WEET 811 IET «IET? W5IE GIJ IUKT HET WETEN ssee^MMUMaMaaneB Droste V^rpleeds ter- Cadao fir JËL JS L 1% HWH 1% f BRUINKOLENBRl r 7 G. J. ÏÏE.ETMAH, Horlogemaker Goudsmid OOSTPLEIN 8b F. S. POLAK COUPONS NIEUV FOTOGRAFIE „LUX” S’ PUBLICITEIT BISCUITS DE LINDEBOOM 1 MAGERHEID, fechoone, volle lichaamsvormen door D. Fr. STEINER’S OOSTERSCHE KRACHTPIL- LEN voor Dames. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden en zwakken. Bekroond met gouden medailles en eere-diploma’s. ïn 68 weken tot 80 pond toeneming. Gega randeerd onschadelijk. Door Artsen aanbe volen. Streng reëel. Vele da/iabetuigingen. 1 Mo. 1808 N VOOR UW OOGEN TELEFUNKEN l!~ o QLBenKQTt^ "ssssy to S. H. van Loon WISBRUN LIFFMANN Folograveenn bij dag en avoBd. - Heller dagelijks geopend. Speciaal in het afwerken voor Amateurs. VOOR UW BRIL J. F. W. TURION, L. Tiendeweg 24, Gouda ■I ROTTERDAM I Roburine Kindermeel A. VINCENT v.MAARSEVEEN MUZIEKLEERAAR Piano en Orgel KARNEMELKSLOOT 112 GOUDA. A. BRINKMAN ZOON. A, BRINKMAN ZOON 1 Nerveuzan en Zenuwziekten di« lijden aan prikkelbaarheid en wilazwakte, gebrek aap energie, neerslachtigheid, levensmoeheid, slapeloosheid, hoofdpijn, angst- en dwangtoestandén, hypochondria nerveus© hart- en maagaandoeningen vragen de uitvoerige gratis brochure Dr. WEISE. zenuwziekten. DrGÉBHARD 4 Co*/ FraijkénktH^t 7* Altijd welkom LET GOED OP I I Dat uw aohoaleal rtlat varknoald wordt. In dezen Hjd is dit dubbel «nodig. Wij stelten de hoogste eischen aan uw werk. Aanbevelend Nimmer afwijkend nïgj inkwaliteit Vj. p- Dl MAJ MZOW LOICHROOM „DE TUB" Geiden beechlkbaar -vr j ^ruinkolen^rilcttten^ overtreffen F. W. RaHzstraat 88 etalage* Ziet de No. 888 Dit blad ver 105 10 I 158 10 141-90 GOUDA Onze vertegenwoerdlger |ls overal te ontbieden. j dé FEUIIx i H, De beste, wordeeligste en ztndelijkste brandstof. AM. 30 I5cts. I8cts. Welnu, bel ons dan op en wij zullen zorgen dat U het weet! dat de Drukkerij A. BRINKMAN ZOON steeds berekent den goedkoopsten prijs; TELE FUN KENT DROGISTERIJ - MARKT 6 160-12 Rotterdam. abonnemen per kwartaal 2.1 Franco per post i Abmaem enten bfj onze agenten Onze bureaux Redactie, Tel. 83. De veorb De onti TBL. 880 GOUDA MARKT 80 161 20 NAAR DE BESTE OOGARTS t 16S 25 MARKT 25 Met betrekking tot Keulsche zone wordt Berliner Tageblatt” sche vlag op het hot het Engelsche hoofd op 30 Januari des 1 worden ingèhaald. D< de laatste Britsche fa teekent échter nog i met de Keulsche zone bezet gebied kan b< loopig blijven de ord ge intergeallieerde nog van kracht. DANKBETUIGING No. 388 MOORDRECHT, 25 November 1925. Het Radiotoestel dat in alle opzichten voldoet. Vraagt inlichtingen en demon stratie aan het i»<o Electro-Techniach Bureau TEL. No. 326 Telefoon 6374 NAAR DE BESTE OPTICIEN EENIOSTE GEDIPLOMEERD OPT1CIÊN »T« gedurende de laatste week der OPRUIMING van 25-30Jan. worden de overgebleven coupons tegen veel verminderde prijaen aangeboden. 171 40 Ziet de etalane. "’&-I BERGAMBA NIEUWERE Wij nemen een ve tienmaal op onze Ui eenmaal ons hart ra Verwacht wordt, aangaande de regelin, aan Engeland heden; derteekend. De Italia een exposé van het B Rome geseind en da aanvang der voortgez woord ontvangen. Een draadloos berk gens een officieel c tend een commissie Vi en vanmiddag weder beide ministers zal rapport van de conur KLEIWEG 80 - GOUDA 1 WW//////,: dat de Drukkerij A. BRINKMAN ZOON aan ieders wenschen kan voldoen wat betreft uitvoering van opdrachten, vlugge afwerking en‘goedkoopen prijs. Een bericht uit Gei melding van het feif geering de uitnoodij nihgsconferentie heef DRUKKERIJ met 13 'registers, w.o. Vox Humana en Kop pelingen. Prachtige moderne eiken kast. Uitstekend fabrikaat. Desgewenscht zeer gemakkelijke betalingscondities. JOH. DE HEER Oontzeedijk 324/32 Ieder, die reclame wil maken door middel van advertentiën, of om andere redenen adver- tentiën heeft te plaatsen in één of meer dagbladen of tijd schriften, kan dit, zonder dat het ook maar iets meer kost dan bjj die bladen rechtstreek», het gemakkeltykst doen door middel van ons Advertentie bureau, Markt 31, Gouda, dat maar één opgaaf noodig heeft, ook al is een advertentie be stemd voor meerdere bladen. Inlichtingen worden gaarne gratis verstrekt n II - GOUDA Den Haag. lïtt 11 A. PERD1JK, Aaltlabakalraat 7 De Engelsche dra verband met <het feit den de waarschijn!) een uitstel van de v< ningsconferentie, da Gixx>t-Brittanmë, ofs wensch tot uitstel h< zonder twijfel daari dien uitstel wenschel Een bericht van h Duitschland de uitno aan voorbereidende tie heeft aanvaard w< vasberichten bevestig Duitschland heeft a mogendheid te mid< pende buren bjj het t ferentie en het bereik taten een zoo groot mogelijke zal doen o. het welslagen. tal jtfpSbj d4^<WEDa«POESBUR0)AnSTERDlAM De origineels FROU-FROU en M0CCATRIC-TR4C schenken de hoogste wHoenng oen hoor dé ze presenteer^ wonf zij streden den smook rari wé ze nuttigen 26 /3 -* Spannend rom vi WILKIE Prjjs per doos van 100 stuks 3.50,1200 stuks 5.50, franco thuis onder rembours of na ontvangst van postwissel. FILIAAL GURSKI, Zeestr. 21. Den Haag. A Hus BURGEM. MARTENSSINGEL Vergaderzalen te huur 67 8 Prima consumptie Piano-tnuziek De Ondernemer H. MULLER Dat de Drukkerij A. BRINKMAN ZOON zoodanig is ingericht dat elk drukwerk, het grootste en het kleinste, het een voudigste en het allerfraaiste daar wordt vervaardigd; dat de Drukkerij A. BRINKMAN ZOON 1 levert zoowel het eenvoudigste adres kaartje als de fijnste Kleurenplaten in drie- en vier kleureh en Waardepapieren met allerlei ondergronden en merken; WelEd. Heer, Met groote blijdschap kan ik U melden, dat myn Haarziekte, welke een ernstig aanzien had, in den betrekkelijk korten tyd, dat ik onder Uw behan deling ben geweest volkomen ig hersteld. Terwijl ik U nogmaals harteljjk dank zeg voor de trouwe en succes volle behandeling aan mij betoond. Waarom ik dan ook uw adres een ieder zeer gaarne zal aanbevelen. 177 SC Moordrecht, Westeinde. Hoogachtend, H. VERZAAL. Voor herstel van alle voorkomende HAABZIEiKTEN bjj DAiMES of HEiEiRIEN inlichtingen kosteloos ook schriftelijk eiken Dinsdag van 10 tot 3 uur en 68 uur JONKERFRANSSTRAAT No. 768, Rotterdam C. ROMEIJN, Haarkundige, eenig eigenaar der alom’(beroemde „CRINOFLOOR” De houding van machthebber van J Iwanof, de directeur weg, heeft zooals bej verontwaardiging van wekt. Wij willen nog ev herhalen. alle andere brandstoffen. Ze geven een heerlijke gelijk matige warmte. Ze verbranden met zeer geringe luchttoevoer. *Men kan dus het vuur naar believen temperen of aan wakkeren. Bruinkolenbriketten verbranden het voordeeügsl op nauwe roosters. 19 Ons eigen fabrikaat Radio-toestel „THEATEE" 4-lamps ter invoering 75.met 2 jaar garantie is een reclame voor onze radio-afdeeling. HEDEN DEMONSTRATIE van 8—10 uur. Leider W. TUKKER. Radio-Technicus. ‘S Th. Tukker, ACHTER DE WAAG - GOUDA 34) Deae zienswijze, nogal aaniie«iïelij]{ heer Franklin ce, t de zijn telegram' d nicer over de zaak, de stallen, om het spannen, keek ik waar de dienstbode ren. Rosanna Speai Men vertelde mij, onwel geworden ei was gegaan om, w« „Zonderling”. Zi; uit, toen ik haar heb”, merkte ik q Penelope volgde Spreek zoo niet deren, vader”, aei< gij ze nog al mee meid' apBetten.”ft Ik Was het met i voor Voorschotten (vanaf 100.Ambtenaren ook zonder borg) op langen en kor ten termijn. 172360 ZUIDER CREDIETBANK Afd. 3*0 MAURITSWEG 3, ROTTERDAM.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1