I WJEB ALOM VERKRIJGBAAR. „GROEN MERK V\ ’5 LIJNKOEKEN UITVERKOOP JI I 1 X Prima Kwaliteit vqor billijken Prijs. N1EUV A. VEBBLAAUW Doele.fraat I - HOUDA 1 1 PROEVEN.IS KOOPEN.' No. I80B1 van Restanten. r i I - Adverteert in dit Blad CHEVROLET, De Polder en de Reeuv S. S. VAN DANTZIG MARKT «3 ,/r Meubelen en Lijsten Trepnealmachlne WESSANLN'S Kon. Fabrieken GROOTSTE voedingswaarde. 4 I 1 fl Nerveuzen en Zenuwzieken di« lijden aaa prikkelbaarheid en wüewekte, gebrek aan energie, neerslachtigheid, levensmoeheid, slapeloosheid, hoofdpijn, angst- en dwangtoestenden, hypochondrie nerveuM harte en maagaandoeningftn vragen de uitvoerige gratis brochure van Dr. WElfiE, over zenuwziekten. Dr GEBHARD Co.. Frankenstraat 7». a SO CENT PER HALFPONDSPAKJE. 20 CENT PER. ONSPAKJE. QOUOA •c I ft 94 4ft Product General Motors -h ^1 0 Uit aummer besta 86 210 4-Gr Elfh 1' Tt 4 J i. 88 150 OP HET TOONEEL: 90-50 1 30 34 •Ree «w. A»J •Jj BERGAMBA NIEUWERK COACH f2405.- SEDAN f2650.- Franco Amsterdam i Dit blad vers --_r ABONNEMENl per kwartaal 2.0 Franco per post P1 Abaanemeaten i by onze agenten I Onze bureaux i Redactie, Tel. 83. Levert alle aoorten 578 10 voor Naaisters en Kleermaker^ f 20.- f 25.-, handmachines f 15.-, enz. VERMEULENS *8 NAAIMACHINEHANDEL Kipstraat 42. - Telefoon 2176 ROTTERDAM. N.V. WORMERVEER Opferioht 176S -THALIA THEATER Vanaf VRIJDAG 15 t.m. MAANDAG 18 JANUARI GLORIA SWANSON is in deze film, een rasecht, temperamentvol Apachenkind „opgeleid” in het nobele beroep van zakkenroller, en zoo handig werkend, dat ze algemeen berucht en gevreesd als „SOHOFFIB” leidster wordt van een bende, genaamd: DE WOLVEN VAN MONTMARTRE Het Parijache Apachenkwartier, Gloria’s dansen, de buitengewoon geslaagde opnamen uit den wereldoorlog 4- Saint Lazare, de vrouwengevangenis, taxi-staking in Parijs, alles werki mee, om deze film tot een van Gloria's beste te maken. F, SANQUINOSE. By bleekzucht, bloedarmoede, zenuwzwakte, is meestal het gansche gestel la dende. Storing in de spijsvertering, gebrek aan eetlust; een vale kleur; een onzui vere teint; dat zya alle teekenen dat de sappen bedorven zyn; en het bloed niet is wat het wezen moet. In al zulke toestanden ia de Sanguinose „het” middel dat u helpt. By gebrek aan eetlust; by slapeloosheid; gebrek aan kracht;'gedurige vermoeidheid. Neem de SANGUINOSE; zy bevat de voedingsfcouten uit de plantenwereld in een vorm die geipakkelyk in het bloed wordt opgenomen. Zy vermeerdert de 'roode bloedlichaampjes; maakt uw bloed weer gezond en ryk, en geeft aan uw li chaam binnenkort dat gevoel van opgewektheid dat bij eene volmaakte gezond heid behoort. r l t WACHT U VOOR NAMAAK! SANGUINOSE kost per flesch 2.—, 6 fl. #11.—, 12 fl. 21.—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. JO.'en PIET Origineel Volendammer zang-duo VerwachtHÈT IJZEREN PAAÉD Op Stand No. 51 Automobiel Tentoonstelling kunt U zich van de bijzondere hoedanigheden van de Chevrolet overtuigen ah: Kracht - Schoon heid - Comfort - sterke Constructie en groote Zuinigheid. Sterke motor, kleppen-in-den-kop, droge plaat- koppeling, verzwaarde achteras „banjo-type”, Duco-lak in fraaie kleuren, practisch gesloten Fisher Carrosserieën, zijn alle eigenschappen, die U anders slechts bij zéér dure wagens aantreft. Wat verschjji ’t Hangt niet In ’t verledei In het nu, wu I. Hoe dè Plassen ei Bij rampspoeden, zo wisseling ze ons gebi zich zoo gemakkelyk vloed van den eerster druk, tendenzen na; die in allerlei opzichte doemde gefundeerd zyj het van zoo groot k eerst dan, wanneer eepigermate gestabilis beurde te toetsen aai wikkeling der ontstam na het slechts mogel noodige zorgvuldigheit maatregelen, zoowel i direct-getroffenen, als meene volkswelvaart g te worden. (Bedoeld zy noodmaatregelen, waa een spoedige hulp f maar meer de verandi nen ingrijpen in het t de betreffende stree bracht, kunnen leiden wen opbloei van het gi door een voorbarig en nen gedreven words funest voor een latere keling. Geldt dit in ht ontzettenden watersn land te kampen heeft het ook van toepassir pen polders Vettenbroj «De doorbraaf die J had, moet men betre bezien van de gebeurt geveer terzelfdertyd ij aan onze groote rivie toch werd de noodt door een alles overwe vloed, gevolg van za sneeuwval, waardoor e die gletsjerrivieren al gen(é maar vooral gepa gen regenval, die een Maas onrustbarend de zagUyke, in den loop nemende wateraanvoej ciaal in den winter w aan de sterke ontbosscl gebied van hoofd- Frankrijk en ook wel Den Haag. 77 48 Den Haag. U kent toch het BLUE BAND-tijdschrift? Chevrolet geeft den besten wagen voor den laagsten prijs. Hoog ia de lacht verscheen een dezer dagen, in lichtende fetters, het woord BLUE BAND aan den c hemel, .Even verrassend kwam, ruim drie jaar geleden, als een lichtpunt in donkere tijden, het pakje BLUE BAND in het huisgezin. En sinds dien heeft BLUE BAND een wonderbaarlijke vlucht genomen, hetgeen zij dankt aan haar bijzon dere kwaliteit en ongeëvenaard karnproces. BLUE BAND heeft zich een vaste plaats in het huisgezin veroverd. SPECIAAL AANBEVOLEN: (BOONEN OF GEMALEN) 74 804

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3