KOFFIE MAG Voortzetting der Groote Opruiming bij C. A. B. BANTZINGER. Koopjes in Wollen Sjaals, Handschoenen en Truien. Restanten tegen spotprijzen. - Zie de etalages. MTWii-gmiiiffi Adverteert in dit Blad. HHEUMAT1EK 1 LOK 4 K DEN EDEL, BAHLMANN Co. NïEU^ Maison Sanitas Abonneert U op dit Blad. DE (.oïllSIHE FRUITHANDEL Firma Wad. A. Rietveld. Sptnlt nbimliig gtlM DaNHa Dauwworm Zeer Hoofd c*fiescbermt Uw kippen in den wintertijd door goede beschutting tegen vocht en koude en door vergrooting de hoeveelheid 110 226 FORMOSA OOLONG TEA Firma J. C. DORLAS LEVERTRAAN PUBLICITEIT MAGERHEID |]P. SLUIS’ A. VERBLAAU W Doalaatraat I - GOUDA Levert alle aoorten 578 10 Hi», isos; GOUDA. De Rolden en de ReeUV S. H. van Loon Algem. Leesbibliotheek P. BERKEN30SCH Doet Uw Schoenen Goed A. BRINKMAN ZOON de maa; WOLLEN DEKENS in kwaliteiten en grootten. GEBR. DE RAADT, A. VINCENT v. MA ARSEVEEN MUZIEKLEERAAR Plano en Orgel BEZOEIT MUON „IE TIJD" huRGEM. MARTENSSINGEL van 4» voor .cents Ochtendvoeder ■NNMNNUNl Meubelen en Lijsten tegen conourrasrrnda prijsan. 10 Pfh nu TE GEBRUIKEN 101-90 104 75 FEUILL Uwen Winkelier i«e w I TELEF JIJ AMSTKRDAM. coup*. 2800 doelen. Steeds de nieuwste boeken aanwezig 52 i0 ■Ree uw., Brucj 1 DROGISTERIJ - MARKT 6 Vraagt ens Inlichtingenboskjead f 1.25 Aanbevelend: ARTH. E. M. HUFKENS. Oroenendaal 24 Gouda DIENEN ALLEEN BERGAMBAl NIEUWERKI Op alle artikelen die niet in de opruiming zijn lO^o korting A contant. ■W Wegens familie-omstandigheden zijn onze magazijnen op IWaandag 18 Januari GESLOTEN. Speciaal adres voor ELASTIEKEN KOUSEN. Buikgordels, Breukbanden enz. Alle Hyg. Artikelen voor dames en heeren BLAUWE DRUIVEN PERZIKEN TAFELPEREN TAFELAPPELEN MANDARIJNEN SINAASAPPELEN CITROENEN Busgroenten (merk sleutels) tegen scherp concurreerende prijzen. Hoofdsteeg 7. Rotterdam TELEFOON 4538 Roodmerk. 36 ct. p. ons Oranjemerk 34 32 Ieder, die reclame wil maken door middel van advertentiën, of om andere redenen adver- tentiën heeft te plaatsen in één of meer dagbladen of tijd schriften, kan dit, tonder dat het ook maar iets meer kost dan bij die bladen rechtstreeks, het gemakkelijkst doen door middel van ons Advertentie bureau, Markt 81, Gouda, dat maar één opgaaf noodig beeft ook al is een advertentie be utemd voor meerdere bladen. Inlichtingen worden gaarne gratis verstrekt. n U 27) - «.Gij hebt ongett uur bepaald om bi der aan te komen eenzaam tusechen 'hj H°bt gij u aan jat „Neen. Ik ben vit komen dan ik gèzieg „Daar woibA ik Wanneer hebt gij c de Bank In de stad Wanneer we algemeen oogpunt l we zeggen, dat we oj omgeving van Reeuwj tal grootere en kleine een oppervlakte van 7 het Noorden van deze ondergeloopen polders, voorzien van een ge ringdijk, die over het ten toestand verkeert, viaag, die tot opschrb deze artikelen: „droog als we gaan droogmal zijn? Er zijn dan in i schillende mogeiyjchedt lo. Alleen de onderg tenbroek en Broekv< drooggemaakt; 2o. De weer-droogim pen polders wordt va algeheele inpoldering Slmpwjjksche Plassen. 3o. Men laat het ge ondergeloopen polders, bescherme het aangri lijk tegen afslag en zo1 mogelijkheden van dei banen te leiden. 4o. Is er een mogel nader uitvoerig uiteen misschien zal blijken wenschte te zijn. Allereerst zullen wf meest voor de hand 11 gaan: namelijk in hoe van het ondergeloopen zich aanpast aan de-1 mische verhoudingen. 1 natuurlijk vrij eenvoi ingenieurs verdienen v rechte den naam van bouwkunde”. Zij die 1 worden om de Gele R zijn waarljjk wel in sta dengelyken omvang ali afdoende tegen het wa waterbeweging in deze geljjk zoo gemaakt w< LANGE TIEND|WEG 27 -,--■■■■ heeft in. voorraad BANANEN DOOSJES TUNISDADELS KISTJES VIJGEN DOFFE KASTANJES STUDENTEN HAVER DIVERSE SOORTEN NOTEN TOMATEN Niet de vreugde, c maar slechts die, wel bereidt, kan u waarin Spannend rotna vai WILKIE C jicht, spit in den rag, stijve en stramme ledematen,rugpijn, verstuikingen, spier pijn, kneuzingen, zenuwpijn, lendenpjja spierverrekkingen en verder alle rheums- tische aandoeningen en pijnen die ontstaal zijn tengevolge van gevatte koude geneest men met het heerlijke wrijfmiddel Wortel- boer’i Olie van Jacoba Maria Wortelbeer. Verkrijgbaar A f2.— per flacon bjj ds verkoppSrs van Wortelhoer’s Artikelen. LOODGIETERIJ, ZINKWERKERIJ. MASTIEKBEDEKKING. Vraagt prijs. Goedkoop niet alleen in prijs, doch ook in kwaliteit, «mw Paparatraat 140. Wilt gij spoedig baat vinden, probeer dan eens D.D.D. Het is toch zoo gemakkelijk aan te wenden, een zuivere vloeistof, geen vette of akelige zalf. Het sinkt weg in de huid of in de hoofdhuid en gij voelt U direct opgelucht. Puistjes, roos, blaren en jeuk worden door deae versachtende vloeistof in een enkele nacht genezen. Nog altijd heeft het den lijder heel wat verlichting van zijn kwaal basorgd. a/. o 7* D b D' L' PLUIMVEE-EN V06ELWEDERFABRIEKEN WEE5PEDKARSPEL Voor engro. Fa. RENEMAN v. d. HEIJDEN, Gouda. Leidsch fabrikaat. 1(W l0 GESTIKTE DEKENS met wol vulling. WESTHAVEN 7, t/o de Nationale Bank, K ARNEMEJ.KSLOOT 112 i GOUDA. 106 io ■Schoone, volle lichaamsvormen door D. Fr. STEINER’s OOSTERSCHE KRACHTPIL- LEN voor Dames. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden en zwakken. Bekroond’ B met gouden medailles en eere-diploma’s. In E 68 weken tot 30 pond toeneming. Gega- randeerd onschadelijk. Door Artsen aanbe- f volen. Streng reëel. Vele dr-jiabetuigingen. Vergaderzalen te huur 57 Prima consumptie Piano-muziek De Ondernemer H. MULLER Vraagt a< Witmerk 40 ct. p. ons II Blauwmork 38 Bruinmerk stuks 5.50, franco thuis onder rembours of na ontvangst van postwissel. FILIAAL GURSKI, Zeestr. 21, Den Haag. PEPERMUNT KAUWGOM ■4 baraadart da «s8* ▼artartag, aalaart daa •dam, aarfrlaabt daa ■and aa bawaart dj taedafc tagaa badarS amm 1 SMPSseawa» jta. t MsHsssssa

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 5