B r merk. iRHElD NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOt», GOLDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Ho. 16049 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen n Schoenen Goed FEUILLETON. itfzleken t terug I 4» voor 6 e SANEN’S Fabrieken IOOTSTE ngswaarde. DE MAANSTEEN. JIQERS 85» Jaargang b; hhhhhhhhmhb Woensdag 13 Januari 1926 WTKAUWGÖH NIEUWS. M 70 Den Haag. de Indiërs (Wordt vervolgd). BR l-nippertje •n,ige t;1’* «aarljjk te trekken. i, begint gij u al heel t vernieuwd; er komt :efert terug; gij wordt gt een ander aan zien! 30 34 Evenals de Duitsche sociaal dejnocraten die niet aan de regeering willen deelnemen Sanguinose. Honder- jp opgegeven om zich m redding meer voor idel dat u een zeker n avond één eetlepel regeerig in den heden gehouden raad hebben besloten 4e verzoek- handeling van het ont vorming van het kiest! volgende maand te doei Havas meent voorts' nister raad eveneens ken over de zaak de?’’ bankbiljetten. Er zou e geen enkel besluit zijn i De Rijksdagfractie van de Soc. Dem. Par tij heeft in een gisteren gehouden bijeen komst besloten, dat de partij, niet aam de gnoote coalitie zal deelnemen. Met 'groote i meerderheid van stemmen werd dit besluit genomen. Het is thans zeker dat President von Hin denburg thans niet langer zal wachten, doch Rjjkskanselier Dr. Luther zal opdragen, een i regeering te vormen, die gebaseerd is op de drie middenpartijen, namelijk de democra ten, het centrum en de Duitsche Volkspar- tij'. Volgens de Voss. Zeitung zal de Presi dent deze opdracht morgen geven. RUSLAND, punten in de Russisch-Turksche overeenkomst? Zooals bekend, hebben Engelsche bladen dadelijk na de bekendmaking van het slui ten van de Russisch-Turksche overeenkomst de veronderstelling geuit, dat de overeen komst geheime punten moet bevatten, dia tegen Engeland zijn gericht. De sovjet- bladen spraken deze veronderstelling tegen en beweerden, dat de overeenkomst geen geheime punten heeft De „Posljednieja N.V. LMERVEER. («riaht 1765 - Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. Wat de financieel© voorstellen van Mi nister Doumer betreft, deze zullen geen ai te gunstige ontvangst ten deel vallen. Men zegt echter dat Minister Briand zich hierdoor niet zal laten intimideeren, en de voorstellen ongewijzigd voor de Kamer brengen. Dan zal moeten blijken of zijn overredingskracht groot genoeg is om de ontwerpen erdoor te halen tegen het ver- len was, waarop ik mijn plaats in de zaal innam, om een oog te houden op het dienen aan ta- ,o i m den tijd, dat mijnheer Franklin weg was. U en de be- m|k dienden gemonsterd te hebben, verwij- lemgie, neerslachtigheid, T. 9567 60 (Naar uit bevoegde bron verluidt zou de -1 minister- r verzoeken de be- erp inzake de her- it in het begin der plaats vinden. I weten dat de mi- Ml hebben gespro- jlaehe Hongaarsche iter dienaangaande de jonge meisjes maakten, had ik ge legenheid om een paar woorden af zonderlijk dot mijnheer Franklin ie spreken. vergezeld door een rijknecht van den ouden heer Abiewhite. Het viel mij op, dat mijnheer God frey, vreemd genoeg, op mijnheer Franklin geleek, in zooverre ook nij niet in zijn gewoon humeur scheen te ver keer en. Hij drukte mij de hand, gelijk gewoonlijk, en was zoo beleefd, te. zeggen, diat hij zich verheugde, zijn’ ouden vriend Betteredge gemnd en wel be ontmoeten. Maar het was, of er een wolk over hem hing, waarvan ik mij geen rekenschap kon geven. En toen ik hem vroeg, hoe het met zijn vader was, antwoordde hij kortaf - „Als naar gewoonte". De jonge dames Abiewhite echter waren luidruchtig ge noeg voor twintig, en dat bracht alles weer in het effene. Zij waren bijna even groot en zwaar als haar broeder, vroolijke, geelharige, rooskleurige meis jes, overvloeiende van gezondheid. De pooten der arme paarden trilden van vermoeidheid, en toen zij uit den za del sprongen, (zonder iemands hulp af te wachten), was het, of er elas tieken ballen op den grond vielen, d/e door hun eigen veerkracht weer in de hoogte wipten. Alles wat de dames Abiewhite rei den, begon met een groote O alles wat zij deden ging gepaard mét druk te en beweging en zij lachten en gil den, te pas of te onpas, bij de min ste aanleiding. Onder bedekking van het leven, dat De voorbereiding van do ontwapeningsconferentie. De Kabinetscrisis in Duitschland. Doumer’s finantieele voorstellen. In Volkenbondskringen in Genève is men algemeen verbaasd over het in de Zwitser - sche pers verschenen bericht van Reuter uit Londen, dat het geen .groote verrassing zou zyn, indien de eerste vergadering van de commissie van voorbereiding voor de ont wapeningsconferentie, die 15 Februari al daar zou moeten samenkomen, voor eenigen tijd zou worden uitgesteld. Op het VoJken- bondssecretariaat is in het geheel niets van een voornemen tot uitstel bekend. Er is gee- nerlei initiatief in deze richting genomen door de afdeeling van het secretariaat, die met de voorbereiding dier bijeenkomst be last is en evenmin heeft' eenige regeering ook maar eenige zinspeling op uitstel ge maakt. Wat de wereldpers betreft schijnt alleen in de Echo de Paris het denkbeeld van een uitstel van de bijeenkomst ter spra ke te z(jn gebracht. Wellicht heeft het Reu- terbericht alleen de bedoeling, in antwoord op dit Fransche persartikel duidelijk te ma ken dat Engeland geen bezwaar tegen uit stel zou hebben. In dit geval zou het be richt vry onschadelijk zijn. Men vreest echter, dat het beschouwd moet worden als een zelfstandige proefbal lon vaft de Engelsche regeering die, naar men weet, reeds op de zesde Volkenbonds vergadering aanvankelijk het voorstel-Lou- don, om onmiddelljjk aan te vangen met de werkzaamheden ter voorbereiding van de ontwapeningsconferentie, heeft bestreden en wier te Locarno geboren geestdrift voor ontwapening dan thans weer eenigszins be koeld schijnt te zjjn. iMen merkt voorts op, dat de verschillen van meening, tusschen eenige regeeringen, in het Reuterbericht vermeld, over eenige punten van het program der commissie van voorbereiding reeds ten volle bekend waren, toen de Volkenbohdsraad in December be sloot, Je ontwapeningscommissie tegen 15 Februari bijeen te roepen en dat zich sinds dien geen nieuwe omstandigheden hebben voorgedaan, die een uitstel zouden recht vaardigen. rfriacht bawaart bad MTlrfMDMMb FRANKRIJK. Kapitein Sadotd. Naar men weet had de Raad van Disci- pline der Farqsche .Orde van Advocaten onlangs besloten Jacques Sadoul, de tot het communisme bekeerde Fransche ex-kapitein op diens verzoek wederom tot de balie too te laten nu het proces met een vrijspraak is geëindigd. Het B.T.A. meldt thans, dat het desbs- treffende document ie enderteekeod. ITALIË. Een zeldzaam natuurverschijnsel. Een zeldzaam natuurver schijnsel is gis teren te Napels waargenomen. Terwijl de uitbarsting van den Vewuviua nog voort duurde en de lava langzaam naar beneden bleef stroomen, vièl er een hevige Sneeuw bui, die den rand van den krater in een half uur met een witte laag bedekte. In het witte sneeuwveld toekende de lavastroom mch duidelijk af en was met een gewonen veld kijker van de stad uit tg zien. MEXICO. De overval op den trein. Schokkende inzonderheden. De daders gevat. De beroofde overlevenden van een trein aanslag zijn te Guadalajara aangekomen en doen vreeslijke verhalen Vijftig Mexlcaan- sche reizigers zijn op de wreedst wijze ge slacht: de tooneelen tarten alle beschrij ving. De vloer der wagons was gedrenkt in bloed, terwijl de opgesloten reizigers om ge nade smeekten. Velen zelfs, die zich niet tegen berooving verzetten, werden omge bracht. De doodskreten der" gewonden wer den gehoord, terwijl de vlammen de wagons verteerden. De bandieten stuurden de loco motief in razende vaart naar Yuregaro, waar zij de stad plunderden en vervolgens naar de bergen vluchtten en verdwenen. Een conducteur van den trein, na den hee- len nacht gedoopen te hebben, vond een te legraafdraad, die niet dooigeknipt was en zond een telegram om hulp, waarna hulp- treinen met troepen zich naar de plaats der ramp spoedden. Officieel wordt medegedeeld, dat de rs- geeringstroepen de bandieten hebben opge spoord, die den overval op den trein pleeg den. In het gevecht met de bandieten wer den verscheidene van hen gedood. Acht wer den gevangen genomen en onmiddellijk te recht gesteld. Geheime En eer ik op mijn, beurt ’t vertrek had kunnen verlaten, hield Rachel, die altijd veel had opgehad met den ouden man, die reeds in het huis was toen zij geboren werd, mij tegen. „Kijk, Gabriöi”. zeide zij en deed den diamant voor mijn oogen schitie ren in een helderen zonnestraal, die door het venster viel. De hemel moge mij zegenen. Het was een diamant, zoo groot bijna als een kievitsei. Het licht, dat er uit straalde, was als het schijnsel van de najaarsmaan. Walmeer gij) in den steen keekt, zaagt gij in een geelach. tige dïep'e, welke oogen tot zich trok, zoodot zij niets andere meer opmerk ten- De steen, dien gij tusechen vinger en duim kon houden, scheen onpeil baar als de hemel zelf. Wij hielden hem in de zon en sloten toen het licht buiten de kamer. Hij wierp uit de diepten van zijn eigen gloed eeq tooverachtig schijnsel in het rond. Geen wonder, dat Rachel opgetogen was geen wonder, dat haar nichten gilden. De diamant had zulk een ver rassende uitwerking op mij. dat ik een groote .,0” deed hooren, evenals die beweeglijke jonge datoee zalven. tamsvormen door D. Fr. I KRSCHE KRACHT PIL 1 Wonderbare Bustes. Ook I en zwakken. Bekroond I les en eere-diploma’s. In I pond toeneming. Gega- I ijk. Door Artsen aanbe- I Vele (tpnRbetuigingadl m 100 stuks 3.50, 200 I o thuis onder rembour», I m postwissel. Zeestr. 21, Den Haag. 1 wil ook de meerderheid der Fransche geest verwanten niet tot een dengelijke stap over gaan, omdat zjj klaarblijkelijk duchten, dat de communisten ervan zouden profiteeren, wanneer een regeering, met hun deelneming eens een échec mocht lijden. Woordvoerder van deze groep der socialisten, die tegen aanvaarding van portefeuilles zjjn, was Lé on Blium, die in zjjn betoog ojn. liet uitka men, dat practisch de socialisten in een ka binet moeiljjk met de radicaal-socialisten zouden kunnen sameriwerken. Overeenstem ming omtrent 'n programma achtte hy on mogelijk. Zelfs wanneer men het eens zou wonden ten aanzien van de financieele pro blemen, dan zouden er nog tal van vraag stukken overbljjven, waaromtrent 'n accoord uitgesloten zou zjjn. Met name wees hjj in dit verband op <Jo volgende vraagstukken: Syrië, Marokko, herziening der grondwet, enz., enz. Blum’s opvattingen behaalden dan ook de overhand, doch wanneer men over weegt, dat 1766 stemmen zich tegen en 1331 zich voor deelneming van de regeering'uit sproken, ligt de conclusie voor de hand, dat de minderheid zeer aanzienlijk is. 'Zoo luiden althans de eerste berichten over het gehouden congres. iLatere telegrammen zeggen dat het con gres met bovenvermelde stemmencijfers en 16 onthoudingen zich heeft uitgesproken voor deelneming aan ’n regeering. De voor waarde is hieraan echter verbonden, dat dp socialisten in een regeering de meerderheid en de keuze der portefeuilles moeten heb ben. |Het verluidt dat op het congres de com missie voor de resoluties het niet eens kon worden. Zij aanvaardde daarom een motie van Paul Faure, Compère Mored, Lebas en Vincent Auriol, waarbij de deelneming al leen werd veroorloofd op voorwaarde, dat de socialisten de meerderheid in het minis terie en de keuze der zetels zouden hebben. De tegenstanders van de deelneming als Léon iBlum en extremisten ads Bracke en Zyromski vereenigden zich er mee. Renau- del, Pressemane, Marquet en anderen, die de minderheid vormden, dienden een andere motie in. Blijkens een nader bericht werden de 1766 stemmen uitgebracht op de motie-Paul Faure en de 1831 op de motie-JPressemane, de minderheidsmotie. Welke berichtgeving nu juist is, zal wel nader bljjken. zet van het kartel en den onwil der recht- sclie oppositie om opnieuw het odium van het goedkeuren van nieuwe belastingen op eich te laden. Op zichzelf' lijkt het niet on waarschijnlijk dat hjj daarin slagen xal, te meer omdat vooral het denkbeeld van een betalings-belasting in haudelskringen niet slecht ontvangen wordt. Het is echter ón mogelijk hieromtrent gegronde voorspellin gen te doen zoolang de stemming der Ka mer niet duidelijker aaa den dag gekomen is. De stijging der iMribenl&ndsche valuta van gisteren wordt beschouwd als een ge volg van de ongeneigdheid der commissie om de ontwerpen te aanvaarden. Herriot werd, geljjk te voorzien was, zon der tegencandidaat van rechts als voorzitter van de Kamer herkoz«d, en kreeg een ova tie van zjjn medeleden van het kartel. De so cialisten verloren op het nippertje een ze tel van vice-president. Jjenige politieke con clusie lijkt hieruit „Is de diamant in veiligheid, anjn- heer Hij knikte en wees op de borstzak van zijn jas. „Hebt gij nog iets van bespeurd’ .Niets”. Na dat gezegd te hebben, vroeg hij naar mevrouw en begaf zich naar tiaar zitkamer. De bel klonk, voor hij daar een minuut was geweest, en Penelope werd naar juffrouw Rachel gezonden met de boodschap, dat mijnheer Frank lin Blake haar veraocht te spreken. Een half uur later dóór de gang ko mend1, werd ik eensklaps getroffen door eenige luide uitroepen in de zit kamer. Ik kan niet zeggen, dat ik schrikte, want ik herkende in het ge gil de geliefkoosde groote O’s van de juffrouwen Abiewhite. Ik trad echter binnen (onder voor wendsel iets omtrent het diner te vra gen), om te zien, of er soms iets ge beurd was Daar stond juffrouw Rachel aam een tafel, als iemand onder den indruk eener betoovering, met den diamant van den kolonel in de hand. Daar, aan beide zijden van haar, knielden de twee jonge dames, het juweel met de oogen verelindlende en luide lucht- Het proces Cr&ns. Voor de rechtbank te Hannover is begon nen het proces tegen Grans, den medeplich tige van Haarmann. Haarmann heeft n.l. kort vóór zjjn vonnis zjjn beschuldigingen tegen Grans herroepen. Grans waa wegens medeplichtigheid aan moord en heling tot 12 jaar tuchthuis veroordeeld. De herroe ping van Haarmann kan van grooten in vloed zjjn, omdat hjj de voornaamste ge tuige i charge was. De veemmoorden. Een stroom van getuigen. Naar aanleiding van de oproeping der' Berljjnsche politie in verband met de veem-' moorden hebben zich volgens een Wolffbe-' richt gistermorgen reeds meer dan 80 ge- - tuigen aangemeld, van wie velen reeds be-| langrijke mededeelingen zouden hebben verstrekt. Met het oog op dezen grooten toeloop is voor deze aangelegenheid by het- Bbrlljnache hoofdbureau van politie een spe ciale afdeeling opgericht. Duitsche schepen in het ijs. jNaar de reederjj Kunstmaan te Stettin meedeelt, moet het schip van de Hamburg- sche reederjj Altengamme, dat bij Kroon- stad in het jjs was vastgeraakt, op het strand gedreven zjjn en als verloren wor den beschouwd. De Bremensche stoomsche pen Thor en Faust moeten ernstig bescha digd zjjn. Een officieel bericht daaromtrent is echter nog niet ontvangen. Het s.s. Clara Kunstmann, dat in de Finsche golf in het ijs is vastgeraakt, rapporteerde vanmorgen dat het stilligt en de wind afgenomen is. In de nabjjheid van dit schip schjjnen nog 12 andere schepen vastgeraakt te zjjn. Waarschijnlijk zullen deze schepen Woens dagmorgen kunnen worden bereikt, waar toe ook twee sleepbooten van de Bugmer- reederjj te Hamburg uitgevaren zjjn. BELGIë. Verboden Vlaamse he lectuur. In de katholieke colleges te Thielt, Kort- rjjk en Brugge is, naar de correspondent der,. Nw R. Ct. te Brussel meldt, aan de leer- lingèn, vóór de Nieuwjaarsvacantie, voor lezing gedaan van een brief, uitgaande van de bisschoppelijke overheid, waarbjj het op straf van doodzonde aan deze leerlingen verboden wordt voortaan nog de Vlaamsch- nationabstische maand- of weekbladen De Wëst-Vlaming, De (Blauwvoet-Vlaanderen, De Vlaamsche Vlagge en het dagblad De Schelde lezen. ENGELAND. Chamberlain. Draadloos verluidt dat volgens een in Ra- pallo gepubliceerd bulletin de toestand van Sir Austen Chamberlain, welke aanvanke lijk eenige zorg baarde, aanmerkelijk is verbeterd, daar de koorts is verdwenen en het ziekte-próees afneemt. gevende aan haar opgewondenheid, telkens wanneer de steen zidi in een nistrw licht aan haar vertoonde. Daar, aan het andere einde der tafel, be vond zidi mijnheer Godfrey, in de handen klappend als een groot kind en zachtjes op dreumerigen toon her halend „Pradïtig. Prachtig. Daar zat mijnheer Franklin op een stoel bij de boekenkasj', aan zijn baard trekkend en met onrustige blikken naar het venster kijkend- En daar, voor het raam, zag ik het voorwerp van zijn beschouwing, mijn melvrouw, met een afschrift van des kolonels testament in de Lancf en den rug gekeerd naar het gezelschap. Zij wendde zich tot mij, toen ik om hare bevelen vroeg, en .k bemerkte de familiewolk op haar voorhoofd en het familie-hutrieur in de hoeken vah hare lippen. ,.Kom over een half uur bij mij”, sprak zij ,,Ik heb u dan iets te> zeg gen”. Met deze woorden ging zij naar buiten. Het is gomakket jk te raden, dat haar geest in tweestrijd was ge bracht door diezelfde! vraag* welke mijnheer Franklin en mij gedurende ons gesprek aan het drijfzand had be zig gehouden. Was het schenken van den Maansteen een bewijs, dat zij haar broeder onrechtvaardig en wreed had behandeld Of was het een bewijs, dat hij nog slechter was geweest dan ztj ooit verondersteld had. BXJITENLA PUI Deelneming met ruim 48 in 14 dagen. Het aantal ondersteunde werkloozen steeg in tien tjjd van 15 Dec. 1925 tot 1 Jan. 1926 van 1.060.397 tot 1.485.931. Berooving van postbeambten. Een senaat ioneele achtervolging, met een bloedig einde. Te Nordhausen in Westfalen hebben gis termorgen drie mannen twee postbeambten overvallen, juist op het oogenblik, dat deze met een mand met 12000 Mark 't gebouw v. d. rijksbank wilden binnengaan. De mannen gingen er met hun rjjken buit van door. Toen ze echter zagen, dat ze achtervolgd werden, wierpen ze de mand met geld weg en trachtten ze een goed heenkomen te zoe ken. De politie zat hen echter dicht op de hielen en na een opwindende jacht dwars door de velden slaagde zjj er in, de roovers nabij het 10 kilomeer verder gelegen Ot- tenode in te halen. Hier ontspon zich een vuurgevecht met revolvers, waarbjj een roover doodgeschoten en de tweede ernstig gewond werd. De iterde vluchtte de bos- schen in, waar men hem later met een ko gel in het hoofd vond liggen- Hjj had blijk baar een einde aan zjjn leven gemaakt. Ook de zwaargewonde roover, die maar het zie kenhuis is gebracht, zal er waarschijnlijk het leven bij inschieten. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ5125, par wrak 17 omt, mat Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar do bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abanaementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, hjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend vaa 96 uur. Administratie Tal. Int. 82; Redactie, Tel. 83. leder hart, dat zich toewijdt aan een edel werk, veredelt daardoor zich zelf. irenslust. De pijnen en, de eetlust terug; estel is versterkt, het ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en ogucreksn (beboorerato tot dea beaorgkringj 1—5 regels 1JW, elke regel meer f026. Vaa buiten Gouda ea dan bMOigkring: 1—5 regels ƒ1 55, elke regel meer /0J0. Adrertentifa la hot Zatardagnummer 20 bjjalag op den pitje. Liefdadigheids-advertontiën do helft van den prtjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2 06, elk» «gei moer ƒ.1.50. 0» de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiln en ingezonden mododoolingea HJ contract tot «oor gOKedueeer- dén prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advortentiën kunnen worden ingezonden door tuasehenkomst van soliodo Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onae Agmten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingokouen, teneinde van opname verzekerd te itfa. istenden, hypochondrie, gratis brochure va» la, FrszdDsnstTaat -n 1ÏM 1« gaande, zag ik terstoet «i I GOVDW rilKAH. j 23, - Mijnheer Franklin at in der haast een stukje en reed toen naar Frizing hall, om ziijn nichten af te halen, xoo- als hij tot mevrouw zeide, om ien I Maansteen te halen, zooals hij en ik I wisten. Daar dit een der Ihooge fees- I telijke gelegenheden waarnn ik j mijn Diaals in de I fel, vond ik genoeg te doen kI Jll/l .1 n n lrl m, Na voor den wijn gezorgd derde ik mij om1 een weinig rust te nemen voor het gezelschap kwam Een trekje aan mijn pijp en een kijkje in een zeker boek, bracht mij geheel op mijn verhaal. Ik .werdi uit ’n liohte sluimering gewekt door hoefgetrappel buiten, en naar de u een kleinen rui terstoet, bestaande uit mijnheer Frank lin, zijn twee nictyen «n rijn neef

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1