JT E No. 16075 Vrijdag 12 Fgbruari 1028 ond 'lita in s' t£rt ‘t/n FEUILLETON. te iten dier DE MAANSTEEN. ANEN’S abrieken OTSTE I jswaarde. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Da samenstelling wan den Raad wan den Volkenband. 65* Jaargang 319-W ten. J9 L (Wordt vervolgd). ocolade 'eepen i 30 34 In die uit 269 60 Den Haag. Spannend romantisch verhaal van W1LKEE COLLINS. zenuwen versterkt, den, verkwikkenden ehijnselen die anae- en. «i.V. [ERVEER. loht 176S - middel, irt van anaenrie en dan moet gy, nu smaakt U niet? Gij t hfofdpyn, suizin. De werkloosheid. De twee millioen overschreden* In de tweede helft van Januari is het aan tal ondersteunde werkloozen in Duitschland van 1.767.000 gestegen op 2.030.000, een vermeerdering dus van 263.000. Een ontploffing. 22 gewonden. Te München heeft in een woning, welke gedesinfecteerd werd met behulp van een blauwzuurapparaat, een geweldige ontplof fing plaats gehad. Alleen de muren staan nog overeind. Er zyn 22 gewonden, van wie vijf zwaar. Volgens een Wolff-bericht is de man die het desinfectieapparaat bediende, gear resteerd. VEREENIGDE STATEN. Een zonderlinge aanhouding. De immigratie autoriteiten te New York hebben Vera Gravin Cathcart, een Engel sche dame, die Dinsdag daar ter stede aan boordt van de „Carmania” aankwam in ge zelschap van twee andere Engelsche dames, aangehouden. Toen zij naar de reden van deze aanhouding vroeg, antwoordde de im- volk zijn vertegenwoordigers zal steunen met een algemeene, zij het vreedzame agi tatie. Merkwaardig hierbij is dat zij voor dit plan steun vindt bij haar tegenstanders, de Swarajisten, die op een te Cawnpore ge houden Congres een resolutie van gelijke strekking hebben aangenomen, ofschoon verscheidene voorname leden zich ten ge volge daarvan van de partij hebben afge scheiden. De bouw der stalen huizen. Het verzet van Labour. Gisteren besloten de Schotsche leden van de Labour-fractie een amendement in te dienen op het voorste] der regeering, waar bij een crediet van 200.000 wordt ge vraagd voor den bouw van 2000 stalen hui zen in Schotland. De Schotsche Lagerhuis leden verzetten zich tegen dit bouwplan, omdat de arbeiders zullen worden betaald volgens de loontarieven der metaalbewer kers, welke IMger zijn dan die der bouw vakarbeiders. MacDonald is echter een voor stander van het bouwplan der regeering en ofschoon de quaestie geen praktisch belang heeft, omdat de regeering ook zonder den steun van Labour over een voldoende meer derheid beschikt, leidde zij op de bijeen komst van de fractie tot een ernstig geschil, waarbij het ging om de vraag of MacDo nald werkelijk als leider der partij kan wor den beschouwd of slechts in naam deze functie .bekleedt. Nadat MacDonald zijn standpunt met kracht had verdedigd, werd besloten, dat de Schotten hun amendement kunnen indienen, doch dat het allen leden der fractie vrij staat voor het ontwerp der regeering te stemmen ,dat door den socia list Champbel'l Stephen zal worden verde digd. Dit besluit kan als een belangrijk suc ces voor MacDonald worden beschouwd. RUSLAND, De uitroeiing van de bontdieren in Rusland. Zooals bekend, neemt bont den laateten tijd een van de eerste plaatsen in den Rus- sischen uitvoerhandel in en verdringt wat zijn belangrijkheid betreft het graan. Het laatste jaar bedroeg de uitvoer van bont het viervoud van den uitvoer van 1913.\In de kringen der „choziajstwenniki” (der lei ders van het economische leven onder 'de bolsjewiki) heerscht veel vreugde, maar <le „Ekonomitsjeskaja Zjiznj”, die verder kijkt vindt dat er geen redenen voor vreugde bestaan. Het blad schrijft nadrukkelijk, dat de jagers in het Noorden op een schande lijke wijze huishouden, dat de bontdieren eenvoudig uitgeroeid worden. Over ’t „suc ces" van het afgeloopen jaar zegt het dag blad hpt volgende: „Nog een paar zulke „successen” en wij zijn geheel zonder bontdieren en zonder bontuatvoer.” De correspondenties die het blad uit vele Noordelijke uithoeken ontvangt,, geven in derdaad een beeld van uitroeiing van de bontdieren. Het is zoover gekomen, dat de besturen van de Noordelijke dorpen, voor argumenten, die by de bespreking zouden het .gebied van de Boven-Etsch behoort niet in het minst tot die minderheden, welke voorwerp waren van bizondere overeen komsten in de vredesverdragen. (2) Italië is niet bereid over deze zaak van gedachten te wisselen, noch in een ver gadering, noch in een raad. Daarom is de resolutie van den Tiroolschen landdag (die de kwestie aan den Volkenbond wilde voor leggen), zonder eenige waarde. (3) De fascistische regeering zal zich met de grootste energie kanten tegen elk der gelijk plan, want zij zou zich aan een wer kelijke misdaad jegens het vaderland schul dig maken, wanneer terwille van 100.000 Duitschers, die op Italiaansch gebied zich vestigden, op eenigerlei wijze de veiligheid en vrede in de waagschaal zouden worden gesteld van 42 millioen Italianen, die stellig het homogeenste en meest vastaaneengeslo- ten nationale blok vormen, dat in Europa bestaat. Mussolini ontkende, dat dat dreigementen waren. Volgens hem waren dit uitingen van w aardigheid en kracht. De Italiaansche mi nister-president besloot met <>P te merken, wier inwoners het jagen een van de belang rijkste bronnen van inkomsten is, verbods bepalingen uitvaardigen. Zoo bijv, meldt de correspondent uit Toeroechansk, dat het plaatselijk uitvoerende comité heeft bepaald dat drie jaar lang geen jacht mocht ge maakt worden op elanden en rendieren. Het blad schrijft naar aanleiding hiervan het volgende: „Als het zoo ver is gekomen, dat zelfs in de oerwouden van Toeroechansk ten gevol ge van de domme manier van optreden die ren als elanden en rendieren beginnen te verdwijnen, dan is de toestand zeer ernstig. Wij moeten openlijk erkennen, dat de ex ploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het land op dit gebied overal wordt ge voerd, dat de dieren uitgeroeid worden en dat ten gevolge daarvan het grondkapitaa! verdwijnt.” Het jagersbedrijf wondt das met volko men ondergang bedreigd en dat beteekent dat twee millioen personen, die nu in dat bedrijf hun onderhoud vinden, met werk loosheid worden bedreigd en de staat een jaarlijksch inkomen van 200 millioen roe bel kan verliezen. DUITSCHLAND. De regeling met de vorstenhuizen, De Rijksraad neemt het „Sperr- geaetz” aan. iDe rijksraad te Berlijn heeft het zooge naamde „Sperrgesetz" inzake de financieele regeling met de vroegere vorstenhuizen met 49 tegen 4 stemmen goedgekeurd. Tegen stemden de vertegenwoordigers van de vier agrarische Pruisische provincies, Oost- Pruisen, Pommeren, Brandenburg en Be- nederuSIlezië. Dè vertegenwoordigers, van Beieren, Mecklenburg en Bronswijk stem den blanco. De int. conferentie inzake den arbeidstijd. Een antwoord van Mussolini. tyd ratificeerde. Het onderwerp gaat alle industrielanden aan, maar het is moeilijk en samengesteld in dit stadium is het beter den omjvang der conferentie niet uit te brei den. In het Britsche Lagerhuis was het de Bri- gadier-generaal Brooke die vroeg, waarom Nederland niet was uitgenoodigd tot de internationale conferentie over den ar beidstijd in de industrie gezien het feit dat met name nopens het repareeren van sche pen de arbeidstijd in Nederland langer is dan in Enge1! and. Namens den minister van binnenlandsche zaken antwoordde Betterton, dat de uitge- noodigde mogendheden België, Frankrijk en Duitschland omvatten, die de vorige confe rentie over dit onderwerp, in September 1924 te Bern gehouden bijwoonden, bene vens in Italië, dat voorwaardelijk de con ventie van Washington inzake den arbeids- BUITENLANDSCH NIEUWS. ENGELAND. De status Jjan Indië. Mrs. AnniieBesant leidster van een nieuwe non-cooperatiebewe ging? Mrs. Annie Besant, de bekende theosofie en politieke agitatrice, die al vaker een rol van beteekenis heeft gespeeld in de Indische politiek, staat op het punt de Indische non- cooperatiebeweging, die Mahatma Gandhi zoo langzamerhand heeft moeten prijsgeven, nieuw leven in te blazen. Eenigen tijd gei leden, op 9 December, heeft het 'bekende Engelsche Lagerhuislid Lansbury, onder in|- stemming van een aantal andere Arbeidersi- leden van het Lagerhuis, een wetsontwerp ingediend, dat voorstelt aan Indië den sta tus van Dominion te verleenen, op ongeveer denzelfden grondslag als waarop ook Cana da, Australië, enz. de Dornin ionsrech ten gemeten. Mrs. Annie Besant die blijkbaar niet veel fidutie heeft in de gezindheid, van de conservatieve meerderheid van het Enj gel sche parlement ten aanzien van Indië en naar het schijnt eenigen druk op het parlement wil uitoefenen, heeft bekend ge maakt, dat indien het de tweede lezing van het wetsontwerp weigert, zij een actie ori touw aal zetten om te verkrijgen, dat de Wetgevende Raad van Indië en alle provin ciale raden de begroetingen zullen verwer-j pen, terwijl zy verwacht dat het Indisch Meer dan het loon is de zelfvoldoening over goed volbrachten arbeid. het inpakken voor de reas van vo'genden dag. Een, vorder onderzoek deed mij te weten komen, dat de jut- iMiussolini heeft in zjjn antwoord op de re de van Minister Stresemann niet zooals ver wacht werd bakzeil gehaald, integendeel met nadruk beweerd dat alles wat hij naar voren heeft gebracht door hem na een er- barmeljjke anti-Italiaansche campagne van twee maanden met geduld is overwogen. „Italië zal, zoo zei hij, nimmer toestaan oen schending van de vredesverdragen wel ke de grenzen waarborgen die wij met ons bloed gewonnen hebben. Stresemann ont kent de anti-Italiaansche goederen hoewel hjj weet dat deze steeds heftiger wordt. De groote meerderheid der Duitschers droomt nog van een „verduitsching” der Italiaan- sche provincies rond Verona, Desehzano, Peschiera en Salomo. Italië heeft nimmer gevraagd om een aanvullend verdrag ter bescherming van de Brenner-grens. De politiek in Boven-Adig^ zal voortge zet worden want zij is voor ons een moreele en historische zaak en niet een cultureele zooals Stresemann beweert. Er aan herinnerd, dat (Duitschland voor nemens is binnen en buiten den Volkenbond de moreele beschermig op zich te nemen van alle Duitschers in de wereld, zelfs van de weinig talrijke Duitschers in het gebied van de Boven-Etsch, die voor den oorlog niet staatsburgers waren van het Duitsche in., vciMaaiue musauiuu.' (1) De bevolking van vreemden stam in neergeslagen over den loop, dien de zaken genomen hadden. „Alles is in de war, vader. Niets is er meer, gelijk het vroeger was. Ik heb een gevoel, alsof er ons een groot ongeluk boven het hoofd hing.” Zoo iets ondervond ik ook. Doch ik moest m j goedl houden voor mijn dochter. De bel klonk. Penelope liep de trap op etë’ik ging de vestibule in, om op den barometer te zien, of er verandering van weer zou komen. Juist, toen ik de dubbele deur be reikte, die er naiar toe leidde, werd die Van den anderen kant driftig open gestooten en snelde Rosanna Spear man mij voorbij met ontsteld' gelaat en de hand op het hart gedrukt, alsof zij daar pijn had'. Ik wildie haar iets vragen, docth was al op de tralp, eer ik er aan dacht, ik riep daarom de keukenmeid, die in de nabijheid' was toe, het meisje in het oog te houden. Er bleken nog twee andere personen in de nabijheid te zijn geweest. Cuff zwam zachtjes uk een zijkamer en vroeg wat er ge- beurde. ,,Ik zeide: niets”. Mijnheer Frank lin deted even daarna de dubbele deur open, wenkte mij tot zich en wilde weten, of ik Rosanna Spearman had gewen. Zij is mij daareven voorbijgegaan, mijnheer, met erg ontsteld geeicht en op een vreemdö manier”. ge ademhaling. Daar was de gang, welke naar juttrouw Rachel s kamer leidde. Ik keek opmerkzamer toe en ja, op drie stoelen, welke dwars over de gang waren geplaatst, met een zak doek om zijn grijs hoofd gebonden en zijn nette, zwarte jas als voor een kussen opgerold, lag Cuff te slapen. Hij werd' dadel jk wakker, zonder schrik of verwondering te toon en, zoo dra ik hem naderde. „Goeden nacht, mijnheer Bettered ge,” zeide hij. „En denk er aan; in dien gij ooit witte mosrozen wilt en ten, doe het niet op den stam van de wilde roos, wat de tuinman er ook van moge zeggen.” „Wat doet gij hier?” vroeg k. ..Waarom zijt gij niet in uw bed?” „Omdat ik een der velen ben op deze ellendige wereld, die hun geld niet te gelijk eerlijk en geraakkelijk kunnen verdienen. Ér bestaat een won derlijke overeenkomst tussohen den tijd van Rosanna Spearman’s terugkeer vah het strand en het besluit uwer jonge meesteres om het huis te veria ten. Die twee moeten, dezen avond reeds heimelijk met elkander gespro ken hebben. Volgens de Duitsche bladen is de rege ring niet van plan, op de rede van Musso lini in den Senaat officieel te antwoorden, aangezien deze tweede rede erop schijnt té wijzen, dat Mussolini het incident als ge sloten wenscht te beschouwen. Nog wordt gemeld dat Held, de Beiersche minister-president aan een vertegenwoordi ger van de Gazetta del Popolo heeft ver klaard, dat zijn bekende redevoering niet tegen Italië was gericht. Hij heeft alleen geantwoord op de klachten der partijen over de onderdrukking van taal en cultuur der Duitsche bevolking in Zuid-Tirol. Van de politieke oplossing van de Zuid-Tirolsché kwestie heeft hjj niet gerept. Hij heeft slechts betoogd, da* de Duitschers in Zuidt- Tirol vrijheid van taal, school en catechisa- tie-nderwys moeten genieten. Verder ver klaarde Held, dat de Beiersche regeerin? met de boycotbeweging tegen Italië niets te maken heeft. Het beste middel om aan die beweging een einde te maken zou zijn, dat Italië de Duitsche bevolking in Zufd-i’’ rol de vrfjheid verleent, die het voor zijn eigen nationale minderheden in andere sta ten eischt. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal J22b, per waak 17 cwt, mat Zondagsblad per kwartaal 2.90, par waak 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abenaemanten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 11, GOUDA, hjj onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks goopeud van 9-6 uur. Admmiatratio Tal. Int. 82: Redactie, Tel. 88. dat van principieel an vitaal belang de kwestie van de onschendbaarheid der Bren- nergrens is, die Stresemann en Mussoli ni is hem daarvoor hartelijk dankbaar juridisch op grond der vredesverdragen er kende. trouw ais reden voor haar vertrek had °Pgegeven, dat het haar ondragelijk was met dien hatelijken politie-beamb- te onder hetzelfde dek te verblij ven. Bij her hooren, dat haar reis tot twee uur zou uitgesteld worden, was ziï in drift opgeMogen. Mevrouw, die er tegenwoordig was, had haar ernst’g berispt en daarna Penelope de kamer uitgezonden, misschien omdat zij haar dochter iets onder vier oogen te zeggen had. Peneflope was erg te- inntireniu1, aan welke verdenking zij bloot stond, zag ik er tegen op, haar vertrouwen u t te lokken, en toch acht te ik mij niet gerechtigd, te weigeren naar haar te luisteren, met hel oog op de moeilijkheden, welke nog altijd onopgelost zijn. „Ik begrijp u niet zeide ik. .,Is er iels, dat ik voor u doen kan Bedenk, Betteredge, aat ik volstrekt niet onvriendelijk sprak. Ik bleef doorspelen, om nare verle genheid minder te maken. Maar dat juist schijnt zij te hebben opgevat als een soort van minachtende bejegening. Hoe het zij, voor zij er een woord kon uitbrengen, liep zij weg. Het spijt mij, Betteredge, haar onwillens belee- digd te hebben. Zeg haar dat en ook, dat ik geduldig naar haar zal luiste ren, zoo zij mij iets heeft mede te deelen.” r Ik was becaig met de lichten u t te doen, toen Samuel mij kwam vertel len. dat de tuinman vertrokken was en men van Cuff nergens in het huis iets meer bespeurde. Ik nam een kijk je in mtijn kamer, ’t Was zoo een paar ledige glazen en een sterke geur van heere grog, anders mets. Was Cuff op zijn eigéh houtje naar het slaapvertrek gegaan, dat voor hem in gereedheid was gebracht Ik ging de trap op. om er naar te zien. Op den tweeden overloop meen de ik aan mijn linkerhand het geluid te hooren eener rustige en regelmali- De samenstelling van den Raad van den Volkenbond wordt in vele bladen uitvoerig besproken en het was naar aanleiding van verschillende publicaties, dat Ramsay Mac Donald tot Minister Chamberlain de vraag richtte of naast Duitschland aan twee an dere mogendheden permanente zetels in den Raad van den Volkenbond zouden worden toegekend. Chamberlain antwoordde, dat het verzoek aan Duitschland om toelating tot den Vol kenbond de geheele quaestie van de samen stelling van den Raad aan de orde had ge steld en aanleiding gaf tot aanspreken van andere zyden, maar vóór deze aanspraken officieel waren ingediend en de argumenten zoowel voor als tegen aangehoord waren, was het ónmogelijk tot eenigerlei definitief besluit te komen ten aanzien van de ge dragslijn, waardoor de belangen van den Itaad en van den Volkenbond in het alge meen het beste gediend' worden. Voor zoo ver het mogelijk was ze in dit stadium te bestudeeren, werden de punten waarom het ging door de Britsche regeering zorgvuldig overwogen. Als het hem mogelijk was een nadere verklaring af te leggen vóór hy ver trok om de Maartvergadering van den Raad bij te wonen, zou hy dit doen. Hij was er echter zeker van dat men zou erken nen, dat het ten aanzien van een zaak, die een onderwerp van debat en beslissing zou uitmaken in den Raad> en de vergadering van den V. B. en waarnopens aanvankelijk meenmgsverschil zou bestaan, wemschehjk wa» dat het volle gewicht «ou worden ge- hecht aan de meening, die zou blijken in deze lichamen te overheerschen en aan de rgk> verklaarde Mussolini: gnniryinntön zliz» KH RaanTVMlrï'n.cr vzmdan z.v v». i- worden aangevoerd. Het heele doel van een dengelyke gemeenschappelijke beraadsla ging zou worden verijdeld en het nut en de invloed van den Volkenbond zou worden te niet gedaan als de vertegenwoordigers van dit en andere landen bij voorbaat gebonden waren aan starre instructies, die iedere on- derlinge overeenstemming onmogelijk maak ten. ,Ik geloof, dat ik onschuldig de oorzaak ben van die ontsteltenis, Bet cere|de.M „Gij, mijnheer?” „Ik begrijp het niet”, hernam hij. „Maar als het meisje in het verlies van den diamant, betrokken is, ver beeld ik miij, daj zij op het punt heeft gestaan mij alles mede te deelen. Naar de deur kijkende, meen ik ze even open te zien staan. Zou er iemand luisteren Zij viel dicht, voor ik er1 b’j kon komen toch zag ik de slippen! van Cuif’s gekleede jas nog met een glimp om den hoek verdwijnen. Nie'j wenseliend, nog meer opschudding te veroorzaken dan er reeds in het nuis) was, zeide ik aan mijnheer Franklin,] dat een der honden in het huis was, gekomen, en verzocht hen» te vertel len, wat er tussdhen hem en Rosanna] Spearmen was voorgevallen. Kwam gij door do vestibule, mi,n.| heer”, vroeg ik, „toen zij u aan sprak?” Hij wees naar de biljartzaal.! „Ik was bezig een peair stooten tel doen, onv mijn geest wat te verzetten,: en toen ik opkeek, zag ik op eens Rosanna Spearman gelijk een geest bij mij staan. Ik was zoo verbaasd, dat jk in het eerst nauwelijks wist, wat ik deed'. Daar ik een uitdrukking van angstige verwadtying op haar gelaat meendO te bespeuren, vroeg ik haar of zij mij spreken wilde. „Ja, $|g ik maar durfde”, antwoordde zij. Mij her- (iOinsuiE wiirantt Nieuws- en advertentieblad voor gouda en omstreken bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda u omaerdua (bdiooNnda tot den bMor<krii«): 1—5 regels /Uü, elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda an den baxorgkring: 15 regels 1 55, elke regel maar ƒ0.80. Advertentiën in bat Zaterdagnummer 26 tt bijslag op dan prijs. Liefdadighaida-advertentiën do helft van dan prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regols ƒ2.05, alka regel moer ƒ.0.50. Op de voorpagina 50 hoogar. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingen b(j contract tot wer gereduceer den prijs. Groots letters en randen worden berekend neer plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusseheakomet van soliode Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ik had de deur gesloten en hoorde niets meer vain hun redeneering. de gang ontmoette ik Penelope, ergens op scheen ie wachten. „Ja, antwoordde zij op mijn desbe treffende vraag. Juffrouw Rachel zou misschien da delijk schellen, om voort te gaan met het inpakken voor de reus van den

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1