IEN 1 OOM NÏEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 16057 i 1926 65s Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen aaren B sa FEUILLETON. m ndstof. 10CC4 DE MAANSTEEN. Vrijdag 22 Janifrri BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ent om orweg, Onderwijzer» Ik leu- (Wordt vervolgd). uau der .rna, l’e- ant- Niemand heeft het recht zich genot te verschaffen, als hij daardoor anderen ver driet en smart veroorzaakt. den te RICTRAC MET E-VULUNG Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. (AMSTERDAM zoodat hun alles ten komen; die te et weerstandsver- hobben schuldig gemaakt en d'ie destijds was verbannen. Die verdediger had voor de uit spraak een benoep op die jury gedaan om by hun oordeel de gedachte aan deze onge lukkige verwantschap uit hun hoofd' te zet ten. aÈQjrttgM’ )K ZONDER BORG, v. Zuider Credietbank 1 ROTTERDAM. Het nieuwe rykskabanet heeft gisteravond zyn eerste zitting gehouden, waarin de ryks- kanselïer dir. Luther de drie nieuwe minis ters dr. Ourtius, Külz en Reinhold beëedigdë. Vervolgens hield minister Stresemann een voordracht over de buitenlandsche po litiek. De regeerengsverklaring heeft liet kabinet nog niet vastgestekl. FROU-FROU IIC-TRAC ogslevoMoening presenteert den smook wn fliflen De dreigende mjjnwerkersstaking. Een beroep van den premier? De jongste redevoeringen dér mynwer- kersleiders kenmerken zich door den emsti- gen wensch, die tot uiting komt, om een staking te vermijden in Mei a.s. Cook, de secretaris der mynwerkensfederatie, heeft verklaard zeer te hopen, dat men tot een minnelijke schikking zal komen; een ander lid der federatie, het Lagerhuislid Varley, verklaarde gisteravond, niet te gelooven, dat een crisis onvermijdelijk was. Een dergelijk standpunt werd ingenomen door Bridgeman (den minister van marine), een der leden van het kabinet, die een belangrijk aandeel had in de onderhandelingen tusschen de mijnwerkers, de mijneigenaars en de regie ring, toen het geschil eenige maanden gele den in een accuter stadium verkeerde. De bladen voorspellen thans, dat de pre mier ini een de volgende week te Sunder land te houden rede een beroep zal doen op diegenen, die rechtstreeks betrokken zijn by ijke middelen vèr ,n bovengenoemde nkbaarheid wordt I liaansche arbeidersbeweging door het fascis tisch regiem. Indien de beide Internationales zich in be ginsel tot deze actie bereid verklaren, zal deze actie in gemeenschappelijk overleg worden geregeld. BELGIE. De terugkeer van prins Leopold. Prins Leopold, teruggekeerd van zijn reis door de Kongo, is door een talrijk publiek geestdriftig begroet. Een reusachtige menigte, vele vereeróg-m- gen, oud-strjjders en schoolkinderen hebben den weergekeerden prins een hartelyke ontvangst bereid. Kardinaal Mercier. Een onderhoud met lord Halifax. Kardinaal Mercier ontving gisteren be zoek van lord Halifax, den bekenden En- gelschman, die zich sedert dertig jaar voor oogen stelt Engeland en Rome tot elkaar te brengen. Het onderhoud was zeer tref fend. Lord Halifax en de priester Portal, den bewerker der besprekingen van Meche len, woonden een mis bij, welke gecelebreerd werd in de kamer van den kardinaal. De kardinaal kan, volgens de „Libre Bel gique”, hoe langer hoe minder vloeibaar voedsel verdragen, zoodat zijn krachten wel moeten blijven afhemen. Prins Leopold heeft het voornemen te ken nen gegeven, den kardinaal te bezoeken. Gisteravond te acht uur was de toestand van den kardinaal stationair. De zieke bleef zeer verzwakt. ENGELAy^^o Een bekend had zich aan apionnage te Van Amerikaansche zijde heeft een En- gelsche klokkenmakersfirma een order ont vangen voor de vervaardiging van een klok, die 15,000 ton zal wegen. Deze klok zal grooter worden dan de vermaarde „Big- Ben”, onzen radio-amateurs zoo welbekend, en de toon zal nog lager zyn dan die, wel ke wordt voortgebracht, door den „Grooten Paul” van de St Paul’s Kathedraal. De thans bestelde, reusachtige klok zal komen te hangen in een klokketoren op het warenhuis van Wanamakei*; 4Fhüladel- phia: het zal de grootste klok zijn in heel Amerika. Zij krijgt den naam van „The Founder’s Bell” (de Stichters klok) en zal de nagedachtenis levendig houden aan John Wanamaker, den vermaarden stichter van de talrijke warenhuizen, en een figuur die op onderwijs, kerkelijk en filantropisch ge bied zijn sporen had nagelaten. De klokkegietersfirnia, die het groote werkstuk zal afleveren is Gillet and John ston te Croydon. Kussende politie-agenten. Een groep Parijschel politie-officieren en manschappen is in de Engelsche wereld stad gearriveerd om een ontmoeting te heb ben met Londensche politie-beambten in rugby- en bokswedstrijden. 31) - Later, omstreeks middernacht, had de politie, die toevallig iets te verrichten had in het logement, waar zij hun in- ADVEKTENTIEPRUS; Uit Gouda au omstreken (behooreode tot den bozorgkrin» 1—5 regels UÜ, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bazorgfcring 15 regels ƒ1 55, «lk« regel meer ƒ0.30. Advertentie» in het Zaterdagnummer 20 Vi bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën do helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer 9.60. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededaelingen bfl contract tot zeer gereduceor dan prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomet van soli ede Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daage vóór do plaatsing tan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rijn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal /5L25, per week 17 cent, mat Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bij onze agenten on loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Tel. Int. 82; Redactie, Tel. 83. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Tegen het fascisme in Italië. Gezamenlijke actie van internationale vakverbonden? Naar het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond meedeelt, heeft het vernomen, dat het bestuur van de internationale arbei ders-associatie te Berlijn, een syndicalisti sche vakvereenigi'ngsintennation.ajle, de be sturen van hét I. V. V. te Amsterdam en van de R. V. I. te Moskou uitgenoodigd heeft tot een- gemeenschappelijke actie tegen het fascisme in Italië, naar aanleiding van de wtómtte vervolgingen van de Ita- het steenkolenbedryf om te trachten, zoodra de adviezen der commissie van onderzoek bekend zyn, onderling tot een schikking te komen. Geldswaardig papier verdwenen. De „Star” verneemt, dat een zending met papieren aan. toonder ter waarde van 700.000, welke onlangs van Letland naar Londen werden verscheept, verdwenen is. De papieren waren in een kist geborgen, welke door een ambtenaar werd verzegeld. Toen de kist te Londen werd uitgepakt, be vond zich daarin nog slechts een waarde van 20.000. Het gebeurde werd een tijd lang geheim gehouden, in de hoop dat men den dief op liet spoor zou kunnen komen, doch dit is niet geschied en men acht het thans niet uitgesloten dat de papieren ver nietigd: zijn. Omtrent een officieele annudee- ring wordt niets gemeld. De zending was laag verzekerdl Lloyds verzekeringsmaat schappij is garant voor ongeveer 50.000. De zeemeeuwen. Een groote last voor de visschere. De Engelsche sprotvisschers die te Deal bifihenvallen, klagen bitter over de verlie zen, die zy lyden door de zeemeeuwen, die tengevolge van het ongunstige weer razend hongerig, aanvallen doen op de vangsten. Zy verklaren dat de zee als het ware be zaaid is met meeuwen, die de schepen, wan neer zij ter vangst uitvaben, onder afschu- v.elyk en oorverdoovend gekrtfsch eenvou dig volgen en later, wanneer de visachers hun netten inhalen, daarop neerstrijk!®» pn de vischjes gulzig verslinden. De meeuwen schromen ook niet, wanneer de visschers naar land terugvaren, een aanval te doen op de boot om daar hun deel van de vangst op te eischen. Zy volgen zelfs de vischzen- dingen naar de stations en de fabrieken. De bouw van stalen huizen. De „Evening Standard” verneemt, dat do regeering besloten heeft den bouw van sta len huizen in Schotland te bespoedigen. Zoo dra het parlement weer bijeenkomt, zal een suppletoir crediet van 270.000 worden aangevraagd voor den bouw van de eerste 2000 stalen huizen. VEREENIGDE STATEN. Reorganisatie der New-Yorksche politie. Uit New-York wordt gemeld, dat de nieu we commissaris van de New-Yorksche po litie, Mc Laughlin, het voornemen te ken nen heeft gegeven dit politiecorps te reor- ganiseeren. Hij verklaarde in een toespraak tot de politie van Brooklyn, <tet van het corps, dtat uit 40.000 man bestaat, niet min der dan 6000 man zich té verantwoorden hadden wegens plichtsverzuim, voorname lijk wegens dronkenschap in diensttijd. Ih ben niet van plan politie-agenten, die dron ken zijn, gewapend op straat te laten loopen, zei de de commissaris; en ik zal iedere» agent, dHe wegens dronkenschap terecht staat, ontslaan. De nieuwe Regeering in Duitsohland* De vervalschinirsaf faire in Hongarije. beidskracht en kennis en parlementaire slagvaardigheid'. trek hadden genomen, hen wederom gezien. Even na1 twaalf uur had ik zelf het huis gesloten. Duidelijker be wijs dön dit, kon er ten gunste der bidieTs niet verlangd gorden. De ma gistraat zede, dat er zelfs geen scha duw van verdenking op hen, kon rus ten. Maar dewijl het moge:ijk was, dat •-i' in den loop van het onderzoek der politie iets aan den dag kon komen, hetwelk een ander licht op de zaak wierp, 2jou hij hen als landloopers en niensdien zonder beroep een week in verzekerde bewaring houden. Zij had den toevallig n hunne onwetendheid een lichte overtreding begaan, die hen ender bet bereik bracht van de wet. hike menschelijke instelling, de justi- bij nei bOiUiuoir ie beginnen en over ie gaan tot de vertrekken ondergeschikten. lerzelMer tijd zette hij een zijner mannen aan de trap, welke naar de slaapkamer der bedien den leidde, met strenge orders, nie mand door te laten. Toen dit geschied was, geraakte oogenblikkeiijk de zwak kere helft van het dienend personeel in een toestand die aan waanzin grensde. Zij kwamen uil hare hoeken voor den dag. stormden de trap op, vertoonden z-eh eensklaps voor mijnheer Seegrave, en, allen tegelijk aan het woord trachtende te komen, vorderden zij hem op, te zeggen, wie hij wel voor de schuldige hield. De commissaris hield zich goed. Hij keek de vrouwen aan met zijn ge- strengen blik en boezemde haar ont zag in met zijn gebiedende stem. „Allen naar beneden riep hij uit. De commissaris zette zijn onderzoek voort en vroeg mij, wie den diefstal het eerst had ontdekt. .,Mijn doch ter”. antwoordde ik. Zij werd geroe pen. De commissaris kreeg het al da delijk met haar aan den stok, toen hij begon „Hoor eens meisje”, zeide hij: „let goed op en zorg, dat gij de waarheid spreekt”. Penelope vatte ©ogenblikke lijk vufur. ..Men heeft mij nooit geleerd gens te vertellen. ..Een wel te pas gebracht woord iie niet uitgesloten, is vatbaar voor uittrekking, ais gij maar aan uen goe den kant Irekt. ue waardige magis traat was 'een oud vriend van me vrouw en de Indiërs werden tot een week hechtenis veroordeeld, zoodra het Hof dien morgen geopend was. Tot zoover de bevind.ng van mijn heer Franklin in Frizinghall. Onze ge heel e veronderstelling kwam op niets uit. Maar indien de Indiërs onschul dig waren, wie, in ’s hemels naam, had den Maansteen weggenomen? Tien minuten later kwam de com- miss ris aan. Voor menschen in onzen toestand was de heer Seegrave een welkome verschijning. Hij was groot en zwaar en had een militair voorko men. Z jn stem klonk gebiedend, de blik in zijn oogen sprak van vastbera denheid en zijn jas was van boven tot beneden toegeknoopt. „Ik ben de man, dien gij hebben moet stond op zijn gezicht te lezen, en hij commandeerde zijn ondergeschikten op een toon, die deed hoeren, dat hij niet met zich liet spotten. Hij deed' overal de ronde in liet huis en kwam- tot de uitkomst, dat er van buiten niet* ingebroken kon zijn, waarom de diefstal door iemand binnen het gebouw bedreven moest wezen. Ik latot het aan u over, te oor- deelen over de gevoelens der dienst boden, toen hun dat ter oore kwam- De Cominissaris besloot zijn onderzoek Nu de democratische party met na et mm- dev da» drie vertegenwoordigers in het Duiteche .rijksbestuur haar intrede heeft ge daan, is het wei licht niet ongewenscht iets naders omtrent de persoonlijkheid der twee nieuwe ministers Külz en Reinhold mee te deelen. De derde, de democratische ryks- weermimister Gessler ie geen onbekende. Het „Bert. Tag." herinnert eraan, dat de minister van binnenlandsche zaken, dr. Külz een man van 51 jaar, sinds 1923 burgemees ter van Dresden is en zijn carrière gemaakt heeft in het gemeentelijk beheer. In 1909 werd hy door Koloniën naar Duitsch Z. W. Afrika gezonden-, waar hij gedurende twee jaar het zelfbestuur der gemeenten georga- ni-seerd heeft De heer Külz, die als reserve-off icier den heelen oorlog op het westfront heeft mede gemaakt, werd door de Franschen en Belgen op de ily'st der oorlogsmisdadigers gezet en by verstek ter dood' veroordeeld. Stads 1919 behoort hij tot de democrati sche ryksdtagfractie, gedurende twintig jaar was hij president van de Oost-Saksische af deel mg van de D. P. Toen in 1923 de rljksfretgeering optrad) te gen de oommunistisch-soc. regeering in Saksen en Stresemann zyn partjjigenoot Heinize als rijkscommdssaris naar Dresden zond en Heinze daar „nogal porselein” brak, begaven de democratische leiders Külz en Fischer 4 zich yilings daarheen om in- den kortsmogel ijken (tjj-d met de soc. partij een (tragelijke regeering samen te steil en. In die dagen, constateert het „B. T.”, heeft Külz als vrijwillig rijkscommissaris het ryk en Saksen een- groeten dienst bewezen. De ryksminister van financiën, dr. Rein hold, is de benjamin van de ryksregeering. Hy werd in 1887 in Dresden geboren. Reeds op 24-jarigen leeftijd was hij president van den raad van toezicht van een groote pa pierfabriek. Met den democraat Junck gaf hy in 1913 het „Leipz. Tageblatt” uit In 1919 kwam RetahoUd in het Saksische par lement. Onder den soc.-dem. premier Grad- nauer werd1 hij minister van financiën. Met de vorming van een zuiver soc. kabinet in 1920 trad Reinhold af, om in Januari 1922 weer de portefeuille van financiën te ne men in hét nog regeerende kabinet van de groote coalitie onder den soc. premier Heldt. Hy heeft zijn begroetingen steeds in even wicht weten te houden. Reinhold geldt als iemand van groote ar- By hun aankomst greep de hoogerge- schetste roerende begroeting plaats. Terwijl het muziekkorps der Londensche Herman- dad-dienaren de „Marseillaise” speelde, tra den sir William Horwood en kol. Tumaull, commissarissen van den Londensche politie, en andere autoriteiten voor het front woorden van welkom te stamelen. Toen sir Horwood met uitgestrekte ar men op den heer Leia-rd, secretaris-gene- raal der Parij sche politie-prefectuur, toe stapte om Jiem feestelijk in te halen, gaf deze, zonder dat de flegmatieke Engelsch- man er ook maar .in het minst op verdacht was, naar Fransche zeden den Londensche» politic-commissaris twee klinkende kussen, op iedere wang één. Ko|. Laurie, assistent-commissaris, moest er eveneens aan gelooven en tenslotte was deze voor Hollandsdhe begrippen weinig sportieve en politieman-achtige wijze van begroeten tusschen gastheeren en gasten Een zoon van Trebitsch Lincoln ter dood veroordeeld. De jury te Devizes heeft Ignatius Ema nuel Naphtali Lincoln, een 23-jarig artille rist, schuldig bevonden aan moord, waarop de rechter den jeugdigen soldaat ter dood veroordeeld heeft. Lincoln en zyn makker Richards hadden dien avond voor Kerstmis ingebroken bij een bierreiziger en Lincoln had den man bij zijn'thuiskomst ueerge- schoten. Richards werd vrijgesproken van moord, doch wordt nu wegens inbraak ver volgd. De tier dbod veroordeelde is een zoon van Trebitsch Lincoln, een genaturaliseerd Engielschman en Lagerhui slid, die in den Nadat stads eenige dagen opzienbarende onthullingen inzake de Hongaarsche val- schemunrtersaffaire uitbleven, komt er thans weer het sensationeele bericht, dat de Hon- gaarsche minister-president graaf Bethlen van de geheel zaak op die hoogte zou zijn geweest. Naar de te Weenen verschijnende „Abend” uit Boedapest zegt te vernemen, zou de po litie bij een huiszoeking by den Nationalen Bond van Rechtsche organisaties ee» eigen handig geschreven brief van Bethlen in be slag hebben genomen, dien hy in begin De cember 1925 vóór de zitting van den Vol kenbondsraad te Genève tot baron Pevenyi zou hebben gericht. In dezen brief zegt Bethlen (altijd volgens het genoemde Ween- sche blad)„Ik weet van uw ophanden zijn de Fransche francs-aotie. In het belang van mijn onderhandelingen te Genève, alsmede uit algemeen politiek oogpunt verzoek ik u, deze actie voorioopig te willen opschorten.” De verdediger van prins Windisch Grëtz, zoo heet het verder, kreeg kennis van dezen brief en stelde een afschrift er van ter be schikking van de oppositie. In de ©stèren gehouden bespreking met de partijleiders vroeg de afgevaardigde Vaszonyi den minister-president op den man af, hoe het met dezen -brief zat. Bethlen was aanvankelijk buitengewoon verrast, haalde daarna echter de schouders op en gaf toe, dat deze brief bestond. Hjj zeide: „Ik ont ken niet, dézen brief geschreven te hebbfem. Hij' bewijst alleen maar, dat ik de actie niet heb g«>edgekieurd.” De oppositioneel© afge vaardigde antwoordde Bethlen, dat het zijn plicht als minister-president geweest zou zyn, onmiddellyk tegen de valschemiumters o;) te treden, niet echter om hun een op schorting van him actie te verzoeken. Voorts wordt nog gemeld dat te Boeda pest Woensdiag in verband met de bankbil- jettenvervalschingen de secretaris van aartshertog Albrecht, Johannes Meyer, is gearresteerd. van miij muaate ue veriwwhng tus1 schen den man van het gereent en mijn dochter iets minder onaangenaam De vragen en antwoorden hepen goed van staipel, maar leiden tot geen uit komst. Mijn doch, er had juitrouw Ka chel den diamant in de lade zien leg gen. Zij had. tegen acht uur den vol genden morgen, een kop thee naar de slaapkamer vaal haar jonge meesteres gebracht en de lade open en ledig ge vonden. Terstond had aij mij geroe pen, en daarmee was het uit. De coanmisearis verangde daarna, juffrouw Rachel zelf te spreken, nelope riep door de deur. Het woord kwynu op dezelfde wijze „Ik heb niets te zeggen aan politiebeambte. Ik kan niemand woord staan.’ De mnn der wet hoorde min of meer vreemd op. Ik zeide hem. dat de jon ge juffrouw onwel1 was en ried hem aan. een weinig te wachten met haar te ondervragen. Nu gingen wij naar beneden en ontmoetten de heeren Franklin en Godfrey, die de zaal door kwamen’. Als lijdelijke inwoners van hel huis werden zij opgeroepen om te zeggen, of zij ook eenig I cht over de zaak konden verspreiden. Hadden zij in den afgeloopen nacht geen verdach te geluiden vernomen Zij hadden niets gehoord dan het kletteren van den regen. Ik dan. die langer wakker had gelegen, dön zij” Evenmin. Het verhoor was ten e-nde. Mijnheer Franklin fluisterde miij toe Die man zal ons van volstrekt geen dienst Zijn. Hij is een ezel”. Mijnheer Godfrey, na op zijn beurt te zijn verhoord, voegde mij toe ..Een knap man. Betteredge. Ik stel het grootste vertrouwen in hem. „Zooveel hoofden, zooveel zinnen’ is een oud spreekwoord, dat nog steeds waarheid bevat. 'Ihans ging het weer naar het bou doir. De commissaris wilde weten, of er ook eenig huisraad1 van zijn plaats was gezet gedurende den aiigeloopen nacht. Terwijl wij bezig waren met stoelen en tafels te sdhommelen werd de deur der slaapkamer op eens ge opend en trad tot onze verwondering juffrouw Rachel 'e* voorschijn. Zij nato haar tuinhoed! van een stoel en wend de -zich tot Penelope met de vraag ..Mijnheer Franklin Blake heeft u dezen morgen met een boodschap ge stuurd ..Ja, juffrouw.” Hij wenscht mij te spreken „Ja.” „Waar is hij nu?” Daar ik stemmen op het terras be neden hoorde, keek ik uit het venster en zag de twee heeren op en neer wandelen. ÜIIUMHEMIIIUM.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1