DE WATERSNOOD. kif ZT] Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. De hulpverleeniiw. De val van het water. Hulpverlening. Bjj de Algemeene Vereenigde Commissie ter leniging van rampen door watersnood in Nederl. ia thans in totaal 869,686.88 ingekomen. Onder de nieuwe giften zijn: van de Kon. Paketvaart Maatschappij 6000, Coop. Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht 1000, het Thurkowfonds 2500 en personeel der verbonden petroleummaatscliappijen in Den Haag 1536. De inzameling voor de slachtoffers van den watersnood door middel van de in de stad huis aan huis rondgebrachte envelop pen, heeft te Arnhem ruim f 25.000 op gebracht. De collecte in het dorpje Gastel voor den watersnood heeft, na p rati ca ties in de kerk, ongeveer 1700 aan geld en 1000 aan goe deren opgebracht. De collecte voor de slachtoffers van den watersnood, Zondagvoormiddag na afloop van de godsdienatoefening in alle kerken der Ned. Herv. gemeente te Rotterdam ge houden, heeft ruim 4200 opgebracht. Een te Leeuward en gehouden collec te voor de slachtoffers van den watersnood heeft f 20.016 opgebracht (die voor Borcu- lo heeft 13".722 opgebracht). By het Utrechtsche steuncomité is van een particulier een gift van 1000 ingeko men. By het Comité is voorts ingekomen de mededeeling dat de Coöperatieve Ontrale Boerenleenbank te Eindhoven in haar be stuursvergadering van Zaterdag heeft be sloten 10.000 beschikbaar te stellen voor de slachtoffers van den Watersnood. Uit Deventer en omstreken. De commissie, die zich in Deventer bezig houdt met het schatten der schade, door ingezetenen geleden, doet 4e ervaring op, dat zeer veel geld, meer dan aanvankelijk was gedacht, noodig zal zjjn om de slacht offers te steunen. Inmiddels ziet zy tevens, dat de ibetroffenen hun geleden schade de» waarheid getrouw opgeven. De gemeente Deventer Ijjdt zelve alleen reeds door de kosten van het maken van tijdelijke waterkeeringen en van het huis vesten van vluchelingen een schade van ve le tienduizenden. Om Nijmegen. Het water is nu uit bijna alle huizen in het Rijk van Nijmegen weg, en de wegen te Neder-Asselt, Balgoy, Keent en Over- Asselt worden reeds ijsvrij gemaakt. Steeds meer trekken de boeren naar hun ne huizen terug, eenige H. L. cokes uit Gra ve meenemend om hunne huizen droog te stoken. Op het oogenblik ejerkt men dag en nacht aan het dichten van de doorbraak te Over- Asselt. De opzichters van den rijkswater staat De (Boer en Vink lossen elkaar af, terwijl de ingenieur De Bruin ook veelal aanwezig is. Men schat dat men aldus wer kende met dag- en nachtploegen den nieuwen Maasdijk wel in een maand zal kunnen leggen. Geregeld ziet men twee treinen met te aamen vijftig wagens grond-materiaal aanvoeren. De peilschaal vöör Grave teekent thays 9.36 M. N. A. P. en die aan de Pegel- brug (eBersche Maas) 8.60 -f- N. A. P. De Maas voor Grave is ijsvrij. Naar Boxmeer en Grave ryden thans ook weer auobussen. De weg naar Pannerden. De dorpen Pannerden, Herwen en Aerdt zyn thans door den val van de rivier en de werking van het stoomgemaal weer droog. Door de vorst van de laatste dagen -heeft zich evenwel op de wegen en in de huizen een ijskorst gevonyd, die soms 10 15 c.M. dik is. Men heeft nu werkloozen aan het werk gezet, om de wegen in het dorp weer begaanbaar te maken. Vele gezinnen -zijn i^eds teruggekeerd. Groote schade aan de huizen is er niet. De weg naar Pannerden is over een lengte van 100 M. weggesla gen, waardoor het verkeer per wagen nog zeer bemoeilijkt wordt. De vluchtelingen in den Bosch. Te Den Bosch zijn, zoo wordt gemeld, tot dusver zes kinderen van vluchtelingen ge boren waaronder een tweeling. De toestand In de overstroomde dorpen, waaruit de bewoners naar elders zyn over gebracht, is dermate dat de burgemeesters en hoogste autoriteiten ten sterkste een spoedigen terugkeer der vluchtelingen aflra- den .Afgezien van het feit dat zeer vele wo ningen, voor zoovar niet geheel ingestort of verdwenen, als het water is weggetrokken vooreerst onbowoonbaa» zullen zyn, zullen eerst de noodige hygiënische maatregelen, als ontsmetting e. d., moeten worden getrof fen alvorens er van terugkeer der bewo ners sprake mag zijn. Dit beteekent dus dat het verblijf der vluchtelingen elders nog wel eenigen tjjd zal duren Dit is noodzakelijk om misschien nog erger in de overstroomde dorpen te voorkomen. Liefdegaven voor het R. K. Huis. vestingcomité. Het R. K. Huisvestingscomité ontving nog o.a. de volgende gaven in natura: Namens de R. K. Reclasseeringsvereeniging te Am-.- sterdam, van een onbekende een gouden sigarettenkoker en een wandelstok met 8W1- den knop, die ten bate der hulpactie kunnen verkocht worden; Gebrs. Bervoets, Rotter dam, 3 kistên nieuwe heeten en jongens- kleeding; P. J. van Schalk, Rotterdam, t balen manufacturen; R. K. Vrouwenbond, Rotterdam, 30 collis met kleednng en levens middelen; comité Sohyndel, een vrachtauto met brood, levensmiddelen en diverse goe deren; comité Den Haag, 9 collis diverse goederen; uit Loosduinen en Wateringen een vrachtauto met levensmiddelen, klee ding, schoenen, klompen, stoelen enz.; co mité Haarlem 26 collis; comité Amsterdam 67 collis, enz., enz, Uit Maasbree werden ter beschikking van het -Comité gesteld 1 wagon afcroo, 1 wagon mpdanpelen en een paar wagons bieten. DkZB^foederen blijven voorloopig ter plaat se omréltagen. De Zevenbergsche Hoek zond 2100 K.G. mais en erwten. Het Comité verzond levensmiddelen en Meeding naar Durne, Tiel, Meigen en Stein by Sittard. «De burgemeester van Wychen vroeg klee ding voor 700 kinderen. Udenhout bood aan 230 koeien onder te brengen. De Lek bij Wijk bü Duurstede. De Lek heeft bijna zyn gewonen stand weer aangenomen en hoewel het water nog betrekkelijk hoog is staan alle laad- en los plaatsen toch weer boven water. Het water van de uiterwaarden loopt met geweld door de daarvoor bestemde sluizen de rivier in, op de uiterwaarden achterlatende een dikkti ijslaag waarop op enkele betrouwbare plek. ken, zooals op het ondergeloopen voetbal-, veld nabij de Steenfabriek „de Aalswaard" druk wordt schaatsen gereden. De knotwil- Ïen op de uiterwaarden bieden een won- erlijk gezicht, want aan hun kroinétt haft- gen dikke stukken ijs, ter herinnering aan, den hoogen vloed die hun kruinen deed overs' i m.m de vorst üi» het, water deed bevriezen en de dalende rivier die het wa ter weer weg deed loopen. Het pontveer is nog niet geheel voor elkaar, omdat op den veerweg een dikke laag ijs Jigt die door het wegzakkende wa- tey schots en scheef is komen te liggen, wat het voor rij- en voeruigen gevaarlijk maakt den veerwegte passeeren. De weg naar de Steenfabriek heeft zeer veel van het water geleden en de daarop liggende straat is nagenoeg geheel uitge spoeld. De voor het hooge water gevluchte schip pers, zyn nu allen in dé haven ingevroren. bouwkundige ingenieur en uitvinder van verschillende vindingen op scheepvaartge bied, meent dat het eentonige leven van spoorwegreiziger wel wat opvroolyting kan verdragen. Hjj heeft zijn gedachten over dit vraag stuk laten gaan en is op de lumineuse ge dachte gekomen wagons-dancijig in de treinen op te nemen. Hy heeft met deze gedachte voorloopig ook succes gehad: op tie iyn Londen'Brighton is n.l. op 18 Jan. den verjaardag van Yarrow, de eerste w a- g o n-d a n c i n g ingelegd. Of van de gelegenheid, tot dansen in den trein gebruik wordt gemaakt, en of de in stelling algemeen succes voorspelt, vinden wjj niet vermeld, maar Yarrow twyfelt er niet aan, of de wagon-dancing zal triomfen vieren. Hy med|k zelfs dat de ver aangenaming van het treinleven zich niet tot den danswagen zal beperken, doch dat ook andere practische attracties de deur voor zich zullen open vinden. Hy wUdt er, heeft hy verklaard, met graagte zy'n vindingrijk" vernuft aan. BELGIE. Kardinaal Mercier. Zyn toestand hopeloos. De toestand van kardinaal Meroier is hopeloos. Het einde kan elk oogenblik wor den Verwacht. Bezoekers worden tot den zieke niet meer toegelaten. De bisschop van Gent ernstig ziek. Mgr. Seghers, de bisschop van Gent, is sedert enkele dagen bedlegerig. Zyn toe stand is uiterst zorgwekkend. GRIEKENLAND. Ex-Koning George. Hy zal zich schikken naar den wil van zyn volk. Ex-Koning George van Griekenland heeft tegenover journalisten een verklaring afgelegd over zyn land. Hy ia van meening, dat Griekenland nog steeds in dën abnor- malen toestand verkeert, waarin het in 1922 is geraakt. Deze toestand kan alleen ein digen wanneer het land wordt toegestaan zyn werkelijke meening door vrjje verkie zingen uit te spreken. „Indien ik er zeker van was," zeide hy, „dat het Grieksche volk de constitutioneele monarchie niet wenscht, dan zou ik niet langer zyn koning willen zyn. Ik ®ou de eerste zyn om zyn wil te aanvaarden. Ik heb het Grieksche volk altjjd bemind en zal het blyven liefhebben hoe ook zyn beslis sing moge zyn, zoolang het maar een dui delijke uitspraak van zyn werkelyken wil is." BINNENLAND. Verbindend verklaring van Collectieve A rheidücontracten. Het Tijdschrift der Ned. Maatsch. voor Nijv en Handel herinnert eraan, dat op de vragen van het hoofdbestuur inzake do wenscholijkheidi van wette lijke bepai ingen op een mogelijke ver bindend verklaring van collectieve ar beidscontracten, zoowel het hoofdbe stuur als de meeste departementen vroeger (1928) met groote meerder heid van stemmen ontkennend hebben geantwoord slechts in enkele depar tementen als Sneek en Rotterdam sprak een minderheid zich uit voor de mogelijkheid. In October heeft het hoofdbestuur nogmaals aan dé departementen ge vraagd naar nieuwe gezichtspunten. Er zijn echter geen antwoorden ontvan gen. Geen enkele stem> heeft zich dus uit de Maatschappij ten gunste van de wettelijke regeling der verbindend verklaring doen hooren zel.'s niet als uiting van een minderheid in een de partement. Daartegen hebben zeven departe menten nog eens nadrukkelijk aan het hoofdbestuur willen verklaren, dat zij nog steeds op hetzelfde standpunt staan als in 1923 door de Maatschappij in genomen en eenstemmig zi n tegen el ke wettelijke regeling tot bindend ver klaren van collectieve arbeidsovereen kometen. Hervorming Huwelijkswetgeving. Wij lezen in het Maandblad der Ver. van Staatsburgeressen, dat op Zater dag 23 Januari in de van Dijkstaal in den Haag een bijeenkomst zal plaats hebben vaai voorstandsters van her vorming om te komen tot een zelfstan dig comité van actie. De presidente der Ver. van Staatsburgeressen zal het openingswoord uitspreken, mr. B Bak kerNort een inleiding geven. Verder zullen een algemeen bestuur en een werkcomité worden gekozen en zal de regeling der financiën worden bespro ken. i i De bezoldiging der*onderwijzers. De vaststelling van den diensttyd met ingang van 1 Januari 1926. Door den heer Swing waren aan den minister van Onderwijs, Kunigfera en Wetensoliappen de volgende vragen gesteld I. Is hel den minister bekend, dat bij dé laatste wijziging en aanvulling van 9 December 1925 (Staatsblad no. 4G7) van het Beaoldigingsbesluit Bur gerlijk^ Rijksambtenaren, ingevolge art. 34 van dit bestuit, op de onder wijzers, bedeeld in de artt. 30, 89, vijfde lid, en 196, eerste en tweede lid, der Lager Onderwijswet 1920, wfl van toepassing ia verklaard art. 26, eerste lid1, onder A, doch niet art 20, zevende lid, van, hel besluit, waardoor voor bijna alle onderwijzers met in gang van 1 Januari 1926 een dienst tijd is moeten worden vastgesteld, wel ke minder is dap die, welke zonder de wijziging van art. 26 voor de be rekening van hun bevoldiging in aan merking zou komen II. Is de minister bereid, dit waar schijnlijk niet bedoelde gevolg voor genoemde onderwijzers op te heffen, door te beu-orderen, dat art. 34 van het Bezoldigingsbesluit Zoodanig wordt aangevuld1, dat ook het zevende lid van art. 26 op hen van toepassing wordt verklaard Op beidé vragen is, thans door den minister bevestigend geantwoord. Huldiging Henri Ter Hall. Den 5 Februari e.k. hoopt de heer Henri Ter Hall te Rijswijk, oud-lid van de Tweede Kamer, voorzitter van het Helder der Zee-fonds Dorus Rij ken, en oprichter van het bettende Re- vu ©gezelschap zijn 60en verjaardag te vieren. Er zijn oont'tó's in wording om de zen dag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. De stoomvaartmaatschappij Nederland. De directie van die Stoomvaart-Mij. Nederland dieelt mee, dat door den in het laatst van December plaats gehad hebbende brand' aan boord van het te St. Nazaire in aanbouw zijnde motor schip P. C. Hooft, dit schip zijn oor spronkelijk op 25 Mei vastgestelde af vaart niet aal kunnen waarnemen. Of de afvaart op 31 Augustus waargeno men zal kunnen worden, is thans nog niet met zekerheid te zeggen. In ste de van het motorschip P. C. Hooft zal het stoontechip Prinses Juliana de af vaart van 25 Mei van Amsterdam' ver vulden, en op 8 Juni zal het stoom* scfai,p Vondel de vanrbenrt van de Prinses Juliana waarnemen. Voor de thuisreis vaart op 14 Juli de Prinses Juliana van Tandjong Priók, en op 28 Juli de Vondel. Doelmatige Overheidsbemoeiing. Rapport van een Studie-Commissie der Ned. Maatschappy voor Njj" verheid en Handel. De organi satie van wetgevende en bestuurs organen is achter gebleven. Een stelsel van „zelf doen" ont worpen. Do voorziter dor Ned,. Maatschappij voor Nijverheid! on handel, dr. F. E. Posthuma, heeft in zijn openingsrede van do ajgenieene vergaderingen der Maatschappij in 1924 uiting gegeven aan een gevoel van ontevredenheid in de kringen van nijverheid en handel over die uitkomsten van wetgeving en openbaar bestuur. Dr. Posthuma stelde daarbij* de vraag, of het voor de Maatschappij niet mogelijk zou zijn, een onderzoek in te stellen naar de deugdelijkheid van het Qverhedds-apparaat, zooals het thans bestaat. Na te gaan of in het tegenwoordige Staatsbestuur ook in derdaad organisatorische en psycholo gische fouten schuilen, met name of er wel een juisite verhouding bestaat lusscheoi wat wij noemen „de poli- liak" en „het economisch leven". Naar aanleiding van deze denkbeel den heeft daarop het Hoofdbestuur der Maatschappij een studie-commissie ter zake ingesteld, waarin zitting namen dr. F. E. Posthuma, mr. D. Crena de Iongh, Th. M. Th. van Weideren ba ron Rengers, dr. ir. J. van Hettinga Tromp, ir. A. Plate en mr#A. C. Jo sephus Jitta. Als rapporteur der com missie trad op de heer Van Hettinga Tromp, als secretaris de heer W. B. Rieijnen. Deze commissie heeft nu een rap port opgesteld, dat aan de leden der maatschappij is toegezonden. Het rapport geeft .,algemeene richt lijnen" aan ter verbetering van het genoemde euvel, en werkt deze- nader uit met betrekking tot wetgeving en, Rijksbestuur, vervolgens ook met be trekking tot het gemeentebestuur. De oommissie heeft als haar taak niet anders begrepen dan het zoo mo gelijk beramen van middelen ter ver betering, die naar haar inzien nadere overweging verdienen. Zij geeft zich er volkomen rekenschap van, dat de mogelijkheid en wensohelijkheid der veranderingen in onze staatsrechtelij ke organisatie, welke haar voor oogerf saan, eerst met meer stelligheid kun nen blijken, wanneer rij in ruimeren kring deugdelijk zijn onderzocht en in wetsontwerpen uitgewerkt. Dit laatste lag natuurlijk niet op den weg dezer commissie. De commissie merkt op, dat de ver anderingen van de wetgeving, zooals zii ze aangeeft, op aiohzelve niet veel baat zouden kunnen brengen, indien haar strekking geen instemming vond bij degenen, die-de aangebrachte wij zigingen moeten toepassen. Dil is h!er echter niet te vreezen, aangezien de veranderingen betreffen de handelin gen van regeering en Staten-Generaal, dat zijn juist de machten, van wie in laefsjte instantie het tot stand komen der voorgestelde verandering afhangt Zij zullen daartoe natuurlijk eerst be sluiten, indien zij de wensohelijkheid ervan zelve gevoelen en overtuigd zijn da' die ook de uitdrukking is van een bij breede lagen des volks ernstig ge voelde behoefte. De oommissie gelooft, dat die behoefte thans allerwege wel alreedö vaag wordt gevoeld1, maar op andere formuleering wacht. Het komt de commissie voor, dat een betere werking der organen voor wet geving en Overheidlsleer te verwach ten is, wanueor aan het gebrek vau onvoldoende deskundigheid nopens de te regelen aangelegenheden, dat den bestaanden organen aankleeft, tege moet gekomen zou worden a. door in. de Grondwet aan de Tweede Kamer de benoeming op te diragen vian oommissies, uit nlet-Ka- merleden bestaande, aan welke de Ka- mier tot technisch onderzoek en zoo noodig het amendeer en van ingedien de wetsontwerpen in overleg met de regeering ook bij de Voorbereiding van in te dienen wetsontwerpen kan be trokken b. door aan organisaties van maat schappelijke groepen zooals werk gevers en loonarbeiders hij spec - ale wetten de bevoegdheid toe te ken nen, die in die wetten genoemde on derwerpen van groepsbelang, op de in de wet genoemde grondslagen en bin nen de door de wet aangegeven gren zen, zelve bij verordening nader te regelen c. door bij de wet resp. bij pro vinciale of gemeentelijke verordening, het beheer van daarvoor in aanmer king komende openbare diensten en bedrijiven op te dragen aan een ver antwoordelijke directie onder toezicht van een bedrijfsiraad en de verant woordelijkheid vap het gewone orgaan van uitvoerend1 gezag te dezeT zake dan te beperken tot de benoeming van de directie en de leden van den be- drijfsraad1een en ander voor zoover in de desbetreffende wet of verorde ning niet omtrent bepaalde punten van beheeT anders is bepaald. Het rapport zal op do eerstvolgende algemeene vergadering der Maatschap pij, Juni 1026 te Amersfoort, worden behandeld. Ned. R. K. Middenstandsbond. Het hoofdbestuur van den Ned. R.- K Middenstandsbond heeft te Utrecht, onder leiding vtfun zijn voorzitter, den heer C. J. G. Struyoken (Den Haag), vergaderd1; Inplaats van dieln heer Louis Peeters te Roermond, die om gezondheidsrede nen had bedankt, was door het be stuur van den R.K. Limburgschen Mid denstand aangewezen de heer Van Lo keren te» Veylo. Besloten werd in overleg met de directeuren der Diocesane Bureaux re gelmatig aan de „afdeelingen op te ge ven, ter beliandiéing op hun vergade ring, bepaalde punten, welke meer bij zonder de aandacht van den Midden stand vragen. Zbbdoende kan de lei ding in een kort tijasb^'.ek over een bepaald onderwerp de meening van vrijiwel alle leden vernemen. Besloien werd' tevens als'eerst punt aan de or de to dioen stellen :V,het innen van kleine v order ing4h", en zulks aan de hand' van het voorstel der Kamer van Koophandel te Arnhem. De Interdiocesane Jeugdcommissie heeft haar goedkeuring gehecht aan het door hef hoofdbestuur voorgestel de plan betreffende organisatie van den) jeugdigen middenstand' T7—30 jaar). Aan de besturen der Diocesane Bonden zal worden gevraagd overeen komstig dit plan de organisatie van den jeugdigen middenstand ter hand te nemen. In verband met de gerezen plannen on> de Diocesane bureaux van Utrecht e« Haarlem samen te voegen, werd uitvoerig van gediachten gewisseld over de vraag, in hoeverre deze plannen kunnen worden dienstbaar gemaakt aan de reeds lang in den boezem van het hoofdbesuur levende gedachte om uiteindelijk te geraken tot algeheele concentratie ,der bureaux, in dienst van den Ned. R.K. Middenstandsorganisa tie. Besloten werd de meening* van het hooWibestuur dienaangaande aan de be trokken besturen van Haarlem en Utrecht te doen kennen. Wederom werd behandeld de vraag, of de organisatie bij machte zou zijn mei eigen kracht het steeds meer veld winnende euvel, gelegen in het ca-- deaustelsel. <ta. kop in te drukken Waar de reeds eerder gedane pogin gen van hel particulier initiaief om bet euvel tegen te gaan, schipbreuk hebben geleden, sprak de vergadering als haar oordeel uit, <iat alleen een ingrijpen van tien wetgever tot eenig succes zou kunnen leiden. Ce functies, met uilzondering van hei voorzitterschap, waarin door de alge meene vergadering wordt voorzien, werden voer 1926 verdeeld als volgt Jos. E. A. H. Meyring, onder-voo/zit- ter E. Loc! efeer, le secretaris; H. G. J. van de Saind', penn'ngmeester Van Lokeren, 2e secretaris. Tot lid van den MWdenstandsraad werden benoemd de heeren mr. J. A. G. M. van Ilellenberg Hubar, Jos E. A. M. Meyring, H. G. J. van de Sand. C. J. G. Strucken. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT 19 Jan. Hbogste standi 769.1 te Steneele. Laagste stand 741.7 te Stornoway. Verwachting Zwakke tot matige, verandlerlijke wind. Zwaar bewolkt of betredeken, met nevel. Wellicht eenige sneeuw in het zuiden, met kans op regen, en aanhankelijk temperatuur oo het vriespunt. In het noorden licri- te tot matige vorst. Licht op. 19-20 «Jan. 4.51 n.m.—7.27 v.m. 440 NEDERL. STAATSLOTERIJ. '5e Klasse. Trekkin* ran Dinsdag 19 Jan. 1000.200 11232 16783 ƒ400.—: 1342 6515 12134 19161 100.—: 217 4886 5820 7846 11514 11645 14504 14750 19956 Pryoen van 70.—: 363 375 413 559 633 828 863 946 1268 1323 1595 1691 1768 1909 2087 2368 2611 2929 2996 3250 3486 3692 3994 4359 4430 4452 4493 4541 4607 4614 4674 4694 4863 4916 4969 5181 5209 5220 5235 5440 5696 5608 5687 5707 5721 5728 6783 5785 5881 5983 6116 6135 6140 6208 6334 6395 6416 6511 6676 6756 6926 75Ó2 7595 7663 7732 7740 7763 7983 8155 8239 8423 8441 8583 8797 9137 9162 9206 9436 9696 9712 9794 9870 9873 10322 10483 10673 10754 10934 10990 11195 11254 11284 11310 11443 11544 11797 11938 12120 12160 12572 12605 12711 12829 12962 13039 13136 13195 13478 13643 13826 14049 14357 14466 14477 14525 14678 14691 14739 14792 14894 15280 15539 15672 16062 16106 16214 16435 16636 16557 16565 16662 16677 16881 16995 17098 17193 17295 17326 17456 17469 17651 17856 17902 18039 18301 18676 18738 18787 18928 18973 19142 19230 19402 19644 19714 19715 19773 19811 19849 19874 20254 20331 20412 20516 20667 20787 20921 20925 Nieten: 3 4 72 106 118 120 195 218 219 286 321 368 608 674 711 836 842 852 866 890 910 921 1000 1036 1158 1185 1196 1241 1252 1258 1382 1367 1403 1439 1445 1486 1612 1646 1654 1659 1679 1712 1715 1716 1767 1772 1788 1793 1849 1877 1994 2021 2025 2060 2063 2083 2127 2202 2290 2823 2398 2405 2435 2512 2528 2601 2640 2645 2705 2739 2829 2937 2958 2983 2990 3032 3062 3187 3197 3205 3224 3226 3256 3291 3815 3364 3429 3447 3467 3460 3600 3504 3519 3598 3666 3765 3936 3953 3999 4076 4296 4405 4534 4578 4655 4656 4666 4683 4716 4719 4798 4804 4927 5098 5112 5127 5160 5167 5179 5214 5276 5303 5322 5323 5476 6481 5490 5569 5570 5593 5598 6620 5625 5662 5710 5734 5811 5831 5888 5834 5886 5906 6011 6019 6021 6100 6109 6110 6153 6185 6373 6448 6454 6459 6467 6483 6487 6585 6611 6642 6670 6687 6693 6792 6794 6805 6847 6885 6901 6906 6930 6936 6960 7028 7032 7099 7106 7119 7133 7268 781,9 7854 7362 7870 7398 7496 7548 7598 7649 7678 7747 7776 7776 7807 7872 7889 7890 7911 7967 7971 7973 8044 8077 8078 8142 8250 8276 8333 8352 8426 8428 8457 8528 8596 8651 8722 8730 8737 8742 8816 8846 8990 9067 9142 9178 9186 9240 9265 9267 9286 9295 9360 9378 9498 9567 9661 9686 9720 9760 9810 9845 9851 9864 9916 9971 9090 10167 10232 10265 10375 10384 10392 10448 10507 10591 10661 10700 10765 10782 10786 10799 10822 10827 10865 10882 10959 11016 11053 11080 11101 11137 11244 11256 11273 11276 11318 11355 11409 11480 11639 11618 11669 11700 11773 11835 11905 11926 11958 11990 12073 12097 12109 12133 12148 12155 12192 12204 12245 12271 12325 12328 12393 12489 1$511 12561 12767 12769 12844 12865 12890 12925 12976 12985 12987 13247 13276 13287 13312 13347 13372 13877 13479 13495 13564 13633 13652 13702 13836 13892 13893 13929 13051 13991 13993 14023 14051 14074 14106 14125 14130 14188 14216 14233 14267 14285. 14296 14307 14318 14340 14348 14352 14523 14528 14541 14576 14637 14669 14671 14675 14699 14797 14800 14810 14821 14909 15061 15090 15114 16140 16149 15161 15196 15199 15212 15296 15864 15421 15473 15493 15499 15621 16674 15747 16812 15822 15889 15919 15934 16017 16039 16051 16087 16141 16146 .16279 16336 16389 16424 16457 16474 16583 16650 16730 16735 16775 16775 16895 16902 16915 16955 16961 16977 16986 17019 17034 17113 17127 17135 17137 17142 17181 17237 17257 17282 17344 17388 17407' 17-Ü4 17444 17465 17504 17505 17514 17678 17704 17823 17920 17937 18050 18183 18220 18245 18262 18322 18353 18394 18435 18486 18460 18469 18649 18769 18790 18825 18886 18981 19049 19056 19061 19106 19110 19117 19157 19172 19212 19247 19254 19800 19396 19398 19517 19563 19577 19686 19692 19694 19831 19882 19911 19919 19942 19972 20032 20059 20061 20094 20143 20164 20205 20208 20220 20241 20248 20271 20290 20362 20392 20449 20463 20465 20476 20541 20572 20582 20623 20705 20717 20774 20613 20849 20863 20898 20915 20933 20984 20997 GEMENGDE BERICHTEN. 'De Vorst. Stremming van de scheepvaart. Onze Zwolsohe berichtgever méldt De Zu'derzee zit vol ijs. De Zwol- sche nachtboot 's Donderdag voor het laatst van Amsterdam de Ketel bin nengekomen. Sedert dien dag nemeo alle booten den weg over de rivieren. Vrijdag heeft de postboot van Kampen voor het laalst de poet op bet ijs voor de haven van Urk kunnen afgeven. Gistermorgen 7 uur, heeft de postboot van Kampen uit geprobeerd' door het ijs te breken, maar drie kwartier bui ten de Ketel werd zooveel zwaar ijs ontmoet, diat de poging opgegeven moest worden. Om lialf twaalf was de postboot te Kampen terug. Hedenoch tend acht uur, wordt een nieuwe po ging gedaan. Slaagt men dan niet, dan besiaat het voornemen, indien de mist dit toelaat, de post per vliegdienst over te brengen naar Urk, Gisteren was er zooveel mist op zee, dat het ook voor den vliegdienst onmogelijk zou zijn geweest Uxk te bereiken. Van Urk uit is niet te zien, dat er sche pen in de zee in het vastzitten, v Bij Kampen gaat veel drijfij^ den IJsel af naar «zee. Een zeldzaam jubileum. In de Matarani, het dagblad van Zuid-M dden Java, vertelt de heer G. eenige zeer intersante bijzonderheden uit het leven van een hoofdmachinist van de Rotterdamsohe Lloyd, d|e in Deoomber toen hij met de ,,Insulinde* In Tandjong Priok arriveerde zijn 100ste Indische reis had vplbfacht. Leze hoofdjnachin st die een zoo zeld zaoiiii jubileum' herdacht is de heer P Bourgnjgnon. Hij werd' 12 April 1870 te Rotterdam geboren, kreeg zijn op leiding aan de Technische School ep de Academie voor Beeldende Kunst én en Technische Wetenschappen en vul-«» de de verkregen kennis aan door eeui- gen tijd praotisoh werken op een fa briek. Nog aeen 17 jaar oyd zijnde, was hij ree<|| ouderloos Op 4 Deoeitber 1887 kwam hij aan boord van de „Stjord-Brabant*' vap de Rotterdiairsche Lloy8', vertrok voor de eerste maal naar Indië en arriveerde daar in Januari 1888. Daarna werd' hij geplalatst aan boord van de „Zeeland!", met welk schip hi een reis maakte, met de' „Drenthe 2, de Zuid-Holland!" 3, de „Utrecht 7, de Oengaran" 21, de „Goentoer" 16, d© Besoeki" 5, dé „Rindjani" 1, dé „Sindoro" 22, de „Insulinde" 21, in totaal 100 reizen. Toen dé heer Bourgnignon in Indië aankwam1, na voi- brenging van zijn honderdste reis, was hij dus 38 jaar in d'.enst der Rotterd. L'oydi. Buiten zijn Indische reizen heeft de heer Bourgnignon in 1918 met het s s. Sindöro", dait toen als hospitaalsohip was ingericht. 27 reizen van Rotter dam naar Boston (Engeland) gemaakt en terug, zoodat hij tusschep 3 Janu ari en 6 Nov. 1918 met dat schip 54 maal de Noordzee overstak. Zooals de lezer ziich misschien nog wel herin nert; voerep de raderscbepen „Zee land" en „Regentes" met de „Sindo ro" in convooy. De heer Bourgnignon maakte 95 rei zen met mailschepen en 5 reizen op een vrachtschip, wat dan ook oorzaak is dat hij op betrekkelijk jonge leef tijd zooveel reizen achter den rug heeft. Buiten de onvermijdelijkie stormda gen op zee, aanvaring van de „Sindo ro" op de Theems in 1915, stranding van dé ..Sindoro" in de baai van Gi braltar in 1917, zijn hem enkele groo te break-downs niet bespaard1 geble ven. Doch alles in aanmerking nemen de kan men zeggen dat de heer Bour gnignon gelukkig gevaren heeft. Nerveuze kinderen. In The Mediical Journal Record van 4 November 1925 wordit het vraagstuk van den invloed van ooffeïne-bevatten- de dranken op het zeer gevoelige ze nuwstelsel van menschen op jeugdigen, leeftijd' zeer uitvoerig behandeld. De kring van geneesheer en, die met klem waarschuwen tegen het genot van kof fie door kinderen, breidt zich in Ame rika sterk uit. In verschil lende scho len, zoo b v. te liarv Undinnal en 'a The Children's Bureau of the United States Departement oli Labor werden statistische cijfers verzameld en het rapport vermeldt, dat 2/3 van deze kindéren meer dam 1 maal per dag mftefne-bevat tend e dranken (koffie ef thee) nuttigen. In hetzelfde rapport wordt gezegd, dat het gebruik van melk door kinderen ongeveer in ge lijke mate afneemt als thet gebruik van koffie toeneemt en dat dfit verschijnsel wel begrijpelijk is, omdat elk kind, wanneer het eerst eens koffie kent, al wordt deze ook als „koffie verkeerd" gegeven, geen zuivere melk meer be lieft. Het gehalte van ooffelne in deze „koffie verkeerd" is wei kleiner dan in dé koffie, welke de ouderen der faanilié gebruiken, maar men mag niet vergeten dat het zenuwstelsel op jeug digen leeftijd voor de schadelijke un werking der ooffefae veel meer vat- daar is. C. IX. Tayjor, een psycholoog, bestudeerde het genot van koffie door schoolkinderen en vond', dat van 464 kinderen ruim' 70 koffiedrinkers war ren Belangrijk is. het teit, dat van dé&je kinderen ween diegenen dé slecht ste rapporten haddien, welke de mees te koffie dronken. t>nar het zeer moeilijk aal zijn, de aan koffie of thee gewende kinderen daarvan weer af te brengen, en lot het genot van zuivere melk over te halen, ig het bestaan van de coffeïne- vrije koffie HAG, welke ook in Ame rika wei bekend, is, de ware uitkomst. Deze koffie vari het schadelijke be standdeel, de coffelne, ontdaan is, zelfs in groote hoeveelheden genoten, zon der eenige nadeelige uitwerking op hart en zenuwbn. RADIO-NIEUWS. London. 1650 M. Voor- i. Concert. .4' Een ruim sa In een zénduren voor den H. Ui O. ir en te'Uireqht geriuu- Concerten van h< 6.20 Newcastle. Concei Concert. Parijs Eiffel drachten. - Bouirnemoul 6.30 Hilversum. Eng. 7.20 Hamburg. Concert. Oslo 382 M. Orkest. Landen. Weerbericht èn voordracht. Mozart-muziek 7.50 Berlijn. Roman ,,Die Katastro- phe". Parijs 2740 M. Orkest en so listen. Ziirich. Concert. 810 Hi versuft*. Uitzemding Kpth. Radio-omroep. Quartet. Sprekers JT P de Brabander „De nieuwe richting" en Chris Jansen ,,Met en zonder Mid- densland/' 8.20 Berlijn. Voordracht jlet Duit- sche blijspel tot Lessing j Oslo. Voordracht dnurna viooimtaiek. 8.25 Londen. Quartet, liedjes aan de piano en monoloog. 8.35 Brussel. Gflllaooncert 8.30 Parijs 1750 M. Conobrt. 9.20 Hamburg. Dansmuziek. 1 sel. Trio concert.-4 Londen. Soli/j sopraan en viook 10.20 Londen. fTijdsein, nieuw dracht. 10 50 L,onde«. [Dansmuziek. Hot station- D^ventry 5XX 160j 'zendt üit 10.5<X\ Tijdsein GreenWi 41.20 Quartet ett! soli. 1.20—2.20^ 3^05—10.50 Londftnsch programma.', 10.1)0 SaV|Oy-jazzband. De onderiMKliftelhigen tuwehen H. D. O. en N. S. F. 1 .steren te Utreqht gettqli. ing ftisscnen ie 'H.D.O. Ardien,,* naar de Tel, yer- euw onderhandelingen ge voerd1 tussjohen den Hilvejrsuïnechon (jfraadloozejft omroep ettjde 'directie dor ij S.F., en is de basis fgelegd voor een (Wbreenkomst. t Dp N.S.F. garandieett aan den H.D een ruim aantal zenduren, verdeeld pyer de geheele week, daarbij reke ning houdend met de wenechen der Oir. en R.K. amroepvereenigingen en dde der vereeniging voor arbeiders- rkdvo-amateufs. Voorts bevestigde de directie van de N.S.F. haar toezegging om, indien niertoe goedkeuring van de regeering kan worden verkregen., door het in- dienststellen van een tweeden zender den 'H.D.O. in de gelegenheid te stel len een vol edig werkprogram' te vul len. Dit bericht zalvelen welkom' zijn Zooals toch den laetsten tijd de rege ling van de H.D.O. was, heeft bij zeer veel radioliefhebbera ernstige ontstem ming gewekt. Eerst werd, zoo zegt mr. van Gigh in de Tel., een Chr. Radiovereeni- ging opgericht, die een avondi het uit- zertdstation te Hilversum' huurde, wat door haar leden wordt bekostigd de Katholieken deden hetzelfde op den voet gevolgd1 door de socialistische Ar- beiders-Radio-Club. Binnenkort volgen de theosofen-vereeniging, dé commu nisten, de boerenbond', en wie weet nog welke andere zullen volgen. Op die manier voortgaande zou de H.D.O.-avondén te kort komen. Kort na elkaar, aldus Mr. van Gigh, hebben w>'j de Kerstrede van dén socialist A'barda en de feest rede van het Christelijk Patrimonium, van prof. Slotemiaker de Bruine ge hoord1. Telkénsi verschijnen tegenge stelde overtuigingen, vijandelijke poli tiek voor onzen geestelijken horizont Hér is waarlijk1 een schandaal. Op die wijze zou men verplicht kunnen wor den zich zelf van eigen denkbeelden rekenschap te geven. De geestelijke rust niet alleen, doch ook de politie? ke verhoudingen dreigen verloren te gaan. De Hilversumsiöhé Draadlooze Om roep, die technisch niet alleen, doch ook cultures»' uitstekend de Nederland- sche Radio verzorgt, heeft ons nu hier. dan daar aangesloten. Hij dieed ons Protestantsohe en Katholieke preeken hooren en verbond ook met het caba ret van Tuschinski. Zulke veelzijdig heid die dein braven gemiddelden Ne derlander uit zijn evenwicht brengt moest wel tot verzet leiden. MARKTBERICHTEN. Rottcrdarasche Veemarkt. 19 Jan. Aanvoer 255 paarden, 10 veulens, 856 magere runderen, 650 vette run deren, 292 vette graskalveren, 841 nuchtere kalveren, 148 schapen of lam meren, 84 varkens, 95 biggen, 21 bok ken en géiten. Prijzen Vette koeien, le kw. f 120 1.25, 2e kw. f 1.10—1, 3e kw. f 0.90 —0.80; Ossen le low. f 1.20—1.22%, 2e kW. f 1.05—0.95, 3e kw. f 0.85— 0.75 Stieren le kw. f 0.95—1, 2e kw. f 0.85—0.75, 3© kw. f 0.65; Kal veren le kw. f 1.65—1.85, 2e kw. f 1.45 1.25, 3e kw. f 1.10—0.90. Melkkoeien i 230-425, Kalfkoeien f 240—440, Stieren f 185—400, Pinken f 165—185, Vaarzen f 165—200, Werk paarden f 100—300, Sladhtipaardén r 95 —165, Hitten f 95—180, Nuchtere kal keren f 14—22, Fokkalveren f 21—32, Biggen f 15—28, Overloopera f25—40. Vet vee matige handel, stationaire prijzen. Melkvee met matigen handel. Nuchtere kalveren willige handel in slachtbeesten. Biggen en overloopers wegens geringe aanvoer iets dtturder. Paarden redelijke handel. Gemaenteiyke Vischmarkt, Gouda. 19 Jan. Aangevoerd1 4 monden versche schel- visch, verdeeldi ih 108* partijtjes van 10 stuks. De prijzen varieerden van f 0.25—0.50. 19 Jan, Aangevoerd 4 manden versche schel- vison, verdeeld' in 82 partijtjes van T5 stuks. .Do prijzen varieerden van f 0.80 —0.70,4 STADSNIEUWS. taal f 6004.23 omen en Comité d rvan 40! .gebied nbuoék. oor«jtter e M aa e») V men, dat Land1 GOUDA, 19 Januari Watersnood Comité Gouda. De atand op Zaterdagavond 16 Jan. was 5360.27. Ontvangen is van: de op de ijsbaan bij den water toren gehouden collecte. 3 F. Hetfnan de Groot- vaQ Eeuwen, collecbè in den Winkel ..'jt J. 0.f Eu-.. UB. 1 Uit do spaarpot Vjan gedragen 'door jhe| T Gouda Opbrengst Jijstcblle Voor'jdeu W; Hedoittikkla# h by tien ;Per|Lngm<k^t%j yanjf gezonde#' \tan N. N.' 50. Is bestoéf vooikjhet Wt 10.'mor (|eft POtóel f|10.oW voor V. tl Naar dtójheer G. den I afld. Goudajvan de H. by van Landbouw, n neer J. Cl Hagen te ran den Poilider Broelflvi broek ,het bericht zjjjn ,jn Hollandsche Maatschappy11 haar 'geheel watersnoodEoi 100.000 beschikbaar wil stéjlen tot droog- making van den ondergeloopen polder, on der voorwaarde echter dat Ged. Staten met het hoogheemraadschap Rij Aland zorgdra gen voor een behoorlijke versterking van den polderdijk. 1 Examen boekhouden. Voor het hier ter stede gehouden examen in boekhouden, afgenomen! door de vereeni ging van leeraren in de handelswetenschap pen, slaagden onze stadgenooten de heeren W. H. de Veen en G. J. V. d. Hejjden bei den leerlingen van den heer L. Roer, alhjer. Bekroningen. Vrydag, Zaterdag en Zwxlag hield de be kende Haagacha Vereeniging. „Avicultura" hare "41e Internationale Pluiirweetentoon- steliiing in den Dierentuin Ae 's Gravenhage. Onze stadgenoot de heer" C. A. M. Spruijt had een uitgezochte collectie Duiven en Krielhoenders ingezonden, waarmede hy een groot succes had. Twee Eerebekers benevens 19 Eerste Eere-, 87 Eerste- en 9 Tweede prjjzen wer den hem toegekend. Dr. P. Vrijlandt. t Gisteren is na korte ongesteldheid aan in fluenza overleden onze oud-stadgenoot dr. P. Vrjjlandt, 87 jaar oud. Sinds een paar jaren was hjj rector van het gymnasium te Alkmaar. Tevoren was hjj docent aaru het gymnasium te Sneek, aan het Lyceum van den .Haag en conrector te Zwolle. Waarschuwing. De Commissaris van Politie te Wagenin- gen, waarschuwt tegen de practijken van Antoine Jean Emile Houbear, geb. te Ber gen op Zoom 2 Juli 1876, gehuiwd met «Ma- Geertruida Henriette van Bysterveld, handelsagent, inwonende Hoogstraat 12 te Wagend ogen, die er zyn gewoonte van maakt onder valsche goedklinkende namen bjj bankinstellingen telegrafisch en^., schrif telijk opdrachten te geven tot aankoop van effecten ,en slechts bjj rijzing van zich doet hooren. O.m. bezigt hjj de namen: Gratama Hallehberg, Kollenberg, Calienfels, Bicièers, van Loon, Noothoven van Goor, Didam van Hulst, 'Dorresteiii, Tellingen, van Renkkm, Hastboom, Brouwer, Peters,' Key en Stdft- iaert. Biljjkens waarschuwing van den Comm. v. Politie te Nijmegen maakt dit echtpaar er ook hun werk van gemeubileerde kamers te betrekken, om die na eenigen tjjd zonder betaling te verlaten. Ook tracht hjj. op- ere- diet goederen te koopen, wat hem reeds eenige koeren gelukt is. Betaling bleef dan steeds achterwege. Thans schijnen zij Wagen ingen en omge- <ng tot hun operatie basis te hebben geko zen De cursuseen van Dr. van Overbeek en van Dr. L. J. van Holk voor de Volksuniversiteit afd. Gouda. Het bestuur van de afd. Gouda van de Volksuniversiteit verzoekt ons te berichten dat bjj de Secretaresse Mevrouw de Vooys alhier nog gedurende eenige dagen cursus- kaarten te bekomen zjjn voor de cursus van Dr. van Holk over de Beteekehis van Nietzsche en voor de cursus van Dr. van Overbeek over Vlaamsche Kunst. Da Costaschool. "Wegens toename van het aantal leerlin gen der Da Costaschool aan de Gouwe is met ingang van 1 Maart tu. tot onderwij zeres aan deze. school benoeand mej. J. W. L. v. Hartingsveld van Arnhem. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 15 Jan. Laantje, d. van L. Boer en J. van Vliet, 'Zoutmansplein 89. Geertrui Neeltje, d. van T. J. Nobel en A. Sloof, Tuinstraat 78. Gerrit Albertus, z. van G. J. van der Hee en G. J.ivan Wil ligen, Varkenmarkt 20. Jt 17 Jan. Cornelia Ja^oba, d. van A. Tuinenburg en J. C. Rfjj ken, Westhaven 68. Willemina, d. van W. Mathol en W. Zeverboom. Jan, z. van H. J,.. Ljjster en J. van Bruchen, Vlaming- 12. Jan Johannes, z. van A. A. de n W. M. Janssen,1 Djjkstraat 7. Adrianus Wilhelmus, z. van A. T. Be*®! en A. A. Schouten, Boelekade 45. 'rDEN14 Jian. Aria Mujjs, 78 J. ilena Goed raad, wed. van Aart de 73 j. 15 Jan. Helena Schouten, 10 Jozias Snoep, 92 j..' Maaike dén ir 1 mnd. Bernardus Vet, 5 j. Agenda: jb., 89 uur. Van Iterson-Ziekenhuis. Gezinsverpleging voor leden van ^er. voor Huisvrouwen. 3—4 uur. Van. Iteflbon-Ziekimhuis. Gezinsverpleging voor ledén van Ver. voor Huisvrouwen. 8 uur. Kjoine Kerk. Lezing Dr. J. erts van Bueren. uur. Gebouw Daniël. Cursus E. H. Dr. Evers. 8 uur. Groote Schouwburg. 4e Abon- ientsvoorstelling. (\21 Jan. Soc. „de Reünie", Bazar Ar- (I Adelt 20 Jan. vaiuj^udf 35, 21 Jan. ïjhalfB—5 en, yan 8&-10V4 uur. 25|jfyui. 8 «ftr. Soc. „dè Réunie". Lezing van 1 heer Voglenaang de Jong en Zeilvereepiging „Gouda. 8 uur. Groote Schouwburg. i^MÜrioorsteiiiilk^ Vettenbroel 4 8 uur. Kaal leniging .'.Exceflsii ir. Bdc.-iile Bléu: 1 Nijverheid.! Conceal Moth Crescendo." van 4.: T. Jacobs, Qafé vrijdagavond W— „Na ;ionaal". Rej -itl eek van den heer TiieftdBrfeg, i t deze week tot en met 22^Ja8|ari,J benevens den daarop den nacht gebpend na 8 uur des avond! nichts echtef alleen voor recepten). htet UIT UIT DEN OMTREK. BERGAMBACHT. Bjj de alhier door notaris Mahlstede ge houden verpachting voor den tjjd van 4 jaar van bouwland, toebehoorende aan Baron v. Hardenbroek van Bergambacht, was de to tale opbrengst 96.50 per jaar. HAASTRECHT. Zaterdagavond gaf de gymnastiekver- eeniging Olympia in het Sportgebouw Con- oordöa een zeer geslaagde uitvoering voor een flink belette zaal. Alle nummers wer den wider de bekwame leiding van den Di recteur de heer P- van Leeuwen, zeer cor rect uigevoerd. Een tjjdens de uitvoering gehouden col lecte ten bate van de slachtoffers van den watersnood bracht ruim 27.op. Zondagmiddag heeft onder leiding van het bestuur der Haastrechtsche IJsclub op het terrein aan den Steinschen djjk een ringrjjderjj voor paren plaats gehad, welke een groot aantal deelnemers en kjjklusti- gen trok Het mond- en klauwzeer onder het vee van A. Baars alhier is geweken verklaard. De na-inlevering van rjjksgoederen is voor deze Gemeente bepaald op Maandag 22 Februari a.s. voorm. 10% uur te Gouda in de voormalige Infanteriekazerne. MOORDRECHT. Onze plaatsgenoot de heer Axir. Hoogen doorn legde te Utrecht met gunstig gevolg het candidaatsexamen in de Veeartsenij kunde af. NIEUWERKERK a. d. IJSSEL. In den polder Esse, Gansdorp en Blaar- dorp in deze gemeente gelegen, klaagt men over te leggen waterstand. Er zjjn boèren, die geen water voor hun vee meer kunnen pompen en het water met een geladen schouw gaat niet of heel moedlyk. De Kinderzangvereeniging zal binnenkort onder leiding van den directeur K. de 'Beun, de Operette „Goudnrailtje" opvoeren. SCHOONHOVEN. Reclame voor Schoonhoven. Op de a.8. Jaarbeurs. Naar wjj vernemen ligt het in de bedoe ling van het Gemeentebestuur op de eerst volgende jaarbeurs, welke begin Maart te Utrecht zal worden gehouden, een krachti ge propaganda voor Schoonhoven te voeren. De gemeente zal o.m. propaganda maken door de aandacht te vestigen op de Schoon- hovensche Kunstnijverheid, de beschikbare gronden voor industrie- en bouwterreinen, de gunstige ligging aan groot vaarwater ett breed spoor, de matige belasting qn an dere voordeelen. (DRAADLOOZE DIENST.» D« ontruiming van Keulen. BERLIN, iy jan. ij b.auéii reke nen er op dat do ontruiming door de i-ngeisCiie bev.etiings.roepen op 29 Ju nuAri f.s. eon ten zul zijn. Veel aneeu» in Duitschiand. BERLLn*, lu jan. do sneeuwval nouui jn U ui ts on nu iu aan, aoooai dij piOiseijkig ïiivullonue uooi opnieuw ge- vuar voor noog waier bestaai. j Albert Thomaa in Berlijn. BERLiJiv, 19 jan. l>o directeur van tiet Int. Arbeidsbureau, Albert Tho mas, is te Beirii'jin aangekomon, voor net voeren van inleidende boapreKin gen met den Rijksminister van Arbeid over do niogelijkheid van do ratifica tie van het verdrag van Washington door Duitschlandi. Een ernstige ontploffing. BiERLIJin, 19 Jan. Op het Spaansclie toeristenschip Gomera Hierro, hooit naar u)t Madrid wokft gemold, voor |.aB Palnias een ernstige ontploffing Dlaaita gohad. Twee passagiers werden nnamdaeilijk gedood en verscheidene «waar gekwetst, terwijl andere in zee geslingerd werden. D« Kabinetscrisis in Duitschiand. 1 BEbXtiun, is jan. Lot hedenmiddag 12 uur was or geon wigging in den .oeetand gekomen. De onderhandel 111- ri»n met de partijleiders worden he denmorgen oirt' 10 uur voortgezet. Men |iéeint aan' dat pres. Hindenburg op- iUeuw or. Luthejr zal belastert met de, vorining yaat eeaj kab.net uit 'del mid-l uenpartij of van oei» ambtenar# kaf btoet. f Het antwoord van de Katholieke Kamérclub aan Minister; Coljjn. DEN V H A AG, B Jan. Op 12 Januari j.l. vergaderde in het gebouw der Twesde Ka mer de katholieke Ramerclub. Mat alge meene stémmed werd) besloten aan Z. Exc. Minister Cpijjn, die gevraagd had of de Ka- tholieke Rainerclub zich in haar geheel kon vereehig£n met een voorstel dat wegwis het natiéitapl belang dat'de Miniateer van Bui- tenlaj^dsche Zaken ziet in de vertegenwoor diging bjj het Vatieaan, de diplomatieke ver- tegeiofoordiger aldqér bijjft gehandhaafd, doch anderzijds in net votum der Tweede Kamer van 11 Nov. in zooverre berust, dat de afzonderlijke gelden voor jaarwedde en verblijfsvergoeding van den afzonderlijken gezant van de begrooting geschrapt bljjven, maar een gezant elders tevens bjj het Va tieaan zal worden geaccrediteerd, te ant woorden, dat de R. K. Kamerclub eenstem mig van meening was, dat, constateerende dat het gezantschap bjj den Heiligen Stoel principieeel gehandhaafd wordt, en er niet toe zal worden overgegaan het op te hef fen, en voorts in de veronderstelling dat het Kabinet als parlementair kabinet zal aan blijven, dat op dit oogenblik en in de gege ven omstandigheden met de op zichzelf niet zeer gewenschte oplossing kan worden mee gegaan, mits de Chr. Historische* hun stem aan een e.v. motie van afkeuring of teleur stelling zullen onthouden. De lootten der mijnwerkers. HEERLEN, 19 Jan. Voor enkele da gen hebben wij gemeld, dat de Chr. en de Ned. Mijnwerkera bond reep. tot dé Directie en tot de oontactóommiseie een verzoek hadden gericht om de loonen die de mijnwerkers tengevolge van den watersnood zouden moeten missen toch uit te betalen. De Staats mijnen' hebben thans de genoemde or ganisatie bericlv dat 60 van dat oon zal worden uitbetaald, vam de part. mijnen is nog geil» bericht ont vangen. LUCSTVAAHT. Een groot ach plan. Van Indië naar Nederland en terug. Een Anetadelegrain meldt uit Ban doeng dat de luchtvaartafdeeling een plan dnderaoeiknt, on* met een esca drille van vijf vliegtuigen van Indië naar Nederland en terug te vliegen. CORRESPONDENTIE. N. N. te Gouda. Uw schrijven hield meer in dan door i» werd opgegeven. Wij zenden het door u opgegeven be drag door. en verzoeken u. rich voor het meerdere miet ons in verbinding te steller*. WISSELKOERSEN. Lomden Berijjn Parijs Brussel Zwitserland Weenen Stockholm Kopenhagen Oslo New-York 18 Jan. 19 Jan. Offilieel. 12.09% 59.26 9.32 11.31 48.09 36.10 66.62% 61.80 50.65 2.48% MIadrid Milaan 12.09% 59.22 9.40. 11.30 48.06 35.10: 66.60 61.87% 60.65 2.48% Niet Officiéél. 7.37% 7.87,% 35.25 36.22% 10.05 10.06 Beursoverzidlt. In hootuZUd ue be langstelling zien op ue ruDoéiwaardeui, die opnieuw aan aanood onuerhevig waieu. e iub„fcipii/(jtn waien weer ^et-aala, waaroij aog geinoxt weru lai ue stemming op ue -.m enscne rub- jeriwanxii iLuw wus. *;it had tot ge- voig oat oox ue ruuDerlort» »en een vertes boa» ten. Let meest ging uaar- jij om in Amstor .am-rubber. i'rtbaKi en kon en zich niet omt.'ot- 'Wsn aan de depr meerennen invloed van de rubberraar t en voor de Suma- „rasoorieu kwamen dan ook lagere 110- teeringen tot stand. Van de o iewaarden waren Konink lijk© wat beter gedisponeerd, in ver band met vraag, die voor rekening van de arbitrage scheen te bestaan. Op de afdéeling Ned. Ind. waren de gewone aandeelen Jurgens wat aangeboden, en moestao zich een ver lies getroosten. In Scheepvaarten ging maar weinig om. SuSkerfondbert hadden; ©en kalme merkt m waren weinig veranderd. Aai* Amerikanen werd slechts beschei. den aandacht geschonken. Prolongatie 2—2%

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2