1! I? NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, No. 16660 Dinsdag 26 Januari 1626 65»Jaargang WADD INXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. lullen ON. lieden. 1 FEUILLETON. rdstty. een- wordt LOON werk, LOON adres en in lieren rken Loon prijs; Loon i wat ■lugge hoofdstuk xn. Dl M1AN8TWN. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen zieken BINNENLAND. I do den (Wordt vervolgd). De Donderdagavond- ging voorbij en Een bericht uit Genève maakt eveneens melding van het feit dat de iDuitsche Re- geering de uitnoodiging voor de ontwape ningsconferentie hééft aanvaard. Wij nemen een veelbeteekenend woord tienmaal op onze Uppen, zonder dat het eenmaal ons hart raakt. zaag ver- H1.1 wat ld wordt, n de hoogste reiend ERDIJK, kslraol 7 (welke onder Russisch-Chineesch die door het verdrag van 31 Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. Russische munitiefabrieken wordt gewerkt en in de kazernes een-merkbare levendig heid valt vast te stellen, doch de juistheid van dergelijke berichten» js moeilijk te con- roleeren Hoe dit ook zij, er bestaat in het Verre Oosten een ernstige toestand, welke van dien aard is, dat de vrede er mee -ge moeid kan zijn. Daarom is het van belang de ontwikkeling van zaken aldaar met be langstelling te volgen. Met betrekking tot de ontruiming van de Keulsche zone wordt uit Keulen aan het Berliner Tageblatt” gemeld, dat de Engel sche vlag op het hotel „Excelsior", waarin het Engelsche hoofdkwartier is gevestigd, op 30 Januari des middags om 3 uur xal worden ingèhaald. Denzelfden dag verlaten de laatste Britsche troepen de stad. Dit be- teekent échter nog ïiiet, dat me» Keulen met de Keulsche zone na 30 Januari als on bezet gebied kan beschouwen, want v°or- loopig blijven de ordonnanties van de hoo- ge intergeallieerde Rijnlandcommissie er nog van kracht. OUDSCHE COURANT. lag nu met de koorts t_ L-.2. scheen zelfs nu en dan te ijlen allerlei wartaal te spreken, naar het. Verwacht wordt, dat de overeenkomst aangaande de regeling van Italië’s schulden aan Engeland hedenavond zal worden on- derteekend. De Italiaansche delegatie heeft een exposé van het Britsche standpunt naar Rome geseind en daarop heden'Vóór den aanvang der voortgezette -besprekingen -ant woord ontvangen. Een draadloos bericht meldt nog, dat vol gens een officieel communiqué hedenoch tend een commissie van redactie bijeenkomt en vanmiddag weder een bijeenkomst van de beide ministers zal plaats hebben om het rapport van de commissie te -behandelen. Engeland proeven genomen met het opvan gen van draadlooze telefonie in een rijden den trein en wel in den trein van Bistel near Cardiff, waarin twintig luidsprekers waren aangebracht. Het getelefoneerde was dui delijk te verstaan; alleen toen de trein door een tunnel reed, kon tengevolge van het lawaai niets worden gehoord. Gehoord wen den stations in Engeland, Frankrijk, Duitschland, Oostenrijk, Spanje en Noor wegen. Tijdens de terugreis des avonds was de duidelijkheid grooter dan overdag. Inbraak in een juwelierswinkel. Voor een waarde van 10.000 pond gestolen. Inbrekers hebben in den nacht van Don derdag op Vrijdag hun slag geslagen in de juwelierszaak van Hardys, in Woodstock Street te Londen. Zij wisten een gat te bo ren in den zijkant van een brandkast en al dus voor een waarde van 10.000 pond aan kostbaarheden te stelen Een werkster kwam de dieven, die door een belendend perceel vertrokken, tegen. Zij zeiden haar, dat „van de telefoon” waren. voorbij. Jufirouw Rachel hield haar kamer. Mevrouw was zoo. ongerust om trent haar dochter, dat ik haar bekom mernis niet nog ÜMrtdei vergrooten door haar mede te deden, wat Ho sanna Spearman tot mijnheer Fraaaiin gezegd! had. Penelope hield nog steeds vast aan, het geloof, dat z.j op staan- den voej beschuldigd-, veroordeeld en gevangen gezet zou worden voor d! ef- stal. De andere vrouwen zeiden niets en keken zoo zuur, dat ik het .hart niet had, het woord tot haar te rich ten. Wat mij zei ven betreft, ik gevoel de zelfs geen, lust om mijn Robinson Crusoe op te slaan, en daar ik toch behoefte liad aan gezelschap, zette ik mijn stoel op de binnenplaats bij de hokken en praatte tegen de honden. Een half uur voor het diner kwa men de beide hoeren terug van Fri- zinghaill de commissaris zou nog tot den volgenden dag uitbiijjven. Zij had den een bezoek gebracht aan mijnheer Murthwaite in zijn woning bij de stad en db reiziger was zoo goed' geweest hun met zijn taalkennis ten dienste te staan bij het verhoor der Indiërs. Het onderzoek leidde tot niets. Mjnheer Franklin had derhalve zijn telegram naar Londen verzonden en (Daarbij bleef de zaak tot den volgenden dag. je, neersleehttgl^. Kien, hnyoeTOMi» etie brt&A» FhAttótMM 1ÏM 'De houding van Tsjang Tso Lin, de machthebber van Mantsjoerije tegenover Iwanof, de directeur van dien Oosterspoor- weg, heeft zooals begrijpelijk is de hevige verontwaardiging van Russische -zijde opge wekt. Wjj willen nog even de juiste toedracht herhalen. niets gebeurde. De Vrijdag bracht nieuws van twee kanten. De bakkers jongen zeide, dien vorige» dag Rosan na Spearman te hebben ontmoet met een dichte voile voor, terwijl zij over het imd door de heide naar Frizing- hal ging. Daar geloofde ik niets van, want het meisje had den geheelen Donderdag wegens ongesteldheid naar kamer gehouden. Het volgende kwam met den -post bode. Mijnheer Candy had weer een van zijn flaters begaan, toen hij op den avond' van het verjaarfeest in den re gen wegreed en zeide, dat de huid van een dokter -egen water bestand was. In spijt daarvan was het nat er doorgetrokken. Hij had kou gevat en lag nu met de koorts te bed. Hij scheen zelfs nu en dan te ijlen en geen de bode ervan vertelde. Wij waren allen begaan met kleinen dokter dbdh mijnheer Frank- ling vooral had er mee te doen, voor al om der Wille van juffrouw Rachel. Hij was bang, hoorde ik hem aan mevrouw zeggen, dat zij weldra ge neeskundige hulp noodig zou hebben, indien haar twijfel omtrent den dia mant nog langer bleef aanhouden ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2^5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abenaementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT 81, GOUDA, bü onze agenten en loopers,* jkm boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dageRjtto geopend van 9—6 uur. Administratie Tel. Int 82: Redactie, Tel. 83. BUITENLAND8CH NIEUWS. BELGIE. De laatste uren van kardinaal Mercier. Zjjn onderhoud meiden kroonprins. De bladen van alle' richtingen brengen hulde aan de groote figuur van kardinaal Mender, wiens heengaan zy als een natio nale rouw beschouwen. Door ayn Wereld vermaardheid, zoo zeggen zij, heeft de faam van Mechelen zich vastgehecht in den geest van millioenen mensch^n, over de geheele wereld verspreid, die vroeger niet eens het bestaan der stad kenden. En voor hen, die de Djjlestad wel kenden, is Mechelen niet langer meer alleen de stad der oude en schoone gezichten; de stad die in de XVle eeuw het lichtend middelpunt der Neder landen was, toen het 'Huis van Boergondië, met Margaretha van Oostenrijk, er den zetel van zijn bestuur had gevestigd, maar tevens de stad van kardianal Mercier. Koningen en staatshoofden, vertegenwoor digers van internationale lichamen, honder den autoriteiten, allen achtten het zich steeds tot plicht om, als zy zich in België betonden, hun opwachting-bij den kardinaal te maken. Poincaré, J^uabn, Koning Al fonso van Spanje, Konang George van En- gelad, de Koningen van Noorwegen en Roemenië, de Prins-Regent van Japan, pre sident Mazaryk, en alle maarschalken van Frankrijk togen naar Medhelen om den aartsbisschop te .begroeten. Tot een der laatsten, die den kardinaal aan zijn sterfbed hebben begroet, behoorde kroonprins Leopold, zoo juist van zijn reis door de Kongo teruggekeerd. Omtrent het kort samen-zyn dat de stervende kerkvorst met den toekomstigen koning der Belgen heeft gehad, schrijft het „Hdbl. van Ant werpen”: De prins droeg de uniform van luitenant by de grenadiers; zijn adjudant graaf du Chastel, had een juist in de serre van Laekén geplukten ruiker van witte se ringen bij zich. De prins werd geleid naar de heldere, doch eenvoudige kamer op de eerste verdieping, waar de doorluchtige Zieke op zijn sterfbed lag. Prins Leopold nam de bloemen uit de handen van ^zyn vleugeladjudant en trad alleen de kAmer binnen; de andere aanwe zigen begaven zich naar de spreekkamer, terwijl de zuster, die Z.Em. verpleegde, in den gang bleef staan. Het onderhoud heeft tien minuten ge duurd en alleen de jonge prins weet welke wjjze woorden de doorluchtige stervende ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda m omterokm (baboorwda tot dca bMorgkring): 1-5 rogoto 1.80, alko rogd moer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den becozgkring; 1—5 regels ƒ155, elke regel moer ƒ0.80. Advertontiën in bat Zaterdagnummer 20 fc bijslag op don prijs. Liefdadighaids-advartentiin de helft ran den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 rogela ƒ2.05, elke regel meer f.ML Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b|J contract tot zeer gereduceor den prijs. Groote lottere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomet van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau! on onze Agenten en moeten daago vóór do plaatsing aan het Bureau zijn ingokomen, teneinde van opname verzekerd te zQn. 34) - Deze zienswijze, welk© ik zelf voor nogal aannemelijk hield, scheen mijn heer Franklin cq bevallen. Hij vouw de zijn telegram' dicht en sprak met meer over de zaak. Op mijn weg naar de stallen, om het rijtuig te doen in spannen, keek ik even in het vertrek, waar de dienstboden aan het eten wa ren. Rosanna Spearman was er niet. Men vertelde mij, dat zij eensklaps onwel geworden en naar haar kamer was gegaan om wa,t te rusten. -„Zonderling”. Zij zag er zeer goed uit, toen ik haar daareven ontmoet neb”, merkte ik op. Penelope volgde mij naar buiten. „Spreek zoo niet in bijzijn der an deren, vader”, zeide zij. ..Zoo zoudt gij ze nog al meer tegen de arme meid' opeetten.”,, Ik was het met mijzelven niet eens, De Kabinetscrisis. Mr. Marchant en de Crisis. Naar uit Sneek aan het Volk wordt gemeld, sprak mr. Marchant daar VriJ- dagavond en zei hij, na het verloop der crisis geschetst te hebben1, over de aan mr. Limburg toen nog te ver strekken opdracht tot kabinetsformatie o. a. Mr. Limburg is een der onzen. Dat mr. Limburg een dergelijke op dracht aainivaarden »al, ik kan het niet gelooven, maar indien hj het doet dan wenden wij ons van mr. Limburg af. Ik kan het echter niet gelooven. In een onderhoud met den parle mentairen reoacteur van de Tel. heelt mr. Marchant uiteengezet, wat z.i. de notfdunig der Vrijz.-Dem. fractie zou ziun tegenover een eventueele poging van een extraparlementair kabinet, om het gezantschap bij den Pauselij- Ken Stoel te handhaven. Mr. Marchant betoogde dat thans, nu zoowel de heer Van Kamebeek als mgr. Nolens te bevredigen zouden zijn door een compromis, volgens het welk het gezantschap door den gezant te Weenen zou1 worden waargenomen, gebleken, is dai de zaak alleen liep over het beginsel en dat het dienst belang er ten eenenmale vreemd aan was. Van|i de vrfjziinmig-demo (raten is thans niet meer te verwachten, dat zij, ter wille van de dienstbelangen, het gezantschap zullen verdedigen. Van de aanvaarding zal alleen sprake Run nen zijn, zoo een landsbelang van "rooie beteekenis. door middel van gesproken heeft tot hem, die eens de ver antwoordelijkheid voor de Kroon zal dra gen. Toen Prins Leopold naar buiten trad was hij diep ontroerd. Twee rouwdiensten. Wat betreft de teraardebestelling van kardinaal Mercier wend besloten, dat er twee plechtigheden zouden plaats hebben, een nationale plechtigheid op Donderdag te Brussel en een plechtigheid voor het diocees op Vrjjdag te Mechelen. Het stoffelijk overschot zal Donderdag om 10 uur naar Brussel (Gare du Nord) wor den overgebracht en de teraardebestelling zal plaats hebben volgens het protocol, ge volgd by de teraardebestelling van generaal Leman. Te 11 uur zal een dienst plaats heb ben in de Saint Gudule. Troepen zullen zich langs den weg en haie opstellen. De plechtige teraardebestlling zal te 11 uur in de Sinte Gudulakerk te Brussel plaats hebben in tegenwoordigheid van de regeering en van vertegenwoordigers van alle officieele lichamen. Ook wordt veiwacht dat de koning in de kerk tegenwoordig zal zijn De leden van het diploatieke corps wor- <ten eveneens uitgenoodigd. Al de regimen ten, die te Brussel garnizoen houden, zullen wonden opgesteld langs den weg, die van de kerk naar het Noorderstation leidt. Het lijk van den kardinaal zal Donderdag te 10 uur uit Mechelen naar Brussel teruggevoerd worden, waar de leden van de regeering de voorzitters van Kamer en Senaat, de ambas sadeurs en gezanten, de hooge ambtenaren en de hoofdofficieren aan het station aan wezig zullen zijn. Uit «He werelddeelen wor den telegrammen van rouwbeklag ontvan gen, onder meer hebben de Amerikaansche, de Fransche, de Engelsche én de Luxum- burgsche regeering haar deelneming be tuigd. Te Mechelen is de stad vol belangstellen den, die voor het lijk van kardinaal Mer cier, dat in het aartsbisschoppelijk paleis in vol ornaat tentoongesteld is, wensdien te defileeren. Men schat hun aantal op 25.000 personen. Vandervelde zestig jaar. Gisteren is Vanderveide, de minis ter van bqiteialandsciie zaken en de leider der Belgische Arbeiderspartij, zestig jaar geworden. De „Peuple” het Fransch-schrijvende, en de.,Volks gazet”, het Vlaamsche orgaan der par- :ij nemen de gelegenheid te baat den grooten socialist te huldigen in tal van door mannen uit de partij geschreven artikelen. Zoowel uit de woorden van de Brouckère, Dewinne. Piérard als Kamiel Huysmans spreekt de warme waardteelring voor Vanderveldes ken nis, werkkracht en' welsprekendheid. ENGELAND. De draadlooze telefonie. Men heeft thans voor de eerste maal in De veorbereidenOe oatsepeniagsconferentie. De ontruiming van Keulen. De Engelsch-Italiaansche onderhandelingen. De chaos in China. De Engelsche draadlooze dienst zegt in verband met het feit, dat de Fransche bla den de waarschijnlijkheid besproken van een uitstel van de voorbereidende ontwape ningsconferentie, dat de regeering van Groot-Brittannië, ofschoon zij zelf niet den wensch tot uitstel heeft uitgesproken, toch zonder twijfel daarin zou toestemmen, in dien uitstel wensoheljjk werd geacht. Een bericht van het ,^Berl. Tag.", dat Duitschland de uitnoodiging tot deelneming aan voorbereidende ontwapeningsconferen tie heeft aanvaard wordt door Wolff en Ha- vasbenchten bevestigd. Wolff voegt er bij: Duitschland heeft als eenige ontwapende mogendheid te midden zijner zwaarbewa pende buren by het totstandkomen der con ferentie en hetbereiken van positieve resul taten een zoo groot belang, dat het al het mogdyke zal doen om mede te werken tot het welslagen. Iwanof, de Russische directeur van den Oostenspoorweg, (welke onder gemeen schappelijk Russisch-Chineesch beheer staat en door het Chineesch- Russische verdrag van 31 Juni 1924 een „zuiver commercieele onderneming" is geworden en volgens buitenland- sche persberichten in alle aangelegenheden, die de rechten der Chineesche centrale en provinciale regeering .betreffen, aan de Ghi- neesche regeering ondergeschikt is, afge zien dan van de zakelyke operaties) vatte op een goeden dag het besluit, dat de £hi- neesche soldaten niet meer zonder kaartjes ‘'mochten wonden vervoerd. Hij eischte be- betaling, maar de Russische en Ghineesche opvattingen omtrent de verplichting tot be taling voor troepenvervoer liepen zoo ver mogeljjk uiteen en de machthebber van Mandsjoerije, Tsjang Tso Lin, beliefde niet genoegen te nemen met wat Iwanof verg de. Integendeel: deze laatste werd gear resteerd. Men heeft gisteren kunnen lezen dat Tsjitsjerin, den Russischen volkscommissa ris van buitenlandsche zaken telegrafisch van Toean Tsji Joei, het hoofd van het uit verend bewind in Peking heeft geëischt, dat deze ervoor zorgen zou, dat binnen drie d*r gen. tyds de orde in Mandsjoerye weer vol ledig wordt hersteld, het verdrag ten uit voer wordt gelegd en. Iwanof voomoemd weer in vryheid wordt gesteld. Voorts dat de Chineesche Regeering de on middellijke invjajheidstellihg van Iwanof heeft gelast. Maar een bevel is nog geen tenuitvoerlegging, en het moet nog worden afgewacht of Tsjang Tso Lin bakzeil zal haten. Ondertusschen gaat men van Russi sche ayde door met dreigen, men hoort het rinkelend geluid van sabels, maar het kan besjh zijn, dat dit alleen geschiedt om Tsjang Tso Lin te intimideeren. Deze laatste is n.l. van zins op Tientsin en Peking en bijgevolg tegen Feng Yoeh Sinang, den vriend der bolsjewisten, op te rukken en misschien is de strekking van Ruslands houding de krijgskansen ongunstiger te nikken voor Tsjang Tso Lin, die volgens sommige berich ten gesteund wordt door Japan en met Woe Pei Foe en Li Tsjing Lin ’n gemeenschappe lijk front vormt tegen Feng. Een gewapen de interventie van Rusland, waaromtrent al vele geruchten loopen, zou dus op een oorlog tusschen Tokio en Moskou kunnen uitloo- pen. Het conflict in ’t verre Oosten omtrent den Mandsjoerijschen Oosterspoorweg zou dan ook best de aanleiding kunnen zyn van een gewapende botsing tusschen twee groo te rijken, die al eens eerder een bloedigen kr(jg met elkaar hebben gevoerd. Er wor den de laatste dagen meermalen berichten gelanceerd omtrent samentrekkingen van talrijke Russische troepen en ook heet het in de telegrammen, dat er koortsachtig in de wui uaarop te amwooruen, en ging heen om' mij» boodschap uit te voe ren. Toen ik miet het rijtuigje voor de deur kwam, aag ik er niet alleen mijn heer Franklin, maar ook mijnheer Godïrey, die lil gezelschap van den commissaris op -de trap stonden te wachten. Deze laatste, die nog steeds bij zijn nieening 'bleef, dat die dief m het huis moest zijn, was thans op de gedachte gekomen, een onderzoek m te stellen bij de goochelaars in de ge vangenis van Fnainghall. oni ie zien, of dezen wellicht niet in verbintenis hadden gestaan met iemand) van het dienstdoend personeel. Dit hoorend, liad mlijnheen Franklin aangeboden, den politiebeambte naar de stad te brengen, waar hij zelf dan een tele gram kon verzenden evengoed, ai.s van het station. Mijnheer Godfrey, die zei de gaarne bij het verhoor der Indiërs tegenwoordig te willen zijn, had ver- zocht mee te mogen gaan naar hri- zinglhh-ll. Eén der beide politie-agen- ten zou achterblijven, de andere moest den commissaris vergezellen. Op deze< manier waren de vier plaatsen in h<rt rijtuig juist beziet. Voor hij insteeg. riep mijnheer Franklin mij ter zijde.- „Ik zal wachten met naar Londen te telegrafeeren”, zeide hij, ,,tot ik den uitslag weet van het verhoor der Indiërs. Ik voor mij geloof, dat die domtaie commissaris nog altijd' in het duister rondtast en alleen maar tijd zoekt te winnen. Het denkbeeld, dat een der bedienden in verstandhouding zou staan met de goochelaars, '.s te bespottelijk om er aan te denken. Blijf thuis, Betteredge, tot ik terug kom, en zfie, wat gij omtrent Rosanna Spear man gewaar kunt worden. Ik verlang niet van u, dat gij iets zult doen, wat gij ook maar in het minst beneden u zoudt achten, of dat het meisje zou kunnen beleedigen. Ik verzoek u al leen een oog in het zeil te kunnen houden. Wij moeten tante er zooveel mogelijk buiten laten doch deze is ernstiger dan gij misschien moedt.” ,.Er s twintig duizend' pond mede gemoeid”, zeide ik. denkend aan waarde van den diamant. ..Radhei’s gemoedskalmte is ermede gemoeid”, antwoordde hij. ,.Ik maak mij ongerust over haar.” Hij wendde zich eensklaps om, ais ware hij bang er verder over door te spreken. Ik begreep waarom, vreesde z ch te laten' ontvallen, juffrouw Rachel op het terras tot hem gezegd had. Zoo reden zij te zamen naar Fri- zinghall. Iks had! gaarye in ’s meisjes eigen belang een paar wotrden tot Rosanna, Spearman willem. spreken; ik kreeg er echter geen gelegenheid toe. De dag gitig langzaam) en vervelend

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1