EN! iï? ATIEK stóng jAAUW NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOV'Ê^, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 16068 'ebruari 1826 Donderdag ANLN’S abrieken ERVEER. JTSTE swaaide. ON. n Lijsten zieken aan Zoon iwerk, een- wordt Zoon adres en in sieren :rken ZOON prijs ZOON n wat dugge 30 34 I.V. oht 1765 FEUILLETON. DE MAANSTEEN. Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. sullen lieden. nissaris Loenaf- aan en aan zyn <e verwijten. rvuld met zijn lien en onderwijl toezicht staande hemen hopen s dé toelating. Het is, zdo zei hij, in Duitschlands drin gend belang, dat zy’n opneming reeds in Maart plaats heeft, daar er reeds in de eerstvolgende zittingen van den V. B. R. onderwerpen op de agenda staan, welke het noodig schijnen te maken, dat Duitschland medé aan de groene tafel zit. BUITENLANDSCH NIEUWS. RUSLAND. De toezichtlooze kinderen in Rusland. De weduwe van Lenin wijt dit schrikkelijk kwaad aan de communistische politiek. Een van de smartelijkste en verschrikke lijkste gevolgen van de bolsjewieksche destructie in 'Rusland is de toestand, waar in een ontzaglijke massa kinderen geko men zijn. Het hoofdstuk der toezichtlooze kinderen is zeker een der allerergste uit de annalen van het bolsjewisme; het probleem is ook op het oogenblik nog het meest tee- kenende voor den huidige® toestand en blijft met ontzetting vervullen. Aandacht verdient in verbandghiermede ’n merkwaardige uiting van Kroepskaja, de weduwe van Lenin, over dit vraagstuk in de Prawda van 9 December. „Ik heb tot nog toe, schrijft zy, altijd» gezegd, .geschreven en gedacht, dat dit verschijnsel een gevolg is van den oorlog en de daardoor veroorzaakte sociale en economische ontwrichting. Maar thans ben ik tot de conclusie gekomen, dat het verschijnsel niet wortelt in het verleden, soorten 578 10 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda M onwtrekan (bahoorande tot den bozorgtain») 1-^ regois 1.80, olko regal moor fD2b. Van buiten Gouda ea den baaorgkring: 1—5 regels 1 55, elke regel moer ƒ0.80. Advertenties in hot Zaterdagenmmar 28 bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-advertenti&t do helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGENt 1—4 regels ƒ2.06, olko regel moer ƒ.0.50. Up de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiSn en ingezonden mededeolingen bjj contract kot voor geceducoor den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsrulmve. AdvortentiMn kunnen worden ingezonden door tuaechenkomet van soliodo Boekhan delaren, Advertentiebureau» on onze Agenten on moeten daags vóór do plaatsing aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. gekomen was. Ik moet zeggen, dat ik zijn terechtwijzing verdiend' had, maar om hem te helpen, Rosanna Spearman een strik te zette», zie, daar zou hij mij niet toe krijgen. „Wat wilt gij van mij?” vroeg ik, terwijl ik mijn arm losmaakte en eens klaps bleef staap. (Wordt vervolgd). e, neerslachtigheid, ien, hypochondrie tis brochure van Frankenstraat 79, 1153 1» Met betrekking tot de regeling van de schadeloosstelling aan de vroegere vorsten huizen, is het thans reeds tusschen sociaal democraten en communisten tot een conflict gekomen. Naar men weet was er tusschen beide partijen een overeenkomst gesloten. Nauwelijks is dit bondgenootschap tot stand gekomen, of het vertoont al leelyke scheu ren. De „Vorwarts” publiceert althans onder het opschrift „Communistische dolketoot- tactiek” een verontwaardigd artikel, waarin het blad er de communistische partij van beschuldigt, dat zy^ het bondgenootschap met oneerlijke bedoelingen heeft gesloten.* Het laat den communisten koud of het ple bisciet al dan niet succes heeft, het is er hun alleen maar om te doen invloed op de massa der arbeiders te krijgen, de sociaal democratische partij te verzwakken en de Dit blad verschijpt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en df postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Tel. Int. 82; Redactie, Tel. 83. tqc hij wat bedaarder was ge- -xi -vaar Ik zag moeten achter ons. Wij wendden ons te gelijk om en stonden tegenover sergeant Cuff. „Waarom nu niet vroeg mijnheer Franklin. „Om deze reden, mijnheer als gij het aan mevrouw Verinder zegt zal deze het‘aan juffrouw Verinder over verteli.en. „Hoe nu Wat zou dat dan De ze vraag stiet mijnjieer Franklin er zoo heftig uit, alsof de inspecteur hem doodelijk beleedigd had. „Acht gij het verstandig, mijnheer zeide die sergeant kalm, „mij zoo iets to vragen, op een tijd als deze?" Eèn pooslang zwegen beiden. Mijn heer Franklin trad dicht op den in specteur toe. De twee keken elkander strak in het gelaat. Mijnheer Franklin sprak het eerst, zijn sten» even plot seling latende dalen, als hij die straks vemeven had. „Ik veronderstel, mijnheer Cuff”, zeide hij. „dat gij w^et, u op gevaar lijk terrein te bewegen.” „DaCziöU niet de eerste maal van mijn| leven zijn.” sprak de ander, steeds onverstoorbaar bedaard. „Moet ik begrijpen, dat het mij ver boden is, mijn tante op de hoogte te brengen „Gal moogt het er voor houden mijn- heer, dat ik1 de zaak opgeef, zoo gij 'mevrouw Verinder of emend1 anders vertelt, wat er is voor gevallen, eer De egoïst wordt altijd teleurgesteld, zich zelven zoekt, zal zich zelven verliezen. sgere Mexicaansche Consul be. handeld wordt. Te Londen zijn, naar voorgegeven wordt van betrouwbar» Russische zij de, berichten ontvangen omtrent het lot van den vroegere» Mexioaanschen consul -graaf Vila? en diens vrouw, de Russische,prinses Baralof, die, be schuldigd van spionnage, sedert ge ruimen tijd op het eenzame eiland So lovki in de Witte Zee gevangen wor den gehouden. Vilar verkreeg in den herfst van 1924 toestemming van de sovjet-regeering, om de familie van zijn vrouw in den Kaukasus te bedoe ken, doch werden later op beschuldi ging van spionnage gearresteerd. Vilar werd daarop tof 3 jaar gevangenis straf veroordeeld'. Tsjitsjerin moet ver klaard hebben, dat het commissariaat voor buitenlandsche zaken den consul vrij zal willen laten, doch daarbij te genstand van de Tsjeka heeft onder vonden. De gezondheidstoestand van den consul moet tengeve’ge van de ondergane behandeling zeer slecht zijn Zijn vrouw werd gedwongen allerlei ondergeschikte werkzaamheden te ver richten. Aankoop van Fordtractors. Een Russische groep te Berlijn heeft 12.000 Fordtractors gekocht. Ford ver leent een crediet van 10 maanden. BELGI& De Koningin ongesteld. Koningin Elisabeth is sedert eenige ik u er toestemming toe verleen. Dat besliste. Mijnheer Franklin kon niet anders dan zich onderwerpen. Hij keerde zich driftig om en verliet ons. Ik had naar hem staan luisteren inde grootste ontroering, niet wetend, wat er van te moeten denken. Twee din gen evenwel waren mij duidelijk: ten eerste, dat juffrouw Rachel betrokken was in het onderhoud, dat zij op zulk een onaangenamen toon 'hadden ge voerd in de tweede plaats dat zij elkander volkomen begrepen zonder een woord van opheldering van een van beide kanten. „Mijnheer Betteredge”, zeide de sergeant, ,,gij hebt iéts heel onver standigs gedaan gedurende mijn afwe zigheid*. Gij hebt een beetje den de tect ieve willen spelen op uw eigen handje. In hep vervolg zult gij zeker wel zoo goed zijn, mij in uw vertrou wen te nemen’.” Hij ,gaf mij den arm en wandelde met mij den weg op, waar langs hij ■tde vorstenhuizen. leïRing in de vakvereenigingen te veroveren. Ten bewijze van al deze beschuldigingen publiceert de „Vorwfirts” een communistisch rondschrijven, waarin ronduit wordt gezegd, dat de organisatie van het plebisciet de com munisten gelegenheid geeft zieltjes te van gen: „Dit is sedert jaren de gunstigste ge legenheid geweest", aldus heet het in het rondschrijven, „om niet alleen groote arbei dersmassa’s, maar ook breede kringen van den middenstand en van de kleine burgerij van de sociaal-democratische party en zon der twijfel ook van de burgerlyke party en afvallig te maken en voor de communisti sche party te winnen.” Verder wordt er in het rondschrijven gezegd, dat de strijd om de onteigening van het bezit der vorsten voor de communisten slechts een middel is om andere doeleinden te bereiken. „Het stembiljet komt slechts als agitatorisch hulpmiddel in aanmerking.” Het behoeft geen betoog, dat de sociaal democraten, die zich zoo snoodelyk door him communistische bondgenooten zien verraden buiten zichzelf zyn van verontwaardiging. De „Verwartzegt: „Deze laaghartige en arglistige strijd van de communistentegen de soc.-dem. party is een lage en gemeene streek. Het beteekent, dat men devbondge- nooten achterbaks en laf in den rug aan valt.” Het lydt geen twyfel, dat na het bekend' worden van dit communistisch rondschrijven en na het scherpe artikel van de „Vorwarts” een vegere samenwerking tusschen. com-* jel «ugB. ae lean sen voor het plebisciet zeer aanmerkelyk. Da toelradiao van Ouitachlantf tot don Volkenbond. De regeling m;^de vorstenhuizen. De commissie uit den Ryksdag voor bui- tenlandsche .aangelegenheden heeft gisteren in een zeer langdurige zitting beraadslaagd over de vraag, of Duitschland tot den Vol kenbond zal toetreden. Aan de bespreking nam het geheele kabinet deel. Nadut dr. Stresemann in een uitvoerige rede het standpunt der regeering had uit eengezet, ontspon zidh een debat, waaraan vertegenwoordigers van alle partijen deel namen. Ten slotte werd met 18 tegen 8 stemmen een motie aangenomen, waarin de commissie verklaart er geen beziyaar tegen te hebben, dat de ryksregeerinfr gebruik maakt van de haar door de wet van 18 No vember 1925 verleende machtiging tot toe treding tot den Volkenbond. Zaterdag zullen de minister-presidenten van de verschillende Duitsche landen te Berlijn bijeenkomen, teneinde ook hunner zijds de quaestie van de toetreding tot den Volkenbond te bespreken. Na deze vergadering komt het rykskabi- net onder voorzitterschap van rykspresiderit Von Hindenburg bijeen, teneinde formeel te besluiten het verozek om openm ing in den Volkenbond te verzenden. In regeerings- kringen neemt men aan, dat nog in den loop van de maand Maart over dit verzoek zal worden beslist. Volgens de „Voss. Ztg.” verklaarde Stre semann dat een bytyds ingediend verzoek van Duitschland tot opneming in de Vol kenbond door den V. B. Raad zoo spoedig «m worden afgedaan, dat de Assemblée Deeds, ip Mjuu&ip buitjmgevrone zitting zou styve en stramme traÜuikingen, spier uwpyn, lendenpijn, erder alle rheuma- py'nen die ontstaan vatte koude geneest wr|jf middel Wortel- i Maria Wortelbeer. per flacon by boer’s Artikelen. D.D. bij een geval uitslag en gij slaaft enkt eens, oen cnkclo ultaat is eenvoudig krijgt onmiddelhjk zijn enkele toepas huid te zuiveren en teweeg te brengen, ons voor onzen raad. D.D.D. lang naast nmj heen en weer wande len, töp, hij Wm v.'."" worden, waarna’ hij mij vroeg, sergeant Cuff was gebleven, niet in, waarom' ik hem zou misleadeju, en vertelde hem daarom alles, wat er was voorgevallen, vooral uit doende komien, hetgeen de twee meiden omtrent Rosanna Spearman hadden uitgebracht. Mijnheer Frank lin aag terstond in, welke richting de vermoedens van Cuff génomen haddep. „Hebt gij mij niet geaegd, dat iemand beweerd had, Rosanna op weg naar Frizinghatl te hebben gezien, op den tijd,., dat zij verondersteld' werd ziek te bed te liggen?” ,,Jaf, mijnheer”. Indien beide vrouwen dé waarheid hebben gesproken, kunt gij er op aan, dat die ontmoeting inderdaad heeft plaats gehad. Dio ziekte was dan si edits een voorwendsel om ons te misleiden. Het meisje had een reden om in het geheim naar de stad te gaan. Het met verf besmeurde klee- dingstuk behoort haar toe en zij heelt vuur aangeraakt op haar komer, mid den in den. nacht, om het uit den weg te ruimen. Rosanna Spearfnan heelt den diamant gestolen. Ik ga dadelijk naar mijn tante, om1 haar mede te déelen, welk) nieuw licht er is opge gaan.” „Nog niet, als het u belieft, mijn heer”, sprak een droefgeestige slem dagen ongesteld. Zij heeft griep moet de kamer houden. DUIT8CHLAND. De veem moorden. Welke rol kapitein van Senden heeft gespeeld. De vier tér dood veroordeelden in hooger be roep. Hei „Berliner Tageblatt” publiceert verschillende bijzonderheden omtrent de voorgeschiedenis van den veem moord op den soldaat van de zwarte rijksweer Pannier, waaruit blijkt, dat de gisteren vrijgesproken kapitein von Senden in zijn qualiteit van bataljons commandant last heeft gegeten Pan nier uit den weg te ruimen. Men ver dacht den soldaat van verraad en zoo dra dit kapitein von Senden ter oore kwam, had hij zijn comipagniescpm- mandant luitenant Benn bij zich ont boden en hem opdracty gegeven een paar pootigo kerels uit te zoeken, die Pannier onsohadelijk moesten maken. Twee dagen na de vermoording van Pannier had de oompagniesschrijver d\e boek moest houden van de aan komst en het vertrek der soldaten bij hét bataljon, den kapitein gevraagd Waar Pannier was. Kapitein von Sen- aen had daarop geantwoord ,,Ocn kat, die is weg schrijf méar op, dat Rij naar Spandau is overgeplaatat. I Voorts publiceert het blad nog an- ftlere bijzonderheden, waaruit blijkt, dat kapitein von Senden betrokken is geweest bij den veemmoord op den Fonderofficier Wilms. De vrouw van den ter dood veroor deelden onderofficier Stein heeft aan een medewerker van de „B. Z. am Mil tag” verklaard', dat kapitein von Senden sedert de ontdekking van den veemmoord op Pannier dag in dag uit bij dén gisteren eveneens vrijgespro ken onderofficier Milder was versche nen, met wien hij zich urenlang over de aangelegenheid had' onderhouden. De oompagniesschrijver Göbel van het regiment 4*n von Senden had haar verklaard, dat von Senden de eigen lijke schuldige was. Indien hij wilde spreken, zén er heel wat te voor schijn komen. Ongeveer de®elfde ver klaringen heeft de zuster van Stein aan een medewerker van het „8 Uhr A bendfblatt’ afgelegd De vier int het vetemmoordproces ter dood veroordeelden hebben door hun verdedigers verzet tegen dit vonnis laten aanteekenen. De spoorwegmaatschappij. De verhooging der tarieven ver worpen. De rijksregeering heeft de door de rijnspoorwegmaatschappij voorgestelde tariefverhoogingen verworpen. 42j -- Wij geraakten aan het praten en binnen een half uur wist ik evenveel «la de sergeant zelf. De kamenier had, evenmin als de andere meid, iets geloofd van Kosan- V na’s ongesteldheid den vorigen dag. Zij waren dien namiddag bilj tusschen- pooaen de trap opgegaan hadden de kruk van Rosanna’s, deur omgedraaid en deze gesloten bevonden. Toen het meisje thee was komen drinken en later als onpasselijk weer naar bed' gezonden was, hadden zij weer aan de deur gevoeld en door het sleutelgat willen kijken,, dat echter JJhtgeetopt was. Daarna hadden zij een reet van de deur omstreeks jwddemachl licht bespeurd en het ge- *®€iter van een vuur gehoord' (nota de maand Juni), orti vier uur m den morgen. Dat alles hadden -sij sergeant Cuff verteld, die haar denwel met een zuur gezicht had aan- fiOCDSCHE COURANT ^eneuieu, aasoi mj er geen wdft'ü van gelooiuie. ia wisi earner wel oe.er. mj had zich alleen maar zoo genou- den, omdat zij er juist de vrouwen naar waren om zich te verhellen op, hetgeen zij gedaan hadden, wanneer zij luidden ingeoüen, van ^oeveei oe- lang hare meuefteeluig voor hem was, waardoor Hosanna) Spearman allicht argwaan kon hebben otpgevat. Ik ging naar buiten, neerslachtig gestemd bij de gedachte aan de arme meid en aan den loop, walken de zaak genomen had. Bij hel bosohje geko men, zag ik er mijnheer Franklin. Hij was reeds lang 'van het station terug gekomen en had een langdurig onder houd met mevrouw gehad. Zij had hem juffrouw Rachels onbegrijpelijke weigerng medegedeeld, en hij was zoo terneergedrukt om der wille van onze jonge juffrouw, dat hij er zelfs tegen opzag met mij over het gebeur de te spreken. Het familiehumeur ver toonde zich dien avond' voor het eerst bij hem, voor zoover ik er over kon ooideelen. \JWel, Betteredge”, zeide h’ij, „hoe bevalt u do omgeving van geheimzin nigheid en argwaan, waarin wij ons thans bewegen? Herinnert gij u nog dien ochtend, toen ik voor de eerste maal hier kwam met den Maansteen De hemel gave, dat ik hem in het drijfzand had geworpen.” Na de®e woorden bleef hij een tijd- Op de beschuldigiag van den heer Deter- ding, dat de bolsjewiki het volk onderdruk ken, antwoordt Lomow met de medtedeeling dat hy onder het „volk” iets anders ver staat dan de heer Deterding. Op de voor spelling van de naderende ineenstorting van het sovjet-stelsel, antwoordt Lomow door op de economische moeilijkheden vanEn geland te wyzen. Interessant is de volgende passage van het artikel. Lomow schryft: hoe meer sommige vertegenwoordigers van de oude wereld de blokkade tegen ons willen ver scherpen, hoe vaker andere vertegenwoordi gers van die wereld bereid zyn ons tege moet te komen. Als men dit niet openlyk doet, dan doet men het langs een omweg en door tusschenkomst van stroomannen en andere landen. Zulk crediet is duurder; wy weten het, m&ar wy krygen toch crediet. Wy hopen, dat de handelswereld ten slotte zal begrijpen, dat het ónmogelijk is een land te ignoreeren, dat z'cb zoo snel herstelt en ontwikkelt. Ik verklaar, dat uwe „stevige" Engelsche conservatieve regeering minder stevig in het zadel ^t dan de bolsje^iki in myn land. Ik beweer, dat de conservatieve regeering van Engeland eerder ten val zal gebracht worden dan de bolsjewistische regeering in myn land.” Hoe een, vroej - maar in het heden.” ponder het recht streeks te zeggen, betoogt zy dan verder, dat het euvel voor driekwart het product is van de communistiacke politiek, die de werkloosheid heeft bovotderd en de verar ming der plattelandsbevolking heeft ver oorzaakt. Vooral volksof- sjarski heeft er de scht adres uit Kroepskaja h< ,Jly is uitsluitend schouwburgen en kunstf groeien in <le onder kindertehuizen de kinderen op tot bandie ten, terwyl velen het léven van armoede en misdaad buiten de tehuizen nog verkie zen voor dat daar binn®n.” Kroepskaja eindigt haar betoog met de verzekering, dat haar meening overeen stemt met die van de i^eerderheid der tot oordeelen bevoegden. Ldngen tyd is zy zelf een andere gedachte toegedaan geweest, maar ten slotte heeft zjj moeten erkennen, dat de „meerderheid” het in dezen by het rechte eind had. De „Izweetia” contra sir Henry Deterding. Sir Henry Deterding heeft eenige weken geleden aan de „Morning Post” een brief gezonden, waarin hy de sovjet-regeering en den voorzitter van het Neftesyndicaat, Lo mow, eenige vragen stelde. De heer Deter ding gaf daarby uiting aan zyn overtuiging, dat de sovjets den ondergang naby zyn en dat zy binnen afzienbaren tyd door een an dere, een nationale regeering zouden wor den vervangen, die vanhet buitenland de noodige credieten zou herstel van Rusland regeering vanhet h fen, waardoor het elyk zou worden, olsjewtki alsof de 'nfet hnAgeschre- ven, maar ten slotte werd 'besloten, dat deze houding niet vol te houden is en Lomow kreeg opdracht den heer Deterding van ant woord te dienen. In de „lawestia” zette Lomow thans uit een dat de bewering van sir Henry Deter ding als zouden de Russische oliemaatechap- py'en geen belastingen aan den staat beta- »ileh, onjuist is. De oliemaatschappyen beta len. verschillende belastingen en tamelyk hooge aan den staat. Voor alles moeten Grozneft en Embaneft voor iederen poed gewonnen olie aan de staat vyf kopeken be talen, Azneft drie en een half kopeken per poed. In het geheel hebben de drie trusts (Az-' neft, Grozndft en Embaneft) aan den staat aan verschillende belastingen en rechten 32.690.000 roebel betaald. De heer Deterding heeft gelijk, wanneer hy beweert, dat de loonen der arbeiders la ger zyn dan voor den oorlog. De trusts heb ben echter veel voor de huisvesting der ar beiders gedaan. Bovendien hebben zy eenige andere verbeteringen voor de arbeiders in gevoerd en moeten zy 16 van de loonen in het fonds voor arbeidersverzekering stor ten. De arbeidsdag was voor de revolutie 812 uur en is nu voor alle arbeiders acht uur.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1