mum 1LTINE M of Dealti R Radio’s a 1OOM NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA E)N OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, golóerak, HAASTRECHT, MOORDRECHT, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWI.IK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. J MO. 18071 Maandag 8 Fan KomtUook? J sa FEUILLETON. i Gouda. in Loon - markt I0CC4 DE MAANSTEEN. ANLN’S abrieken OTSTE jswaarde. Tel. 3S0 Ltte T* (nnes Jr. PpjperM in 't ziet’j zieken Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen I 1926 88* JMWirgwnn zijn dagelijks geopend van 96 St« m, ge il it 350,' inflatie iri 4 Het Tel. Ag. vanjde BINNENLAND. son. r 130 M J I id&tcf. (Wordt vervolgd). 1 ff 6B f 3BQ 30 34 Onvermengde levensvreugde valt nie mand ten deel. een aan I ik. had foch het ien Ind IC-TRAC MET E-VULUNG Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. 'bi liet faar penen Iden 1M» I.V. IERVEER ■iohl 176S - CAR HAMSTERDAM ■V oot l.adoppervlak voor en achter, dar* bijrondarhadii FROU-FROU UC-TRAC ogste voldoening presenteert! idensmoaHral iHiflen Het Zilveren Huwelijksfeest van het Kon. Echtpaar. De Koningin-Moeder is morgen raM wekér- gmin ii fla- Stneen niet meq ïhet het n kan ft de 1 inkomsten zo*1 Gloria, hm narmviHtHM'K’Mi en ne d Aro zich voor het hek van paleis Het Loo hadden opgesteld pen ontelbare nrenschetMiuassa achter die miuaiekvereenigingen geschaard, daalden de Koningin, Prins pn Prinses miet do Huil ia, neerslachtigheid! den, hypochondrie dis brochure Franksnstraat 79. 11M iandel opt rftoeizaam Jnt e zoo gaü (dd dpit w 1NLANJ Ontbood hij L Hljet |k merj t e bedrag loedeii/j rnen Mai |SLAï*' itszaken, hoe moei* >ntracten, verstrek jke aanbevelingen. ADM. KANTOOR 6 DEN HAAG. 4080. srcoek). GOIDSCHE DURANT gen Aoi WOltdAui -11 I Lioen itao reserwee H En Hi "•j ^<le ft on iet! |^,eH XI -j toti Jyfest SOjbrdat-de gri sSepH ■WelU opbouM tie is ‘ZQt pit dat i j 61a de complimenten aan Rosanna geven?” vroeg zij. „Zia mij die paar dingen tfe betalen, en geld is altijd welkom hier, dat mag ik niet ontkennen. Toch kan ik het niet goed over mijn hart krijgen, dp spaarduitjes van die arme meid te houden. Zeg haar, dat zij het mede- genomene maar als een geschenk moet beschouwen. Neen, neen, laat het geld niet op tafel liggen”, hernam' zij, bet naair* d|pn podititemWa toeschuivende. „Doe het niet want de tijden zijn slecht en de mensch is zwak ik zou n de verleiding kennen, het weer in mijn zak te steken.” „Laten wij gaan.” zeidie ik. ,.Ik heb geen tijd meer ik moet naar huis.” ..Het is altijd een raar ding hoor de ik Cuff zeggen, „geldi terug te ge ven, juffrouw. Gij hebt haar toch bil lijk behandeld.” „Billijk? Komt en zie zelf”. Italië en I Nog eens de val Naar aanleiding van verklaringen v. d. Beier,schen premier in den landdag, die Wijk baar minder aangenaam waren voor Italië heeft Mussolini in de Ital. Kamer uitvoerig geantwoord op een verzoek om inlich tingen ten aanzien van den tegen- woordigen stand der betrekkingen tus- schen Italië en Duitschland. Mus solini noemde den thans in. Duitschland j voetd wordenden Iitaliaanschen veldtok Kzoowel afschu'welük als belachelijk, AJs ih f nkende daardoor indruk te maken op 1 jonge, trotsche fascistische Italië, had W het mis, want het laat zich door nienii intimideeren. Het afbreken van het mölï ent voor Walther von den* Vogelweides Duitschland. -I van het huis Stiria. jken vader volgen jrf$i ienovergestelde Wsw j En Hugo Jr. d® «elfde. Voortdurend iJy in nieuwe ondemenj^ 45, - ^oodra zij hoorde dat sergeant Cuff een man van naam was in Londen, haalde zij een flesch Hollandsche je never en twee schoono pijpen voor den dag en staarde hem- aan, alsof hij een wondenwensch wae. Ik ging stilletjes in een hoekje zit ten ©n wachtte, hoe de inspecteur het zou aanloggen om' Rosanna Spearman op het talpijt te brengen. De omweg, oie hij niami, was nog verder van het O'genlijk onderwerp af dan. gewoonlijk eu hoe hij het eigenlijk aanlegde, is •noer dan ik zeggen kan. Hij begon ÏÏ6* Kon’nklijke Familie, de eerste lethodisten en den prijs van de visch en kwam allengs (op zijn wroetende. Gluiperige manier) aan het verlies van oen Maansteen, de bitsheid van de eerste binnenltnieidi en de plagerijen, paraam Rosanna Spearman van wege de andere dienstboden* bloot stond. Tot zoover gevorderd, beschreef hij toen de drie muziekcorpsen Soli Deo het Harmonie-orkest en Jean- net en zich had de Prins en de Prinses met de Duitsche familieleden van he: jubileerend echt paar en het gevolg van de bordestrap pen af en begaven zich over het cour tot aan het paleishek in de nabijheid van de muziek. Daar aangekomen lieden de muziek corpsen achtereenvolgens hooren Ge zang 2:1 (Soli Deo Gloria), twee cou pletten van hel „Wilhelmus” (Harmo nie-orkest). twee coupletten van 't „Wiert Neelrland's iBloedf’ (Jeanne d'Arc) en tot slot ps. 1*34:2 (Soli Deo Gloria). ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda •a omatreken (bahoorande tot den baxorgkrin*) l-r-6 regalia /UO. aÜMr regal maar f025. Van buiten Gouda en dan baxorgfcring^ 16 regek f l .fifi, 'elke regel meer /0.80. Advertentiën in hot Ztiténiagntuxttner 2t W' beslag op dan pxfjB. Liefdadigheido-advertentyin do hélft 4an den pr^a. INGEZONDEN MEDEDEELINGE^: 1—4 regels f2.ïè, elke regel meer /.LW. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden madedeelingen bQ contract kot Mar gereducaor 7 z:_ien worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomet van sollede Boekhan- dv®rt«nGebureauJi i en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing teneinde van opnama verzekerd te zfjn. ent voor Walther von den* Vogelweidp te Bolzano, en het in brand steken van het,ge- denkteeken voor keizerin JElizabeth door hem ten stelligste ontkend. Niemand moet denken, Jzeide Mussolini voorts, Italië klem te krjjgeH door een tou- risten-boycot- Als morgen ddn dag zulk een boycot zou beginnen, zou tfeze door Italië onmiddellijk met een nog krachtiger boycot worden beantwoord. .Dr. Heids rede in den Beierschen landdag noemde spreker een voudig ongehoord, want er heeft nooit een kwestie Duitsch-Zuidtyrol bestaan. Onge hoord is het te spreken van fascistische ge welddaden in Boven-Trentino, er wordt daai alleen een politiek van Italianiteit gevoerd. Aan den Boven-Esch zal de Italiaansche politiek van geen wijken weten en Italië zal al zijn wetten toepassen. „Wü zullen van die streek Italiaansch maken mndM ?ij Iteliaanaeh Mussohm wenscht dat zijn rede gehooro wordt opdat Italië niet zal behbeven over te gaan tot het geven van een concreet ant woord, geljjk zij aanstonds zou doen als de Duitsche regeering de verantwoordelijkheid aanvaardde voor hetgeen er in Duitschland zou kunnen gebeuren. Ten slotte verklaar de hy dat, zoo noodig, fascistisch Italië de vlag tot voorby de Brenner-pas kan bren gen, doch die nooit zal strijken. De „Maandagmorgen” wijdt nog eens een beschouwing aan den val van het huis Stin- nes, waaraan wjj het volgende ontleenen: De beide broeders, zoo tzegt het bled, Ed mund en Hugo hadden waarlijk veel goede eigenschappen. iZij zochten nooit genot, zjj waren strikt eerlijk, zjj werkten als paar den. Maar hun zelfoverschatting zat hen het meest dwars. Dr. Schacht van de Duit- sche Rijksbank oordeelde: „Edmund as er van overtuigd dat hjj twee Hugo Stinnes-Z senis. Hugo Jr. dito, en .Duitschland heeft geen plaats voor vier Stinnessen!” 4 iZeker niet voor vier pseudo-Stinnessen, belichaamd in twee eigenwijze broeders. Wat ging Edmund doen in een tijd waarin con- solideeren geboden was en uitbreiding een zeer gewaagd experiment? Hjj ging uit breiden. Hij bleef de methode van zijn kloe- arme, bleek een zonderling te een dubbel leven leed. In Genève Zaterdag- rücrgsn met den trein van 12.42 te Apeldoorn aangekomen. Zij werd' be groot door de Koningin, Prins Hen drik en Prinses Juliana. Met den trein van 5.11 zijn 0811 het station te Apelidoom Zaterdagmiddag een aaijtal jonge meisjes, vriendinnen van de Prinses, aangekomen die den afgeloopen zomer met haar an die na- br.heidi van het Aardimis gekampeerd hebben. Reeds 1.1. Zaterdag gai Apeldoorn blijk van zijn liefde voor het Oranje huis, blijkende uit hel groot aantal vlaggen dat ontplooid werd' en lal van particuliere woningen en alle openba re gebouwen siert. Zondagmorgen prec es om’ halfnegen BEL Koning Benoemd tot lid van de Fransche Académie de«/Science^ Politiqlies et Morales. 1 Gisteren is te Brussel het bericht ont vangen, dat de Académie des Sciences Poli tique» et Morales te Parijs, op voordracht van Millerand, den rapporteur, met alge- meene stemmen koning Albert van België heeft benoemd tot méttibre associé etran- ger. Koning Albert zal in deze academie de plaats innemen van wijden president Wil- Treinbotsing bi>La Louvière. Gisteravond heeft $en ernstige spoor wegramp in het statig van La. Louvière (provincie H^egouwèfir g’shad. Een me groote snelheid uit de richting Brussel komende personentrein is daar namelijk met een rangeerenden goederentrein in bot sing gekomen. De beide locomotieven, even als een groot aantal wagohs, zijn volkomen vernield. Onder de talrijke reizigers van den per sonentrein ontstond een ontzettende paniek. Gillend namen zij naar alle alle kanten de vlucht. Hun kreten vermengden zich met het geroep om hulp der gewonden. Uit de puinhoopen zijn reeds één doode en veertig gewonden te voorschijn gehaald, waarbij 'n tiental ernstig gewonden. Het ongeluk wordt toegeschreven aan het defect geraken van een signaal, even vóór dat de trein uit Brussel er doorheen reed. ZWITSERLAND. Een zonderling. Een d&glooner, die een dubbel leven leed. In het kanton Genève is dezer dagen een 62-jarige daglooner doodgevonden. Het lijk werd in knielende houding voor een open valies aangetroffen.. In het valies bevond zich een bedrag van ruim 300.000 frs. in contanten en een spaarbankboekje met 90.000 frs. een tjjd die precies te-‘ ven stelde- d opeigen houkje het-j werden groote .flömmen j^gen gewaagd^ sten leent .viet’mil- jrden ge- f8. m de iin de iArvan aat ik Roscuuia Spearman in alles het beste toewensch. Blaar, ach, het gaat er aoo aardig toAop de wereld, ik geloof niet, dat zijV haar tegenwoor dige betrexkii^ voortrit zaal komen. 1» zxMi haar aaurade® te veranderen. „Nu, dat is zij ook van plan riep vrouw Yolland uit. Roeanna Speurman bij ons vandaan gaan. Ik stpitsre de ooren, toen ik dat vernam. Ik vond het vreemd, dat zij er niet het minste van had gezegd te gen miekrouw of tegen mij. Twijfel overviel mij, of Cuff s laatste schot geen doel liad getroffen. Ik begon on gerust te worden over het aandeel dat ik nam in deae zaak, en zocht den inspecteur naar'buiteni te krijgen. De ze was echter dadelijk weer gaan zit ten en vroeg nog een opwekkend druppeltje uit de vierkante flesch. Vrouw Yolland: voldeed' dadelijk aan zijn verlangen. Ik begaf mij naar de deur, volstrekt niet op mijn gemak, en wenschte hem goeden avond en toch ging ik niet heen. „Dus denkt zij heen te gaan zei- de Cuff. „Om welke reden? Üch, och ’t is ook erg. zoo alleen te zijn. Het arme schepsel heeft geen vrienden meer op de wereld, behalve u en ..Toch wel”, antwoordde vrouw Vol land. „Zij is van avond her geweest zooals ik! u gelegd het, en na wat gepraat te hebben, vroeg zij naar bo ven te gaan, naar Lucy's kamer. Dat is de eenige plaats, waar wij pen en inkt hebben. „Ik' moet een brief schrij ven aan een vriendin”, zeide zij. „en kan dat thuis niet doen, omdat zij mij daar allemaal op de vingers kijken.” Aan wien zij schreef, kan ik niet zeg gen, maar Zj was er een heden tijd mee bezig. Ik wilde haar een postze geltje geven, toen zij weer beneden kwam, doch zij nam het niet aan en had den brief ook niet in de hand, zij is erg teruggetrokken, de arme meid. Maar het is zieker, dat zij ergens een vriendin heeft en daar naar toe denkt te gaan.” „Spoedig" vroeg de inspecteur. „Zoo spoelig zij kan.” Hier kwam i'c tusschen beide. „Gij moet u vergissen”, zeide „Indien Rosanna Spearman plan l ons te verlaten, zou zij er mij t wel kennis van hebben gegeven.” ..Ik mij vergissen? riep vrouw Yollaoul. „Wel. een uur geleden heeft zij nog e?n paar dingen van mij ge kocht. die zij op reis nooJig had. hier :n deze zdfde kamer. Ja. nu ik er aan denk”, vervolgde zij. in haar zak frommelende. ..zult gij haar een van beidm vandaag nog zienV' ..Ik zal mij met plezier met een boodschap van u belasten.” antwoord de cuif, voor ik den mond open nad kunnen doen. V rouw Y oh and haalde een paar hee- le en halve shillingen voor den dag, die zij langzaanv in de palm van haar hand telde. Zij bood liet geld aan Cuff aan. maar scheen er zich mei tegenzin van te ontdoen- ..Mag ik u verzoeken, dat met mijn --x—i terug te ,Zij stond er op, zich zelven als iemand, d e een onder zoek in het werk stelde naar den ver loren diamant, eensdeels om hem te rug te vinden, maar vooral met hei doel. Rosanna schoon te wasschen van de verdenking, welke haar vijandin nen in het huis op haar wierpen. Binnen een kwartier was de goede vrouw overtuigd een van Rosanna’s beste vrienden voor Z oh te hebben en dwong zij den sergeant, zijn maag te versterken en zijn geest wat op te frisschen uit de flesch, die voor hem stond'. r i j Overtuigd, dat de politie-man toch niets van belang uit vrouw Yolland zou krijgen, zat ik naar het gesprek tussdhen die beiden te luisteren op dezelfde wijze als ik in mijn tijd soms een tooneelstuk bijwoonde. De groote Cuff legde een wondierbaarlijk geduld aan dén dag. Hij beproefde zijn geluk in alle rich tingen. en trok pijl na pijl af, zonder doel als het ware, doch in de hoop misschien iets te treffen. Alles wat hij hoorde, strekte Rosanna tot eer. niets, dat haar ook maar eenigszins verdacht had kunnen maken. Zijra laatste zet kwam voor den dag. toen wij op onze horloges hadden gezien en opstonden om te vertrekken. „Nu méet ik u goeden nacht wen- schen, juffrouw”, zeide de sergeant. ,.«n ik vil alleen nog moar zeggen. Soms Heli het goat* af, dikwijls g|ng h« mis. Vooral Edmumtimaakte blundei». m— Strianes ^Sr. overleeft had hij,.^chuSfifey een bedrag van 70 millioen goudmailL 5 buiten de in vennootschappen vastAfflig s bezittingen, een ‘privé-vermogen van i»v mill leen goudpiark. W? I Om binnén een jaalr zooveel bluntós te m^ken dat riet blaadje was omgekeé^fl, éh uitstel voor allerlei betalingen moest wor den gevraagd» is een kunststuk op zichzelf. Op 27 N(ei 1925 trok Edmund Stnnnes zich t^rug én nam Aga Motor Geöellt, de Telos ’Gesëllt en de Nordstern Verai Mij. mee. Hugo behield controle over de rest. Madr er was geen redding meer mogelijk. Er waren teveel ondernemingen die geen winst afwierpen en waaraan groote verplich tingen vastzaten, binnen de deur gehaald. Het tragische van het geval is, dat het opeenhoopen van schulden alleen mogelyk was door den goeden klank die van den naam Stinnes uitging. De banken durfden geen credieten weigeren uit vrees de klan dizie van het geweldige Stinnes-concern kwijt te raken. Zoo was de toestand bij den dood van Stinnes Sr., en dat stelde de zoons in staat te koopen, te ondernemen, te ex- ploiteeren, tot ze er zelf geen touw meer aan konden vastknoopen. „Stinnes is goed”... was het devies... Stinnes, ’Rockefeller, Rothschildi, Ford, Car negie, van der Bilt... dat waren namen waaraan geen enkele financier twijfelde. De eene schuld werd door Hugo, maar meer nog door Edmund, op de andere gestapeld: in Duitschland niet «Heen, maar ook in Ne derland, Zwitserland en Amerika. Maar zulk een politiek kan nooit lang duren. Vervaldagen kwamen en wissels keerden terug. Een bank weigerde verdere credieten en riskeerde de klandizie. De openlijke breuk op 27 Mei gaf nieuw voedsel aan de onheilspellende geruchten. Een paar dagen later werd Hugo door eenige crediteuren genoopt zijn kaarten open te leggen. De Duitsche bankiers schrokken van de enorme buitenlandsche schulden. Onmiddellijk werd een bijeenkomst van de leidende Duitsche financiers te Berlijn be legd, onder presidium van dr. H. Schacht, president van de Rijksbank, en het resul taat van de besprekingen was liquideeren. Op instignatie van dir. Schacht wend een consortium gevormd van 22 bankiers, die onder auspiciën van de Rijksbank het Stin nes-concern gingen likwideeren. Hiervoor waren nieuwe credieten noodig, die verleend werden. En terwijl bij een bankroet de crediteu ren van 20 tot 40 zouden hebben gekre- ABONNEMENTSPRIJ8: per kwartaal /L25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abennementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bfj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie TeA lat. 82; Redactie. Tel. 83. .v betaald, terwijl t[r|nog» goudmark overschot kojï leerd voor dé familie nie vier millioen 11 bezittingen van d< ['mijnen, en in de. fcUïMatthiaB Stinf l'^dpilie ^tünnesWi» weljr vf den prijs. Groote letters en randt 1-- -- IJ delaren, Advertentiebureaux en aan he| Bureau zfjn ingekomén, 1 Dez^Vrijke «Ij®. <Je W9|S hij (onder een de bekende in de 4 legenh^den van vej ml hand het geld'; vd|dween IJiij vfeetj wqrkteUldérs «Is ’J die i hij Jriteitet ën\ti zijn la^tstw, ziekrtfej! dokter. paar heLlov voty? te k(#ei| daglooner dern h Abo? S*“*- j De zwerwnd Uit Duitsche rechters samengestelde recht bank eergisteren is bijeengekomen. De jury bestond uit leden der Duitsche kolonie. De voormalige Duitsche minister van justitie Heinze trad op als president van deze rechtbank. De beide beklaagden wenden tot levens lange gevangenisstraf -yergérdeeld. I f IRAK.) St<ttt regels. D0 woestijn onder water. De sedert verscheidene| dagen vallende stortregens hebben de ifoestijn tusschen (Bagdad en Jeruzalem ond^r water gezet. 1 De postkoerier, die 81 Januari te Bagdad moest aankopten, werd opj 130 mijlen ten Wésten van Bagdad door het water omsin geld!. De brievenpost is aan boord van een vliegmachine getransporteerd en reeds aangekomen. De vijftien reizigers van het coiWooi zijn in weerwil van de doorgestane ontberingen wel. W1 leven leed. In Genève hNnnderen naam) een goe- öbrschillende cafés en ge- sAnaak, waar hij met inui- islacht lift te geven. Dan O voor pruimen tijd ert «aglooner. Jn die rol leef- ■terst ^spaarzaamtijdens zelfs geen pleegt vak van i ölerleig- npan ook kinderpij Tegenspraak, tvjetrep^iniek, zoo meldt het W. B.jAit IMbskou, spreekt ten stelligste het bericht tegen, als zouden 300 kinderen in onverwarmde wagons op weg naar Woronesj zijn doodgevroren. ROEMENIE. Prins Carols troonafstand. Een herroeping? Uit Boekarest komt het verrassende be richt, dat kroonprins Carol zijn troonsaf stand zou hebben henroepen. Naar verluidt zou hij bovendien beloofd hebben den poli- tieken strijd aan de zijde van de oppositie tegen den minister-president Bratianoe niet te zullen hervatten. Een Wolffbericht meldt nog, dat ook uit Rome en Milaan berichten komen van den- zelfden aard. Tlwee gedelegeerden zouden uit Milaan in de Roemeensche hoofdstad zijn aangekomen om een schriftelijke oor konde over te brengen, waarin Carol zijn afstand herroept. Het W. B. voegt er bij, dat van het be richt nog geen bevestiging is ontvangen. EGYPTE. Een Duitsche terechtzitting in Kairo. De beklaagden tot levenslang ver oordeeld. Dezer dagen is gemeld dat er te Kairo een Duitsche rechtbank zou bijeenkomen om de zaak te berechten tegen de beide Duitschers Fritz Derlich en Karl Lothmann die in Januari 1923 op Egyptisch grondge bied een 'Britsch onderdaan vermoordden. Z(j werden kort daarop gearresteerd, de in Triest, de ander in Britsch-Indië, Egypte uitgeleverd en tot heden in preventieve hechtenis gehouden. K/nachtens de het vorig jaar tusschen Duitschland en Egypte gesloten overeen komst werd aan Duitschland het recht ver leend om onder bepaalde reserves zijn eigen rechtbank in te stellen ter berechting van strafdelicten, door Duitschers in Egypte begaan. Uit Londen wordt thans gemeld dat de

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1