EN! Eï? IOOM Dinsdag 9|Fabruari"l82S MO. 18072 85*Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen zullen )ON. tbledin. Zoon kwerk, !t een- wordt Zoon adres- iten in ipieren lerken; Zoon en wat vlugge Zoon i prijs; iOCCA FEUILLETON. DE MAANSTEEN. NI WLKKEKK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIIK, SCHOONHOVE^ STOLWIJK, tflüDLNXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ■d' IM BINNENLAND. om aan mijnheer Cuff, ord.” merkte hij hernam iver weg steel 1 en Er f zijn. Ml t' ik n RICTPAC MET IE-VULLING GIAHSTERM0 mijnheer zoo. geno- mee tot soms ongelukkige verbintenissen lei- Daarovgr hebben wij Nederlan ders echter gelukkig niet te klagen, voor zoover het de huwelijken in ons Vorstenhuis' betreft, want het Huis van Oranje heeft voortre'felijke echtgenoo- ten aan te wijzen, als Charlotte de Huwelijken in het Huis van Oranje iluwehji.cn tusschen vorstelijke per sonen aldus prof. dr. P. J. Blok, oud-hoogleeraar n de Vadertandsche Geschiedenis aan de Leidsche Univer- siteit, op den herdenkingsavond, die Zaterdag werd gehouden in de Stads- gehoorznak te Leiden dragen in nel algemeen genomen een eigenaardig karakter Immers gewoonlijk geven bij een huwelijk tuasohen vorstelijke per sonen, staatkundige of dynastieke be langen der betrokken landen en per sonen, den doorslag, ook al gaat dit in onzen tijd veranderen. Het feit nat in den regel niet op eigen keuze'wordt gelet, kan begrijpelijkerw jze zeer «*zrztl.,lr1r,z»zv den treden op gelijke basis en niet als „een grimmige en gehate crediteur.” Hy steekt verder den draak met <le gedachte, da^ de kinderen en kleinkinderen der geallieerden „over zestig jaar naar Washington komen met zakken vol goud, de symbolen van een overwonnen volk, dat, gelijk op de gebeeld houwde bas-reliefs van de Pharao’s, zjjn tribuut komt brengen.” Gerard, die onlangs uit Europa is terug gekeerd, zegt verder het volgende: „De staten van een vereenigd Europa houden niet langer het oog gericht op de Vereenigde Staten. De economische en politieke kaart van Europa heeft zich gewjjzigd, doch de psychologie van Europa blijft dezelfde, en de begeerte naar oorlog en verovering, die uit een bepaald deel van Europa meer dan dertien jaar ten tjjde van de geboorte van Christus niet is weg geweest, zal er mis schien toe leiden dat een vereenigd Europa het oog richt op den oom uit Amerika, op het rijke land van vette dollar jagers, van wege den oorlogsbuit en plundering. Men ziet op oris neer als de Shyiock® der wereld die van hongerende volken ons pond goud opelschen. Geloof maar geen oogenblik, dat Europa ons afbeeldt al® een natie van idea listen. Als beminnelijke jonge hondjes zoe ken wjj de welwillendheid van allen Wij hebben slechts haat en afgunst verdiend. Wjj prerfén over idelalisme, over broeder schap der menschen, over de hoop aan het gevaar va noorlog voor goed een eind1 te maken, terwijl wij aan een bloedend in. dustrieel Europa slecht® raad bieden, die niet gewenscht wordt, en onze rekeningen voor geleend geld aanbieden.” Gerard betoogt ten slotte, dat toegeeflijk heid van Amerika tegfcover zijn debiteuren zal worden weerspiegeld in toegeeflijkheid tegenover Duitschland. 1 FROU-FROU RIC-TRAC oogstevoUoeniij e presenteert; n den smook» uMgm ren van „De laatste roos”, terwijl hij er naar keek. Geen twijfel. Hij had een ontdekking gedaan ten nadeele van Rosanna Spearman op een plaats, waar men zulks had minst zou ver wacht hebben, en dat wel door mij. Ik behoef u niet te zeggen, hoezeer ik heit betreurde, Cuff en vrouw Vol land bij elkander gebracht te hebben. „Kom, kom zeide ik. „Nu moeten wij toch zelcer gaan.” Zonder op mij te letten begon vrouw Yolland weer in den hoop te wroeten en haalde ditmaal een hondenketting voor den dag. ..Weeg ze op zeide .U7:j en Rosanna heeft er twee men. doen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2416, per weak 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, hij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zfjn degelijke goopend van 9—0 uur. Administratie Tel. Int. 82; Redactie, Tel. 88. BUITENLANDSCH NIEUWS. BELGIS. De opvolger van Verzuim de gave niet, die in u is. Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. kardinaal Mercier. Mgr. Van Roejy. De correspondent van de „Times” te Brussel meldt dat aldaar uit Rome bericht is ontvangen dat het Vatikaan mgr. Van’ Roey, vicaris-generaaJ te Mechelen, heeft aangewezen als opvolger van kardinaal Mer cier. Hij voegt er to« dat dit bericht officieel in Belgische ministerieele kringen wordt bevestigd. Mgr. Ernest van Roey was sedert eenige jaren karirtaal Mercier (behulpzaam by het besturen van het aartsbisdom, dat de pro vincie® Antwerpen en Brabant omvat. Duitaohland'a «oetreding tot den Volkeabond. De rede van Mussolini. Internationale tentoonstelling voor binnen scheepvaart. een Italiaanache prinses bewusteloos uit de zaal moest worden gedragen. „In een straf zaak schrijft de Vossische Zeitung zou een lichamelijke stoornis als een verzachtende omstandigheid kunnen gelden; in de inter nationale politiek moet men echter uitlatin gen van een minister-president in functie voor klinkende munt aanvaarden.” Andere kringen en andere bladen bewe ren, dat als Mussolini een dergeljjke toon heeft aangeslagen, dit een bwjjs is van de zwakte van zyn positie. Deze kringen en bladen wyzen erop, dat de geheele niet-fas- cistische pers heeft opgehouden te bestaan en men zich zeer moeilijk een denkbeekl kan vormen van de wericeljjk in Italië heer- achende opvattingen. Mussolini echter weet precies waar hij aan toe is en daarom acht hij het nooddg zyn aanhangers door denge lijke betoogingen weer aan te sporen, daarom in zijn rede ook zeide, de bewo ners van Opper-Treutino te beschouwen als Itaiaansche Staatsburgers. „Daar velen Italië nog beschouwen van den gezichthoek eener schilderachtige poli tieke episode uit den tijd van voor 30 jaren wellicht, hebben zii ons diep-gewor- telde klachten niet begrepen, de traditio neel® instincten, die de „wortelen” onzer be weging zyn, die haar leven waarborgen en haar toekomst verzekeren, zoo sprak Mus solini en uit zyn rede citeeren wij nog dat Italië, volgens den dictator, al «ijn wetten (die, welke reeds zyn uitgevaardigd en die, welke nog te verwachtne zyn) streng, me thodisch en volhardend zal toepassen, met de methode der koelbloedige volhardend heid, die het kenmerk is van het fascisme. Wij zuilen, zoo vervolgde hij, dat gebied weer tot Italiaansch gebied maken, omdat het Italiaansch is, Italiaansch om redenen van geografischen en geschiedkundigen aard: „Feitelijk kan men van den Brenner zeer goed zeggen, dat hjj de grens vormt, die door de onfeilbare hand van God werd vastgesteld.” Volgens hem vprmen de Duitschers in het Boven-Etsch-dal niet een nationale minder heid1, maar een nationale reliquie. Het be treft hier 180.000 zielen, terwijl er in Tsje- cho-iSlowakye 31^ miliioen Duitschers te genover 5 miliioen Tsjechen zyn. Van deze 180.000 zielen beweerde Mussolini, dat on der hen 80.000 iDuitsch geworden Italianen zijn, die Italië zal trachten terug te winnen. ,/Wij zullen trachten hen weer aan hun oude Italiaansche namen te helpen ,zooals die blijken te luiden in de aoten van den burgerlijken stand, opdat zy er trotsch op kunnen zyn ataatsbupgers van het groote Italiaansche vaderland te zijn. De overige 100.000 zijn het laatste overblijfsel uit den tijd van barbaarsche invallen. Maar ook voor hen zullen wij de Romeinsche politiek der strenge gerechtigheid toepassen. Te- Het rijkskabinet if^isteren bijeen geko men, om een defrnitwe beslissing te ne men inzake het verzenden van de nota, waarbij Duitschland aanvraagt om lid van den volkenbond te worden, en besloot een stemmig tot het afzenden aan het volken- bondSsecretariaat van de nota, waarin Duitschland verzocht in den Volkenbond te worden opgenomen. Besloten werd verder deze nota spoedig, nadat hy. is ingediend, te publiceeren. Men verwacht dat Sir Eric Drum mond direct na ontvangst van de nota advies zal vragen aan de leden van den Vol kenbondsraad over de hyeenroeping eener bijzondere raadszitting, om over die toela ting te beraadslagen. De Britsche gezant te Bern zal Engeland vertegenwoordigen. Men hoopt dat Cham berlen de gewone zitting van den volken bon* zal bywonen, welke later zal worden gehouden. vp hel hooien van deze woorden begon de deteq.ive^koorts zich weder bij mij te vertoonen en vergat ik mij zelf zoover, d»t ik een gissing waag de te miaiken. „Het bevlekte kieedingstuk,” zei ik. Cuff bleef eensklaaps staan en leg de in het donker de hand op mijn arm1. „Is er oot iets, dat inhet drijfzand ginds geworpen is, weer voor den dag gekomen vroeg bij. „Nooit” antwoordde ik. „Zwaar of licht, alles wat in dat zand komt, wordt naar beneden gezogen en ver dwijnt voor altijd1”. „Weet Rosanna Spearman dat?” „Even goed' ais ik.” „Dan”, hervatte hij, „had zij im- niets anders te doen als een aan het kieedingstuk vast te ma in het in het drijfzand te werpen, phint niet de minste reden te waarom zij het verbergen zou dh is dal het geval. Morgen moet ,_ar Frizinghall, om te zien, of ik 1e weten kan komen, wat zij daar ge kocht heeft. Het is gewaagd, het huis onder deze omstandigheden te verla ten maar nog verkeerd er, een stap verder te doen, eer ik meer licht heb in deae zaak. Verschoon mij, dat ik wat ut mi in humeur ben. Ik ben ge daald in mijn eigen achting. Rosanna Spearman is mij te slim af geweest.” (Wordt vervolgd). uw hand, zij. „Wij hadden er drie van „Wat kunt gij daar toch vroeg ik. „Als ik ze aan el kander vastmaak, passen zij net mijn doos”, was haar antwoord. „Touw is goedkooper”, zeide ik. ..Een kettincf ia aterlrAr”, gaf zij tot lisje, mijnheer en beter dan maar toch een beetje wonderlijk. Nu dan, ik - een Zoo ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «a omstreken (beboerend® tot den besorgkrin» 1 —6 regels 1J10, elke regal meer 0416. Van buiten Gouda en den bezorgknnx 16 regel® 1 55, elke regel moer 0.80. Advertentiën in hot Zatardagnummer 28 byslag op den prjjs. Liefdadigheids-advortautitin do helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel® ƒ2.06, elke regel moor ƒ0.50. Up de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededoelingen b|j contract tol «eer gereduceor den prtj®. Groote lottere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusecheakomet van eoUodo Boekhan delaren, Advertent!«bureaux en onze Agenten on moeten danga v66r de plaataiM tan hot Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Bij den aanvang van den Rijksdag heeft Minister Stresemann in het kort gewezen op de uitlatingen van Mussolini in de Ita- liaansohe Kamer, en toegezegd heden nader op deze aangelegenheid te zullen terugko men. Naar verluidt heeft de regeering het voor nemen de aandacht der mogendheden te vestigen op den zeer ongunatigen indruk van dergelyke ophitsende redevoeringen, die overigens in elk opzicht indruischen tegen 'e opvattingen van den Volkenbond, waar Wi? eefi invloedrijk Md van 1®. Men vindt de rede van Mussolini in Duitschland eigenlijk onbegrijpelijk, aange zien men ervan overtuigd is. dat de Itali aansche minister-president wel degelqk wist, dat de rjjkaregeering het moge lijke had gedaan om 'n einde te maken aan de ont stemming, die verwekt is door de gerechten aangaande de vervolging van Duitschers in Zuid Tirol. Enkele bladen herinneren er nog aan, dat volgens de grondwet de trjjksregee- ring verantwoordelijk is voor de buitenland- sche politiek en dus ook voor het geval een minister-president van een bondstaat zich op een terrein waagt, waarop hij eigenlijk biets te maken heeft. Mussolini weet dit natuurlijk best en dit i® alweer een reden om te betreuren dat hjj de verklaringen van Held als een voorwendsel heeft beschouwd om tegen Duitschland ten strijde te trek ken. Vanwege het onbegrijpelijke van Mus solini’s houding zegt men in sommige Ber- Hinsche kringen dat hy misschien niet hee- leaal gezond is op het oogenblik en een en kel blad citeert een uitlating van een al daar verblyvend buitenlandsch diplomaat, die de rede van den Italiaanschen duce als „politica psychopattca” zou hebben bestem peld. Hetzelfde blad herinnert eraan, dat Mussolini onlangs bij het huwelijksfeest van DUITSCHLAND. Voorjaartunesse te Leipzig. De Voorjaarsmesse te Leipzig vangt op 28 Febiimtfi a.s. aan. De al^emeene Messe duurt tot 6 Maart; de Technische Messe to^ 10 Maart. Tegelijk met de Messe wordt tevens een Duitsche kunstzyde-tentoonstelling gehou den, die eveneens tot 10 Maart a.s .duurt. Koude te Berljjji. Te Berlyn is het onverwachts weer bitter koud geworden. Gisteren daalde de thermo meter tot 5 gr- onder nul. De dochter van Bismarck overleden. Gravin Maria von Rantzau, de eenige dochter van rykskanselier Von Bismarck, is op 77-jarigen leeftyd op haar landgoed Do bersdorf by Kiel overleden. VEREENIGDE STATEN. De straf voor een verrader. Een zekere Hans Fuhrmann, die een poos lang tlranksmokkelschepen, die onder de kust van New York ageerden, loodste, maak te van zyn connecties misbruik en deelde aan de verbodsautoriteiten mee, wat hij van de smokkelbende afwist. De autoriteiten deden daarop een aantal dranksmokkelaars arresteeren en beloonden Fuhrmann voor zjjn handlangerdiensten me^ de goedbetaal de functie van verbodsagent. Fuhrmann in stalleerde zich daarop in het chique Ariato Hotel in de 44ste Straa^ te New York, waar hy een weelderig leven leidde. Van zjjn nieuwe positie heeft hij echter niet lang pleizier .gehad. Zaterdag n.l. werd zjjn met kogels doorboord lyk in zijn kamer gevon den. Vermoed wordt, dat hij het slachtof fer is geworden van zijn vroegere vrienden de dranksmokkelaars, die hy zoo snood ver raden heeft. De man, die het vonnis aan Fuhrmann heeft voltrokken, is zoo omzich tig te werk gegaan, dat tie detectiven niet het minste spoor kunnen ontdekken. Amerika’s schuldenpolitiek. „De Amerikanen de Shy locks der wereld”. James Gerard, de vroegere gezant der Vereenigde Staten te Berljjn, die vroeger al eens heeft doen blijken dat hy geen bewon deraar ie van de wijze, waarop Amerika als crediteur tegenover zyn vroegere bondge- nooten optreedt, oefent thans opnieuw bij tende critiek op de Amerikaansche regee ring. Hjj verklaart, dat van Amerika’s hou ding in de schuldenquaestie voor een groot deel de wereldvrede en „het voortduren van onze eigen welvaart” afhangt. Gerard brengt het feit in herinnering dat het g®ld door Amerika aan Europa geleend voor een zeer groot deel in Amerika werd besteed aan tegen hooge prijzen geleverde goede ren, waarvai) enorme winsten voor de ver- koopers het gevolg waren, en verklaart, dat „de besteding van dat geld de eerste stoot was voor de welvaart in Amerika.” Hij betoogt dat het een goede poliiek voor Amerika zou zyn, tot het Wereldhof toe te had, hooruo ik Cuff achter m. j. „Dank u voor uw moeite, mijnheer Betteredge", zeide hij. „Die visachera- vrouw heeft mij voor het eerst van mijn leven in de war gebracht.” Dat verraste mij. Zou ik dan mis schien tod) nog niet zooveel kwaad hebben gesticht, als ik gevreesd had? Ik wachtte om meer te hooien.” „Ja”, hervatte CuffL alsof hij wer kelijk mijn gedachten! in het donker kon lezen. In plaat1 van m j het spoor te wijden zijt cij de oorzaak, dat ik de kluts geheel kwijt ben. Wat het meisje van \avond gedaan hoeft, is, natuurlijk, duidelijk genoeg. Zij heeft de beide kettingen ^heen gekoppeld en ze vastfemaakt aan da blikken doos Deze heeft zij laten zin ken in het drijfzand, èu het ééne-effid van den ketting verbonden aan de een of andere plek onder de rots, aan haar alleen bekend. Dat Is zoo helder als glas. De vraag is echter en ,hier gaf Cuff het eerste teeken van ongeduld', dat ik nog bij 'hem had op- gemerk?, at te drommel heeft zij in die doos verborgen „Ik dacht bij mij zelven, den „Maan steen”. Doch ik zeide alleen „Kunt gi j het niet raden „DO’ diamant is hei niet”, réide Cuff. ,,A1 mijn levenservaring zou in het niet zinken, wanneer Rosanna Spearman den steen In haar bezit had.” Yolland. „Tel het maar na en gleel het haar met mijn groeten. Ik kan het niet van mij verkrijgen, haar spaardniten te houden, die zij mis schien zelf hoog noodig heeft. „En ik kan het niet van miij ver- hrijgen, haar het geld terug te geven, goede vrouw. Gij hebt haar die din gen zoo goed als voor niets afgestaan, dat is de waarheidi.” „Denkt gij dat werkelijk, mijnheer? vroeg zij met een aanm'erkelij'k opge ruimder gezicht. „Zeker”, zeide Cuff. Vraag het mijnheer Betteredge ook maar.” I Ik liet haar den tijdf niet, mijar wenschte haar goeden avond. „Dat akelige geld”, riep vrouw Ypl- land uit. Bij deze woorden scheen zij alle heerschappij over zich zelf te vir- liemi en streek met een zemiwaohtige beweging het kleine hoopte zilver in haar zak. ,,Het maakt een arm njensch van streek, het daar zoo te zen llg- göh, zonder dat iemand het hebben wil.” Zij liet zich in een stoel vallen en zat daar met een uitdrukking op het gezicht, alsof zij zeggen wilde „Ik heb het weer in mTjn zak, krijg het eruit, zoo gij kunt.” Thans ging ik niet alleen naar de deur, (toch liep een eind' don weg op. Ik had een gevoel, of een hunner, o! wel beiden, mij doodelijk beleedHd hadden. B?er Ik drie schreden gedaan gen het Duituche vollCïeggen wjj echter: „Het fascistische volk wil een oprecht vriend voor u zyn, maat een vriend, die u in de oogen ziet, een vriend met de hlanden naar boven, een vriend buiten de „Kultur”, die wjj nu overleefd achten.” Mussolini liet nog uitkannen, dat izjjn rede moest worden beschouwd als een politiek en diplomatiek positie kiezen. De „National Ztg. van Bazel” brengt vol gens het Hbld, over de intern, binnenvaart- tentoonstelling, die van 1 Juli tot 15 Sept, te Bazel zal worden gehouden, een belang rijk artikel De tentoonstelling wordt georganiseerd door de regeering der stad Bazel en staat onder het beschermheerschap van den Bonds-’President. België, Duitschland, Frank rijk, Nederland, Italië, Oostenrijk, Tsjecho- Slowakjje en Zwitserland hebben verklaard mee te zullen doen. Met Groot-Brittannië, Jugo-Slowakije, Canada, Noorwegen, Po len, Zweden, Hongarije en met Amerika is men nog in onderhanMing. Het geheel werd vslfseld in 38 groepen, die zeer een uitgewerkt overzicht zullen geven van de nieuwste tech nische vorderingen op dit gebied, en van de groote belangen voor handel en nijverheid daarede verbonden. Dit verklaart ook de groote belangstelling by de particuliere on dernemingen van velerlei aard. Reed® heb ben zich exposanten uit dertien verschillen de staten als deelnemer® aangemeld. Enke le landen, die officieel aan dez® show deel nemen, formeeren gesloten nationale afdee- lingen. In Nederland ifl de Vereeniging voor het tentoonstellliyfswe^en met de leiding der voorbereidingen'betrouwd geworden. Z|j concenreert haar krachten op de in Neder land zeer ontwikkelde binnenscheepvaart. Zwitserland ontziet zich geen moeite om het grootsche werk te doen slagen. De groo te ingenieurs-vereemgingen, de groot- mdusrtieën en de electriciteitewerken zul len compleet vertegenwoordigd zjjn. De „Ecole d’Ingenieurs" te Lausanne en het oedgenootschappelyk departement hebben groote pannen ontworpen. >®ier mij anders in i ken.” Eén shilling, negen, r’’_ nwer niet,, op mijn woord.’ ••Spot goedkoop”, nr een diepen zucht. Hij woog de doos in zijn hand. Ik verbeeldde mij een paar noten t® ho°’ 46) - Zij nam de kaars op en bracht oen inspecteur naar een hoek van het ver trek. Ik kon, er >niets tegen doen; ik moest weer binnengaan. Daar lag een hoop rommel, meest oud metaal, dat de vissdier van tijd tot 'tijd op het trand had bijeen gehaald. Vrouw Yol land schommelde er wat in en haalde een verlakte doos voor den dag, met een deksel er op en een haak oen. ze aan op te hangen. zoo een als nien aan boord der schepen gebruikt, om er kaarten en andere papieren in te doen. Kijk”, hervatte zij. Rosanna heeft van avond de wedergade daarvan ge kocht. „Zij kan dienen”, zeide zij, om a- m|jn kraagjes in te doen, die mijn koffer zullen verkreu- -‘P» U.WB „Touw as :r „Een ketting is sterker’ bescheid. Een vreemd mei met een hart als goud een zuster voor mijn Lucy. tirzx.iz1.zv,.1 J-ïln 1 sprak haar n et tegen. Drie en halven shilling, mijnheer Cuff, waar als ik hier sta.” ,,ElkT” vroeg hij. ,iWeggegevem„' juffrouw” hij, het hoofdschuddend, „zuh gegeven.” „Daar is hef geld”, hervatte vrouw

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1