m m m i uVm mm m i i m am mm LM JH Dankbetuiging. Groot Woonhuis, Aanbesteding. van chevreau-vernfs met achterstuk van licht-beige suède, welke op den vóórvoet by wijze van rand doorloopt. In zwart peau- de-suède ziet men slechts enkele malen deze combinaties. Hierby vormt de donkere kleur sporadisch het oplegael voor een lichte kleur. Maar kleur-op-kleur oplegsels zyn byzonder gewild. Ze eindigen in drievoudige riempjes bezijden den wreef deze oplegsels en vormen daar straalsgewyze verloopende ajours, welke eene beeldige versiering uit maken. Hunne lichtheid en hurtne fynheid zyn de kenmerken der hedendaagsche mo deschoentjes. Waar vormen ze geen ajours en met welke fraaie gespen en knoopjes zyn ze niet versierd. Het ajour gevlochten san daaltje, van den zomer zoo in tel, is nu uit gedijd tot een pump of een riemschoentje van ongemeene sierlijkheid. Met één riem pje om den enkel heeft het de lieve similé-, de geëmailleerde, de geverniste siergesp ter afwerking. Het heeft ajour rozetten en ster ren op zyn vóórvoet of ter weerszijde® hier van. Het heeft eene oploopende sluitpatte vóór in 't midden, waar zyn enkel riempje doorheen getrokken is. En niets verhindert dit teedere schoeisel 's heeren wegen te be treden, Men ziet het by regen en ontij, by sneeuw- en modderstraten dragen, by het ijke avondschoeisel van onzen glorieusen weeldetyd. Dat is maar van goud- en zilver en lelie blank hrocaat van glad satyn opgelegd met pareltjes en imitatie diamantjes. De nieuw ste versiering bestaat in kleurige juweelbe- zebting der hakjes. Zy zyn een en al glin stering en schittering van wit met blauw en rood met geel, ze sluiten in schitterkleuren aan by een enkel dergelijk figuur op het gladde glanssatyn of by een randje waar mede het pump-décolleté bezet is. Om nog eens even op de dagschoenen te rug te komen! Het dient vermeld, dat ty- deils de laatste sneeuwperiode plotseling de echte Russische lederlaarsjes zyn komen op dagen, welke in de étalages goeden sier ma ken, doch aan clen voet der draagster veel bekijks bezorgen, om niet te zeggen, dat zy hilariteit wekken. GRAOE ALLAN. MEDISCHE BRIEVEN. Pleinen vrees. Eén mijner geachte lezers dezer Medi sche kroniek richtte onlangs tot my 't ver zoek eens by 'gelegenheid een woord te wil len wyden aan bovengenoemd merkwaardig verschynsel, dat sommige menschen in hooge mate plaagt. WeLlicht zyn er ook andere Lezeressen en Lezers, die onder hun kennissen en vrienden dezulken hebben leexen kennen en het zal ook hun niet on welkom zyn iets over dit merkwaardig symptoom iets te vernemen. Zooals ik zoo even reeds zeide is het on derwerp, dat pns thans bezig houdt slechts een verschynsel eener ziekte. Immers de patiënt, die gekweld wordt door pleinenvrees is meestal ook de dupe van andere niet minder merkwaardige afwJjlctogen^Zoo zal hij b.v. evenmin kun- nen verkeeren in een eng, besloten ruimte, waaronder ik nu met versta een celletje van 2 by 3 Meter, doch ook de groote ver gaderzaal zal hem angstig doen worden. Wy hebben hier te doen in ai deze geval len met éen groote groep van afwijkingen, waarbij de angst, de vrees op den voor grond staat, welke wederom in het leven geroepen wordt door abnormale voorstel lingen, welke het betrokken individu zoo danig beheerschen, dat het voor hem of haar onmogelijk is het voor den normalen menoeh zeer eenvoudige te volvoeren. Vraagt ge een dergelijke patiënt het be wuste plein of de breede straat over te ste ken, dan zal het geenszins gelukken. O, zeker, zy zullen 't alleen volkomen met U eens zyn, dat het belachelijk is, dat zy aan uw wensch geen gehoor kunnen geven, doch de angst is sterker dan hun wil en het eind resultaat is, dat zy blijven, waar zy zyn. Zegt ge hem, dat toch zoovele menschen liet plein overgaan en er zonder kleerscheu ren afkomen, hetgeen zy tevens met eigen oogen kunnen aanschouwen, dan zullen zy u geenszins tegenspreken, doch integendeel dit ten volle beamen, doch wederom is het succes nihil. Geheel alleen krijgt ge den stoeren baas, de flinke vrouw het plein niet over. Past ge daarentegen een klein hulp middeltje toe, dan zult ge de angst, die het slachtoffer zoozeer belaagde, zien verdwy- nen als sneeuw voor de zon. iWel, roept een klein kereltje van nauwelijks 3 jaar en vraagt het om mynheer even te helpen naar de overzijde, dan zult ge zien, dat de groote forsche baas, die anders voor geen klein beetje uit den weg gaat, den voor hem alleen zoo moeilijken overtocht glansrijk volbrengt. Het kleine kind, dienstdoende als beschermengeltje zal hem zyn angst en vrees doen overwinnen en toch weet onze patiënt zeer goed en is er zich ben volle van bewust, dat, indien er iets zou gebeuren, waardoor hy schipbreuk leed, het kleine ventje wellicht niet in staat zou zyn hem teis tenslotte aan dit euvel te ontkomen, zoo vraagt myn Lezer ten slotte en onge twijfeld velen met hem. Ongetwijfeld. Er is evenwel een „maar" by. Moed en volhar ding zUn beide in hooge mate noodig om andere voorstellingen in 't leven te roepen, welke de zoo ongewenschte angstgedachten zullen verdringen. Dagelijks dient hier op deskundige wtfze aan gewerkt te worden en wanneer het den patiënt werkelijk ernst ia en hy gaarne van zyn zoo lastig lijden vertost wil worden, dan zal hij zonder twij fel lauweren oogsten. Tracht nooit een uitgedoofde kachel weer met een scheut petroleum te doen opleven. Pas op voor ontploffing van de petrolesun- straal. LAND- EN TUINBOUW. De Japansche Aucuba. Een aanbevelenswaardige groenblyvehde heester. Er is in dm laatsteii tijd een stre ven merkbaar, otro meer groenblijven- de planten in den tuin aan te bren gen, zulks naar het voorbeeld) van on ze Westelijke buarein, dlie bijzonder veel van hun. „evergreens'' houden. De Japansche Aucuba is een groen- blijvende heester met bijzonder veel goede eigenschappen, o.a. stelt hij weinig eischen aan den bodem, groeit zoowel Ln dein schaduw als in de vol le zon, beschikt over een groote va riabiliteit en is tweehuiaig. Men heeft dus planten, die enkel meeldraad bloempjes produceer en, anderen die uitsluitend stampers vertoonen. Het ge beurt herhaaldelijk. dat men tuinbe- zitters hoort vertellen, dat zij „alleen een vrouwelijke Aucuba in den tuin hebben, die elk jaar vol vruchten zit Mep, bedenke dan echter, dat elders een „mijnheer Aucuba" staat en dat de wind het stuifmeel overbracht. Do meeste eigenaars van deze plani weten ook. niet, dat zij reeds in 1783 ingevoerd' werd en wat in dien tijd uit China en Japan kwam, kreeg een plaats in de warme kassen. Toen hei bleek, dat zij zich daar niel thuis voelde en er ziekelijk uit ging zien. bracht men haar in de Kaaps cl ie uas. toen in de oranjerie en eindelijk waag de men het. oor een beschut plaatsje in den tuin voor haar te reserveeren. Zeker bij strenge winters gebeurt het? dat de lederachtige bladeren zwari vriezen, maar dat vergroeit spoedig weer. Eigenaardig is het. dat de eerst in gevoerde pjanten. „wijfjesT waren, zoodat onze voorouders de glanzend rooi'e bessen niet gekend hebben, im- nrers het duurde vijf-en-zeventig jaren voordat de mannelijke Aucuba zich in on zé tuinen vertoonde. Onwillekeurig wilde men toen deze teleurstelling toeschrijven aan bedrog der afzenders, maar niets is minder war.r. Uit een correspondentie met Robert Fortune, die een grooi deel van zijn leven in Japan doorbracht, en die er voor zorgde, dat ons land een mannelijke Aucuba kreeg, blijkt, dat er teen ook in, Japan bijna geen stui'raeeldragende exemplaren te vin den waren. Het was eerst in 1865. dat men op een tuinbouwtentoonstelling te Am sterdam de eerste Aucuba met vruch ten kon bewonderen. Aan de invoe ring is nog een andere merkwaardig heid verbonden Men ontving n.l. steeds Aucuba's met gevlekte blade ren, terwijl men tocb wist, dat de moederplant groen moest zijn. In het voorjaar van 1856 arriveerde eindelijk de groene „De gustibus non est dis- putandum", zeiker, oveT den smaak valt niet te redetwisten, maar men vindt» veelal de groene mooier dan de bonte. Het stekken doet men het beste in Augustus men snijdt dan scheuten van tien c M. lang. ontdoet die van de onderste bladeren, zet ze stevig in een potje van pl.m. 8 c.M. doorsnede, zorgt voor water, draagt er zorg Voor dat de zon ze niet kan begluren en een. paar maanden later zijn ze bevor derd tot jonge planten, die men bij voorkeur vorst vrij overwintert. Aucuba's kunnen tot boschachtige planten uitgroeien: 1.50 M hoog, een meter breed is niet ongewoon en dan is de kans groot, dat wij daar in het voorjaar het gepiep hooren^van jonge merels of lijsters, wat de plant alweer aantrekkelijker maakt. Ook uit dit oog punt beschouwd, verdient het. aanplan ten van groene heesters in onze tui nen dus aanbeveling. Als de kok en de keukenmeid ky ven Sinds «enigen tyd wordt door middel van brochures en artikelen in week en dagbla den eèn hevige strijd gevoerd door twee bureaux in ons land gevestigd, welke zich belasten met de inning van auteursrechten, voor die componisten, welke zich daartoe by een der bureaux aansloten. De tegenstanders zyn: 1. de Sooiété des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Mu- sique gevestigd te Parijs welke een filiaal heeft gesticht te Amsterdam onder leiding van den heer I'. Clignetlt; 2. het Bureau voor Muziek Auteursrecht gevestigd te Am sterdam, directeur de heer A. D. Loman. Zooals hierboven vermeld, bestrijden bei de partyen elkaar teneinde hun clientèle, d.w.z. componisten, die zich by hun bureaux abonneeren voor de inning van de hun toe komende auteursrechten, zoo talrijk moge lijk te maken. Uit de gewisselde schrifturen is niet ge makkelijk uit te maken welke der partyen het recht aan haar zyde heeft. Zooals meestal het geval is waar de prtrjjd een concurrentiestrijd is zal wel licht geen van beiden zonder schuld zyn. Belangrijk echter is de zaak zeker voor hen, die met de praktijk in aanraking ko men .d.w.z. de componisten eenerzjjds en zy, die muziekuitvoeringen geven of doen geven anderzijds. De iBerner Oonventie en de Wet, welke by de toetreding van ons land tot die Con ventie ter handhaving van de auteursrech ten is gemaakt, (die van 23 September 1912 3t.bl. 308) hebben beiden een zeer juisten grond. Het is billijk, dat de* maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst of de rechtverkrijgenden van den maker een uit sluitend recht krijgenom dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen by de wet gesteld (Art. 1 der Auteurswet). Maar nu de praktyk! De makers dier werken kunnen nint persoonlijk de handha ving van hun recht ter hand nemen of de gelden innen van hen die, om van dit recht gedeelteiyk gebruik te maken, willen beta len. Teneinde dit te vergemakkelijken heb ben zich bureaux gevormd, welke die inning op zich nemen. De auteurs sluiten zich by die bureaux aan, terwijl de personen en ver- eenigingen, die uitvoeringen geven of doen geven, zich voor het opvoeren of doen op voeren van de werken der aangesloten au teurs abonneeren. De bureaux deelen dan de gelden onder aftrek van administratie- gelden, enz. uit aan de auteurs. Dit was nu eenmaal niet anders te doen, want geschiedde dit niet, dan zou het au teursrecht waar de auteurs zei ven niet kunne n^optreden, eenvoudig een fictie zyn. Intusschen is er op de gestie der bureaux weinig of geen controle. Niemand weet of en naar welken jnaatstaf de auteurs het hun toekomende ontvangen en evenmin is er eenige bekende maatstaf, naar welken de uitvoering-gevenden betalen. Het is zooals vaak geschiedt, best moge- ly kom een goedbedoelde wet in elkaar te zetten, een wet welke ieder in beginsel toe juicht. Vraagt men echter of in dt praktyk en in redelijkheid iets van de wet terecht komt, dan biyft teleurstelling niet achter wege. Zooals in den aanvang werd opgemerkt is het moeilyk. uit te maken, wie van de beide partyen, het Fransche of het HoUand- sche bureau, minder wenschelyke handelin gen heeft gepleegd. Afgezien echter van die beslissing lykt het, waar elke redelijke con trole op de bureaux door auteurs en door hen, die voor het gebruik maken van het recht willen betalen, ontbreekt, zeker on- wenschelyk, dat er een zefcere monopolie bestaat of ontstaat. Heeft men meerdere bureaux, dan brengt de concurrentie mede, dat beide partijen van de clientèle zoo goed mogelijk worden behandeld, terwyl ook on derlinge controle wordt uitgeoefend. Van de zeker goed bedoelde Auteurswet kan in praktijk alleen iets redelijks terecht ko men, wanneer meerdere bureaux voor het auteursrecht concur ree ren of wat mis schien het beste zou zyn wanneer elk land een officieel Rijksbureau voor de uit voering der wetsbepalingen had. Alsdan zouden maker en ge/bruiker het best worden bediend. Thans leidt de goed bedoelde wet tot vrijwel oncontroleerbare en minder juiste resultaten. De thans tusschen de twee bureaux ge voerde stryd stelt dit in een helder lieht, dank zy de openhartigheid der partyen wat de gestie avn de tegenpartij betreft. De cliënitèle moge hieruit leering put ten! Mr. A. CBENA DE IONGH. SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. Programma voor Zondag 10 Januari 1926. N. V. B. Aïdieelirig I Ie klasse, g Haarlem RCHVOC. l)em Haag HVV—Unitas. Haarlem HFC—Stormvogels. Hilversum1 't GooilDFC. Rotterdam Sparta—Blauw Wit. Afdeeling U le klasse. Utrecht U V V—Spartaan. Zaandam ZFCExcelsior. Amsterdam» Ajax—Haarlem. Rotterdam Feijenoord1-— 1IBS. Leiden ASCEDO. 2e klasse B. Den Haag VIOSRFC. Gouda OlympiaCVV. Delft ConcorddaADO. Gorincltem SVW—BMT. Rotterdam Xerxes— Velox. 3e klasse A. Den Haag VD9—Alphem. Den Haag Celeritas— U VS. Bodegraven Bodegravenj—Hillinen. 3e klasse C. Rotterdam UDI—Schoonhoven. Rotterdam St. Volharden-— USC. Rotterdam DCLGouda. 4e klasse C. Delit ConcurrentGSV. Maassluis MaasONA. Delft BEC—Naaldwijk. Reserve 2e klasse A. Den Haag BMT II-SVV II. Den Haag HV'V III—Olympia II. Reserve 3e klasse A. Alphen a.d. R. Alphen. II—VUC II. Leiden LFC II-4IBS III. Reserve 3e klasse B. Goufda GSV II—H--DV9*III. Schjfedam S\(V III—Gouda II. Afdeeling III le klasse. Enschede Ensch. Boys—DOTÜ. Zwolle ZAC—Heracles. Wageningep Wageningeiv—Quick. Hengelo HengelpVitesse. Deventer Go Ahead1—Enschedé. Afdeeling IV le klasse. Maastricht MVV—Roermond. 's-Bosch BW—Wilhelmina. Breda NAC—Eindhoven. Tilburg NOAD—Bredania-'t Zesde. Vaikenswaard De ValkWillem 11 Afdeeling V le klasse. Groningen VeloditasFrisia. V eend am VeendamGW. Leeuwarden Leeuwarden—WW. Hbogezand H9C—Be Quick. Assen Achifles—Friesland. G. V. B. le klasse fy.. Vriendschap IAlphia I. Olympia III—Woerden I, 12 uur. ONA III—Alpheo III. le klasse B. Zwervers I—Schoonhoven II. Gouda III—Mloordreoht I. Haastrecht I—ONA II. 2e klasse. Schoonhoven IIIONA IV. OudewateT I—Alph a II. Moordrecbj IIWadldinxveen I. GSV III—Olympia; IV, 12 uur. 8e klasse. ONA VVriendschap II, 12 uur. Bodegraven III—Waddinxveen II. Alpftia IVGouda IV, 2.15 uur. Alphia III—G3V IV, 12.15 uur. 4e klasse. Vriendschap IV—Haastrecht II, 12 u. Goud'a VVriendschap III, 12 uur. Waddinxveen III-Woerden II. Stolwijk II—Krimpen II. Waddinxveen IV trok zich uit de comipe itie terug. Overzicht. Sparta dat Zondag haar tweede ne derlaag leed), aal het morgen ook, weer niet tot een overwinning brengen, im mers Blauw Wit, dat zich van het 'slechte begin hersteld heeft, komt op Spangen. Ook Stormvogels zal zich m Haarlem moeten inspannen wil zij H. F.C. van 't l'jf houden. De andere Hflarlemsche le klasse, R.C.H., ont vangt V.O.C. In afd. II speeilt Feijenoord haar derde thuiswedstrijd tegen H.B.S. ln den Haag werden de punten gedeeld, wat wij nu ook vermoeden. Ajax ont vangt Haarlem, hetgeen voor de Am sterdammers is. E.D.O. zal in Leiden wel raad weten met A.S.C. Cp het Sportterrein zal Olympia te gen C.V.V. lang geen gemakkelijke tank hebben, en het zatypveiia>lfc te Rot terdam, wel in het voordeel der Kot lerdammers eindigen. Concordia zal het thuis tegèn A.D.O. niet kunnen bol werken. V I O.S. kan van R.F.C. win nen. Gouda trekt naar D.C.L.. en zal ter dege op moeten passen, wil zij met de ove.-winping huiswaarts keeren. St. Volharden, dat nog maar drie wed strijden speelde, ontmoet op eigen terreini U.9.C. Onze beide 4e klassers gaan bun geluk buiten beproeven. O.N.A. gaat naar Maas, en zal zich wel op de eer ste plaats weten te handhaven en G. S.V. brengt een beepek bij Concur rent, wat een Goudlsche nederlaag is. Ülymp a II speelt in den Haag te gen H.V.V. III. G.S.V. II ontmoet in de Winterdijk H.-D.V.S. II en Gouda II fs de ga$t van S.V.V. III. Hier verwachten we een gelijk spel. Vbor den G. V. B. sfaan feen paar belangrijke wedstrijden op het pro gramma in verband' met de bezetting der eerste plaats. In IA Olympia 111 —Woerden I en in 1B Goulda III Moordrecht I en Haastrecht IO.N.A. II, die allen wel eens op een gelijk spel konden uitloopen. Voor de '2e klasse speelt Waddinxveen I tegen Moordreoht II en GiS.V. III en Olym pia IV ontmoeten elkaar op het G S. V -terrein. BINNENLAND. Dr. Ada Potter. Legt haar dokterapraktyk neer, om een betrekking in Amerika te. aanvaarden. Naair het U. D. verneemt heeft dr Ada Poker, juist toen zij haar ontslag kreeg als conservatrice bij de Psychi atrisch Neurologische Kliniek in Utrechi een betrekking aangeboden gekregen bij het Psychopatid Hospital of the State University in lowa-City. Dr. Pot ter heelt dit aanbod aalnvaard zij zal in Amerka wetenschappelijk me dewerker worden van den directeur der genoemde inrichtiyg, Dr. Orton. In verband met dit besluit, zal zij met ingang van 1 Februari a.s. haar practijk te Utrecht neerleggen. Het geschil over Mosoel. Het Permanente Hof van Internati onale Justitie te den Haag heelt in ztyn oordeel omtrent de bevoegdheden an den Voikenbondsraad ten aanzien van het conflict over Mosoel onomwon den te kennen gegeven, dat de uit spraak van den Raad wel degelijk heide partijen zou binden. Het hooge rechtscollege stelde ech ter meteen op den voorgrond', dat zulk een beslissing toch altijd) van anderen aard is dan een uitspraak door het Permanente Hof, dat hot n.l. bij een beslissing van den Raad meer om een politieke beslissing gaat, reden waar om de eenstemmigheid vereischt werd. Dat het oordeel van het Hof door den Voikenbondsraad aanvaard zou worden en alleen Turkije ziich er te gen zou verklaren, kon men van te voren op zitn vingers natellen. En zoo is er dan een beslissing gevallen, een die voor de Turken zeer ongunstig is, aangezien Mosoel aan Irak wordt toe gekend!. Hiertegenover moeten de Brit ten aan twee voorwaarden voldoen zij moeten een verlenging van het mandaat over Irak met 25 jaar aan vaarden en moeten verder zorgen voor het sluiten van eenige economische overeenkomsten met Turki'ie teneinde aldus den Turk eeuigermate schade loos te stellen voor de omstandigheid, dat niet hij, doch xle Brit (via hel mandaatsüandi) de politieke souverej. niteit over het aan petroleum zoo g®. welWig rijke Mosoel zal uitoefenen. Het ".8 te hopen, dat alsnog de Engel. 8che Regeering er in zal slagen niet haar collega's van Angora tot over eenstemming te geraken. Gelukt dat niet en mocht Turkije blijven volhar. den in zijn onverzoenlijke houding, ja zijn besluit om' zich bij de Raadsbe- slissing n-'et neer te leggen, dan is het taak van heel den Volkenbond, een dergelijken zich aam de rechtsorde ver- grijpenden staat tot inkeer te brengen, GEMENGDE BERICHTEN. Verduistering van 30 70.000 gulden. v ertegeuwooruïger «e Amsteruam vam een uuitscbe 'liandelsvereen. die beschuldigd wordt) eein bedrag van c.a. f 30 a f 70.000 te hebben, verduisterd, is, naar ut) vernemen, het laatst ge zien te Antwerpen. De man, diè, zoo. als gemeld is, te Hilversum woont, heeft een brief achtergelaten waarin hij mededeelt, tengevolge van specu latie in financieele moeilijkheden te zijn gekomen en gelden van de Han delsvereniging voor persoonlijke doel- einden te hebben aangewend. Blijkens dit schrijven verkeert de voortvluchti ge thans in wanhopigen toestand en heeft hij blijkbaar zonder geld het land' verlaten. Voor zoover ui,i de boeken is na gaan wordt door de Haiuielsvereeni- ging o.a. f 30.000 vermist. Uit het nader onderzoek dOor ac countants kan wellicht blijken dat het v erduisterde bedrag wellicht hooger is. Niet vriendelyk gezegd. In het i^pulair Wetenschappelijk Bijvoegsel van „Het Volk" lezen wij de volgende krasse schildering „De massa' is een ',og, traag, ver achtelijk monster, van een vloeistofle- lijke karakterloosheid, voor rede blind en doof, een willoos werktuig in de hand' van den drijver, vejl voor ieder, die met valsoh pathos en opgezweept gevoei de domme zelfgenoegzaamheid ervan wee,t te kittelen tot opgeblazen voortreffelijkheidawaanzln. ,,De massa is een kudde menscheu- vee, in welke de vrije ftienseh ten onder is gegaan, alleen geschikt tot brute verdeidigingsmacht en als zooda nig dan ook benut door het militaris me en bij de revolutionaire verniei- gingsnoodzaak, of als middel tot exta tisch overdreven vreugdebetoon en als zoodanig nutteloos en energieverspil- lend, want één dag van massa-jubel Kost dagen van persoonlijke inzinking en verslapping. Waar gesproken wordt over ontwikkel ng, daar komt de ma^- sa niet in beschouwing zij is alleen te gebruiken." t Is niet erg vriendelijk gezegd', zelfs niet erg opwekkend voor hen, die het meeste ontzag hebben voor groote getallen. Maar wij voor ons kunnen ons heel goed met de grond gedachte vereenigen. Eerbied voor het individu". „Vrije ontwikkeling van de persoonlijke ener gie". Ziehier, wat, naar onze meening de tegenstelling is van de regeering der massa, door middel van tallooze avtotenaren. Wij moeten het zoeken in de kwaliteit, niet in de hoeveelheid. De Russische „heilstaat." Er is weer een tipje opgelicht van den sluier, die nog steeüs een groot deel van de werkelijke Russische toe standen bedekt. In het Maandschrift van hef* Cen traal Bureau voor de Statistiek wordt melding gemaakt van een rondschrijr vei», dat de centrale raadi van Russi sche ovakvereenigingen richtte tot de aangesloten organisaties. Enkele uitla tingen geven zoo'n typisohen kijk op de huidige toestanden, dat wij niet kunnen laten het een en ander over te nemen, vooral omdat de bekentenis komt van het oppercommando zelf. Men hoore ,,Bij ve.e leden verdween de be langstelling voor de organisatie. Niet meer dan 50 betaalden contribute. Vergaderingen werden zeer slecht be zocht. Allerlei misbruiken slopen m. Aanhoudend werden verduisteringen vsn gelden geconstateerd. Critiek van de leden werd' vaak beantwoord met represailles-maatregelen, soms van dien aard, dat werkeloosheid het resultaat was. Bestuursverkiezingen en verkie zingen van fabrieksradien waren meest al niet meer dan formaliteiten. Vaak werd die collectieve aansluiting door gedreven bi') organisaties als die voor de bevordering van een luchtvloot, die tol steun van buitenlandsche revoluti- omxaire partijen e.d., welke soms wel 10 h 12 van de loonen der leden aan contributie opslorpten. In sommi ge staatsondernemingen schenen de fabrieksraden te vergeten, dat 'zij de arbeiders v er tegenwoordf^denMet hun hulp werden de loonen gedrukt en voor d-e directie ongewenschte ele menten verwijderd1. Gevallen deden zich voor, dat faibrieksraden in samen werking met de directie stakende ar beiders met uitsluiting bedreigden." Wie gewaarschuwd is tel f, voor twee. Wie heeft lust zulke toestanden in Nederland te importeeren Trouw huispersoneel. Ze teven nog, die oQe trouwe Botjes I Degenen onder huisvrouwen, die wegens eigen ervaringen zich tegen woordig reeds met wanhoop afvragen of er nu ln het geheel geen goed huis- personeel meer te vinden is, zoo lezen wij in het jongste maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Huis vrouwen, zullen mfssehien weer wat hoopvoller gestemd worden als zij ver nemen dat het afgeloopen jaar door onze vereeniging 63 gevallen wegens langdurigen trouwen dienst aan een jubilaresse hulde kon worden gebracht ln 60 gevallen werd een medaille met oorkonde uitgereikt in 3 gevallen al leen een oorkonde omdat de kosten der medaille de financieele draag kracht der werkgeefster te bovengin gen. (De oorkonde wordit voor reke ning der vereeniging aafigeboden)In totaal werden wegens 25-jarigen dienst of langoren gehuldigd 14 dienstbo den, 2 kinderjuffrouweè, 1 huishoud ster, 1 werkster en 2 huisnaa sters wegens 20-jarigen dienst 4 dienstbo- den, 1 huishoudster, en wegens 12%- jarigen dienst 30 dienstboden, 4 huis- naaLters en 1 werkster. Dit mag zeker, voor ons, huisvrou wen een verblijdend versohijnsêl ge noemd worden. Als men nog bedenkt, d'at wi'i de medailles en oorkonden al- leen ter beschikking stellen van per soneel van leden en ons ledental aJ is het ook belangrijk in verge lijking met het totaal aantal huisvrou- en in Nederland' toch nog maar een gering percentage vormt, blijkt hieruit gelukk'g toch, d'at er nog wel trouw en degelijk huispersoneel bestaat. Een testanCnt. Een Parijsch tinancier, die onlangs gestorven is heeft net volgende eigen aardige, geestige, testament achterge laten „Aan mijn zoon laat ik na' het plei- zier van zajn eigen brood' te verdie nen, Gedurende een kwart eeuw neett hij- gedacht, dat ik dat pleizier voor mij alleen wilde houden. Dat was een verg'ssing van hetm. „Aan mijn huisknecht laat ik na alle kleeren die hij van me gestolen heeft, stuk voor stuk, gedurende al de jaren, dat hij in mijn dienst was. Ln ook mijn beverpels, waarin hij verle den winter den meneer gespeeld heeft toei ik op reis was. „Aan niijn chauffeur laat ik mijn auto's na. Die heeft hij dloor zajn on- achtzaamhe'd en slordigheid al meer dan half vernield ik wil hem de voldoening laten tot een einde te kun nen brengen wat hij zoo goed) begon nen is. „En aan mijn compagnon iaat ik den raad na om zoo gauw mogelijk een anderen intelligenten kerel te vin den, die mijn plaats kan 'nfiemen als hij er ten minste of> gesteld is, goed© zaken te blijven doen." Wie schrijft Lord Listers7 V rij aigeumeeu woiui üoor de lezers der bisters-serie aangenomen, nat ueze vorijaieii nun oorsprong vinaen in net land van d©n dollar. Dit is onjuist, ue nummers van 1 tot I2t» zijn in Duitsehiand geschre ven, en uaarna ook voor ons land ver taald. De nummers 127 tot en met 505 2ijn echter van d<e hand van een bekend NederlandscJi journalist dezelfde schrijverheefi thans nog eens 16 num mers gesciireven van een geheel nieu we serie, die binnenkort wei zal ver schenen, ter opvolging van die. num mers, d e thans (voor de tweede maal) nog eens het licht zien. De oliohé'a der gekleurde platen zijn eveneens ten tweede male gebruikt, hetgeen allicht het raadsel der oer-oude modes vol doende verklaart. Deze Nederlandsche Lister iantast schreef in totaal, aldus de Tel., 395 Uslerverhalen. Hij begon er elf jaren geleden mede, en was twee jaren „ïlt)\ toen de uitgevers de oude paardje» nog maar «wns van stal haal den en het leesgraag publiek vooraet- ten Elk verhaal telt 32 btodaijd'en. Dus tellon 395 nummers er 13.640. Elke bladzijde heeft twee kolommen is 27.280 kolommen. Iedere kolom' telt 15 regels ',s 1 227.600 regels. Iedere regel telt döorelkaar 10 woor den is 12.276.000 woorden. Maar we rijn er nog niet. Want behalve diè 395 groote ver halen, vervaardigde onae Listeromaan nog 176 kleine Lister-verhalen voor ,-Hct amusante Weekblad". Ieder van die kleine verhalen telt 330 regels, dai zijn er dus samen nog eens 58080 oi 580.800 woorden. Totaal-generaal: 12.856.800 woorden. En vraagt men hem Ben je nu n et eenj eindelijk uitgepraat? dan ant- neus^ d" schrift>he,noraeen laags zijn ..Bijna maar een dr'e hónderd nummers zitten er toch nog wel in mijn schrijfmachine. En ik ben maar voor'één ding bang, dat mijn dictée- lypiste het oerdier zal moeten opgeven dan ik. RECHTZAKEN. te het vangen -van andermans duiven geoorloofd? De^ vraag, die voor cfuivenliefheb- bers van gewicht genoemd' mag wpr- dfen zal de Haiagsche politierechter hebben te beamtwoordlein. Voor hem stond' gisteren terecht de 32-jarige opperman. L. F. K., uit de Cuypstraat aldaar, beklaagd' van dief stal van een duif ten nadeele van zijn buurman v. d'. B. K., die lid is van de 's-Graven- haagsche sier- en postduivenvereni ging ..Ons Belang", heeft op zijn dak een duiventil staan, waarvoor li j een vergunning heeft van Bouw- en Wo ningtoezicht. Het schijnt gewoonte te zijn onder Lefhebbers van duivensport, elkanders duiven te vangen en die aan elkaar weer uit te wisselen te gen losgeld. Zoo had ook de beklaagde met één zijne* lokduivefn een witten doffer naar de til gelokt en gevangen Dat is duivensport, zeide hij. De politierechter, mr. Feith, vroeg: Is fietsensport dan het vangen van andermans fietsen. Beklaagde beriep zich op het, naar hij zeide, koninklijk goedgekeurde re glement van de vereeniging ..Ons Be lang". Mr. Feith Duiven van een ander wegnemen is en blijft oneerlijk spel U kon toch weten, dat die doffer eigendom van iemand was Beklaagde Ik heb dien dag twee duiven gevangen. Daarbij was or geen van v. d. B. De gevangen duiven heb ik aan de recherche laten zien. Als getuige werd gehoord de heer v. d. B.. die naast den bekl. woont. De heer v. duB. houdt ook duiven. Hij had gezien, dat K. een duif van hem opsloot in de til. Getuige had aan K. medegedeeld, dat de doffer j zijn eigendom was. maar K. had ge antwoord Ik diraai hem! nog liever den nek om, dan dat ik hem' jou te ruggeef. De heer v. dl. B. wilde nu graag eens gerechtelijk uitgemaakt zien, of deze soort '•port geoorloofd is. Mr Fêith Is u ook lid van die vereeniging Getuige Neen. Een andere getuige verklaarde, het heel gewooa te vinden, als mén zijn duiven ving Zelf deed' hij er ook' aan mee. De officier, mr. Hermans Wanneer de eerste getuige lid) was van die ver eeniging zou hier sprake kunnen ziin van een onderlinge afspraak. Nu dit niet |iet geval ie. moet het vangen van den doffer als een onrechtmatige toe- eitrenmg worden beschouwd. Fisch r> gulden boete of 5 dagen hechtenis Mr. Feith zeide. d'at het vangen van duiven, die aan een ander behooren'. alleen vrij is. als de eigenaar het goedvindt. Hij aal over acht dagen vonnis wijzen. RADTO-NTEUWS. Concerten van heden. 5.35 2L0 Londen 365 M. en Daven- try. Kinderhoekje daarna dansmuziek. 6.20 F L Eiffel toren 2650 M. Rede voeringen en muziek. 7.20 Londen en Daventry. Tijdsein van B:g Ben. Weer- en nieuwsbericht. The life of the countryside". Muziek. „The creeping idol". Hamburg. ,Die versunkene Glocke", Hauptmatin. 7.45 Hilversum'. Persberichten. 8.05 de Bilt. Weerbericht. 2ZY Man Chester 378 M. en Daventry. „Romeo en Julia", operai van Gounod'. 8.10 Hilversum'. Concert. H.D.Oor- kest o. I. v. Francois Lupgens. 8.20 Londen. The Templars. 2BD Aberdeen 495 M. Schotscb vocaat uur. 5IT Birmingham! 479 M., 6BM Bourne mouth 386 M-, 59C Glasgow 422 M 5NO Newcastle 404 M. Concerten. Brus sel. Lezing over Vlaiaimsche letterkun dige door Herman Teirlmck. 8.50 Radio-Paris. Gala-concert. Mun chen. Kleine kunst. 9 u. Hilversum'. „De bruloft van Jeannette", operai van Victor Masé, H.D.O.-orkest Oi 1. van Franeods Lup gens 9.20 Toulouse Concert. Londen. Ge mengd programma. PTT Parijs Ecole Sup 458 M. Concert. Munster. Dans muziek. Aberdeen. Koraal-muziek. 10 u. Hilversum'. Persberichten. tö 20 Londen en Daventry. Tijdsein van Greenwich. Weer- en nieuwsbe richt. „Engeland and Wales". 10 50 Londen en Daventry. Tfte Sa voy HaVana Band' en Savoy Tango Band. Zondag 10 Januari 1926. Daventry 1600 M. 10.50 Tijdsein Big Ben en weerber 3.50—6 05 en 8.20—10.55. Zie Lon- d'en. Londen, 2 L O, 365 M. 3 50 Ster-ballad'en-ooocerc. Het Casa- no-octet. L. Fleury, fluit. M. Nevada, sopraan. N. Williams, bariton. Octet: Madchen, Sibelus. Valse caprice-, Ru binstein. Sopraan Regnava ned silen- zo. (le acte Lucia di Lammermoor), Donizetti. Recit en aria Sweet bird' Hëndél. Noel, Fauré. Fluit Green sleeves, Anon. Rondo, Naudot. Aria, Quantz. Allegro, Blavet. 4.25 Brfriton Arise. Ye sub erra- nean winds, PurceH O, Isis and Osi ris. Mozart. Het octet Waldesstille, Serenade Francaise. A tes pieds. Grieg Voorlezing van „The counsel assig ned", van R. S. Andrews door Leslie Faber. 5.05 Het octetFragmenten van La PuocAni. Sopraan Just a u'i fciü uuj,' u naruelot. Idylle, Sooti. A d«e oiseaux, Hue. By the waters ot Minnetonka. LieuraaiCé.. Tymdafr's, Jlahn. 5.30 Fluit Revefte du soir, St. Saens, Suite, German. Vaise gracieu- se, souveniT, Gipsy dance. Bariton 1 m wearin awa en Love me if 1 live van Foote. Linden lea, Williams. Hei octet „Sapphic ode, Braihms. Warum, Schumann. Prelude, Rachmaninov. 6.05 Oproep voor d» '„Gentlefolk s Help". r 8.20 Het luiden van die klqkken van St. Martin in the fields. 8.35 Kerkdienst. 9.20 Weerber., nieuws. 9.35 Het De Groot- en Piccadilly- orkest. T. Bates, bariton v. h. Picca- dillyhotel Londen. Orkest Ouverture Orpheus in de onderwereld", Offen bach. Bariton Young Dieilridh, Hen schel. Orkest Fragmenten van Tosca. Puccini. Andatnte cantabile, Tschai- kowsky. 10.55 Sluiten. Radio-Parijs, 1750 M. 1.05 Concert Lueiea Paris. 1. Phry- ne, Kowalsky-steirniy. 2. Prlncesse de la czardas Kalman, Salabert. 3. Ro mance, viool, 9vendsen. 4. Traunie, Wagner. 5. Danse slave Dvorak. 6. Berceuse, piano, Grieg. 7. Le Bohe- me, Turma, ühapellier. 8. Dans les jardins de Murcia, Puccini, Soyer. Intermezzo, cello, Lalo. 10. L'adieu des roses, Opeoshaw. 11. Le reve de mad'o. Aubry. 12. Torch dance, Ger manm. 2.05 Nieuws. 8 35 W etdstrijd'uitblagen, Havaspers- ber 8.50 Concert aangeb. door La radio- technique, Camp. F>»ncaise en des lainpes Metal. 10.20 Sluiten. Hilvers. dr. Omr., 1050 M. 10.1512.20 R.K. Omroep. Uitzen ding van den kerkdienst uit de St. Dom^nicuskerk, Spuistraat, Amster dam Missa in Ilonorem Sancti Caroli Barromaei. 4-stemimjig gemengd koor. Adore Te, 4-jfDtemmig^, mannenkoor. Adeste Fidelis), 4-steimmig gemengd koor. Composities van Theo van de Bijl. Het 'gemengd1 koor van de St. Willebrorduskerk aan de Amsteldijk te Amsterdam groot 80 personen, onder leiding van den componist. Predikatie: Driekoningenfeest, dioor Pacer M. La thouwers, Recto der Paters Redempto risten Amsterdam. 2 30 Orkestdoncert door de Haarlem- sche orkostvereeniging (onder voorbe houd) 4.45 Chr. Omroep. Uitzending van den Geroform. kerkdienst uit de nieu we Oosterkerk te Utrecht. Voorgan ger Ds. J. Kaajaai. 8.10 Concert déor W H.D.O.-orkest, onder leiding van Ft. Lupgens. Solis te Mevr. Bep Vrieslander, zang. In de pauze een toespraak door den heer G. Baron Tindal „Hoe staat de H. D. O. er voor". 8 u. Persber. Vaz Dias. voetbaluit slagen. 505 M. Berjyn 576 M. 8.20 Morgenfeier. k Chor AHein Gott in der Höh's sei Ehr, Satz von Leonb, Schröter (1562) 2. Bibelie- sung I. Mos. 22 3. Cello Prëlu- dium' (Largo assai) umt!' Sarabande (Adagio mol to) aius dér G-Moll-Sonaite, Henry EocI.es (1670-1724) 4. Bibel- lesung A us dem' Petrusbrief 5. Kantate für Chor. Orgel, Uioline und' Bratsche „Meinen Jesum lass' idi nicht", Max Regeir 6. Ansprache über Ps. 36. 5 7. Cello Adagio cantabile aus der G-dor-Sonate, Jean Baptiste Breval 8. Weohselgesang Das deut- sche Tedeum (Martin Luther). 10.50—11 50 Die Qtunde der Leben den. 1 Einleitendé Worte 2. Ge dichte und Proea 3. Aus ,,Zeitgenos- sen aus vielen Zeiten". 2.50 „Gold'harchen und der Ticke- tfick" aus Géldhërchen' uind' Funk- heinzelmann". 3.50 I. Das Gebet dér Weit, N. An. drejanoff 2. Die Exekution, Ch. F. Seherenberg. 4.20—5.20 Kammennusik 1. Es- Dur-Quartett. op. 12. Mende'sephn; 2 F-Dur-Quartett, op. 18, Beethoven. 7.50— 9.20 Scndé-Spfele. Die Journa listen. Lustspiel in 4 Akten von Gus- fav Freytag. 9.50—11.20 Dansmuziek. gen nadere gegevens te verstrekken om trent de onderhandelingen welke gevoerd werden. De directie beloofde met deze vraag rekening te zullen houden. Aangaand den toestand in Duitachland werd medegedeeld, dat, ofschoon de alge- meene economische toestand niet goed is, de Jurgenszaken een zeer gunstige uitson dering maken. Zoowel de resultaten over 1925 als het percentage dat men op risico verloor zijn gunstiger dan in 1924. Er ia alle reden tot tevredenheid. Wat betreft de mogelijkheid van een prysregelend optreden door de regeering in Duitschland, meent het bestuur, dat daarvan voor de vennootschap geen nadeelen te wachten zijn. Wat betreft de gebeurtenissen by Gross- Ger&u deelde de voorzitter mede, dat hier van het Jurgens-concern geen enkel nadeel i ondervindt. Op een vraag of het bestuur reeds een beslissing had genomen omtrent de te vol gen gedragslijn wanneer het proces-Van Houten onverhoopt voor de vennootschap ongunstig mocht afloopen, werd van be stuurszijde medgedeeld, dat een beslissing in deze nog onmogelijk is. De uitslag van dit proces kan allerlei gradaties vertoonen. Men zal dus eerst na den uitalag hiervan .de hou ding kunnen bepalen. Ten slotte werd medegedeeld, dat waar de goedkeuring op de nieuwer statuten verkre gen moet zijn voor de vaststelling van de balans over 1925, de winstverdeeling over dat jaar volgbns de nieuwe bepalingen zal plaats vinden. Hierna werd de vergadering gesloten. FINANCIEELE BERICHTEN. Anton Jurgen'g Vereenigde Fabrieken. Gistermorgen heeft te Qss plaats gehad de tweede algemeene vergadering van de Vereenigde Jurgensfabrieken. Aanwezig waren 22 aandeelhouders met 12.023 aandee- len, recht gevende op het uitbrengen van 2679 stemmen!" Als eenig punt van de agenda werd be handeld het voorstel tot statutenwijzigin gen. Hierby deelde de voorzitter mede, dat het bestuur in overleg met het departement van Financiën art. 28 ongewijzigd wilde la ten. Volgens dit artikel hebben preferente aandeelhouders alleen stemrecht, wanneer er achterstand is bjj dedividenduitkeering. Tegen zulk een bepaling heeft mep onder de tegenwoordige omstandigheden by het de partement bezwaar. Men heeft besloten dit te laten zooals het was. Bij de stemming werden op twee na alle stemmen voor de statutenwijzigingen aan gebracht. De heer Nieuwenhuie vroeg vervolgens of het niet mogelyk zou zijn in de jaarversla- BUITENiiANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Wilhelm 11 als „filmartist". „Een blamage voor Duitschland." lie ,,1'rtuw. ia n ei weiuig gebedgd. over het teit, dat ex-keizer Wilhelm aidi te Doorn iaat filmen. „Wilhelm 11 als filmacteur voor een Fransche fihuinaatsoliappiij dal is de nieuwste zeHverlaging van den ramp zaligen man, ten opzichte waarvan el ke Duitsoher hel dag i*a dag meer en meer als een eiigen tragische schuld moot gevoelen, dat hij hem tientallen jaren lang als eersten vertegenwoor- uiger vun de Luitsohe natie geduid heeft' zegt hot blad. „Een uag in liet huis Doorn", luidt de titel de»aer ongelooflijkheid. Üen dag lang heeft Wilhelm', de particulie re rentenier, voor het filmtoestel de-r operateurs van Pathé Frères zijn par ticulier leven voorgespeeld. De Fransche t filmmaatschappij heeft deze vertooning van den vroegeren Duitschen keizér reeds te Londen voor pers en publiek opgevoerd. En thans gaat dit tooneelstuk de wereld1 door, als een 'blamage -voor Duitschland. Het schijnt heusch. dat Wilhelm II geen mogelijkheid om Diritschland en het Germanendonr te blameeren ongebruikt kan laten. Niet eens in ballingschap toont de afgedankte, die zijn leger verliet, wijl de ..genoraal-veldmaaTschalk hem zijn veiligheid niet kon garandeeren" de waardige hpuding ivan eindelijk eens te zwijgen. Wanneer hij zijn bombastische rede voeringen niet meer houden kan. dan zal de wereld ten minste van hem spreken, doordat, ze hem' kan aanga pen op de film der Franschen. Hij moet als filmacteur een zeer goed figuur gemaakt hebben, zegt een bericht hierover in de pers. Dit ver wondert, verklaart het blad, ons niet. Want hij is in werkelijkheid steeds een filmacteur geweest. Hij heeft nu ten slotte zijn eigenlijk beroep gevon den. Het is te hopen, dat dit talent hem ook zeer veel Fransch geld zal ople veren, zoodat Duitschland een nieu we :echtvaardiging vindt voor het feit. da' het hen» en zijn familie niet de willioenen wil betalen, die hij. ook hier weer zonder schaamte, uit hef in het ongeluk en in de armoede gestor te Duitsche volk wil persen. RUSLAND. De diamanten van den Tsaar. Een tentoonstelling* te Moskou. Zooals bekend aldus het HbL" voert de sovjetiegeering onderhande lingen met- NeJeriuiidsehe juweliers over den verkoop van het z.g. mantenfonds van de Sovjet-Unie. D) fonds wordt nu te Moskou in het pa leis der vereenigingen tentoongesteld. In de Ekononvitsjeskaja Zjiznij vonden wij een uitvoerige beschrijving van de tentoongestelde juiweelen, die nu „aan het volk toebehooren", zooals het in de bolsjewistische bladen heet Wij ont een en aan het bovengenoem de blad de volgende bijzonderheden over het fonds. De groote keizerlijke kroon werd in 1762 op bevel van keizerin Katharina II door den hol juwelier Posier ge maakt. De kroon is versierd'met meer dan 5000 diamanten, de grootste daar van w.egen 55 karaat bovendien met 75 groote paarVen bovenaan bevindt zich een der grootste robijnen ter we reld. die meer dan 400 karnat weegt. Het totale gewicht der diamanten be draagt pl.m. 2800 katraaf, van twee paarlen 763 karaat. De kroon weegt vijf pond. De rijksappel is ook tijden» de re- geering van Ka|harina II vervaardigd. Het is een bal van gepolijst goud met een ceintuur van diamanten. Boven aan, op een saffier v*n 1200 karaat is een diamanten kruis vastgemaakt voor het kruis bevindt zich een Indi sche diamant van 47 karaat. De schepter is een gladde gouden staf, versierd roet zeven ringen van briljanten boven aan den staf is de beroemde dianrant „Orlow" van 195 karaat vastgemaakt. I Na de kroonjuweel en neAn de eer ste plaats een wonderschoobe eolier van bffjjjaaiten in, gemaakt iiVle 18de eeufw de collier bestaat uit Indi gche briljanten met een totaal j&wie'it van 475 karaatEen tweede dergelij ke collier van 45 steenen weegt 294, een derde van 23 steeoen weegt 19fi karaat. Er zijn nog bovendien een rooe bril jant van 10 karaat, een lichtblauwe ^,/vau 7 karaat. Sprookjesachtige saffie ren en smaragden. Een smaragd van 136 karaat en een wondérschoone saf fier van 200 Varaat. ENGELAND. Een gedenkteekem voor koningin Alexandra. De koning en koningin hebben hun goedkeuring gehecht aan een» voorste) tot het stichten van een nationaal ge- deokteeken voor koningin Alexandra in den vorm van een fonds ter onder- steiuiiing van het „Queen Victoria Ju bilee Institute for Ntires", ter voor ziening van zieke armen van verpleeg sters in hun eigen huis en tot het versohaffen van ouderdomspensioen aan verpleegsters. Een betrekkelijk klein deel van het geld wordt gere serveerd voor de oprichting van oen geschikt gedenkteeken. DAMRUBRIEK. Onder redactie van de Damclub „Gouda", Secretaris Steynkade 27, lokaal der club Markt 49. De oplossing zal worden vermeld op 25 Januari 1926. Probleem No. 313. Zwart schijven op: 8, 11/14, 17/22, 25/27, 30. Wit schyvan op: 28, 29, 32/34, 37/41, 43, 44, 46, 47. r Probleem No. 314p 2^1 Zwart schijven op: 2, 6/9, 11, 12, 14/17, 20, 24, 30. Wit schijven op: 22, 2«/28, 31/33, 87, 39/41, 46, 49, 50. Oplossing van probleem No. 309. Wit speelt 49—43, 39—33, 33—28, 48— 42, 47—41, 29—24, 45 1. Oplossing van probleem No. 310. Wit speelt 47—41, 37—32, 42 81, 31— 27, 44—40, 43—38, 48 30. ADVERTENT IEN. 66 HO Met deze betuigen wy naast God onzen oprechten dank aan den WelEdel ZeerGe- 1 eerden heer Dr. MDNTAjGME, voor de medische hulp tijdens de langdurige ziekte van onzen Zoon en Broeder. Ook de Direc trice en Zusters van de Wijkverpleging on- zein dook-'voor de liefderijke verpleging. Verder danken wy ook de vrietnden en ken nissen voor de oprechte vriendschap die hy zoo ruimschoots genieten mocht. Dat Gods zegen in rijke mate aan dezen arbeiql wor- geschonken. De Fam. JTJMElJ KRIMPEN a. d. IJSSEL, 9 Jan. 19* Te koopi met tuin, pakhuizen met open grond gelegen in het centrum dezer stad. Voor alle doeleinden geschikt, hy potheek aanwezig. Brieven No. 39198 bureau Nieuwe Zuid-Hollander, Gouda, si is Eenjarig onderhaitd wan straatwag QOUDA—BODEGRAVEN. Bestek en voorwaarden te verkrij gen bij L. Cusveller, opzichter te Gouda en bij den Voorzitter H. le Coultre, van Lennepweg 44, 's-Gra- venhage. u Kosten 1.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1