JBD- 3ERS l-speoialitelt heeft een tegen Eozema on andere mderbaarlijke oplossing de allereerste toepassing t van verlichting slaken. r idig miraculeus.Versuiml nniddel te probeeren. U is nog voor dozen raad, f. a.to. D.DD. 4/. UT Sanitas M NiEÜWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN lUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, INHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ■ri 1926 Donderdag 7 J No. 16044 66"Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen IT FEUILLETON. EN laten ■uller 1 uit DE MAANSTEEN. Opreep der Watersnood- CoamiasM. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, G01 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWÏ.JK, SCHOOI t' mdszyde, in het 18) (Wordt vervolgd). ingcnboikje ad f 1.26 evelend 2. M. HUFKENS. De meeste zorgen ontstaan doordat men heeft verzuimd vooraf te zorgen. districten te stel le zou onthouden, b verkiezingen de Bfheid zouden ko- die de regeer! ng- n zijn. Naar men Rotterdam OON 4538 adres voor EN KOUSEN, breukbanden enz. j. Artikelen es en heeren Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. 0.50: baad voos sten. jw?, tin ue ua'iivu ui j uver rolden. vatte mijn vroolijkheid i;og Wederom treft ons land een groote ramp, de uitvoerige berichten in de pers behoeven geen nadere toelichting. Geldelijke steun aan de slachtoffers van den watersnood moet zoo spoedig mogelyk verleend worden. Onze Commissie is ia staat in den eersten nood te voorzien, doch haar geldmiddelen ten bedrage van 250.000.zullen, gezien den omvang van de ramp, spoedig uitgeput zyn. Wy doen een dringend beroep om ons in staat te stéllen, waar noodig, steun te bijjven venleenen. Giften zullen dankbaar in ontvangst ge nomen worden door onzen penningmeester (jhr. A. M. van Loon, Keizersgracht 579 581, te Amsterdam, Rekening Alg. Ver. Commissie bij' de heeren Hope Co., Post giro no. 8578, Gem. Giro AA no. 491). Indien de directies van dag- en andere bladen zich mede willen belasten met de in ontvangstneming van gelden, zal ons deze medewerking zeer welkom zijn. In het belang van een goede organisatie en behoorlijke bestedingen verantwoording der giften, is het gewenecht uitsluitend aan of voor onze Commissie giften te geven ten bate der slachtoffers van den waters nood. Van H. M. de Koningin mochten wij reeds 10.000 ontvangen als Hoogstderzelver eerste blijk van belangstelling. De Algemeene Vereenigde Commissie tot Leniging van rampen door Watersnood in Nederland: W. DE VLUiGT, burgemeester v. Am sterdam, voorzitter. WAL RAVE BOISSEVAIN, voorzit ter van administrateuren van het Fonds der Commissie. Mr. A. W. GERRITSEN, secretaris, Heerengracht 286, Amsterdam. Jhr. H. M. VAN LOON, penningmees ter, Keizersgracht 579581, Am sterdam. Mr. W. J. M. WESTERWOUDT. J, M. TELDERS. Mr. L. OH. VAN EEGHEN. Mr. C. P. VAN EEGHEN. F. J. M.. VAN OGTROP. Mr. A. A Baron VAN DER FEUTZ. H. W. VAN MARLE. F. LIEFTINK J.Hzn. PAUL MAY. Mr. J. A VAN SONSBEECK. De administratie van ons blad is gaarne bereid om voor het hierboven genoemde doel giften in ontvangst te nemen. BO IBSCHE COURANT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorande tot den bezorgkringj l—ö regels /Uü, elke regal meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels ƒ155, elke regel meer ƒ0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 2* ft byslag op den prijs. Lieftladigheida-adverteutiën do helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke meer ƒ.0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bfl contract tot zeer gereduceer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchankoznst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing tan het Bureau zijn ingakoman, teneinde van opname verzekerd te zijn. weg (juist gelijk hare moeder dat op de trap gewoon was te doen) en eisch- te van mij, haar alles te vertellen wat er tusschen mijnheer Franklin en mij verhandeld was. Onder de tegenwoor dige omstandigheden was het zaak, dadel-jk een einde te maken aan Pe- nelope’s nieuwsgierigheid. Ik vertelde haar dus, dat wij samen over de bui- tenlandsdhe politiek hadden gespro ken, tot wij niet meer praten konden en beiden door de hitte in slaap wa ren gevallen. De voormiddag ging voorbij en me vrouw en juffrouw Rachel kwamen te rug. Ik behoef niet te zeggen, dat zij erg verwonderd waren, toen zij hoor den, dat mijnheer Franklin Blake ge komen en te paard weder vertrokken was. Ook niet, dat de buitenlandsche po litiek en het in slaap vallen in de zon, thans niet voor de tweede maal dienen konden. Er niets meer op we tende te vinden, zeide ik, dat de vroe ge aankomst van mijnheer Franklin alleen was toe te schrijven aan zijn veranderlijkheid van humeur. Daarop gevraagd, of zijn plotseling vertrek ook was toe te schrijven aan zijn ver anderlijk humeur, zeide ik „Ja ze ker” en redde mij er aldus nog al mooi uit, naar het mij voorkomt. Na deze manier do moeilijkheid met de dames uit den weg te hebben ge- hetzij tegen een binnenlandsche oppositie, die het hofd mocht opsteken, hetzij tegen een buitenlandschen vijand, deze moge Tur- kye, Zuid-Slavië of Italië heeten. Wat dit laatste land betreft, volgt Athene met arg waan de militaire toebereidselen in Italië op Rhodo, waarvan nog niet duidelijk is, te gen wie zy eventueel gericht zijn. Grieken land zal dus onder Pangalos’ dictatoriaal bewind herschapen worden in een krachtige militaire mogendheid, die wellicht weer Groot-Helieensche droomen gaat dnoomen en zal probeeren deze te verwezenlijken. Zal een nieuwe avonturenpolitiek worden gevolgd? Dit is nog niet met zekerheid te zeggen, maar reeds nu verluidt, dat Pan- galos o.a. voornemens in Saloniki tot een onneembare vesting te maken; aan de ten uitvoerlegging daarvoor zullen kosten nog moeite gespaard worden. Doch wellicht zal de teleurstelling eerder volgen dan Pange- los zelf op ’t oogeniblik wel denkt. Men leeft als betrekke lijk kleine staat, die gedrukt door oorlog en revolutie is geteisterd niet straffeloos op te grooten voet en met bluf alleen komt men er niet. naag een handje na het eten «en RIGLEY'S. and gebit, prima een goede spijs-, zijn de eerste :n voor een ge- Ean verbond tusschen de Lab liberalen De dictatuur van Pangalos. ■De geruchten uit het Britsche ryk om trent onderhandel ingen tusschen liberalen en arbeiders om te komen tot een over eenkomst voor de volgende verkiezingen, blijven, ondanks de offdcieele tegenspraken van de leiders der beide partyen, aanhou den en worden door by na alle bladen be sproken. J. H. Thomas, van de Arbeidersparty, verklaart in de „Daily Chronicle”, dat( iemand de bladen om den tuin moet hebben geleid, en de secretaris van de Onafhanke- lyke Arbeidersparty, Fenner Brockway, zeide dat voorstellen van Lloyd- George af komstig in geen geval kunnen worden aan genomen. Onze party vertrouwt hem niet verklaarde hy. De ervaring heeft geleerd, dat niemand vertrouwen in hem stelt; de leiders der vakvereenigingen, die tydens conflicten met hem onderhandeld hebben, evenmin als degenen, die in de buitenland- sche politiek met hem te maken hadden, en zelfs zyn liberale collega’s wantrouwen hem. De Arbeidersparty denkt er niet aan, voorstellen om met Lloyd George samen te werken ook zelfs maar een oogenblik in overweging te nemen. De liberale „Westminster Gazette” zegt ook, dat samenwerking met de Arbeiders party ónmogelijk is en betoogd, dat er slechts één politiek kan worden gevolgd: een compromis in den boezem der liberale partij aangaande het grondhervormingsprc- gram en een eensgezind liberaal front. De „Daily News” zegt daarentegen, even als de „Nation”, dat tegen een samenwer king met de Arbeidersparty by de verkie zingen hoegenaamd geen bezwaar bestaat. De politieke medewerker van de „Daily Mail” zegt, ondanks alle tegenspraken met zekerheid te kunnep mededeelen, dat eenige gematigde AFbeiders-leiders, wier invloed grooter is dan die van de secretarissen, die deze berichten tegenspreken, inderdaad de voordeelen van een samenwerking tusschen beide partijen hebben overwogen. In de zomerverblijven van Lloyd George, en van Philip Snowden hebben indertyd bespre kingen dienaangaande plaats gehad. Toen had MacDonald nog niets met deze onder handel ingen te maken. Sindsdien echter heeft een vooraanstaand econoom, die een persoonlyk vriend van MacDonald is, dezen ervan overtuigt, dat de Arbeiders party nog jarenlang in de minderheid zal blyven, indien zy voortgaat met haar oppo sitie tegen de liberale party. Na een zorg vuldige bestudeering van de cijfers der jongste verkiezingen, zijn de gematigde lei ders der Arbeidersparty tot de overtuiging gekomen, dat het wenschelyk zou zyn, een overeenkomst met de liberalen aan te gaan. Deze overeenkomst zou hierop neerkomen, dat de liberalen zich zouden verplichten geen zijn er ook allerlei zaken, Pangalos niet naar den g zich herinnert, ■'heeft Gril de uitspraak van Volken grensconflict met Bulgarye een geducht échec geleden. Bovendien heeft de politiek zich nog verder ten ongunste van Grieken land ontwikkelt doordat Griekenland erf- vyand Turkye een verdrag met Rusland heeft gesloten, terwy.1 de sovjetrepubliek ook onderhandelingen met Zuid-Slavië voert, die tot een verinniging der relaties tusschen beide landen kan leiden. Deze loop van za ken verontrust de regeering-Pangalos en door krasse maatregelen wil zy haar ge schokte positie en haar gedaalde prestige weer versterken. -Maar dan moet zy van al le banden en boeien bevryd zijn, die parle ment en grondwet haar aanleggen. Als dic tator zal Pangalos zelf nu alle aansprake- lykheid aanvaarden en slechts steunen, be halve op de volksconsciëntieop het leger. Voorloop ig nuag men echter aannemen dat Pangalos zich meer op de soldaten dan het naionale gevoelen zal verlaten. Hoe dit ook zy, Pangalos meent klaarblykelyk, dat Griekenland alleen uit de moeilykheden zal kunnen geraken, wanneer een krachtige militaire dictatuur wordt verwerkelykt. Zyn voornaamste streven zal er dan ook op ge richt zyn krachtig by te dragen tot ver sterking van leger en vloot. Dit heeft het dubbele verdeel, dat hy met deze machts middelen zich eventueel zal kunnen keeren, aan tafel te mogen bedienen maar behalve bij hooge feestelijke gelegen heden, zou mevrouw dat nooit hebben toegestaan, om mij irt de oog en der ander dienstboden niet te verlagen. Het nieuws uit de hoogere gewesten hoorde ik d’us dien avond' van Pene lope en den huisknecht. Mijn dochter vertelde mij, dat juffrouw Rachel nog nooit zoo zorgvuldig geweest was, wat hei opmaken van heur haar betrof, en er nog nooit zoo opgewekt en lief had uitgezien, als toen zij naar bene den ging om. mijnheer Franklin te ver welkomen. De huisknecht beweerde, flat het in acht nemen eener passende deftigheid in tegenwoordigheid* zijner meerderen en het bedienen van mijn heer Franklin aan tafel, twee dingen waren, welke h j moeilijk met elkaar nad weten overeen te brengen. Later op den avond hoorden wij hen duet ten zingen. Mijnheer Franklin zong hoog juffrouw Rachel nog hooger en mevrouw volgde beiden op de piano door dik en dun en hielp hen behou den aan het eind op een' wijze, aller aangenaamst om te hooren door de open vensters buiten op het terras. Nog iele la er zocht ik mijnheer op in de rookkamer, bracht hem cognac en soda-water en bevond, dat juffrouw Rachel hem den diamant geheel uit 6 het hoofd had gejaagd1. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Het hooge water. - De ontbossching. haar aan de ,,Frankf. Z.’’ wordt geschreven, bereikte het Rijnwater op Nieuw jaarmorgen om negen uur den hoogsten stand met 9.30 in. Sinds 28 Febr. 1784 met 10.20 m. (als gemid delde normale stand, wijst de peil- schaaï ïe* Kèu1fcn 1.5 aan). In deskundige kringen houdt men zich levendig bezig met de vraag hoe te verklaren is, dat de laatste jaren telkens overstioomingen voorkomen, veel meer dan vroeger. In het Rijnge bied zijn de laatste 40 jaren de vol gende overstroomingen van beteekenis geweest Nov. 1882, Dec ’82, Maart 1908, Ja nuari 1910, Maart 1914. Dam volgen de rampen snel er op elkaar Febr. 1916. Jan 1917, Jan. 1918, Dec. 1919, Jan ’20, Nov. '24 en Jan. ’26. Als haoldeorzaak schijnt men te mo ven vast dellen de toenemen Ie ontbos sching in Rijn- en Maingebied. waar door op het gebergte vele la'e stro ken zijn ontstaan, waar het regenwa- er niet neer in den groni' dringt, maar dadelijkl naar beneden gutst Welke schade zware regenval bij ont bossching kan aanrichten., kan men zien aan de voorbeelden in Spanje Frankrijk en Griekenland. Ingrijpende maatregelen worden dringend noodig geacht. De schade op 30 millioen geschat. 19.000 Huizen by Koblenz beschadigd. De schade (?oor heit water in de Zie, aai uwaïm mij zoo onzinnig voor, dat ik mij ónmogelijk goed kon hou den. Ik lacate, tot de tranen m j over cte wangen rolden. Penelope al zonderling op. ,Ik wist niet, dat gij wreed kon zijn, va er’ zeide zij zacht en ging heen. De woorden mijner dochter vielen mij als een schep koud water op het lijf. Ik was boos op mij zelven, dat ik ze mij zoo aantrok, doch het was niet anders. Laten wij van dit onder werp afstappen. De avond viel en de bel voor het diner luidde, voor mijnheer Franklin terugkeerjle van Franghall. Ik bracht hem zelf zijn scheerwater boven, in de hoop iels nieuws te zullen hooren. Tot mijn groote teleurstelling was er niets bijzonders voorgevallen. Hij had de Indiërs niet gezien, noch bij zijn vertrek, noch op den terugweg. H/j had den Maansteen in de» Bank afge geven, slechts vermeldend, dat het een juweel was van groote waarde en er een ontvangstbewijs van opge sloten. Ik ging naar beneden, denkend, dat het al een zeer allediaagsch einde was na al die opwinding van daar straks. Van de ontmoeting tusschen mijn heer Franklin met zijn tante en nicht was ik geen getuige. Ik zou er wat voor over hebben gehad om dien dag ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 1125, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Tfl. Int. 82; Redactie, Tel. 83. candidaten in industrieel len, zich van stemming d Indien clan bij de volgen conservatieven in de mix men, zouden volgens h.i plan van Lloyd George de kabinetszetels tusschen de libe ralen en Arbeiders worden verdeeld. Met dit laatste plan schijnt Mac Donald echter niet byzonder te sympatfjseeren. ■tere hulphlerbg GLEY’S KAUWGOM. rfjgbqqr in pagjtt n van 15 c«nte. Fa. 6. Mtintunnuk tn Haag. Generaal Pangalos, de ^Irieksche premier en thans dictator van liét Grieksche ryk, heeft een proclamatie ui^evaardigd waar uit duidelijk blykt dat hij niet van zins is, voorloopig weer zyn toevlucht te nemen tot het parlementaire syflteenti. Pangalos is van oordeel, dat de buiten- landsche toestand de Grieksche regeering heeft genoopt de grondwet kort en bondig op zy te schuiven. Maar Waarschynlyk zul len ook wel motieven,1 die op binnen- iandsch-politiek gebied betrekking hebben, een woordje mee hebben gesproken. De gezindheid onder de Grieksche bevolking laat nog al te wenschen over; de economi sche toestand is tferre van gunstig te noe men, en de hooge pry'zen Voor allerlei ncxxl- zakeiyke levensbehoeften „wekken algemee ne ontevredenheid. Wat mi de buitenlandsch- politteke toestand van Griekenland betreft, ruimia giuig D. naar mijn Kamer, waar mij al weer wat anders wachtte. Pe nelope kwam binnen, kuste mij, streel de mij de wangen en vroeg mij nog maals uit, dezen keer echter betret- ïende Rosanna Spearman. Deze was, na ons. aan het drijfzand verlaten te hebben, naar huis teruggekeerd in een toestand van ongewone ontroering, naar het scheen. Zij was afwisselend uitgelaten vroolijk en diep neerge- dirukt, zonder schijnbare reden. Zij had allerlei vragen gedaan betreffen de mijnheer Franklin en was boos ge worden op Penelope, wijl deze durfde veronderstellen, dat zij belang stelde, in een vreemden heer, en zoo al meer. framelijk vervelend, dat verzeker jk u, tot mijn dochter eensklaps voor den dag kwam met een opmerking, die mij Mo ongehoord toe scheen, dat ik mijn verbaiing haast geen meester was. „Vader”, zeide Penelope op ernsti- gen toon, ,er bestaat slecht één ver klap ng voor. Rosanna is op het eer ste gezicht verliefd geworden op mijn heer Franklin” Gij hebt wel een» gehoord van mooie jonge dames, die verliefd wer den op bet eerste gezicht, en hebt dat zeer natuurlijk gevonden. Maar dat een werkmeid' uit een toevluchtsoord, met een onbeteekenend gezicht en een mlismaakten schouder bij een eerste ontmoeting Jiefde zou opvatten voor een heer, dien zij nooit gezien heeft, overstroomnngsgebieuen au ng en cm, wordt op ongeveer 30 millioen Mark geschat. Het district Koblenz is het zwaarste getroffen. Meer dan 19.000 huizen hebben in dat gebied van het wa<.er te lijden gehad en meer dan 20.000 gezinnen met in totaal een 70.000 leien, zijn door deze ramp ge troffen. Een aardschok in W. en N-Duitschland. Gisternacht werd te Keulen tegen. kwart voor één een aardschok gevoeld gedurende eenige seconden. De schok werd eveneens gevoeld in Bonn, Rö- maocn, Barmen, Frankfort en Ham burg. BELGIE. De overstroomingen. De oorzaken van de ramp. Maat regelen tot .het voorkomen van nieuwe overstroomingen. Evenals hier te lande vraagt mep zich m Jelgiu af wie de verantwoor delijkheid draagt voor de overstroo- mingsramp, weike eenige streken heelt getroffen. De dienst der bruggen en vv'egen (he geen bij ons de Waterstaat is) schrijft het gebeurde, wat Luik, Charleroi en March!ennes betreft, aan de steenkolenmijnen toe. Door het werken in de mijnen verzakt de grond n 1. elk jaar eenige c.M.’s. De oorzaak van de overstrooming bij Luik ligt bovendien nog in de ge lijktijdige stijging van de Ourthe en de Maas. In den regel is het water van de Ourthe al afgevoerd als de Maas begint te stijgen. Merkwaardig is voorts dat de ont bossching van de Ardennen tijdens den oorlog het hare cot de ramp heelt bijgedragen. De bosschen verzwolgen veel water, dait thans een uitweg naar de rivieren zoekt. Intussehen heeft de regeering, be voegd voor een mogelijke herhaling van den watersooodi in volgende win ters, in beginsel besloten tot de uit voering van nieuwe indijkings- en &l- wateringsplannen. Deze plannen lagen reeds vele jaren gereed, doch de ow- log en de financieele nood daarna maakten de uitvoering niet mogelijk. i FRANKRIJK. De Seine wast nog meer. De Seine is plotseling opnieuw ge wassen, maar de .toestand is nog met verontrustend. In het departement van de Oise is de-toestand verslechterd, terwijl inde- Ardennen de si uatie verbetert. Tea gevolge van den stroomenden regen der laa.s<,e dagen voorziet men e^n nieuwen wat; van de Rhone en de Saone. Hier, ik zeg het nog met inwendige vreugde, toonde zich het echt Engel- sche karakter, dat hem was aangebo ren, eindelijk door het vernis, het welk de vreemden er op gelegd had. den. Hier was de jongeheer Franklin weer, gelijk ik mij hem herinnerde uit de schoone dagen van weleer. Een paard voor hem laten zadelen Ik zou er een dozijn voor hem hebben opgetuigd, als hij ze alle had kunnen berijden. In haast keerden wij naar huis te- rug in haast werd' het vlugste paard gezadeld in haast reed mijnheer Franklin weg, om dien diamant nog maals in de brandkast van een Bank te laten opsluiten. HOOFDSTUK VII. Trwijl ik hen* nog stond na te oogen trad mijn dochter Penelope mij in den

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1