1 Daarbij mocht niemand aanwezig zijn mocht niemand r!-" 0 in linl <rr ie, die haar opeens als een wethouder Felix Frank, den vader van ha. s. Zij had alles begrepen. Het kinderen, den gezienen burger man Dat mocht niemand zien I „Dank u wel. Ik ga alleen. Mijn reistasch, die mag ik zeker zoo lang hier wel laten staan”...* Ze sprak als in ©en droom met geslote* oogen. „Zeker, beste mevrouw Zal ik een auto laten halen F „Ja, alstublieft". Zij maakte een onzeker© bewegingu „De brieven!”.... De brieven wilde zij hebben, die zij haar man in do laatste twaalf dagen geschreven had. Al die woorden, die zoo maar weggestorven waren, wilde zij lezen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1