NITEISNUOB 0 201 moeilijkheden DE WATERSNOOD. Weggeloopen De Bouwmanswoning, Hypotheek Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. in bet Thalia theater ZIEN. Abonneert li op dit Blad. PRUIMING KARPETTEN KORTING GOUWE 89L firma B<DeJong MEUBILEERING dachten de dapperheid der Hollandsche strijders. Het monument heeft den vorm van een zuil. Aan den eenen kant, uitkiende naar de zijde vanwaar de vijand lcwaan, staan de na men van de gesneuvelden: de luitenante dr. lierman Coster, C. G. de Jonge; de man schappen: P. J. v. d. Broek, H. v. /ïïttert, J. 'Moora, M. Schaink, J. P. Lepeltak Kieft, J. Rummeiing en F W. Wagner, en aan den achteraknt de woorden: „Ter herinnering aan de op 21 October 1899 gevallen Neder landers." BINNENLAND. De Kabinetscrisis. De stand van zaken. De Tijd schrijft Brengt men de aanwijzingen, van verschillende zijden verstrekt, met el kaar in verband, dan mioeft men wel tot de conclusie komen, dat in de eer ste dagen de crisis nog niet zal wor den opgelost. Uit ainli-revolutionmairen kring ver neemt men, dat aldaar het compromis voorstel De Visser uiteTst koel is ont vangen. De Christel ijk-hialorischen zou. den er maar matig mee zijn ingeno men, en zelfs met het plan rondloo- pen van hun misnoegen ter gelegener tijd openlijk te doen blijken. Dat on der die omstandigheden bij de katho lieken niet veel geestdrift bestaat, laat zich gemakkelijk begrijpen. Het moet dan ook niet uitgesloten worden ge acht, dat weldra dr. De Visser zijn pogingen zal opgeven. De opdracht zon dan vermoedelijk aan een ander worden gegeven. Ver schillende namen worden genoemd o. a. mr. Van. Leeuwen, vice-president van den Raad! van State. Zou ook dat niet lukken, dan pas zou, naar de meening van sommigen, het moment gekomen zijn voor de Ko ningin om 'het ontslag te weigeren, en zoti' het kabinet-Colijn terugkeeren, gel jk het kabin«|t-Ruys na de Vloot - crisis. Alleen de veronderstelling, dat dit laatste zou kunnen gebeuren, wijst er reeds op, in welke groote moei lijkheden het gemengde votum' van 11 Nov. regeering en parlement heeft ge bracht. Prof. Lorentz tot voorzitter van de Volken, bond «com missie voor intellectueels samen werking gekozen. Volgens de N. K. Ct. is op voorstel van Painlevé zelf, die, naar men zei, Borgsom hadi moeten oproepen ais voorzitter van de oommissie voor de internationale samenwerking, Prof. Lorentz, die als oudste in leeftijd pre sideerde, tot defin'tief voorzitter ge kozen. I Do koer de Roode terug uit Geneva. Evenals prof. van Hamel zal de heer de Roode, hoofdambtenaar aan het Internationale Arbeidsbureau, zijn werkzaamheden te Genève bei inadgen. De heer de Roode hoopt 15 Maart zijn journalist eke werk als redacteur bij hel dagblad Het Volk te hervatten. 'Do afd. Zuid-Holland van den Ned. Bond van Gemeenteambtenaren. Ate bestuurslid) van oe aideeling Zuid-Holland van den Nederl. Bonu van gemeenteambtenaren zijn herko zen de heeren D. Fronkert, gemeente ontvanger van Oud-Beijerland, en A. P. Tolk, hoofdambtenaar ter secreta rie te Alphen a.di. Rijn. Do ex-kroonprins naar ona land. Een bezoek aan Wieringen. Naar te Wieringen verluidt heeft de ex-kroonprins het voornemen in het laatst dezer maand een bezoek aan ona land te brengen, waarb j hij ook een dag op Wieringen zal vertoeven. Zilveren Huwelijksfeest van hot Kon. Echtpaar. De Officieren der Koninklijke Mari ne zullen bij gelegenheid van het zil veren huwelijksfeest aan H. M. de Koningin en Prins Hendrik, het zilve ren bruidspaar, een schilderij, betrei- fende een op de Marine betrekking hebbend onderwerp, aanbieden. Interpellatie over de werkstakingen in Indië. Naar ,,Het Volk" meldt hebben de heeren Albarda, Cramer en Stenhuis een onderhoud gehad met den minis ter van Koloniën over de werkstakin gen in Ned.-Indië en de houding der Indische regeering te dien opzichte. De soc.-deok fractie is voornemens de zaak in de Tweede Kamer ter sprake te brengen en overweegt de indiening eener interpellatie. GEMENGDE BERICHTEN. De bonkbUjettenvervalsching in Nijmegen. De Rotterdamsche recherche nam hedien te Nijmegen, op aanwijzing van beki. H-, in beslag 00 valsche bank biljetten die verborgen waren op den Kwakkel berg. De moord in de Beverstraat. A. van S., die verdacht wordt, den moord op zijn vader in de Beverstraat te Rotterdam gepleegd te hebben heeft gisteren voor den rechter-comnüsaans een volledige bekentenis afgefegd. In hot rafan gevallen en gedood. Qisteravod had aan boord van net Franedhe stoomschip „Caennaise" een ernstig ongeval plaats. Het schip, dat pas in de Waalhaven te Rotterdam ligging had genomen, moest zoo spoe- Concerten van heden. 6.50 Hilversum. Een praatje over accumulatoren door ir. G. A. ten Hoo- pen Bournemouth. Concert. 7.20 Londen. Tijdsein. Weerberich ten, muziek en voordrachten. Ham- /TSurg. Nederl. volksstuk ,,Jürgen lMe- pers". Daarna concert. Oslo 382 M. Concert WagnerprogrammaBerl jn. Opera ,,Der Barbier von Bagdad". 8.10 Hilversum Concert H.D.O.-or- kert. Daarna leasing prof. H. de Graaf ever ,,De mensch tegenover zijn me- öermemsch in dien loop der tijden". 8.20 Londen. Klass'ek concert en bassolo. Bournemouth. Populair con cert en soli. Newcastle. Operette .Love in a village". 9.10 Londen. Operette „Mercenary Mary". Daarna orkest. 11.20 Bournemouth. Dansmuziek. Het station Daventry 5XX 1600 M. zendt uit 10.50 Tijdsein van Green wich. 11.20 Quartet en so»i. 1.20—2.20 van 4.0511.20 Lptndensch program ma van 11.20—12.20 Dansmuziek van 12 u. Dansmuziek van 12.20— 2)20 The Midndnght Eollier Dance Band. dig mogelijk weer met een lading ver trekken. De 1ste stuurman en eenige matro zen zetten de laadboom©» op en had den tevens reeds de luiken openge legd. Op een gegeven oogenbldk zou de 2e stuurman, de 51-jarige G. A. D. uit Havre over een plat voorn joopen naar dien anderen kant van het schip. Hij gleed uit en storfe in het 7 M. diepe ruim. De rivierpolitie vervoer de den zwaar gewonde naar de Park haven, terwijl de Geraeeskund. Dienst hem daarna verder naar het zieken huis overbracht. Bij aankomst aldaar was die man, die een ernstige sche delbreuk had bekomen, reeds overle den. Verdronken. In den Amstel ter hoogte van de zuidelijke wandelweg is door de glad- hed van het dek van een sleepboot voor een zandeleep een 16-jarige jon gen uitgegleden en te water geraakt. Men heeft althans een gil gehoord, ter wijl bedoelde jongen vermist wordt. Dreggen had geen resultaat. RADIO-NIEUWS. KERKNIEUWS. De kwestie-Geelkerken. De bijeenkomst der Generale Synode. De Raad der Gereformeerde Kérk van Amsterdam)-Zuid heeft aan de Bui tengewone Synode der Gereformeerde Kerken In Nederland, bijeengeroepen te Assen, den 26etn Januari 1926, een schrijven gericht, betreffende protesten en voorstellen iiwöake de behandeling der ,,aaak-Dr. J. G. Geelkerken". Deze protes,en en voorstellen zijn ,,le. een protest betreffende de wet tigheid en de samenstelling der ver gadering 2e. een voorstel tot onbevoegd-ver klaring om» te voldoen aan het verzoek der Particuliere Synodes van Noord Holland! en van Noord»-Brabant en Lim burg, subsidia'r tot afwijzende be schikking op dit verzoek 3e. een protest betreffende de door de Particuliere Synode van Noord-Hol land inzake het bezwaarschrift van don Raad tegen de suspect-verklaring van Dr. J. G. Geelkerken genomen beslis sing, subsidiair tegen de ingevolge de ze suspelt-verkl aring door de Clasis. Ahsterdaw te zijnen opzichte genomen besluiten 4e. een voorstel betreffende de nood zakelijkheid) va» nadere overweging der, inzake Schriftbte&dhoujfc'mg en Schriftuitlegging gerezen vragen, en van aanvulling en herzien.ng van de Kerkenordening en het Onderteek^- ningffiornvulier voor de Dienaren des Woordls". De overwegingen, die aan deze pro testen en voorstellen (waarmede de Raad wenscht geacht te worden bij d^, Synodie in beroep te gaan van alle desbetreffende besluiten van mindere vergaderingen, die thans b j de- Syno de in behandeling «yuden kunnen ko men) ten grondslag liggen, z jn, voor Zoover ze niet in de protesten èn voor stellen zelve zijn opgenomen, neerge legd in de daarbij behoorende Memo rie van Toelichting. De Raad protesteert voorte-tcgeii de wettigheid en de samenstelling van de Buitengewone Generale Synode der Gereformeerde Kerken 'n Nederland, bijeengeroepen te Assen, den 2öen Ja nuari 1926. In dit protest overweegt de Raad der Gereformeerde Kerk van Amster- damwZuid dat deze bijeenroeping niet in over eenstemming is met artikel 50 der Ker kenordening en ook uit anderen hoof de bedenkelijk moet worden geacht dat de benoeming van algevaardig den door de Particuliere Synode van Noord-Holland niet op wettige wijze *s geschied en de benoemde afgevaardig den, met uitzondering van de secundi- afgevaardigde A. de Boer en D. Wak ker, ook in andere hoedanig he .<1 dan die van lid der particuliere Synode van Noord-Hoilapd reep. der Clasis- Amsterdam, zonder meer, op on derscheidene manieren in de te be handelen zaak betrokken rijn geweest en daarover hebben geadviseerd en beslist dat de Theologische rioogleeraren reeds over „de zaak in haar geheel prae-advies hebben uitgebracht aan de Cl asia-Amsterdam, weik prae-advies bovendien op ééraajiig© voorlifhttog berustte en de hoog leer aar Dr. H. H. Kuyper ook nog op andere wijze in de quaestie betrokken is geweest." De Raad besloot voorts „onver minderd zijn bezwaar tegen de wet tigheid en de samenstel ling der Gene rale fltyndde, haar in overweging te geven, overeenkomstig een concept voorstel zich. te dlezer zake onbevoegd te verklaren, subsidiair op het ver zoek van de Particuliere Synodes van Noord-Holland en van Noord-Brabant en Limburg afwijzend te beschikken' omdat uit ali'e stukken valt op te ma ken dat de behandeling van het bij do Clasis-Amsterdam dOor een belij dend lid der kierk van Amsterdam- Zuid ingediend protest betreffende eene klacht over een gedleelte van eene door Dr. J. G. Geelkerken dien 25sten Maart 1924 in de Schimmelkerk over den 3den Zondag gehouden predika tie door de Clasis in hare vergade ring van 22 April 1925 werd opge schort, terwijl deze behandeling daar na blijkbaar niet werd' voortgezet, zoo dat dit protest móet geócht worden dOor de Clasis-Amsterdam niet te zijn afgehandeld, en dus. ingevolge artikel 30 der Kerkenordening, ook niet door de Generale Syiiode in overweging kan worden genomien dat hangende de behandeling van dit protest door de Clasis-Amsterdam in hare vergadering van 22 April 1925 Werd uitgesproken ,,dat de door Dr J. G. Geelkerken gegeven verklaring betreffende hetgeen hij predikte, recht vaardige oorzaaM vanj verdenk'ng geeft", en besloten, „in verband met de (ze) door hem gegeten verklaring van wat hij predikte", op grond' van hel Onderteekeningsformulier voor de Dienaren des Woords ..nadere verkla ring van rijn gevoelen te vragen, be treffende hetgeen in Gen. 1-3 is me degedeeld'' dat sindsdien ter uitvoering van dit besluit een en ander miaal vragen wer den geformuleerd en aan Dr. Geel kerken voorgelegd dat deze vragen door Dr. Geelker ken werden beantwoord, en de Clasis deze antwoorden niet voldoende heeft geoordeeld maar ook deze zaak door de Classis, blijkens haar beslui,f van 13 October 1925, niet werd' afgehan deld, en dus, ingevolge artikel 30 der Kerkenordening, ook niet door de Ge nerale Synode in overweging kan wor den genomen dat zoowel Dr. .Geelkerken als de Kerkeraad van Amsterdam^ Zuid tegen de sub. 2 bedoelds suspect-verklaring van den eerste ddèr de C. assis bij de Particuliere Synode van Noord-Holland in beroep zijn gegaan, maar hun be zwaarschriften onmogelijk onder „de zaak Dr. J. G. Geelkerken in haar ge heel" in het schrijven der Particulie re 9yinode van Noord-Holland' kunnen rijn begrepen. r Nog wcudt met nadruk opgemerkt dat döor Dr Geelkerken en den Ker keraad van Amsterdam-Zuid ten stel ligste wordt ontkend, dat de zaak, die in geding is, de Belijdenis en het ge zag der Heilige Schrift raakt, en door de Classis en de Particuliere Synode niet werd bewezen, dat deze ontken ning ongegrond' is al zou z j inderdaad de Belijdenis en het gezag der Heilige Schrift ra ken, dit nog geen reden zijn kan, om in strijd met artikel 30 der Kerken ordening haar door eene meerdere ver gadering te doen behandelen, terwijl rij in de mindere nog niet afgehan deld werd wat aan het slot daarnevens als bij- komende grond nog wordt aangevoerd „dat deze zaak een algemeen belang betreft, dat allen Kerken aangaat", daargelaten,, dat dit geenszins volko men hetzelfde uitdrukt als de nier k blijkbaar bedoelde exeptie van art. 30 der Kerkenordening, dat wel recht streeks op de meerdere vergaderingen mag worden behandeld t gene... dat tot de Kerken der meerdere vergade ring in 't gemeen behoort", al even min van jcracht is, omdat a. wat „tot de Kerken der meerde re vergadering in 't gemeen behoort", ook daar alleen aan de orde kan komen, en dus de Classis, door op verschillende vergaderingen de quaes tie te behandelen, zelve heeft erkend, dat ze niet „tot de Kerken der meer dere vergadering in 't gemeen b©y hoort" b. zoowel de klacht van br Marinua als de suspect-verklaring inderdaad riet zijn zaken, die rechtstreeks „tot de Kerken der meerdere vergaderin gen in 't gemeen" behooren, doch veeleer eerst op de mindere waar ze aan de orde kwamen, moe(ten zijn af gehandeld om op de meerdere te kun nen komen, en ten slotte dat aan bet hier aangevoerde evenmin een geldig motief kan worden ontleend, omdat hoezeer het goed is op de histori sche lijn te letten, deze toch niet zon der meer als normatief mag worden beschouwd de omstandigheden ten tijde der Sy node van Dordrecht geheel andeTS wa ren dan thans en met name het On derteekemngsfoimulier voor de Diena ren des Woordls in den tegenwoordi- De hulpverleening. De straatwec De hulpverleening. Een inschrijving in China. Van de zjjde van de Internationale Liga van Roode Kruisvereeni gingen wordt aan het Corr. Bur. gemeld: De vreeselijke overstroomingen, die een gedeelte van België an van Holland hebben geteisterd, hebben door de gehéfele wereld ontroering gewekt, welke zich vooral geuit heeft door het organiseeren van hulpverlee ning. De Internationale Commissie voor Hulpverleening aan de hongerlijdenden in China, heeft daarom aan de Internationale Liga van Roode Kruiavereengungen voor gesteld, in China een inschrijving te openen, voor de slachtoffers, die in Europa het zwaarst door de overstroomingen getroffen zjjh. Dit voorstel is des te merkwaardiger, waar China zelf bijna elk jaar te lijden heeft van zware rampen, veroorzaakt door de ri vieren, die dit land doorsnijden. Het aanbod van de Internationale Commissie in China is dadeljjk overgebracht naar België en Hol land, door de Liga van Roode Kruisvereend- gingen. Deze laatste organisatie, heeft, op ver zoek van het Roode .Kruis in de twee be trokken landen, afgevaardigden naar de ge teisterde streken gezonden, die onmiddellijk een algemeen onderzoek 'naar den toestand hebben ingesteld'; zy bestudeeren thans in samenwerking met de betrokken Nationale Roode Kruisvereenigingen het vraagstuk van het brengen van eenheid in de sanitaire maatregelen en de pogingen tot zuivering van den bodem, die in de beide landen ge nomen zullen moeten worden, epidemdën, ten gevolge van het slik en overblijfselen van allerlei aard, die na het terugloopen van het water achterblijven. Het Roode Kruis heeft circulaires ver spreid, waarin aan dte bevolking der getrof fen streken verschillende desinfeotiemaat- regelen worden aanbevolen, die ter plaatse gemakkelijk zijn toe te passen. De toestand is hier nog ernstiger dan in België, ten gevolge van de ontzettende op pervlakte, die overstroomd is, en mede dn verband met de schade in de maand Augus tus aangericht dOor den vreeselykeni cycloon, die toen woedde en die een groot gedeelte van de hulpmiddelen van het Roode Kruis heeft opgeslokt Het ministerie van Oorlog heeft machti ging gegeven tot het gebruik van zyn eigen depóts voor de hulpactie, die het Roode Kruis met allen mogelijke steun der bevol king verleent De Liga van Roode Kruisvereenigingen heeft een bedrag van 2000.— ter beschik king van het Nederlandsche Roode Kruis gegeven om het hoofd te bieden aan de kosten, die de organisatie der hulpverlee ning noodzakelijk medebrengt. De straatweg Zutfen—Deventer onbegaanbaar. De felle vorst heeft den toestand van het hooge water om Deventer merkwaardig be ïnvloed. In de overstroomde wijk het Knut teldorp, waar men gisteren nog slechts over steigers de woningen van het midden gedeelte kon bereiken, was des middags reeds over het Ijs elk huis te benaderen. De bewoners waren aan het opredderen van de besmeurde huizen. Het watersnoodcomité verstrekt aan vele honderden gezinnen voor- loopig elk twee mud cokes om het huis droog te stoken. Men de bezig vanwege de waters noodcommissie de schade op te nemen in de huizen. Deze schade is in het Knutteldorp verbijsterend groot, vooral by de winke liers, die behalve hét bederf van groote hoe veelheden winkelwaren, ook lijden ondier be- drijfsstoornis. De rijksweg naar Zutphen zal voodoo pig onbruikbaar blijven, totdat de noodweg klaar zal zyn, welke wordt aangelegd. Door de doorbraak van den IJsel naar het Knutteldorp is in den weg een gat ter breedte van dertig meter geslagen. Het dle- fimitief herstel zal nog geruimen tyydi vor deren. De rijksweg van Devénter naar Apel doorn is met jjs bedekt. By de Buiten- societeit stroomt het IJselwater nog over den weg onder het ijs door, evenals verder op by de splitsing van den weg naar Apel doorn en Zutfen. Het water valt te lang zaam om te kunnen» verwachten dat mor gen het verkeer weder over deze wegen' naar Deventer kan worden geleid. Bovendien hebben de wegen eerst herstel noodig, wat door de vorst thans belemmerd wordt. Bij Balgooy is het water gestegen. By Balgooy is het water in den afgeloo- pen nacht nog ongeveer 15 c.M.. gestegen, by OvarasseLt 20 tot 25 c.M. Thans is echter weer val ingetreden. De mogelijkheid voor een goede levens middelenvoorziening is thans aanzienlijk verbeterd Doordat het water slechts lang zaam by Nederasselt binnen stroomt, is de stroom naar den doorbraak in den spoorweg Ra/vesteym naar Wychem niet meer zoo sterk, en heden konden de terpedisten met hun vletten tegen den stroom invaren. Op andere plaatsen is het Ijs zoo sterk, dat men er overheen kan loopen. Over dén Zutfen—Deventer onbegaanbaar. Elftweg konden althans lichte vrachten over het ijs worden vervoerd. Verder naar het westen is de toestand ernstiger. Altford over het Ijs bereikbaar. Uit Maastricht wordt ons hedenmorgen gemeld, dat het daar in den afgeloopen nacht stevig gevroren heeft. Gistermiddag is het aan de torpedisten met twee vletten gelukt door het ys te breken naar Altforst. De afstand van 1% K.M. werd afgelegd in vier uren. Ln de vletten bevond zich o.m. de militaire arts kapitein Peters, die te Alt- forst drie zieken gmg "bezoeken. Een van hen, een oude man, is ernstig ziek en kan niet vervoerd worden. In den afgeloopen nacht is de gisteren gemaakte vaargeul weer stevig dichtgevro- ren, zoodat de postbode er over heen is ko men loopen. Er zyn reeds 105 huizen inge stort, 200 scheuren en verzakken. Om Nijmegen. Uit Druten wordt geseind dat aan de ta baksstri pperyen de werkzaamheden zyn her vat; de autodtienst van Nymegen naar Dru ten en Wamel is volledig hersteld. Gisteren zyn hier 24 vluchtelingen af komstig uit Dreumel van Tiel aangekomen. Zy zyn ondergebracht in de Isabellakazeme, die nu geheel gevuld is. Heden zullen uit Tiel 100 vluchtelingen uit Wamel naar Til burg worden gezonden. Zondag zal in de Isabellakazeme een mis voor de vluchtelingen worden opgedragen. Aangezien het groote Ziekenhuis vol is, zal het Roode Kruis in de Citadelkazerne 2 za len voor lichte ziektegevallen inrichten. Uit Tiel. De veerdienst is heden in'vollen omvang door een stoomboot en kleine pont hervat. De Waal is 24 c.M. gevallen. Uit Wychem. Uit Wychen wordt ons geseind: Het wa ter is sinds vanmorgen weer 20 c.M. geval len. De eerste trein uit Nl)m®lT®a kwam hier hedenmorgen om half acht aan. De levensmiddelen voor Bergharen wor den per auto over de buurtschap de Pas naar Leur vervoerd. Er is een wak in het ys gehakt in het meer van Hennen. De boerderijen kunnen nog niet bereikt worden. Ingekomen steunbedragen. DEN BOSCH, 15 Jan, De tweede verant woording van het R. K. Huisvestingscomité sluitende 14 Jan., wyst met de vorige lijst mee een totaal van 86.884.78. Intusschen was het bedrag door inschrijving hedenmor gen gestegen tot ruim 130.000.waar onder een tweede gift van 10.000.-van den Paus, totaal dus 20.000.en 27.000 van het Comité te Amsterdam. De inzameling in het bisdom Haarlem is tot dusver ruim/ 39.000.Van de Nederl. Venn. P. de Gruyter en Zoon alhier ontving het Comité voor 1000.aan levenJtaidde- len. Waterstanden. 15 Jap.» 8 u. v.m. Keulen 39.65 Lobitn 13.49 Nymegen 11.11 St. Andries Waal 6.20 Arnhem 11.09 Vreeswijk 3.45 hoogwater 3.38 laag water WestefVoort 11.65 Deventer 5.90 Kampen 0.93 Maastricht 43.62 Venlo 14.01 Grave 10.05 St. Andries Maas 6.29 Hedel 4.70 Heusden 3.43 Groote ellende rondom Roermond. ROERMOND, 15 Jan. Er zyn hier nog overstroomde weilanden en nog huizen die niet van het water verlost zyn. De inge treden vorst veroorzaakt een ruïne voor de getroffen families. Eerst verlies van have en goed, zonder deur of raam in de woning, thans vriest alles stuk aan vloer en wand wat het water nog Weel Het, zoodat thans de armoede verdubbeld is. Groote ellende heerscht overal. Brandstoffen worden reeds gratis verstrekt, nog noodzakelijker is bed- degoed en warme kleeding. De schuren der getroffen landbouwers zijn een Ijspaleis, tengevolge van dé uitwaseming van hooi en stroo na dien waterramp. De treurige toestand rond de bisschopstad vraagt dringend; om hulp. Uit Jaarsveld* Nu de waterstand flink gevallen is begint de rivier de Lek weer meer zijn oude beeld te vertoonen. De uiterwaarden komen weer groen en gry® van d® alib boven en ook de scheepvaart is wéér heel wat drukker ge worden. Een veehouder die buitendijks woont en met zyn koeien had moeten vluch ten, heeft nu zyn beesten weer thuis ge haald. Gister hebben voor het eerst weer de klok ken geluid vanwege een sterfgeval en ook de mand' is van den toren genomen. gen vorm mog «iet bestond. Oqgem/erkt wordt voorts dat het steeds meer en meer blijkt dat de Kerken in br eedön kr ng zei Is niet goed weten waarom eigenlijk het ge schil loopt, en dat juist uit hetgeen in den laatsten tijd' in verband met de behandeling van de tegen Dr. J. G. Geelkerken! inaakja eend predikatie over Zondag III van den Heidelberg- schen Catechismus ingebrach,© klacht aan het licht is getreden en duidelijk is geblekeq, dat in den boeoem der Gereformeerde Kerken over onder scheidene inzake Schriftbeschouwing Schriftuitlegging gerezen vragen geen eenstemmigheid bestaat, en nadere overweging dier vragen noodzakelijk moet worden geacht, en dat de thans vigeerende Kerkenordening en het Un- derteekeningsformulier voor de Diena ren des Woordls op belangrijke pun ten onduidelijkheden en leemten blij ken te bevatten, (tóe een aanvulling en, herrie|iifng> dringend» gewenscht schijnen te De Raad besloot daarom aan de Buioengewone Generale Synodie onver minderd rijn bezwaar tegen hare wet tigheid en hare samenstelling, te ver zoeken Deputaten te benoemen, aan wie wordt opgedragen, te overwegen, in hoeverre de in de eerste overweging bedoelde vraagstuk/ken. herriening of uitbreiding der Belijdenisschriften weii- schelijk maken, o.q. deze opdracht te verstreikken aan de Deputaten voor den uitbouw der Belijdenis, die op de Generale Synode van Leeuwarden van 1920 werden aangewezen Deputaten te benoemen, aan wie wordt opgedragen, te overwegen, in hoeverre aanvulling en herziening van de Kerkenordening en van het Onder- teekeningsformulier voor de Dienaren des Woords in verband met de door de onderhavige procedure aan het licht getreden onduidelijkhedeo en leemten daarin, wenschelijk is." STADSNIEUWS. GOUDA, 15 Januari. Watersnood Comité Gouda. Stand op Woensdagavond 18-1 1996.6914 Ontvangen vafc L. J. H5. T. P5.— Mej. B. 1— Dames Bridgeclub ingek. by de Goudsche Courant 23.96 Opbrengst giften ingek. by de N. Zuid-Hollander 81. Opbrengst lystcollecte 976.12% 8086.78 Het comité heeft voor de straatcollecte op Zaterdagmiddag a.s. spontaan de mede werking verkregen van alle in de ge/meente bestaande muziekkorpsen. Gezien dan grooten nood, waarin de nood lijdende bevolking verkeert, en die bly'kens de laatste berichten nog steeds erger wordt, heeft het Comité besloten, de collecte te houden in alle straten, zulks in afwijking van de oorspronkelijke bedoeling om enkele straten uit te zonderen. iHqpwel door de ingezetenen op verschil lende wy'ze /reeds veel is gegeven, waardoor by deze dank wordt gebracht, meenen wy in verband met He steeds grootar wordende omvang van dé ramp nogmaals een beroep op U/we milddadigheid te mogen doen. Ingezetenen! Denkt Zaterdagmiddag aan Utire landgenooten, wier have en goed door het water is vernield en dde thans boven- dien nog door voedsel'nood en koude wor den bedreigd. Voor den Watersnood. By onze administratie ds heden ingeko men en aan den penningmeester van het Comité afgedragen een bedrag van 25. van J. H. H. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders brehgehter kennis dat zy vergunning hebben verleend aan H. J. van der Valk, Zeugestraat no. 90 te Gouda en zyn© rechtverkrijgenden tot het oprichten van een smederij en een ry- wiel'herstelplaats, door het plaatsen van eleotromotoren, n.l. 1 van 2, 1 van 1% en 1 van P. K. voor het in beweging'bren gen van een boor-, slijp-, pans- en snijma chine en een draaibank en het plaatsen van een moffelinrichting in een schuur achter het perceel plaatselijk gemerkt Zeuge straat no. 90 kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie C no. 1969 behoudens het recht van belanghebbende(n) bot het instel len van beroep binnen 14 dagen by H. M. de Koningin, ingevolge artikel 15 der Hin derwet. Hy die het beroep instelt, geeft daarvan gelyktydig kennis aan het gemeen tebestuur en (by deurwaardersexploit) aan de(n) gene(n), aan wie de vergunning is verie6nd. Weer een benzine/automaat op den Kleiweg. Burgemeester en Wethouders brengen ter kennis dat zy vergunning hebben verleend aan de N. V. Mij. tot detailverkoop van Petroleum „De Automaat" te '"Gravenha- ge en hare rechtverkrijgenden tot het op richten van een ondergrondschfe benzinebe waarplaats dn en een aftapinriohting voor het perceel plaatselijk gemerkt Kleiweg no. 12 kadastraal bekend gemeente Gouda Sec tie C no. 3206, behoudens het recht van be langhebbende^) tot het instellen van be roep binnen 14 dagen by H. M. de Ko ningin ingevolge artikel 15 der Hinderwet. Hij die het beroep instelt, geeft daarvan gelyktydig kennis aan het gemeentebestuur en (by deurwaardersexploit) aan de(n) gene(n), aan wie de vergunning ia ver leend. Natuurkundig Genootschap. Gisteravond sprak voor het Natuurkun dig Genootschap voor Gouda en Omstreken Prof. Dr. L. Bouman, hoogleeraar in de ze nuw- en zielziekten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, over het onderwerp „Karakter en Lichaamsbouw." Aan zyn lezing ontiee- nen wy het volgende: De gedachte, dat er een bepaald veihand zou bestaan tusschen 'lichaam en geest 1® reeds zeer oud en vinden wy al in het oudé Griekenland en de Middeleeuwen. Later zag men in het lichaam de uitdrukking van het geestelijke. Ball, Lavater en Lombroso meenden, dat bepaalde geestelijke eigen schappen tot uiting kwamen in -gelaat eu schedel. Deze meening is in 't algemeen ver laten, maar het feit, dat de Volkspsycholo gie, na emwen lang, deze zienswijze nog huldigt, doet toch vermoeden, dat er wel wat waars in is. In tal van volksverhalen en overal in de literatuur "vinden we dezfe op vatting verspreid. Ook de woorden „Mens sana in corpore samo" wijzen erop; wie z'n lichaam verwaarloost, gaat °°k geestelijk verloren. In instellingen voor zwakzinnigen en krankzinnigen en in tuchthuizen vinden wij ook vooral menschen, die wij deel ijk noe men. Ook het blozen bij schaamte en het wit worden van schrik wijzen op een zekeren samenhang, die eveneens bestaat tus- sche 't geestelijke en allerlei physiologische De lichaamsbouw trok al van ouds de aan dacht, niet alleen uit aesth&tisch maar ook uit geneeskundig oogpunt; by ziekte is ook de lichaamsbouw van den betrokken persoon van belang. Een drietal typen worden met het «eg hierop onderscheiden: e. het asthenische type, gekenmerkt door slanken lichaamsbouw, lange en platte borst, smalle frontalen omtrek van het hoofd, op vallend uitgebouwd achterhoofd Meeke huids hleur etc. 2e het athletische type, gekenmerkt door ten krachtig ontwikkeld spierstelsel, breede schouders, aanmerkelijke lichaamslengte, groot hoofd, frontalen omtrek «wan eenigs- rins langgerekt eivormig, borst breed ge welfd, skelet grofknokig, lang^ armen en beenen, vinger» en teenen plomp, kleur bleek etc. 3e. het pykmische type, gekenmerkt dooi een niet overmatig ontwikkeld spierstelsel, gedrongen gestalte, massieve hals, grooten ronden schedel, ronden, eenigszins vyihoeki- ge frontalen omtrek van het hoofd, achter nooid gaat geleidelijk over dn den hals, geen spierreuef, geen uitstekende botten, sierk behaard, hoofdhaar vroeg uitvallend, aanleg tot vet worden, huidskleur rose. Door stoor nissen van de klieren met interne secretie kunnen nog by rondere typen, zooals het eunuchoïde en acromegale, ontstaan. /By vrouwen treden deze typen niet zdo- zeer op den voorgrond. De by rondere typen vindt men vooral on der misdadigers en zwakzinnigen en hoewel Lombroso in zyn algemeene conclusies on juist is, voelt ieder, dié veel gevangenissen heeft bezocht, dat er in den lichaamsbouw van de meesten iets bijzonders is. Bepaalde geestelijke stoornissen staan ook in verband met den lichaamsbouw, zoo heeft het asthenische of leptosometype aanleg voor schizophrenia of vroegtijdige zwakzin nigheid, het pykniaohe type 'heeft afwisse lend opgewektheids- en zwaarmoedigheids toestanden enz. De kennis van den lichaams bouw is dan ook van belag voor de kennis en de diagnose van de geestelijke afwykingeii. Men meent het menschdom te kunnen verdeelen in twee geestelijke typen: le. schizoide type, gecompliceerd en moeilyk te begrypen, zeer zelfstandig, rea geert weinig op indrukken van buiten, 't zyn de menschen, die een „binnenleven" lei den, ze zyn in zichzelf gekeerd en vertoo nen een gebrek aan eerbied Voor het be slaande, zyn overgevoelig voor kleine din gen. In dé jonge jaren zyn ze teergevoelig, schuchter en bedeesd, maar vertoonen tege lijk een zekere liefdeloosheid en onverschil ligheid, later worden ze ruw* 2e. cycloïde type, dit is geheel anders, kan zich gemakkelijk aanpassen aan z'n om geving. Er is harmonie in hun denken en voelen; het gevoelsleven overheerscht. Met de momenteele omgeving is het in volko men harmonie, het leeft zooals het is en voelt zich in overeenstemming met z'n omgeving. Eerlijke gezellige karakters mis sen echter de mogelijkheid tot nieuwe com binaties. Dit laatste type komt vooral voor by de pyknische menschen, het eerste by de ande re types. Het schizoïde type vinden we veel onder philósophen en denkers, voorbeelden ervan zijn o.a. Rider Hagard (vooral „Ihe" ver toont schiroi de trekken), Thomas Carlyle, van Gogh, Karei van de Woestyne, Schiller, Calvyn, Alva, Karei I. Tot het tweede, het cycloïde type, behooren o.a. John Bunyan, Felix Timmermans, Fritz 'Reuter, Luther, Alexander von Humboldt, Cromwell, Jörgen Faik Rönne enz. 'Dit is nautuurlyk geen alles omvattende classificatie, 't Schizoide type wprdt door sommigen als meer ontwikkeld en fljner ge specialiseerd beschouwd dan het cyeloide. Huwelijken van verschillende types schijnen de beste te zyn, Goethe had bijv. een onge lijk ouderpaar. Men heeft getracht er ver schillende ziektebeelden mee in verband te brengen, en acht de kennis van de verschil lende types ook van belang voor de studie van misdadigers en ook v. d. beroepskeuze. Het schrift van de beide types is ook ver schillend. Al deze correlaties zyn echter niet abso luut, en hoe meer de lichaamsbouw uitge beeld. is, hoe meer ook het karaktertype toe gespitst is. De opkomst op deze lezing was maar ma tig, wat wel in verband zal hebben gestaan met de koude, die ook in de zaal nog goed voelbaar was. Een mooi aanbod. Men schryft ons: Naar wy ujt goede bron vernemen is door den heer H. G. Muller, ondernemer van de Lunchroom „De Tyd" gelegen aan de Bur gemeester Martenssingel, zyn speeltuin met bergplaats benevens een vergaderlokaal, gratis aangeboden aan de in oprichting zyn- de apeeltuinvereéniging alhier Er wordt niet getwyfeld of van dit aan bod zal zeer zeker gaarne gebruik gemaakt worden omdat de ligging van de tuin uit stekend is en met medewerking van de Ge meente, welke deze reeds toegezegd heeft, "kan hier een zeer goede oplossing komen ter voorziening in de behoefte van een speel tuin. M 'De gemeente beschikt n.l. over aangren zend terrein wat mede noodig zou kunnen zyri tot voldoening aan de idealen der opge richte vereeniging. Allen die met het doel dezer vereeniging sympafthiseeren kunnen zich als lid opgeven by het voorloopig bestuur. Lezing van den heer Hoogwoud voor de Mij. v. Nijverheid. Voor de leden van het Departement Gouda van de Nederlandsche Maatschappij van Ny- verheid en Handel zal op Donderdag, 28 Januari 1926, des avonds te acht uur in de Sociëteit ,4e Réunie", Oosthaven te Gouda de heer N. Hoogwoud uit Zaandam een le zing houden over: „Verkoopsorganisatie en Reizigers." In meerdere plaatsen heeft dit onderwerp, dat voor iederen fabrikant of handelsfirma van het allergrootste belang is, zeer groote belangstelling getrokken. Lezing Mr. H. C. Dresselhuys uitgesteld. Naar wy vernemen is de vergadering van den Vrijheidsbond, welke op Zaterdag 28 Januari a.s. zou plaats hebben en waarin mr. H. C. Dresselhuys, voorzitter der party als spreker zou optreden, uitgesteld tot na- der op4e geven datum. Ijsbaan van den Zuld-Holl. Ijsbond. Het Bestuur der afd. Gouda van dtn Zuid-Hol 1. Ijsbond deelt ons mede dat by voortdurend vriezend weder morgen Za terdag de Ijsbaan naby de Watertoren wordt opengesteld. I Mondharmonica vereeniging „Crescendo". I De Mondharmonicavereenypftg „Crescen- J do" geeft op Zaterdag 30 Januari des I avonUs 8 uur een concert in de zaal „Kunst- man der Boe. „Ons Genoegen. Medewerking zuilen verleenen het duo Chapro uit Rotterdam. Agentia: 15 Jan. 8 uur. Boe. „de Réunie" Radio iLozing Ir. v. d. Blok. 16 Jan. Haastrecht. Bportgebouw Concordia Uitvoering „Ülympxa.' 16 Jan. 7% uur. /aal „Kunstmin" Feest avond „Utile Dulci." 18 Jan. 10>% uur v.m. Stolwijk, Gemeente raad. 18 Januari 8 uur Gebouw '„Daniël", Cursus „Reddingsbrigade.' 19 Jan., 3 uur. Soc. „Ons Genoegen", Alg. Verg. van houders van 1 hyp. obligatie- houders der Soc. „Ons Genoegen". 20 Jan. 8 uur. Groote Schouwburg. 4e Abon- nements voorstelling. 20 Jam 8 uur. Kleine Kérk. Lezing Dr. J. Lammerts van Bueran. UIT DEN UMTliEK. BERKEN WOU DE. De collecte gehouden in deze gemeente vóór hen die door de watersnood zyn getrof fen heelt opgebracht 552.21- De commissie is daar zeer dankbaar voor aan de ingeze tenen. BOSKOÜl'. Een verbod dat herhaalde! yk wordt over treden is het rooken in autobussen. De po litie alhier heeft tegen een paar personen hiervoor procesverbaal opgemaakt. Ten bate van het U. K, Huisvesting-Co mité is voor den watersnood in de R. K. Kerk alhier gecollecteerd een bedrag van 650. Op 1 Jan. 1925 bedroeg het zielental de zer gemeente 6669, en vermeerderde in het afgeloopen jaar door geboorten met 163 en door vestiging met 294; verminderde door overlyden met 41 en door vertrek met 392 zoodat het aantal mwonsrs op 1 Jan. jl. be droeg 6693 zynde 3398 mannen en 3295 vrouwen. Er werden 49 huwelyken voltrok ken. De geplaatste armenbussen op de Be graafplaats en in de trouwzaal hebben over 1925 opgebracht respectievelijk 64.80 en 63.89. )Woensdagavond gaf de Geheelonthouders- tooneelvereeniging „Den. zwakke tot steun" in Hotel Klaassen eerte uitvoering. Opge voerd werd „Wrakken" tooneelspel in 4 bedryven. De verschillende spelers waren goed dn hun rol en oogstten na elk bedryf een dankbaar applaus. Den avond \yerd met een geanimeerd bal besloten. GOUDERAK. Door 't vele ys dat den IJasel voor onze ge meente byna geheel bedekt Is 't overzetten met tfe veerpont'gestaakt. Met de roeibóot gaat 't nog wel, doch zeer bezwaarlyk. Reeds zaten veel booten vast in het ys- HAASTRECHT. Burgerlijke Stand. GEBOREN: Catharlna Gerarda, d. v. W. J. Raateland en C. G. Jansen, GETROUWD: W. J. Oosterling en K. Ja ger. ONDERTROUWD: H. Th. van den Berg en P -Steenkamer. Th. Steenkamer en Th Duis. C. van den Doel «n G. J. Endeveld. De heer Steenkamer alhier behaalde op de Pluimveetentoonstelling te Schoonhoven met zijn inzending Zilver-Braekelkippen een 2en prys. STOLWIJK. De bus geplaatst op de Alg. Begraafplaats ten bate van Aefc Burgerlijk Armbestuur, heeft over 1926 opgebracht 09.92%. MAKKTim RICHTEN. Gemeentelijke Vïschraarkt, Gouda. 15 Jan. Aangeivoerd' 1 maind iVersche schol en 1 mand/ vereohe gullen, verdeeld in 19 partijtjes van 10^-20 stuks schol en in 21 partijtjes van 2—10^ stuks gullen. Dei prijzen varieerden van l 0 601.10 voor schol en van f 0.50 1 voor gullen. Kaasmarkt. ALPHEN a.di. RIJN, 15 Jan. Aange voerd 22 wagens, le art. 54—57, 2e srt. 50—53, m. r-nj. f 55—59. Handel matig. (DRAADLOOZE DIENST.) Het valsche munteraschandaal. PARIJS, 15 Jan. In de Matin publi ceert Sauerwen eenige bijzonderheden •uit het dagboek van Janctovitz. waar door do Hongaarsdie gezant te Ber.ijn Kania, ernstig wordt gedOrapromiteerd. Op 2 Dec. schreef Jaöeovitz in zijn dagboek lk woon bij Windisoh-Gratz. Wij gingen samen nattr Nadossy. Hij belooft ons de. reis zooveel mogelijk te vergemakkelijken. Toen gingen wij naar de bankb ljetteixÈrérfdkerij. Ik zal naar Berlijn reizen waar Kania mij zal helpen. Op 8 Dec. sohreef hij De heer X. van het Ministerie van Bui ten]. Zaken geeft mij Oen bewijs als,^ koerier. Op 9 Dec. Nadoss|r heelt reeds aan Kania geschreven. Jancovitz aou op 20 Deo. te Berlijn- aankomen, doch werd even1 te voren gearresteerd. Mynwerkersstaking opgeheven. CHARLEROI, 15 Jan. De mijnwer kers in het SSderirgieMttstrict hebben besloten den arbeid te hervatten. Alle voetbalwedstrijden van den N. V. B. afgelast. In verband met het ijsvermaak en den slechten toestand der terreinen, zyn alle Zondag voor den JJed. Voetbal Bond te spe len wedstrijden afgelast. Dreigende staking Tramweg Zutphen Emmerik. Een bemiddelingspoging van den burge. meestor. Gisteren is de burgemeester van Doetinchem naar dien Haag vertrokken ten einde te pogen do rijksbeonidde- ling te verkrijgen, inzake liet conflict tusschen het hoofdbestuur der Nederl. Vereeniging van Spoor- en Tramweg personeel en de directie der Tram- wegi-Maa ts chap/pi j Zutphen—Emmerik De burgemeester heeft rich tevens in verbind ng gesteld met het hoofdbe stuur dier vakvereeniging eir de Werk geversonganisütie. Gisteren en heden vinden, met deze besturen besprekingen plaats. Groote Hotelbrand te Quebec. OUEBEC, 15 Jan Gisteravond is een* brand uitgebroken in hef historische Frontenuc-Hote» 300 gasten moesten overhaa-t op de met ijs bedekte stra ten vluchten. De s, rouge koude bemoeilijkte de blusschingspogingen de geheel© oude vleugel van het hotel met dén beroem den toren is vernield. WISSELKOERSEN. 14 Jan^ 15 Jan. .Officieel. Londen 12.08% 12.08% Berlyn 59.23 59.21 Parys - 9.34 9.34 Brussel 11.29% 11.29% Zwitserland 48.07% 48.06 Weenen 35.10 35.10 Kopenhagen 61.95 62. Stockholm 66.65 66.66 Oslo 50.75 50.76 New-York 2.48% 2.48% Niet officieel. Praag 747% 7.37% M&iMl 3S.22h 36.20 MiW 10.0314 - 10.04 Beursoverzicht. i>e beurs uau. neuea te Kampen met een groot geuren, aan oruers en oe uhnoei naa aluns weuiiog te be.,eeKe- nen. Van ue ruuberwaarüen ging al- •qen in Amster<iamruibi>ers wat out, die openaen op ongeveer de vórige na- oeursKoersen, nepen daarna omhoog om vervolgens weer te réaéeeren. De tabaasaldeeling was stil.Buma- crasoaroen zoo goed als onveranderd. Van de oiiewaarden golden Konink lijke eerder iets lager. Va» ariaire jn Ufieoonsoi iaeeraen was weinig te be merken. De geheel© beurs stemming was on- geanimeerd. Suikertondsen weinig veranderd en eerder aan den zwakken kant. De soheepvaartafdieeling bleef verla ten. Van de Ned'. ind. vielen de ge-wo ne aandieèlen Jurgens -beneden de prij zen van gisteren terug. Op de Yan- kee-afdeeling waren int. cont. rubbers gevraagd. Prolongatie 2% RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT 15 Jan. Hoogste stand' 775.0 te Haparanda. Laagste standi 755.5 te München. Verwachting Zwakke tot matige, zuiden tot westen wind/. Betrokken tot zwaar bewolkt, wellicht eenige sneeuw Later regen. Afnemend© vorst. Later lichte dlooi. ADVERTENTIEN. Voorloopig kostelooe. By vonnis van de Arrondissemewts- Rechtbamk te Rotterdam ,&d. 18 Jartuari jJ. is J. DiE KOtRTE, St. Jozefstraat 53 te Gou da verklaard in staat van faillissement, zulks met benoeming van den E. A. Heer Mr. ROSEN JACOB SON tot rechter-oompiisea- ris en van ondergeteekende tot curator. GOUDA, 14 Jan. 1926. Markt 46. M w Dq Curator: Mr. A. A. J. RIJKSEN. WOX-TBRRIIR, wit met zwart (krulharig) Tegen flinke belooning terug te bezorgen: Van Beveningh- laan 36 95-10 Wat heeft U aan korting op de kens als de koude voorbij ie Immers weinig of niets. U heeft ze dan niet meer nodig. Korting als U ze noodig heeft, dat is wat. Daarvoor moet U van !5 tot 22 Januari bij ons zijn. Daarna niet meer dan is de korting vervallen Dau verkoopen we weet tegen de gewone zij het' ook lage prijzen. Van 15 tot'22 Januari echter tegen uitzonderingsprijzen. G. DE RAADT, West-Haven42 bij't postkantoor Gouda. Op 't juiste adres - letten. Geen zichtzendingen. «2L KOMT de intereeeante film van de BENEDENBERG E 100. onder Berg- ambacht met land is ingezet PERCEEL 1 op f5200,- PERCEEL 2 op f 7400.- en PERCEEL 3 (Kadijk) op f 5500.-. ToeslagDonderdag 21 Januari a.s. des voorm. te elf uur in hotel „De Zalm*', te Gouda. 87 is R. W. H. PITLO, Notaris- Zij, die door de huidige omstandigheden nibij rondere zaken of particuliere von geraakt, worden aangeraden, ter zijorkoming van erger, zich in Vertrouwen om voorlichting en bijstand te schrijven onder No. 80, bar. Goudsche Courant, Markt 31, 15 Volkomen discretie gewaarborgd. Tegen billijken voorwaarden en rente worden gelden beschikbaar gesteld voor op huizen, vaartuigen en landerijen. Aanvragen te richten onder No. 79, bureau Goudsche Crt., Markt 31. 10 VAN EN ANDERE MET A CONTANT VAN ZATERDAG TOT DONDERDAG 21 JANUARI I Ml IKH. Jeri ETALAGE I

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2