IE I BS 1 JffiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN s Vrijdag 29 December 1922. 61. Jaargang BUITENLAND. I FEUILLETON. »n ont- >k, mei i o. 15121 BERGAMBACHT. BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, eyz, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen In den Maalstroom Roman van OLGA WOHLBRüCK. Rotterdam, .ertro» T 2 8 Dec. (Havas). De commissie Parijs 4377 6Ö 4378 40 95 hoe (Wordt vervol gdj i naar sterre. i naar Reinheid kan bestaan zonder naioveteit Naieveteit niet zonder reinheid. maar wee dat moei sche alda omt ceel» iflu. op cbt« Rotterdam^ Java, klra< Dec. van Hamburg bij getrouwde men- „Maar je had ons moeten schrijven, dat was daarom niet slcch- je plicht geweest, Mara" PHeht van zulke woorden hield Mars» let Die hadden weer zoo iels stijfs, hards, run vcigvvviu j-cun jie*» heel .M ..der. dirken '*t had I met cezien. blecnts de laa het haar, arme meid”. “GOUBSCHE COURANT. erberloht. i morgen van 01 l.'JZ Biarritz. Stornoway 1 van 29 December* cht tijdelijk storm, 1, meest zwaar be* -lijke opklaring, Bering in tempe ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.35, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ3.16, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA^ 11) onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.) Administratie Tel Int, 32» Redactie TeL 646. vingers om haar kopje. Alma Frank drukte haar zakdoek tegen haar gezwollen oogen, mompelde „Ik wil het ook wel vergeven.. ten moet ik het toch. Waar hij fa. ik toch weten”. Mara sperde haar nog altijd grooto mooi<% maar dom kijkende oogen open. Dus in hel sanatorium was hij niet, en 's nachts was hij ook niet naar het hotel terug gekeerd „Arme meid V' Nu huilde ze voor de gezelligheid mee* heelemaal ontroerd door de wel te begrijpen bezorgdheid van haar schoonzuster. Haar man was er dus van dooè gegaan, gelijk een misdadiger uit de gevangenis, ontsnapt. Zoo iets had haar Paul toch nooit ge* dann.zooiets toch nooit! „Jij arme meidjij herhaalde ze steeds weer. „Ja, wat doe je dan nu, Almerl?”..,. Weel je dan niemand in Berlijn, die hem kent Alma Frank dacht na, drukte haar handen tegen haar slapen. Zij schudde het hoofd. „Diedie hem kennenzijn leeraar en diens vrouw die zijn niet in Berlijn daar komt hij wel eensen anders" Opeens schoot een naam haar in de gedachs ten.... SchöppkeEn met den naam hef adres: SchöppkeKaisersllee 20. j Dat had op het telegram gestaan, dat haar, man met het geld naar Berlijn gestuurd had»’ Ze sprong opzocht naar haar manteU haar hoed. J van de itturicven heeft gevoegd^ wordt posterijen op 385.5 millioen Je laatste twee jaar zijn reeds 40.000 beambten ontslagen, terwijl nog meer bezuinigingen worden overwogen. FRANKRIJK. De koers van den franc. P a r ij s, 2 8 Dec. (B.T.A.) De Kamer heeft een voorstel besproken, strekkende om jaar- men beslissing inzake Duitschland'» tb ge breke blijvert mede, dat zij krachtens de bevoegdheden, haar door pan 12 van annex 2 van deel 9 van het verdrag van Versailles ver leend, heeft beslist, dat de uitdrukking „in ge breke blijven", die in por. 17 van genoemd an nex voorkomt, dezelfde beteekenis heeft als de uitdrukking „opzettelijk in gebreke blijven", voorkomende in par. 15 van hetzelfde annex. De Engelsche voorstellen ter conferentie van Parijs. Een Reuler-telegvam van 28 Dec. houdt het volgende in: De avondbladen deelen mede, dut Bonar Law een serie voorstellen van practischen aard mee naar Parijs zal nemen om deze aan de finan cieel© conferentie der geallieerde premiers voor te leggen. Het is nog niet bekend, of Mussolini en Theunis de bijeenkomst zullen bijwonen. Beiden hebben bepaald, dat er van te voren een soort van definitieve voorstellen moet zijn ingediend. Bonar Law's voorstellen zullen het Britsche kabiivet morgen (Vrijdag) worden voor gelegd. Naar verluidt, legt het pion, terwijl het voorziet in een vermindering vun het totale be drag der Duitsch© schuld, straffen op in geval van Duitschland’s in gebreke blijven, liulien het kabinet de voorstellen goedkeurt, zullen deze den anderen geallieerden premiers in Parijs wor den'Voorgelegd. Naar wordt gehoopt, zullen zij er toe leiden, dat de geallieerden tot overeen stemming komen ten aunzien van het afdwingen hunner eischen aan Duitschland. Het dient ech ter duidelijk te worden begrepen, dat de beslui ten, da© te Parijs worden genomen, geen eind beslissing zijn, maar de grondslagen vormen voor de uitgebreider financieele conferentie te Brussel, waaraan Duitsche vertegenwoordigers zullen deelnemen. De candidatuur-Henderson. Newcastle, 28 Dec. (R.). Henderson, dia de Labour-candidatuur voor Newcastle-Oos( heeft aanvaard, heeft verklaard, dat hij de kwes.it der werkeloosheid boven nnn zijn program zal stellen. Hij spoorde aan tot eenheid onder la arbeiders. Verhoogde kolenproducten. De merkwaardige verbetering in de produc tie van de Engelsche steenkoolmijnen, die sinds Juli te boekstaven vult, is volgens een Britsch -draadloos bericht ten top gevoerd in de week, eindigende 16 Dec. met een opbrengst, die me» meer dnn 200.000 ton het gemiddelde week- cijfer van het jaar 1913 overtrof. De heele op brengst in die week bedroeg 5,738,400 ton. IERLAND. De crisis bij de spoorwegen. Londen, 28 Dec. (R.) De acute crisis bij de I-rsche spoorwegen duurt voort, maar heden hield de regeering besprekingen met de spoor» wegdirecteuren zoowel als met de leiders der ar beiders. Na het onderhoud met de laatsten, dat wat plotseling eindigde, stelde de bond van spoorwegambtenaren de directeuren ervan in kennis, dat 90 pct. van zijn leden de geamen- dec de voorwoorden had verworpen. Er is geen verder voorstel der maatschappijen te verwadlu ten. Naar verluidt, besprak de regeering -dn kwestie een tijdelijke subsidie te verschaffen tot de aankondiging harer spoorweg-politiek. gegaan was, dan had hij tot vandaag de bank mogen blijven bij mijn schoonzooi Want wanneer iemand iets doet, met uit j slechtheid, maar omdat hij een beetje zwak is en zijn geweten hem in den steek laat ja, neem me nou niet kwalijk, Almerl maar wnt zou jij don voor een vrouw zijn, wanneer je hem ni# kon vergeven! Dan heb ik mijn man nog moeten vergeven” Alma weende stil. Mara stond op, streek haar over 1 droogde met haar geurend zakdoekje de natte wangen af. „Kom, Almerl, wees verstandigl Ik geloaf zelf ook, Berlijn doet Felix geen goed. Neem hem mee en breng hem naar huis". „Wat weet jij van h^m, Mara toezeg het mij, wat je weet”. Zc durfde haar schoonzuster niet aan te kijken; ze verborg haar gelaat in de handen.1 Alma dien Felix maar alles opbiechtte.... alles! i Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Ross urn. OVERZICHT. De Fransche voornemens om Duitschland te lp ten boeten voor zijn in gebr eke blijyen met betrekking tot de leveranties van timmerhout gorden bevestigd. Van Fransche zijde wordt (Uidrukkelijk in 't licht gesteld, dat het tracUaat yan Versaal les de geallieerden hel recht geeft Oin hetzy collectief, hetzij individueel Sancties toe te passen om Duitschland tot rede pachten te brengen. Wanneer binnenkort -2 Jan. de Parijsche conferentie begint, zal Poincaré zijn bondgenoot en op de hoogte stellen Van de maatregelen, die Frankrijk nuttig oor- om Duitschland gedweeër te maken en te nopen door te gaan met de van dit land ge- edschte leveringen. Het zal dus eerlang wedr komen tot het nemen van productieve panden,’' net eenige middel, waarvan Frankrijk heil ver- ]vaCht. Hoe België zal handelen, valt makkelijk ie raden: dit land vereenigt zich vrijwel altijd «net hetgeen Frankrijk aan de hand doet. Vol gens de Fransche lezingen, nadert het Italiaatj» sche standpunt vrijwel het Fransche. X>ok in Italië schijnt men niet voor militaire maatrege len te zijn, tegenover Duitschland1 toe te passen, Jnaar zou men er zijn goedkeuring kunnen hechten aan een civiele controle op de bos- schen en mijnen van ’t Roergebied, beslagleg ging op douane-inkomsten, een binnenlandsch© Duitsche leening, gewaarborgd door Duitsche banken en industrieelen, enz. Hoe echter de re geering van Bonar Law handelen zal, is nog piet heelemaal duidelijk. Dat Engeland niet door dik en dun met Frankrijk doorgaat/ blijkt reeds ,uit het feit, dat de jongste beslissing der Com missie van Herstel is genomen met de stem van den Engelschen gedelegeerde Bradbury tegen. Maandag gaat Bonar Law naar Parijs, waar de mislukte jongste conferentie van Londen zal .worden voortgezet. Wélke houding Engeland te parijs zal aannemen is nog niet bekend. Wellicht (Worden wij daaromtrent mgelicht, warneer de Britsche kabinetsraad, die deze week zou plaats hebben, is geliouden. Reuter meldt in verband met Bonar Law's reis naar Parijs, dat, indien de ptmosfeer van de conferentie gunstig is, Bonar Law van de gelegenheid gebruik zal maken om met Britsche voorstellen voor den dag te komen inzake de tegenover Duitschland1 aan te nemen houding. Het schijnt, dat men van Engelsche apijdc het \yil aansturen op een verlaging van de totale som der schadeloosstellingen; moch ten de andere geallieerden voor dit plan voelen, dan zou Brittannië naar een telegram meldt genegen zijn eendrachtig met de geal lieerden samen' te werken met betrekking tot het opleggen van straf aan Duitschland wegens wanprestatie en ook bereid zijn deel te nemen aan de tenuitvoerlegging dezer straf. Weer an dere telegrammen luiden sensationeeler en be reiken ons via Berlijn; de strekking daarvan is, 'dat Boner Law op de conferentie van Parijs de Fransche plannen hoopt te kunnen verijdelen; ja: volgens één bericht, zou de schadeloosstel- 'lings-kwestie reeds aanleiding hebben gegeven tot het aftreden van Bradbury. Dit aftreden Wordt alléén vastgesteld, zonder dat de redenen hierbij wordenopgegeven. Wanneer het juist mocht blyken te zijn, rijst de vraag: treedt Bradfaury af, omdat de regeering van Bonar Law zijn houding in de Commissie van Herstel vilajet tot Irak moet behooren, de Turken op P a r ij s2 8 D e c. (Havas). De commissie hun beurt betoogen Uitvoerig om dezelfde of van herstel deelt omtrent de door haar geno- overeenkomstige redenen, dat Mosoel aan Tur kije .moet worden overgedragen. Alleen is En geland bereid een kleine concessie te doen in den vorm van een kleine grenswijziging m ’t Noorden van 't district ten voordeele van de’ Turken. Maar overige.» staan de partijen stijf, strak en onverwrikboatf op hun standpunt. Dit zal zijn goede reden hebben, want men kan er staat op maken, dat de hardnekkigheid, waar mee bedde partijen om 't bpzit van Mosoel strijden, zijn grond vind in de omstandigheid, dat Mosoel rijk is aanpetroleum. Maar de petroleumlucht is, tactisch van beide zijden, angstvallig uit de wederzijdsche nota's gehou den; er wordt in deze stukken verstandiglijk heelemaal niet van gerept. En heel argeloos wordt alle aandacht gewijd aan de kwestie, of de Koerden, die de Turken willen „bevrijden", al dan niet tot het Turksohe ras behooren l ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda ea omstreken (behoorende tot dan bojsorgkringM 16 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den heznrgkring» 15 regels ƒ1,56, elke regel meer ƒ0.30. Advertentie» in het Zatardagnumnww 20 bijslag op den prijs. Llerdadighelds-advertsntiën de helft van den prjja. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENt 1—4 regels ƒ2.06, elke regel maar tOM. Op de voorpagina 60 hooger. Gewone ad vertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zesr geraduceer- den prija Groots lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentie» kunnen worden Ingezonden door tusschenkomst van Wollede boekhan delaren, Ad verten liebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opnam» verzekerd ts aün te zeggen, zooals het toch bij getrouwde men- „Mm schen behoort! Felix is er d"nrn,r' «•t»* ter om geworden. En wanneer hij niet op reis ge8Mn w«s, dan had «j lot vandaag nog »pJ nje,. uw nooov,. ’nrp Noord-Duilsch. I Die vrouwen konden nu eens heelemaal niet lief treurig zijn! Ze trok haar ochtendjapon naïiwer om zich heen, ging een beetje afzijdig zitten, met opge trokken lip. Als een schodlöpgave dreunde zij 1 1 zij Felix heelemaal niet gezien. Slechts de laatste drie weken - - was hij gekomen. Hij had er slecht uitge zien en ze had hem geraden na'ar huis te gaan. Twee, drie maal had hij een bode naar haar gestuurd en om een paar honderd mark laten vragen. Een keer had hij zelf ook om vijf honderd mark gevraagd, maar zij had op dat oogenblik maar vier honderd in haar bezit, en die had zij hem gegeven. „En je moet niet boos zijn, Almerl, maar ik heb ozoo kort? Dat hoort toch Als Mara nu maar alles opbiechtte.... alles! i -t, dat de mnn zijn eigen vrouw om geld Om te vergeven «lot was haar zaak. moet vragenIedere man heeft toch wel eens „Maar schatjeik kan je toch niets zeg- geheimpje, niet Een pretje met een gen.... alleen maar dat hij een paar keer bijimo-* meisje of sport? Weet Je mijn man me geweest is en dat hij een' beetje geld ge- zaliger die heeft het met automobielen en met leend heeft"I tooneelspeclstere gedaan. EnfinPaul heeft „Hoeveel!" vroeg Alma streng. het nog al eens bont gemaakt..... lieve „Het zal zoo ongeveer zeven honderd mark hemel I Maar Felix, maar dut is’toch niet zoó’n geweest zijn. Maar dat hindert niets. Ik heb bon-vivantMisschien heeft hij wel eens zwak- het geld, dat »ik krijg, niet heelemaal noodig. ke oogenblikjes gehadmaar dat hoeft Daarom kan er gerust we! eens iemand ko- zijn eigen vrouw toch niet meteen in cijfers bij men om een beetje te vragen. En aan FeHx haar uitgaven te schrijvenhoe zou dat er hem heb ik met plezier gegeven, omdat uitzien? Wanneer ik dat h»d willen doen, dan hij op ’t oogenblik zooveel* op mijn man had ik me diep moeten schamen, zoon boeme- lijkthem luid ik het onmogelijk kunnen laar al de mijne wasEn toch, Almerl, hij weigeren". 1 heeft het zelf betaald en ik heb het venreten”. I zou Se van onjuisten indruk bij de Europeesche mogendheden zou wekken. De re geering poogt de helpende hand te bieden in den Éuropeeschen toestand, waaraan sedert maan den de meest diepgaande aandacht is gewijd. De president zegt, dat de schadevergoeding de basis is der Europeesche moeilijkheden en dat de Ver. St. zich niet het recht kunnen aanmati gen tot de eene natie te zeggen wat zij betalen moet als schadevergoeding, of tot de andere, wat zij dient aan te nemen. Het deficit bij de posterijen. Ber 1 ijn, 2 8 Dec. (W. B.). In het memo randum, dat de rijkspostminister bij zijn voor stellen inzake een nieuwe verdubbeling tegenwoordige post het deficit van «le mark geschat. In de Dc houding van Amerika.^ Washington, 28 Dec. (R.) President* Ha* ding vraagt den senaat in een aan senator Lodge gerichten brief het amendement van Borah niet aan te nemen, daar het hem in de on- derhandelingen, die reeds worden gevoerd over «en internationale economische conferentie, hinderen. De brief verklaart dat, indien de naat zou adviseeren om in het voorstel Borah te tied dit een mogend poogt de hel| jeschen toeste, a meest die] het toch niet uit slechtheid gedaan, die Felix, niet waar? Alleen maar omdat hij zijn broer heeft willen helpen en omdat hij Pieps enfin dat weet je omdat hij Pieps graag heeft mogen lijden" Alma knikte niet. Slechts haar vii sloten krampachtig het oor van L Zij glimlachte. „Wat heeft Felix dan gedaan?" Belust op sensaties en mededeelzaam nog als een küriste, boog Maria zich voorover: Maar je weet tochhoe Paul het geld ge bruikt heefttoen de nood aan den man wastoen heeft Felix toch uit de safe van de prinsesje weet, dat was een vriendin van mijn man nou, toen heeft hij toch effecten genomenniet waar?” Alm» herhaalde met heesche stem „Effecten genomenhoe moet ik dat op vatten? Hij heeft! effecten genomen Mara schrok plotseling op. Wist Alma Frank werkelijk niets van die geheele geschie denis af, had Ottilie dat voor haar verzwegen, had Zij zette geërgerd haar kopje weer op de tafel, stak een sigaret op. „Och loopschei uit met die oude ge schiedenissen. Geen mensch denkt er meer aan geen mensch" Alma herhaalde, zeldzaam eigenzinnig Hij heeft dus effecten gestolen.hij heeft gestolen?’” Mara nam het kopje uit haar hand, hél was anders met inhoud en al op Alma’s schoot terecht gekomen. „Ach, Almerl, wat is dat nou maak er zoon drukte niet van ik kon het niet weten, dat jij er niets van wistjullie zijn nu al bijna tien jaar getrouwd!.... Dan hebben jullie toch tijd genoeg gehad om elkaar alles En gpgevei zooveel* op mijn 1.., desavoueert of gaat hij heen, omdat hij van oordeel is niet langer met de Franschen te kunnen samenwerken? Ons dunkt, dat het be richt inet het meeste’^oorbehoud dient te wor den aanvaard. Ondertusschen blijkt, dat Duitschland, Vol gens do Fransche inzichten, ook nog op een ander punt te kort schiet. Havas meent althans te’weten en dit persbureau mag als een officieus© Fransche bron worden be schouwd dat, afgezien van ’t in gebreke blij ven van Duitschland ten aanzien der houtleve- ranties en de daaruit voortvloeiende strafmaat regelen, Poiflcaré op 2 Jan. te Parijs ook de Duitsche weigering om Frankrijk stikstofhou- dende stoffen te leveren^ waarop Frankrijk uit hoofde van de bepalingen inzake de schade- lobsstelling recht zou hebben, ter sprake zal brengen. Het bericht echter, dat Poincaré tot de Duitsche regeering nota’s zou hebben ge richt inzake de levering van stikstof en even- tueele voorstellen van ’t Duitsche rijk, wordt door Hövas onjuist genoemd. De korte zin van de lange uiteenzettingen is echter, dat Frankrijk van oordeel is, dat Duitsch- land te kort schiet in het voldoen aan zijn verplichtingen. Frankrijk wenscht deze zaak te Parijs op 2 Jan. met de geallieerden te regelen en zal, wanneer het niet anders kan, moederziel alleen tegen Duitschland optreden. Inmiddels benaarstigen zich de Duitsche bla den te betoogen, dat het heelemaal niet Duitschland's schuld is, dat het zoo ten achter is geraakt met de houtleveringen. Deze achter stand zou zijn te wijten aan de omstandigheid, dut de geallieerde nota betreffende de hotrtleve- ringen te laat was ontvangen én de rijksregee- ring zoodoende niet op tijd kon beschikken over de vereisohte* voorraden Duitschland en dit wordt door de Duitsche pers aangehaald om aan te toonen, dat het Reich niet onwillig is zou zich bereid hebben verklaard de nog ont brekende quanta binnen een bepaalden tijd en wel uiterlijk 1 Maart »e leveren. En zoo sukkelt men met die schadevergoeding van de eene conferentie naar de andere. t Ook te piusanne loopen de zaken niet van een leien dakje. Den Turken wordt verweten, dat zij een obstructionnistische politiek voeren, diie best kan uitloopen op een ontijdig einde der conferentie. Er zou voor de zooveelste maal een kritiek stadium ter conferentie zijn bereikt. Een Londensch bericht houdt in, dat de leiders der geallieerde delegaties denkelijk binnen eenige dagen den Turken hun conclusies zullen aanbieden; deze laatsten zouden dan voor de keus worden gesteld: of definitief de voorwaar den aanvaarden, of ze voorgoed afwijzen. Dat klinkt nog al positief en dreigend. Maar de conferentie van Lausanne heeft ons geleerd, dat die kritieke stadia dikwijls vrij gauw te boven werden gekomen en dat de dreigementen meestal uitliepen op een compromis. De berich ten mogen ons dus niet bij voorbaat al te zeer verontrusten. Over de kwestie der minderheden is me.n het nog niet volkomen eens kunnen worden, maar vooral de kwestie-Mosoel baarde gisteren moei lijkheden. De Turken eischen teruggave van dit gebied, dat tot het koninkrijk Irak behoort en onder Britsch Volkenbondsmandaat is gesteld. De Engelschen brengen ethnografische, ge schiedkundige en strategische argumenten in den strijd om aan te toonen, dat het genoemde DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. Het in gebreke stellen van Duitschland. Londen, 28 Dec. (V. D.). De meerde - heidsbeslissing van de commissie van herstel, waarbij DuitsdMand wordt verklaard „opzet elijk in gebreke te zijn" ten opzichte van de houtleveranties over 1922, is op zich zelf, schrijft de Times, van weinig belang, daar indien Duitschland thans in baar geld moet betjlen dit bedrag niet groot is, overeen komstig de waarde van het niet geleverde ma teriaal. In Parijs wordt de beslissing evenwel beschouwd als een principieel©, welke een be langrijken invloed kan hebben op de conferen tie \an eerste ministers, Svelke de volgende week in de Fransche hoofdstad zal plaats heb ben. Het schijnt zegt de Times dat de Fransche regeering «de beslissing van de com missie van herstel over een betrekkelijk onbe langrijke kwestie beóogt te gebruiken als een bewijsstuk voor de aanstaande conferentie. In dien dit in de bedoeling ligt, dan moeten wij zeggen, dat wij zeer betreuren, dat een derge lijke poging wordt gedaan om een besluit te lorceeren. De BrilsHie openbare meening is niet bereid de kwestie der schadeloosstelling te beschouwen uit het oogpunt van sancties en waarborgen en in dit land bestaat niet de wensch te worden betrokken in een vruchteloos geschil over wat ten slotte de subsidiaire voor uitzichten van het meest kritieke algemeen© vraagstuk ziin. Het is voor ons van groot be lang, dat IXiitSchland zijn verplichtingen zal nakomen, dat het zul betalen, wat mogelijk is te verlangen of wat het kan betalen. Doch de Britsche openho’e meening verzet zich in haar geheel tegen iw t standpunt, dat dwangmaatre gelen van Duitschland de vereischte bedragen zullen kunnen doen halen. Wij beschouwen dergelijke maatregelen als do meest onpracti- sche, daar zij geen baar geld kunnen brengen. Tegelijkertijd bevatten zij het gevaar van ver dere ontwrichting van den finantieelen toestand van Duitschland en sluiten zijn de mogelijkheid van een langzaam herstel uit, dat alleen een regelmatige en stelselmatige betaling mogelijk maakt. Dit commentaar vertegenwoordigt de mee ning van alle Engelsche binden. Eerst toen de thee gebracht was, en »et meisje de deur achter zich dicht gedaan hfirl, vond zij de krach® een vraag te stellenl: „Waarom heb je Ottilie niet op haar brieï- geantwoord?" Mara sloeg zich voor 't voorhoofd: „Jezus, Maria, Joseph!" Dat had zij heelemaad vergeten. Die goede Ottilie moest, „vooral niet boos op haar zijn". Maar „er was ook niete |e schrijven, en Felixja, Godwat had ze dan over Felix moeten schrijvenwat een indruk »ou daf gemaakt hebben „Wat bedoel je, indruk maken., too een indruk maken?” Mara roerde opgewonden haar thee om. Wat *as dat nu weer vervelend! Altijd moest men alles verduitschen f „GodAlmadie Felix, is net zoo als mijn jongen, niet waar? Zoon goeie vent, als dat was, toen mijn man geleefd heeft Ja, wat zal ik je zeggen hè Hij had zich om 't leven kunnen brengen. Felixwanneer raulsin niet zoo uardig geweest -was.... of ■oo verliefd op. mijn dochter! Maar hij heeft lijks twee* milliard francs aan de Banq'Je ds{ Franco a^te betalen, teneinde den koeri van den franc te verbeteren. Het voorstel werd in «temming gebuu n aangenomen met 416 te* gen 1 stem. De Puslcur-herdenking. Dc honderdste gedenkdag van de g-boorts van Pasteur is over de geheele wereld her» dacht. De Figaro schrijft: „De naam van Pasteur zal met de jaren beroemder worden". De Petit Parisien schrijft: „De moderne wetenschap heeft eveneens heiligen, die den dood vnn ons af kun. nen wenden. Wie zou kunnen vertellen hoeveel milliocnen menschen in 't leven zijn gebleven, dunk zij de ontdekkingen van Pasteur". De Times schrijft: „De schuld der mensch» heid aan Pasteur kan nooit worden betaald." De"honderdste geboortedag van Pasteur werd te Berlijn herdacht in het Instituut vun Robert Koch, waar prof. Wassermann hulde bracht aan den beroemden geleerde: „Het denken van Pasteur was zoo ver gevorderd, dut zijn lang leven te kort voor hem bleek om al de concep» ties van zijn geest ten-uitvoer te brengen.” De invoer van koepokstof. Parijs, 28 Dec. (B.< A.) Hel S.n.u.bnd bevat een decreet, waarbij voor den invoer van buitenlandsche koepokstof in Frankrijk een voorafgaande verklaring con .iet Ir.si tut Jhipé- voorafgaande veiklaring ann hst Institut Supé rieur de Vaccins van de Acnd4«iic uu Médecns te Parijs wordt vereischt. ENGELAND. De opvdger van Hardinge. Lord Crewe, de nieuwe Engelsche gezant in Frankryk, is gisteren uit Londen naar Parijs vertrokken. P a r ij s, 2 8 Dec. (B. T. A.) Lord Crowe, de nieuwe Engelsche gekant, is hier aangeko men. FHe Ete rd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1