bladen II r NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ^®^^™?yD®i_B0DEGJ?^V5^L_B0SK00P’ GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, Ho. 16069 Vrijdag 5 Februari 1926 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWT JK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon, en Feestdagen FEUILLETON. 4? AMT 66* Juurguag DE MAANSTEEN in ividu f 21.—. van igste l de Hosanna Spearman zal gespaard Opgeruimdheid helpt door 't leven lend, onvi I* „CRIMOFLOM (Wordt vervolgd). een 1 I syn, zoodat hun alles unnen komen; die te i het weerstandsver- 'gelijke middelen vèr van bovengenoemde dankbaarheid wordt Haarziekte, welke M® it ik onder Uw beh«®- heen; wat met goeden moed wordt aan vaard, gelukt. ^pisachten herinnen, - AH jnov. -■ sens uitdruKkeiyk adde met achttien is met een ferme «ningsverzoek by Volkenbond in te en de tegenstem- No. 3BB 25 November 1925. ooging van de meene behartig de trouwe en succet- j >k uw adres e«n W® irt» md, H. VEBZAM. J ES of HEBBEN 3 uur en 68 uur. 7 met'' ■.t"l •lOniSCHE COURANT. Verschillende berichten lieten reeds uit komen, dat 't waarschijnlijk is, dat de Vol- kenbondevergadering van 810 Maart zal worden gehouden. Binnen ruim een maand tyds zal Duitschl. dus waarschijnlijk mede, opgenomen zijn in den bond v. Volken, waar het gelegenheid zal vinden behalve alge- ook speciaal Duitsche belangen te »h; Stresemann, de minister van buitenjandsche zaken, moet zelfs een spoe digverzoek tot toelating hebben bepleit, onroat reeds op de eerstvolgende raadszit ting envolkenbondsvergadering belangrijke punten op de agenda staan, die Duitaeh- lands aanwezigheid wenscheljjk en noodag doen schijnen. Uit Londen komen berichten over een Ameiidkaansch plan voor een nieuwe ont wapeningsconferentie, te Washington te houden. President Cooldige en Kei log zouden om de volgende redenen de bijeenroeping van reen afzonderlijke ontwapeningsconferentie te Wiashigton wenschen. Ie. De verdere beperking van de vloten dient door de belanghebbende maritieme mogendheden te worden behandeld en niet door de conferentie van den Volkebond, waars vloot 2e.. Hat Zilnrtn Huwelijksfeest van het Koninklijk Echtpaar. 1901 7 Februari - 1920. In den vroegen herfst van het jaar 1900 logeerde een jonge maftJncognito als Graaf Van Bülow in een eenvoudige logement na bij König. Tjjdens een wandeling wend hjj op een buitenweg aangesproken dbor een man, die hem gejaagd de mededeeling bracht, dat de eenzame wandelaar des mid dags ten paleize te König werd verwacht. Deze korte, maar veelzeggende boodschap gaf Hertog Hendrik van Mecklenburg - want dat was de jonge man de zeker heid, dat hy door Koningin Wilhelmina ais haar gemaal werd aanvaard. Enkele dagen daarna kwam de Koningin op Het Loo terug, en het feit, dat de toen malige Minister-President was uitgenoö- digd om aldaar aanwezig te zijn, deed ver moeden, dat. het .uitstapje naar König iets anders dan een eenvoudig familiebezoek had gegolden, ben dag daarna ging dan ook een Koninklijke\boodschap aan de Staten-Gene- raal, en op \7 October 1900 verscheen het bijzondere nummer van, de Staatscourant, waarin mededeeling van de verioving werd gedaan. Op 7 Februari had het huwelijk, dat door een groot aantal vorsten en vorstinnen werd bygewoond, plaats. Het burgerlijk huwelijk werd ten paleüe te ’s-Gravenhage door den toenmaligen Minister van Justi tie, den heer Gort va» der Linden, .voltrok- Bn.«)e pteMIgMt In ïe'teiTwwirwMW W- door den hofprediker, Dr. v&n der Flier, die de eerste was, die daarbij op den nieuwen staat van den Hertog, tot Prins verheven, mocht doelen. Na afloop vat^ het feestmaal ten paleize sprak de Koningin-Moeder met begrijpelijk ontroerende stem de gasten toe en uttte de beste wenschen voor het geluk van haar kinderen. In den lallen namiddag vertrok het vorstelijk echtpaar naar Het Loo, uitgeleide gedaan door de vele brui loftsgasten, die vanaf het balcon van 'het paleis t<>t het laatse oogenblik het echtpaar bleven nawuiven. Spoedig volgden bezoeken van de Ko ningin en haar Gemaal aan Amsterdam, Rotterdam en andere steden en provinciën dfts land's. De intocht te Amsterdam zal ge denkwaardig blijven om het noodweer, dat zich daarbjj deed gelden, maar de Konin gin liet de rijtuigkappen neerdoen, en on der stroomenden regen deed het Koninklijk echtpaar zijn intocht in de hooïdstad, toe- gejuicht door vele duizenden, di^Meduldig hadden gewacht. Prins Hendrik is er vrij spoedig in ge slaagd de sympathie van Nederland te win- r nen. Zijn opvoeding was eenvoudig en ver standig; in zijn jeugd ondernam hij groote reizen, en deed zich daarbij als een onver schrokken jager kennen. Bij de bekende maakt het Dwiderdagavond op haar kamer af, legreen vuur aan, niet om iets te verbranden, maar om het ijzer heet te maken, waarmee zij het goed strijken wil. na het te hebben, uitge wrongen en gedroogd, houdt het be vlekte stuit verborgen en is op dit oogenblik bezig er zioh van te ont doen. waarschijnlijk op het strand daar voor ons. Ik heb .baar dezen avond naar het dorp zien\£aan en een vis- schershu sje binnentr^dend, dat “wij misschien nog zullen brvxxken. voor ik vertrek. Zij bleef er een poosje en kwam er uit met iets onder haar man tel verborgen. Zij ging noordwaarts langs die kust. Zijn er nog al mooie gezichten aan den zeekant, mijnheer Betteredge?” 129 4t Den Haag. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. D^ Veemmoorden. Een nieuwe arrestatie. Zoowel de vrouw als de zuster van den wegens den veemmoord op den rijksweersoldiaat Pannier ter dood veroor deelde onderofficier Stein hebben, we meld den het reeds, zich by herhaling beroepen op de mededeelingen van. den regiments- schrijver Göbel, die meermalen beweerd heeft, dat hy allerlei bijzonderheden om trent de veemmoorden en de medeplichtig heid van kapt, von Senden zou kunnen ver tellen. Onder meer heeft Göbel verklaard, dat de Duitqehnationale afgevaardigde Beh rens bereid zou zyn geweest, hem vaft geld en een valsche pa» te voorzien, teneinde naar Nederland te kunnen uitwijken, onder voorwaarde, dat hij in het veemmoordpro- ces niet als getuige zou optreden. Het valt natuurlijk niet na te hoever deze beweringen op feite» zijn, maar een zeer betrouwbaar schijnt deze Göbel niet te zijn- Gisteren had hjj zich gewend tot den verdediger van kapt, von Seriden, dr. Bloch, en dezen medege deeld, dat hij bereid was zyn bezwarende verklaringen niet af |e leggen, als hem daarvoor 200 Maznk wend betaald. Dr. Bioch gaf hiervan onmiddellfik aan de recherche kennis en deed intusachen alsof hy bereid was op Göbel 's voorstel in te gaan. Toen deze nu gisteren op het bureau van dr. Bloch verscheen om het geld in ontvangst ie nemen, werd hij door een paar recher- reau overgebracht. Een schandaal in een kliniek. De minister van onderwijs van Baden heeft maatregelen genomen tot het <k>en verhooren van den directeur van de psychi atrische universiteitskliniek te Freiberg, professor Htche, in verband met senaatio- i neele persberichten over gebeurtenissen, welke in die kliniek zouden zijn voorgeval len. Volgens die berichten zou een 29-jarige zenuwzieke leeraar in de kliniek' zijn ge bracht met hevige pijnen in de ingewanden en de longen, welke naar hy beweerde het gevolg waflen van het feit dat hjj, met het doel zelfmoord te plegen, verschillende voorwerpen had ingeslikt. Pas na zeven weken, waarin 'de patiënt hevige pijnen had geleden en 70 pond was afgevallen, bleek het onderzoek gehouden, waarbjj nu bleek. <l»t in de long de steel van een lepel zat, welke toen verwijderd kon worden. Prof.’ Hoche wordt nu verweten, dat hjj als leider van de kliniek deh patiënt niet zelf onderzocht heeft, daar de behandelende assistent pas vier maanden aan de kliniek was. t De medische faculteit van de, hoogeschool heeft den minister telegrafisch meegedeeld overtuigd te zyn van de onhoudbaarheid der ingebrachte beschuldiging en heeft in het belang van de rechtvaardigheid en het houdt -t»op* nieuw k feedings tuk. volkomenheden’ wide hij. „Op dut oogenblik gevoel ik zoo iets bijzon ders voor u. mijnheer Betteredge. En gij verkeert in hetzelfde geval opz oh- tens Rosanna Spearman. niet waar Weet gij soms ook. of zij in den laat ste» tijd- een nieuwen voorraad lin- nengoedheeft opgedaan Wat hij er mee bedoelde, zoo eens klaps met die zonderlinge vraag voor den dag te komen, w st ik niet. Mee- nendi, er geen kwaad: mee te kunnen doen, vertelde ik de waarheid. Het meisje was namelijk, toen zij bij ons Ihvam. niet al te beet van kleeren voorzien en mevrouw, had haar om haar goed geÓrag (ik legde nadruk l wor den om der wille van die andere per soon.” Ik geraakte al meer en meer in dé war. „Kunt gij dien anderen persoon geen naami géven?” zeide ik. „Kunt gij dat niet, mijnheer Bette redge?” „Neen.” Sergeant Cuff bleef staan en bezag mij met een uitdrukking van droef geestige belangstelling „Ik gevoel altijd een zekere soof. van sympathie voor menscheiijke on- --IJ- hy Op ült k> iets bijzon- ADVEKTENTIEPRUS: Uit Gouda aa omstreken (bahooranda tot das baaoxgiDriag): 1—5 regels 1J0, elke regal moer fOJ25. Van buiten Gouda en den breorgfcriar 15 regels /156, elke regel moer /0.80. Advortantiin in hot Zatardagnummar M bjjslag op den prijs. Liafdadigheida-advertontiëD de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke H«el moor Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingoaonden mododooiingon bjj contract tot zeer gureducoor den prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimve. Advartentiën kunnen worden ingesonden door tusochenkomot van soliodo Boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daago vódr do plaatoiag aan hot Bureau zfjn ingokomon, teneinde van opnama verzekerd to zjjn. Abanaementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. °'a’ ,B” d‘«'1Dl“ S’oP’Od »-4 «ut. Admlnirtreü. TW. ürt. 82; Redactie, Tel. 88. lusscaien ue ueiiueu Kwamen. Auen ontwaakte hij uit zijn afgetrokkenheid als iemand, die een bestuit heelt ge nomen, en rickUte het woord tot mij. „Mijnheel- Betteredge zeide hij, „gij hebt mij de eer aangedaan, met mij in één bootje te varen, en daar gij mij. eer de avond voorbij is, mis schien nog kunt helpen, zie ik niet in, waarom wij elkander nog langer zouden wantr<^*en, en wil ik van mijn kant een voorbeeld geven valn oprechtheid Gij wilt u niet uitlaten oter Rosanna Spearnten, omdat zij vooi u steeds goed is geweest en gij me delijden me, haar hebt. Dat gevoel doet u eer aan, maar is op dit oogenbdik geheel misplaatst. Rosanna Speangfc loopt volstrekt geen gevaar in w^legenheid te ge raken. neen pelfs niet als ik haar overtuig de liand te hebben gehad in de verdwijniiig van den diamant, en dat met ^wijzen, welke zoo dudelijk te zien zijn al$ de neus op uw ge zicht.” i Bedoelt gij. dat mevrouw geen ver volging zal instellen?” tfroeg ik. ..Ik bedoel, dat mevrouw dat niet kan doen”, antwoordde hi'j. „Rosanna Spearman is slechts een werktuig in de handen van een ander persoon en o_om trent de streek hier”, zeide de ser Ik antwoordde .ja”, zoo kortaf ah ik kou. „De smaken versdulle^”, hervatte sergeant Cuff. ..Ik heb nooit een streek gezien, dte mij minder aan- stond. Als gij bij geval een persoon volgt langs dit strand en hij omkijkt. dan s er niets, waar gij u achter ver bergen kunt. ook kleine mogendheden zonder ‘Inemen. it deelnemen van Amerika aan de M te pemyg te h$nd zou Amerika in een zuiver Európeesch conflict kunnen verwikkelen waaljiy Duitschland en Engeland samen te genover Frankrjjk en de Kleine Entente zouden staan. 3e. Indien voor het volgend jaar g«en be langrijke vermindering van den Amerikaan schen vlootbouw tot stand komt, zou het steeds moeilyker worden weerstand te bie den aan de actie voor 'vlootuitbreidipg wel ke het bezuinigingsprogramma van Coolid ge in gevaar brengt. 4e. Het is wenschelyk dat Coolidge voor de nieuwe verkieaingen voor het congres zijn beloften nakomt welke hij voor zijn verkiezing heeft gegeven, nJ. dat hij zich aan het hoofd zou stellen van de internatio nale ontwapeningsbeweging. Verder wordt verzekerd <iat de adviseurs van Coolidge het noodzakelijk achten een dergelijk plan te overwegen zonder er reke ning mede te houden of de ontwapenings conferentie te Genève in Mei zal plaats heb ben, dan voor onbepaalden tijd wpYdt uit gesteld. Na&i^erluitlt is Coolidge voornemens in den zomer of in den herfst van dit jaar de groote mogendheden uit te noodigen tot een conferentie die de ontwapening ter zee en wellicht ook die der luchtstrijdkrachten zal behandelen en die zal bijeenkomen in den winter van 1926 of in het volgende voor jaar. eerSie wool, naai haar kamer, vindt de vlek op haar rok of nachtjapon of wat den ook. zioh ziek, sluipt naar de stad, kooj stof voor Oe toetreding van Duiteohland tot don Volkenbond. Een Amerikaansch plan voor een nieuwe ontwapeningsconferentie te Washington. Een officieus bericht maakt melding vtot'» het feit, dat de aanvraag van Dyitschland voor het lidmaatschap van een Volkenbond Woensdag a.s. tegemoet gezien kan wór den, terwijl in aansluiting hierop de draad- looze ons zoo juist uit Londen meldt, dat de de Raad van den Volkenbond op 13 of 15 Februari bijeenkomt, ter byiwonmg van de vergadering van den Volkenbond om te be slissen over de toetreding van Duitschihnd tot den Volkenbond. indien d^ buiicnt juist is en er va»t niew aan te twyleien, zal t met veie weaen mee< duren, oi Uuiiscmund is nd van uen vw- kenbond en zoodia dit Oogenblik is a&itge- broken, is de voorwaatde geschapen vooi de mwerkingtredeing van het pact van Lo carno. Zooals men zien macncugde een wei. van Z» Nov. 19Z5 ue Duitscne regeering iwl te worden van heu Geneeische instipuuj. L»è ryksdagconunissit- van buitenland^ha’/alten nu heeit de ryks- regeering gistei,o>iré*ffmuvnu gemachtigd, dit gï tegen acht stemmes? meerderheid. het het secretariaat vjui dienen. Tot welke'p mers behoorden,, valt gènjakkedyk te raden, wanneer men ixAratQRking neemt, dat teneinde het opnét&rt^rierzoek te vertra- voor.tallm któ, den ingediend, die de toetreding tot den Bond afhankelijk stelden van een vooraf gaande inwilliging van ’n zevental eisehen; bovendien hadden de communisten een voor stel ingediend, dat kort ne bondig zich te gen Duitschlands hd-worden uibsprak. Do conservatieven noch de links-raddcalen kre gen hun zin; de aanneming van he^ besluit, dat de regeering de volmacht verstrekte om tot den Bond toe te treilen, maakte het n00- dig, dat nog verder wend beraadslaagd over de voorstellen dér beide oppositiepartijen. Nu dus de ryksdagcomnrissie geen be zwaren blykt te bezitten tegen het a®. Md- j maatschap behoefde niet lang meer ge- draald te worden. Morgen zal het rijkskabinet nog een be spreking hebben met de ministerpresiden ten der afzonderlijke landen. Nadat daar de definitieve beslissing van het kabinet zal zyn gevallen na goedkeuring van de presidenten der bondsstaten en men het eens zal zyn geworden over den vorm van het door Stresemann te ontwerpen toetre ding sverzoek zullen slechts enkele dagen noodig zyn om den officieelen stap te doen. Daar Stresemann voorstander is van een spoedige indiening van het verzoek, mag worden aangenomen, dat men hiertoe in het begin der volgende week zal overgaan. En- kele dagen later zal dan, en dit komt over- I een met het radio-bericht, de Volkenbonds- raad bijeenkomen. 1 scheepsramp te Hoek van Holland in 1907 heeft de Prins, gevaar niet ontziende, zich aan boord van de loodsboot begeven en per soonlijk de redders tot de girootst mogelyke krachtsinspanning aangespobrd. Vanaf dat oog’enblik was zyn belangstelling voor al les wat het reddingwezen betreft; geron nen, terwyl ook by het Rootle Kruis velen hem mochten leeren kennen en waardeeren. Overigens is de positie van den Prins geen gemakkelyke geweest, maar hij heeft de rol, hem door de omstandigheden toe bedeeld, met tevredenheid en opgewektheid vervuld Op 30 April 1909 werd uit het huwelijk van Koningin en Prins een dochter geboren. Prinses Juliana is onder geheel andere om standigheden opgegroeid dan haar Moeder. De jeugd van onze Koningin is in vele op zichten een zonnige geweest, maar toen Koning Willem III in 1890 de oogen sloot, was het tienjarige kind Koningin en vanar dat oogenblik kon haar jeugd niet zijn alar die van andere kinderen. Maar Prinses JuM üana behoefde zich niet v°or te bereiden op een aanvaarding van het koningschap reeds op z?oo jeugdigen leeftyd. Menschel ij ker wé ze gesproken zal zy niet vóór haar meerderjarigheid het Koninklijk hermelijn op haar schouders zien neervallen. De Ko ningin heeft dan ook haar dochter in het ongestoord bezit van haar jeugd gelaten, en, in tegenstelling) met wat bij haar kon geschieden, een kring van jeugdige vrien den en vriendinnen om haar he^ ^cha-^ Alleen in de moeilijke dagen van 1948 heeft de Koningin Prinses Juliana eenige malen medegenomen om Nederland te wij zen op het bezit van dit koningskind, haar eventueele opvolgster; en bij elk bezoek wend men getroffen door de innige ver houding tusschen moeder en dochter. ^een gewest van Nederland, geen plaats vwn beteekenijL waar het Koninklijk echt paar in deze Kwarteeuw van regeering niet meer dan eens is geweest. Geen Nederlan der, die niet zonder veel moeite kans heeft gehad om beiden van aangezicht tot aange zicht te zien. De Koningin was te middeny van haar volk bij vreugde en by leed; bij de vreeselyke overstroomingen, die ons land in de vorige maand teisterden, heeft men haar toewijding opnieuw kunnen waar deeren. In .dat opzicht toonde zij steeds, haar afkomst van het huis van Oranje, welks afstamming teruggaat tot de tijden van Clovis en dat een der oudste vorsten huizen van Europa vormf Het zilveren bruiloftsfeest van het Koninkltók echtpaar zal dan ook niet alleen in haar vaderland met (ditmaal) stille, dóch opreejtte vreugde worden hpndacht, maar zeker ook in het buitenland „niét onopgemerkt voorbij gaan!” Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. Mi - j „Niets dun e>enige inlich ingén 4 rCSHlt a CllvAnJ— .1 y geant. Daar kon ik niets tegen hebben. e „Is er een -pad, d4t van ’t strand baar dit huis leidt?-’ vroeg hij. ter- W1J1 hij naar het dennenbosch) e wees, waardoor de weg naar het drijfijanl -Ja”, antwoordde ik, ..daa> is een pad.” r Wijst het mij.” Zij aan zij. in het zachte licht van dé zomeravond1 sloegen Cuff en ik de richting in naar het Beeizand. HOOFDSTUK XIV. De inspecteur bleef zwijgen, in zijn gedachten verzonken, tot wij op uit woor^j een veertien uagea gé- ledeu eert nieuwe uitrusting gegeven. ,tWij ,even in een elleaidjgeii we reld zeide de inspeeteurl^Het men- sohelijk^ leven, mijnheer Bètteredge, is een soort van schiJu^Tiet’ ongeluk rniüt er altijd op reftreft meestal fet doel. Ware dat u/.e( er met geweest, dan zouden wij ónder Hosanna s klee ren een nieuwen pt nachtjapon ot zxx) iets gevonden hebben. Gij volgt mij toch, niet waar Gij hebt de dienstboden zelf ondervraagd en gij weet welke ontdekking twee van haar aan Rosanna's deur gedaan hebben. Gij weet dus zeker, wa/ het meisje gisteren uitgeveerd heeft, nadat zij z ek was geworden Neen Wel. wel, heMk toch zoo helder als die streep l,c^WBtar aan euale der boomen. Om en uur Dondellagniorgen wijst commissaris Seegra^, (die Misschien haakje- een ofoeenhooping is van ^Srischelijke onvo^omenlieden) de vrouwen op <!e vlek op «de deur. Ro sanna heeft haar eigen redenen om zich ongerust te maken. Zij neemt de eerste gelegenheid waar, gaat naar

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1