Balans Opruiming 7 Adverteert in dit Blad. RHEUMATIEK .CEREBOS ZOUT Humt) II ip lil Blad ERONDNOTEHKOEKEN Maisou Sanitas I BELANGRIJKE VERBETERINGEN IN CARROSSERIE EN CHASSIS. NlEU^ L VEHBLAAUW MAGERHEID PUBLICITEIT de Sanguinose; Me. I804E bij 7^- 6? Geen verhooging van prijs. r ra WEES SLIM GEBRUIK GLIM Oproep der Comm A. BRINKMAN ZOON - - GOUDA BERGAMBAt NIEUWERKI Gemeubileerde Zit- en Slaapkamer met PENSION. Brieven met prijsopgaaf letters P. B. Groenendaal 24, Gouda, Boekhandel. 35 8 Meubelen en Lijsten tegen eonenrreerende prij.en. DE MA4 Uitrusting tegen alle weer bestand, stijve zijzeilen, die met de deuren opengaan. Verbeterde spatborden. j r De kracht terug; de levenslust terug I De carrosserieën verlengd en met stroomlijneffect Zitplaatsen meer naar achteren gebracht en verlaagd. Het stuurwiel verlaagd in overeen stemming met de verlaagde zitplaats. Carrosserieën geheel van staal voor open wagens, Tudor Sedan en Coupé. Nerveuzer» en Zenuwzieken die lijden aan prikkelbaarheid en wilszwakte, gebrek aan energie, neerslachtigheid, levensmoeheid, slapeloosheid, hoofdpijn, angst- en dwangtoesbanden, hypochondrie nerveuse hart-en, maagaandoeningen vragen de uitvoerige gratis brochure van Dr. WEISE, over zenuwziekten. Dr GEBHARD Co., Frankenstraai 79. Den Haag. n53 Remmen breeder en krachtiger en zachter werkend gemaakt. Achter- wielremtrommels vergroot en met asbestvoering. GROOTSTE 2S1l voedingswaarde. K BOT 88 75 u Dit blad ver» 1 o 89 70 8 De F Den Haag. }^5I 'l 34 74 FEUID .1 Q. <3 BELANGRIJK. "D Kr Alt prifre» ui rdm. Prijzen onveranderd. Die paarlen zoek af dalen. Te Gouda bij: ANT. COOPS, Wijdst raat; Mej. VAN LOON, Markt; Fa. J. C. LAN- GERAAR, Bung. Martenwringel. 1?) Vnigi on. Inllchtln„nboakjaad)1.26 Aanbevelend: AKTH. E. M. HUFKENS. V GEVRAAGD JF Runabout Fl. 1355.— Toar/ng Fl. 1435- Coupé FL 2000.— Tudor Sedan Fl. 2125— Fordor Sedan FL 2275— DoalMtraat I - ROUDA Levert alle soorten 578 10 Speciaal adres voor ELASTIEKEN KOUSEN, Buikgordels, Breukbanden enz. Alle Hyg. Artikelen voor dames en heeren Schoone, volle lichaamsvormen door D. Fr. STEINER’s OOSTERSCHE KRACHTPIL- LEN voor Dames. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden en zwakken. Bekroond met gouden medailles en eere-diploma’s. In 68 weken tot 30 pond toeneming. Gega randeerd onschadelijk. Door Artsen aanbe volen. Streng reëel. Vele dankbetuigingen. Pry's per doos van 100 stuks 3.50, 200 stuks 5.50, franco thuis onder rembours of na ontvangst van postwissel. FILIAAL GURSKI, Zeestr. 21, Den Haag. Wederom treft ons I de uitvoerige berichtea geen nadere toelichtin aan de slachtoffers moet zoo spoedig mog Onze Commissie is in nood te voorzien, do< ten bedrage van 25( den omvang van de rt zijn. Wy doen een dri in staat te stellen, v blijven verieenen. Giften zullen dankt nomen worden door (jhr. A. M. van Loon 581, te Amsterdam Commissie by de hee» giro no. 8578, Gem. C Indien de directies bladen zich mede will i ontvangstneming van medewerking zeer wel In het belang van en behoorlijke bestedi der giften, is het gewe aan of voor onze Com ten bate der slachtof nood. Van H. M. de Konin 10.000 ontvangen eerste blijk van belar De Algemeene 1 tot Leniging Watersnot W. DE VLUGT sterdam, voor WALRAVE B< ter van adm Fonds der C< Mr. A. W. GE Hee rengracht Jhr. H. M. VAN ter, Keizers] sterdam. Mr. W. J. M. J, M. TELDER Mr. L. OH. VA Mt. C. P. VAh F. J. M.. VAN Mr. A. A. Bare H. W. VAN M2 F. LIEFTINK PAUL MAY. Mr. J. A. VAN De administrati gaarne bereid on» genoemde doel gift nemen. Spannend ram Vi WILKIE Hoofdsl'eeg 7. Rotterdam TELEFOON 4538 M.V. POBD MOTOS COMMNV Or HOLLAND. VAM HBLMOHTSTBAAT - BOTTBBDAM- Ztc u* war de annonce, waart» de datum, waarop de wagtaa tea toon gestold wor- Verhoogd comfort. gnotere sierlijkheid en geen prijrverhooging maken den Ford meer dan ooit lat het aller over treffende voorbeeld Ma mxtomobiel- 6 r Vraag Uw winkelier toch om U te laten tien de practische gepatenteerde zoutvuller waardoor men het zout direct van uit het busje in het zoutvaatje stort Loder, die reclame wil maken door middel van advertentie», of om andere redenen adver tenties heeft te plaateen in één of meer dagbladen of tijd schriften, kan dit, zonder dat het ook maar iets meer kost dan bü die bladen rochtetreek», hot gemakkelijkst doen door middel van ons Advertentie bureau, Markt 31, Gouda, dat maar één opgaaf noodig heeft, ook al is een advertentie be stemd voor meerdere bladen. Inlichtingen worden gaarne gratis verstrekt. u ABONNEMENT! per kwartaal ƒ2.90 Franco per poet pe Abenaementen w by onze agenten Onze bureaux zi Redactie, Tei. 88. Noordblaak 81-83 - Visschersdijk 89, Rotterdam „Zij is het liefst' zien heb, sedert ik ben, was alles wa krijgen, wanneer il ken beginnen wild- Tegen middernac de om het huis, ch vergezeld van San» die in rang op mij deuren dicht waren die op het terras Samuel naar bed1 ten, om wat frissch' voor ik mij op mi begaf. Het was stil stond aan den hem dan vanf tijd tot ti verte het klotsen 1 zandbank bij den n ne baai. Het terra keren kapt van het le licht der maan Wy hebben al eens eerder Uw aan dacht gevraagd voor onze Radioappa- raten. Onze toestellen G. R. 4 waar borgen zuivere weergave van muziek en gesproken woord en worden overal door de gelukkige bezitters op hoo- gen prys gesteld. Een onzer afnemers, de heer M. Kuyvenhoven te Maasdijk, (Naald wijk) deelt ons mede, dat hij zijn ap paraat niet gaarne meer missen zou en dat hem gebleken is, dat zyn toe stel, vooral ten opzichte van rede voeringen veel duidelijker is dan van zijn kennissen. Juist op „het gesproken woord” kan men een radiotoestel het best be- oordeelen. Muziek komt gemakkelijker dragelyk door. Opvallend, dat niet al leen op muziek maar ook op het ge sproken woord onze apparaten het wmnen. v Thans fabriceeren wy, tot meer dere volmaking, voor radio-installa- ties, die geplaatst worden in wonin gen waar electrisch licht is, PLAATSSPANNINGS- APPARATEN. Dat zyh geen radiotoestellen, maar hulpapparaten. Ze dienen ter ver ging vande droge batterijen (voor de anodestroom) en geven, aangesloten op een lichtnet (net als een strykyzer of een schemerlamp) 100 volt gelijk stroom en hebben een afzonderlijke aftakking voor de ontvanglamp, wel ke regelbaar is. Dat begrijpen dege nen, die reeds radio hebben, beter. Deze uitvinding is van niet geringe waarde, omdat men tot nog toe circa 4 maal per jaar een droge batterij moest aanschaffen, laten we zeggen van plus minus 12.75 per stuk, ter wijl men nu met een© uitgaaf van 50.00 voor jaren klaar is. Boven dien wjjst de electridteitsmeter het stroomverbruik bijna niet aan. Spoedige bestelling waarborgt spoedige levering. GOUDSCHE RADIO-INDUSTRIE WEST-HAVEN 42 GOUDA. (onderafdeeling der sedert 1872 gevestigde firma G. de Raadt). N. B. Wy komen binnen 1 2 we ken met een verrassing, iets geheel nieuws, ook op radiogebied. Opgelet! Zóó voelt gij u, na een trouw en' geregeld gebruik der Sanguinose. Honder den in ons vaderland en daarbuiten hadden reeds lang de hoop opgegeven om zich nog ooit weer volmaakt wel te voelen en meenden dat er geen redding meer voor hen was, totdat zij kennis maakten met en nu zyn zy zoo krachtig als ooit, en overvloeiende van levenslust. De pijnen zijn geweken, de bleeke kleur ia weg, de zwakheid overwonnen, de eetlust terug; de slaap <liep en versterkend geworden. Het gansche zenuwgestel is versterkt, het leven is nu een lust en een blijdschap Wilt ge u ook zoo voelen? Dan, gryp naar „het” middel dat u een zeker succès belooft! Gebruik eens geregeld eiken morgen en eHjen avond één eetlepel SANGUINOSE! Want na slechts eenigen tjjd die kuur gevolgd te hebben, begint gij u al heel anders te gevoelen 1 Uw spieren, uw zemuwen, uw bloed wordt vernieuwd; er komt weer „stoom in de mpchiAe”; de pijnen wyken, uwe jeugd keert terug; gij wordt k<eheel verjongd en versterkt: kortom, het gansche leven krijgt een ander aanzien! Prys per fl. 2.—, 6 fl. 11.—, 12 fl. 21.—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK! VAN DAM Sl Co., De Riemerstraat 2c/4. jicht, spit in den rug, stijve en stramme ledematen, rugpijn, verstuikingen, spier pijn, kneuzingen, zenuwpijn, lendenpijn, spierverrekkingen en verder alle rheuma- tisehe aandoeningen en pijnen die ontstaan xij» teugevolge van gevatte koude geneest mes met het heerlijke wrijfmiddel Wortel- boer's Olie van Jacoba Maria Wortelbeer. Varkrtfgbaar i fl.— per flacon bij de ^«rkélWrs van Wortelboer’s Artikelen. I. Radiateur en voorlampen hooger geplaatst Motorkap verlengd. De benzinetank nu achter het dashboard onder het torpedofront N>V* WESSANLN’S Kon. Fabrieken WORMERVEER. Opjericht 176S ■PS'IUTTEN- or HUIZEN FLAAt VnkMiMtastiiiMsdei Bürn au 4« nttos- tl mImu V |hM ittr bü f*iik we: "RODfcMT” IATTDL VERGIF. Dit is de volmaakt- «te en gemakke- lijkate manier om van dit boosaardig en gevaarlijke ongedierte af te komen. Het foeit geheele zwermen uit in den tijd van één nacht Iemand die het toepaste, vond ■mm honderd doode ratten M M eerste nacht dat hij hot gebruikt had. Veilig, zeker, vlug. Koopt thana ooft 'doosje en neemt een proef. DHijn van 45 m 90 rraG Uw drogist verkoopt het. Bnp. Fa. B. MefaKhnoM. D« Hea» Fabr.T. HarUy. ApoHu. Fertk 1

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3