MED. KI. *1 MIMI EBMBNIIDSTANI, in zija wtrkii, Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. 'rij! nu Het Zilveren Huwelijksfeest van de Koningin en den Prins. De blijde intocht in de Residentie. Weken van te voren heet, het Haagsch Comité vbor Volksfeesten met de voorberei dende maatregelen voor de ontvangst van de Kon. Familie in de Residentie de handen, vol gehad. De voorzitter mr. dr. Ter Pelk- wijkrie secreatis de heer L. P. van der Hey- het comité tijd gevonden drukke werkzaamheden om deze ontvangst tot in de puntjes te regelen. En daar is heel wat werk aan geweest! Het Haagsche Comité voor Volksfeesten, in samenwerking met ca 300 vereeni- gingen en organisaties, heeft met de voor bereiding van de plechtige herdenking van he+ huwelijksfeest van de Koningin en Prins rekening gehouden met den uitdrukkenen wensch der Koningin, haar huwelijksfeest als een familie-gebeurtenis te willen be- De organisatie van feesten is mité wist, dat een avond van gewijde mu ziek in de Groote Kerk, aan de Koningin niet onwelgevallig zou wezen. Vandaar dat het zich tot een dergelijken avond maar feestelijke ontvangst d familie in de residentie, bij h op heiden. Bovendien nam het comité het initiatief voor de aanbieding van een por tret van prinses Juliana aan Koningin en Prins, vervaardigd door den bekenden Haag schen kunstschilder W. vam Konijnenburg, dat vergezeld zou gaan van een groot al bum met losse bladen, ingezonden door de ongeveer 300 vereenigingen, die hadden bij gedragen in de kosten van het aan de koninklijke familie. Op 1 r der Te 6.20 werden de Koninklijke familie w den Haag gistermiddag terugverwacht, en precies op tijd kwam de trein door twee lo comotieven getrokken het station binnen glijden. Was het. toeval dat een der locomo tieven het nummer 1813 droeg? Het geheel- Ie perron w"as vrijgehouden. Nauwelijks stond de trein stil of daar verscheen H. M. reeds voor het portier. Burgemeester mr. J- A. N. Patijn trad met den gouverneur dei- Residentie, generaal van Rijswijk de Jong, naar voren om H. M. te verwelkomen. Ach ter hen schaarden zich de wethouders, de heeren van der Meulen, Quant en de Wilde alsmede de gemeentesecretaris, dr. Ter Pelkwijk. Voorts bevonden aioh daar de Grootmeesteres van het Huis der Koningin, gravin van Lynden van Sandenburg, gebo ren baronesse van Nagel 1 en, in ceremonieel tenue, de Grootmeester en Opper-ceremo- niemeester der Koningin graaf Dumonceau, de cher v^n het Militaire Huis en ajudant- generaal van H. M. de Koningin vice- admi raal Bauduin, de eerste stalmeester baron Bentinck. de adjudant-majoor Ruys, bij welke Hofdignitarissen zich later, na aan komst van den trein, nog voegden de leden der Hofhouding, die met het Koninklijk Echtpaar uit het Loo medekwamen en vele andere autoriteiten. Op het perron werd de koninklijke fami lie welkom geheeten door de mr. J. A. N. Patijn, en den residentie, generaal Rijswijk de Jong. De Koningin onderhield zich even met beide heeren waarna de burgemeester het koninklijk gezin geleidde naar de wachtka mer, die met planten was versierd. ■Daar waren ter ontvangst en verwelko ming aanwezig de bovengenoemde wethou ders. iHet dochtertje van mr. de Wilde bood H. M. nu bloemen aan. De burgemeester sprak namens het gemeentebestuur de vol gende rede uit: Majesteit! Koninklijke Hoogheid! Bij uwen terugkeer in de residentie zij het mij veroorloofd namens het gemeentebestuur een kort woord tot u te richten in verband met de herdenking, zoo juist door u gevierd. Met eerbiediging van uwen wensch, dat deze herdenking geen aanleiding zoi tot groote openbare hulde-betooging, grijpende en waardeerende dat u, onder den verschen indruk van de ramp, die een deel van ons Vaderland heeft bezocht, niet wilde, dat de burgerij hieraan veel zou ten koste leggen, hebben wij niettemin gemeend, als bestuur van uwe residentie, niet te nalaten u onze oprechte gelukwenschen aan te bieden, dat het u gegeven is geweest uw 25-jarig huwelijksfeest, met H. M. de Ko ningin-Moeder en H. K. H. de Prinses in welstand te vieren. Dat wij. dezen wensch uitsprekende, gevoelens der burgerij vertolken,, de duizen den die langs den weg geschaard en vóór het paleis wachten om u welkom te heeten, zullen u hiervan het bewijs leveren. Deze hulde betooging hebben wij niet kun niet willen verhinderen. Er blijkt uit dat, welke politieke en andere verschillen de bur gerij van 's-Gravenhage mogen scheiden, haar overgroote meerderheid eensgezind is in haar aloude liefde voor het Oranje. De gevoelens, die ons op dezen dag ver- vullen .hebben wij ons veroorloofd neer te leggen in een oorkonde, die Uwe Majesteit mijjtoesta hierbij eerbiedig aan te bieden. gecalligrafeerd op papier dat het stadswa pen bevat in heraldieke kleuren, luidt als volgt: 's-Gravenhage 15 Februari 1926. Aan Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden. Bij de herdenking van den dag, w Koninklijke waarop Uwe Majesteit en Uwe heid vijf-en-twintig jaren geleden in ech+ vereenigd werden, veroorloven wij om met den diepsten eerbied de tolk te zijn van de gevoelens, welke de burgerij van 's-Gra venhage voor Uwe Majesteit en Uwe Ko ninklijke Hoogheid m het hart draagt. D© Haagsche burgerij zag Uwe Majestei opgroeien,, gelijk zy er getuige van was, dat het huwelijk gesloten werd en het gezin zij gedurende die vijf-en-twintig jaren i heeft gedeeld. Met haar vereenigen wij ons in den op- spoed het deel mogen zyn van het (toor ons zoo diep vereerd koninklijk gezin. Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage: J. DAMN. De Secretaris: TER PiElJCWUiK. De Koningin antwoordde met een kort persoonlijk woord bot den burgemeester voor de vriendelijke woorden tot Haar ge richt, waarna Z. K. H. de Prins meer uit- oerig, ook namens de Koningin, het ge meentebestuur dank zegde voor de wijze waarop het.de Koninklijke Familde wel heeft willen ontvangen bij haren terugkeer in de Residentie. Ook voor de woorden door den burgemeester tot spreker gericht, zeg de de Prins den burgemeester van gmnscher harte dank. In een zijzaal van de koninklijke wacht kamer ontving de Koningin vervolgens de leden van het Dageljjksch Bestuur van het Haagsch comité voor volksfeesten. De rijtocht. Voor de wachtkamer stond een open gala calèche a la Daumont bespannen, dus met vier paarden met op de bijdehandsche paai den jockey's. De Koninklijke Familie werd begroet door de plechtige tonen van het Wilhelmus door de PoKtie-muziek gespeeld. Toen het Volkslied uit was hief het pu bliek een luid hoera aan. De muziek zette daarna „Wil heden nu treden" van Vale rius in. De Koninklijke Familie besteeg de koets en in zeer langzaam tempo werd de tocht begonnen. Op de weg was er veel dat aan een sprookje herinnerde. De fakkels, aan enthusiast* vrijwilligers uitgereikt, belichtten den stoet, die zich doo een dichte haag langs Koningskade (nieuwe gedeelte) Korte en Lange Voor hout, naar het Noordeinde begaf. Hotel Bellevue had al zijn ramen bezet. Hotel des Indes vertoonde een verlichte kroon met „W. Restaurant Royal volg de met een kroon en verder droegen het schitterend verlichte huis van de groot meesteres gravin Van Lynden van Sanden burg en de speciaal opgehangen booglam pen van Diligentia bij het aparte, dat deze ongewone hofstoet kenmerkte. De stemming werd nergens verstoord; bij den Kon. Schouwburg fungeerde de Vrijwillige Landstorm als eerewacht. Even nadat de Kon. familit het paleis was binnengetreden versoheen het geliefde drie tal op het balkon van het Paleis. Daar zette de Kon. Militaire Kapel het mooie Oude Wilhelmus in en toen klonk... het Bruidskoor uit Lohengrin. Louis Boer dirrigeerde zijn kapel, die geheel in het duister stond opgesteld. Maar hoe indruk wekkend juist, klonken deze mooie, ieder vertrouwde klanken! Daartusschen door op aanvuring van generaal Laatsman een driewerf hoera, een daverend gejuich, vele malen herhaald en daarop afmarcheeren op de tonen van een vroolijken huismarsch. Het was een, onderdeel van den feestdag maar de burgerij had genoten, de Hage naars, die het Vorstenhuis zoo trouw zijn ook heden van die liefde hebben weten doen blijken door hun enorme opkomst op het late namiddaguur. Naar de kerk. De koninklijke familie vertrok met ge volg in gesloten auto's van 't paleis Noord einde naar de Groote Kerk om den wijdings avond bij te wonen. Ook langs den weg, waar zich een groote menigte belangstellenden had opgesteld, mochten de leden van het koninklijk huis telkens weder herhaalde toejuichingen in ontvangst nemen. Bij aankomst in de Kerk brak geestdriftig gejubel los. Eenige minuten voor het vertrek van het koninklijk gezin, had de Koningin-Moeder, eveneens in een gesloten auto en met, gevolg zich reeds onder toejuichingen van het pu bliek, van het paleis Noordeinde naar de kerk Kort na zeven uur waren voor dte ver- schillene ingangen van de Groote Kerk reeds files gevormd. En toen om half acht de deuren opengingen, stroomden de meeste banken al ras vol. Onder de aanwezigen reld i >rdigd. Onder de gasten waren ook de in ons land vertoevende Indische prinsen. Even voor halfnegen, toei van de kerk bezet waren zelfs overal stoel tjes tusschen de banken geplaatst waren, kwam de Koningin-Moeder in de kerk aan, eerbiedig begroet door de haar haar toege-, keerde mehigte. En kort daarna verschenen de Koningin, de Prin» en de Prinses. iDe Koningin was gekleed in een paars costuum en droeg een fluweelen hoed met groote veer in dezelfde kleur. De Prins was in admiraalsuniform, prinses Juliana, droeg een n wit b< Rechts van de Koningin was haar moeder gezeten links van haar de prins en de prinses. De koninklijke familie was by de aan komst in de kerk verwelkomd door óeA bur- als getis voerde de Haagsche toon- selmg onder leidh«g van dr. Joh» or de jubelende cantate van Bach: j, der Herr, iat Sonn' und Schüd" uit 735 gecomponeerd). Het koor was zeer in het treffen van de juiste glans- *r, omspeeld door schetterend ko per en daverende pfauken. Hier werd de geest .van Bach vaajitlig, ook over de solis ten, mevr. Noordewrier-ReddLngius, Suze Lu ger en Thom Dênys. De vereeniging van 't onduleerende, malsche stroomJen der stem men met de stoere ruigheid, de naituur- echtheid van Bach, was volkomen! Gedenck-claitck* Uit Valerius' „Gedenck-clanck" zong Thom. Denys „Geluckig is het land" en „Waer dat men sich al keerd of wend" en mevr. Noordewier „O Heer, die diaer des Hemels tente spreyt" en „Kom nu met sang van soete tonen," waarbij de innig-vrome warmte van deze schoone liederen ten volle tot uiting kwam. De organist, J. A. de Zwaan, zette zich aan het orgel om twee koraalvariaties van dach op de melodie „Vater unser im Him- melreich" in schoone overgave na te dich- Ten slotte, als een alles overkoepelende hymne: het Te Deum Laudaanus, de ver klanking van den Ambrosiaanschen lof en dankzang door Alphons Diepenbrock. Om even voor tienen was de uitvoering dan ook reeds geëindigd. Op het oogenblik, toen de koninklijke familie opstonden in de banken zette het groote orgel het psalm lied in „Dat 's Heeren zegen op u daal," dat door alle aanwezigen meegezongen, machtig door de hooge gewelven glfde. Na deze plechtige bede vertrok de ko ninklijke familie, uitgeleide gedaan door dezelfde heeren al» die haar hadden verwel komd. Aan den burgemeester heeft de Konin gin haar bijzonder groeten dank betuigd Het nieuwe Operagebouw. lil liet ftieueuja museum te Amster dam is Zaterdagmiddag in tegenwoor digheid van een groot aantal genoo- digdien de tentoonstelling geopend van de voorloopige »eh©tspianmen voorliet operagebouw m*?t oimbouwing van het i.isoiubterrtiii ingezonden naar aanlei ding van do door die stichting De vVag- nenvereenigiog uitgeschreven prijsvraag door de arcniteeten C. J. Blauw, ïr. J. Gratama, J. M. v. d. Mey, dr. ir. D. F. Slothouwer, J. F. Staal en H. Ih. Wijdieveld). Het meest trok de aandacht het door de jury, waarvan deel uitmaakten de architecten dr. H. P. Berlage, A. Huls- holf, P. Vorkink en dr. Paul Cron- heim<, J. L. Bunae en van Notten, be kroonde ontwerp Hindarfjall van ar chitect Staal. Deae heeft zich het Stedelijk Mu seum', Concertgebouw en Operagebouw op één plein gedacht en er naar ge streefd om' de afscheiding in rangen zoo gering mogelijk te maken. Zoo ontstond één hoofdingang voor alle I860 toeschouwers, waarbij de splitsing naar de zaal en de twee galerijen pas in de hal plaats heeft. Op de plaats van de huidige prosceniuiwloges komen de ruimten waar de projectieliöhten kunnen opgesteld worden, zoodat üe belichting van het tooneel ook van uit de aaail zal kunnen geschieden. In het operagebouw is verder aanwezig een studdetooneel (Hobe bühne) en leslo kalen, tevens is in het complex opge- tooneelschool tijd behoette gevoeld wordt, verder een muziekcon servatorium en een,, aomertuin met po dium', dat dienst kan doen voor de plaatsing van ©pn orkest of voor too neel, dus als openlucht-theater. Pit Ontwerp-Sibaal zal worden uitge voerd'. Nederlandsche Reisvereeniging. De Neueriandsdie Keis vereeniging, die dit jaar 20 jaar heeft bestaan, tei- ue op 1 Januari j.l. 39.776 leden, van wie 36.319 in '23b afdeelingen vereenigd en 3457 niet in afdeelingen. Alkmaar1 telde 648, Amersfoort 336, Amsterdam 9065, Apeldoorn 241, Arn hem 1016, Bussum 499, Delft 266, Dor drecht 645, Gouda' 370, 's-Graveuhage 0511, Groningen 1267, Haarlem 2640, Hilversum 304, Leeuwarden 545, Lei den 839, Nijmegen 459, Rotterdam 6394 T\ ente 877, Utrecht 1909, Walcheren 486, Zaanstreek 595, Zutphen 266 en Zwolle 327 leden. In de laatstgehouden vergadering van het hoofdgebouw werd' besloten tot oprichting Van twee nieuwe afdee lingen, n.l. Maastricht en 's-Hertogen- bosch, zoodat op Drente na alle pro vinciën in deze vereeniging zijn ver- de bouwvan eeds li Haagsch comité voor volksfeesten, door den heer Van Hardtenbroek als voorzitter van Toonkunst, en den heer Voüte als voorzit ter der kerkvoogden. Ook bij de binnen komst der koninklijke familie verrezen alle aanwezigen van hun plaatsen. De kerk maakte in de rijke avondverlich- ting der lusters een machtigen, indruk. Vooral in het koor, waar orkest en koor, onder leiding van dr. Wagenaar, op een spe ciaal gebouwd podium waren gezeten, was door een bijzondere verlichting een schitte rend kerkinterieur verkregen. Met het machtige, ruischende overwin ningskoor uit Hindei's „Judas Macabeüs", waarbij Bernard Canter verdienstelijke (maar niet &an de muziek gelykwandige), voor deze bijzondere gelegenheid passende, woorden geschreven heeft, werd begonnen. Als uit een rijke lichtbron golfden stroo men uit het schip der kerk over de aandach tige menigte uit. Hierna zon Ven alle aanwezigen het eerste vers van „Wilhelmus van Nassauwe", door orkest en de beide orgels op volle kracht ondersteund. De algemeen© vergadering zal dit jaar op 11 Juni a.s. in den Haag wor- Bï RICHTEN. i de Zweth. Gisteravond reed de heer Van Es sen, controleur bij de arbeidsinspectie te Overschie, met zijn auto van Den Haag naar zijn woonplaats. In den wagen zaten bovendien de heer en mevrouw Key zier uit Hoek van Hol- land en de heer J. S. de Bied, oud- raadlslidj van Overschie. Even voor Je Zweth moest de heer van E. uitwij ken voor een van den anderen kant komenden auto. Hij werdi verblind door het licht van de schijnwerpers van deaen auto. Hierdoor reed hij te ver naat rechts, met het gevolg, dat hij tegen den grasberm' reed. De auto sloeg over den kop en raakte in een enkele meters lager liggende sloot De heer De Bie werd dood' uit den auto te voorschijn, gehaaid. De overi ge inzittenden wisten zich, door de kap stuk te snijden, te redden. Het lijk is door dl» politie ia beslag genomen. Een ernstige vervalschingskwestie. De politie te Bussum' is een ernsti ge vervalschingsaaaik op het spoor ge komen. Benige weken geleden, meldt de ,,Good- en Eemlander", schijnt de fa brikant van' de Keizer Borax" bij de justitie aangifte gedaan te hebben, dat zijn praeparaat werd! vervalscht en met het oogmerk, dit voor echt te doen doorgaan bij het publiek, werd' ver kocht. Het bleek toen, dat het vervalschte praeparaat in Bussum1 in den handel werd. gebracht en wel door den dro gist G. A. R. Toen men eenmaal zoo ver was. kwam tevens aan het licht, diat door dezen drogist ook Vasenol- poedier en waarschijnlijk nog andere specialiteiten werden vervalscht. De zaak scheen netjes op touw gezet: R. liet in Zaandam op een Cartannagela- briek die hulsjies voor zijn artikelen vervaardigen. Deze werd in Delft ge plakt terwijl de ..waarborg-etiquetten en de papieren ömfelagen keurig na gemaakt in Amsterdam' gedirukt wer den. De rest heeft die verdachte waar schijnlijk zelf gediaan. In al dleze fabrieken heeft de poli tie een onderzoek ingesteld'. Ook bleek dat R., voordat hij deze leveranciers vond', bij verschillende andere firma s geweest is, die echter geweigerd moe ten hebben hem voor zijn minder gun stige oogmerken leveranties te doen. Daarom heeft hij toen ongetwijfeld onder anderen naam zijn bestellingen gedaan bij een zijner leveranciers, die echter spoedig achter zijn waren naam kwam'. In hoeverre dé bedoelde fabrikan ten medeplichtig zullen kunnen wor den gesteld, is niet bekend', doch dat de zaak een zeer ernstig karakter heeft gekregen wordt verzekerd. Grondverschuiving bij Diemen. Te Diemen, bij de Vinkenhrug, heelt een grondverschuiving plaats gehad. De groote zandmassa's, die door de Amsterdaimsche Ballast Maatschappij aan de overzijde van de vaart gestort zijn en nog gestort worden en die reeds e>en hoogte vaaj vier meter bo ven A. P. bereikt hebben, hebben het onderliggende veen, het zand en de modder weggedrukt, zoodat dit in de Muideairekvaart naar bovep is geko men. Hier is oiver een vrij groote lengte een zware massa modder opge werkt, die nog boven het niveau van den straatweg uitsteekt. Van boven is dezo mo-iderberg reeds opgedroogd en begint scheuten te vertoonen. Door den druk van het voor de ophooging gebruikte zand is de damwand aan tie overzijde van de vaart, die het zand moet tegenhouden, bezweken, terwijl liet wegzetlen van den bodem' in het midden van den zandberg een krater- vorntfgen kuil heeft doen ontstaan. De Muidertrekvaart is alzoo voor de vaart gestremd. Men is verder alles behalve gerust over de dingen, die ko men zullen. »?r is vanwege de gemeen te vrijwel onafgebroken politietoezicht terwijl het trampersoneel voortdurende waakzaamheid aan den dag legt. Voor de even voorbij de ophaalbrug staande een boerderij, is men zeer bevreesd, omdat verwacht wordt, dat de grond ook aan deze zijde zal op komen. Verzet tegen verkoop wegens belastingschuld. Gevoelige klappen uitgedeeld. Toen Zaterdagmiddag een deurwaar der der directe belast ngen een ge rechtelijke verkooping zou houden aan de G roots taisöhelaan ondert Hatert (gemeente Nijmegen) ten huize van den koopman H. Fleury, weigerde de ze toegang tot de woning te verleenen In zijn verzet werd, hij gesteund door zijn beide zoons van 26 en 28 jaar. Toen de politie zich niet geweld toegang tot die woning verschafte, ge raakte de politie in een hevige vecht partij met de drie mannen, die met knuppels en een spade waren gewa pend en het gelukte eerst na groote moe:te de woestelingen te overmees teren en naar Nijmegen over te bren gen,- RADIO-NIEUWS. Concerten van heden. 6.30 Hilversum!. Eng. les. 7 20 Hamburg. PiLatduitsdhe liederen van Karl Wagenfeld. Oslo 382 M Orkest. Londen. Weerbericht en voordracht. Piano-solo. 7 30 Berlijn. Cairnavai-grappen ec concert. 7.85^ Frankfort. Operette ,,üie Fa- schungsfee". 7.50 Parijs 2740 M. Orkest en solis ten ZUrich 515 M. Operette ,,Die verwandel te Katze" van Offenbach. 8.10 Hilversum. Uitzending Katli. Radio-omroep. H.D.O.-orkest en Hu moristisch UtredhtsCh mannen-ensem ble. 8.20 Londen. Voordracht en concert. Brussel. Concert. Münster. Quar tet. 8.25 Bournemouth. Mendelssohn-con cert. 8.50 Parij9 1750 M. Cohoert. 9.20 Hamburg. Dansmuziek. 9.25 Londen. Derde „Carmen". 9.30 Brussel. Dansmuziek. 9.50 Berlijn. Dansmuziek. 10.20 Londen. Tijdsein, nieuws, voor. drfidit. 10.50 Londen. Dansmuziek. Hetstation Davemtty 5XX 1000 M. zendt uit 10.50 Tijdsein en weerbe. richt. 11.20 Quartet en soli. 1.20—2.20 en 3.35—12.20. Lomdensch program®». ONZE KOLONIëN. Hygiëne in het Verre Oosten. Half Januari is uit Singapore terug gekeerd' de hoofdinspecteur van den dienst voor de Volksgezondheid, dr. G. J. van Lonkhuizen. Het doel van de reis vam genoenj. den dienstclhef was een bespreking be treffende het bureau van den Volken- voor dq hygiëne in het Verre Oosten en thans hoorde het „Bat, Nwsbl." dienaangaande, dat dé oe grooting voor dat bureau voor 't jaar i926 op de gehouden bijeenkomsten is vastgesteld. Zij sluit met een be. 70 000 (Straits) dollars. Het iat Nei.-Indië hiervoor ral hebben bij to dragen, is nog niet be-' naald. Nader overleg met de Tnd'seic moederlandftche regeering is hiertoe nog noodzakelijk. Er is ook nog gesproken over de mogelijkheid van een uitbreiding der werkingssfeer van genoemd bureau, voornamelijk op het gebied van de ver spreiding van draadloos nieuws op hyg:ëndsCh gebied, terwijl eveneens in overweging is genomen, door middel van dit bureau een nauwere samen werking tusschen alle onderzoekers op medjjsdh gebied; in het Oosten tot stand te brengen. Een blindmakende oogziekte. In heit Paidialarangsohe werdeu in eene dessa 36 personen door een acu te oogziekte aiangeUst en enkelen met lindiheid geslagen. Het doodeljjk ongeluk te Kali Djati. Een jong officier is het slachtoffer gewonden van de aviajtiek de luitenant van het wapen der cavalerie B. U. Groeneveld. Iets meer dan twee jaar geleden, voor het Indische leger uitgezonden, voegde hij zich al spoe ig bij de luchtvaatt-afdieelingUor- spronkelijk was de bedoeling, dat bij zich voor waarnemer zou bekwamen, doch de aviatiek trok hem' aan c was 'hij van de maand' Med 1925 at in opleiding voor bestuurder. Reeds hij in het bezit van het z.g. klein- brevet. Groeneveld was in de leen ir Kali Djaiti en had, naar zlich uit hei voorgaande begrijpen laat, reeds schillende solo-vluchten gemaakt met het A v ros "-toestel, dat hem'Wt gewezen- De laatste dagen werd er in verband met het miooie en kalme weer ook in die middaguren geoefend. Zoo steeg Groeneveld in den middag van 15 .Januari op, om1 niet meer le vend tot de kameraden terpg te Iree- ren. Het was omstreeks kwart over zoo schreef de Bandoengsche corres pondent der Loc., toen men hen vrille zag uitvoeren, één van de voor geschreven oefeningen, waarmee vol gens voorschrift op 300 meter van den grond! moet worden gestopt vanwege het eventueel© gevaar. Het scheen dat de jonge aviateur het toestel goed in de hand had, hij maakte 4 of 5 sla gen en was toen schijnbaar uit de vrille. Toch meet hij de machine niet vólkernen hebben beheersdit. Want bij kwam in een boom' vlak naast het ter rein terecht, wat hem het leven kost te. Het toestel sloeg door den' boom heem Groeneveld werd met gebroken nekwetrvel oogenomen en moet opslag dood geweest zijn. De hulp van aanwezigen, officier van gezondheid 2de klas, dr. M. M. Weber, was meer mondig. Groote verslagenheid! heerscfite in het vliegkamp, want Groeneveld was een prettig kameraad. Het lijk van den omgekomen officier werd dienzelfden nacht naar Bandoen? vervoerd'. In dein namiddag van Zaterdag ia het stoffelijk overschot onder groote belangstelling ten grave gebracht. Vliegtocht naar Nederland en tertl- Naar het Alg. Ind. Dgbl. vernwi8 b!j de Luchtvaartafdeeling een voor- loopig plan uitgewerkt om met W escadrille van 5 vliegtuigen een tod' naar Nederland en terug te maken. Men beschikt, zegt het blad, than8 nog niet over apparaten, waarmee zulk een tocht met kans op succeed worden aangevangen, gesteld, dat be, voornemen de instemming der autori teiten heeft. Binnenkort echter zal men de b* schikkiiig\ hebben over de nieuwe „FökkeP! type C. IV, waarmee Ij ker wel 7 uur per dag aan één shrf gevlogen kan worden. Is de g«»'ld' deide snelheid 200 Kilometer per um. zoo zou de todit in een dag of volbracht kunnen worden. Er moet echter eerst wordeo n# gaan of de nieuwe vliegtuigen makkelijk bestuurbaar zijn dat de P loot het 7 uur aan één stuk kan w' houden. En verder zijn er nog t8'v,fl voorbereidingen te treffen. Zoo ten buiten!andsche regeeringen stemming geven aan de militaire vl# tuigen om hun grondgebied' te passee- ren, etc. Ofschoon het plan nog heel embryo naal is, vond het Alg. Indf. Dgbl. het belangwekkend genoeg, omi er bekend heid aan te geven. De uitvoering zal nog wel langen tijd op zich doen wachten. Vervolging wegens verduistering. (Anetai). Twee in Europa met ver lof vertoevende ambtenaren uit Welte vreden, zullen strafrechtelijk worden vervolgd wegens verduistering. STADSNIEUWS. GOUDA, 16 Februari. Vragen naar aanleiding van Van Staal's antwoord. De heer P. Noest, (s.d.) lid van den Ge meenteraad van Boskoop, stelt in een in- gezonden Stukje in Goudsche Volksblad van gisteravond, onder bovenstaande titel aan zijn partijgenoot Van Staal enkele vra gen, naar aanleiding van diens antwoord op het'protest van den raad der gemeente Bos koop. De heer Noest vraagt dan: U noemt niet de bep'aalde datum waarop de aanbiedingen binnen moesten zjjn. Daar mij op mijn vragen aan B. en W. in open bare raadszitting gedaan, is verklaard, dat geen datum is vastgesteld, wilde ik gaarne van u weten of u zoodanjjpen datum bekend is. U schrijft dat dergelijke practijken na het a'uiten ivan een inschrijving (hier zelfs g) in 't particuliere bedrijf Weet v. Staal echter, dat de bewuste voordeelige aanbieding er was voor de eer ste stemming, dus voor dat de stemmen staakten. Het lijkt mij toe, dat v. Staal. Mw onjuist is. Of weet hij wellicht meer van deze zaak dan ik als raadslid ter plaatse. Misschien is het mogelijk dat ge nog" meer opheldering kunt geven. Zyt ge niet lid dier lichtcommissie Geef ons dus, als ge kunt, licht in deze duistere zaak. Bal-Masqué in „Ons Genoegen." Met groote opgewektheid eo. zwier is gisteren in de Sociëteit „Ons Genoegen" het jaarlij-ksch BaUMasqué gevierd. Wat was er weer een jool, een uitbundige vreugde! De zaal „Kunstmin", benevens de groote bil jartzaal waren wederom geheel in beslag genomen en twee Jaaz-Bands zorgden voor vroolyke dansmuziek, om er den moed in te houden. En d»t voor wie lang gemaskerd blijft, wel noodig. Vanaf 9 uur kwam er teekemng in de zaal. Telkens kwamen er nieuwe maskers bij, totdat tegen 11 uur de dansvloeren zóó bezet waren dat ze één vroolijk deinende massa te zien gaven vol leven en kleur. Wat een animo was er! En wat een keur van costuums! Waarlijk van jaar tot jaar wordt er meer werk van géroahkt. Het is nog niet zoo lang geleden dat het overgroot deel der deelnemers(sters) zich staken in de costuums door den costumier meege bracht, maar dat is gansch anders gewor den. Wel is waar wordt nog wel veel ge bruik gemaakt van gehuurde costuums. Maar velen, zeer velen ook zongen voor ei gen pakjes, vaak heel kunstig gedacht en gemaakt, vol elegance. Natuurlijk waren er als altijd pierrots en pierrettes in groote verscheidenheid en boeren, burgers en bui tenlui ontbraken evenmin, maar vooral trof ons ditmaal de talrijke waarlijk fijne sier lijke en origineele costuums, waarin de schoone draagsters met veel gratie door de zalen zwierden. Er was stemming: de echte ongedwongen pret vierde hoogtij tot in het vroege mor- konden! Het was waarlijk een schitterend geslaagd baLmasqué. 'Zooals te doen gebruikelijk is w*s er ook gisteren een jury, die moest uitmaken wie er van die vele gemaskerden een pirijs moest worden toegekend: Dat as geen gemakkelijk werk en over smaak valt niet te twisten. De voorzitter, de heer Kroon, had die heel aangename taak even na het midder nachtelijk uur de uitverkorenen de prijzen te mogen uitreiken. MaaT alvorens daartoe over te gaan stelde hij een driewerf hoera in op Neeriands Vorstenpaar, dat gisteren zijn glorieusen intocht deed in de Residen tie na zijn zilveren huwelijksfeest. Toen kwamen de prijzen, die werden toegekend aan: de mooiste groep: de drie Spaansche danseressen, de origineelste groep: het reis gezelschap met zijn gids; het mooiste paar: ,de toreador en zijn Carmen; het origineel- de ooievaar; het mooi" de Oostersche dame; nog n: de Scheve- ningsche vischvrouw; het mooiste heeren- costuum: de neger. Hoera's en lachsalvo's daverden na deze prijsuitreiking door de *aal en voort duurde de pret- Niet alleen de gemaskerden en gecostu- meerden maar ook de zeer v< me Kwamen zien genoten op dezen avono... Ook in de bar ging het vroolijk en jolig toe! Op het Bal-Masqué waren, zooals dit wel wker gebeurt, gemaskerden, die ten bate Kwoeurt, gemasKeraen, uie na van een of ander liefdadig doel geld melden. Er waren er ook thans meerdere en natuurlijk was nu aller belangstelling ge richt op de slachtoffers van den waters nood. Van een hunner kwam bij ons bericht in van zijn opbrengst: deorgelman haal de 5.931% op, weJk bedrag hij b« ons bracht om dit te doen toekomen aan het Alg. Comit voor den Watersnood, waaraan W(j VaJ— 1- 1VIIJ Keur vut voertuigen en auto's. Heden heeft de krachtens de Aglemeene Politieverordening noodige jaarlijksche keur van voertuigen en automobielen, die voor het openbaar verkeer worden gebruikt, plaats gehad. Opruiming. Verruiming van de Nieuwe Markt. Sinds een paar dagen is men van gemeen tewege begonnen met de afbraak van het oude vervallen gebouw, staande aan de St. Anthoniusstraat hoek Nieuwe Marlet, waar in het Leger des Heils vele jaren" zyn zetel heeft gehad. Zooals men zich zal herinneren werd het besluit tot het amoveeren van dit gebouw genomen, teneinde meer ruimte te verkrijgen op de Nieuwe Marlot waarvan de toegang nu ook vanuit de St. Anthonie- straat beduidend verbeterd wordt. Lezing door den heer Arm and Faure over Edmond Rostand. Voor de afdeel ing Gouda van de Ver. van Huisvrouwen zal de heer Arm and Faure, ex-conferencier de l'alliance Francaise, over Edmond Rostand en'zijn werken op Dondre dag 18 Febr., des avonds 8 uur dn Hotel de Zalm een lezing houden. Kippendieven. By de politie is aangifte gedaan dat in den nacht van Zaterdag op Zondag j.l. uit een hoenderpark aan de Willens, alhier, 12 kippen (witte leghorns) zyn ontvreemd. De dieren zyn blijkens achtergelaten spo ren, onmiddellijk gedood. Een onderzoek wordt ingesteld. In dronkenschap. Wegens het verstoren der openbare orde en het bedreigen met een mes, in staat van dronkenschap op den Tiendeweg, is proces verbaal opgemaakt tegen H. v. H., wonende te Moordrecht. Ter ontnuchtering is hij naar het Bureau van Politie overgebracht. Beleed! ging van een ambtenaar. Wegens beleediging van een ambtenaar in functie en wegens wederspannigheid, is naar het Bureau van Politie overgebracht Ph. B., wonende te Gouda, waar procesver baal tegen hem is opgemaakt. J Na 40-jarigen dienst. De pijpmaker J. Glasbeek was heden 40 jaar in dienst by de N.V. Goedewaagen's KoninkJ. HoHartdsche Pijpen- en Aardewerk fabrieken. Ter gelegenheid van dit jubileum werd de jubilaris heden op het kantoor der directie ontvamgen, waar bok de verschil lende afdeelingschefs tegenwoordig waren. Daar werd de jubilaris toegesproken door den oudsten directeur, den heer A. Goede- waagen Sr., die hem onder gelukwenschen als blijk van weerdeering een geschenk in couvert aanbood, en vervolgens door den jongisten directeur, den heer A. Goedewaa- gen Jr., die hem tevens een gedenkbord overhandigde en bovendien namens de Mij. van Nijverheid 'daaraan toevoegde het di ploma benevens dè gouden medaille dier Maatschappij. De hoofden der verschillende afdeelingen boden den jubilaris mede hun gelukwenschen aan en deden deze van een fraai bloemstuk vergezeld gaan. Lezing Dr. A. C. A. Hoffman. Naar wy vernemen zal Dr. A. C. A. Hoff man op Woensdag 17 Februari a.s. voor de groote algemeene propaganda-vergadering van de „Vereeniging ter bevordering van de Homoeopathic" te Utrecht In het ge bouw Plompetoren een iezing houden geti teld: „Nieuwste bijdragen tot de opvatting der homoepathische geneeswijze als we tenschap en kunst." Ver. van Jongeren in den Vrijheidsbond. Afd. Gouda. Men verzoekt ons mede te deelen dat de afdeeling Gouda van de Ver. van Jongeren in den Vrijheidsbond op 23 Februari. a.s. op de bovenzaal van het Schaakbord een bijeenkomst zal houden. Huwelijkswetgeving. Voor de afd. Gouda van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling zal a_s. Don derdagavond 18 Februari, Mr. G. de Grooth van Rotterdam, hier welbekend, een cursus houden over de .Jiuwelykswetgeving". De bijeenkomst .zal plaats hebben in Ons Huis, Turfmarkt. Zooals vele lezers zich nog zullen herin neren behandelde Mr. de Grooth het vorig jaar in een druk bezochte cursus „Straf- recht en misdaad", welke bijeenkomst toen met ongewone interesse is gevolgd. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 11 Febr.: Johanna Glazina, d. v. S. Verheul en J. C. de Boer, Boelekade 42. 13 Febr.: Dina Harmijntje, d. v. J. P- van Oosten en J. van Loon, Komynsteeg 51. Helena, d. v. D. Metselaar en E. H. de Jong, Heerenstraat 82. 14 Febr.: Pieter Johannes, z. v. W. Castelein en J. van der Velden, Tuinstraat 46. Johanna, d. v. W. M. Verbrugge en W. Bennis, Vreuwenst. 18. Agenda. 16 Febr., 8 uur. Blauwe Kruis. Vergadering Protestantsche. Volkspartij. 18 Febr. 8 u. Zaal Kunstmin Ons Genoe gen. Uitvoering Chr. Zangvereenigdng Hosanna." k..s 8 17 Febr., 8 uur. Gebouw Daniël. Cursus E. H. b. O., onder leiding van Dr. Evers. 19 Febr. 8 uur. Hotel de Zalm. Ledenver gadering Goudsche Padvinders. 19 Febr., 8 uur. Zaal Kunstmin, Soc. „Ons Genoegen". Lezing van den heer Thyssen voor Volksonderwijs. 22 Febr.'8 uur. Soc. „Ons Genoegen". Alg. Ledenvergadering. UIT DBN OMTREK. BERKENWOUDE. Aan den heer Smit, alhier, is als hoogst ingeschrevene voor den prys van 500 op gedragen het sloopen van twee woonhuizen te Krimpen a.d. Let Dat in het vorig jaar niet alle aalschol vers door het moordend lood der jagers zijn gevallen, blykt thans. Bij geheele zwermen zijn ze in de eendenkooi (Lust tot kooien) teruggekomen en maken er hun broeinesten gereed. Voor belangstellenden m de laatste der Mohikanen een, goeden tijd om die vo gels in hun werkzaamheden gade te slaan. BODMGRAVJEN. Het nieuwe gebouw van de Coöp. vor- bruiksvereeniging „De Hoop" zal weldra gereed zijn om te gebruiken. Uitwendig ziet het gebouw er keurig uit. WOERDEN. Algemeen Ziekenhuis „Woerden." Een naar de eiachen des tijds in- gericht gebouw. Het nieuwgebouwde Algemeene Zieken huis „Woerden" is thans zoo ver gereed dat het in gebruik genomen kan worden. Gistermiddag heeft de officieel© opening plaats gehad Het woord werd gevoerd assr den heer H. F. C. Bos, voorzitter van het bestuur der stichting, door den burgemeester van Woer den, den heer H. G. van Kempen en den burgemeester van Waarder, Barwoute- waarder en Rietveld, den heer P. J. Brunt. D© heer Bos sprak bet Offideele openings woord en heette allen welkom en merkte op, dat de plannen tot stichting van het Ziekenhuis reeds jarenlang hebben bestaan; wijlen mr. Fuhri Sneithiage nam een werk zaam aandeel in de uitwerking van deze plannen en 25 Juli 1925 begon de werkelijke actie om thans spoedig tot een definitieve oprichting te komen. Het bestuur van het Groene Kruis achtte deae stichting ook noodzakelijk. De grootste moeilijkheid was echter in de financieele zijde gelegen, doch door den igrooten steun van particulier als van gemeentewege ondervonden, werd deze geldkwestie gemakkelijk opgelost. Hulde bracht de heerBos aan zyn medebestuur deren en het-damescomité, zich in het bizon- der tot mevrouw de Lange richtend, die buitengewoon had geijverd voor den bazar, waarvan de opbrengst gestrekt had ten bate van het Algemeen Ziekenhuis. De burgemeester van Woerden, den heer H. G. van Kempen, bracht hulde aan de initiatiefnemers en wenacht© het bestuur veel geluk met haar stichting. De burgemeester van Waarder, Barwouts- waarder en Rietveld, den heer P. J. Brunt, tevens namens den burgemeester van Lin- schoten, den heer van Valk Bouwman, het woord voerende, bracht in een uitvoerige rede zijn beste wen schen met de oprichting van deze nuttige inirichtihg naar voren. RECHTZAKEN. De malversaties te Bergen-op.Zoom. Voor het gereoht&hoi te 's-Hertogen- bosch is gisteren in hooger beroep be handeld de stralzaiak tegen den gewe ven secretaris van Bergen-op-Zoom. De eerste getuige, de burgemeester van Bergen-op-Zoomi, de heer H. titu- lemieijer, had na zijn benoeming in 1924 den indruk gekregen, dat de ad ministratie te goedertrouw slordig was. Na het opnemen van de kas op 6 Jan. 1925 stond het echter vast, dat de ontvanger tekorten had. Begin Maart waren deae aoo hoog, dat het bedrag der borgstelling van f 30.000 met deaelfde somi weMr verhoogd. Hij bekende na aandrang, dat het tekort een gevolg was van het niet afdragen van legesgelden. Getuige heeft den man toen erop gewezen, dat hij feite lijk aan de malversaties debet was De secretaris had' toegeaegd de leges gelden over 1924 te aullen betalen en een bedrag van f1300 (vordering op de Hanaebank) te aullen overdragen. Getuige deelde nog op een vraag van den verdediger mede, dat het in Maart niet zijn bedoeling was er een strafzaak van te maken. Ook voor den ontvanger had spr. een regeling wil len treffen, zonder dat de gemeente daarbij schade zou lijden. De getuige wees er verder op, dat de adminis tratie van den ontvanger de grootst mogelijke warboel was. De ontvanger zei, dat bij bedragen heeft geboekt zonder geld te ontvan gen, omdat de secretaris hem had be loof dl het te zullen afdragen. Getuige drong hierop in 1923 aan. Bekl. zei toen, dat liet in orde zou komen. De heer J. Robbens, hoofdcommies ter prov. griffie, heeft in 1921 een vluchtig onherzoek ingesteld. Toen was de administratie ter secretarie in or de. Getuige s persoonlijke indruk over den ontvanger was niet gunstig. üp een vraag, of de secretaris ge dechargeerd is als die ontvanger be paalde bedragen, die hij van den se cretaris moet ontvangen, boekt, ant woordde de getuige-deskundige D. W. van Ouwerkerk, de accountant der Ver van Ned. Gemeenten te Ginne- ken, bevestigend. Getuige meent, dat de gemeente het geld niet kan vorde ren van den secretaris, ^et is êen quaestie tussChen ontvanger en secre taris. De beer J. A. van Loon, docent aan de R.-K. Leergangen te Tilburg, als zijn meening te kennen, dat de ontvanger verantwoordelijk is tegen over de gemeente voor de bedragen die hij boekt. Hij moet ze verhalen op hem, die ze moest storten1. Zoo-' ei de burgemeester als de se cretaris van Helmond, waar bekl. ge durende vijf jaren in dienst was, ga- ven gunstige getuigenis van beid. Beklaagde erkende, dat hij in plaat? van per drie maandpn eenmaal per jaar de legesgelden verantwoordde. Hij erkende het tenlastegelegde, dat hij de bedragen niet aan den ontvan- ger heeft gegeven, doch in zijn parti culieren kas had! doen vloeden. Het O. M. ei8dhte ten slotte bevesti ging va-n het vonnis der Rechtbank anderhalf jaar gevangenisstraf. Mr. Kolfschoten pleitte vrijspraak. INGEZONDEN. (Muiten wrantwjoord*lijkheid der Red.} De zwanen in het Van Bergen IJzendoorpark. Hooggeachte Keuactie, Als gast hier in Gouda vertoevende is steller dezes getroffen door onder staande feiten, in het Van Bergen IJzendlOlornpark, zwommen tot het vo rige jaar 2 zwanen. Een daarvan heeft liter de vlucht genomen en is spoor loos verdwenen, en geen wonder! De eigenaar, noch de Gemeente zorgt voor de voedjuig deqw: dieren. Als niet twee daomes-bewoonsters voor eenig voedsel zorgden, zou ook, de eenig overgebleven zwaan verhongeren en dat zal gebeuren als deze dames tij delijk elders vertoeven, want in den afgerasterdon vijver is niets voor het beest te vinden'. Mag dat Dat zelfde park is bij de Gouwenaars ook met onder dein offi'cieelen naam' bekend, 't Volk noemt het Nieuwe Park en Oude Park. Vreemdelingen worden zelfs gestuurd naar het Houtmanspark waar zich het gedenkteeken voor den heer v. B. IJzendoorn bevindt. Er iB n.l. nergens een naambordje te vin den En dan ook. in het Park ontbre ken een paar lichtpunten, n.l. voor de ronde rustbanken, 's Winters, maar vooral zomers na zonsondergang ma ken daar sommige individuen gebruik van voor ham slechte neigingen wat vooral voor de vrouwelijke jeugd niet goed' kan zijn. Zoudt u nu niet eens de autoriteiten op die zaken kunnen wijzen Hoe het miet de zwanen in het an der gedteelte van het Park gesteld is, weet ik niet. Hiermede, Hoogachtend, Uw dw. N. MARKTBERICHTEN. RottercUnucha Veemarkt. 16 Feb. Aanvoer 178 paarden, veulens, 1116 magere rumoeren, 726 vette run deren, lzü vette kalveren, 2172 nuch tere kalveren, 10B schapen of lamme ren, 59 varkens, 148 biggen, 6 bok ken en geiten, 2 ezels, 99 graskalve ren. Prijzen Vette koeien le kw. f 0.57 -0 60, 2e kw. f 0.47^-0.50, 3e kw. f 0.32)4 0.35. Ossen le kw. f 0.54, 2e kw. f 0.48, 3e kw. f 0.44. Stieren le kw. f 0.500.51, 2e kw. f 0.46, 3e kw f 0.40—0.42. Kalveren le kw. f 0.87)40.92)4kw. f 0.75, 3e kw. f 0 62)4. Melkkoeien f 800—525, Kalfkoeien f 320—520 Stieren f 140—550, Pinken 1100—200, Gptaskalveren f 00—1 Vaarzen f 200—250, Werkpaarden f 200 —350, Slachtpaarden f 100—200, lii - ten f 180—200, Nuchtere fokkalveren f 22—35, Biggen f 18—26, OverlóopeTS f 30—48. Veulens f 00—100, Slacht- kalveren f 15—18, Biggen per week f3—30. i Koefèn en ossen redelijke handel Vette kalveren matige handel, onver anderde prijzen. Graskalveren tamelij ke handel. Nuchtere kalveren handel slecht, doch vastere prijzen. Paarden matige handel en stationaire prijzen Kaasmarkt. BODEGHAVEN, 16 Febr. Aange voerd 112 partijen, waarvap 95 met r m., 5150 stuks, 41500 K.G. Prijs Goudsche kaas m. r.m. le srt. f 57 61, 2e srt. f 5055, z. r.m1. 4854. Handel flauw. (DKAAOM.OOZE DIENST.) De Fransche Kamer aanvaardt het geheele financieele voorstel. PARIJS, lb Febr. in die nachtzitting heeft de Fransche Kamer op verzoek van die oomunissie de belasting op de betalingen met 189 tegen 112 stem men verworpen. Nadat Briand de estie vaai ven rouw en liadl gesteld, werd liet geheele financieele voorstel betreffende de nieuwe bronnen van inwoensten aangenomen met 258 tegen 145 stemmen. Men schat de opbrengst op 1600 miliioen francs, op| een defi cit vaai 4 milliard'. De geheele rech terzijde beneveais de communisten stemden tegen de regeering. De soc- dem. onthielden zich van stemming De Kamerzitting werd hedenmorgen &S5 opgeheven. Twee Engelsche trawlers vermist. LONDEN, 16 Febr. Het slechte weer dat de laagste dagen rond de Britsche kusteit heerscht, heeft verscheidene schipbreuken veroorzaakt. Zoo werd zander resultaat n onderzoek ingesteld naar de bemanningen van 2 trawlers uit Swansea, die op de Galway ver loren zijn gegaan. Het aantal vermiste koppen bedraagt ongeveer 24, doch de hoop op de redding is nog niet opge geven. Het is mogelijk dat zij een haven gevonden hebben. Geen spoor van een wrak is gevonden. Het kankerprobleem. BERLIJN, 16 Febr. Dr. Joseph Schu- madker heeft een nieuwe kankerver wekker gevonden welke hij als de voornaamste acht. De tennismatch in Cannes. CANNES, 16 Febr. Heden is hier de lang verbeide tenuismialoh gespeeld tusschen Suzanne Lenglen en Helen Willó. De kampioene won ook d.tmaal en sloeg Helen, Wills niet 6-8 em, 7-5 Graaf Paid Telekyi heeft sich bjj de politie aangemeld. BUDAPEST, 10 Febr. Graaf Paul eleCri heeft zich vrijwillig bij de po litie aangemeld en verklaarde daar dat hij reeds in 1922 kennis kreeg van het feit dat Windischgrate francen wilde vervalschen. Hij achtte dit een waanzinnig plan en liet Geroe van het geogr. inst. roepen om Windiscihgratz van de onmogelijkheid ervan te over tuigen. De Synode te Aaeen. ASSEN, 16 Febr. Hedenmorgen om uur werd de twaalfde zitting van die Generale Synode geopend. Bij het app-M n.m'. bleek dat prof. van Gelde ren, van wien wij verleden week mel den, dat hij niet meer ter Synode aan- weaig kon zijn, weer present was, evenals trouwens verleden weekl Woens dag. De voorzitter deed voorlezing van een schrijvem vam Da. Gispten, die mededeelde, dot zijn toestand' vooruit gaande is. Na afhandeling van eenige ingekomen stukken, deelde de voorzit ter mede, dat het antwoord van Dr. Geelkerken, op die hem1 gestelde vra gen, gisteravond) is binnengekomen en hedennacht is gedrukt, zoodat alle le den der Synode oen exemplaar van dit antwoord' kunnen krijgen. Ter kennisname van dit antwoord, ging de Synode int comité-generaal. Na opheffing van het comiité-gemeraal werd nog aangenomen een conclusie, be treffende den evangelisatie arbeid te Brussel, besluitende drie deputaten te benoemen met de opdracht om de broederen in Brussel en omgeving van advies te dienen, in deze zaak en voor die eerstvolgende Generale Syno de, voorstellen in betrekking tot den evangelisatie arbeid' in België te ont werpen. D». Kunst maakte nog een opmerking, in verband met de publi catie in (le Telegraaf van de aan Ds. Geelkerken gestelde vragen. De voorzatter adviseerde tot volhar den bij de tot nu toe gevolgdie ge dragslijn der Synode, en dus de vra gen niet op te nemen, im het officieel perscommuniqué. De zitting werd hierop na dankge bed gesloten. Het is nog n et bekend wanneer de eerstvolgende officieel© zitttlng zal plaats hebben. WISSELKOERSEN. 15 Febr. 16 Febr. Officieel. Londen 12.13% 12.13% Berlijn 69.43 69.42 Pjurtja 9.17 9.06% Brussel 11.36 lL34r% Zwitserland 48.07% 48.07% Weenen 86.15 86.16 Koperfhagen 64.80 64.65 Stockholm. 66.90 66.90 Oslo 51.90 62.86 New-York 2.49% 2.49% Niet officieel. Praag 7.39 7.39% Madrid 36.16 36.17% Milaan 10.07 10.07% Be ureoverzicht. luwden ler beurze gai v/eimg it-oiveiteui van opleving. Op die rubber- aiueenng vooreen Amsterdam rubber don boventoon, in overeenstemming mei do verdere prijsverlaging van rub ber, ondergingen ook de rubberkoer- sen een reactie. Enkele minder oou- raiite soorten verloren meerdere pro centen. De suikerwaarden waren aan den flauwen kant, waarvoor de aanleiden- je oorzaak de prijsdaling van suiker in Ajnerika was. in tabakken ging weinig om. De Suniatra-aandeelen waren weinig ver anderd. (iiewaarden hadden een beperkte markt. Koninklijke in vaste houding in öezet, doii waren onder beurstijd aan geen noemenswaardige variaties on r'erhevig. Voor scheepvaart was weinig be langstelling. Van, de Ned. Ind. kon den gewone aamdeelen Jurgens zich goed handhaven. Op de Y ank ee>-af deel ing werden In- terc. rubber op een lager koerspeil afgedhan Prolongatie 2 RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT 16 Feb. Verwachting: Matige tot sterke zuid westen tot westen wind, gedeeltelijk bewolkt met nog kans op regenbuien. Aanvankelijk weinig verandering in temperatuur. ADVERTBNTDCN. Afdeeling GOUDA. LEZING te houden door den heer ARMAND FAURE ex conferencier de 1' alliance Fran caise over op Donderdag 18 Febr. a.s. des avonds 8 uur. in Hotel „De Zalm", Entrée 75 ct. Leden 50 ct.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2