LIJNKAMP'S KLEEDINGMAGAZUN J Colbertcostumes, Pantalons, Kinderpakjes, Jongeheeren en Jongenscostuums GAMEE BLOEMEN begint op MAANDAG 11 JANUARI a.s., Ulsters - Demisaisons - Winterjassen Jekkers en Jongensulsters GROOTE OPRUIMING 1. LOK J. C. DEN EDEL, MARKT 58 "OPh- GEBB-BISPIIIG GOUDA 's morgens 9 uur. DE GOUDSCHE FRUITHANDEL C. A. B. BANTZINGER. Abonneert U op dit Blad. SOIJAKOEKEN I HEEREN MODE-ARTIKELEN tot aanmerkelijk gereduceerde prijzen. Gedurende de opruiming op Heerenkleeding naar maat 10 pCt. korting. Goudsche Dienstverrichting Koopjes in alle Afdeelingen. IVoor Lips' Brandkasten en Slotenfabriek I Ons streven is ieder Seizoen uit te komen met het nieuwste op ons gebied en daarom worden de nog voorradige tot zeer lage prijzen opgeruimd. Ook de nog resteerende Winterartikelen als: zullen wij eveneens tot prijzen ver beneden de inkoopswaarde verkoopen. II Turfmarkt 1 - Telef. 344 - Gouda Zeer snelle verhuizingen met auto-verhuiswagens van en naar alle plaatsen. Transport van Piano's, Orgels, Brandkasten, enz. enz. ALTIJD ONDER GARANTIE. Goedkoops prijzen. Zeer nette behandeling. MODEVAKSCHOOL. Advartieert in dit Blad Restanten Overhemden Koopjaa :-s Zie de Etalage Koopjes. ROOKT S. H. van Loon WEES SLIM QEURUIK OLIM 2,8.10 IS DE AGENT: P.RONDPz., GOUDA I WESSANtN'S Kon. Fabrieken GROOTSTE 55 voedingswaarde. PREDIKBEURTEN. Uit den Goudschen Raad. Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. flinke Dienstbode, flinke Dienstbode, Anton Coops Hotel Café Rest. „Station" ONZE BENENDE OPRUIMING Th. Tukksr Radio-aid. AANKONDIGING HEDENAVOND OPENING der lijn NïTjn Rad ioafdeeling onder leiding van den Heer W. TUKKER, Radiotechnicus. Wij brengen de beste merken met de laatste verbeteringen en als reclame-apparaat door ons zelf gebouwd A lamps toestel voor 75-. MET 2 JAAR GARANTIE. ZIE DE ETALAGE. Haden demonstratie van 8—lO uur. Uw komst zal zeer op prijs worden gesteld en verplicht u tot niets. Radio onderdeden concurreerend. Achter de Waag - GOUDA - Teleff. 453. Firma Wad. A. Rlatvald. LANGE TIENDEWEü 27 TELEF 313 hee ft i n toorraad BLAUWE DRUIVEN PERZIKEN TAFELPEREN TAFELAPPELEN MANDARIJNEN SINAASAPPELEN CITROENEN BANANEN DOOSJES TUNISDADELS KISTJES VIJGEN DOFFE KASTANJES STUDENTEN HAVER DIVERSE SOORTEN NOTEN TOMATEN Bu&yr oenten (merk sleutels) tegen scherp concurreer ende pry zen. Beleefd aanbevelend, L. N. POLDERVAART. Aanf—loten bij de Vereen(gfing voor Modevakscholen te 's-dravenhage. Opleiding tot Costumière, Coupeuse en Leerares. Ook gelegenheid voor eigen gebruik te leer«n. Voor Leerlingen, die pas de school verlaten hebben; onderricht in Ondergoed enz. Zich aan te melden aan: de school: Goüwe 127. 913 20 De Dames VAN HE1JZELEND00RN. tegen Spotprijzen. LOODGIETERIJ, ZINKWERKERIJ, MASTIEKBEDEKKING. Vraagt prijs. Goedkoop niet alleen in prijs, doch ook in kwaliteit. 00110 Rmpmratraat I40. 10 2672 MISKLEURIG ZANDBLAD 6 cent PITTIGE VORSTBLANDEN CAB 8 cent SUMATRA ZANDBLAD ELLA 10 cent Verkrijgbaar by J. DE WEGER N. MARKT 17 GOUDA. DROGISTERIJ - MARKT 6 40 10 POND's CRéME. CRéME SIMON. CRéME MOUSON, enz. KLEIWEG 43-45 t/o. de Kerk. TELEF. INT. 610 u H Oplet..! Agent der CITROEN AUTOMOBIELEN ▼oor Gouda an omstreken. Groote Stock Citroen ollderd«Mflen voorradig, waardoor een spoedige bediening y^ordt gegarandeerd. Ruime gelegenheid tot stalling van Auto s, Motoren en Rijwielen. GARAGE MET BENZINEPOMP EN CENTRALE VERWARMING. w.v. WORMERVEEB. Opgericht 1765 STADSNIEUWS. GOUIDA, Januari 1926. Comité Watersnood. Doorhet comité is besloten, op Zaterdag 1G Januari a.s., des namiddags, een straat collecte te houden, met medewerking: van enkele muziekkorpsen. Besturen van*mu ziekkorpsen en dames en heeren die hunne medewerking aan deze collecte willen ver- Ieenen, worden verzocht daarvan schriftelijk of mondeling mededeeling te willen doen aan het secretariaat, Kamer 6, Stadhuis. 4 Natuurkundig Genootschap. De jaarlyksche algemeene vergadering vanhet Natuurkundig Genootschap voor Gouda en omstreken zal gehouden worden op Woensdag 13 Januari 1926, des avonds om 8 uur in Kamer no. 2 van de Sociëteit „De Réunie". De agenda vermeldt o.a.: Jaarverslag van den secretaris en rekening en verantwoording van den penningmeester. Lezing van Prof. Bouman. t Voor het Natuurkundig Genootschap voor Gouda en omstreken spreekt op Donderdag 14 Januari a.s., des avonds half acht uur, in een der zalen van „De Réunie", Prof. Dr. L. Bouman, vroeger hoogleeraav in de ze nuw- en zielsziekten aan de Vryé Universi teit te Amsterdam, tht% hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Uttecht, als opvol ger van Prof. Winkler. Prof. Bouman zal spreken over liet onderwerp „Lichaamsbouw en karakter". Zyn voordracht zal door een serie lichtbeelden worden verduidelijkt. Ledenvergadering Afd. Gouda Ver. voor Huisvrouwen. De afd. Gouda van de Ver, van Huisvrou wen houdt op Dinsdag 12 Januari, des mid dags half drie in de bovenzaal van „het Schaakbord" een ledenvergadering. De agenda vermeldt: Jaarverslag Secr., Rekening en verantwoording Pennirngm. Periodieke aftreding van 2 bestuursleden, Bespreking Werkprogram, Kinderfeest, Me- dedeelingen. Vierde Nutsavond. Op Woensdag 13 Januari a.s. zullen op de vierde Nutsavond van het Nutsdepartement Gouda van de My. tot Nut van 't Algemeen de dames v. d. Sluys en Beekhuis en de heer Feitkamp een concert geven in de zaal Kunstmin van „Ons Genoegen". Het programma bevat liederen voor so praan, met fluit en pianobegeleiding, solo's voor piano, ,voor fiuit en piano, van Han ded,, Domenige, Scarlitti, Mozart, Mahier, Hanna Beekhuis, Maurice Ravel, Alex Voor molen, Jan de Boer en Schubert. Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer. De Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer naar en in Gouda, tot welker oprichting onlangs werd besloten, zal Woensdag 13 Jan. a.s. te 8 uur in Hotel „De Zalm" een algemeene ledenvergadering hou- den, tot de vaststel ling van Staétff^ïarv Huishoudelijk Reglement, het verkiezen van een Bestuur en het ontwerpen van een plan „yaa ib i in Toen het verdrag tusschen Nederland en Duitschland in November j.l. gesloten werd, waren de kaasimporteurs .in ^Duitschland hierover wel voldaan, aangezien de inko mende rechten van .Mk. 30 per 100 kg op 20 Mk. gereduceerd werden. Helaas schynt echter in de praotijk de uit voering dezer bepaling hier en daar op mis verstand te stuiten en wel in hoofdzaak daardoor, dat in de nieuwe bepaling gespro ken wordt van Gouda en Edammer kaas. Men schynt niet voldoende te hebben over wogen, dat genoemde benaming wel het model aangeeft, doch niet het land van oor sprong Onder den naam Gouda en Edam mer kaas komt hier niet alleen kaas uit Ne derland aan de markt, doch ook uit Dene marken en zelfs ook in Duiitschlaiul zelf worden z.g. „Gouda" kazen gemaakt. Dat dit alles aanleidig geeft tot verwarring, spreekt van zelf. Ook is de bepaling om trent de afzonderlijk verpakte kaas ,z.g. luxe- of tafelkaas, niet duidelijk genoeg omschreven, waardoor de douanebeambten herhaaldelijk andere opvattingen hebben. He is voorgekomen, dat b.v. te Hamburg het eene douanekantoor 30 iMk. rechten re kent, terwfjl het andere slechts 20 Mk. be rekent. Hetzelfde hoort men uit Lübeck, waar men weer een geheel andere opvatting omtrent Gouda en Edammer kaas heeft. Klachten hierover zijn reeds in handen ge, steld van de Nederlandsche Kamer van Koophandel in Duitsohland en van het Ned. gezantschap, afdeeling Handelszaken te Berlyn. Het is nu te hopen, dat men aan deze ver schillende opvattingen een einde weet te i is het van groot belang, ningen „Gouda" en „Edammer" slechts voor Hollandsche kaas dn aanmer king mogen komen. Hierdoor zou er ook 'n einde komen aan vele oneerlijke concurren tie. Nederland heeft op deze namen toch zeker wel recht. Daar Hollandsche kaas een wereldartjkel is, lijkt het ons niet onbelangrijk, dat in Nederl. vakkringen hieraan de aandacht wordt Thalia-theater. Als hoofdnummer gaat „Moeder en Kind" met in de hoofdrollen Henny Porten en Wil helm Ddeterle. De vrouw (Henny Porten) zoekt haar ge luk hy de baby en haar man zoekt het in stoffelyk bezit n.l. een boerderij en om die te krijgen, heeft hy een contract gesloten waarbij hij te voren zijn eerstgeborene aan een kinderloos, rijk echtpaar afstaat, dat hem in ruil voor het kind een hoeve in Thü- ringen koopt. Maar als het kind er eenmaal begint de strijd tusschen man en vrouw, de een wil het kind wil niet uit de boerderij. Prachtig is met kleine trekjes de liefde van de eenvoudigen van harte voor het kind uitgebeeld. Er is een buurman, een schoen maker, die steeds kjjft met zijn vrouw, maar met diepe aanhankelijkheid, zijn steeds vermeerderende gezin verzorgt. Bijzonder goed zijn de rollen vertolkt in de verschillende tafreeltjes binnens- en bui tenshuis in het schoone Thüringsche land schap, zijn schilderijtjes. Het is filmspel op zijn best dat men te zien krijgt en de uitkomst is natuurlijk dat de moeder, na eerst met het kind te zijn gevlucht triomfeert, dat de boer ver- teederd wordt, het rijke echtpaar afstand doet van zijn onnatuurlijke rechten en de boer zijn kind en de boerderij behoudt. De filmhutspot „Van alles wat" is een mengsel van truc- en teekenfilms en opna men ,in verschillende werelddeelen; aller aardigst en vol verrassende effecten. "Het journaal geeft prachtige en vele beelden van Parys. „Een idylle tusschen de wielen" is een leuke 2-acter en op het too- neel treedt met veel succes Poor Billy op, een comic musical die er mag zijn. Het orkest zorgt voor een juiste muzika le illustratie en begeleiding. Winterlezing Ned. Herv. Kerk. Op uitnoodiging van de Kerkeraad der Ned. Herv. Kerk spreekt in de Kleine Kerk op Woensdag 20 Januari Dr. J. Lammert-s van Bueren, pred. dir. van de Stichtingen te Zetten over „Huwelijk en Huisgezin." Rechtskundig advies. Ln de Producent lezen wy een mededee ling aan de leden van de Coop. Producenten Handelsvereeniging, dat er gelegenheid is, ten kantore der vereeniging een rechtskun dig advies te ontvangen. Voor zoover de vragen daartoe geschikt zyn, zal de beantwoording geschieden door middel van de Producent. Naar men weet is mr. B. van Tyn aan de Prod. Handel svereeniging sedert eenigen tijd verbonden. Gemengde Zangvereeniging „Gouda." De Gemengde Zangvereeniging „Gouda" geeft hedenavond in de zaal Concordia aan de Westhaven een uitvoering gevolgd door bal. Het programma vermeldt-voor de pau ze verschillende liederen voor gemengd koor en dameskoor en solo's voor bariton, na de pauze gaat een blijspel in een bedrijf „Jochem de onverStooibare" en verschillen de komische voordrachten. Radio lezing. Blijkens advertentie in dit nummer zal de heer Ir. A. v. d. Stok op Vrijdag 15 Jan. a.s. des avonds 8 uur in de Réunie een Ra diolezing houden. Belangstellenden kunnen dntroductiekaar- ten bekomen by de firma van Berkel en Weurmer, vertegenwoordigers van de Ned. ■Sedntoestellenfabriek. De niet-toelating van mr. Smit als advocaat 'voor tien ticogen ttuau is uonaer- dag iu raaüKamer oeuiaiwleid de kwes tie betreffende ue niiet-toeiat' ng als advocaat van m>r, S. H. Smit ainier. Zooals men zien herimieiren zal, wenschte die beer Smit nadat tiij den meesterstitel hau vera regen, toegela ten te woruetn ads advocaat. Daarbij stelde hij zich evenwel op het stand punt. dat hij zijn werkzaamheid in net manufacturie-j-svak voorloopig nog wil de blijven uitoeienen. Hij wendide zich tot den Raad van Toemcht te Rotterdam, doch deze wees zijn verzoek ot toelating af. Van deze beslissing gjng mr. Smit in hooger be roep bij het Haagsche Hof, welk Hol evenwel de zienswijze van den Raad van Toezicht deelde en, eveneens de aanvraag afwees. Daarna werd voor den Hoogem Raad behandeld de kwestie der ai- dan met- toelating van een domdné in de pro vincie Groningen, die naast de uit oefening van zijn herderlijk ambt, in verschillende arrondissementen als ad vocaat zittingen wenschte te houden De Hooge Raad achtte een dergelijke handielw'ijze geenszins in strijd met de waardigheid van den advocatenstand, en besliste dat de dominé als advo caat moest worde® toegelaten. Deze beslissing was voor mr. Sm.t aanleiding om! ook zijn zaak tot in hoogste instantie te laten uitmaken. Daartoe wendde hij zich opnieuw tot den Raad van Toezicht te Rotter dam doch ook thans bleet dit college zich tegen toelating kanten, terwijl in hooger beroep het Haagsche Hof zijn vroeger ingenomen, standpunt evenmin wijzigde. Daarna kon mr. Smit zijn zaak voor den, Hoogen Raad brengen. Voor dit college werden de belan gen van mr. Smit bepleit door mr. P. j. ter wild bel standpunt van den Raad, van Toezicht te Rotterdam werd uiteengezet door m. Rombach. De beschikking van, den Hoogen Raad volg! later. Scheepvaart door de IJsselhavensluis. Gedurende de maand December kwamen door delJsfiel havenslu i s 322 schepen met een inhoud van 16796 M3. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 5 Januari: AebeJe, z. v. G. Muurting em, A. J. Gerritsen, Houtmanspl. 2.. Hendrik Doede, z. v. L. Bytsma en K. Schouten, Boelekade 125. 7 Januari: Ma- rinus, z. v. D. de Jong en M. M. Peek, 3e Kade 22. ONDERTROUWD7 Januari: F. den Dij ker en M. Schneider. H. Th. Sontrop en J. M. E. Tholens. J. Roedolf en H. H. van Kempen. P. H. A. Toussaint en G. P. C. OVERLEiDiEN4 Januari: Johannes Ma- rinus de Weger,, 62 j. 6 Januari: Har- mina Tuilo, 2 j. Agenda: 9 Jan. 8 Uur. Zaal Concordia. Uitvoering Zangvereeniging „Gouda." II Jan. 8 uur. Groote Schouwburg. Buda- pester Strijkkwartet. 11 Januari 814 uur. Soc. ,4e Réunie" Ds. G. WestmyBe van de Ver. v. Vryz. Her vormden. 12 Jan., 2V6 uur, Bovenzaal het Schaakbord. Ledenverg. Afd. Gouda Ver. voor Huis vrouwen. 13 Jan. 8 uyr. Hotel de Zalm. Verg. Vreem- del ingenverkeer. 13 Jan. 34, 89 u. v. Iterson Ziekenhuis Cursus Gezinsverpleging „Ver. v. Huis vrouwen". 13 Jan., 8 u., Zaal Kunstmin, Soc. „Ons Ge noegen", Vierde Nutsavond, 13 Jan., 8 u., Soc. De Réunie, Jaarl. Alg. Verg. van het Natuurkundig Genootschap. 14 Jan., 7te u., Soc. de Réunie, Lezing Prof. 16 Jan. Haastrecht. Sportgebouw Concordia Uitvoering „Olympia.' 16 Jan. 7% uur. Zaal „Kunstmin" Feest avond „Utile Dulci." 19 Jan., 3 uur. Soc. „Ons Genoegen", Alg. Verg. van houders van 1 hyp. obligatie houders der Soc. „Ona Genoegen". 20 Jam. 8 uur. Gebouw Daniël. Cursus E. H. b. O. Dr. Evers. De apotheek van den heer F. A. Dee, Westhaven, is deze week tot en met Vrydag 15 Januari, benevens den daarop volgen den nacht geopend na 8 uur des avonds (des nachts echter alleen voor recepten). UIT DEN OMTREK. HAASTRE6HT. Burgerlijke Stand. 9 GEBOREN Maria Johanna Jacoba, d. v. G. Bakker en J. M. van der Meer. Onder het vee van den landbouwer A. Baars alhier komt de besmettelijke veeziek te mond- en klauwzeer voor. Zondagavond vervoegde zich by den land bouwer H. K. alhier een persoon, die zich uitgaf voor Hoofd-commissaris van Politie te Utrecht en een onderzoek wilde instellen naar vermiste bankbiljetten. By het nazien van het hem getoonde geld nam hy een bil jet van 10.— tegen quitantie in beslag. 'Maandagavond is diezelfde persoon weer bij K. gekomen, en heeft hem thans onder bedreiging met een revolver, een bedrag van 200.afgedwongen. Wy vernemen thans dat eenzelfde persoon by A. K. in Roozendaal, gemeente Haas trecht, j.l. Woensdagavond getracht heeft binnen te komen, eveneens met een revol ver dreigende, doch teruggegaan is toen K. met zyn geweer dreigde hem neer te schie ten. Daar de signalementen overeenkomen, heeft men hier met een iet gekleed en zich beschaafd voordoende man van ongeveer 28 jarigen leeftijd te doen, die hij de aanran dingen gekleed was met een gele regenjas, een pet en een stofbril droeg. De gymnastiekvereniging „Olympia" al hier heeft een uitvoering op Zaterdag 16 Januari a.s. in het Sportgebouw Concordia. OUDEWATER. Burgerlijke Stand. GEBOREN: Johannes Petrus z. v. J. v. Dyk en M. A. v. Leeuwen. Johannes z. v. L. M. Degenkamp en A. v. d. Heuvel. Maria Elisabeth d. v. G. Belyenberg en A. Burger. ONDERTROUWD: Theodorus van Ooijen 25 j. en Adriana van Dam 26 j. te Hoen- koop. GETROUWD: Wilhelmus de Lange 25 j. en Johanna Antonia Versluys 18 j. Zondag 10 Januari. GOUDA. Remonstr. Kerk, 10 te uur v.m. Ds. P. D. Tjalsma. Kleine Kerk, 10 uur v.m. Ds. J. Borger. 'Luthersche Kerk, 10 uur v.m. Ds. J. J- Simon. Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 uur v.m. en 5 te uur, n.m. Prof. Dr. T. Hoekstra, Hoogleeraar te Kampen. Geref. Gemeente Turfmarkt, 10 uur v.m. en 5te uur n.m. Ds. R. Kok. Ver. Calvyn Nieuwe Zaal Turfmarkt 10 uur en 5 te uur n.m. Ds. P. Zandt te Delft. BERKENWOUDE. Ned. Herv. Kerk, 10 uur v.m. Ds. L. R. v. d. Broek. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk, 6 te uur v.m. Ds. Hoek- zema te Willige Langerak. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk. Geen dienst. Remonstr. Kerk, 10 uur v.m. Ds. Houtgast. GOUDiEBA'K. Ned. Herv. Kerk, 9te uur vjn. de heer de Vries, GO. te Stolwijk. 2 uur n.m. Ds. v. d. Flassohe te Krimpen a. d. Lek. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk, 7 uur n.m. Ds. v. d. Broek van Berkenwoude. Geref. K^rk, 9te uur vm. en 6te uur n.m. Ds. Smilde. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 uur v.m. Dr. P. Glas van Boskoop. Bevestiging van Ds. Nieuwburg. 2 uur n.m. Ds. Nieuwburg. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk, 10 uur v.m. Ds. B. J. Ka nis. Evangelisatiegebouw 9te uur vjn. en 6te uur n.m. de heer A. H. v. d. Kolff, G. O. te Dubbeldam. WADD1NXVEEN. Ned. Herv. Kerk, 9te uur v.m. Preeklezen. I 6 uur n.m. Ds. de Geus. Remonstr. Kerk, 10 uur. Geen dienst. OUDERKERK a. d. IJSSEL. Ned. Herv. Kerk, 9 te uur v.m. Ds. G. Lans (Bed. v. h. H. Avondmaal 6 te uur n.m. Ds. G. Lans. NIEUWERKERK a. d. IJSSEL. Ned, Herv. Kerk, 10 uur v.m. de heer de Jong, G. O. te Den Haag. REEUWJJtK. Ned. Herv. Kerk, 9te uur v.m. Ds. Deur van Schoonhoven. 2 uur n.m. Ds. Ott«vanger te Sluipwijk, Bed. v. d. Doop. De zitting: eene S. D. A. P.-meeting. Het komt maar heel zelden voor dat de Gemeenteraad wordt bijeengeroepen naar kele leden. Dat gebeurt dan ook alleen in heel bijzondere gevallen, waarin groote be langen op het spel staan. Het zal dan ook velen hebben verbaasd dat de Goudsche Raad gisterenavond is bij eengeroepen naar aanleiding van een aan vrage van de soc.-dem. raadsfractie voor de behandeling van een voorstel van de heeren Sanders en Overhand om de by raadsbesluit van 22 Dec. j.l. aan bepaalde categorieën van werkloozen toegekende reductie van 50 op de cokespryzen ook te verleenen aan „de gehuwde dan wel kostwinner zynde werklooze arbeiders, die uit de werkloozen- kassen hunner organisaties trekken", welke categorie in het besluit niet was opgeno men. Het was blykbaar de bedoeling ge weest van de voorsteLlers van het eerste voorstel ook deze georganiseerde werkeloo- zen in die uitkeering te doen deelen, maar hun voorstel hield dat niet in. Nu zou men zoo zeggen, wanneer den voorstellers gebleken was dat zy een vergis sing hadden begaan, dat zij pogingen zou den aanwenden om deze in de eerstvolgende vergadering, die c.a. 16 Januari zal plaats hebben, zooals door den Voorzitter in de zit ting van 22 Dec. j.l. is medegedeeld, te her stellen. Maar zulks Is niet geschied. De soc.-, dem. raadsfractie heeft gemeend dat niet z y het odium mocht dragen van deze fout, maar dat deze op de schouders moest wor den geschoven van B. en W., althans den voorzitter van het college, die de meerder heid van den Raad in deze om den tuin zou hebben geleid. En dat moest en zou nu eens op hartige wijize den volke worden kond ge daan. Daarom moest er komen een aparte raadsvergadering, met spoed aangevraagd, om dat varkentje nu eens duchtig te was- schen en om de S. D. A. P.-sche fractie in het volle licht te zetten aLs de groep, die voor de arbeiders toch maar alles doet: zelfs op kosten der gemeente ten stad- huize een openbare meeting organiseeren met veel publiek, daarin den Voorzitter van den Raad op de meest onbehoorlijke en be- léedigende wijze verdacht maken, en ieder finder, (he het maar wagen durft met haar van meening te verschillen, van onwaarach tigheid en minder eerlijke bedoelingen te Dat heeft de S. D. A. P.-fractie bij van de heeren Overhand en Van Staal ge daan, om toch vooral in de oogen des volks, dat zich door woest gebaren en holle klan ken helaas laat beïnvloeden, de helden te blijven met aureolen als overwinnaars om- Zoo is het. Het feit dat voor een zoo kleine zaak als deze een aparte raadsvergadering is aangevraagd is het moge dan een recht zijn toch ongehoord. Deze aangelegenheid had zonder eenig bezwaar nog 8 14 dagen kunnen wachten. Dat thans is medegedeeld door den heer Sanders dat deze niet had ge hoord dat de Raad c.a. 15 Jan. zou bijeenko men, kan zeker voor de anderen geen ex cuus zyn. Deze raadsvergadering is gefor ceerd ter wille van party-politiek. De zaak had heel eenvoudig kunnen zyn als de S. D. A. P.-fractie slechts had gewild: de meerderheid van B. en W. toch accepteerde het voorstel en van de meerderheid in den Raad waren de voorstellers zeker; elke dis cussie was dus overbodig. Maar dat mocht niet. Immers, de heer .Overhand had vellen vol geschreven voor deze bijzondere gele genheid en wat daarop stond moest met „hetze" de zaaL in wonden geslingerd, opdat het belangstellend publiek op de tribune daarvan zou genieten! Met recht hébben de heeren Oosterling, Dr. Hoffman en Bokhoven het bijeenroepen dezer aparte vergadering gehekeld; het scherpe woord van den wethouder Bokhoven over de propagandistische bedoelingen der S. D. A. P.-fractie was volkomen terecht. Weliswaar heeft de heer Overhand aan 't eind der vergadering zijn beleedigende en striemende woorden weer teruggenomen, maar dat heeft geen beteekenis. De heer Overhand wist te voren dat Voorzitter Mys nooit zou of kon erkennen dat hier mislei ding zou hebben plaats gehad, omdat dat priori is uitgesloten. En daarom is die ver klaring ook van nul en geener waarde. De vergadering van gisteren was een uiting van partij-politiek, zooals wy die nog nimmer hebben ervaren. (DRAADLOOZE DIENST.) De overstroomingen van de Theems. LONDF1N', 9 Jam. Men gelooft dat het ergste der overslroomingen langs de Theems achter den rug is. Een ge plaatsen verkeeren evenwel nOg in moeilijkheden. VeJe huizen staan nog in 't water. g bij Jancovicz. PRAAG, 9 Jan. De autoriteiten te Bratislava hebben in de woning van den iu Nederland gearresteerden val- sohen munter Janeovicr een huiszoe king verricht. Er is niets gevonden) Daar. de moeder van Jamcovie® den eer sten' Kerstdag onverwachts is vertrok ken, veronderstelt meni dat zij alle cor respondentie hoeft medegenomen. De Fransche socialisten en de regeering. PARIJS. 9 Jan. De socialistische fe deratie voor de Seine heeft zich uit gesproken legen deelneming aan do Regeeiing. Ontploffing a. b. van een Amerikaannch slagschip. SAN PEDIO, (i® California), 9 Jan. Aan boord van het Amerikaansch slag schip Oklahoma, heeft een ontplolT.iig plaats gehad door een defect aan een stuk geschut Vijf num kregen brand wonden. Een fabriek van valsche bankbiljetten in Spanje. VALENCIA, 9 Jan. Do politie heeft ie Vitfencia een belangrijke fabriek van valsche bankbiljetten ontdekt, er werden Spaansdhe luankbil jetten ver vaardigd. WISSELKOERSEN. 8 Jan. 9 Jan. Officieel. koerB v. 12 u. Londen 12.06% 12.ö«te Berlyn 59.23 59.22 te New-York 2.48% 2.48% Parys 9.58 te 9.49te Brussel 11.28te 11.28 Zwitserland 48.07 te 48.07te Rome 10.05 10.05 Kopenhagen 62.60.67 te Oslo 50.77 te' 61.97 te Stockholm 66.67te 66.67 te Weenen 35.07te 35.06 Praag 7.87te 7.87 Madrid 35.12te 35.20 Beurooverzicht. l>e handel op do Aiivstordamsche beur» was zeer bescheiden on de ten- dona was weinig geprononoeerdVan de rubberfondsen worden Amsterdam- rubbers op de vorige nabeurskoersen inge-zet waarna ae geleidelijk aan ieU terug vielen. Tabakken oen zeer beperkte markt, doch waren op de koeTsen van gisfe- ren goed prijshoudend. Opt de- olie-afdoeling gaven alleen Koninklijken eenige affaire te zien. Het lijdende olie-aandeel kon zich goed handhaven, dooh bewoog zich binnen nauwe grenzen. Suil-erwanrden slechts matige aan- dairht, doch bleven gemakkelijk op pe'f. Scheepvaarten verlaten. Ned. Ind. slechts geringe aandacht Jurgens aan- dOolen en Kunstzijde aandeelon groo- tendools veronachtzaamd Prolongatie 2% RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT 9 Jan. Hoogste stand 774.4 be Haiparanda. Laagste stand 744.5 to Veetmanour Verwachting Matige tot krachtige, zuiden tot westen wind. Zwaar be wolkt tot 'betrokken. Weinig regen buien. Zachter. Licht op. 9-10 Jan. 4.36 n.mi.—7.36 v.m. ADVERTBNTIBN. GEVRAAGD 1 of 15 Febr. voor dag en nacht, goed kunn. koken. Loon f 35.p. m. van uitst. inf. voorzien. Br. nr. 248, Boekh. Viel, Reinken- straat 26, Den Haag. 66 10 GEVRAAGD: ©on not Molo|ov v. g. g. v. Adres: Mevrouw v. d. BERG, Zwartelaan 9, Voorburg. 8374 6 ^GEVRAAGD met 1 Februari een zelfstandig kunnende werken en koken. Adres: Mevrouw DE BIE, Laan van N.O. Einde 131, Voorburg. MiaticbappIJ tot Nut roo 't Al,omtolt DEPARTEMENT GOUDA VIERDE NUTSAVOND op W0ENS0AB 13 JANUARI 1923, OTondi 8 uur, In do ml „KUNSTMIN" dor Sociotoit „Uns Gansagtn" CONCERT TO VAN DER SLUYS (Sop,..t,l HANNA BEEKHUIS (Piuirte) JOH. FELTKAMP (Fluih.l) Toegang voor niet-leden f leerlingen Gytn- neeium en H.B.S. I 0,50. Miendeg I I Jenirerr Sullen keorten voor de sijrijen verbrijgbeer rijn bij den Heer J. v, d. JAGT. Hoogstraat, ad f 0,25. Leden van 't Nut toofaag op ▼ortooa van Diploma-kwitantie 1925 '26. fls to DROOIST - WIJDSTRAAT 31. DRUIVENBORSTHONING. THIJMSTROOP. PERTUSSIN. 60 in ZALEN voor Vergaderingen, - Bruiloften, Pert (jen enz. - RUIME KEUZE MENU'S. Gelegenheid voor Abonnement. f

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2