iladen OOM NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 65"Jaargang Donderdag 14 Januari 1926 No. 16050 QERS Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. NT *10CCA DE MAANSTEEN AN LN’S abrieken HSTE swaarde. t BERGAMBACHT, NIEUWERKERK, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, ^TOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, era. 8867 60 nai*k. ’stel een r® delijdenden blik, rozen - (Wordt varvolfd). 30 34 Hij, die ophoudt ’n eerlijk man te zijn, is veel gevaarlijker dan hij, die het nooit geweest is. spoedig de meerderheid van het Duitsch* volk zou beheerschen.” iVoorloopig zijn Hugenberg’s plannen wel- is-waar nog droomen, maar droomen kunnen worden verwerkelijkt. ging i de iJAMSTERDAM 9 RIC-TPAC MET IE-VULLING met Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLIN'S. ERVEER lokt 176S - Verschillende bladen bevatten gisteravond al weer heele ministerlijsten. Zooals reeds werd gezegd, is over de personenquaestie echter in het geheel nog niet gesproken Juist is alleen, dat het Centrum, indien deze par tij besluit aan de nieuwe coalitie deel te ne men, gaarne zou zien dat dr. Marx minister van justitie en van de bezette gebieden zou worden. De positie van den minister van landbouw graaf Kanitz is geschokt en het *9 niet waarschijnlijk, dat hij in de nieuwe re- geering zal terugkeeren. De rijksweerminis- ter dr. Gassier moet opnieuw aan dr. Luther verklaard hebben, dat hij niet meer voor een portefeuille in aanmerking wenscht te ko men. Men neemt echter aan, dat dr. Luthe» hem ook ditmaal wel weer zal weten te be wegen opnieuw de leiding van het rjjks- weerministerie op zich te nemen. tidfel DDJD. kriekte genezen, di* U ot een last maakt Die e jeuk en dat branden* iaat verdwijnen. Vele ten einde raad Waren, i.D.D. reeds genezen, lit er baat bfl vinden, k tJJO (proefltecoa taaajrynkil^i p.DJ> (iOUDSCIIE COURANT. In het Belgische kabinet zijn verschillende moeilijkheden gerezen naar aanleiding van het ontwerp van generaal Kestens, den mi nister van landsverdediging, inzake de ver korting van den diensttijd. In den ministerraad van Maandag gaf de minister te kennen, dat hij per slot van re kening er in kon toestemmen dat de dienst tijd op tien maanden voor de infanterie zou worden gebracht, terwijl de socialistische en Christen-Democratische partijen een dienst tijd van zes maanden eischten. Hij kon ech ter niet goedkeuren dat de nieuwe regeling reeds op de lichting van 1925, die thans on der de wapenen is, toegepast zou worden. De andere ministers, ook de socialisten, stemden er in toe, dat een proef met den diensttijd op tien maanden zou worden ge nomen, doch zjj waren van oordeel dat de lichting van 1925 reeds onder de nieuwe re geling zou moeten vallen Er kon toen geen eensgezindheid worden bereikt. Gistermiddag is de ministerraad ander maal bijeengekomen ter behandeling dezer quaestie. Generaal Kestens, die Dinsdag Peeds een langdurig onderhoud met den ko- ning had, woonde de vergadering' niet bij. In- tusschen was bekend geworden, dat hij geen verdere concessies kon doen. Na langdurige beraadslaging heeft de ministerraad beslo ten tegen het advies van den minister van landsverdediging in vast te houden aan het standpunt dat óók de lichting van 1925 van het nieuwe regiem zou profiteeren Men verwacht thans dat minister KestenB ontslag zal nemen. Als zijn opvolger wor^t generaal Hellebaut genoemd, die op hetzelf de standpunt als de regeeringsmeerderheid heet te staan. FROU-FROU tl C-TRAC ogsfe voldoening i presenteert* idensmaatfvön iffigeih het mo- _r doel» de, had hij groot gelijk. En het eind er van ia. valer, wat ik u al lang voorspeld/ heb”, riep Penelooe utt, mij Oa politieke crisis in Berlijn. Verkorting van den militaiien dienstplicht in België. Rijkskanselier Dr. Luther die gisteren van den Rijkspresident Hindenburg op dracht heeft gekregen een kabinet te vor men, heeft gisteravond de leiders van de Duitsche Volkspartij, het Centrum, de de mocraten, de Beiersche volkspartij en de economische partij ontvangen. In deze con-> ferentie werden echter alleen priAcipieele quaesties, geen personenquaesties bespro ken. lOnmiddellijk daarop kwamen de verschil lende fracties bijeen. De democraten zjjn van oordeel, dat een regeering van het mid den dient te worden ondersteund1, mita haar program voor hen acceptabel is. Hoofdvoor waarde is, dat de nieuwe regeering het in’- tiatief neemt inzake de regeling van de schadeloosstelling aan de vroegere vorsten. In deze aangelegenheid is overigens reeds overeenstemming bereikt tusschen het Cen trum, de Duitsche Volkspartij en de demo craten zich hierbij zullen aansluiten. Voorts eischen de democraten een wijziging van de economische en financieele politiek in den geest als indertijd door dr. Koch aan gegeven. De fractie van het Centrum heeft beslo- ten haar beslissing afhankelijk te maken van het resultaat der onderhandelingen, die Fehrenbach heden met dr. Luther zal voe ren nopens het regeeringsprogram van het nieuwe kabinet. Welke houding de Duitsch-nationalen en de socdaal-democraten tegenover een kabinet van het midden zullen aan nemen, staat op het ©ogenblik nog niet vaat. De Duitsch-na tionalen zullen een kabinet-Luther waar schijnlijk tolereeren, tenzij bet al te zeer naar links is georiënteerd. Pe kans hiervoor schijnt echter niet heel groot te zijn en men neemt eerder aan dat de afwijzende houding der soc. democraten f geleidelijkweg zal uitloopen op een opschui- r ving naar rechts, en de consequentie hier- f van is zoo meent men dat vandaag of mor gen de Duitsch-nationalen weer de regeering zullen worden binnengeloodst. In elk geval juicht men thans in het recht- j sc he kamp ,waar men ®ijn ijveren verdubbelt om Duitsch-nationalen en Duitsche Volks- I partij nader tot elkaar te brengen. In dit E verband dient met een enkel woord te wor den gerept van de actie, welke uitgaat van dr. Hugenberg, Duitsch-nationaal rijksdag- lid en leider van een pensconcern, dat de Duitsch-nationale beginselen propageert. Zijn streven komt hierop neer, dat hij een fusie tot stand wenscht te zien gebracht tus schen. Duitsch-nationalen en D. V. P., twee I partijen, die, naar hij in zijn betoog laat uit komen, zooveel verwantschap vertoonen, dat feitelijk niets zich verzet tegen een samen werking. Op deze wijze zou een partij tot stand komen ,die volgens Hugenberg eigen- E lijk geen partij meer zou zijn, maar „de E draagster eener wereldbeschouwing, die 24) - i>e eenige, die zijn bedaardheid be hield', was mijnheer Godfrey. Hij leg de elk zijner zuster een arm om haar middel, en met een minachtend me- delijdenden blik, nu op den diamant, dan op mij gericht, ziedde hij Niets dan kool, mijn beste vriend”. ik geen woord over ae goooheiaais sprak, aangezien er mets was voorge vallen, hetwelk mij reden zou geven om mevrouw ongerust le maken, lout ik heen kon gaan, kwamt het mij voor dat zij de oogmerken van den kolonel op het ongunstigst uitlegde en b'ij zou wezen haar dochter te kunnen overhalen om den diainant nie te hou den. Op weg naar mijn.' eigen gebied, ont moette ik mijnheer Franklin. Hij wil de weten, of ik zijn nicht Rachel ge zien had. Ik zeide hem van neen. Kon ik hem niet zeggen, waar zijn neef Godfrey was Evenmin doch k ver moedde, dat de een niet ver van ue andere te vinden zou zijn. Mijnheel* Franklin scheen op hetzelfde denk beeld1 te komen. Hij trok hard aan zijn baard en ging naar de boekerijj waarvan hij de deur achter zich toe sloeg met een heftigheid, die mij bij na verschr kte. Ik werd niet meer on derbroken in mijn toebereidselen voor het diner, tot het tijd voor mij werd, mij wat op te knappen teneinde hel gezelschap te ontvangen. Juist had il« mijn wit vest aangetrokken, toen Pe nelope binnenkwam, ©ogenschijnlijk met de bedoeling, de weinige haren j die mij nog overbleven, glad te bor stelen en den knoop in mijn halsdas te leggen. Mijn dochter was erg opge ruimd en ik zag, dal zij mij iets td HOOFDSTUK X. De een na den ander volgde de ovenge genodigden, tot het gesel schap voitahig was. De familie mee gerekend, waren er in het geheel 24. behoef u niet lastig te vaten met op te noemen. Gij zult hen voor man, die in zijn gezelschap was en even eens van medeplichtigheid aan de veem moorden wordt gewacht, in hechtenis ge nomen. Voss had papieren in zjjn bezit op naam van een ander gestald. RUSLAND. Hevige koude in Rusland en de Randstaten. H«t*Duitsche slagschip Essen, metende 13.000 ton, is heden te Reval aangekomen en in de richting van Petersburg vertrok ken om te trachten de in de Finsche Golf vastgevroren Duitsche vrachtschepen te redden, waarvan het totaal aantal 28 be draagt. De Russische.ijsbreker Lenin slaag de er in 3 der vaartuigen uit een weinig gevaarlijke positie te redden. Gisteren ge lukte het de Lenin, na vele uren vruchte- looze pogingen te hebben aangewend, het stoomschip Alterdanun vrfj te maken, dat geheel was samengeperst door het ijs. De bemanning is gered. /Gedurende de laatste 24 uur is de toe stand ernstiger geworden en een 8-tal sche pen loopt zelfs gevaar meengedrukt te worden. De ijsbreker Purga heeft door den druk der ijsmassa’s ernstige averij opge- loopen. Estlandsehe en Fintehe vliegtuigen vliegen sedert gisteren .boven de Golf, doch de hevige mist belet het omlaagwerpen van paketten levensmiddelen naar de schepen, welke nog slechts over geringe rantsoenen beschikken. Gerapporteerd wordt thans door een 3-ta| Sovjet-vliegtuigen, dat het 'hun gelukt is levensmiddelen op de sche pen te werpen. De Zweedsche mailboot Posseidon heeft op haar terugweg uit Reval gerapporteerd dat 4a haven van Helsingfors niet meer te bereiken is, terwjjd de Golf langzamerhand geheel dicht vriest; de koude bedraagt 25 graden onder nul Reaumur. In de straten van Riga en Reval heeft men groote vuren aangelegd om het ver keer dragelijker te maken en padvinders patrouilleeren door de straten. iUit verschillende districten komen be richten dat hier en daar benden wolven ge signaleerd zijn. De Letlandsche politie rap porteert, dat een 13-jarig meisje op weg naar school, door wolven is vefscheurd. Een schooljongen, die door wolven om singeld was, kon slechts met gioote moeite gered worden. HONGARIJE. Het valschenuintersechandaal. Prof. Cuza gearresteerd. De* correspondent van het ,,8 Uhr Abendblatl” te Boedapest maakt mel- ‘‘ding van een gerucht, volgens hetwelk óo de Roemeenscihe kroonprins Ca rol, die kort geleden afstand van rijn rechten o/p den troon' heeft gedaan, zijdelings bij het Hongaarsche bank* biïlje'tensdiandiaaJ zout zijn betrokken. Dit gerucht das£ t rijn ontstaan aan hel feit, dat prof. Cuza van de un versiteit te Jaissy, de leider der Roe- meensche fascisten, gisteravond1 in den Zijn doel was, veronderstel ik, mij te onderriohten. In werkelijkheid ech ter herinnerde hij mij aan het diner. Ik haastte mij, zoo snel mijn oude beener het toelieten, naar het heirle- ger van onderhebbenden, die mij be neden warihtten. Een half uur later meldde ik mij bij mevrouw aan. Wat er tusschen wijn meesteres en mij bij deze gele genheid voordel, was' een herhaling van hetgeen er op het strand door mijnheer Franklin en mij verhandeld was, tnet dit ondersche’d editer, dat Ik ze de tweede maal niet weer ontmoeten, m mijn gedeelte van het verhaal ten minste, met uitzondering van twee. Deze twee zaten aan weerszijdeoi van juffrouw Rachel, die, als koningin van het feest, natuurlijk het middelpunt was van allen aandacht. En dit te meer, daar zij tot innerlijk leedwezen van mevrouw, het kostbare verjarings- gecchenk, den Maansteen, droeg, die alles, wat er aan opschik aanwezig was, in de schaduw stelde. De steen was niet gezet, toen zij hem ontving, doch dat universeel genie, mijnbeer Franirlin, was e/r in geslaagd, hem met rijn kunstige vingers en een eind je zilverdraad als een broche op haar wit kleedje te bevestigen. Iedereen bewonderde de buitenge wone grootte en schoonhead van den dianant. Doch de eenigen, die iets zeiden, dat de moeite ^aard was, met betrekking tot het edelgesteente, wa ren de beide gasten boven vermeid die links en rechts van juffrouw Ra chel zaten. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda M omKCrekaa (behooroado tot dm bosorgkri^: 1-6 r«<ria flAQ, elke mg*! mwr 02JL Van buiten Gouda dm bmoi^riag; 1—6 regote ƒ1 56, elke rofW mmr ƒ0.80. Advaitmtiüa ia hot Zataidagnummw 26 htfalag op dm priio. Liefdodigheido-adTortontita de helft van dm prtf». INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 regels ƒ2.06, elke regel maar ƒ.0.66. Op da voorpagina 50 booger. Gawone advortentifai m ingasondm modedaalingm btf contract tot tear gamduaaer- dm prijs. Groote lettere m randm worden barekmd naar plaaterulano. Advartmtün kunnen worden ingasondm door tuaechmkomst vaa soliada Boekhan delaren, Advertentiebureaux m onsa Agmtm m moeten daaga vóór de plaatsing aan bat Bureau zfjn ingekmaan, teneinde van opnaam vamakerd te s|ja. sneltrein BoeKwr^t-Tzemowltz is ge- arreeteerd. Ofschoon de Roemeenscto autoriteiten zich in stilzwijgen hulen, is toch reeds uitgdekt, dat deze ar restatie verband houdt met de Boeqa penter schaiiuteelalfaiie jflrof. Cufca heeft in November j.l. deel genomen aan het congres van de Hongaarsche ,,Ras4enschütrier’’ en gedurende zijn verblijf ta Boedapest zou men zijn overeengekomen Zevenburgen va» Roe menië los te scheuren, er een onaf- hankelijken staat van te maken en kroonprins Caroi lot koning uit te roe pen. Aan dh'pian van d» Roomeen- sche fascisten zegden de Hongaarsehe rechtsradica en hun ondersteuning toe. Nfiar verluidt ging ook kroonprins Ca rol er mede acooord. In dit verband herinnert men er aan, dat de drie te 's-Grrivenhage gearresteerde Hongaar sche officieren Roemteepsohe passen bij zich hadden en dat de afstand van kroonprins Carol onnriddellijk na de onthulling van het bankbiljet tenschan daal plaats had. Wij geven al deze gerudhte(n en comhinalties natuurlijk slechts onder het grootste voorbehoud weer. Prins Windisdh-Grtitz is opnieuw aan een scherp verhoor onderworpen, dat in hoofdtaaak betrekking had op twee tot dusver nog niet genoemde mede- pl chtigen. Na afloop van dit verhoor gaf het O. M. de politie nieuwe aan wijzingen en bet is dus niet onwaar schijnlijk, dat ar weer nieuwe arres- tati» o»p til zijn. Op aandiringen van rijn verdediger is prins Windiscfr- Grfltz gisteren door drie doct oren on derzocht, die verklaarden, dat hij naar een ziekenhuis moet warden werge- bradht, dit is na een onderzoek door de geneesheeren ook geschiedt Waarschijnlijk zal de bankbiljetten affaire binnen circa zes weken voor de rechtbank komen. Tegen den bis- whop-prelaait Zadrawetsü is een in structie geopend' en wel wegens be gunstiging van het misdrijf. Nog wortt gemold dat de broeder van kolonel Janvovitsj, den in den Haag gearresteerden kolonel, in hech tenis genomen is. ENGELAND. EngelBcbe schepen vergaan. Elf zeelieden venniet. In het stormachtige weer is het vis- schersvaartuig Cormorant” uit Fleet wood op de Fotsachtige kust van het eiland Islay (West-Schotland) te plei ter geloopen. Vijf leden der beman ning bereikten de kust, doch van de zes overigen, die het schip in een red dingboot vesjieten, is niets mieer ver nomen. Vijf man van het s.s. „Hartfeil” uil Glasgow worden vermdst Na*r wordt vertellen had. Zij gaf mij een kus op het kale gedeelte van mijn hoofd1 en fiusterde. „Ik weet wat nieuws, vader. Juf frouw Rachel heeft hem afgewezen. „Wie is hem vroeg ik. „De liefdadigheidsman, vader”, ant woordde Penelope. „Een leelijke slu- werd'. Ik heb een hekel aan hem, omdat hij probeert mijnheer Franklin van de baan te schuiven.” Indien ik adem genoeg had-gehad, zou ik zijn opgekomen tegen deze on- eerb’edige manier van spreken over een persoon, die zoo hoog stond in de pbilanthropische kringen. Maar mijn dochter was juist bezig met mijn dag en de sterkte har er ontroering open baarde zich in haar v'ngeren. Nooit in mijn leven heb ik nader op het punt gestaan van te stikken. „Hij is met haar naar den tuin gegaan”, hernam Penelope. ..En ik heb gewacht achter het hulstbosch- je, om te zien, hoe rij terugkwamen Eerst liepen ri' arm in arm, beiden lachende. Toen zij zich wederom ver toonden, wandelden zij een eindje van elkander af en keken elk een ande ren kant op, ap een wijze, waarin men zich ónmogelijk kon vergissen. Ik ben nooit in mijn leven blijder ge. weest. vader Er is ten minste één vrouw in de wereld, die weerstand kan Sleden aan mijnheer Ablewhite. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2^5, per week 17 eeat, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abrnmementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT >1, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux rijn dagelijks geopend vaa 9—6 uur. Administratie TeL Int 82; Redactie, Tel. 88. DUITSCHi,AND. De vergoeding aan de Duitsche. vorsten. Het huis Mecklenburg St relit z. iDe juridische commissie uit den Rijles dag, die zich bezighoudt met de quaestie der schadevergoeding aan da vroegere vor sten, 'heeft o.m. onder het oog moeten zien in hoeverre de aanspraken van Mecklen- buiig—Stretitz juist waren- Zy had zich daarbij over een netelige quaestie een oor deel te vormen, in verbond met het parti culiere leven van den m 1918 overleden groot-hertog. De afgevaardigde Rosenfeld stelde n.l. deze vragen: Is het waar, dat de boude vriendinnen van den overleden groothertog bij de groother- togeiijke familie vorderingen hebben inge- diend, die de familie op den staat wil ver halen? Is het waar dat de eene vriendin, Condesa de Matzenau, een eenvoudig Duitsch meisje is, dat van de negernepubliek Liberia een Spaanschep titel heeft gekre gen? Is het verder waair, dat het andere meisje vijf millioen gqpdmarken verlangt voor de teruggave van voor den hertog com- promiteerende brieven! Gaat het hier niet om chantage? De vertegenwoordiger van Mecklenburg- Strelitz zesde dat de gischen dezer beide dames de regeering officieel niet bekend waren. Wel had de hsrtogelijke regeering nieuwe eischen ingestejd, die wei met de vorderingen defer dames in Verband zullen staan. De MecklenbuFfdehe regeering was pijnlijk door deze nieuwe eischen getroffen. Door den dood vaagden groothertog in 1918 was de quaestie aer troonopvolging nog niet opgehelderd. De naaste agnaat was de 'Russische hertog Karel Michael, die in 1914 als Rus genaturaliseerd was en als Russisch generaal in den oorlog tegen Duitschland had gestreden. In 1921 had deze hertog tegen een vergoeding van vijf mil lioen baar geld van alle rechten afstand gedaan. In 1920 nu werd door de erfgenamen van den gToothertog de vroeger door hem ge sloten overeenkomst betwist. De regeering kwam de familie zeer tegemoet. In het ge heel heeft de groothertogelijke familie ont vangen in effecten 30 millioen en 10.000 morgen vruchtbaar land ter waarde van ongeveer vier millioen goud M. Bovendien is de familie in het bezit van de kostbaar ste kasteelen en het mooiste zilver geble ven. Thans verlangt zij nog 5.2 millioen en tie vroegere kroonprinses van Montenegro, een geboren hertogin van Mecklenburg, eischt nog één millioen, terwijl zij er'al acht heeft ontvangen. De veemmoorden. Twee arrestaties. Een der door de Berlijnsche politie ge zochte veenunoordenaars, de ex-onderoffi- cier Voss, is te Hamburg gearresteerd. Ge lijkt ijdig met Voss werd nog een tweede en ais ik een dame was, zou ik de tweede zijn." „Juiat tegenover he< hulstbosohje”, zoo begon Penedope weder, „bleef mijnheer Godfrey staan. „Gijl hebt dus liever”, zeide hij, „dat ik hier blijf, alsof er niets gabeurd ware?” Juf frouw Rachel wendde zich met drift om „Gij hebt de uitnoodiging mijner moeder aangenomen en gij rijt hier om haar gasten te ontmoete». Als gij geen schandaal wilt veroorzaken, moet gij natuurlijk blijven.” Zij deel een paar schreden en scheen eenigszins Ve bedaren. „Latefc wij vergeten, wat er gebeurd is, Godr frey zeide rij, „en goede vrienden zijn als voorbeen. Zij gaf hem de hand en verliet hem. Hij stond daar nog eenige oogenblikken alleen, met geb|pgen hoofd, terwijl hij met rijn eene hiel een gat wroette in het kie zelpad. Ik heb nooit iemand "gezien, die zoo terneergeslagen was „Be roerd1”, mompelde hij tusschen zijn tandt», toen hij opkeek en op huis aan wandelde'. „Zoo lee’ijk gelijk”. Als dat op hem zelven rte LaA Li: valer, wat ik u al lang riewn pMlAlrv-m iil* mi< een laateten veeg met den borstel ge vende, „dat mijnheer Franklin de man is.” BVn’ENLANDSCH NIEUWS.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1