EN! IEÏ? EZEN I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEIJ.E, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 16078 Dinsdag !6’{Fabruari 1926 65*Jaargang NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. ij zullen □ON. ntbledm. Zoon adres- aten in apieren nerken Zoon >en wat vlugge Zoon ikwerk, st een- r wordt taveren, .O. Boekhouden v. Accountants SANEN’S Fabrieken DE MAANSTEEN. De toetradina «in Ouitaohland tot den Volkenbond. ZOON n prijs; de riep zij den (Wordt vervolgd). Schoonheid is rust te midden van de onrust van het leven. 359-40 ;n :ie N.V. IMERVEER igariohtxl760 tOOTSTE nflswaards. kant van r t opstijgen, zomaer het rijtuig Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. MEXICO. De regeering en de katholieke kerk. Kloosters gesloten; priesters gedeporteerd. Krachtens het artikel van de grondwet hetwelk bepaalt, dat alle priesters van Mexicaansche afkomst moeten zijn, hebben de autoriteiten het klooster der stad Mexico en dat van Coyoacan gesloten. Alle priester» zullen worden gedeporteerd, maar er wordt niet bij gemeld, dat de religieuzen op de zelfde wijze zullen .behandeld worden. Er zijn twaalf religieuzen van het gesloten klooster van Mexico aangehoudien, doch geen enkele van hét klooster Coyoacan. Verschei dene zusters van andére instellingen heb ben zich naar de Spaansche legatie bege- venwaar de gezant haar beloofde pogingen te zullen doen om haar vertrek te regelen zonder deportatie. Een Reutertelegram uit Havana meldt dat aldaar veertien Spaanache priesters aangekomen zijn, die uit Mexico waren ge deporteerd. ZQ zullen naar Spanje worden overgebracht. ENGELAND. De woning van den prins van Wales. De Prins van Wales gaat binnenkort ver huizen. Hij zal voortaan wonen in het oude Marlborough House, feitelijk de residentie van de Prinsen van Wales, maar lange ja- nen door nu wijlen koningin Alexandra be woond (pas de latere jaren had de weduwe van Eduard Vil zich in Sandringham terug getrokken). Deze week zal Prinses Victo ria, de zuster des Könings, die niej haar moeder samenwoonde, het Marlborough House met enkele getrouwe bedienden voor goed verlaten en een ^sitting in het dorp je Ivor, niet ver vaat Windsor betrekken. twee eeuwen ge- x>uwd, zal worden og voor den Prins ht BUITENLA.NDSCH NIEUWS. DUITSqHLAND. De veemmoorden Een nieuwe arrestatie. In een onbewoonde boschwachterswoning in het Spreewald hMft de Berlynsche re cherche een sergeant van de zwarte ryks- weer, Umhofer, gearresteerd, dien zij al geruimen tijd zocht. Umhofer wordt er vai‘ beschuldigd te hebben deelgenomen aan den veemmooid op den onderofficier Wilms. Het boschwachtershuis, waarin Umhofer zich a' sedert eenige weken schuil hield, is het eigendom van graaf Lynar. Het verluidt, dat deze reeds aan verschillende andere veemmoordenaars schuilplaats heeft ver leend. je Ivor, Het huis, dat omstr leden door Wren wei gerestaureerd en als van Wales worden ii En in het ouda r"W waar da, yaaat rondwaart van den rumoerigen hertog van Marlborough, onder wiens opperbevel de Engel schen en Hollanders twee eeuwen ge leden de Franschen uit ons Gelderland ver dreven, en van de nog luidruchtiger herto gin Sarah, van wie de chronique scandaleuze veel te vertellen weet, zal thans Engeland» populairste prins zyn inbrek nemen. FRANKRIJK. De winkelstand tegen de belastingen. 60.000 zaken zullen drie uur slui ten. Men weet dat de vorige week een aantal Partfsche magazijnen, voornamelijk in de Rue Faubourg St. Honoré, gedurende eeni ge uren hebben gesloten om te protesteeren tegen de nieuwe belastingontwerpen, welke de Kamer bezig is aan te nemen en welke voor hun bedrijf zeer nadeelig wonden ge acht. Dat protest zal worden herhaald, maar dan wel op veel grooter schaal. Het Comité de (’Alimentation Parisienne, dat tengevol ge van de 52 syndicaten, welke er by zijn aangesloten, één van de krachtigste han- delsgroepen in Parijs vormt, heeft besloten, in overeenstemming met de Fédération des Commercants détaillants de France en de Confédération nationale du commerce en De finantieele crisis in Frankrijk. het vraagstuk der uitbreiding /van het aan tal permanente zetels ter sprake te brengen zal de Engelsche regeering in een zeer moeilijke positie komen, vooral hierom, om dat Duitschland een uitbreiding van het aantal zetels niet zal goedkeuren. Een in trekken van Duitschlands verzoek om toe lating of een uitstel, wat Duitschlands toe treding ton den volkenbond betreft, zou ech ter gelijk staan met de opheffing van het verdrag van Locarno. Reeds vernam het ,,'Berl. Tag.” dat de Duitsche regeering tot de leden van den V. B. Raad de vraag heeft gericht, of het voornemen bestaat, behalve Duitschland ook nog andere staten tot permanente leden van den Raad te benoemen. Blijkens berichten uit Parijs, werd al daar verwacht dat de Kamer in de heden nacht voortdurende zitting de belastingvoor stellen, die de begroeting in evenwicht moeten brengen zou aannemen. Van groote beteekenis is voor de concur rentie tegen de Fransche producten in het buitenland de beslissing, die zal vallen om trent het voorstel der commissie om 'n eind te maken aan den tegenwoordigen toestand, waarby verkoopen voor export zyn vrijge steld van de omzetbelasting van 1,2 pCt., die alle binnenlandsche transacties treft. Het opheffen van deze vrijstelling zou een bate opleveren van 720 millioen. In de Ka mer bleek ernstige oppositie te bestaan te gen de opheffing van de vrystelling, waar van men verwachtte, dat ze de Fransche uit voeren, die zich zoo ontwikkeld hebben, be lemmeren zal. détail des boissons, dat den 2en of 3en Maart de leden hun magazynen van twee tot vijf uur ’s middags zullen sluiten. Aldus zullen 60.000 zaken gedurende drie uren gesloten zyn. ZWITSERLAND. Dr. Fernades juridisch Volkenbondsadviseur. De opvolger van prof, van Hamel. Voor de door he^ vertrek van prof. Van Hamel ontstane vacature van directeur der juridische afdeeling van het Volkenbonds- secretariaat is aangezocht de Braziïiaan- sche rechtsgeleerde Raoul Fernades, een bekend advocaat te Rio de Janeiro, die sinds het overlijden van prof. Struycken een van de voornaamste figuren in de juridi sche commissie van de Volkenbondsverga dering is. Fernades was de laatste jaren vice-voorzitter dezer commissie en wordt als de geestelijke vader van het statuut van het Permanent Hof voor Internationale Justitie te 's-Gravenhage beschouwd. Het schynt in de bedoeling te liggen, Fernades den titel te geven van juridisch adviseur van den Volkenbond, met den per soonlijken titel van onder-secretaris-gene- raal. Men verwacht in Genève, dat de uitvoe ring van de arbitrage-verdragen van Locar no het werk vart de juridische afdeeling zal doen toenemen. Uit het bovenstaande bly'kt wel, dat de Volkenbondsraad er hoogen prijs op stelt, Fernades, die behalve op het ge bied van vraagstukken van internationale jurisdictie ook op politiek terrein zijn spo ren heeft verdiend, a&n het Volkenbonds- secretariaat te verbinden. ITALIË. De Paus over de vrouwenmode. By de ontvangst van de Vastenpredikers verzocht de Paus hen, in het bizonder te wyzen op het onwelvoegelyke van de vrou wenmode, die een groote schande is niet al leen uit christelijk oogpunt, doch ook uit menschelyk oogpunt. BU8LAND. Lomow contra Sir Henri Deterding. De Morning Post” bevat een ingezon den stuk van den heer Diehard R. Tweed, voorzitter van de vereeniging van Brische crediteuren van Rusland, waarin hy naar aanleiding van het ook door ons vermelde antwoord van Lomow, den leider van het sovjetmaphta-syndicaat, aan Sir Henri De terding over den verkoop van aan Britsche en andere eigenaars ontstolen olie door dit syndicaat, verklaart, dat zyn vereeniging, die den steun heeft van iedere Britsche olie- produceerende maatschappij, welke eigen dommen in Rusland had, het volkomen met Sir Henri Deterding eens is. De heer Lomow erkent zoo wordt in dit ingezonden stuk o.m. gezegd dat de arbeiders 84 van de loonen van vóór den oorlog ontvangen, maar voeg^ er by, dat de sovjetregeering thans zorgt voor huisves- >eder. ten hébben .vergden hiervan prekeh. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal /SL25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal f 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—0 uur. Administratie Tel. Int. 82- Redactie, Tel. 88. De secretaris-generaal van den Volken bond Sir Eric Drummond heeft gisteren te Berlijn een langdurig onderhoud met dr. Stnesemann gehad over de organisatorische quaesties, die in verband staan met Duitsch lands toetreding en de vergadering van den Volkenbondsraad op 8 Maart. Vandaag zal Sir Eric Drummond by dr. Stnesemann het noenmaal gebruiken, waar aan ook de rijkskanselier dr. Luther zal deelnemen. Verschillende bladen melden gisteravond dat de Duitsche gezant te Warschau, de sociaal-democraat Rauscher, door ’t depar tement van buitenlandsche zaken zal wor den voorgesteld als onderstaatssecretaris van den Volkenbond. Kt bericht is echter onjuist. Gisteravond is te Beriyn de medewerker van Sir Eric Drummond, dé chef van het informatiebureau van den Volkenbond, de Nederlander Pelt, aangekomen. ADVERTENTIEPRIJS: Gouda en. omstreken (bahoorende tot den bezorgkrin» 1—5 regels 1.80, elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda en dan bezorgkring: 15 regels 1 55, elke regel meer 0.80. Advortentiën in hat Zaterdagnummer 28 beslag op den prijs. Liefdadigheida-adverteatiën de helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ,0.50. Up de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentie en ingezonden mededelingen bfj contract tot «aar garedueaor den prijs, Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advortentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zfjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rijn. „Voor ik naar Fnzinghall ging”, onderbrak Guff hem, „heb ik u ge last het meisje in het oog te houden. Komt gij mij nu zeggen, dat zij u ont snapt is?” „Ik ben bang van ja”, antwoordde Joyce. „Er zijn zooveel gangen in dit huis „Hoe lang hebt gij haar gemist Een uur ongeveer, mijnheer. „Gij kunt terug gaan naar uw za ken te Frizinghali”, sprak Cuff op zijn gewonen kalmen toon. „Ik geloof niet, dat gij geschikt zijt voor deze soort van bezigheden, mijnheer Joyce. Goeden morgen.” De man ging heen. Ik weet zelf niet wat ik op dat oogenblik dacht, om trent de verdwijning van Hosanna Spearman. Mijn hoofd was geheel in de war. Ik stond daar en staarde Cuff aan, zonder een woord te kunnen spreken. ..Neen mijnheer Betteredge”, zeide Cuff, alsof hij ried, wat mij misschien juist toen voor het eerst voor den geest kwam. „Uw vriendin, Rosanna, zal mij niet zoo gemwkkelijk door de vingers glippen Zoolang ik weet waar juffrouw Verinder is, kan ik een mid del vinden om dé hand te leggen op haar medeplichtige. Ik heb haar belet dezen nacht met elkander te spreken. BINNENLAND. Het directeurschap van een ziekenhui» Lecugeu t.jd geieden. ia benoemd lol directeur van het ziekenhuis der Urn- versiteifl te Leiden een niet-genees- kundige. Het bestuur der Geneeskun dige Vereeniging tot Bevordering van hu Ziekenhuiswezen in Nederland en Zijn Kolanion, heeft, aldus Het Zie kenhuis, zich naar aanleiding van deze benoeming met een adres tot den Min. van Onderwijs gewend om te protes teeren tegen deze benoeming. De hulpverleening voor de slachtoffer* van de Watersnood. Het totaal bedrag dier bij de alge- meene vereenigdé eommiissie ter leni ging van rampen door watersnood in Nederland ingekomen geldien bedraagt thans f 2.412.789.98. De collecte voor den, watersnood, uitsluitend bestemd voor protestant- sche gezinnen, in de kerken der Ned. Herv gemeente te Amsterdam jl. Zon dag gehouden, heeft f 5270 opgebracht. i.och toi Cuff, noch tot mij. Een mdnuut later verscheen juffrouw Rachel. Zij 1 ep haastig op haar moe der toe, kuste haar en zeide „Tracht mij vergiffenis te schenken, mama.” Daarna trok zij haar voile over haar ge®ioht met zulk een heftigheid, dat zij ze scheurde. Hpt volgende oogen blik was zij in de koets gestegen, als of zij daar een schuilplaats vond'. Cuff was er dadelijk bij. Samuel op zijde duwend nam hij den knop van het portier in de hand, terwijl juffrouw Rachel zich op haar plaats neerzette. „Wat wilt gij vroeg zij. „Ik wensch u één woord te zeggen, juffrouw voor gij wegrijdt. Ik kan u, natuurlijk niet beletten, een bezoek aan uw tante te brengen. Ik veroor loof mij alleen u er op te wijzen, dat uw afwezigheid mij zeer zal bemoei lijken in het terugvinden van den dia mant. Begrijp dan wèll en besluit dan, of gij zult gaan of blijven.” Juffrouw Rachel gaf hem' zelfs geen antwoord'. „Rijd weg, James”, i koetsier toe. Cuff sloot he’ portier. Juist op dat oogenblik kwam mijn heer Franklin dé trappen afloopen. „Tot wederziens. Rachel”, riep hij, dé hand uitstekend. Rijd weg”, herhaalde zij luider dan daareven en even zoo wein'g acht slaande op haar neef als op Cuff. GOIDSCHE COURANT. ajn weg naar het portiershuisje. Er zat een man naast Samuel op het ach terbankje. „In orde”, sprak Cuff tot zich ze f. Hij wendde zich om. „Het is geen tijd om te fluiten, mijn heer Betteredge, gelijk gij zegt. Het is tijd, om de zaak in handen te ne men. Wij zullen beginnen met Rosan na Spearman. Waar is Joyce?”' Wij riepen beiden om Joyce, maar kregen geen antwoord. Ik zond een e'er staljongens om hem op te zoeken. Gij hebt gehoord, wat ik tot juf frouw Verinder zeide”, merkte Cuff op, terwijl wij stonden te wachten. ..Rn gezien, hoe zij mij behandelde Ik verklaar haar, dat haar vertrek mij beletten zal den diamant te vinden, en zij gaat niettegenstaande deze ver zekering toch heen. Uwe juffrouw heeft een reisgenoot in het rijtuig van haar moeder, mijnheer Betteredge, en de naam van dien reisgenoot is de Maansteen.” Ik antwoerde niet Mijn geloof in juffrouw Rachel’s onbedorven natuur bleef ongeschokt. De staljongen kwam terug, gevolgd door Joyce, diet, naar het mij voor kwam. in hei geheel niet op zijn ge mak was. ..Waar is Rosanna Öpearman” vroeg Cuff. ..Ik begriip het niet”, zeide de man. „En het spijt mij zeer, maar- De diplomatieke medewerker van het* Engelsche blad de Observer brengt een blykbaar officieus of ten minste geïnspireerd artikel ever de kwestie van het aantal permanente zetels in den raad van den Volkenbond. De correspon dent wyst er daarin op, dat de uitlatingen van de Fransche pers omtrent het aan En geland toegeschreven standpunt inzake d« vermeerdering van het aantal zetels reeds thans tot gevolg hebben, dat de Engelsche regeering haar besluit, om het stilzwijgen over haar standpunt tfl bewaren, vermoede- lyk zal laten varen. Het zal geen verwon dering baren, Indien in de eerstvolgende dagen een officieele mededeeling verschijnt waarin enkele beweringen ten opzichte van Engeland» houding zullen worden weerlegd. De geheele Engelsche pers is in de laatste weken vol geweest, van berichten uit Parijs over uitlatingen, die aan Chamberlain wor den toegeschreven. Daarom is het noodng, dat het Engelsche standpunt nauwkeurig uiteen wordt gezet. De Engelsche regeering gaat van de veronderstelling uit, dat de vergadering van den volkenbond op 8 Maart bijeen komt tot verkiezing van Duitsch land tot lid van den bond. Tegelijkertijd zal <le raad van den bond bijeenkomen en aan gezien de mogendheden, die het verdrag van Locarno teekenden, zich verplicht heb ben om Duitschland terstond tot lid te kie zen zal dit in Maart plaats hebben en ge lijktijdig door de vergadering van den vol kenbond worden geratificeerd!. Dit is de ge heele omvang van Engeland's verplichtin- gcn. De Fransche diplomatie heeft intusschen getracht de gevolgen van Duitschland’s toetreden tot den volkenbond te compen- seeren, door een plan tot vermeerdering van het aantal permanente raadszetels. Het officieele Engelsche standlpunt ’s> naar de correspondent verzekert, dat de toewij zing van permanente zetels aan Polen en Spanje een geheel nieuw vraagstuk vormt. Voordat in dit opzicht Engeland zyn mee- ning of zyn stem kan uitbrengen, moeten ook de overige candidaten en vooral de op vatting van Frankrijk worden gehoord. Op het gegeven oogenblik zal de Engelsche po litiek worden geleid door trouw aan de po litiek van Locarno en verder door een eer lijke uitlegging van de beloften om Duitsch land in zijn positie als groote mogendheid te herstellen en tenslotte door de belangen van den volkenbond. Zoo er sprake zou kunnen zyn van aan vullende veririezingen, dan kan dit niet voor den herfst geschieden, als de gewone verga dering van den Volkenbond plaats heeft. Indien de statuaire weg gevolgd wordt, dan is dit in overeenstemming met de belangen van Engeland. Indien echter Frankrijk, Po- Jen en Spanje zouden willen trachten een anderen weg te volgen, d.w.z. reeds in Maart ting, licht enz., waardoor hun positie er be ter op wordt. Waarschijnlijk zoo gaat het stuk voort is de onwetendheid van den heer Lomow inzake de toestanden in de olieindustrie van zijn eigen land te wijten aan het fsit, dat hij er vóór de revolutie niet by betrokken was. Vele onzer leden waren olieproducent in Rusland en zy zorg den niet alleen voor huisvesting en licht, maar ook voor water, brandstof, geneeskun dige hulp, scholen enz. voor 'hun werkvolk. De Russische arbeider in de olieindustrie wend beschermd door zeer strenge fabrieks wezen. Mijnheer r ranklin trad terug als van den donder getroffen. De koetsier neek in rijn verlegenheid naar me vrouw, d'ie nog steeds op de bovenste trap stond'. Mijn meesteres, op wier gelaat toorn, smau’t en schaamte wa ren te leaen, gaf hem een teek en, dat hij kon vertrekken en ging haastig naar binnen. Mijnheer Franken, die zich ©enigszins had hersteld, riep haa^ na „Tante, gij hebt gelijk gehad. Dank voor uw vriendelijkheid en iaat mij gaan.” Zij wendde ‘zich om en wuifde nem met dé hand toe. „Kom nog even bij mij, voor gij vertrekt, Franklin”, sprak zij met on vaste stem etf verdween. „Bewijs iwii een laatste gunst”, zei de mijnheer Franklin tot mij met tra nen in de oogen. „Breng mij naarden trein, zoo spoedig mogelljk.” Daarmee verliet hij ons ook. Cuff en ik stonden tegenover elkan der onder aan de trap. Zijn gezicht was gewend naar een opening in de bomen, waar een kromming zichtbaar was van den weg. welke van het huis geleidde. Hij had de handen in de zakken en floot zachtjes „De laatste roos „Voor alles is er een tijd”, ze^e ik op tamelijk heftigm toon. „Hoe kunt gij nu daar staan te fluiten? Op dot oogenblik verscheen het rij tuig in de verte door dé opening op 52, - „Ginds onder de hoornen, aan dezen van het hek, wacht een vriend mij”, zeide ]üj. „Die zal bij u LU. op ,te houden. Gij hebt niets te doen dan te zwijgen en voor u te kijken an ders zjulf gij in ongelegenheid gera ken.” Met dien raad zond hij den bedien- s weer naar zijn pdaats. Wat Samuel weet ik niet. Wat mij betreft, er VOor’ dttt juffrouw Ra- in ^ot geheim in het oog zou worden gehouden, zoodra zij het nuis verliet. Onze jonge juffrouw onder ver- aenking der politie. Eén splofl -achter op het rijtuig harer ^loeder. Ik\ .zou jeyer mijn tong afgebeten hebben den «hij zoover t^Xvergeten hiervan nog tegen Cuff te Be eerste pers'óon, die buitenkwam was mevrouw. Zubleef staan op de venste trap, d^h sprak geen woord,

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1