bladen NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ent ANEN’S abrieken ERVEER. RHEID msvormen door D. Fr. RSCHE KRACMTP1L- onderbare Bustes. Ook n zwakken. Bekroond s en eere-diploma's. In rond toeneming. Gega- k. Door Artsen aanbe Vele dankbetuigingen. ILAAUW GOUDA le soorten 578 10 en Lijsten terende prijeen. f No. 18058 Zaterdag 23 Januari 1928 89« Jaargang id Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. igite FEUILLETON. oging in de MT met t"l DE MAANSTEEN. i.v. OTSTE jswaarde. Hiddd D.DJJ. Dit nummer bestaat uit twee bladen. HAGENAAR. (Wordt vervolgd). 30 34 Oroote mannen kennen het best eigen voortred en. overvioedig-ste resuita om zoowel voor den. ver als voor de maatsch ligst alle menseden dat i dat ze het beste kunnen, aan, Hj Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. GOIDSCHE COURANT. lohl 176S - eens enkel het toeval over het werk, dat ze heel hun leven te verrichten zullen krij gen, laten beslissen. En de oorzaak is dan ook niet in de eerste plaats het absoluut ontbreken van de vrijheid der keuze, die in tal van gevallen, waar het anders lijkt, nog wel te vinden zou zijn, maar het totaal ont breken van het besef, 'in welke buitenge wone mate de juiste keuze van ons beroep onze levens- en' arbeidslust en daarmee ons geluk en het resultaat van onzen arbeid, zoo voor ons zelven als voor de gemeenschap bepaalt. Het lijkt toch zoo klaar en eenvoudig. Alle menschen verschillen in lichamelijke en geestelijke gesteldheid. En het is die ge steldheid, het zijn onze lichamelijke en gees telijke eigenschappen, ieder voor zich en in haar onderlinge verhoudingen, die onze meerdere of mindere geschiktheid soms onze totale ongeschiktheid voor allerlei soort, ar beid bepalen. In sterk in het oog springen de gevallen1 begrijpen we dat wel. Niemand zal iemand, die veel last heeft van duize lingen, aanraden vliegenier of leidekker te worden. Wie geen bloed kaai zien, wordt geen slager. En de onrustige, bewegelijke, zwerf- lustige, is niet in de eerste plaats geschikt voor het kantoorleven. 'Maar ook andere minder duidelijk waar neembare eigenschappen bepalen onze ge schiktheid voor het eene, onze ongeschikt heid voor het andere beroep en werk. Een intelligente, vlugge jongen behoeft alt ij d; nog niet geschikt voor studie te zijn en voor een wetenschappelijk beroep. Hij kan artistieken aanleg hebben of eigenschappen, die hem voor een doorzettende studie, die ook een sterk concentratie-vermogen en veelal standvastigen wil eischt, minder ge schikt maken. En wordt hij dan niettemin tot een wetenschappelijk beroep gedwongen, dan zal hij teleurstellen en zich vaak niet op zijn plaats of ongelukkig voelen. Want dit zijn toch de natuurlijke gevol gen. De geschiktheid voor een werk bepaalt ook grootendeels den lust voor en de resul taten van een. werk. Ontbreekt die lust, dan •heeft dat niet enkel op het resultaat invloed, maar ook op de stemming en ten slotte op het levensgeluk, dat toch liefde voor den dagelijks terugkeerenden arbeid mede tot voorwaarde heeft. Het gebrekkige resultaat benadeelt bovendien het gemeenschapsleven, en de oeconomische prdductie. En het besef daarvan heeft den laats ten tijd de beteeke- nis van juiste beroepskeuze en het belang van voorlichting bij het kiezen van! een be roep beter in het licht geplaatst en ook tal van werkgevers bewogen zich deze zaak aan te trekken. Geschiktheid voor den arbeid le vert de zekerste waarborgen voor het beste i, zoodat hun alles I men komen; die te I iet weerstandsver- I dyke middelen vèr I an bovengenoemde I ankbaarheid wordt I 129 41 J Den Haag. J i 100 stuks 3.50. 200 thuis onder rembours i postwissel. Zeestr. 21, Den Haag. dziekte genezen, die <J tot een last maakt Die re jeuken dat branded- gaat verdwijnen. Vele i ten einde raad warea, ).D.D. reeds genezen, uit er baat bij vinden. 1 f ISO toroefflacon Beroep en beroepskeuze. Meer dam vroeger ongetwijfeld streven we in onlzen tijd naar organisatie, naar rede lijkheid en doelmatigheid, naar een systeem. Ons doen en denken, heel ons leven trach ten we volgens een bepaald plan te orga- ni see ren, ten einde zooveel mogelijk van de* belemmerende en storende inwerking van allerlei onbekende en toevallige factoren ons vrij te maken. We geven ons rekenschap van het leven en de dingen van het leven en trachten met de kennis, die we daaruit op doen, zoo goed mogelijk ons voordeel te doen in ons werk en by aides wat we afzonderlijk of gezamenlijk ondernemen. We willen geen kracht ongebruikt verloren laten gaan, niets over den balk gooien, maar door planmatig werken en systematisch gebruik alles zoo ©economisch mogelijk besteden. Dat doen we niet alleen in zuiver materiëele aange legenheden. Ook ons geestelijk leven hebben wjj zoo goed mogelijk in een systeem ge past, ten einde ook uit onze geestelijke werkzaamheid de hoogste revenuen te trek ken en ze zooveel mogelijk doeltreffend te maken. Wij leven in één woord meer bewust. En die meerdere bewustheid openbaart zich in alle levensuitingen en geeft plan, sy steem, regel aan ons leven. Maar is het dan niet wonderlijk, dat we j ooèr to dezen tyd nog het v^rnmim.ste-, wat ons individueel geluk, het resultaat van on zen arbeid, zooveel voor ons zelven als voor dr gemeenschap en den goeden gang der samenleving bepaalt, vrijwel geheel aan’het toeval of den uitslag van allerlei niet ter zake dienende overwegingen overlaten, dat we wat ons leven en onze werkzaamheid in de eerste plaats richting geeft, zonder stuur laten? Want nietwaar? al beginnen psycho-tech niek en voorlichting bij beroepskeuze hun invloed te laten gelden, verreweg de over grote meerderheid kiest geen beroep, maar laat zich door allerlei omstandigheden in een beroep dringen of luistert, indien ze kiest, naar overwegingen, die zich met al lerlei, alleen niet met de individuede ge schiktheid, den aanleg en gewoonlijk ook niet met den werkeltfken lust voor het in het beroep te verrichten werk bezighouden. Toegegeveni moet worden, dat duizenden en honderdduizenden in onze .tegenwoordige sa menleving niet anders kunnen. Zy moeten eten en hebben geen keuze. Maar er zijn andere honderdduizenden, die die keus wel hebben of ze konden vinden, wanneer ze er eenige moeite voor over haddep en die even- straat in den Haag die geheel en al „zuiver” ia te noemen. Het eigenaardige van de wijze waarop men tracht met overheidsmaatregelen het „fatsoen” van de burgers te bevorderen en te vergrooten, is altijd dat zy wordt aange geven door hen die volkomen buiten het le ven staan en altijd hebben gestaan en die alles wat ze daarvoor beweren van hooren- zeggen hebben. Het behoeft dus niet te ver wonderen. dat ze er niets van begrijpen en evenmin dat ze naar middelen ter bestrijding grijpen, die allerminst deugdelijk zijn, ja zelfs dat er daaronder zijn, die het kwaad erger maken. Op den duur zal het wel blij ken dat w(j verkeerde leiders ap dit punt hebben gehad. Het is ditmaal wel heel kras, want de politie zoowel als de justitie keur den het nieuwe systeem in zake de nacht vergunningen af en adviseerden beide terug te koeren tot den oud^a toestand en niet tegenstaande die adviezen blijft de meerder heid voor een wijziging die een achteruit gang is. Het is nu maar te hopen dat het op aller lei wijzen eens flink spaak loopt, zoodat men wei genoodzaakt zal zijn de fout te her stellen en anders is het te hopen dat bij ver kiezingen voor den Raad deze kwestie eens niet achterop wordt gesteld. In dit laatste opzicht hebben wy helaas weinig illusie, want in die tijden hut§t men alles zoo door elkaar, dat het grootste gedeelte van het publiek er door van' de wys raakt. Ten slotte mogen wy toch nog eens wijzen op de zeer merkwaardige stemming die er algemeen ontstaat als gevolg van da Kabi netscrisis. Waar men komt, overal hoort men hetzelfde: wat is het een zalige rust dat de machine stil staat en wat ia er wer kelijk niets aan te wijzen' dat er hinder van dezen stilstand Ondervindt. Natuurlijk is dit niet ten volle waai-, maar dat het respect voor de gansche politiek een deukmajor krijgt zal niemand kunnen ontkennen. Het is toch wel beekentend dat zelfs in de krin gen der boogstontwikkelden en volslagen apathie voor de politiek ontstaan is en dat de waarde van ons parlement weer aardig gebaald is. Wy achten dit een zeer betreu- renswaardig feit, maar te ontkennen valt het verschijnsel niet en wait de gevolgen van die waardedaling is of kan zijn, behoeven wij wel niet nader uiteen te zetten. Vreemd toch dat dit alles aan degenen die de „leiding” in. de politiek hebben, finaal voorbij schijnt te gaan. Men kan nu eenmaal niemand wy s maken dat er tien wekeni noo- dig zijn om.tot geen resultaat te komen1. Dan moet het aan goeden wil ergens ont breken. Schroef geen lamp of „plug” voor uw stofzuiger in een fitting, die onder span ning staat. Wees dubbel voorzichtig in lo kalen en gangen met onbedekte vloeren. BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. DCOC. Nu, wat zegt ge van den Haag, heeft het zich by. de collecte voor de slachtoffers van den watersnood flink gehouden Een bedrag van meer dan een ton gouds in weinige uren tyds bijeengezameld, het is werkelijk de moeite waard. Den Haag dat zoo vaak gehoond; wordt om zyn kaalheid heeft nu een voorbeeld! gegeven dat navolging ver dient. Hlet was een koude dag toen de col lectanten, langs de deuren gingen maar mis-" schieni hebben juist die koude en de gedachte daardoor opgewekt hoe die arme verlatenen in de overstroomde gebieden het zullen heb ben, aangezet tot het geven van flinke giften. Nog nimmer is by eenige collecte een be drag als dit opgehaald en het pleit dus wel zeer voor de milddadigheid der Hagenaars. Dit is tenminste eens een uiting van ge meenschapsleven en des te meer mogen wy dit waardeereni na de vele slechte verschijn selen die wy1 op dit gebied in den loop der 'laatste janen zagen. Het voortdurend' aan kloppen bij de overheidskas bij voorbeeld' is er door beschaamd geworden, 't Zal natuur lijk niets baten maar het voorbeeld is er en wij kunnen het in gedachte houden. We zitten op dit oogenblik in de vierde winterperiode sedert we van' den z^mer af scheid hebben genomen. Verre van aange naam i® deze laatste periode: voor ijs en zyn geneugten deugt ze niet, want ze gaf ons viezen sneeuw, koudon wind en te lage tem peratuur. Van schaatsenrijden komt dan ook niets, want de banen zijn véél te slecht De combinatie van winter-verschijnselen ia zóó dat we alleen de narigheid ervan hebben en niet het aangename, dat aan de koude ver bonden kan zyn. ’t Is zoo’n soort combinatie van narigheid als we in onzen gemeenteraad hebben, die nog niet tot het inzicht is gekomen dat ten opzichte van de nachtvergunningen een gro ve fout is begaan. Slechts gedeeltelijk is men van de dwalingen des weegs terugge keerd en het heeft heusch maar een paar stemmen gescheeld of de oude toestand was hersteld. Nu kunnen tenminste vereenigin- gen weer vergunning krijgen om haar par tijen en feeatavondjes te houden, hetgeen door de laatste wijziging der verordening ook al niet meer mogelijk was. 't Is eigen aardig dat men maar niet inziet hoe men het kwaad dat men denkt te weren juist in de hand werkt met een dergelyke verbods bepaling. De ervaring heeft dat al geleerd maar niettegenstaande dat komt men er niet van terug. Op den duur zal het wel blijken dat het ontduiken zoo gemakkelijk is dat men wel anders moet gaan doen wil men zich niet belachelijk maken. Een vereeniging mag geen betaling vra gen voor introductie van niet-le<ten of zij verbeurt het recht op nachtvergunning. Een heel eenvoudig middel is daarvoor dat niet de vereeniging zelf introduceert maar wel de leden. De vereeniging verkoopt kaarten aan de leden en deze geven ze gratis aan an dere personen, die zij willen introduceeren. Op dte introductiekaarteai staat vermeld dat zjj „gratis” zyn. De vereeniging laat dan geen introducties toe maar geeft haar leden het. recht van gratis introducties tegen be taling van een bedrag voor dat recht, 't la een oud kiftistje en het kan ook nu weer op geld doen, x Verleden week is al het eerste clandestie ne nacht-eafé ontdekt. Wie weet hoevele er reeds zijn en welk een werk het zal zyn om ze uit te roeien, nu men de bona-fide café’s niet meer in de gelegenheid stelt langer open te blijven. Het zal van de politie eery zware taak vergen' om voortdurend op te treden en alle geheime gelegenheden tegen 1 te gaan. Op den duur wijzigt zich de toe stand en blijkt op Qen andere wyze te ver- rylzen wat verboden is. Het staat by ons vast, dat alles te samen de onzedelijkheid grooter, meer verspreid en dus gevaarlyker is geworden1 sedert er met man en macht steeds weer klopjacht wordt gehouden. Het is meer verborgen en dit maakt, dat de ze denmeesters er geen aanstoot meer aan kunnen nemen, maar er is nu wel haast geen ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda an omscrekan (babooiwda tot d«n baxorgkrin»; 1—5 regale 1.8(1, elke regel moer fD.25. Vaa buiten Gouda en den bczorgkring: 1—6 regels ƒ155, elke regel meer ƒ0.80. Advertentie» in hot Zatardagnummer 20 beslag op den prijs. UeMadigheids-advertentiin de helft ran den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiin en ingezonden mededeeiingen MJ contract tot «eer gereduceer den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertantiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomet van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daags vóór do plaatsing aan het Bureau zijn ingekoman, teneinde van opname verzekerd te zijn. daarnaast kan ook de dage ming door ouders en oude •deren1 te hudp komen. Wt eerst het buitengewone b< kenis van het kiezen van voor individuen als geme4 begrepen heeft, vindt md wel den weg en de middeld len voor welk soort van i welk beroep ieder het moei tuurlijk kan daarbij ook de, soort werk een kostbare i ■maar men kan daarop niet vooral niet bij jonge mend een of ander werk vaak doi voorstellingen, of idealist» wekt, wordt, zonder dat j wezig 'is. Voorloopig hebM .eerste plaatö het toéval te elimineeren en ons te d< gebreken, de kleinen eigen, felijkheden. den ander werden al- huis in verhoor ge- ver- heb- voor zoo- ...Ans, met en steeds haar ontevredenheid lucht gevende. lende naar de uitdruAKing van zijn ge laat, kwam hei miij voor, dat aijn ver bazing hem bijna overmeesterde. Ter wijl zij nog bij elkander «tonden kwam mevrouw op het terras. Juffrouw Ra cket zag haar, sprak in der haast nog eenige woorden tot haar *neef en ging naar binnen, voor hare moeder bij haar had kunnen zijn. Mevrouw, die zelve buitengewoon verwonderd was en den toestand1 opmerkte van mijnheer Franklin,, sprak hem aan. Mijnheer Godfrey voegde zich weder om bij hen en alle drie wandelden zij een tijdlang op en neer, met gez>ch- ten, die de grootste ontsteltenis te kennen gaven. Ik had dit alles juist opgemerkt, toen de deur van de zit kamer met geweld werd opengetrok ken en juffrouw Rachel zich weer naar haar slaapkamer begaf, driftig en op gewonden, met fonkelende oogen en een gloeiende kleur op de wangen. De commissaris wilde naar haar toe gaan. Zij wendde zich om voor de deur van haar slaapvertrek. ,,Ik heb n'ót ouv u gezonden”, riep zij toornig uit. „Ik heb u niet noo- dig. Mijn diamant is weg, en gij noch iemand anders zult hem ooit terugvin- den.” Met deze woorden ging zij naar bin nen en sloot de deur. Penelope, die het dichtst bij haar stond', boorde baar dat de toegang tot hare kleedkamers haar was ontzegd. Zij werden einde lijk allen wfeggeaonden, behalve mijn dochter, dia voor de tweede maal moest voorkomen. De uitval van Pe nelope in het boudoir en de wijze, waarop zij de woorden van den com missaris in haar eigen nadeel had uit- gelegd, sd’ieren den beambte niet te bevallen Hij scheen het ook van be lang te vinden., dat rij de» laatste was, die dien d‘amant den vorigen avond gezien had. Toen deze tweede» onder in snikken uitbarsten, zoodra zij alleen was. Wat beteeikendie dat alles toch Ik begreep er niets van. Mijnheer Franklin scheen zich verplicht te ach ten om te zwijgen, zelfs tegenover een oud dienaar als mij, over hetgeen juf frouw Rashel hem' gezegd had. M:jnheer Godfrey, dien hij waar schijnlijk in zijn vertrouwen had ge nomen, eerbiedigde datmevrouw, die zonder twijfel eveneens in het geheim was en die alleen toegang had tot Rachel, zeide niet te weten, wat er van te moeten denken. „Gij maakt mij nog krankzinnig met uw diamant”, was het eenige, dat haar moeder op naar aanhouden van haar tot bescheid kreeg. De commissaris had' ondertusschcn zijn (pogingen voortgezet om eenig Fcht over de zaak te verspreiden. Hij vroeg mij of de bedienden bekend waren met de plaats, waac. de steen gebor gen was geweest. „Ik wist het, om te beginnen, mijn heer”, zeide ik. Samuel was er ook van op de hoogte, want hij bevond zich in het vertrek, toen er over ge sproken werd, waar men dien nacht met het juweel zou blijven. Mijn dochter was er mee bekend, gelijk rij u zelve heeft medegedeeld. Zij of Samuel kan er met de andere bedienden over gesproken hebben, of ging ten einde was geioopen kwam mijp dochter bij miij terug in een staat van opgewondenheid! en toom, als waarin ik haar nog nooit gezien had. Er was geen twijfel meer aan, die politieman had haar zoo goed als ver weten, dat rij de dievegge was. Ik kon nauiwel jas gelooven, dat hij zoo dom zou zijn geweest. Doch, hoe wel hij niets zeide, kon ik wel mer ken, dat hij mijn dochter met geen goede oogen aankeek. Ik probeerde de zaak met een aardigheid aan kant te zetten het was inderdaad te belache lijk, ze ernstig op te vatten. Inwen dig echter, ik beken het, was ik ook boos. Het was wel een beetje te gek, dat was het. Mijn dochter zat in een hoek, met haar voorschoot over haar hoofd, geheel temeer geslagen. Dwaas zult gij zeggen, rij had wel kuunen wachten, tot rij openlijk werd l»escbui- digd. Ik geef u dat toe. doch de com missaris' had in aanmerking moeten nemen, het komt er niet op wat hij had behooren te doen, kan naar den drommel loopen. De laatste stam welke er gedaan werd, bracht, gelijk rnien zegt, de zaak tot een crisis. De commissaris had een onderhoud met mevrouw ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ1125, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geechiedt Franco per poot per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT <1, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux ajja dagelijks geopend van 9—0 sur. Administratie Tal Int. 82; Redactie, Tel. 83. uezen hebben hel misschien wel ge hoord op andere wijze. Voor zoover ik zeggen kan, acht ik het heel goed, mogelijk, dat alle bedienden in het huis geweten hebben, waar de dia mant werd bewaard. De volgende vraag van den commis saris had betrekking op de eerlijk heid van het dienstdoend personeel. Die was boven alle verdenking ver- neven, gaf ik hem te kennen. Er bleef hetm dus nog maar één ding te doen, n.l. zelf een onderzoek in het werk te stellen. De een na len uit het huis in verhoor nomen. De een na den ander, klaarden zij niets te zeggen te ben, en vertelden dat niets, v< ver de vrouwen betreft, althai veel omhaal van woorden 32; -- Mijnheer Franklin is' op het terras’ antwoordde ik in plaats van mijn dochter. Zonder nog iets te zeggen, zonder zelfs te letten op den commissaris die «et woord tot haar wildle richten, ver- *let zij de kamer, doodsbleek en diep ln gedachten verzonken. Ik toonde al heel weinig eerbied, ik zondigde zeer tegen de beteefd- dat moe< ik bekennen, doch ik nal"1¥,1> h®t horrfdt buiten nel S j tó Btek«n. terwijl juffrouw Ra- I de hoeren daar buiten opzoclit. .‘l™11 op mijnheer Franklin toe, vol- Ke6” "O'11 slaandte op (mijnbeer die öoh dan terugtrok ?^b«d«i alleen )iet. Wat zijtotmijn- -Zr rrankim zeide, scheen op hefli- dta JT. word™ gesproken. Hoi «orde slechts een poosje, en oorden- En het is daar- onlijken werkge- >py het voordee- rk te laten doen, 1' waarin ze dus hun arbeidskracht tot <te hoogste producti viteit kunnen opvoeren. Mm tracht daarom de individueele geschiktheid, dat wil dus eeggen, de individuede^ lichamelijke en geestelijke eigenschappen zoo goed mogelijk vast te stellen. En dat ongetwijfeld de weg om tot goede voorlichting by de be roepskeuze te komen, Dè psycho-techniek, die zich daarmee bezig hóudt, kan dus on getwijfeld goede dienste» bewyzen. Maar ijksche waarne- wyzers den kin- neer men maar mg en de betee- »n beroep, zoo «chap, ten volle langzamerhand i om vast te stel- Brk en dus voor i geschikt is. Na- ust voor bepaald lanwyzing zyn, ►ast vertrouwen, hen, wier lust in nülebei foutieve (^‘neigingen ge- rtchiktheil aan- t we echter in. de p^öed mogelijk >rd ringen van de noodzakelijkheid eener welbewuste keuze.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1