y or <HE1D isv^rmen door D. Fr. 8CIIE KRACHTFIL- nderbare Bustes. Ook zwakken. Bekroond |en epre-diploma’sj In l|nd toeneming. Gdga- Door Artsen aanbe- /elo dankbetuigingen. 100 stuks 3.50. 200 thuis onder rembours postwissel. NïEUWS- ÉN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Donderdag 21 Januari 1828 65*Jaargang Ne. 16056 1 dijks behalve op Zon- en Feestdagen •s Prijs. laalan. bibliotheek NBOSCH FEUILLETON. DE MAANSTEEN y40 Ij t' ijl >leet. BERGAMBACHT, BERD™”--- --------i.- Dit blad verschijnt dagtl iifesW «ferlJu*. 1KENW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, (MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WApDINX^EEN, ZEVENHUIZEN, enz. m**r ƒ0. ANGEN: te 1 opnam* verzekerd ta zijn. in dan de en zag er en ders een soort ge: alsof hij het met zich zei’ven 650.- (Wordt vervolgd). instelling ligheden Schoon- 9 groot. e plaat- jo-type”, gesloten >pen, die aantr.fi. erkte en overwon. joed jaar voor de nog beter. G. R. 4 telf zor- wflte boeken zig. 52 i» 30) - Me.vrou|w bjeoBiJwooJ-ddefc zelf Wat men in de jeugd heeft weggewor pen, moet men op zijn ouden dag soms met moeite oprapen. sneinde aaraan u enties trading zijn veri dag Afib, laati be troepen i het vonnis valt üfer op grond van Owrlogscon De mini! rekende op ZELF maakt. reek van ons va- ppiaraat nog min jen G. R. 4 werd i wü heel spoedig drachten uit het- ons land. stellig beweren, Gouds, s neen Woifi^apr e oiiitrujming van.' pil atsen aanstaat ink] ie lokalen na'ji UIBeuel en God Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. I PP A RATEN. e concurrentie is kt een groot aan- te verkoopen. Dit te danken aan de Mevroujw bjeanjwooj-ddefc zelf haar kloppen eji trok do deur achter ach Een oogenbjik daarna hoortten Moacqu geeft immei i opl<„ Zwitserland wezeh over den mooï aan Vorowski’s dochtei ieestr. 21, Den Haag. TURKIJE. Het lot van de fez. Wij hebben indertijd reeds verteld, dat Moestapha Kemal een bevel heeft uitge vaardigd, dat het voortaan iederen Turk verboden is een fez te dragen; alleen er besloot mét te zeggen dat'ny 2 „‘.L.i en jte» wil -der -arbejders em den vrede te jive r- De ontwapqnii (Óe verhouding Van Rusland tot ZwiU van Locarno. De ontruü iNa' hett optreden der nieuwe DuitAahe re- gieering verwacht men in 'Genèyb thans spoedig de Duitsche aanvraige vpdr (het lid maatschap van dén Volkenbond. Dit teou een nieuwe reden - kunnen wezen jvoort< uitstel tier ontwapeningsconferentie» Duitschland gelegenheid Ite geven fl als lifl van den bond met alle conseÖ van Wrtikel 16 deel te nemen. De tod van (Duitschland kan eerst in de Ral gadèring van Maart en de buitengewone V. B. vergadering daarna worden (behan- mogelijkheid acht men dus nietuit- dat de ontwapeningsconferentie Maart of April zal worden uitge- Het maakt melding van een- artikel in de „Pra ger Presse" van de hand van mr. Zimmer man, over de mogelijkheid van samenwer king in midden-Europa op economisch ge bied, waartoe men te- bij etappen moet overgaan. In plaats van een algemeen plan, zou hij de voorkeur er aan geven, dat aller eerst begonnen werd op praktisch en tech nisch terrein op verschillend 'gebied, zooals de spoorwegen, de post en telefoon en het Donauverkeer. Periodieke conferentie^ tus schen de leidende factoren in de belangheb bende landen zouden van groot belang blij ken, op voorwaarde, dat de politiek werd uitgeschakeld. Een dergelyke poging tot sa menwerking zou ook kunnen beproefd wor den in de bankwereld. Volgens mr. Zimmerman moet niet ge wacht worden tot alle staten uit Midden- GOUDSCHE COURANT. toe. Een oogenbjik daarna hoortten wij ze van binnen door juffrouw Ra- op slot doen. Mijn meesteres Km ara bij ons in oen toestand van ont- roering en onzekerheid, welke ik nog nooit bij haar had waargenomen. „Het verlies van den diamant schijnt Rachel geheel van streek te hebben gebracht", zeide zij tot mijnheer Frank- En. ,*,Zij huivert er over te spreken, tot mij. Zij kaai u thans ónmo gelijk te woord staan.” Toen zij aldus haar meening had te kennen gegeven, deed zij een krach- poging om haar gewone, bedaard - beid terug te bekomen, hetwelk haar gedleeltelijk gelukte. ,V®C geloof, dat er niets aan te doen sprak zij op katoen toon, „dan de politie te verwittigen.” fTSPRUB: per kwartaal 2-25, per week <17 cent, met Zondagsblad ^-90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geechiedt per post per kwartaal f 8.15, met Zondagsblad 8.80. irdan dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, loopers, den boekhandel en de a 9—8 Tri. Int. 82; Gods zegen. Dat id nummer het at- afnemers. Vraag rant en inlichtin- DIÖ-INDUSTjUE. G. DE RAADT). :rtlïL GOUDA. diamant zouden bergen. Hij had slechts te wachten, tot alles in rust was, en dan de gelegenheid1 waar te nemen’ Met deze wtoorden riep hij den rij knecht toe het hek te openen en reed in galop weg. Dit scheen inderdaad de eenig aannemelijke verklaring. Doen hoe was de dief wederom, naar buiten gekomen Ik had de voordeur geslo ten en gegrendeld bevonden, toen nc er bij kwam. Wat de> andere deuren en vensters betreft, die waren nog in nen toestand, waarin zij dien nacht geweest waren, en konden voor zich zelve spreken. En de honden Veron dersteld, dat de dief uit een der bo venvensters was afgeda^jd, hoe' was hij aan de honden ontsnapt Had hij de dieren soms vergiftigd Terwijl de getrachte mij dear den geest vloog, kwamen de honden om den hoek van het huis zoo dartel en wild, dat ik hen slechts met moeite aan de ketting kon leggen. Hoe meer ik over het ge val peinsde, hoe minder aannemelijk mij mijnheer Franklin’s oplossing voor kwam. Na 'j, ontbijt liet mevrouw mij roe pen en moést ik haar, of ik1 wilde of njet wel vertellen, wat ik tot dan toe zoo zorgvuldig voor haar verborgen had gehouden het gebeurde met de Indiërs namelijk. Zij schrikte er wel eenigszans van, doch haar aangeboren kordaatheid deed haar dien schrik al in i den dpgbtE üigediemde gen nteoi ibetalin® der kosten vepooi tot inh^chtenismeing Vgn getroklfen. Uit de motiveeringiAMin nog te vermelden, dat - een bevel heeft gehandêM en dat hy zich op grond van een door BijWing gegeven, order tot het doodschieten d»r arbeiders te Per- laeh gerechtigd achtte^JHöloing heeft zich op grond van Noske’s „^ptesserlass” en van de later uitgevaardigd^-^vexacherpte bepa- Ungetu" gerechtigd gM^ibot het fusijeereu '’over le gaan. Ér kon derhalve niet Jnet vol doende zekerheid worden bewezen, dat hij bewust was geweest van het onrechtmatige zyner handeling, weshalve vrijspraak moest volgen. „iman", de voorlezer van .den Koran in do moskee, maakt hierop een uitzondering. De vroegere hoofdredacteur van de „West minster Gazette”, Spender, heeft onlangs een bezoek aan Turkije gebracht en aan dit blad zyn iiidrukken meegedeeld. Hy schrijft dat het wonderlijk is te zien hoe elk schip, elk© trein ladingen hoeden brengt, en er steeds meer worden geviaagti. Want Kemal Pasja is streng en ongehoorzaamheid aan ïyn bevel zal worden gestraft. En dat hy woord houdt, blijkt wel hieruit, dat de lea dens van de anti-hoedenbeweging ter dood zyn veroordeeld. Alle vormen van hoed zijn geoorloofd en in geen stad in Eurppa vindt men dan ook een zonderlinger verscheidenheid van hoofd deksels als in Konstantinopel. Spender vertelt verder, dat het hem op viel hoe gewillig de meeste Turken zich aan deze verordening onderwerpen, hoewel het dragen van een fez hun toch zeer ter harte gaat, ook uit religieuse overwegingen. Men tracht elkaar uit den Koran te over tuigen, dat de afschaffing van de fez niet in strijd mbt dit heilige boek is. Eén punt geeft groote moeilijkheden: Bij sommige gebeden moet n.l. het hoofd zoo ver naar voren gebogen worden, dat het den grond raakt. Men bad tot nu toe met bedekt hoofd en de fez was voor dit gebaar geen bezwaar. De hoed echter wel en dat is bedenkelyk. Wat zou de reden zyn, dat Kemal Pasja zoo streng op het afschaffen van de fez aandringt. Spender heeft hiervoor de vol gende verklaring. De West-Europeanen vinden de fez schilderachtig en amusant en zelfs een beetje belachelijk. De Turk moet thans ernstig genomen worden en volgens het oordeel van «jjn bevrijder dezelfde mo derne gewoonten aannamen als West-Euro- pa. En daarom weg met de fez. Turkije moet vereuropeeseerd worden en zulke schijnbaar kleine dingen als de vorm van een hoöfddeksel werken hier toe meer mee men oppervlakkig zou denken. VEILEENIGDE STATEN, l'etroleummagnaat en melkboer. John D. Rockefeller krijgt de kous op den kop. John D. Rockefeller, de bekende Oil King, heeft het tegen zyn buurman den melkboer leelyk afgelegd. Over het landgoed van John D. bij Hampden in de gemeente Noord- Tarrington, in den staat New York, loopt een landweggetje, dat iets van de bekoorlijk heid der algeheele vrijheid van zyn terrei nen afneemt. Hy verzocht daarom aan den gemeenteraad vergunning om dit landweg getje te mogen afsluiten. Niemand scheen iets om dit weggetje te geven, daar het niet bepaald in het verkeer was opgenomen. John Foley, de melkboer van Hampden, die vlak in de buurt van John D. woont, dacht er echter anders over. Hy verzocht den raad de vergunning niet te verleenen, omdat hy, naar hij beweerde, al jaren en jarenlang van het landpaadje gebruik het gebeurde geheel van streek geraakt. j Mijnheer Godfrey, b-v., hoewel atv -- van trooster van roep, wist niet hoe hij het dwaalde door het huis en den tuin. -««vb» tviI niet eens kon worden. Even voor elf uur kwam mijnheer terug. Hij scheen in dien tus- senentijd veel van zijn voortvarend- kö. De kazéi ibor de ;,»ol jkberg zin fokkeiLTe ansche( vla# mandant ve^ iLuauvwwMglment 7«w Verlatjen pn onniiijldellijk ie ooveui a<xnen. naar geest xueia zteh meer bezg met den toe stand barer aocihter aan met die hei- densehe scheimen en hun complot. Gij weet, hoe vreemd Rachel soms is zeide mevrouw, „em hoe geheel versdhillend van andere meisjes. Maar nooit| zoo lang ik mij kan herinneren, heb ik haar zoo zonderling en terug houdend) gezien ads nu. Het verlies van dien diamant schijnt haar hooid geheel in de war te hebben gebracht. Ik had nooit zoo ets van haar kun nen denken." Zeker, het was vreemd en onver klaarbaar. Op het stuk van sieraden en juweelen had juffrouw Rachel nooit aan den dag gelegd, meisjes daarvoor koes- zij had zich opge- cj- trooste- en weigerde te _lj was echter niet de eenige in het huis, die door was OOSTENRIJK. Mr. Zimmerman over economische samen werking. De politiek er buiten. Tsjecho-Slowaaksche persbureau it^ferlaftd. Relfcië en het verdrag litjïling van Bon en Mngeving. xL^carno is een tW iif voor den Volkenbond ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda u omstrakan (beboerende tet dan bazorgkrin») 1—5 regels 1.3(1, alk* regal meer /OJb. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1-4-5 regel* /I 55, elk* regel meer 0.8(M Adv*rtentiën in h*t Zaterdagnuxomer 20 by&lag op dan prijs. laefdadighaida-advejrtantiin do helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDELINGEN: 1U-4 regels ƒ2.05, elke mgal meer ƒ.0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden m*dedeeling*n bt) contract tot ie*r geredoc*er den prijs. Groote lettere «n randen worden ber*k«nd naar plaatsruimve. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomet van soiled* Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Juenten en moeten daag* vóór d* plaatsing tan h*t Bureau zyn ingekomen, teneinde van opnam* verzekerd t* zijn. Europa het eens zouden zyn geworden over dergelyke conferenties. O 5 HUNGARUE. 1V}| E^n inteiView met aartshertog Jozef. „jEeh correspondent van de Manchester G>trfhan ibetft een onderhoud genad ^wiaiiei tog' Jozef, het nooid vah den Hón- gOju-sonen tak i. ap de Jdabsburgers. r erw^i Horthy, de regent, nog steeds uniform) van de keizerlyke marine uraa«,i us de aartshertog gekleed in dat van ligt Mongaaïsche nationale leger zander rangl teeken; alleen draagt hy vei-scheidene oor- logsmedai)les en de Maria Theresia-orde. Hy spreekt langzaam en rustig, ieder wooipl Wikkend. Terwijl keizer Karel de impulsi ve ^vejrd genoemd, maakt de ïiartshertog veeleer een bezadigden indruk. Op de vraag naar zijn betrekkingen met de overige leden van het Huis Habsburg, antwoordde de aartshertog: Ik weet zeer weinig Van hen; z(j zyn over de geheele we- reW verspreid: in Spanje, Zwitserland, Oos tenrijk. lHv«a Habsburgers wonen te Boe dapest: aartshertog Friedrich met zyn zoon Albrecht en ik met myn vrouw en een ge trouwde zoon Ik ben maar een arme boer; ik bezat 42,000 HA. in. Slowakije en 22,000 in Transylvanie. De regeeringen van Tsje- eho-iSlowakije en Roemenië hebben dit grondbezit geconfisceerd zonder schadeloos stelling. Myn familie is de eenige tak van de Habsburgers, die sedert anderhalve eeuw in Hongarije heeft gétooond. Myn voorva deren waren paladijnen van Hongarije en voerden bevel over de Honveds. Aartsher tog Albrecht heeft slechts vyf jaar in Hon garije vertoefd. De bezittingen van zyn vader lagen in het Oostenrijksche gebied, dat thans tot Tsjecho Slowakije behoort, vandaar dat hy steeds in Oostenyk gewoond heef. Daarom kan ik geen waarde hechten aan de geruchten, dat hy naar de monar chie in Hongary'e zou dingen. Het is moge lijk, dat er lieden in zyn omgeving zijn, die den Hongaarschen croon voor hem wen- schen, maar Engeland, Frankrijk en Italië zyn nog altijd zeer tegen de Habsburgers gekant. Ik geloof niet, dat Italië zijn aan spraken zal steunen. In elk geval weet ik zeer beslist, dat Italdë sterk gekant is te gen Otto, den zoon van den vroegeren kei zer Karel. Ten slotte verklaarde de aarts hertog, dat het te wenschen ware, dat Hon garije een onafhankelijke monarchie zou worden. Wy willen in vrede leven met onze buren, zeide hy, maar wy moeten onlze on afhankelijkheid voor de toekomst verdedi gen. De monarchie zou democratisch moe ten zyn, en dat een monarchie democrati scher kan zijn dan een republiek bewijst Engeland. flt u(t Keulen ibnn en del om- 4 mes “oldatén i Dins- Je Sieg- -,l4 van ivénvU- zbu de dae voorlie.de welke andere teren. En toch sloten in haar slaapvertrek, loos naar het scheen, voorschijn te komen. Zij abonneU per ir wartaal Franco Abonnementen onze agenten 'Onze bureaux fcjjn dagelijks gaopand y blijkeJ. dif tyiikt Ftl ing yan het -J |^n Sdy- in ie id ing van 'd«n R geschil niet langui A aan het deelnemen tóiferenties te Genè- heeft ervan afge- egeering verantwoor- ftn moord en voor de >ej Jaagde. Van haar •yr igeering, we zeiden $g«vo.-'ierZ KM jJiaar ^jeh, - vab toenadering, ii dqij' te verwachten co Wf liet tusschen i jetW-usland', naar ml op Vorowsky, en weg zal staan Rusland’.'aan de j ve.dDe SovjeUregeerin zie'm de Zwitöersche In dellyk te stellen voory rijspraak van den l kant is de Zwitsersche het reeds, thans bereid (officieel haar leed- ‘“l uit te spreken en een ipensioen toe te kennen, dat de Russische regeering ver langt; ben en ander echter op voorwaarde, dat Rusland de schade vergoedt welke by het begin van dö revolutie door het Zwit- sersche gezantschap te Petersuburg werd geleden. Het antwoord, van de sovjetregee- ring op dit compromisvoorstel wordt heden verwacht. Indien het bevredigend luidt, zal de verklaring, waarbij de Zwitsersche re geering haar leedwezen betuigt, terstond worden verzonden Daarop zal Rusland dan den 'boycott voor Zwitsersche producten op heffen en de onderhandelingen over het her stel der diplomatieke betrekkingen zullen beginnen. st irmiddag de Ff lui van den comj tlllOe infanterie! t tei* wond (i— j— -wc«- naar (Frankrijk worden getransporteerd. .'T.T -- - fc-_„Ij., -- mJiTBH^AhlDStai NIEUWS. Het proces PöJMhig-Prüter. |7 De beklaagden 'ily gesproken.! het proces, FólzinijtlPrüïer werden he- j«h.tki. Poizing ca! van de tegen hen aanklacht wegens twaaifvoudi- >rd vrij gesp rojffjh en de Staat tot der kosten VflJWoixleeld. Het bevel Pölzing werd in- oor den teren over het wetsontwerp tot goedkeuring der overeenkomsten van Locarno. De minis ter van buitenlandsche zaken Vandervelde constateerde, dat de geheele Kamer het slui ten van het verdrag goedkeurt en er zich over verheugt, dat het verdrag va® Locar no geenerlei gehedm® bepaling bevat. Voortgaande zeide de minister Sedert de neutraliteit door Duitschland in 1914 werd stukgeslagen, hebben wij als souvereine mo gendheid gehandeld. Het verdrag van 1839 werd stilzwijgend opgeheven. Dat wil niet zeggen, dat wij niet met Nederland kun nen onderhandelen om bepaalde problemen te regelen. Bovendien heeft Nederland er nimmer bezwaar tegen gemaakt wanneer wy als souvereine mogendheid handelden. Al onze overeenkomsten hebben een de fensief karakter; zij bevatten geenerlei ge heime bepaling. Wy hadden reeds den Fran- schen waarborg van het geval van een aan val, wij hebben thans den Engelschen waar borg en zoo goed en zoo kwaad als het gaat <len waarborg van Duitschland. Het verdrag van Locamo werd gewenscht door de massa des volks. Er zyn nog moeilijk heden. Het heeft geen nut te spreken van een gdeeltelyke vermindering van het effec tief. Men moet rekenen met het mogelijke .Ed net eerst, wat aie ‘tot taak heeft zeide mijnineer Fraaklin, ,,«s de InoiACihe gooonelaiars in handen te Krijgen, die hier gisteren hun kunsten vertoond hebben. Mevrouw en mijnheer Godfrey, die niet wisten, wat mijnheer Franklin en mij bekend was, keuren beiden erg verbaasd op. ,,Ik kan u lithans alles niet uitleg gen hervattl mijnheer Franklin. ,,Ik houd het er alleen maar voor, dat de Indiërs den diamant gestolen hebben. Geef mij n aanbevelingsbrief voor F ri- zinghall. Zeg er in, dat gij mij met het voorslaan uwer belangen belast, en laat er mij onmiddellijk mede ver trekken. Onze kans om dé dieven in handen te krijgen, hangt misschien af van een enkele minuut. Hij legde schrijfbenoodigheden voor zijn tante neder, die. naar het mij voorkwam, den brief, een weinig tegen haar tón, opstelde. Ik volgde mijnheer Franklin naar de stallen en vroeg hem, hoe hij dacht dat de Indiërs, die ik natuurlijk even zeer als hij voor de schuldigen hield, in het huis waren gekomen. .,Een hunner kan naar binnen ge slapen zijn, gedurende de drukte bij het vertrek dér gasten”, zeide rij. ..De kerel kan wel onder de sofa ge zeten hebben, terwijl mijn tante en Rachel er over spraken waar zij den nem verloren te hebben,e min of meer korzelig uit. „Nu”, vroeg mevrouw, \,komt de politie „Ja", was het antwoord. „Seegrave de commissaris en twee agenten vol gen in een rijtuig, 't Is maar voor den vorm. Het geval is hopeloos." ,.Wat Zijn de Indiërs ontsnapt vroeg ik. ,.Zij hebben die, arme kerels in de gevangenis gestopt", zeide mijnheer Franklin. „Zij zijn zoo onschuldig ais een pasgeboren kind. Mijn denkbeeld, dat één hunner ach in het huis ver borgen zou hebben, is, gelijk al het overige, opgegaan in rook. Het is be wezen, dat zoo ets eenvoudig ónmo gelijk was.” Op verlangen van mevrouw gaf hij een nadere verklaring van die woor den. Hij was naar Frizinghall gegaan en had de zaak blootgelegd aan den ma gistraat, diq dadelijk om de politie had gezonden. Het hleek al spoedig, dat de Indiërs zelfs niet gepoogd hadden de stad te verlaten. Verdere ondervragingen brachten aan het liéfi. dat zij alle drie met den jongen tusschen tien en elf te Frizinghall waren teruggekeerd. deld. Er geslotep tot eind ••"te* DelRussische Sovjet kan moeilyk verber gen, dat Locarna een streep is door de re kening van Moscou. Men heeft er niet on der stoelen of banken gestoken, dat de be treding van Duitschland tot den Volken bond een gnoote tegenvaller is geweest. (Inderdaad werden te Locarno zeer te genstrijdige belangen verzoend. Terwille van het voorgenomen Rynlandpact heeft Duitschland zich definitief neergelegd bij de grenzen in het Westen van Europa, gelyk «leze te Versailles zijn getrokken, dus ook by de permanente neutraldseering van het liuker-Rij noevergebie<i. Maar Polen vrees de nu terecht, dat Duitschland zich met steeds meer wrevel zou gaan herinneren, dat in het Oosten aan he>t Rijk door hetzelf de tractaat belangrijke gebieden zyn ont— nomen; dat de hliUtan van. au groot dul p Ua BnlgiMtyt Katner van het Duitsche volk zich zouden richten naar Dantaig, Posen, Oipper-Silezië. Van daar, dat Polen niet zonder zorg de over eenkomst zag naderen, waarby Duitsch land zich zou verbinden, den Vrede in het Westen te handhaven, maar daardoor te vens in het Oosten de handen zou vry krij gen. Immers Polen’s grootste vrees is, dat Duitschland en Rusland zouden samengaan en zoodoende Polen in de knel zou komen. Dit beziwaar is echter bezworen doordat Duitschland te Locarno het lidmaatschap van den Volkenbond heeft aanvaard. Duitsch land kan thans geen oorlog tegen Palen be ginnen zonder zijn verplichtingen als lid van den Volkenbond te schenden. Maar bo vendien, ontstaat een geschil tusschen Po len en Rusland, dan zal Rusland zeker niet aanvaarden de uitnoodlging om het geschil aan de procedure van den Volkenbond te on derwerpen en dan zal het automatisch aan de leden van den Bond, dus ook aan Duitsch land onmogelyk zyn om Rusland bystand te verleenen. Alle pogingen van Rusland om Duitsch land t« weerhouden van toetreding tot den Volkenbond zijn mislukt. Verbeten woede blykt nu uit de uitlating van de leidefrs der buitenlandsche politiek te Moskou, maar be- had en 1 den goeden wil van allen wn .uer -j wetenlijken. I j Volgens ileen Wolff-J schijnt de - lig^elpde n óp er rlaten. Lf burg' is tgisl het bureai derd;.. Het stad /giste.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1