*S! LEIDEN a I"'' l|j betalen ‘ipter^st. Met betrekking do|et Otto.Kalin aan dè hand het aanzijn te geveiji aan een amortisatiefonds van h 1 procent, Waardoor ofeschuld in 47 jaren, zou worden gedelgd. Bo^^lien komt hij met1 hét voorstel, dat det rentevoet voor de eerste periode va^i 8 -jaar *op’ 2|[rirocent cn voor de tweede periode op prOjit zau worden ge steld, terwijl de rente tot1*”^ zou stijgen voor de laatste periode véii 7 jaar. i DE HOLUMDSCHE HUISVROUW 3^ PSOORTEN SUNUGHV NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, (JOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER, KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. U., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. Donderdag 28 December 1922. >KOOP ren ont- S'1 i FEUILLETON. - - ementen Courant, ten door agen 'dpadsoep onderrysoep rap ilsGBn NLIGHF ;p. 61. Jaargang1 T’ fio. 16120 - - In den Maalstroom Veertlendaagsoh Blad voor de Huishouding. o o o Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. op Tel Ut 32) rol h< cn 'I stap nMef tot i •y eek, met de; 04 d» thuis vroeg zij. (Wordt verrolgdj haat zou- Inzicht deh daarop t| tot Engeland aan, pro» van der luiddedat „Duitsch- ïet ver- de er ot Drogist eman” ulsie vprdt >men. fllao. f 1.40 r/h Brocadu acht, Smak. ELF, WANT VENSCHT DE I LIGHT.» I’ plegen wij -f een goede., lieve gevoelets ’Iran teederheid te jverhooip gewprpen ferbroken zijn, k— Inemen, welke "i en zulke overwegingen een en omstrekefi (behoorenda tot den beznrgfrrttig .25. Van bulten Gouda en den hnaorgkringt 0.M0. Advertentiën Ln het Zaten!agimmrner 20 *,4 - dan prQa Reinheid is gelijk aan den opaal. Wie zijn glans niet zien kunnen, houden hom voor derf. ge- als dnturn van December De inhoud ervan is natuurlijk nog niet bekend, maar men weet reeds, d <t hetgeen in de-voor- stellen is vervat, de vrucht is van talrijke en langdurige besprekingen tussohen de rijkste* gering en verschillende economische groepen, welke laatste eveneens bereid zijn mede te wer ken aan 't herstel van Duitschland's econe- gebeden voor de arme ziel van haar Felix. Abt leen wist zij het niet uit te drukken. Mara zette haar in een leunstoel, tikte haat! op den wang, trok een tafeltje er bij, klapte in haar handen. „Zeg Marietje, maak niet loo’n drukt* hoorHaast je Wat Zij haalde nog een doosje bonbons en fijn gebak te voorschijn Alles, wat xij bracht, de lucht, die zij Jn bes weging bracht, rook naar poeder, parfum e* allerlei reukkussentjetf. Zij was hoog rood in 't geldat, trok een kanten muts van den spiegel af, die zij opzette „Kijk me maar niet aan Ik ben vandaag nog niet tot kappen gekomen# en wanneer ik de paviljotten erin laat zitten- blijft mijn haar beter zitten dan wanneer i* het bij den kapper laat onduleeren f’ Alma ha bijna geen woord gezegd. Dial drukke goedmoedigheid van haar schoonzus* ter viel ah een rollende hoop steenen op haag ne*r. J Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevkuu- Wesselink—van Rossum. ADVKKTKNTlEPRIJSi Uit Gouda 1—-5 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën Ln het bijslag op den prijs. I.lefdadigheids-advertentiën de helft van INGEZONDEN MEDRDBKLINGKNt 1—4 regels ƒ2.05. elke regel meer fOAO de voorpagina 50 hoogèr- Gewone advertantiën en Ingezonden mededeelingen bj contract tot /.ear geraduewr- den prijs. Groots letters cn randen worden berekend naar pl nets ruimt» Advertcntiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkum/it van aolieda boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te *Un Elise ging zelf mee naar beneden naar binnenplaats, hielp haar bij 't instappen. i „Slechts kalmte, mevrouw kalmte”. Het was alles wat zij haar kon zeggen. En zij voelde hoe belachelijk dit woord was. Zij had nog de stem van haar zwager in haar oor„Gerust zoo echt gerust ben ik nooit" En zoo ging het hun allen. Zij allen hadden 'dat flikkerende, rustelooze in den blik, zij allen hadden die opjagende onrust in zich. Wanneer zij den brievenbesteller tegemoet ging, heimelijk en met haastige passen om hem self de brieven uit de handen te nemen, ook die voor de kliniek klopte haar hart dan niet met harde slagen tegen de borst, wanneer zij het poststempel Magdeburg zag Was haar man gerust wanneer hij uh de kli niek kwam, met ingevallen wangen, in zijn ku- mei honderd maal van den eenen hoek naar den anderen liep en ten slotte nog vóór het avond eten het huis verliet, om in een wijnhuis te drin ken tot hij slaap kreeg, of tot koud, helder na denken in staat was Wa> zij gerust, wanneer zij aan de kliniek iacht of aan haar iongen, d e zoo zelfstandig hg, wfei lossingeri dntplooil O laatste dagen anders' oj rika in de Etkropeesche ontredderde s ingrijpen. Harding’s verklaring, dpt .rikAAiKsrhn rAnrnontng ahhet mogelijke d< bevredigende oplowing te zoeken v heeft 'jelsjp laar aan rd toegevoegd, dat in dit verband voor 2 der Parijsche bijeen- «MIK»! worden ge daan. De Amerikaansche senator Borah heeft ten overvloede in de Kerstdagen een verklaring gepubliceerd, waarin hij te verstaan gaf, dat Europa, in verband met de daar heerschende economische nooden, moet worden geholpen. Dat deze nooden verband houden met het scha- ideloosstellings-probleem behoeft niet meer uitvoerig te worden uiteengezet. En dat er een innig verband bestaat tusschen de intergeal- iieerde schulden en do kwestie der schadeloos stelling hebben wij tevens meermalen opge merkt. fn dit verband heeft zin het simpele be richtje uit Londen, dat Harvey, de Amerikaan- fcche gezant, naar New-Zork is vertrokken om Inet zijn regeering besprekingen te houden. Neer bizonderheden houdt het telegram, dat Heze reis vermeldt, niet in, maar men kan er staat op maken, dat de beraadslagingen betrek king zullen hebben op de schadeloosstelling cn leen verband zullen liggen tusschen deze kwestie en die der intergeallieerde schulden. Bovendien vertrekt morgen de Britsche kanselier voor de schatkist, Baldwin, met de Majestic naar de Ver. St. om er te praten over de consolidatie der Engelsche schulden aan Amerika. Baldwin Wordt vergezeld door den directeur van de Bank of England en enkele andere deskundigen. In officieele kringen te Londen is men zeer op timistisch gestemd, meld? een Londensch tele- jfram en hoopt men, dat de Amerikaansche re geering zal toestemmen in de verlaging van den rentevoet. In deze richting wijst trouwens pok het bericht, dat de zeer bekende Ameri kaansche bankier Otto Kahn een brief heeft ge bonden aan senator Smoot, lid van de commis sie voor de fundeering der geallieerde schulden }debt funding commission), waarin hij met na druk opkomt voor 't annuleeren van een deel der geallieerd^ schulden of een reductie van „liter marietje, pak deze spuiten maai in den .tranen, nieuwen heren koffer, dien ik van mijn -...Ijn verjaardag gekregen heb Sr t-l ire echter niets, MarietjeOm l dere flest h een hemd doen begrijp je? I En dan zet je thee of koffie voor ons Wat heb je liever Alma, thee of koffie C Heelmaal uitgeput, met c^n droog verhemelte zei ze Zooals je wilt, wat het gauwete klaar is thee goed.". Mara trok haar schoonzuster mee naar haar boudoir. „Loat me je nu een» goed aankijken. Alma l Zoo cn doe nu je hoed en je mantel uit en dan babbelen wc een beetje samen Veel tijd heb ik wel niet want ik ga morgen naar de Semmering» Pieps heeft mij geschre ven zij is boos op mij, wanneer ik niét kom. Nu, en daar zich juist een prachtige ge- j genheid voordeed met een kennis heb ik „ja" gezegd. Ik stel mij niets voor van de reis! We hebben het hier zoo naar onzen zin, weet je. Zeg, inaar kijk nou niet zoo rond jij Duitsche huisvrouw I Dat is niets voor jou zoo ziet het er nu uit bij mij I Je «noet mo maar niet kwalijk nemen maar dat gaat zoo, wanneer je op reis moet, niet weer Alma^ waar Eerlijk gezegd ik zou toch niet Regaan *‘jn. Maar naar Mariëndul zou ik graag eens een bedevaartgang gedaan hebben dat heb ik altijd gewenscht en dan aan het mar meren kruis, dat ik voor mijn man heb laten zetten, wil ik wel weer eens voor zijn arme ziel bidden Het is nu precies tien jaar ge leden, dat hij gestorven is Maar dat be grijpen jullie niet, jullie zijn zoo heel anders in Duitschland jullie Lutherschen f’ Alma Fjank had op dat oogenblik ook oraag kundigen gespeeld. Berlijn, 2 7 Dec. (W .B.) Volgens d bla* den zijn de voorbereidende bcsprel-’ngi Ier eenige reserve regeering met de deskundigen zoo goed als ge* Belgische gedelc- eindigd. Een definitief plan is echter nog r. t vastgcsteld. Op het oogenblik vinden bespre kingen tusschen de leden van het kabinet plants over de vraag, welke stappen moeten worc’oft gedaan met het oog op de aanstaande confe rentie te Parijs. De stappen, die do regeering zal doen, hangen volgens de bladen van de ont wikkeling der gebeurtenissen af. Met de formuleering van de definitieve be sluiten zullen, naar verluidt, slechts enkele leden van bet rijkskabinet worden belast. België en de a.s. Parijsche conferenue» Brussel, 27 Dec. (B. T. A.) In den Se naat heeft Jaspar, minister van buitenlandse ha zaken, sprekende over de internationale bijeen komst te Parijs begin Januari, verklaard, dat hat ónmogelijk -is toe te stemmen ih een zui ver moratorium aan Duitschland zonder waar borgen. De Belgische regeering zal er tenmin ste niet in toestemmen. Wal de waarborgen be treft, aldus Jaspar, zal de Senaat den minister president en mij wel zijn vertrouwen willen schenken. Geen enkel regeeringshoofd heeft zich over dit punt nauwkeurig uitgelaten. Ik zou in mijn plicht te kort schieten, indien ik niet de zelfde discretie in aoht nam. Wij hechten er de grootste waarde ann, dat de maatregelen, dio le Parijs worden genomen, tengevolge van ee» accoord tusschen alle schuldetëchers getroffen zullen worden. De Parijsche conferentie laat zich gunstig aanzien. Ik hoop, dat wij er in zullep slagen een regiem vast te stellen, dat de Inter- b van alle schulp* beschermen. Italië en de conferentie van Parijs. Rome, 27 Dec. (V. D.). Mussolini heeft be- «loten nief naar Parijs te gaan, tenzij hij «rog deze week van de Frnnsche en Britsche pre* miers de verzekering krijgt, dut, wanneer de con ferentie tot het samenstellen van een program komt, dit onmiddellijk zal worden uitgevoerd. Mussolini meent, dat reeds te veel conferentie» zijn gehouden. De conferentie te Parijs dreigt evenals de voorgaande op een mislukking uit te loopen. Ook andere vooraanstaande personen zijn pes simistisch gestemd ten opzichte van de resulta ten der nieuwe besprekingen. In bevoegde krin gen acht men evenwel de tegenwoordigheid van Mussolini fer conferentie gewenscht, vooral daar ook een beslissing moet worden genomen om trent den door Duitschland te betalen ttHmij» op 15 Januari. Indien Mussolini eventueel naar Parijs gaat, zal hij daar in den avond van 1 Janus ari aankomen, na eerst een bezoek aan Milan* gebracht te hebben. Het program van den pre mier zal morgen na de zitting van het kabinet bekend worden gemaakt. In deze kabinetszittinif zal de door Italië in de toekomst aan te neme* houding inzake de schadevergoedingskwestie worden besproken en vastgesteld. De nieuwe Italiaansche gezant te Berlijn. Berlijn, 2 7 Dec. (W. B.) De nieuw* Ita- liaansche gezant Bosda ri is hedenmorgen t* Berlijn aangekomen. Het Memel-gebied. B e r I ij n, 2 7 D e c. (W. B.) Naar aanleidt»» van de aanstaande beslissing omtrent de t»ea en eigenzinnig zich aan haar hoede onttrok? Neen. Rust die moest men hier niet zoe ken en die vrouw moest haar man weer meenemen naar de stilte van he. kleine stadje, wanneer zij rust wilde vinden, wanneer zij een waardig leven wilde leiden een leven, wrarin man en vrouw iets aan elkaar hadden en aan hun kinderen Alma Frank echter reed naar den burgerlij ken stand en vroeg „Waar woont mijn man. de boekhandelaar Felix Frank Zij betaalde vijftig pfennig en kreeg* een briefje met het adres van het hotel, waar hij ver bleef. „Ik 'ben mevrouw Frank is mijn man thuis vroeg zij. Do portier geloofde haar. Zoo zagen de Ber- lijnsche dames er niet uit zoo waardig en toch zichtbaar gebroken. „Ik dacht, dat mijnheer op reis was hij heeft vannacht hier niet geslapen. Hij vroeg een voorbijgaanden kelnner „Wan neer is mijnheer Frank weg gegaan „Gisteren, zoo om drie uur, geloof ik”. „En is niet thuis gekomen?" De kellner schudde hef hoofd. „Neen ik zou hef anders wel weten, want ik breng hem altijd zijn ontbijt". „Wil mevrouw misschien naar de kamer vroeg de portier. „Neejj, dank u of ja toch een oogenblikje”. Zij stond op zijn- kamer. Voor de open deui liep de kellner heen en weer. Men kon nooit weten. Men was aansprakelijk voor de din gen De koffer stond tegen den muur, niet afgeslo ten. Een haarborstel lag op de waschtafel de fijne witte haren geel en vuil, het fijne huis jasje hing aan een sDÜker het lusje was er PrlJ» per kwartaal Ir. p» pa*t. t O SaT’ Men kan zich abonnetren bH de» Boekhandel of bij d* ÜHg*v*r» A. BR1NKMAB 4 ZOON, GOUDA. misch leVen. Maar tevens zijn de industrieën1 van oordeel, dat, zal de hoog noodige pioductie worden opgevoerd, er langer zal moeien wor den gewerkt. O°k betoogen diezelfde indusirl- celen de noodzaak een^r definitieve oplossing van 't reparatic-proble*m. Of de Arbeiders ge noegen zullen nemen t»et een uitfrebreider ar- be^dsprestaHo, die de jfractijk vanTden achtuii- gen arbeidstijd wellicht uantast, zal het resul taat! leerenflder onderhandclingcn, die morgen zullen wordtin gevoerd met de voormannen der Dvhsche vakverenigingen. Parijs, 27 Dcc. (HuvaS). Nader wordt ge meld, dat tengevolge van instructies van Poin caré aan de Fransche delegatie de commissie van herstel door de laatste ertoe werd gebracht het. besluit te nemen, dat zonder eenige mede door de Italinansche en T 'w' geerden werd goedgekeurd. Het zal aai» de re- geeringen van de geallieerden staan de natuur lijke gevolgtrekking uit dit besluit af te leiden, in overeenstemming met het verdrag van Ver sailles, dat voor wanprestaties van dezen aard machtigt tot het nemen van collectieve of indi- vidueele sancties. Op de den 2en Jan. te houden conferentie zal Poincaré zijn geallieerde collega’s in kennis stellen van de door Frankrijk noodig geoordeelde maatregelen. De nieuwe toestand toont de juistheid van de Fransche stelling namelijk: geen nieuw moratorium zonder ductieve panden. De plannen van Bonar Law zijn nog niet vol doende bekend. Tusschen Brussel en Parijs ech ter bestaat ten aanzien van de kwestie van het herstel geen enkel meeningsverschil. Ook het standpunt van Italië nadert meer en meer dat van Frankrijk. Naar verluidt, is Italië gunstig gestemd ten aanz’en der civiele contröle op de bosschen en de mijnen in het Roergebied en de daarop betrekking hebbende fiscale vraagstuk ken, beslaglegging op de douane-ontvangsten, uitgifte door Duitschland van een binnenland- sche lecniufr ten bedrage van drie milliard goud- marken, Gegarandeerd door Duitsche banken en industriéelen en automatische inwerkingtreding van de untorgeallieerde sancties ingeval van fn gebreke iblijven van Duitsche zijde. De Italiaan- sche opvfytjng komt nergens in botsing met het Fransche standpunt. P.r J», 37 Dec. (R.) Oftaeus wordt ge- Mlltoerfe ,„lwlte de potdli. meld, dal Pomcaré op de conferentie, die op 2 ÏM1 Duhschlnnd Ml b. Jan. te Parijs begint, niet zal nalaten de geal lieerden op de noodzakelijkheid te wijzen om gezamenlijk die maatregelen te nemen, die de Fransche icgeering noodzakelijk acht in verband met Duitschland's in gebreke blijven. ïndfen de geallieerden echter niet tot overeenstemming komen omtrent een gezamenlijk optreden, zal Frankrijk afzonderlijk tegen Duitschland optre den. aan een kant afgetrokken. Op het nachtkastje Ze wendde zich tbt het kamermeisje 1 lag een stapel kranten. Kranten, die haar heeie- „Hi.-r Marietje, pak deze spullen maai in den maal niets zeiden, en die met getallen en namen 7. bedekt waren. Ze keek er niet eens in De dethter voor mijn v< schrijftafel w.%s leeg -r alleen de ’trhriifmap van het hotel \ag erop, voor de ge’.no V'-’.jj’.-.e .inktpot. Geen pgrtret geen muziek. Ze deed de map open, krabbelde op een stukje papier„Ik was hiek, zal om vier uur opbel len, Alma”. En doarepder, bijna onleesbaar, zoo scheef cn bevend "vloeiden de letters ineen „Ook om zes en om acht uur zal ik opbellen Hartelijke groeten. Je Alma". Zij deed de map dichtde kellner bracht haar naar de taxi. Ze stapte in. „Waarheen, mevrouw?" Ja waarheen? r- Zij wist het niet. Haar hoofd was heelemaal leeg. Plotseling schoot haar Mara te binntn haar schoonzuster Mara Nehls uit do Wagncrbuurt in Friedenau. De portier gaf den chauffeur het adios. Alma stoot de oogen. Zij witóe niets zien van Berlijn, waar door zij reed. Niets van dat viaatzuc ;lige monster, dat alle* vermorzelde in zijn afschu welijke muil. Zoo nu en dan drukte zij haar zakdoek oen haar oogen, wanneer een brandende t.aun zich onder haar wimpers vertoonde. „Jessus wie is daar nu Frank hoorde de stem van haar ^"ensche schoonzuster tot in de voorkamer. Daar kwam Maia zelf aan, in roze ochtendjapon, die half open over een rijk met kant bezetten onderrok vid. Niettegenstaande het latex middaguur had zij nog* paviljotten in heur haar zij drukte aLerlei ondergoed en pa.-fumfleschjes t^gen haar voile borst nan. „Groote God daar Alma I Dair zit ze Alma G0ÜD8CHE (IIIROT. ABONNEMENTSFRUS» per kwartaal ƒ5125, per Week 17 eent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, franco per post per kwartaal ƒ8.16. met Zondagsblad 3.80. ft Abonnemepten worden dagelijks aangenomen aan ons'Bureau» MlArkt 31, GOUDA, w I>ü onze agenten en loopers, den boekhandel «n de postkantoren^ Onze bureaux afjn dagelijk* geopend van 9—d uprn Administratie Redactie TeL 645, I I ZO Men ziet dus, dat er iirmhierika jeen stroo- ming valt vast te stéllen,waarvan de tendens is clement te zijn met betrekking tot de ian de Ver. St. verschuldigde en! in de vele millipe- realisatie hieraan xui’snMvji, dat de geallieerden t eenideel hunner vorderingen op Duitschland kunndn laten vidi^n. Vooral yallen in Amerika zeer weinig in <wn!'smaak de Fran- schc plannen, inzake een mïflkaire bezetting van 't Rijngebied trouwens hefjpchijnt, dat men in van een gezond eco- Frankrijk deze politiek evepbens van zins is te 11 laten varen, doch helartp te vervangen door ten andere politiek, Waarvan de gevolgen voor Duitschland en de w^rald niet minder noodlottig kunnen ?zijn. De|gedachte aan pro ductieve onderpanden doei in Frankrijk nog steeds opgeld en met den verlangend oog wordt door Parijs naar de domaniale bosschen en mijnen in Duitschland gezien. De vrees in Duitschland> dat Frankrijk zich hiervan in het bezit zal stellen cn voorts een scheiding in 't levén roepen* op 't gebied der douane-poli- tiek tusschen Rijn- en Roergebjed eener-, het overige Duitschland anderzijds, is zeer leven dig. Dat deze beduchtheid trouwens gemotiveerd is, zou kunnen blyken uit het door ons reeds weergegeven bericht vun den Parijschen corres pondent der Times, die aan zijn blad heeft ge seind, dat het gisteren, toen plotseling de Com missie van Herstel voor een vergadenng bijeen kwam, het aan de Fransche afgevaardigden lukte een meerderheid te erlangen van 5 stemmen tegen één stem (die van den Engelschen gede legeerde) ten gunste van een verklaring, dit Duitschland moedwillig in gebreke is gebleven met betrekking tot het leveren van timmerhout, weartoe het verplicht is. De beteekenis van deze verklaring aan den vooravond van de Parijsche ccnfeientie, aldus voegde het Reuter-telegram aan ’t bericht toe, valt dadelijk in 't oog, omdat Frankrijk, gewapend met deze uitspraak, op eigen houtje wanneer het zulks wil tegen Duitschland zal kunnen optreden. Le Journal meldt nog ten aanzien van bovenweergegeven beslissing der C. v. H., dat deze werd genomen op voorstel van Barthou en dat zooals wij reeds jtagen Bradbury er tegen was. Kunnen wij dus binnenkort nog eer de Pa nische conferentie bijeenkomt weer economi sche sancties van Frankrijk tegemoet zien De mogelijkheid is verre vanuitgesloten en «lan zal de pacificatie van Europa opnieuw ernstig worden tegen gehouden. Inmiddels wordt in Duitschland hard werkt aan nieuwe voorstellen overhandiging noemt men 50 De Duitsche lezing. In de Duitsche pers wordt er, blijkens een draadloos bericht, op gewezen, dat Duitschland geen schuld treft wegens Óen achterstand bij de houtleveringen, daar Duitschland aan de eischen onmogelijk op tijd kon voldoen. Wegens de ver traagde ontvangst van de geallieerde nota be treffende de eischen nopens de houtleveringen, kon de rijksregeering niet tijdig de beschikking krijgen over de noodige voorraden. Duitschland verklaarde zich gereid de nog ontbrekende hoe veelheden binnen een bepaalden termijn te leve ren, waarbij als uiterste termijn de datum van 31 Maart was voorgesteld. De besprekingen te Berlijn. B e r 1 ij n, 2 7 Dec. (W. B.) De eerstvol gende dagen zal een bespreking"met leden van besturen van vakvereenigingen worden gehou den; volgens een bericht van een ochtendblad zou dit onderhoud niets te maken hebben met de kwestie der schadeloosstellingen. De beraad slagingen zouden loopen over de gedeeltelijke afschaffing van dei acht-uren-werkdag, die ge vraagd werd bij de beraadslagingen der des kundigen van de industrie. De Germania be twist echter, dat bij de besprekingen der des- DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. L o n d c n, 2 7 D e c. (N. T. A. Draadloos). Sir John Bradbyry, de Engelsche gedelegeerde in de commissie van horstel, is heden uit. Parijs te Londen aangekomen teneinde aan de regeering verslag m’t te brengen over de {beslissing van de commissie van herstel om Duitscpland in gebre ke te stellen met betrekking tot de leveranties van hout in 1922.. De eerste der drie beslissin gen, v{narop de handelwijze der Commissie is gebaseerd, weid met algemeene stemmen nan- genomen. Peze beslissing luiddedat „D"’*v land niet ten volle de bepalingen van hc drag van Versailles is nagekomen inzake houtleveringen ann frankrijk in 1922". De tweede beslissing, die door Bradbury werd bestreden, luidde, dat „deze achtorstalligheid eert in gebreke blijven van Duitschland beteekent Jwj de uitvoering van zfjn verplichtingen, genoemd in par. 17 annex 2". De derde beslissing, waarbij Brftdbury zich van stemmen onthield, zegt, dat „de Commissie besloten heeft de betrokken regeeringen, in her innering te brengen, dat zij in haar brief van 21 Maart, waarbij de Duitsche betalingen voor 1922 werden vastgesteld, heoff verklaard, dat, indien Duitschland om cenigferlei reden de leveringen in naturj niet nakomt, die zijn genoemd in het viedesveidrag en ift de beslissingen der com missie van herstel, betalingen in baar voor het niet geleverde gedeelte van Duitschland aan het einde van 1922 worderi verwacht.” In gezaghebbende kringen te Londen wordt leedwezen betuigd over het feit, daf Duitsch land door zijn in gebreke blijven om de voor geschreven Houtleveringen te doen, er niet toe medewerkt een meer gematigde houding^ de zijde der geallieerden inzake de kwstie schadeloosstelling te rechtvaardigen. Duitschland's in gebreke blijven. Parijs, 27 Dec. (Havas). De commissie van herstel heeft de officieele bevestiging ge publiceerd, waarin zij constateert, dat Duitsch land in gebreke is gebleven zijn verplichtingen na te komen. In dit verband herinnert de com missie van herstel aan haar missive van 21 Maart aan de betrokken regeeringen, waarin zij deze uitnoodiffde de leveringen in natura vast te stellen, die Duitschland vóór einde 1922 moest doen. Indien aldus deze missive de leveringen niet werden gedaan tengevolge van tegenwer king van de zijde van de Duitsche regeering of van Duitsche regeeringsorganen of tengevolge van inbreuk op de doodde commissie van •her stel goedgekeurde procedure, zullen ann het ein de van 1922 aanvullende betalingen in baar van Duitschland wordan geëischt ter vervanging van de niet-gepresteerde leveringen. ovERZiqr Aan Kerstmis j>leger traditiegetrouw- D__, yeépinden. Vooral in deze jb» <jjden, nu alle evenwichten yc en misverstand de plaats den moeten! toebehooren aqjn liefde nauw ee|h bewijsje rooi* aan de pojitiéke end economische kimmen deW wereld valt1 te be smeuren, bluft Be hunkering nSaf ibeter tijden, n®ar den tèrh^keer eenör period®}Van redht, Pe" loopendo bedragen. De 10de en liefde,droevig qnvervuWfc'tNóth.' Lau- zou natuurlijk meebrengen,'d 4aKne, al scMfct men eem^szins opmeg te fcijn, °P hun beurt heeft dit jaaiwen fel begeerden trede in 't na- Duitschland k bije Oosten^wbrachf;| noch het vraagstuk der dchadek>ossto«mg, wfervan de voortdurende wtijdel’.rke” feBossin^eri .de wereld in onrust houden, en dOontpleoiipft ft nomisch levembeleffenl di eén s..„„ I zijn defini'tieve'feplosping gekomen. Er deden de. laatste dagen girders optimistische berichten de j rohde, die hierop zouden neerkomen, da tl Ame- 't rika in de Eóropeesche ontredderde situatie zou ingrijpen. Harding’s verklaring, dpt de Ame- .(ikaansche regeering ahhet mogelijke dolet om ?en bevredigende oplowing te zoeken voor dp Europeesche moeilijkheden, heeft een J ietsjp noop gewekt, te meer klaar aan <w' verklaring iwprd toegevoegd, dat -J n Jan. 1923, den datum d_: komst, diplomatieke stappen zullen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1