NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dinsdag 18 Januari 1826 85*Jaargang No. 16054 FEUILLETON. \r> 10CCA DE MAANSTEEN. OOM ANEN’S abrieken ERVEER. OTSTE iswaardfl. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. - Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen nog ter 21. 77 48 Den Haag. igansche gestel Ijj- b kleur; een onzui- en het bloed niet i helpt. By gebrek rmoeidheid. de plantenwereld 'ij vermeerdert de •n geeft aan uw li. volmaakte gezond- 80 34 RICTRAC MET E-VULLING Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. DAHSTEROAM I.V. loht 176S - Niet alleen is zulks uit de ren van den hoogleeraar I uit verklaringen van talrj staande personen ,die mee van prof. R. aan orgiën men. De huishoudster Neurntft gedeeld en het is volstrek dat zij meer weet van eenig tastbaar bewijs is e Het is te betreuren ker dat de politie va haar onderzoek zoo eenz en slechts één enkel spool De bestrijding der i Aanleg van een nieuwe Een gemengde comntiM n heeft dit leven Iniefc onmogelijk (misdaad, maar tegen haair niet. Bgt de medewer- den beginne af dig heeft geleid 'heeft gevolgd. Igklooaheid. mtergrundbahn. b uit het college GUUffllE COURANT besloten ter bestrij ding van de onrustbarend toenemende werk loosheid onmiddellijk een begin te maken met den aanleg van een nu reeds jaren ge leden geprojecteerde „Untergrundbahn”, welke aanleg tot dusver wegens gebrek aan middelen telkens en telkens weer werd uit gesteld. Het procea.Grane. Van het strafproces Grans werd tegen bekl. in twee gevallen acht jaar tuchthuis geëischt, met het oog op de jeugd van bekl. samen te voegen en te verminderen tot 12 jaar tuchthuis, met aftrek der preventieve hechtenis en verlies van burgerlijke recht ten. De regeeringscrisis in Ouitschland. De valsche bankbiljet ten-af faire in Hongarije. lijk, gelijk thans de plicht is der partijen, belemmert. (Minister-president Bethlen deelde mede, dut hij de leiders van de partijen van den toestand op de hoogte wilde brengen en hen in de gelegenheid wilde stellen zich van de politieke verantwoordelijkheid te vergewis sen. In de vergadering van de nationale ver gadering zal hy in antwoord op ’n interpel latie inlichtingen over de^vervalschingsai4 faire verstrekken en hiervan zal het afhan gen of het onderzoeken het huidige kader voortgezet «al worden. Giaaf Andrassy verklaarde, dat hij aan dit debat in de nationale vergadering niet zal deelnemen, daar hy in geen enkel opzidht invloed wil uitoefenen op de handelwijze der regeering. Rassai stelde voor, dat de minister-presi dent de nationale vergadering niet op de hoogte zou brengen bij wijze van beant woording eener interpellatie, doch dadelijk by den aanvang der vergadering alle bij zonderheden zou meedeelen. Bethlen ant woordde, dat hy zich tot dusver niet in het werk van de politie en justitie gemengd had, die zich vry en zelfstandig met °P“ heldering van de zaak bezig houden. Zoo lang het justitieel onderzoek niet geëin digd is, wil hij de zaak niet tot in de klein ste bijzonderheden in de nationale vergade ring uiteenzetten. Steven Friedrich stelde voor een parle mentaire commissie van enquete in te stel len, waar Bethlen zich tegen verzette. DUITSCHLAND. De ontploffing te Berlijn. De ontploffing in de Berlynsche voorstad Moabit had gistermorgen tegen zeven uur plaats in de zeepfabriek Kunscher und Mahnert. f\ Een benzipe tank was ontploft. Er zijn 9 dooden en 33 gewonden, onder wie 13 ernstig. De lijken zyn onherkenbaar verminkt. De beide inzittende personen van een tydens de ontploffing voorbijrijdenden auto werden op slag gedood. In de straat bleef geen ruit heel. Vaak hechten de menschen het denk beeld van geluk alleen aan het uiterlijke, maar de waarheid zoekt het in het ge moed in kalmte en zielsrust. MJITENLANDSCIfr NIEUWS. DUITSCHLAND. De moord op prof. Keuen. Een dubbel leven. U-it Breslau meldt eem medewerker van de Vosa. Ztg. dat de mopnl, indertijd op prof. Rosen gepleegd, steads raadselachti ger wordt. In hef, begin heeft de politie als byna vaststaand aangenomen dat de huis houdster Neumann óf daderes of medeplich tige was doch latere gegevens hebben die overtuiging geschokt. Er is nJ. gebleken, dat prof. R. een dubbel Leyen leidde. Het moge verbazing wejdcen dat een ge leerde van naam en grootje 'beteekenis de ergste buitensporigheden^met name op sexueel gebied bedreef, de onomstootelijke feiten bewijzen niettemin ;dat het zoo is. agelaten papie- >leken doch ook slecht bekend talen in de villa »bben deelgeno- In Budapest ia gisteren de bijeenkomst be gonnen van de voormannen der verschillen de partyen, welke door den voorzitter van de nationale vergadering byeen was geroe pen. Behalve de socialisten en radicalen wa ren alle partijen vertegenwoordigd. De pre sident sprak er zijn leedwezen over uit, dat hun afwezigheid het treffen van een verge- AUVERTENT1EPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bazorgkringp 1—5 regels /1-3U, elke regel meer fOM. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1—6 regels ƒ156, elke regel meer ƒ0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 btj&lag op den prtfe. Liefdadigheida-ndvertentUh) do helft van den prfj». INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ.0.60. Op de voorpagina 60 booger. Gewone advertentiën en ingezonden madedealingen b(j contract tot tear gareduceer den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soiled* Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing tan bet Bureau zfjn ingnkomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. manning het land te bereiken. De zes overi gen verlieten het schip met de reddingsboot. Het bleek, dat de boot geen dollen had en dat o«k de spon ontbrak. Met behulp van touw werden dollen gemaakt, terwijl ae zeelaarzen van den stuurman werden gebe zigd om de boot leeg te hoozen. Met behulp van een riem en de overdekking van de boot wend ten slotte een zeil opgezet. Men was ovenwel niet in staat het land te bereiken wegens den tegenwind en het sterke getij. Eerst nadat zij drie dagen en twee nachten in bitter koud stormachtig weer hadden rondgezwalkt, dreef een gunstige wónd hen op de kust van het eiland Tiree. De man nen, die door ontbering zeer geleden had den .kregen in een boerderij voedsel en klee- ren en warden door een stoomboot naar O,ban gebracht, waar zij thans in het zie kenhuis liggen. Sneeuw en vorst. Treinen gederailleerd. Heel het land ligt, volgens een draadloos bericht uit Londen van gisteren, onder sneeuw en men verwacht een nieuw pak. Op vele plaatsen zijn de wegen onberijd baar, treinen zijn van het spoor geloopen en het tramverkeer ondervindt belemmering. In het overstroomde gebied ondervindt men den meesten overlast van de felle koude. Het koudste gedeelte van Engeland was Zaterdag het district Criwell, in Lin colnshire, waar het 31 graden Fahrenheit vroor. De memoires van kolonel House. Het uitbreken van <ten oorlog. Ha*. K.LL»bureaai moidt-out- Luhden, éKlSttS Mcolonel House, die bekend was als de stil- swygende medewerker van president Wïl- /son, thans het besluit heeft genomen aan net (vertellen te gaan. Op 5 Maart zullen de notities Van House gedurende acht jaar da gelijks neergesch reven, en die beginnen te loopen van 1912, worden gepubliceerd. Het R C. bureau vervolgt dan: ,*Wat in Europa de meeste belangstel ling zal moeten wekken is dat gedeelte van de memoires, waarin House nu eindelijk de pogingen onthult die kort voor het uitbre ken van den oorlog waren gedaan om den vrede te bestendigen. Reeds lang te voren had House met de toestemming van Wilson zoowel in de Ver. Staten als in Europa gewerkt voor een de finitief vergelijk tusschen de Ver. Staten, Engeland, Duitschland, Frankrijk en zoo mogpüyk nog andere landen. House deelt mede dat zoodanige vergelijken het eemge middel waren om <len vrede te waarborgen. De pogingen van House mislukten door het uitbreken van den oorlog, juist op het oogenblik dat zij tot het doel schenen te zullen leiden.” Wagons-dancing. De 84-jarige Yarrow, de bekende scheepa- linkerzyde, die de affaire tracht te gebrui ken om haar politieke macht te versterken. De tweede toekent verzet aan tegen de bewering, dat er tusschen de regeering en de antisemieten een verdrag zou 'bestaan. De bladen der anti-semieten steunen welis waar de regeering tegen den invloed van de uiterste linkerzijde in zeker opzicht, doch dat is omdat deze de nationale denkbeelden vertegenwoordigd. Ten slotte is door de tegenwerking van de soc.-democraten van een vergelijk niets gekomen ondanks het feit dat de Min.- pres. graaf Bethlen het voorstel der oppo sitie tot het benoemen van een parlemen taire commissie had aangenomen. Tenge volge hiervan verwacht men inde heden Hartvangende zitting van het Parlement stormachtige debatten. De Minister-President graaf Bethlen ver klaarde dat de Regeering van den Ryksbe- stuurder alle volmachten heeft gekregen, die noodig zyn om haar wil te kunnen door zetten, en in de valsche muntersaffaare de waarheid volkomen aan het licht te doen brengen. met net beschouwen van eenige pno- l<ograireon, waarbij zij bliKnen naar den «ant van mijnneer Franklin wierp, welke slechts voor één uitlegging vat baar waren. Eindelijk had zij een poos lang mijnheer Candy, den doKter, ge mist die op geheimzinnige wijze was verdwenen en even geheimzinnig te rugkeerde, waarna hij in gesprek'tAd met mijnheer Godfrey Over het ge heel genomen ging het beter dan 'k verwacht had en de tijd naderde, dat de rijtuigen voor zouden komen om de gasten naar huis je brengen. Ik maakte de ronde om liet gebouw, ver gezeld van den bloedhond, doch be speurde nergens iet», diat mij verdacht voorkwam. Na het beest vastgelegd te hebben keerde ik door hel bosohje te rug en ontmoette twee der heeren, doiUer Candy en mijnheer Godfrey, in druk gesprek1 en lachende over iets, dat zij met elkander verhandelden. Ik achtte het vreemd, dat deze twee vriendschap zouden gesloten hebbeu, doch deed, natuurlijk, of ik hen niet zag en gina mijns weegs. De komst der rijtuigen was al# hel teeken voor het begin van den regen. Het water stroomde van den hemel’. De dokter had een open tilbury en ik was bang dat hij door en door nat zou worden Ik zei de hem1 dat. Hij vroeg mij. of ik al zoo oud was geworden en nog niet wist, dat de huid1 van een dokter tegen water bestand is. Aldus verwij- FROU’FROU HC-TRAC ogste voldoening presenteert^ idensmoakwirt iHigen ABONNEMENTSPRIJS: per kw»rt**l JL25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80, Abenaementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bö onze agenten en loopen, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zfjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Tel. Int. 82: Redactie, Tel. 83. Had het aanvankelijk den schijn alsof Dr. Luthe er toch, nog in slagen, zou een kabinet van het midden te vormen, reeds Zondag morgen kwam er een kink in de kabel. De Beiensche Volkspartij opponeerde te gen dr. Koch, den leider van de democraten, als minister van binnenlandsche zaken en verklaarde niet aan de regeering te zullen deelnemen, als Koch deze portefeuille sou krygen. Daarna heeft de fractie van de Bei- ersche Volkspartij, gehoorgeivende aan de in’ structies uit München, haar besluit in de zen geest geformuleerd. Zü v verlangt, dat er in de plaats van dr. Koch een vakminis ter met de portefeuille zal worden belast. Latéb* beweerde men <iat de Beiersche Volkspartij alleen bezwaar heeft tegen den persoon van dr. Koch, niet echter tegen een anderen democraat, zoodat er in deze rich ting wellicht een oplossing gezocht zou kun nen worden. Hiernaar echter schijnt dr. Lu- ter geen ooren te hebbén. Hjj stelde er prijs op juist de leiders van de coalitiepartijen in zyn kabinet op te nemen en had reeds de toezegging gekregen van Stresemann (Duit- sche Volkspartij), dr. Marx (Centrum) en dr. Koch (democraten). De Beiersche Volkspartij schijnt dr. Koch te centralistisch te vinden. Men herinnert zich, dat hy reeds in 1920 minister van bin- nenlandsche ^aken is geweest en uit dien tijd dateert dé politieke animositeit van de Bei ersche Volkspartij tegen den democratisdhen leider. 'De toestand zou op het oogenblik zeer be- denkelijk zyn, vooral nadat bekend is gewor- Goemboes diende twee moties in. De eer- van B. en W. en uit den, dat Hepp voor dé varf land- rte f eroonld«lt WKftg van de" ffiterefe’ herlijn heeft be bouw heeft bedankt, omdat Koch minister van binnenlandsche zaken scheen te zullen wonden, en hjj niet met den democraat Koch in een kabinet zitting wil nemen. Indien Koch geen minister wordt' is hy bereid de hem aangeboden portefeuille aan te nemen. De Beiersche volkspartij verwacht, dat een niet-politicus minister van binnenland- sche zaken zal worden .hoewel zy er zich in het geheel niet tegen heeft verzet, dat in het eerste kabinet-iLuther de Duitsch-nationaal Schiele deze functie bekleedde. Volgens het Berliner Tageblatt denkt Lai- ther er thans ernstig over, zyn pogingen te staken. Naar verluidt zou Dr. Luther in een op heden voormiddag te houden bespreking een laatste bemiddelingspoging aanwenden al vorens zyn opdracht terug te (geven. derde hij zich in de» regen, lachende over zijn aardigheid, en verlieten ons de een na den ander al de .eden va» het gezelschap. HOOFDSTUK XI. Toen do laatste gasten vertrokken waren, ging ik terug naar de. zaal, fwaar Samuel het opzicht had over het buffet. Mevrouw en juffrouw Rachel kwamen binnen, gevolgd door de hees ren Franklin en Godfrey. De laats e nam wat cognac en sodawater mijn heer Franklin gebruikte niets. Hij ging zitten en zag er doodmoe uit. Mevrouw, die zich ontwende om hun goeden nacht te wenschen, keek mei strakke» blik naar het erfstuk van den boozen kolonel op het lo di har er dochter. Rachel vroeg zij, waar zult gij van nacht den diamant tyen Juftromv Rachel was buitengewoon opgewekt, juist in een stemming om allerlei onzin te zeggen en er bij te blijven, gel’jk gij wel eene meer zul* opgemerkt hebben bij jonge meisjes, wanneer zij zeer opgewonden zijn na een dtukl en dag. Eerst zeide zij, dat zij het niet wist. Daarna verklaarde zij ,.Dp de toiettafpl, natuurlijk, bij iriin andere dragen’ Toen bedacht zij dat de diamant misschien midden in den nacht van zelf zou beginnen te schitteren met kwam ik aan het volgende (bladzijde honderd een en zoetig) ,,De vrees voor gevaar is tiendui zend maal ei^er dan het gevaar zelf, wanneer het ons zichtbaar voor oogen staat, en de last vaai onze ongerust heid! is veel grooter, dan het kwaad, waar wij ons bang voor maken.’’ De man, die nu dit staaltje net ge looft in Robinson Crusoe, heeft jfljn volle verstand) niet of wordt verblind door zijn eigenwaan. Met zoo iemand valt niet te redeneeren men kan al leen medelijden met hem hebben. Ik was al een eindje gevorderd met mijn tweede pijp en nog verdiept in mijn bewondering over dat heerlijke boek toen Penelope, die de thee rond gediend had, binnenkwam met nieuws uit de gezelschapszaal. Toen zij weg ging, zongen de dames Ablewhite duetten, waarvan de w oor dén met een groote „O” begonnen. Mevrouw had, voor de eerste maal, dat zij zich zulks herinnerde, fouten gemaakt in het whistspel. Zij hadi den beroemden rei ziger in een hoekje in slaap zien val len. Zij had mijnheer Franklin spot tende opmerkingen hopren uiten tegen mijnheer Godfrey over dameskransjes in het algemeen, en de laatste had ge antwoord op scherper toon dan men van iemand van z5 in karakter zou heb ben verwacht. Zij had gezien, dat juf frouw Rachel, een zeker mevrouw Threadgall trachtte betóg te houden Deontploffing werd veroorzaakt door het uitstroomen van luchtgas. Een Wolff telegram deelt nog omtrent d® ontploffing te Moabit mede: De zaken tegen over de fabriek, waar de explosie plaats had bleken ernstig te hebben geleden. De goe deren zyn vernield of beschadigd. Tegen 11 uur moest de brandweer haar opruimingsarbeid staken, daar elk oogen- blik nieuwe instortingen gevreesd werden. De ingestorte kamers waren voornamelijk slaapkamers. In verband met het feit is ook het groot aantal dooden en gewonden te verklaren. Onder de puinhoopen zouden zich twee vrouwen bevinden. Omtrent de gasontploffing in Moabit wordt tenslotte nog gemeld, dat het den brandweerlieden is gelukt in het gebouw, waar <ie ontploffing plaats had door te drin gen. Zij vonden in een aan den winkel gren zende kamer het Ijjk van een man met ver pletterden schedel en talryke 'brandwonden. Men neemt aan, dat dit lijk van den winkelier Mahns is. De vergoeding aan de vorsten. De houding der soc.-dem. Met het bestuit Duitsche sociaal democraten om den Party raad voor t« stel len over te gaan tot het nemen van voor bereidende maatregelen inzake een plebisciet betreffeniie de regeling der schadeloosstel ling aan de vroegere vorstenhuizen, heeft de sociaal-democratische party haar hou ding in deze veranderd. Terwyl de commu nisten en andere links-gerichte kringen reeds weken bezig waren om tot een ple- sche party zich steeds op net standpunt geseld, dat eerst het resutaat der ryksdag- onderhar^jplingen moest afgewacht wonden. De „Voss. Ztg.” wyst er op, dat dit be sluit der socialisten juist komt op het tjj<L' stip, dat de middenpartyen van den Rijks dag het eens zyn geworden over de grond beginselen volgens welke deze regeling/met de vorsten tot stand moet komen. De mid denpartijen hebben immers verklaard, dat bij wet een bijzonder scheidsgerecht bjj het Reichsgericht zal worden ingesteld. Of de sociaal-demooraten zich thans te gen het plan van den Middenpartijen zullen verzetten, is nog niet te zeggen, dat zal zeker oo kafhangen van de bevoegdheid, die den rechters van dit scheidsgerecht zullen gegeven worden. ENGELAND. De geredden van de Cormorant. Zes vermiste leden van he^ Briteche stoomvisschersvaa»rtuig „Cormorant”, dat schipbreuk leed op de rotsachtige kust van het eiland Islay ten W. van Schotland, zyn te Aban aangekomen, na 60 uur in een open boot te hebben rondgezwalkt De Britsche draadlooze dienst meldt omtrent 't vreeselijke wedervaren van dit zestal na dere bijzonderheden. Toen de „Cormorant” op de kust liep, wisten vyf leden der be- 28; - Hij wendde zich tot mij op zijn dro ge, heli komieke manier en zeide ,,De Indiërs zuilen van avond hun paraplu’s noodig hebben mijnheer Bet teredge.” Het was allemaal goed en wel voor i hem om er een grapje van te maken- Doch ik was geen beroemd reiziger had mijn leven niet doorgebracht met het op het spel te zetten tusschen de dieven en moordenaars in allerlei afgelegen gedeelten van den aardbo- den». Ik begaf mij naar mijn kamertje éi» liet mil in /ben stoel vallen, over- dankend), wat wij moesten aanvangen. Andere menschen, die in mijn toe stand verkeerden, zouden aich zoo heb ben opgewonden, dat zij de koorts er van.'! gekregen hadden. In handelde i verstandiger ik stak mijn pijp aan en sloeg Robinson Crusoe pp. Eer ik er v’jf minuten in gebladerd had. uat looverachlige licht en haar schrik zou aanjagen. Een .poos later meende zij, dat de steen het best kon gebor gen worden n een Indisch kastje, het- wrelk op hare zitkamer stond'. Hier onderbrak haar moeder haar. ,,Dat kastje heeft geen slot”, sprak mevrouw. „Goede hemel moeder. Is het hier dan een hotel Zijn er dieven in huis Zonder op dezen uitval acht te slaan wenschte mevrouw den heeren een goede nacht rus.', kuste Rachet en vroeg haar Waarom zoudt gij mij den diamant niet voor u laf en opbergen Juffrouw Rachel ontving dat voor stel, gelijk zij het tien jaar geleden gedaan zou hebben, als men haar ge vraagd had, afstand' te doen van**een nieuwe pop. Mevrouw zag wel, daler dien avond niet met haar te redenee- ren viel. .,Kom' morgen ochtend zoo vroeg mogelijk in miiin kamer. Rathe!" zei de zij. „Ik heb u ie's mede te dee- len Mot dere woorden ver'iet zij ons. In gedachten verzonken, die naar allen schijn niet van den aangenaamsten aard waren. (Wordt vervolgd)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1