DE WATERSNOOD. Beurs van Amsterdam. ai PREDIKBEURTEN. Laatste Berichten. M. K. J. SMITS toch heeft kunnen behouden, slechts in, in verhouding geringe hoeveelheden kon toe- stroomen. De situatie is hier namelyk zoo, dat de plassen ten noorden van de Groene Ree en den weg, die ongeveer in het ver lengde er van ligt met elkaar in verbinding staan, evenals die ten zuiden onderling ver bonden zijn, terwijl de oomplexen dan door middel van de schutsluis by de Schele brug met elkaar in verbinding gesteld kunnen worden. Waar, zooals reeds gezegd, de noordelijke doorgangen over het algemeen zeer nauw zijn, moest het niveau van den plas, die zich doör een groote opening in de diepe droogmakerij Vettenbroek stortte, aanmerkelijk dalen. Dientengevolge kreeg de Nieu/wenbroekache Dyk, die aan beide zijden door plassen begrensd wordt en an ders dus van twee kanten ongeveer een druk van dezelfde grootte ondervindt, een zoo- danigen eenzijdigen waterdruk te doorstaan, dat ook deze dijk bezweek op verschiLlende plaatsen, over een afstand van een 150 M. (zie weer de pijltjes in fig. 1). Nu stonden dus de watermassa's van beide Piassen- complexen met elkaar in open verbinding, wat het water in de onder gel oopen polders aanzienlijk deed stijgen; <^e groote kracht van het in- en uitstroomende water deed het bodemveen van het eerst leeggeloopen plasje op talrijke plaatsen van <ipn onder grond losscheuren, zoodat het "ïtog thans in den vorm van allerlei eilandjes en bulten boven het water uitsteekt; een deel van die hoogten bestaat trouwens ongetwijfeld ook wel uit materiaal van den weggeslagen NieuwbroeksBÉBKi Byk, meer bekend als de Blinde Weg^rböet woord dijk 1b trouwen» voor de meéaté dezer waterkeeriagen wel wat aj te zedf»«üphemistisch gebruikt. Wan neer men de samenstelling ervan en de ge-^ rlnge hoogte—van de kruin boven het om ringende water in aanmerking neemt, zal men tot de conclusie moeten komen, dat het toch wel wisual te zorgeloos geweest is, van dergelijke veenkaden de afdoende be scherming $ur een zoo diep gelegen droog makerij te verwachten.. We kunnen dan ook zonder eenigèfe twijfel vaststellen, dat, af gezien van 'd^overstroomingen in andere ge deelten vaïPUtos land, wat in Vettenbroek gebeurd evengoed een jaar eerdesr of misschien g^n, jaar later had kunnen plaats hebben. Het is goed, dat bij deze gelegenheid ook de aqpj^ht van de betreffende auto riteiten er^ns op gevestigd is, met welke toestande%^ hier te maken hebben, omdat bij hen dd>ngacht ligt om in de toekomst, niet alleen omgevallen, als.de hier genoemde doorbraak,dulftaar vooral eoonomisch-zieke toestanden J'^boals die in deze polders heb ben geheerscht, te voorkomen en, waar mo gelijk, te gerteeen. Niet; genoeg kan ik deze overwegingen de belangstelling van hen, die weldra over de toekomstige ontwikke ling van deze streek zullen hebben te beslis^ sen, als ^jjv.^ de leden van onze Provinciale Staten, w^jjp aanbevelen. oT Chr. P. G. J. SMIT, Cand. 1. i. W ag ejaamge n, 13 Jan. 1926. 'oT (Wordt vervolgd.) De politieke crisis in Duitsohland. De oorlogsschuld van Italië. De voorbereidende commissie inzake de ontwapening. Ook gisteren is dr. Luther er nog niet in geslaagd een kabinet te vormen. De moeilijkheden resuLteeren in hoofd zaak uit 'het besluit van dr. Gessier om z^ch niet meer beschikbaar te stellen. Aanvanke lijk heeft rijkspresident von Hindenburg nog eens geprobeerd hem tot andere gedach ten te brengen, maar na rijp beraad ver klaarde dr. Gessier dat hij bij zijn besluit blijft Het is uiterst moeilijk een geschikte® op volger voor hem te vinden. Naar verluidt, zou dr. Luther reeds in onderhandeling staan met den democratischen rijksdagafgevaar digde Kulz, die burgemeester van Dresden '8. Reeds, hoemde men ook een be. kenden generaal als ryksweerminister, maar deze behoort tot den uitersten rechtervleu gel van de Duitsche Volkspartij en zou waarschijnlijk noch door het Centrum, noch door de democraten geaccepteerd worden. Ook de bezetting van het ministerie van binnen I an dsche zaken veroorzaakt moeilijk heden. Zoowel de Duitsche Volkspartij ale de democraten maken er aanspraak op. Van democratische zijde, Verklaarde men reeds dat de democraten de portefeuille van biwnenlandsche zaken als conditio sine qua non beschouwden. Wordt zy niet aan de democraat gegeven, dan zal de democra tische fractie besluiten niet aan tie regee ring deel te nemen. Dr. Luther verkeert1 dus in een moeilijk parket. .De leider der democraten dr. Koch ver klaarde gisterenmiddag in tegenstelling met wat het „Berliner Tageblatt" hem dezer da gen in den mond legde, dat hy m het geheel niet gebrand is op een ministerschap en lie ver zou zien, dat een van de fractiegenooten een portefeuille zou krijgen, maar als zoo- wel zijn fractie als dr. Luther er op staan, dat hy zichzelf ter beschikking stelt, dan zal hij zich niet aan zijn plicht onttrekken. De Italiaanse he commissie tot regeling van de Italiaansche schuld aan Engeland heeft gistermoKÉpi op het departement van de schatkist eenTmderhoud gehad met Win ston Churchill, den kanselier van de schat kist en Sir Otto Niemeyer, den permanen ten onderstaatssecretaris van dit departe ment en andere Engelsche deskundigen. Deze eerste samenkomst had slechts betrek; king op de besprekingen voor de .vergade ring, die morgenochtend zal plaats hebben, waarbij de Italiaansche delegatie zoo mo gelijk betere voorwaarden zal trachten te verwerven dan die, welke te Washington verkregen zijn. Het standpunt der Engelsche deskundigen is, dat in de eerste plaats nauwkeurig moet worden vastgesteld, wat Italië verschuldigd is, waarbij van Engelsche zijde wordt be weerd, dat de Italiaansche schuld aan Enge- lan 692 millioen bedraagt behalve de ren te. Van Italdaansche zijde wordt daarente gen beweerd, dat Italië slechts 381 mil lioen heeft ontvangen, terwijl het oveHge bedrag in rekening is gebracht voor het ver voer van kolen, oorlogsvoorraden enz. In de eerste plaatsjmoet men het dus eens worden over het totale bedrag der schuld en daarna over de vast je stellen rente, zoodat men ge looft, dat langdurige onderhandelingen noo- dig zullen zijn, voordat men tot overeen stemming zall geraken. Van Italiaansche zij de wenscht Aen het bedrag vastgesteld te zien zonder toevoeging van rente, terwijl men aan Emgelschen kant tenminste het be drag wenscht te ontvangen, dat overeen stemt met het bedrag, dat Engeland voor Italië aan de Ver. Staten heeft te voldoen, welk bedrag berekend wordt volgens de bij dragen, welke de Eygelssche belastingbeta ler thans voor deze schuld heeft te voldoen. Van Italiaansche zijde wordt ook aange drongen op de regeling van de kwestie van het gouddeposlto ten bedrage van 20 mil lioen, welk bedrag oorspronkelijk voor de eerste schulden gedeponeerd i» bij de bank van Engeland en dat sedert naar Amerika is gezonden. Hierbij beroept men zich er op, dat de Italiaansche banken op het terugge- ven van «Mlfgoud hebben gerekend en er bij de Italiaüft?fehe regeering op-hebben aange drongen ,'^t lat deze goudvoorraad weer ter beschikkS^-van Italië zou komen. berichten dat er te Genève geen enkel verzoek is ontvangen om de bij eenkomst 'der voorbereidende commissie voor de ontwapeningsconferentie uit te stel len, heeft men in Londen den indruk dat er waarschijhlyk een uitstel van eenige weken zal worden voorgesteld. In de laatste ver gadering van den Raad oordeelde Engeland den 15deri /Februari reeds wat vroeg. Behal ve de tien leden van den Raad hebben dan ook slechj^Sjdrie staten, Nederland, Ser vië en Fuxunenië, tot dusver bericht gezon den, dat züde uitnoodiging aanvaarden.. Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat het versehM van inzicht aangaande de me thode van ontwapening tusschen Frankrijk en Engeland, dat reeds in de Jongste Raads zitting bestond, is toegenomen, doch het is mogelijkk.dat beide landen steun voor hun standpunt zoeken. Ook is het mogelijk, dat de medewerking der Amerikanen voorbe reidende iftsprekingen mogelijk zal maken met betrekking tot de mogelijkheid van een scheiding der maritieme kwesties van de ontwaperfïfik te land, een scheiding, welke Frankrijk, Italië en Japan niet wenschen. Ten slotte is het mogelijk dat men Rus land de t&fegenheid wil geven zijn geschil met Zwitserland bij te leggen om het in staat te stellen naar Genève te komen, waar zijn aanWë&gheid! terzake der ontwapening zoowel voor Centraal- Europa, Japan als het Aziatisch continent. ISgi BUrffffNLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De zaak-Holzmann. WI/Si Een brief van den voortvluchtige aan de justitie. Het padiet te Berlijn heeft een beyel tot inhechtenisneming uitgevaardigd tegen den voortvluchtige® Russischen koopman Mi chael Holwpann. De door hem gestelde cau tie van 13.500 mark is verbeurd verklaard. Holzmann heeft uit zijn schuilplaats aan den rechteB^yan instructie een uitvoerigen biref geschreven, waarvan hy afschriften aan alle BHrbjnsche bladen heeft gezonden. In dezien brief verklaart Wjj de wyk naar het buitenland .té hebben genomen, omdat hy niet voldoende hersteld is om terecht te Bt&an en omdat hij bovendien geen geld had om zyn advocaten, die voortuitbetaling eischiten, hun honorarium te betalen. Zoodra zyn gezondheidstoestand dit veroorlooft, zal hy naar Duitschland terugkeeren en zich ter beschikking v«n de justitie stellen. .hQ ITALIF. Toselli. t De musieue-Toselli. de echtgenoot van ex- kroonprinses Louise van Saksen, is overle den. De dood baar ToeeUi roept in de herinne ring terug bftfrdrama, hetwelk zich in 1903 aan het Salroiaehe hof heeft afgspeeld, toen de latere komtng August, defrtyds nog kroon prins zich riwizyn echtgenoote liet schei den, daar dézesvoor den Italiaansche musi cus Teselli liefde bad opgevat. Louise, een aartsAtogin van Oostenrijk jan geboorte, moest Dresdafa tverlaten met smaad bedekt om den manlttl-er keuze te volgen. Ook bij hem echter vottti zij het geluk niet. Zy gin gen uiteen dl^Louise van Saksen vestigde zich te Brusseel/waar zy in vrij kommervol le omstandighuöfen leefde. Sinds koHWW tijd verblijft Louise van Sakseri thans»4ltede nabijheid van haar oud sten zoon, dié dH6h in een klooster heeft te- rog get rokken j eb de zorg voor zijn moeder op zich nam. ison "HÖEMENIE. De troonsafstand van den kroonprins. Ile' W-volking zéér ontevreden. Dat het afstap doen van zijn rechten op den troon doodden kroonprins van Roeme nië b(j vele Roemetuërs verzet zocht, blijkt weer uit een telegram dat de „Morning Post" uit Boecharest heaft ontvangen. Dit Reuter-telegram spreekt van een groo te ontevredenheid bij de Roemeensche be volking over de offkrieele verklaring van den troonsafstand. Groote demonstraties werden in de laatste dagen te Boecharest ten gunste van Prins Karei gehouden en scherpe protesten geuit tegen het feit, dat zijn troonsafstand aanvaard is. Professor Jorga, de leider der nat.-demo- craten en woordvoerder der oppositie, heeft verklaard, dat de prins het slachtoffer is van een regeeringsintrigus. In het leger, dat zeer op de hand van prins Karei is, zouden reeds bewijzen van afvalligheid van de re geering zyn gegeven. De regeering heeft het noodig geacht om 28 generaals te pèngioneeren. Met het oog op het dreigend karakter van de ontevredenheid der bevolking, staat de pers de laatste zes dagen onder strenge censuur. BINNENLAND. De Crisis. Voigetns de ,,N. R. Ct." zou dr. L>e Visser thans liet oog hebben op de vorming van oen extra-parlementair kabinet, geheel*, of grootendeels be staande uit niet-politieke personen. Jankovics voorloopig nog niet voor de rechtbank. Een raadsman uit Boedapest verwacht. Naar het Cow. Bur. verneemt, zal het nog geruiroen tijd duren alvorens Aristid© Jankovics, een der hoofdper sonen uit de ïlongaarfcche valsehe- bankbiljetten-kwestie, voor de Haag- sehe rechtbank zal terecht staan. De Officier van Justitie is immers van meening dat de zaak eers' in Hou g8rije tot volkomen klaarheid moet ko men. alvorens hier te lande met de apenbare behandeling kan worden aangevangen. 4 Daar het aan een buitenlanisctien advocaat niettoegestaan is, voor een Nedierlair'sche rechtbank te pleiten, zal de beklaagde VerdedSgd worden door een Ne ferlandwohen advocaat. Uit betrouwbare bron vernemen we echter, dat Ja<nkovice_ zidfi tot zijn vrienden in Boedapest" gewend heelt en dat binnen korten tijd een zeer bekende persoonlijkheid uit recht ra dicale kringen in Boedapest naar ons land zal lome/ti om Jankovics in zijn zaak van raad te dienen. ONZE KOLONIËN. Verduistering. (Aneta). Het onderzoek van voor- loopige informatie heeft aan het licht gebracht, dat onderluitenant der inten dance M, J K..J thans met verlof ui Nederland, in hot tijdvak 1919 tot 192) te Magelang 4fi.OOO ktSogranj rijst heeft verduister^. (In verband met do resultaten, wel ke het onderzoek heeft opgeleverd, waarbij is gebleken, dut nauwkeurig toezicht op de handelingen van dezen oiiderluitenan.die niet meer als vol komen betrouwbaar te boek stond, niet voldoende wetrd uitgeoefend, heett majoor der iut©«*Bïiee I. K osman zijn pensioen aangevraagd). SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. De voor morgen vastgestelde competitie, wedstrijden van de G V. B. zyn ook wegens onbespeelbaarheid der terreinen uitgesteld. ZWEMMEN. J. van Silfhout naar Berlijn. De bekende zwemmer en waterpo- lospeler. de heer J. van Silfhout, lid der zwemveaeeniging „Het IJ' die ook als raco-roei.er, als 'lid van ,,de Anus tel" naam heeft' gemaakt, zai naar wij vernemen, Maandag naar het bui tenland vertrekken en zich in Berlijn vestigen. WISSELKOERSEN. 16 Jan. 16 Jan. Londen Officieel. 12 uur. 12.08% 12.08% Berlyn 69.21 59..22% Parys 9.34 9.39 Brussel 11.29% 11.29% Zwitserland 48.06 48.05 Weenen 35.10 35.05 Kopenhagen 62.— 61.90 Stockholm 66.65 66.62 Oslo A New-York 50.75 50.70 2.48% 2.48"/, Praag 7.87% 7.37 Madrid «5.20 35.20 Milaan 10.04 10..06 en burgers vier personen gered, ne 17-jarige Marie Verdonk werd dood opgehaald. Men heeft nog drie kwar tier lang tevergeels d e kunstmatige adejnihaling toegepast. Ook een 20-ja- rige^ongeiriam, G. A. Kooingsleln, was röedsr overleden toen hij werd op.e- haald. Er gingën geruchten dtai .het aantal slachtoffers nog grooter was, doch de gemeentepolitie heeft meegedeeld er niemand' meer vermist wordt. De groote regenval in 1925. Als een bewijs van den buitenga wonen regenval in höt afgeloopen j deelde men ons mede, 'Hat. het gem van dien polder N i euwk oop^N oord en' in 1925 ruim 1600 maaluren, tenen normaal 700, telde. GEMENGDE BERICHTEN. Ongeluk in de stormschool. Gisterodiuend zijo door een noodlot tig toeval bij een. oefening op het ter rein van de 1ste stormschool te Waals- dorp l8te luitenant van Hattum, in structeur, en de soldaat Vleeaenbeek vqn het regiment jagers door den luchtdruk bij het' gebruik van ontplof bare middelen gewond. De verwon dingen (kneuswonden), zijn/ echter, zoo meldt men, niet van ernstigen aard. Zes personen door het ijs gezakt. Een meisje en een jonge man verdronken. Gistermiddag omstreeks 4 uur rijn langs dien Pef elaarschen weg nabij de manege in Den Bosch zes personen, die op liet overstroomde land aan het schaatsenrijden waren door het ijs ge zakt. Met zeer groote mioedte (het was levensgevaarlijk werk)hebben politie Wat het Roode Kruis in Den Haag Steun uit België. De noed Wat het Roode KruiB in Den Haag inzamelde. In totaal 106.478.50. De gisteren door het Roode Kruis in Den Haag gehouden huiscollecte voor de slacht offers van den watersnood heeft opge bracht 'n bedrag van f 63.900.De straat collecte bracht op 27.578.50, terwijl gedu rende de voorafgaande dagen een bedrag van 15.009.in giften is binnengekomen. In totaal is dus door het Roode Kruis in Den. Haag 106,478.50 ingezameld. Verantwoording inzameling Alg. Commissie. Blykens de laatste verantwoording van by de Alg. Ver. Commissie ter leniging van rampen door watersnood in Nederland in gekomen gelden, is er in totaal ingekomen t 270.401.57%. - Steunverleening in België. De Vlaamsche kermis, door het gemeen tebestuur van Brugige georganiseerd ten voordeele van de slachtoffers van de storm ramp te Borculo en in Noord-Brabant, heeft 15^)0 francs opgebracht. In de overstroomde streken. Va* de overstroomde streken, waar do menschen thans door de vorst en de koude zooveel te lijden hebben komen nog ver schillende berichten, de een al treuriger din de andere. fin tegenstelling met de eerste dagen, toen t er langs de dijken een drukte heerschte van vluchtende gezinnen en vee; transport van denkans, hout voor noodstallen en militaire hulpmiddelen zyn op 't oogenblik de dy-N ken een vry verlaten post. Men ziét er slechts zwermen spreeuwen en kraaien, die eenige teekening geven aan het verlaten landschap. Nu de vorst minder fel is, ia het weer mo- gelyk vaargeulen te maken, en met ysvlet- ten en vaargeulen werken thans de militai ren en mariniers om de ongelukkige bewo ners voedsel te brengen. Druten is een centrum van distributie. Van daar uit ?aat het voedsel voor de plaatstjes iri 't midden en voor Leeuwen. In Wamel en by Beugen zyn eveneens depots, ook voor kleeding. In het algemeen krygen de menschen, wat zy dringend noodig hebben zoolang de middelen toereikend zyn. Met de behuizing is het slechter gesteld. Velen zyn naar Ny- megen'. Tiel of verder getogen, maar heel wat zijn ook dicht bij honk gebleven, inge trokken by dykbewoners Dertig tot veertig verblyven in zoo'n dwerg-huisje! De huis kamers zijn 's nachts met kermisbedden fn een slaapvertrek herschapen. Toestanden! Gelukkig is in Wamel nog een bruikbaar hotel, waar 's nachts een twintig vluchte lingen kunnen slapen. In veel dorpen is de toestand ellendig. Maar vreemd, zy grijnst u niet aan, zy heeft niets van een wreed monster, maar veeleer van een vermoeide, die in vredigen sluimer ligt. Maar dit is juist het verschrikkelijke. Was zy maar opstandig, zoo schrijft de corr. van het Hbld., die door het met ijs en sneeuw bedekte land een toch maakte, dan zouden menschen haar bestrijden. Op haar rustbed, onder het dek van ijs en sneeuw, is zy ongenaakbaar. Tot een zachte lucht haar zal wekken. En dan zal zy vreeselyk zijn! Dreumel. Het is ons verteld: 130 wonin gen zijn vernield* Er zyn ook groo/tere ge tallen. genoemd. Wie zal het juiste aantal inzamelde. Ingekomen giften. in het overstroomde land. schatten? Het is onmogelijk, al kan de in gewijde, die weet hoeveel huizen er hebben gestaan, wel iets van een berekening maken. Maar zeker niet nauwkeurig. Tal van hui zen zijn ingestort in de eerste vorstdagen ook nog daarvoor. Zy zyn onder den wa terspiegel verdwenen en nu door de ijskoi geheel aan het oog onttrokken. „Hier is een straat geweest." Nu nieté meer dan ijs. „Wijs mij de plaats, waar ik gezaaid heb" Tiet Multatuli den Javaan zeggen, na de ge-' wekfige banjirs van. 1861. „Wijs mij de plaats waar ik gebouwd heb", zegt de inwoner van Dreumel, van Wa mel, van Leeuwen. „Hier is een straat geweest en hier hedt een huis gestaan. Het was pas kort geleda gebouwd, de specie was nog versch en bed weinig weerstand. „De specie was nog versch." De nitnp. ste huizen zijn jiet eerst bezweken metép alleroudste, die tot krotjes waren verworfÉ, De andere'huizen: het dak schynt te rus ten op het ijs. De huizen staan nog. Zou het waar zfjn? Misschien staan zij nog. Mair als het gaat dooien, als het ijs gaat „wer ken", kruien misschien, zal het de muren in elkaar persen als kartonnen doosjes. En als de muren het uithouden, hoe zal het dan, als het water eindelijk is weggespoeld, er van binnen -uitzien Boomen zijn. naar binnen gespoeld, huis raad naar buiten. En het is blijveni liggen tegen den dyk aan. Bedden, stoelen, tafelé, wat niet al. Het ligt kris en kras dooreen. Een prooi van de „hyena's", die nog altijd asem, ai hebben zy het niet gemakkelijk Want militaire politie en maréchaussee pa- trouilleeren voortdurend en wie zich wat verdacht lang in de buurt van een verlate» huis ophoudt, moet zich terdege legitimee- ren. Zooals men weet is het overstroomde land van Maas en Waal in 8 sectoren verdeeld met marinevletten, £n het politietoezicht mogelijk te maken; dé vorst heeft echter ook deze taak van arbeid stopgezet, totdat het ys sterk genoeg zal zijn, om op schaatsen den politiedienst te kunnen uitoefenen. Hiertoe zyn reeds heden schaatsen, aan gevraagd' bij 't Centraal Magazijn te Woer den. Over de ernstige en degelijke wyze van optreden en van adviseeren van de mare chaussee zyn de burgemeesters die dit korps in hun werk nog niet kenden, unaniem vol lof. Vandaag zal ten stadhuize te Nijmegen een Vergadering worden gehouden door dien Commissaris der Koningin in Gelderland, den burgemeester van Nijmegen, kapitein Werner van die marechaussee en alle bur gemeesters uit 't land van Maas en Waal, om te bespreken welke maatregelen moeten genomen worden voor een terugkeer der ge vluchte bewolking. Offic. waterstand van hedenmorgen 8 uur, Keulen 39.31 Lobith 13-06 Nijmegen 10.77 St. Andries (Waal) 6.90 Arnhem 10.79 Vreeswijk (bij hoog water) 3.24 Vreeswyl% (bij laag water) 3.16 Westervoort 11.25 Deventer 5.71 Kaknpen '1.02» Maastricht 43.46 Venlo 13.95 Grave 9.92 St. Andries (Maas) 6.26 Hedel 4.68 1NGMZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Red.). Watersnood. Geachte Redactie. Vergum lutij een Klein plaatsje in uw biad voor eeui vraag, die mij van t hart in o e t. Van bevoegde zijde veniaim i«v, aat de R.-Kath. niet op de aangeboden lijst tee .teuten, omdat... aij in de K e r k at gegeven hebben. W a; beteeaent diiï? Waarom houden de R.-Kath. hun gitten apart, terwijl het een Nationale Ramp is en van allen hulp gevraagd en gegeven wördt. Of kr ij gt straks ook het Hp of d comité te A dam den inhoud der Offerbus- sen in de R.-K a t h. Kierk in totaal overgestuurd? Waar juist overal Comdté's gevormd ajn om te regelen, trof het mij, dat men nu ook nog sdheiden gaat en het K e r k e 1 ij k inzamelt. Geschiedt dïy alleen in Gouda V Waarom/ dan lüer een uitzondering ge maakt? Of houdt Roomsch Nederland overal zijn giften apart ?v Nogmaals wat bet eek ent dit Wij mogen nu niet vragen van welk Kerkgenootschap zi .n de getroffenen. Het is ons volk, dat lijdt en als volk moeten wij, schouder aan schouder staande, geven naar vermogen. Ik persoonlijk was over het gehoorde hoogst verontwaar digd. Eenig licht in deze zaak omtrent het „waarom" aou mij welkom zijn. U, Meneer de Redacteur, dankend voor de plaatsruimte. G. G. HEIJKOOP. Wij roerken den geachten inzendei; op <hat mzamel'ngen in de IR'.-K. ker ken gehouden, worden afgedragen aan het R.-K. Huisvesting Comité te Den Bosch, dat in tal vatn plaatsen, ook hier ter stede, een afdeeling heeft. Blijkens mededeeüngen in de Maas bode, worden de gelden besteed in overleg met de Algemeena Waters- noodoomm. ssie. y Met alle waardeering die wijr heb ben -voor het groole werk dat door het R.-K. Huisvesting Comité is en wordt verricht, ware het voor onze gemeente wellicht eenvoudiger ge weest de inzameling door de offici eel ingestelde commissie u tsluitend te doen geschieden. RED. i. MARKTBERICHTEN. Coöperatieve Tuiniersvereeniging „Gouda en Omatreken." Veiling van 15 Januari. Spruiten le soort 11—24.50, id. 2e soort 10—<15, Wiloof le soort 2733, id. 2e soort 13—18, Uien 5.20—6.20, per 100 Prei 4.70-5.70, Selderie 2.-4.30, per 100 bos. Kivolselderie 1.40650, per 100 bos. lBoerékool 0.420.54, per kist. Eieren 8,20—9-10, per 100 stuks. Kaasmarkt. UTRECHT, 16 Jan. Aangevoerd 28 wagens, 7560 K.G. Prijzen le kw. f 54—56, 2e kw. f 51-53, r.m. f o4 —59.50. Handel matig. R*PI0-TELEGRAFISCH WEERBERICHT 16 Jan. Hoogste stand 768.0 te Stenseele en Jamimayan. Laagste stand 751.3 te Veetmanoer. Verwachting Zwakke tot matige wind ut westelijke of zuidelijke rich ting. Neivelig tot betrokken of zwaar bewolkt. Sneeuw, vooral in het zui den. Nog lichte vorst. STADSNIEUWS. GOUDA, 16 Januari. Watersnood Comité Gouda. De stand op Donderdagavond 14 Januari 3086.78 Ontvangen van Dameskransje 4. J. H. H. ingekomen by de Goud- séhe Courant 25. Wed. J. C. v. D86 W. va» G15. A. W. van P60. flpurtcojpmissie „E. M. M." 25/— Opbrengst 'lystcollecte 648.53 Te zamen 3939.31 De ijsbaan v. d. Zuid-Hollandsche lJAond opengesteld. De ijsbaan aan den Moordrechtschen dyk is hedenmorgen vwr 4et publiek openge steld. Het ijs heeft,.zoo vernemen wij, een dikte van gemiddeld 8 6 9 c.M. Het vroor hedenmorgen nog 4 graden. De baan aal 's avonds verlicht zijn. Raad van beroep directe belastingen. B\j Kon. besluit is benoemd tot plaatsver vangend voorzitter van den raad van beroep voor de dircète belastingen II te Rotterdam mr. R- Rensma alhier. Het Jubilé van dr. Hoffman. Hoewel oorspronkelijk van plan zynde de herdenking van zijn 25-jarig ambtsjubilé on opgemerkt te doen voorbijgaan, heeft Dr. Hoffman, op verzoek van patiënten, beslo ten deze in de gelegenheid te stellen hem ite compl imenteer en Hiertoe zal een receptie plaats vinden op 26 Januari a.s., des,middags van 35 uur in hotel „De Zalm", in welk hotel hy het eerste jaar vap zijn praxis heeft gewoond. Natuurkundig Genootschap. In ons verslag van gisteren zyn eenige storende drukfouten ingeslopen. Een ge leerde Ball heeft nooit bestaan, wel Gall; het derde type he»t niet pykmisch maar pykniacii, Rider Hagard heeft nooit een boek „Ihe" geschreven wei een heel be kend werk „She." Denkt om de vogels- De gevallen sneeuw maakt het voor de vogels weer moeilijk op den grond hun voedsel te zoeken, strooit daaarom voor Ken wat Voedsel. Raadgevingen hiervoor vindt men in de brochure „Eenvoudige Winter- voeding", voor zoover de voorraad strekt nog steeds gratis verkrijgbaar bij de Goud- ache Ornithologische Club ..Hirundo" (Blee- kerssingel 64), en in een artikel in ons blad van 24 December 1925. Mgr. P. St roomer. van de benoeming van rector en deken te Am- tot ka~ van het Haarlemsche Kathedrale Kapittel, welke benoeming enkele dagen geleden is afgekomen, schrijft men van R- K. zijde aan het Hbld.: Deze benoeming heeftongetwijfeld den R. K. Amsterdammers vreugde bezorgd. "Het is echter niet van algemeeye bekend heid, welke gewichtige functie door deze benoeming aan mgr. Stroomer i* opgedray gen. Krachtens pauselijke breve van 23 1858 zyn in de Ned. diocesen, zelve hersteld in 1853, kapittels opgericht, bestaande uit een. proost en 8 kanunnikeii. Het kapittel fungeert als raad van den bisschop, in 'be. langrijke gevallen moet bét door den bis schop worden geraadpleegd, in sommige ge vallen behoeft de bisschop zelfs de toe stemming van het kapittel. Eenmaal 's maands, in den tegel althans, vergadert het kapittel. In algemeen zijn de ka pittels bevoegd tot het kiezen van den nieuwen bisschop. Krachtens uitzonderlijke bepaling, in bovengenoemde breve voorko mend, zijn de Nederlandsohe kapittels va cante sede slechts bevoegd een drietal candidaten voor de bisschoppelijke waar digheid op te mhken, waarna de aanstelling geschiedt door den Paus. Komt de bisschop pelijke zetel vacant, dan benoemt het ka pittel binnen acht dagen voeft* het beheer van het bisdom een kapitulaar-Vicaris. De benoeming tot kanunnik van het kapittel geschiedt naar den aard der vacature, in het eene geval door den Paus, in het ande re geval door het kapittel en den bisschop. Het ambt van vicaris-generaal is geen verplicht ambt. De bisschoppen kunnen zich bij 't beiheer van bun bisdom door zoo- danigen gezagsdrager doen bijstaan. In te genstelling tot den proost en de kanunniken oefent de vicaris-generaal ongeveer gelijke rechtsmacht uit als de bisschop. Zfjn ambts betrekking kan door den bisschop worden beëindigd en houdt van rechtswege op met die van den bisschop, die hem aanstelde. De plebaan is degene, die voor den bisschop de functie van herder der bisschoppelijke kathedraal wéarneemt. Lezing Ir. A. v. d. Stok. Voor de door den heer A. v. d. Stok, in genieur van de Ned. Seintoesitellenfabriek te Hilversum, gistjeravond in „de Réunde" gehouden lezing bleek veel belangstelling te bestaan. De zaal was geheel gevuld; mo gelijk was een deel'der belangstelling te wij/ten aan het groette model van een radio toestel, dat gisteren op een auto door de stad reed, en imitatie-radio muziek hoore bracht. De heer v.,4. Stok, ingeleid door den plaatselyken vertegenwoordiger der Ned. Seintoestóllen Fabriek, begon te zeggen, dat hij geen technische lezing zou houden. Meer deren, die aanwezig waren, zouden waar schijnlijk een radio-toestel hebben, en wil den wel iets meer van de werking weten, anderen, niet in het bézit van een toedtel, waren daar ook wel benieuwd naar. Aan de hand van teekeningen <jp een bord gaf de heer d. Stok vervolgens een verklaring van de hoog-frequénte wisselstroomen, door een zendstation uitgezonden, de golflengte der stations, die bepaald wordt doOT het aantal frequenties van den wisselstroom, verschillende soorten antenne's, en in het kort de weriripg der radio-lamp als detec tor, om de hoog-frequente stroompjes, die via de ontvangantenne in het radio-toestel komen, te versterken en om te zetten, in ge lijkstroom, welke in telefoon of luidspreker hoorbaar is. De lezing, welke door teeke ningen op een bord en door het toonen van verschillende onderdeelen werd verduidel#kt kon natuurlijk slechts in groote trekken een beeld geven van de voor velen zoo geheim zinnige „Radio." In de pauze was gelegenheid de schitte rende door de Ned. Semtoestellenfabriek in den handel gebrachte toestellen te bezich tigen, en hiervan werd door velen gebruik gemaakt. Voor en na de peuze werd radio-muziek van de Hilversumsche draadloos» omroep ten gehoore gebracht door middel van in de zaal opgestelde luidsprekers, verbonden aan een op het tooneel opgesteld ontvang toestel. Na de pauze gaf de heer v. d. Stok een korte beschrijving van de aanwezige toe stellen, en met «en opwekking tot steun aan de Hilversumsohe draadlooze oproep, en een aanbeveling van de door de Ned. Semtoestellenfabriek^ in den handel ge brachte toestel sloot hij den avond. Thalia-Theater. „De Wolven van Montmartre" is de titel van het hoofdnummer waarin Gloria Swan- son de hoofdrol vervult, .gekleed jn een Apachencostuum. Zy is zeer pikant in deze rol en het canailleuze gaat haar zóó goed af, dat het er veel op Iykt of ze pas dit haar element is als ze hits, cynisch, grimmig en onverschillig kan doen. Ze heeft nooit be ter rol gespeeld en of ze rooft, de politie misleidt, vlucht door sloppen of danst in apachenkelders, het is alles even af. Zy maakt van de wolven van Montmartre oor logshelden. Gloria's apachenvriend sneuvelt. Zij zelf wordt ingerekend en tot twee jaar veroordeeld, maar ontvlucht tijdens 'n Zep pelinraid, krijgt van een politieautoriteit te hooren dat Frankrijk de wolvin van Mont martre niet 'meer kent en zich alleen het meisje herinnert, dat van de Wolven solda ten maakte, zoodat niets haar verbintenis met den knappen' Amerikaanschen kapitein in den weg staat. Van Gloria Swanson en van dén regisseur dezer prachtige Paramountfiilm is hier uit muntend werk te zien. Voortdurend is te merken dat hier de geroutineerds te krach ten by iedere scène de leiding hebben ge had. Het „Thalia-trio" geeft er een mooie muzikale illustratie bij. Het journaal^ geeft een gekleurde natuur opname: „Het dal van de Thesis. „Arm maar eerlijk" is een dol komische fcwee-acter. ,JDe watersnood in Nederland" ié heel duidelijk verfilmd, men ziet diverse opna men van de meest bedreigde en geteisterde streken Wychen, Boxmeer, Beugen, Venlo, Maastricht alsmede het kranig» werk van Pontonners en Mariniers en het 'bezoek van het Koninklijk Echtpaar/ aan de watersnood. Op het tooneel „J© en Piet" origineel Vo- lendamaner Zang-duo, dat krachtig zingt, veel applaus heeft en liedjes laat verkoopen waarvan een derde van de opbrengst ten goede komt aan het Watersnood-Gomité Gouda. Om het hoofdnummer alleen, is een be zoek aan „Thalia" reeds aan te bevelen. Burgerlijke Stand. GE1BOREN: 14 Jan.: Gerardus Francis- cus, z. v. M. A. Massar en J. C. van As, L. Dwarsstraat 12. ONDERTROUWD: 14 Jan. F. C. Vermo len en M. C. Huijgens. 14 Jan.. J. M. S. Theunisz en J. H. Wegkamp. A. van Dyk en M. 'C. G. van Unen. M. van der Wolf en G. Dullemont. H. de Jong en I. A. de Jong. OVERLEDEN: 12 Jan.: Lambertus van Wyk, 9 mnd. 13 Jan.: Gerardus Johan nes de Jong, 6 weken. Arie Wieser, 68 j. Teunis Tak 49 j. Agenda: 16 Jan. Haastrecht. Sportgebouw Concordia Uitvoering „Olympia.' 16 Jan. 7% uur. Zaal „Kunstmin" Feest avond „UtiPfe Dulci." 18 Jan. 10% uur v.m. Stolwijk, Gemeente raad. 18 Januari 8 uur Gebouw „Daniël", Cursus ,/Reddmgabrigade." 19 Jan., 3 uur. Soc. „Ons Genoegen", Alg. Verg. van houders van 1 hyp. obligatie houders der Soc. „Ons Genoegen". 20 Jan. 8 uur. Groote Schouwburg. 4tf Abon nementsvoorstelling. 20 Jan. 8 uur. Kleine Kerk. Lezing Dr. J. Lammert» van Bueren. 20 Ja». 8 uur. Gebouw Daniël. Cursus E. H. b. "0. Dr. Evers. 25 Jan. 8 uur. Soc. „de Réunie". Lezing van den héér Voglenzang de Jong voor de Roei- en Zeil vereen i ging „Gouda," 26 Jan. 8 uur. Groote Schouwburg. Liefda digheidsvoorstelling Vettenbroeksche Club 27 Januari. 8 uur. Zaal Concordia. Concert Zangvereemging „Excelsior." 28 Jan. 8 uur. Soc. „de Réunie.' Lezing van de My. au Nijverheid. 30 Jan. 8-^p. Concert Mondaharmonkaver- eeniginSpescendo.". Eiken wJRlag van 4^0—6.30, 750—10 uur T.f|y»cobs. Café Rest. „Nationaal" iWydstraaT 39, Zangvereemging, „Euter- pe." De apotheek "van den heer E. Gsendel, Tiendeweg, is deze week tot en met Vrijdag 22 Januari, benevens den daarop volgen den nacht geopend na 8 uur des avonds (des naehts echter alleen voor recepten). Boskoop'* Glorie. Er is een boek verschenen, dat wij met gerustheid den titel zouden kunnen geven van Boskoop'» Glorié. Een prachtalbum, in groot, kloek forrhaat uitgegeven, getuigend in vorm, opzet en uitvoering van energie en kurnen, van smaak en goeden geest, maar vooral van liefde voor de bloemen en plan ten, die er in de schoonste harmonie en in de rijkste kleurenpracht in zyn afgebeeld. Met groote bewondering hebben we dit prachtwerk bezien en nageslagen, blad voor blad;, telkenmale opnieuw, en wij hebben er van genoten. Dat werk brengt den beschou wer ondér een machtige bekoring, diie aan grijpt. Het is een daad, die respect afdwingt om de uitgave vaan zoo'n prachtwerk te durven ondernemen, met het doel Boekoop en zijn culturen over de ganse he wereld nog meer bekend te maken. En dat dit doel niet zal worden voorbijgestreefd, staat voor ons vijst. In de Hoilandsche, Engelsche, Duitsche en F ranse he taal Zal dit boek spreken van Boskoop en zijn culturen, en tal de renom mee daarvan, ten spijt van hinderpalen, die in den weg worden gelegd, doordringen overal in de geheele wereld. Boskoop wil met alle energie, die ander de benarde omstandigheden als die der oor logsjaren en daarna, niet ie uitgehluscht, in vreedzamen strijd, nieuwe afzetgebieden veroveren voor zyn schoon e proddptea en het ondernemende kwieekersvolk geefcj daar aan zyn volle kracht. Boskoop is reeds op weg zijn plaats van voor den oorlog te her winnen. In het seizoen 1924/25 werden de Boskoopsche boomen en planten reeds naar 21 starten in en 7 buiten Europa geëxpor teerd. De Vereenigde Staten van Noord- Amerika, vroeger een zeer belangrijk afzet gebied, heeft einds 1919 zyn grenzen byna geheel gesloten en Duitschland heft een in voerrecht van mdnetens 50 der waarde. En ook in sommige andere landen heerscht een geest van protectie, dip voor den export zeer nadeelig is. Maar niettegenstaande deze bezwaren blijven dé Boskoopsche kweekers en handelgeest actief en laten zij geen mid del onbeproefd om te trachten deze uit den weg te ruimen of te verminderen. De po gingen, om Amerika weder open te krijgen, om /onder de meest nauwlettende controle zièktekiemvrye planten te kunnen invoeren, mochten nog niet slagen. Maar Boskoop rust niet. Dit boek levert het bewijs er van./flet spreék't en zal blijven spréken van Boskoopi lange, lange jaren. Boskoop wil geen ver-j overimg van, terrein door strijd, maar ,/pene-j tration pacifique". f Moge dit schoone boek dat bereiken. Dit girootsche album is samengesteld door den op het gebied dier bloemententoonstel lingen bekenden organisator, den heer J. H. van Stmaten van Ne# en de tekst is ver zorgd door den heer Ch. Moerland», direc teur der Rijksbuinbouwwmtetwchooi. Hét opent met een fraai portret vén H. M, de Koningin, als dé beschermvrouwe van den Ned. Tuinbouw, in kleurendruk schitterend gereproduceerd, waarbij op eenvoudige wyzè het wapen der Koningin en dat van Boskoop is afgedrukt. Daarenboven is ér een voor woord van Minister Ruys de Beerenbrouck en van Minister Colyn, waarin op dé betee- kenis van Boskoop als krachtig tuinbouw centrum wordt gewezen en de energie der kweekers wordt geprezen. In een voorbericht zet de heer Moerlands het doel dezer uitgave uiteen, daarbij een kort overzicht gevend van den ontwikke- lingsgamg van Boekoop. Deze uiteenzetting komt da/n verder in den tekst geheel tot haar recht. Na een historisch overzicht van Boskoop te hébben gegeven, behandelt de heer Moer lands achtereenvolgens de geheele ontwik keling van den tuinbouw en speciaal die van Boskoop. Hij doet dit In dé volgende zeer interessante hoofdstukken: de tuinbouw in de republiek der Vereenigde Nederlanden 1600—1800; dé kweekeryen te Boskoop ge durende dat tydperk; de invoer van uit- heemsche houtgewassen in Holland!; de Ne derlandse he Boomkweekery van 18001850, en te/n slotte de Boskoopsche kweekerijen sinds 1800. Deze voor vaklieden, maar zeker ook voor alle liefhebbers van bloemen en planten, zeer interessante lectuur, is verlucht met vele groote zeer mooie platen. In zeer fraaien kleurendruk, zooveel mogelyk ge trouw naar dé natuur zyn afgebeeld velden bloeiende rhododendrons, azalea mollis, ro zen in vollen bloei, bloeiende vaste planten, bloeiende azalea mollis X oh mensas, villa's, die in Boskoop zyn, tuinen met rhodo dendrons in groote verscheidenheid, voorts een voortuin met rotsbeplanting, een inte- rieurkiek van een der Boskoopsche bekende tentoonstellingen en verder nog een fraaie afbeelding van blauwe sparren in hun na- fcuurkleur. Naast deze het oog zoo bekorende collec tie fraaie kleurenplaten, zjjti voorts opge nomen niet minder dan 40 groote platen, welke in zeer mooien dubbeltoon-druk zijn uitgevoerd. Daarby zyn heel merkwaardige: velden met coniferen, met 50.000 Polyanta- rozen, met 30.000 Hortensia's, met figuren- Buxus, vaste planten, alleraardigste luchb- kieken van Boskoop en zyn tuinen, en nog zooveel andere afbeeldingen aan het kwee-_ kersbedryf en het dorp ontleend,, te veel om alle be vermelden. Nog eens, de opzet en de uitvoering van dit werk is groofcsch en gedurfd: heit is een boek dat als een schat zal worden bewaard. Er zjjn 3260 genummerde exemplaren uit gegeven, waarvan 2600 gratis zijn verzon den paar alle werelddeelen; de overige ko men voor 20.— ia den handel by dé Bos koopsche Handelsdrukkerij, die hét werk zoo fraai verzorgde. Den ondernemenden samensteller, den heer J. H. van Straaten vaa Nesdie de uit gave zelf heeft ondernomen met/steun van corporation en publiciteit van groote licha men, onze hulde voor deze daad. UIT DEN OMTREK ALPHEN A. D. RIJN/" Alhier is overleden het r.-k. raadslid Th. M. Leliveld. ojljj Zijn opvolger is de heer H. G.ny^ltman. HAASTRECHT. iov Uit Burgemeester en Wethouse heeft zich een Comité gevormd dat een 31fotal da mes heeft urtgenoodigd tor een bypepkomst ten Raadhuize, op Dinsdag, 19 Januari a.s. nam. 7 uur, ter bespreking van het'tiouden eener collecte door de slachtoffers"^'in den watersnood. Op een ondergeloopen uiterwaa$i>fkchter het Dorp heeft men thans een uitstekenden ijsbaan aangelegd waarvan door véffeh een druk gebruik gemaakt wordt. Waaif de Ijs baan aan de Boezem dikwijls veel rte/wen schen overlaat, is het voor de IJsdiub, wel licht de overweging waard de jjsbgfnjnaar dit terrein te verplaatsen. OUDERKERK a. d. IJSSEL^ Alhier heeft oen inzameling van geld voor de slachtoffers van den watersnood 1521 opgebracht. STOLWIJK. Bevolking op 1 Januari 1925 was' <1478. Ingekomen 86 mannen, 104 vrouftëïi. Geboren 28 mannen, 38 vrouwen. Totaal 114 mannen en 142 vrouwen. Vertrokken 80 mannen, 104 vrouwen. Overleden 19 mannen, 13 vrouwen. Totaal 99 mannen, 117 vrouwen. Totale vermeestering, 15 mannerf |f( 25 vrouwen. Bevolking op 1 Janauri 1926 was 2513. Op de voordracht voor onderwijzeres^ de nuttige handwerken voor school 2 Keepen voor: Mej. G. Bezemer. no. 2 Mej. N.flui ters, no. 3 Mevr. v. Gent-Fokker» al)$p té Gouda. o ec:el Zondag 17 Januari. GOUDA. WJ Kemonstr. Kerk, 10% uur van. Da "W D. IM. Baar te Alkmaar. l, St. Jianskerk, Ds. Börger, geen <|ienst!'~' Luthersche Kerk, 10 uur v.m. DsA'J. J. a'I IT- Simon. Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 uur v.m "en 5% uur n.m. Dr. C. N. Impeta van 'Katyt- pen. In de ochtenddienst cloopen. Geref. Gemeente Turfmarkt, 10 uur v.rii;x en 6% uur n.m. Ds. R. Kok. Ver. Calvyn Nieuwe Zaal Turfmarkt 1» uur en 5% uur Ds. J. G. Dekking van ren. AMfMIERSTOL. Ned. Herv. Kerk, 6 u. n.m. Ds. Hugenholtz. BERKENWOUDE, Ned. Herv. Kerk, 10 uur v.m. Ds. L. ijl v. d. Brode. jkfo BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk, 6% uw v.m. Ds. uit Schoonhoven. 1 jj. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk, 10 uur van. Dr. P. jt^s. Remonstr. Kerk, geen ddenst. ftv>i GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk, 9% uur vm en 2 m. Ds. A. Prins te Poederoyen. j, HAASTRECHT. qcl» Ned. Herv. Kerk, 10 uur v.m. Ds. Hugen- holta uit Ammerstol. ^nr Geref. Kerk, 9% uur vm. en 6% uur n.m. Ds. Smüde. MOORDRECHT. Ned. Herv, Kerk, 10 uur v.m. Ds. B. Nieuw- tnrrg. 1 STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk, 10 uur v.m. Ds. B. JS -itte- nia. v 1 Evangelisatiegebouw 9% uur v.m. en u. n.m. De heer Mulder,g.o. té Bodétftffc- ven. "Oö.F WADDINXVEEN. fm Remonstr. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Hjoutgostte OUDERKERK a. d. IJSSEL. »ufo Ned. Herv. .Kerk, 10 u. v.m. de heer d«i'/Re delijkheid. torn 6% u. n.m. Da G. Lans. Afscheidsrede. I NIEUWBRKBRK a. d. IJSSEUiitk Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. en 6% u. bum. Ds. N. Luyeawtyk. *b REEUWIJK. rru Ned, Herv. Kerk, 9% u. u. v.m. De heeteijy- klema, g.o. te Waddmxveeu. *viit GOUDA. sv p Donderdag 21 Januari. Zaal Calvljn, Turfmarkt, 7 u. n.m. Ds. J. Kievit te Baam. Reductie op coke*. Het overzicht door ons aan de beha tl r ling van het cokes-voorstel in de joogéte raadszitting gewijd, heeft de verbolgenheid opgewekt van den heer Overhand, dejfekfr- dediger van het voorstel in den Raad/ en dan- gene, die den stoot gaf tot de voor déusbé- handeling aangevraagde speciale raadntèr- gadering. n Verwonderen doet ons dat niett wU /heb ben op krasse wyze deze methode vaa partij belangen behandelen ten koste van dé. ge meente, aan de kaak gesteld en dat de heer Overhand natuurlijk niet- hooren,i<v Ons wordt verweten dat wij onjuistftadei^i hebben verkondigd, die, dit zoo en paroant, noodt door ons volgerus den heer Overhand won* enkend. Wat dit laatste aangaap zul len wy gaarne vernemen welk geval hier wordt bedoeld, zonder dat is dat moeilijk anders te beschouwen als een iuróaU., waarop wij niet reageeren. Was het op aankomt is dit: Wy scheven dat het voorstel van de s.d.-fractie niet inr hield wat door die fractie is bedoeld, is de quaestie? Het voorstel van de 3! D. A. heeft Wj ook t bekeken. Hij 1 ontdekt die 1 P. is door B. en W. behandeld en naar aan leiding daarvan is een voorstel gekomen, waarin volkomen duidelijk uiteengezet is waartoe B. en W. bereid bleken. Dat voor stel is in den Raad behandeld en aangeno men: dé'S. D. A. P. heeft dat ook geaccep teerd. Dat de heer Overhand en de zijnen nu later tot het inzicht zijn gekomen dat zij meer wilden dan zij zelf in den Raad heb ben goedgevonden, is toch moeilijk aan B- en Weth. te wijten. Dat de meerderheid van het oollegé geheel onkundig was van deze zaak, is roet aan te nemen. Waarom heb ben die wethouders (fen geen mond open gedaan Is de heer Overhand dan naast zijn functie van pleitbezorger voor de georgani seerde arbeiders ook al de beschermengel voor de democratisch doende wethouders geworden? Dat zou voor de heeren Koe mans, Muylwljk en Lafeber een felicitatie waard zyn! De heer Overhand was in die raadszitting heelemaal overstuur, aifcers was hy niet op zoo'n onbehoorlijke planter tegen den voorzitter uitgevallen. 1 het nadere voorstel zoo ajj} heeft er maar 5 regels j de meerderheids-opinie /éijn gewijd, terwiP het geheele voorstel van 2 pagina's overi gens de minderheddameening weergeven Heer Overhand, ge moet beter leeren tellen: niet 5, maar f7 regels *Ijn aan de meerderheid gewijd. Waarom heeft tech hierover ook de be trokken wethouder Koemans niet geklaagd Deze wethouder zag bij de behandeling nota bene van het woord af! Wel een bewijs van gewichtigheid! En nu ten slette die beleediging van de georganiseerde arbeiders. Ja dat is «en heel merkwaardige vondst. De heer Over hand. doet hier aan zelf-suggestie. Hü weet natuurlijk wel dat niemand er in den Raad aan denkt een georganiseerde» arbeider te willen beleedigen en daarom gebruikt hy 'om het zichzelf toch wijs te maken zulke dikke woorden dat de zaal er van davert. En merkwaardig, toch dringt het niet door! Wat wel doordringt is dit, dat de arbeiders, die om welke reden dan ook, niet bij de or ganisaties zijn aangestoten, door den heer Overhand en de zijnen worden verguist en gehaat en als slavenzielen bestempeld, ter wijl 't plicht zou zijn als lid v. d. Raad voor de belangen van alle ingezetenen op te komen. Deze grove partij-politiek wordt door 's heeren Overhand's optreden op de meest scherpe wijze gesignaleerd. (DRAADLOOZE DIENST.) Hevige sneeuwval in Spanje. MADRID, 16 jan. Het sneeuwt w>n der ophouden in do provincie Valen cia. Geheel Spanje wordt door een hevige koud© bew»hl sooal» in geen 100 jaar is voorgekomen. Neder 1. vliegenier gevallen en gedood. Aneia m©iut uit K ra wang ld Jen. Dq leerling-vlieger B. H. Groene- velt, 2e lUitenan, der oatvalerie, is op het vliegveld! te Kali Jati in de resi dentie Krawang in een vrille geraakt en gevallen. De-ongelukkige was op slag dood. Do inschrijving van het R. K. Huisvestings comité. DEN BOSCH, 16 Jan. De inschrij ving voor het R.-K. Huisvesting Co mité was hedenmorgen gestegen lot f 166.000. Een Zweedsch schip in nood. VLIS61NGEN, 16 Jan. Het Zweed sch© s.s. ftswal is nabij Vlissingen ge strand en vraagt assistentie. Sleepboo- tan aijn uit Vlissingen ter assistentie vertrokken. De proeftocht met de „TJiaaaora." Gisteren heelt op de Noordzee met succes de proeftoclv plaats gehad met het dooj- de Nedi. Scheepsbouw Mij. voor d© Jaivai—China—Japan-iijn ge- boiïwde vracht-en passagiersschip Tjisasora. De mawhine en ketelinstal latie werden door Werkspoor geleverd. De nood in de geteisterde streken. DEN HAAG. 16 Jan. Op een desbe treffende vraag van een Kamerlid', of d© Minister bereid Is, d© door den jongsten watersnood geteisterde perso nen en gemeenten uit 's Rijks schat kist schadeloos te stellen, heeft de Mi ni-ter van Biraneulamdsche Zaken ge antwoord. niet voornemens te zijn, een toezegging als gevraagd te doen. ADVERTENTIEN. Heden overleed mijn lieve Man, onze goede Vacter, Behuwd- en Groot vader, de Heer Jozia* Snoep in den ouderdom van 92 jaar. Uit aller naam, W. SNOEP—DE VLETTER. GOUDA, 1# Januari 1926. Eenige kennisgeving. Volstrekt geen bezoeken van rouw beklag. Spec. Artl voor HUID- cn GE SLACHTSZIEKTEN. IS VKRHUISD vm Nlmwa Havtn 16 Mar 16. Spr. 12-3 en 7 8. Rotterdam.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2