bladen 1 NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEW^TER, REEUWIIK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Vrijdag IS Januari 1826 68*Jaargang Mo. 16051 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen andstof. loglng' an de-jjEÏSi INT FEUILLETON. DE MAANSTEEN Hiddd D JU). rzleken B plaataruimve. f 21.-. I De besprekingen tusschen Engeland en was (Wordt vervolgd). Italië inzake de regeling der schulden zijl' te Londen begonnen. (lOUIMHL COURANT. Groote zielen hebben een wil, kleine zieltjes hebben wel eens vlagen van wil. Spapnend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. u helpt. By gebrek ermoeidheid. it de plantenwereld Zy vermeerdert de en geeft aan uw 11- volmaakte gezond en der leiders van de irecteur van politie, jenia te zetten naast ti Grütz. Behalve deze nen gearresteerd, o.w. De kabinetscrisis in Duitsohland. De belastingvoorstellen van Minister Doiimer. De valsche munterrat faire. De oiiderhandelóngen van dr. Luther met de vertegenwoordigers van de z.g. midden partijen hebben nog niet tot resultaat ge leid. De Economische Partij heeft definitief geweigerd deel van de nieuwe regeering uit te maken. Zij zal tegenover het kabinet- Luther een volkomen onafhankelijke hou ding aannemen. De nieuwe coalitie zal dus bestaan uit centrum, democraten, Duitsche Volkspartij en Beiersche Volkspartij. Dr. Luthèr heeft er op aangedrongen, dat de leidenden man nen in deze fracties zitting in het kabinet zuilen nemen, maar tot dusver is men het over de verdeeling der portefeuilles nog niet eens geworden. 'Bijzondere moeilijkheden veroorzaakt het rijksweerministerie. Zooals we gisteden reeds hebben gemeld, wenscht dr. Gessler niet meer in aanmerking te komen, maar dr. Luther zet zijn pogingen voort om hem tot andere gedachten te brengen. Zoolang nog niet vaststaat, of Gesaler al dan niet zal aanblijven, kunnen ook de overige por tefeuilles nog niet worden verdeeld. Algemeen heerscht de opvatting, dat dr. Luther er in zal slagen een kabinet bijeen te brengen, waarin leden der drie burgerlij ke middenpartijen zijn vertegenwoordigd en algerrtèen neemt men aan, dat hij zijn op dracht nog deze week tot een goed einde zal brengen, zoodat het kabinet-Luther de vol gende week aan den Rijksdag kan worden Vootgestéld. Over den aard van het te vormen mi nisterie kan nog niet met zekerheid een oordeel worden gevéld, maar het is waar schijnlijk, dat in buitenlandech-politiek op zicht de nieuwe regeering dezelfde richtlij nen zal volgen als het vorige kabinet. Dit beteekent dus, dat de .politiek, 'belichaamd in het pact van Locarno, zal worden voort- - gezet. Dit komt trouwens ook uit in de voor genomen handhaving van Stresemann als minister van buitenlandsche zaken. Aange nomen mag eveneens worden, dat, nu de Duitsch-nationalen niet deel uit zullen ma ken van het ministerie, op binnenlandsch- politiek terrein een democratischer briesje zal waaien en bijgevolg op fiscaal en soci aal gebied een meer democratische stroo- ming aanwijsbaar zal zjjn. De levensvatbaarheid van het ministerie zal echter vermoedelijk niet bijster groot zijn: er zijn toch twee groote-partijen, die de regeering elk oogenblik, wanneer zij de zen onwelgevallig is, van het leven kunnen berooven: immers, terwijl reeds vaststaat, dat de communisten steeds in de contramine zullen zijn, kunnen hetzij sociaal-democra- ten, hetzij Duitsch-nationalen Luther en den zijnen een lasso om den hals werpen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2^5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Tel. Int. 82; Redactie, Tel. 83. .1, t gansche gestel lü- Je kleur; een onzui- en het bloed niet minste „over de woestijn", pry® te geven, waarop eerstgenoemde met een handjevol gehuurde kanwelen en geleende mameluk- k»n naar Riadh reed, dat hij in 1901 innam en Waar hij werd ingehaald al» die bevrij der van zijn erfelijke aanhangers van het juk van den emir te Hajil. In 1908 was Ab- doel Aziz sterk genoeg om in een openlij ken strijd de Sjammare te verslaan en den emir, eveneens Abdoel Aziz genaamd, den opvolger van Mohamed Ibn Rasjid te doo- den. In 1910 annexeerde Ibn Saoed Katif en dr**f in 1914 de Turken uit El Hasa, aan d&j Wrzische Golf, waardoor hy de grens van gebied deed samenloopen met «Me van «i)n ouden vrienden van Koweit. Gedurende den oorlog was Abdoel Aziz anti-Turksch en leverde in 1915 een onbe slist gebleven slag met de S jammers te Jar- rab. Daar de Hasjamieten van Mekka, die bondgenooten van de Sjammers waren, bondgenooten van de Britten werden en ge lijk hijzelf van dezen een subsidie kregen, bleef hij tot na den wapenstilstand rustig. Zijn verbolgenheid over de pretenties van koning Hoessein, die een titel had aangeno men, welke zijn souvereiniteit stilzwijgend over alle Arabieren scheen uit te strékken en weigerde te onderhandelen over het 'b®- zit van een betwiste case, leidde Abdoel er toe, tegen den Hedzjas op te trekken. Hy zwichtte echter voor vertoogen van de Brit ten en zag van zijn aanval tegen den Hedz jas af, doch richtte ztfn troepenmachten te gen de Sfcmmars en doodde in Augustus 1921 hun emir, Talal Ibn Rasjid, nam zijn zoon Riadh gevangen en annexeerde het boete emiraat van Hadjid. In Juli 1982 ver overde hij op den groot-Sjeik Noerf-el- Sjalan den Jaoef en deed de volgende maand een inval in de gebieden van den Hasjamietischen emir Abdoellah van Trana- jordanië, waarbij hij met «ie Britten in bot sing kwam en terug trok. In 1924 vielen de Wahabieten den Hedzjas binnen met het bekende gevolg. Ibn Saoed is thans gebieder in Centraal Arabië van de Perzische Golf tot de Roode Zee. 25) - De gast aan haar linkerhand mijnheer Candy onze dokter te Fri- zinghall. Hij was een aardige, gezel lige kleihe man, die echter, dat moet ik bekennen, één gebrek had, dat n l. van steeds, te pas of te onpas, een aardigheid te willen plaatsen en op het eerste gezicht dadelijk een ge sprek aan te knoopen met vreemden, zonder vooraf poolshoogte te nemen. In gezelschappen schoot hij onophou delijk bokken en joeg de menschen, zonder d<at hij het wilde, tegen elkan der in het Harnas. Als geneeskundige was hij de voorzichtigheid zelve. Hij voelde, zooals zijn vijanden zeiden, zijn weg als door een soort van in stinct, eji de uitkomst bewees diK- wijls, dat hij gelijk had, waar kundi ger lieden faalden. Wat mj tol juf frouw Rkchel oker den diamant reide. nam als gewoonlijk den vorm aan van een grap. Hij verzocht haar op ern- hazy, die reeds is gearresteerd,, vi chef der kabinetskanselarjj Bartha de afgevaardigden Gön De gezant zou den m de bewijzen hebben oi schuld der genoemdeZi iReeds meende i tersaffaire die dej wereld op Hon uit het stadiui miere politiejn dat van het ju is een moeten winstbejag, eigenaardige Graaf Bethl correspondent van de „Manch. Guard.’ ZUID-AFRIKA. "Het monument op Elandslaagte. Op 19 December werd te Elandslaagte het monument ter herinnering aan de op 21 October 1899 gevallen Nederlanders ont huld. In Juli 1924 werd daartoe het plan op gevat door de heeren B. J. Beunk,F. N. Hahn, S. Plokhooy en A. J. v. d. Walle, oud-strtfders van het corps Nederlanders by Elandslaagte. De oud-kapitein van het corps B. G. Ver- selewel de Watt Hamer trad ook tot het co mité toe. De ontwerper van het monument is Gerard Moerdijk. Bij de onthulling waren tegenwoordig de heer Jansen, voorzitter van den Volksraad, dr. Lorentz, consul-generaal der Nederlan den, de 80-jarige commandant Jan Lom bard, die over de Hollanders het bevel had gevoerd. J. Lombard en de heer Jansen her- dzlekte genezen, die U tot een last maakt Die te jeuk en dat branded* gaat verdwijnen. Vele ten einde raad Ware». ).O.D. reed* genezen, uit er baai bQ vinden. 1 1290 (proeffUa» ataatapeMge OJXD* lOlTENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De zaak HoIzmann'Barteis. Holzmann spoorloos verdwenen. Gisteren zou voor do arrondissanonts- rechtbank te Berlijn het proeft» beginnen tegen den Russischen koopman Holzmann en tegen den vroegeren chef van de vreem- delingen-politie te Berlijn Barbels. Naar men «ich herinnert te indertijd door de ar restatie dezer bedden het bankschandaal- Kutisker aan het Jicht gekomen. Holzmann is eenige maanden geleden op vrije voeten gesteld, daar zijn gezondheid in het Huis van Bewaring «eer ernstig had geleden en hij heeft zich sedert dien tijd in een sana torium te Dresden opgehoudan. Hij is edi tor niet ter terechtzitting verschenen. Zijn verdediger deelde aan de rechtbank mede, dat Holzmann hem ten stelligste had toege- zegd aanwezig te zulle^xjjn. De bladen deelen tharSi mede, dat hij zich sedert eenigen tijd ook niet meer in het sanatorium bevindt. Hij is heden vandaar vertrokken met «te mededeeUng, dat hij naar Berlijn terugging. Hier ter stede is hij echter niet aangekomen en men neemt aan, dat hij naar het buitenland is 'gevlucht. De in gevroren Duitsche schepen. De toestand aan boord van de 20 inge vroren Duitsche schepen in de Finsche Golf is volgens een telegram uit Helsingfors, in de laatste 24 uur kritiek geworden. Men heeft leden van de bemanning gezien, die op enkele eilandjes in de nabijheid aan het schieten waren op vogels omdat de levens middelen opdaken. Eenige Finsche vliegtuigen hebben bus- sen beschuit en gecondenseerde melk op het ijs naast de schepen laten vallen. ARABlë. Ibn Saoed. Zijn levensgeschiedenis. Ibn Saoed, eigenlijk Abdoel Azir Ibn Ab- doer Rahman Ibn Feisal es Saoed, de sul tan van Nejd, het hoofd der oorlogzuchtige Wahabieten, heeft sedert de laatste jaren door zijn vermetel optreden tegen den Hedizjas, dat, zooals men weet, is bekroond met zijn uitroeping tot koning van dit ge bied, sterk de aandacht op zich gevestigd. Deze Ibn Saoed heeft een merkwaardige loopbaan achter zich. Ongeveer een kwart eeuw terug, toen hij 35 jaar oud was, waren hij en zijn vader, Abdoer Rahman, arme en berooide ballingen, die leefden van de mid- dadigheid van Moebarak, den sjeik van Ko- weit, bü wien zij bescherming hadden ge vonden tegen de woede van Mohamed Ibn Rasjid, den emir van de Sjammarste Hajil, die Centraal-Arabië veroverde en pogingen in het werk stelde om de mannelijke nako melingen van ’t Huis van Ibn Saoed udt roeien. In 1900 overreedde de jonge Abdoel Aziz zyn vader om «ün aanspraken op den koningstroon, zoo niet „over het water”, ten ken trachten te genezen, gewoonlijk in het donker rondtasten. Mijnheer Candy bleef het antwoord' niet schul dig, doch beweerde, dat mijnheer Franklin zelf in het donker rondtaste, om den slaap te vinden namelijk maar diat zulks hem niet zou geluk ken zonder geneesmiddelen. Zoo ging het voort, tot metvroiuw tusschen bei de kwahi en verzocht om' over ets an ders te spreken. Daarmee was de laatste flikkering van leven bij het gezelschap uitgedoold. Hier en daar begon de een of ander nog wel een nieuw onderwerp, doch het ging niel van harte de duivel of de diamant scheen een wolk over alles te hebben geworpen en het was blijkbaar een verlicht ng. toen mevrouw opstond en zoo aan de andere dames het toeken gaf, de heeren bij hun wijn alleen te laten. Ik had juist de karaften in een rij voor den ouden heer AMewhite ge plaatst, die de rol van meester des huizes vervulde, toen er van het ter ras een geluid' kwam, hetwelk mi j bij na mijn bedaardheid deed verliezen. Mijnheer Franklin en ik keken elkan der aanhet was het slaan eener In dische trom. Bij mijn leven, daar wa ren de goochelaars weer, juist nu de Maansteen zijn intrede had gedaan in het huis. Naar de Weensche bladen melden, heteft de juist uit Parijs teruggekeerde Fransche gezant te Boedapest Clincant den minister president graaf Bethlen medegedeeld dat de Fransche regeering het onderzoek inzake de bankbiljettenaffaire nog lang niet als geëindigd beschouwt en dat ze van de Hon- gaarsohe regeering verwacht, dat zy haar navorschingen naar de personen, die zich tot nog toe op den achtergrond hebben ge houden, energiek zal voortzetten De gezant deelde den minister-president namen mede van verdachten, die tot dusver in de officieele berichten en bü de verhoe ren nog niet zyn genoemd, alle van lieden uit de onmiddellijke omgeving van Horthy, onder meer die van diens adjudant Magas- ran den Bartha en van <rulius en Ulain. "r-president ook perhandigd van de heeren. dat de valsche mun- Landacht van de geheele je heeft gevestigd, thans van het betrekkely’k sum- érzoek overgegaan was in itieel onderzoek, daarmede nieuwe phase begonnen. Het zal blyken of het motief was zuiver dan wel politieke winste of een vermenging van beide den, verklaarde dezer dagen de t van de „Manch. Aam.™!-” te Boedapest in een rustige beschrijving van den toestand, graaf Behtlen heeft nu alle macht in handen van de regeering gecon centreerd. Hetgeen geen gemakkely’ke taak was. Een paar weken geleden stond hü vrij wel alléén. De politiemacht berustte in han den van een van de verdachte valsche mun- Zooals Werd voorzien heeft de Fransche Kamercommissie voor financiën met een groote meerderheid de belasting op de 'be talingen, welke het voornaamste artikel der regeeringsontwerpen vormt, verworpen. Deze stemming was oorzaak dat de leden der oppositie in deae commissie, het nutte loos oordeelden verder te discussieeren te gen de tyrannieke meerderheid van het kartel en heengingen. Minister Doumer, die .reeds an de Kamer- ziting had aangedrongen op de noodzake- lükheid zoo spoedig mogely'k met de open bare beraadslaging een begin te maken, kwam toen de commissie verzoeken de Ka mer het geschil te laten 'beslechten Beslo ten werd dat de Kamer morgen, Zaterdag, op het beknopte rapport der commissie met de beraadslaging beginnen zal. 'Behalve hetgeen hij tot juïirouw Ra chel over haar diiamiant zeide, geloof ik niet, dat hij zes woorden gespro ken heeft. De Maansteen wekte ©eni germate zijn belangstelling. Hij scheen er vroeger op zijn avontuurlijke toch ten reeds iets over gehoortl te heb ben Na er lang en met zulk een strak- ken blik naar te hebben gekeken, dat juffrouw Rachel er verlegen onder werd, zeide hij op zijn koelen, be daarden toon tot haar „Indien gij ooit naar Indië mocht gaan, juffrouw Verinder,’ moet gij het geschenk van uw oonn niet medena men. Aan zulk een diamant is dik wijls de een of andere godsdienstige meö..ing verbonden. Ik ken een aeke- re sitad en een zekere tempel in die stad, waar, met dat juweel bij u, uw leven geen minuut veilig zou zijn Juffrouw Rachel, die goed en wel in Engeland zat. lachte met het ge vaar. dat zij in Tndiö zou kunnen loo- pen. De twee luidruchtige dames Able- white waren nog vrooliiker. Zij lieten haar meseen en vorken rammelend vallen en riepen- tegelijk uit .,O, hoe aardig.” w Mevrouw gaf blijken van ongeduld en voerde het gesprek in een andere richting. Terwijl het diner voortgang bad kon ik niet nalaten op te mer ken, dat er een geest van gedrukt heid aan tafel heereehte. geheel onge- 'gie, neeralachtigheid, anden, hypochondrie, ratis brochure van Frankenstraat 79, 1158 18 ters; de fascisten streefden naar de omver werping van zyn regime en zjjn eigen party was doqr verdeeldheid verscheurd. Hy had feitelük geen andere hulp dan den moreelen steun van Fi ankrijk en de mogendheden. Woensdag, 6 Jan., bereikte de crisis haar hoogtepunt. Dien dag moet Bethlen tot drie keer toe zyn ontslag hebben gevraagd, het welk hem echter steed* geweigerd werd. Hü wist door te zetten, thans beijveren alle leiders van de ffactips en klieken, die de regeeringsmacht poogden te ondermynen, de zyde van graaf Bethl«n te kiezen. Hetgeen intusschen nog volstrekt niet behoeft te be- teekenen, voegt de correspondent er haastig en waarschuwend aan toe, dat Hongarije thans de richting inslaat van hetgeen het Westen onder een democratie verstaat. Maar toch is dit verloop van de" Onwettige contrarevolutionaire krachten een geweldi ge stap voorwaarts naar het politiek 'her stel van het land. Graaf Bethlen heeft derhalve tot dusver payé de sa personne. Hü heeft het geval van de valsche munterü durven aangrijpen als aanleiding om den ‘strijd tegen het Hon- gaarsche rechtsradicafeeme te beginnen, Hü heeft niet geaarzeld pei rechtsradicalen, den dir Nadoss in de gevarig< een prins van W.indisch zijn nog ruim 20 person oud-officieren en ambt< De eerste onrust onder de bevolking over het valsche muntersflÈhandaal, is thans ver dwenen. Boedapest toont weer het gewone aanschyn, behalve «lat met ket vallen van de duisternis peHtlijtii'fiiuMes te voet, te paard en per rijwiel de stad doorkruisen, teneinde eventueele verrassingen, als de be- vrü’ding van de gevangenen door de fascis ten, te voorkomen. Thans zal moeten worden afgewacht, waarheen het onderzoek door het O. M. leidt. Afgewacht door het Hongaarsche volk zelf; maar ook door de ongeduldige successiestaten, door Praag, Belgrado, Boe- charest, waar men reeds met de restauratie der revanchegeest de leiding van het ver minkte Hongarije zag nemen. De Hongaarsche regeering, wier houding tot dusver volkomen fair schünt te zün, staat op het standpunt, dat slechts geld zucht beweegreden is geweest van het com plot, dat men hier te doen heeft met een zuiver crimineele, géén politieke misdaad al de ambtenaren, die hebben meege daan, zouden daartoe slechts gebracht zyn door een welgeslaagde poging om op hun „patriottische" gevoelens te werken. In dit alles «al het justitioneel onder zoek nader 'licht moeten ontsteken. Voorloopig schy’nt graaf Bethlen i'n zy’n strüd aan de winnende hand, hetgeen Hon garije slechts ten goede kan komen. ▲DVEBTENTIEPRUS: Uit Gouda m onucrekan (iwhoox««to tot dm baaoxgkriné) 1-5 r«gah 1J0, elka mmr fDM. Van buiten Gouda «a dan bmorgkrü«: 1—5 regels fim, elke regel meer fOM. Advertentiin ia hat Zatowfsgnnmniar M btyriag op dan p^ja. Liafdadighaida-advartenti&i de helft vu dan pry*. INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1—4 regale ƒ2.06, alke mgai maar ƒ.660. Op de voorpagina 60 hoogar. Gewone advartentifa ---- den prüs. Groote letters Advartentiën kunnen worden ingesonda» door tusechenkomat van «oliede Bookhaa- delaran, Advertentieburaaux an onse Aganten an moeten daage vóór da plaatsing aan het Bureau zün ingakoman, teneinde van opname veraakerd te süa. lijk aan d« opgewektheid, wuamiede bij andere gelegenheden diergelijke feesten waren gevierd. Nu ik er aan terug denk, is het mij duidelijk, dat die verweoisohte dement de oortaftk was van alles. De gesprekken wilden ntet elk oogenblik had er oen of ander misverstand plaats en de d'okter beging flaters, als nooit te voren. Mijnheer Godfrey, in het pu bliek zoo welsprekend, was stil en in zioh zei ven gekeerd. Alleen mijnheer Franklin traehtte nog eenig leven aan te brengen Da| hij evenwel met zijn tritheemsche denkbeelden en somtijds grillige uitvallen het gezelschap aan genaam bezig hield, kan ik niet zeg gen. Achtereenvolgens kwami de Duitsche, de Fransche, de Italiaansdie en de Engelsche zijde van z;jn karakter voor den dag. In de aatste periode kreeg hij het aan den stok met onzen klei nen dokter, dfe pch er woedend over maakte, de geneeskunde door hem in een belachelijk daglicht te zien stellen De twist begon, doordat mijnheer Franklin hoe het kwam, weet ik niet over de slapeljxwe nachten had gesproken, wefke hij thans door, bracht. Mijnheer Candy zsedde hem. dat zijn zenuwen van streek waren en hij zidh onm-MdefllIjk onder behandeling moest stellen. Mijnheer Franklin wiero daartegen op, dat de dokters, als zii hunne zie- senap uen steen mee naar hjus ie mogen nemen, om hem' te verbranden. ,,Wij verhitten hem eerst, sprak de dokter, ,,lot een zeker aantal graden, stellen hem dan aan een luchtstroom bloot en proef, hij verdampt en u wordt een wereld van moeite en on rust bespaard om zulk een kostbaar juweel te moeten bewaren.” Mevrouw, die met een min of meer vermoeide uitdrukking op het gelaat toeluisterde, scheen te wenschen, dat de dokter het meende en dat juffrouw RaChel genoeg belang in de weten schap mocht stellen om' haar verja- ringsgeschenk er aan op te offeren. De andere gast, die de plaats fiad ingenomen aan den rechterkant van onze jonge juffrouw, was een bekende persoonlijkheid, niemand anders dan de beroemde Indische reiziger, mijn heer Murthwaite, die, met gevaar voor zijn leven, vermomd was binnenge- drongen, waar geen Europeaan voor hem dien voet nog getoet hftd. Hij was een lang, mager, gespierd, bruingetinte spraakzaam' man. Hij had iets vermoeids in zijn oogen, die bij sommige gelegenheden echter helder en scherp genoeg kondten rondblikken. Men zeide van hem, dat hi'i een a[- kee~ had van het leven, in de be schaafde kringen' en er naar verlang de, weer terug te kunnen keeren naar de woeste streken, waar hij gereisd. 77 48 Den Haag.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1