iANLN’S Fabrieken 4ERVEER «richt 1765 iRHElD amsvormen door D. Fr. 2RSCHE KRACHTPIL Vonderbare Bustes. Ook en zwakken. Bekroond es en eere-dipl oma’s. In pond toeneming. Gega- jk. Door Artsen aanbe- Vele dankbetuigingen, n 100 stuks 3.50, 200 a thuis onder rembours n postwissel. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIIK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 65»Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Ëcm- en Feestdagen FEUILLETON. MT I® DE MAANSTEEN JOTSTE gswaatde. EERSTE BLAD. jyo. 18064 Uit nummer bestaat uit twee bladen. HAGEN AAR. MEDISCHE BRIEVEN. ai.— was (Wordt vervolgd). k 30 34 kenschetst wel zeer de merkwaardige men taliteit die ontstaan is, waarin natuurlijk geen seconde dé gedachte opkomt aan het feit dat zy geregeld ondersteuning ontvan gen. .Het is een zeer belangrijke bijdrage tot de kennis der hedéndaagsche toestanden, waar in allerlei wanverhoudingen zijn ontstaan. Nu dat domme raadslid, dat maar dade lijk bereid was praatjes te aanvaarden van duimzuigers, in zyn onderste kleedingstuk is komen te staan, moge dit feit eens een voorbeeld zijn voor andere raadsleden. Daar naast echter is het noodig dat er eens op gewezen wondt welke onbeleefdheden en on behoorlijkheden de inspectrices dikwijls heb ben door te maken. Zij zullen de laatste zyn om daarover te klagen of er ziah over te beklagen, omdat zy veel te goed weten dat het juist een deel der sociale taak is te trachten het publiek betere manieren by te brengen. Dit neemt niet weg dat haar taak dikwijls veel moeilijken er door wordt en een raadslid moest zich schamen om in plaats van deze inspectrices te steunen in haar arbeid, haar openlijk nog aan te vallen. Er blijkt uit hoe een dergelyk raadslid ook behoort tot hen op wien nog een belangrijk beschavingswerk moet worden verricht en wien het stellig ontbreekt aan een behoor lijke hoeveelheid .levenswijsheid om lid te Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. val was. »rs van den be- r alleen te ver- momisch besef. bedoeling de wdigheid te die- de onrechtvaar- eren. N.V. jn, zoodat hun alle» innen komen; die te het weerstandsver- Zeestr. 21, Den Haag. ;elijke middelen vèr van bovengenoemde dankbaarheid wordt heel best op den goecfen voet staan met tal van burgers van het land waarin hy ver toeft; hy' kan zelfs zyn vrienden onder hen hebben met wien hy eenige toenadering heeft, maar de grenzen die hij zich daarbij heeft te stellen dienen streng geëerbiedigd te worden. Al te intieme relaties zyn voor hun uit den booze/En in dit opzicht heeft dit zwarte schaap onder de overigens zoo blanke diplomaten-schaar, zich op weinig verstandige wijze gedragen. Dat kon niet blijven en het liep dan ook mis. Wolf in de tanden. Nauwelyks is er een aandoening te be denken, welke zulk een algemeene ver maardheid bezit, als bovengenoemde. Im mers wanneer wy het gebit onzer mede- menschen eens nazien, vooral wanneer zy in een stadium verkeeren, dat gryze lokken hun hoofd sieren, dan ontkomt bijna nie mand aan het ontdekken van één of andere hollen tand of kies. Wy kunnen dan ook met een gerust geweten verklaren, dat „de wolf in de tanden", of zooals de wetenschappe lijke benaming luidt „caries dentium” zoo veelvuldig voorkomt, dat nauwelyks iemand, Het is maar een eenvoaj kenschetst zoo merkwaaj toestand en het is daaro de aandacht op willen vei! te heeft eenige eigendom en vout l^tli ÜQFllllABMi’te een tegewAïer fogiwnrti te bütefrii, centraal instituut gevormd dat een aantal vnouwelyke ambtenaren in dienst heeft, die omiddellyk toezicht houden op en belast zijn met het beheer der gemeentelijke*1 huizen verhuurder jj. Deze woning-inspectrices heb ben geen gemakkelijke taak. Ze zyn veel meer en veel anders dan het type huisjes- ihelkens, wijl haar arbeid ook een sociaal karakter draagt. Men moet in de eerste plaats niet vergeten dat deze woningen alle beneden den kostprijs worden verhuurd, zoo dat feitelyk alle huurders bedeeld worden vanwege de gemeenschap. Het is dus alles zins begrypelyk, dat de gemeente vergt dat de woningen goed wonden bewoond, dat zoo nauwgezet mogelijk toezicht wordt gehou den op de huurders en dat eenige uitkiezing plaats heeft by het verhuizen. De inspectri ces hebben dus het recht de woningen gere geld te inspecteeren, hetgeen voor hen, die hun best dioen om de woningen in goeden staat te houden, eer een goed dan een slecht ding is. Ieder echter die ons volk kent, begrijpt aanstonds dat het amfbt van deze inspectri ces tot heel veel moeilijkheden kan leiden. Zy 'hebben vaak heel wat uit te staan met de huurders, die naarmate zij minder aan goed eischen voldoen, meer aan „eer-gevoel” en zelfoverschatting leiden. De maatschap pelijke wanverhoudingen hebben er nu een- „geschutte" en „onbeschutte” bedrijven. De tallooze ontdekkingen en uitvindingen en de zich .schier dagelijks voltrekkende wijzigingen in de maatschappelijke ver houdingen verrijken voortdurend onzen woordenschat met nieuwe woorden en uit drukkingen en geven aan bestaande woor den eene beteekenis, die zy tot dusver niet hadden. Zoo zyn in de allerlaatste jaren ook ont slaan de als opschrift boven dit artikel ge plaatste termen, waarvan hét ons niet zou verwonderen, dat de beteekenis aan de mees te lezers onbekend is. Deze termen duiden in de na-oorlogsjaren op de arbeidsmarkt ontstane verhoudingen aan, welke verhoudingen ook in verschillen de ander landen voorkomen. In Engeland spreekt men van „sheltered occupations” en „unsheltered occupations.” De loonactie der laatste jaren heeft er toegeleid, dat eene wanverhouding is ont staan tusschen de loonen in bedrijven, die niet en in bedrijven, welke wel met het buitenland moeten concurreeren. Dit staat in verband met de omstandigheid, dat men in eerstgenoemde bedrijven tot zekere hoogte de pryzen kan regelen naar de loo nen, terwijl in de aan buitenlandsche mede- diogiug onderhevige- bedrijven de pryaen wonden gedicteerd door de onaandoenlijke wereldmarkt en de loeren zich daaraan hebben aan te passen. Het ligt toch in den aard der zaak, dat in bedrijven, die „be schut” zijn tegen buitenlandsche concurren tie de patroons er veel gemakkelijker toe zÜn te brengen, aan de looneischen der ar beiders toe te geven dan in de bedrijven, die „onbeschut” aan dé buitenlandsche con currentie zijn blootgesteld. Een typisch voor beeld van de „beschutte” bedrijven levert b.v, het bouwbedrijf. Onder de „onbeschut te" bedrijven zyn wel de belangrijkste het landbouwbedrijf, de metaalindustrie en de textielnijverheid. En nu behoeft men slechts de in de laatste jaren in deze bedrijtven be taalde loonen te vergelijken met die, betaald in het bouwbedrijf of in verschillende over heidsbedrijven, om zich van de bestaande wanverhouding te overtuigen. Het gevolg van deze wanverhouding is, dat de arbeiders in de „onbeschutte” be drijven van hun loon moeilijk kunnen leven. Zij moeten allerlei producten der „onbe schutte” bedrijven, welke zy voor hun on derhoud noodig hebben, naar verhouding te duur betalen, terwijl dezelfde duurte ook allerlei onkosten in de „onbeschutte’* be- lluitend. Later oiweAte ik, dal nij zied siechts dan zoover vergat van te Hui len, wanneer zijn hersenen ing espan nen aan het werk waren. Een minuut of twee daarna stapte hij tot in het midden der- kamer, waar hij stil hield, diep in gedachten ver zonken, zijn oogen op de deur van juffrouw Rachels slaapvertrek genent. P.otselnhg hief hij het hoofd op, knik te alsof hij zeggen wilde Dat kan en wendde zich tot mij met de vraag, of hij een onderhoud van tien minu ten kon hebben met mijn meesteres, zoodra het mevrouw gelegen kwam. Toen ik de kamer wilde uitgaan met deze boodschap, hoorde ik mijnheer FranT lin den sergeant iets vragen en bleef wachten op den drempel, om ook het antwoord1 te hoor en. gij reeds eenig vermoeden, diamant kan gestolen heb- 129 41 Den Haag. j ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda omstreken (behooreode tot den bezorgkrin» 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1 55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prijs. Liefdadigheidi-advertentiën do helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels /2.05, elke regel meer ƒ0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceer den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Menigeen denkt af spreekt alsof hij de eerste mensch ware, die op aarde geboren werd. BRIEVEN UIT DÉ HOFSTAD. doocH;;, geval doch het bepaalden l at wy er eens en. De gemeen- h Woningen in 80UISIHE ffll lil\T. zyn van het bestuur eener gemeente als den Haag. Heel veel opzien heeft het geval van den thans ontslagen Portugeeschen gezant ge maaid. Het laatste bericht luidt dat hij thans in zijn land in hechtenis is genomen. Deze gezant had een eigenaardige reputatie in den Haag. Zonder dat iemand iets wist of kon weten van affaires waarbij hfj, althans zijn broer, betrokken was, gingen er altijd zonderlinge verhalen. Zijn connecties waren van bizonderen aard; hy trachtte ook wel perslieden om zich te verzamelen. Daarin is hij niet geslaagd, slechts een enk»! on- ervaren blaaskaakje dat uiterst gecoiffeerd met deze relatie was, heeft een oogenblik voor spreek(kimder) trompet trachten te fun- geeren. Ook zyn relaties met het tooneel waren van anderen dan strikt diplomatieken aard. Men mag natuurlijk niet alles geloo- ven wat er aan verhalen rondwaart, maar dat het vertrek van dezen hoogwaardig- heidsbekleeder ergens in den Haag wel eens een debacle kon veroorzaken, is niet gan- soheljjk van waarschijnlijkheid ontbloot. Voor zoover ons bekend is, is dat wel hpt eerste geval dat zich van dezen aard in iBn diplomatieken kring voordoet. Steeds staat die kring op hoog peil en de afzondering waarin de diplomaten leven, het geringe contact dat zy met de „inlanders” hebben, moge wel eens in zooverre nadeelig zijn dat zij minder goed op de hoogte zyn van de toestanden, ze hebben dit goede, dat zij zich een hoog» standing geven en aanzien,,behou den. Uit dien hoofde was bet gedrag van decea aan bedoelt gij niet ver naar den dia mant te zoeken. Ik zal deze vragen zeif oplossen, als gij het goedvindt, en u dus niet langer afhouden uwe bezigheden in de stad. Laat één uwer mannen te mijner beschikking, in geval ik hem noodig mocht hebben en sta mtij toe, u goeden morgen ie wenschen.” Mijnheer Seegrave’si eerbied' voor den sergeant was groot de eerbied voor zich zelven echter grooter. Up die wijze door den beroemden Cuff vernederd, schoot hij voor zijn vertrek zijn laatsten en eenigen pijl op zijn vijand af en zeide met zijn militaire stem, terwijl hij de borst nog hooger opzette ,,Ik heb er mij tot dusver van ont houden mijn meening te zeggen. Thans moet ik echter één opmerking maken en daarmee geef ik de zaak aan u over. Er zijn menschen, sergeant, die een molshoop voor een berg aanzien. Goeden morgen.” ,,Men kan ook een molshoop soms niet opmerken, omdat men te hoog kijkt.” Nadat hij aldus den uitval van zijn ambtgenoot beantwoord had. keerde Cuff zich om' en wandelde naar het venster. Mijnheer Frarikilin en ik wachtten, wat er verder zou komen. De inspec teur stond' voor hei raam, de handen in de zakken, zachtjes een deuntje „Hebt wie den ben?” „Niemand heeft den. diamant gesto len.” Wij keken beiden verrast op bij de ze onverwachte bewering en verzoch ten hem ernstig, zijn bedoeling nader toe te lichten. „Hebt nog wat geduld”, zeide hij. ,,De stukken van de legkaart passen nog niet alle goed in elkander.” Ik vond' mevrouw in haar zitkamer. Zij .scheen het onaangenaam te vinden, den inspecteur te woord' te moeten staan. dryven te hoog opvoert en daar malaise ver oorzaakt. En aangezien juist deze „onbe schutte” bedrijven den grondslag uatma- ken van onze welvaart, werkt dit ook weer terug op de „beschutte” bedrijven. Kort om het geheele bedrijfsleven ondervindt ten slotte van die wanverhouding den na- deeligen invloed. Deze wanverhouding kan echter, tenzy de prijzen op de wereldmarkt rijzen, slechts verdwijnen door verlaging der loonen in de „beschutte” bedrijven. De arbeiders in laatstgenoemde bedrijven beweren wel, dat niet hunne loonen naar beneden, doch die, betaald in de „onbeschutte” bedrijven, om hoog moeten, doch bij eenig nadenken zal men begrijpen, dat dit niet kaat> zoolang men de wereldmarktprijzen niet kan be- heerschen. En slaagde men er dn ook in de „onbeschutte” bedrijven de prijzen te rege len naar de loonen, dan zouden de arbeiders in de „beschutte” bedrijven wel hun geld- loon kunnen behouden, maar zy zouden voor dit geldloon minder kunnen koopen. Nu is het wel te verwachten, dat langza merhand de concurrentie de bedoelde wan verhouding zal doen verdwijnen. Teekenen, dat dit geschiedt, zijn er reeds. Maar dan nroet men die concurrentie niet tegenwer ken. Hier nu ligt het groote bezwaar tegen de wettelijke verbindend1 verklaring der collectieve arbeidsovereenkomsten, welke blijkens een door Minister Aalberse het vorig jaar aan den IJoogen Raad van Ar beid om advies gezonden voorontwerp van wet, op komst is. Het is daarbij de 'bedoeling, dat, zoo in een bedrijfstak door de georganiseerde pa troons en arbeiders eene collectieve ar beidsovereenkomst is gesloten, de minister de in die C. A O. vervatte arbeidsvoorwaar den ook toepasselijk kan verklaren op de arbeidsovereenkomsten, gesloten tusschen de ongeorganiseerde patroons en arbeiders in bedoeld bedrijf. Deze maatregel wordt verdedigd met het argument, dat zoodoen de aan de ongeoganiseerde arbeiders wordt 'belet tegen lager loon te werken dan in de C. A. O. is bepaald en dientengevolge de «ongeorganiseerde patroons niet door lagere pryzen aan de georganiseerde patroons eene wat men noemt „vernietigende” con currentie kunnen aandoen. Dit alles lykt heel „arbeiterfreundlich”. Het is zulks ook, zoo men alleen het oog richt op de arbeiders, werkzaam in de „be schutte.” bedrijven. Deze arbeiders worden echter reeds door de omstandigheden be voordeeld, naar wy zagen, ten koste van de arbeiders, werkzaam in de „onbeschutte” bedrijven. Deze laatsten zullen van de ver bindend verklaring niet kunnen profitee red aangezien de Invloed daarvan zich niet ,,is net noouig, uat ia met ne.n spreek, Gabriel Kunt gij mij niet vervangen Ik begreep er niets van en liet haar dat aan mijn houaing merken, geioof ik. Zij was ten minste zoo goeu, mij een verklaring te geven. „Ik vrees, dat mijn zenuwen van streek zijn”, zeide zij. „Er is ^ets m dien politiebeambte uit Lonnen, dat mij tegen de borst stuit, ik weel zelf niet, waarom. Ik heb een voor gevoel, dat hij verdriet en ellende in dit huis zal brengen. Heel dwaas van mij ik be.ien het maar het is zoo.” Ik wist niet, wat daarop te antwoor den. Hoe beter ik den sergeant leer de kennen, hoe meer ik van nem be gon te houden. Mevrouw* herstelde zich een weinig, na haar hart dus voor mij te hebben uitgestort. Zij was moedig en vastberaden van karakter gelijk ik u reeds gezegd heb. ,,A’s ik hem' moet ontvangen, zal het gebeuren”, hervatte zij. ,,Maar gij moet bij het onderhoud tegenwoordig blijven, Gabriöl. Ik ging terug naar het boudoir. Mijn heer Franklin slenterde den tuin in naar mijnheer Godfrey, wiens tijd van vertrek thans naderde. Sergeant Cuff en ik begaven ons recht naar de Ka mer mijner meesteres. geluk tegen de deur had gesenuuiu, lerwijl zij naar buiten ging, Zij wist nog heel goed, welke japon zij had gedragen, daar het een n euwe was, een gesohenk van juffrouw Rachel. Z j zou ze halen, o zeker. Na onderzoek geen zweem van verl te bespeuren. Nu ondervroeg de in specteur mij omtrent de honden, oie misschien in huis konden geweest zijn en met hunne staarten langs de deur hebben gestrekend'. Hoorend, dat zulks ónmogelijk was, let hij zich een ver grootglas brengen en bekeek daardoor het beschadigde plekje. Tot dezen' uitslag gekomen zijnde, herinnerde sergeant Cuff zich, dat mijnheer de commissaris zich ook nog in de kamer bevond, en somde, lot stichting vlan zijn ambtgenoot zijn ge- vogtrekkingen volgender wijz_' u „Deze beuzeling, mijnheer de com missaris, is tot een belangrijk iets aan gegroeid, sedert gij ze het laatst hebt opgemerkt. Op dit oogenblik zijn er, als ik het wel hdb, drie ontde'ik.n gen te doen in verband met deze vlek op de deur. Ten eerste, of er in d-t huis zich eenig kleedigstuk bevindt met een verfvlefc erop. Ten tweede, aan wien dat kleedingstuk behoort. In de derde plaats hoe die persoon re kenschap kan geven van zijn aanwe zigheid' in deze kamer tussdhen mid dernacht en drie uur in den morgen. Kan die persoon dat niet ophelderen, ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal <L25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abennementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA hy onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zün dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Tel. Int. 82; Redactie, Tel. 83. maal toe geleid dat vele van het slag waar uit de huurders dér gemeentewoningen be staan, in de waan verkeeren dat zy réchten hebben en van verplichtingen ook-in verband met het feit dat zy week-in week-uit on dersteuning uit de gemeentelijke schatkist ontvangen, niet wilden hooren. De figuur der moeilijkheden die ontstaan laat zich dadelijk begrijpen. Wannéér de huurders zich verongelijkt gevoelen en dat doen ze dadelijk als zy weten ongelijk te hebben spoeden zy zich naar leden van den gemeenteraad, waaronder er zyn die zelf in zoo’n gemeentewoning gehuisvest zyn. Dat soort raadsleden is aanstonds be- reid de klachten in ontvangst te nemen en zonder onderzoek die in het openbaar te uiten. Zoo,, was er dan bij de jongste begrootings- discussdes ook weer zoo’n raadslid die ge- hoorgevend aan de hem opgedrongen praat jes, vertelde van wandaden der inspectrices. Ditmaal liet men het er niet op zitten, en een gestreng onderzoek werd ingesteld. Bur gemeester en Wethouders deelen thans mede dat van geen enkel dier praatjes iets waar is gebleken. Men heeft nu bok den duimzui ger gevonden, n.l. de secretaris vande vereeniging van huurders van gemeentewo- 1 niugenl w Stel je voor, die huurders hébben n.l. een vereeniging! Zelfs geven zij een eigen blad uit! Wat die vereeniging zich ten doel stelit is ons niet heel duidelijk. Dat zy die door de gemeente aan. te goedkoope woningen worden geholpen nu nog geld uitgeven om gemeensciMppelijk de belangen dier huur- zal uitstrekken tot de prijaen, betaald op de wereldmarkt. Daarentegen aal het hun in het vervolg nog moeilykey worden ge maakt van hun loon te leven, aangeznen de verbindend verklaring de strekking zal hebben de prijzen der producten van de „beschutte” bedrijven hooger te doen zijn dan anders het geval zou wezen. In het kort gezegd, moet de verbindend verklaring der collectieve arbeidsovereen komsten worden beschouwd als een maat regel, die de strekking iteeft het econo misch herstel tegen te ga^n. En sociaal is die strekking wel allerminst. Aan cle eene groep arbeiders toch zal als het ware de steun der wet worden verleend, om de an dere groep nog meer uit te buiten dan in de laatste jaren reeds het geval De houding der voorstander doelden maatregel is dan pok klaren uit een onjuist Icon Met5 de pryzenswaardijê maatschappelijke i-echtv nen, zullen zy de bestas digheden helpen vei 38) De sergeant scheen een goede meening te koesteren - ont rent Penelo pe. Hij werd iets minder droog en keek naar haar met dezelfde uitdruk king, als toen hij de muskusroos in den tuin zag. Uit het verhoor bleek, dat Penelope veel belang stelde in het beschilderen van de deur en göholpen had de kleu ren te mengen. Zij had goed gelet op «at gedeelte onder het slot, daar dat net laatst was afgemaakt. Eenige uren daarna had zij het nog gezien, onbe schadigd. Zij had toen haar juffrouw goeden nachf. gewenscht met de hand den knop van de beschilderde Zij wist, dat de verf nog nat was, en paste wel op er niet aan te raken. Z j kon er op zweren, dat zij ar rokken bij elkaar had gehouden en dat er toen geen vlek op de verf Zij durfde echter niet verzeke- dat haar kleed soms niet bij on- 206 210

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1