RHEUMATIEK Mllï f-zn nieuw zuiver planlenvct I TüSl fa rutver M Complete WinkeliDtentariseee 1155. fan Orgel! HOS. GEB R. BOUTE R, LANGE BAANSTRAAT 41—46 ROTTERDAM - TEL. 865* W Hionittrl II op dil M 5^3 GRONDNOTENKOEKEN A. VERBUAW Doalantrnat I - ROUDA PUBLICITEIT bELTRITE II BRUINKOLENBRIK GEBR. B OUTER Duurzaamheid SiEUW WESSANEN’S Kon. Fabrieken WORMERVEER. r— Opgarioht 176S GROOTSTE i voedingswaarde. MAGERHEID Verzorgt Uwe - f gevleugelde vrienden NO. 1806: x 81 in ovt bergambac nieuwerki Meubelen en Lijsten togen oonearroorondo prijzen. Schuurpoeder „SCHURA” Onmisbaar in elke keuken PAK INHJAKILO 8Ct.,’/zKILO 14Ct. FRAAIE STROOIBUS INH VtKILO ƒ0.25 Van ZavenhovanfideJong Spoorstraat^- Gouda Algem. Leesbibliotheek P. BERKENBOSCH Nerveuzen en Zenuwzieken Een Speciaal Adres voor H.H. Coiffeurs ruin l(o/en briltetten1 Dit blad vers< '1 194 9 PRODUCT GENERAL MOTORS 195 150 t FEUIU WCMMRKAMMn Vaar ongroa Fa. RENEMAN v. d. HEIJDEN, Qouda. ia uil r ■6) De zitti De motie van vel EXN AFDOEND MIDDEL IER GENEZING VAN HUIDZIQfTm 30 34 Wie in den nood ni breekt het aan sterkt DE MAA Spannend roma - va WILKIE PRIJS: ƒ1875.- Franco Amsterdam (Laadverm. 1638 Kg.) N.V. Levert «11e soorten 578 10 Schoone, volle lichaamsvormen door D. Fr. STEINER’S OOSTERSCHE KRACHTPIL- LEN voor Dames. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden en zwakken. Bekroond met gouden medailles en eere-diploma's. In 68 weken tot 30 pond toeneming. Gega randeerd onschadelijk. Door Artsen aanbe volen. Streng reëel. Vele dankbetuigingen. Prijs per doos van 100 stuks 3.50, 200 stuks 5.50, franco thuis onder rembours of na ontvangst van postwissel. FILIAAL GURSKI, Zeestr. 21, Den Haag. Indien gij belang stelt in dezen Truck, zendt dan onderstaande coupon aan Uw districts-dealer Deze Truck benevens alle onderdeelen zijn verkrijgbaar bij den districtsdealer lodor, die reclame wil maken door middel van advertentiën, of om andere redonon adver- tentiön heeft te plaatsen in één of meer dagbladen of tijd schriften, kan dat, zonder dat het ook maar iets meer kost dan bij die Maden rechtstreeks, het gemakkelijkst doen doör middel van one Advertentie bureau, Markt 81, Gouda, dat maar één opgaaf noodig heeft, ook al is een advertentie be stemd voor meerdere bladen. TnHchtingem worden gaarne gratie verstrekt n a;brikkman zoon ZdE~::r=ra«: De woorden van den digde wekten zelf van den Duitsch-natioi von Lindeiner Wildau, met zijn fractiegenoot* pleegd. spontaan teg< Henning z(jn ontstemn In het verdere verL hy daarover van den fi ring, von Grafe, die verontschuldigen, door len, dat deze geen pei had 'bedoeld, te hoorei woonte is, dat in den tegenover elkaar als s den. Von Lindeiner antwo< dat het geen gewoonte h|j nu, twee uren latei de zou hebben gezegd. Van de sociaal-dem nog dr. Breitscheid n ook sprak nog graaf V quaestie van de actie len tegen de ministers. Locarno onderteekend ter Stresemann zich n< perk ‘begaf, in hoofdza dat de in Londen gelai Voor allen die zich zwak en lusteloos gevoelen; die gedurig vermoeid zijp, zoodat hun alles te véél is; die na,uitputtende ziekten niet weer op kracht kunnen komen; die te veel vergden van hun krachten, of die door andere oorzaken het weerstandsver mogen hebben verloren, is SANGUINOSE. een versterkingsmiddel van den eersten rang, dat alle dergelijke middelen vèr achter zich laat; dat snel en afdoende ingrijpt in de oorzaak van bovengenoemde kwalen; en door duizenden in en buiten ons vaderland met dankbaarheid wordt geroemd. SANGUINOSE kost per fl. 2.— per 6 fl. 11.— 12 fl. 21.—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK’ VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. 129 40 Den Haag. A In de Rü-ksdagizittin groote spanning de ste van vertrouwen door gesteld, tegemoet gez* Wel heerschte er over het lot der Rege< nog niet zoo volkomen naar, dat de rest van gebleven was, door de den opgeheven. Onder die omstanc veel belangstelling voo: eenzetting van den vo de Henning, die derhal tiger beweringen over metselaars en dengeliji merkzaamheid tracht Eindelijk zeide hij, di benamingen voor dez bruikt, maar de jufoi Deze moest ifltet als pe worden opgevat maar der beulen.” Deze woorden vielei vergadering. Er ontsto weging, de Rijkskanse scheen of hij tot hai overgaan. Ik wil een beleediging niet, riep I niet welgevallen. De afgevaardigde H< maar zoo spoedig mog< wens de voorzitter stel fiere deelneming aan ten. abonnement per kwartaal 2.90 Franco per poet pe Absnaemsnten w bij onze agenten M Onze bureaux zl Redactie, Tel. 83. De Weled. Heer J. DRIJVER, Secretaris.der „Nederl. Vereeniging tot Bescherming van Vogels", Heerengracht 260^266, Amsterdam, schrijft ons dato 10 December 1925: Groenendaal 24 Gouda. 2600 doelen. Steeds de nieuwste boeken aanwezig. 52 10 .TFÏVV. Uw „Universeelvoer voor Lijsten** en „Gemengd Zaad voor inl. zaadetende vogels" (Volièrepzaad) beschouw ik als een uitkomst voor hen, die op doelmatige wijze den vogels hulp wille verleenen in den kwaden wintertijd. een braadvet bij ■ftB|m uilne»neribheib. in plaAU va.ri/o boter en reuxel ftM in alle recepten-- KH f 0,65 per tablet van Vz Kg nettoe ■ft .OUEFABRIEKEK ^■1 ■9 calvé -delepEbI ij kunt het volste vertrouwen in dit Chassis stellen wan neer gij er rekening mede houdt, dat vóór de aflevering, de Che- vrolet-Truck aan alle mogelijke proefnemingen wordt onder worpen. Om de kracht, de soliditeit en de duurzaamheid van deze Truck te bewijzen, heeft men op een speciaal daarvoor be stemd zeer geaccidenteerd proef- terrein der General Motors, met de beste resultaten meer dan 22500 K.M. afgelegd met een lading van 1600 Kg. Het chassis is extra ver zwaard en verlaagd, ter wijl de veeren^aanzienlijk versterkt zijn. Uw districts-dealer is ge heel ter Uwer beschikking en zal U gaarne alle in lichtingen verstrekken. Verzoeke mij, zonder eenige ver plichting mijnerzijds, een Chevrolet Truck te demon.treerep een geïllustreerde prijecourent te zenden Naam Adres Doorhalen wat niet verlangd wordt Ki' 37) Zij sprak den. ins op te merken, of te dat hij eeai vreemd en vroeg „Héb ik u niet 1 hij, (hier wees 1 Franklin) u den dn gegeven ,>Dat is juffrouw de ik achter den s »,Deze heer, juffr hi], met |ijn staalg: op de hare gevestig. schijnlijk den draai ven.” Zij wendde zich te naar mijnheer F zeg, zrij trachtte .de haar blik af, v< kander ontmoetten, zijn, dat haar gehe roering bracht. Zij toen eensklaps zeer geheel andere uitdr die Ijjden aan prikkelbaarheid en wilaxwakte, gebrek aan energie, neerslachtigheid, levensmoeheid, slapeloosheid, hoofdpijn, angst- en dwangtoesbanden, hypochondrie, nerveuse hart- en maagaandoeningen vragen de uitvoerige gratie brochure van Dr. WEISE, over zenuwziekten. Dr GEBHARD Den Haatr alle andere brandstoffen. Ze geven een heerlijke gelijk matige warmte. Ze verbranden met zeer geringe luchttoevoer. Men kan (dus het vuur naar believen temperen of aan wakkeren. Bruinkolenbriketten verbranden het voordeeligst op nauwe roosters. 19 De beste, voor^ee/igste en zindelykste brandstof. - levert het Bekendst en Vertrouwdst Adres Alle soorten Winkelkasten voor alle doeleinden, afgewerkte Toon banken met of zonder marnieren bladen, glazen vitrien Toonbanken, eiken Vitrines, Boterstellingen, Gruttenbakken, Aardappelen- en Fruitbakken. Alle soorten koperen-, vernikkelde of gebronsde Etalages. Brood- rekken, Biscuit rekken, betegelde Slagerstoonbanken, Vleeschrekken, marmeren Etalages, Majolica-, Beranger- en Aardappelen Bascules, Gewichten, Maten, Scheppers. Alle soorten Winkeldoozen en Bussen, Koffiemolens, Snelwegers, Kasregisters. Prachtige Waschtafels van 1 tot 3 pers., Toilettafels met of zonder kommen, Scheer stoelen, Pottenkasten, enz. Ook alle soorten Vitrinekast jes, Vazen, Flesschen, Compots en ver der Etalage-artikelen. Verder alle soorten Inventarissen en Winkelgoederen wat in elk winkelbedrijf voorkomt, tegen zeer scherp concurreerende prijzen. ZOOWEL NIEUW ALS 2de HANDS. Alleen bij Wij maken onze bezoekers er attent op, dat ons eenigst en vertrouwd adres op No. 41 is. 193 90 spit to den rug, Btjjve en «trjunme ledematen, rugpijn, veretuikingen, spier pijn, Imeustogen, zenuwpijn, lendenpijn, qBierv*rrekkingen en verder alle rheuma- tiMhe aandoeningen en pijnen die ontstaan ijjp tesgevolge van gevatte koude geneest men mat het heerlijke wrijfmiddel Wortel- beer's Olie van Jacoba Maria Wortelboer. Verkrijgbaar f2.— per flacon b|j de verkMpër* Wortelboer’i Artikel»*. BB met 9 registers m w.o. Vox Humana en Koppelingen in prachtigen eiken kast. UITNEMEND FABRIKAAT. Desgewenscht gemakkelijke betalings- condities. 131-12 JOH. DE HEER. Rotterdam Oostzeedijk 324 36. Het Middel D.DJ>. tal de huidziekte genezen, die U het leven tot een last maakt Dl« ondrazelijke jeuken dat branden de gevoel gaat verdwijnen, ven zieken, die ten einde raad waftt. Mjn door D.O.D. reeds genezen Ubk g| zult er baat bij Placoas 1 <Z SO (proeftfacst drogitm. Go., r ranxonstraat ?9, 1153 18

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1