I 601IISUlEÏOIIttM. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR QOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gogderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERK^RK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. N0. 18086 iruapi 1826 65"Jaargang FEUILLETON. i handel Telef. 716 DE MAANSTEEN. ANEN’S Wieken OTSTE jswaarde. •i! Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen^ W 4 buitenl, zatyen naa£ op BUITEN! ANDSCH NIEUWS. a Muller Massis Franklin Bia- zij (Wordt vervolgd). de Ei ken. J7 Maart a.8. Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. [ERVEER. rishi 1T4« - Een Wolffibericht meldt definitief, dat dr. Luther en dr. Stresemann zich ale ver tegenwoordigers van het Duitsche Rijk naar Genève zullen begeven in venband met Duitschlands toetmftng tot den Volken bond. ENGELAND. De werkloosheid in Dister. Een schenking van de Britsche schatkist. Maandagavond heeft in het Engelsche Lagerhuis een vinnig debatje plaats gehad naar aanleiding van een voorstel van Wins ton Churchill, den Kanselier van de Schat kist, een financieele schenking te doen tews delging van het tekort van het Noord-Ier- sche werkloosheid sfonds. By de scheiding tusschen Zuid- en Noord- lerland (dat n°S altijd deel van Engeland uitmaakt), nam laatgenoëmd gebied op zich ,zelf voor zyn werkloozen te zorgen. Gebleken is echter, dat deze financieele last Ulster te zwaar is, weshalve het zich om financieelen bystand tot de Britsche schat kist wendde. Op 30 September bedroeg het deficit van het fonds 3.614.000 pond sterling, ischandaal. '4len minister van buitenl. zaken naa£ We vaststellen, welke gedragslijn zy ¥>lgen. Lord Parmoor trok zijn motie daarop in. Reuter meldt nog dat Chamberlain ver klaarde, dat de uitbreiding van d^n Raad van den Volkenbond buiten de toetreding van Duitschland, in Locarno niet is bespro ken. /De in Lócamo vertegenwoordigde mo gendheden hadden reeds verklaard dat zy bereid waren de verkiezing van Duitsch-* land tot een permanenten zetel te steunen, doch de quaestie betreffende de aanspraken van anderel mogendheden werd niet opge worpen. Deptyds of tevoren is nimmer ver nomen, dat wie ook zou hebben te kennen gegew n dat de overeenstemming tot bet steunen van de verkiezing van Duitschland de overeenstemming inhield om zich tegen elke andere wyzigig te verzetten. „.Ja, ja. Maar omtrent den brief? Als hij dien wil heibben, moet hij hier komen, om hem van mij in ont vangst te nemen.” Met deze woorden strompelde weg. Ik volgde haar en trachtte haar aan het s.jre en te krijgen. Te vergeefs. Later op den dag beproefde ik net bij haar moeder. Vrouw Yollanddeed niets dan schreien en wist geen ander middel om mij te vreden te stellen dan een glaasje uit de vierkante flesch Ik sprak met den visscher op t strand. Hij aei, dat het een leeMjke zaak was en ging voort met het herstellen van zijn net. Vader nodi moeder wisten er meer van dan ik. Ik besloot, den volgenden ochtendl aan mijnheer Frank lin te schrijven. Ik laat het aan u over, u voor te ^tellen, met welk on- De „Evening Standard” verzekert, dat de Poolsche minister van buitenl andsche zaken graaf Skrzynazki den iBritschen gezant te Warschau heeft medegedeeld, dat Po len zich uit den Volkenbond zal terugtrek ken indien zyn eisch een permanenten zetel te verkrijgen niet .wordt ingewilligd. Het Poolsche Telegraaf-agentschap spreekt dit bericht echter tegen. Volgens de /Manchester Guardian” maakt men zich in kringen van den Vol kenbond eenigszins ongerust over1 de 'hou ding, die de Britsche delegatie zal aanne men op de conferentie van den Volkenbond, welke de algemeene opheffing der pasvisa beoogt. De Britsche regeering wenscht n.1. niet tot opheffing der visa voor alle nationali teiten over te gaan. Als redenen daarvoor worden genoemd: le. het gevaar voor toe nemende werkloosheid in Engeland en 2e. de financieele baten, welke de visa opleveren. De voorstanders der opheffing doen ech ter opmerken, dat het eerste bezwaar niet logisch is, daar de visa reeds zyn opgehe ven voor Frankryk, België, Italië en Span je en dat zoo de financieele baten al in de Britsche schatkist vloeien, de Engelschen zelf daar weinig voordeel van hebben, om dat het aantal Engelschen, dat thans b.v. een visum naar Oostenrijk of Duitschland noodtg heeft, veel grooter is dan dat der Duitschers en Oostenrijkers, drie naar Enge land gaan. Bij de opvoeding vooral moet het hee- ten: al had ik alle wijsheid en ik had de liefde niet, dan was het mij niets nut. terwijl het aantal werkloozen, gerekend naar de bevolkingscijfers, maal zoo groot was als in Engeland. Churchill stelde nu voor, Ulster voor den duur van vyf ja ren een toeslag te geven van een bedrag, één millioen pond per jaar niet te boven gaande- Van arbeiders- en liberale zy'de was men pver dezen nieuwen financieelen last voor dng&lsche schatkist allerminst te spre- Snowden deed, door de heele Labour party en de 1 liberalen ondersteund, een hef tige!) aanval op den minister en betoogde, dat deze nog niets antlers had gedaan dan lasten voor de schatkist scheppen en ver weet hem, dat hy een bijzonder zwak had voor Ulster, hetwelk ook bleek uit Chur chill’s toezegging aan Craig om de Nóord- lersohe linnenindustrie te beschermen. Een amendement der oppositie om. het geld niet aan Ulster te schenken doch te leenen, even als een ander amendement om de schenking tot één jaar te oeperken, werd echter ver worpen waarna Churchill’s voorstel zonder stemming aangenomen werd. Onder de bedrijven door nam Commander Hilton Young, de afgescheiden liberaal, die zich voortaan „Onafhankelijk” noemt, ■de ministerieele banken plaats. Een ryk geschenk. Draadloos wordt gemeld dat de gravin van Warwick, die sedert langen tijd deel neemt aan de'Arbeidersbeweging, haar bui tenverblijf in Essex, Easton Lodge, met 900 acres land aan het Vakverbond heeft afge staan. In zyn dankbetuiging aan de gravin heeft het Trade Union Congress verklaard dat haar schitterend geschenk zal worden be stemd voor de ontwikkeling der Vakbewe ging op onderwijsgebied. FRANKRIJK. Valsche rentemarken. Wie volgt? De reeks vervalschingen van papiergeld blijft aangroeien. Volgens een V. D.-beircht heeft de politie van 'H ères een Oosten- ryksch student aangehouden, die t,en na- deele van hotelhouders te Hyères en Toulon valsche rentemarken uitgegeven had. Prins Carol en Mevrouw Lupescu te Parijs. Prins Carol van Roemenië en mevrouw Lupescu zyn gisteren te Parys aangekomen met den sneltrein van 2 uur uit Milaan. De prins, die gehuld was in een reismantel en een slappen hoed op had, weigerde eenige verklaring af te leggen, noch omtrent den duur van zijn verblijf te Parys, noch om trent zijn politieke bedoelingen. ZUID-AFRIKA. Scheuring in de Zuid-Afrikaansche partij? Gaat generaal Smuts weg Uit Johannes burg komen er geruchten, dat er een scheu ring dreigt tusschen de Zuid-Afrik. Partij en de unionisten, die sedert een aantal jaren tot een party zijn vereenigd. De „Foward” verklaart op goed gezag te kunnen meedee- len, dat een invloedrijke minderheid van de Z. A. P. achter de schermen sterk aandringt op het aftreden van generaal Smuts, ter- wille van een politiek voordeel. Deze min derheid is namelijk van oordeel, dat de Z. A. P. by de laatste verkiezingen zooveel ^tem men heeft verloren, omdat een groot aantal kiezers tegen de persoon van Smuts gekant was. Deze vijandigheid is niet verminderd, maar eerder toegenomen. Zy meent nu, dat generaal Smuts een dienst aan de partij zal bewyzen met te bedanken, en dat de leiding moet komen in handen van Sir Thomas Smartt en Patrick Duncan, beide Unionis ten. Daar een groot aantal „Sappe” gene raal Smuts trouw blyft, zou een scheuring der party de eenige oplossing zyn. EGYPTE. De brand op de landbouw- en nijverheids- tentoonsteliing. Vertraging in de opening. Naar aanleiding van een telegram .uit Cairo meldende dat een brand de gebouwen der Landbouw- en Nijverheidstentoonstel- ling, waarvan de opening 20 Februari zou plaats hebben, geheel heeft vernield, deelt het Egyptische gezantschap te 's-Graven- liage te dien opzichte het volgende mede: De brahd door een accident veroorzaakt, en wel door kortsluiting, heeft slechts ééne afdeeling vernield, het paviljoen van het Ministerie van Onderwijs, waarin de werk stukken, vervaardig!} door de deerlingen der Egyptische industriescholen tentoongesteld zoudenworden. De andere afdeelingen zyn derhalve onbeschadigd gebleven. Dit geval heeft ten gevolge dat de ópe- ning der tentoonstelling vertraging onder- vindf en thans is vastgesteld op 1 Maart, om den noodigden ayd te laten voor den wederopbouw van de verbrande afdeeling, waartoe men stellig zal geraken, dank zy de activiteit, betoond door den Raad van Be stuur der Tentoonstelling en door het ministerie van onderwijs, dat, tot dat doel aan. het ministerie van financiën een crediet van 5000 pond heeft aangevraagd, hetwelk is toegestaan. 1 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken bahoorende tot den bezorgkrin®) 1--6 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1—5 regels 1 55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 28 lyslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën dn helft van den prtys. INGEZONDEN MEDEpEELINGEN14 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ.0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b|j contract tot leer gereduceer den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruinne. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing bet Bureau zfjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. '^belangrijke quaestie dér brd Parmooi ibourrageeiing heeftttrtegenjvoor- iX vJuo„kA»wi5iraacj|Meze gen 1, inhoudenddJ'Ma^ het inipt is ter gelegenheid^ V$n «latiligjtot penpatyeni .iét veiwag -.ld algem|ene msbrtlctie vrij i den V. B. Raid op het.ta- té* brengeny <rf zijn ledenaantal wif te den. I i 1 Viscount Cecil zeide te erkennen, dawde quaestie v^n groot belang was en hij hwp- te, dat by pen toekomstige gelegenheid een uitvoeriger ^discussie mogelijk zou zijn. Hii* besefte hp^Jfgeweldig belang van den Raad voor deny»ond. De „efficiency” van den Bond hingj/voor een zeer groot deel af van het goed fwnetionneeren van den 'Raad. Hy kon niet tcfflgevvn, dat Duitschlands toetre ding tot dejtl Raad hej wenschelijk maakte andere landën toe te laten. Over de quaes tie der toékenning van permanente zetels aan andere landen was geruimen tftd gele den zoowel in de Assemblee als in den Raad beraadslaagd. Zooals de minister van buitenl. zaken gisteren te Bimünghaim reeds had ver klaard, was de regeling dezer zaak uitge- steld, omdat men gevoelde, dat het, wan neer Duitschland in den Bond kwam en de constitutie van den Raad zou worden her zien, dan de juiste tyd was om de quaestie der toelating van andere leden onder de oogen te zien. Spr. verzocht het Hoogerhuis ernstig de vertegenwoordigers der Britsche regeering, die naar Genève vertrekken, betrekkelyk vrjj te laten ten opzichte van de behande ling dezer quaestie. Het was van het groot ste belang, dat de vertegenwoordigers der regeering niet zouden gaan aan handen en voeten gebonden door instructies, hun te Londen gegeven, maar dat hun een zekere vrijheid van handelen zou worden gelaten om de aangelegenheid eerly'k en fair te be spreken en hun oordeel te vestigeri na de argumenten te hebben gehoord. Indien de saak te Genève overigens ter sprake zou worden gebracht, zou dit niet geschieden door de Britsche regeering. Hy kwam op tegen het denkbeeld, dat eenig lid aan den Raad zou worden toegevoegd als een soort tegengif tegen Duitschland. Cecil voegde er aan toe, dat het aantal Wogelyke oplossingen der in de motie op geworpen quaestie zeer groot was en hy kon het Huis de verzekering geven, dat de regeering hoogst zorgvuldig de denkbeelden zou overwegen, welke men haar aan de hand had gedaan. Zy zou vóór het vciti-ek ran Viscount Met. valschenu Viscount Cecil heeft *n T Bpi|s«he Hoogey- huis qpmens <}e regeering: öe|é rhAinn<rriiUo verklaring afgalegd nopens dé, raadszetels, in antwoord aanik die de wbourr|geering heeft, digd in/jlen Volkenborwlsraadp®eze .h»il motie Wi^dieml, inhoudpndeMat hei wenschelnk W»s ter gelegenheid, Duitsch^apds aanvraag om den Bon$\enJ toekenning vah eert j ten raadszetel Overeenkomstig m van Lqparno, dè quaestie van d^ recor_„. -- - - Pijt t breiden. geuuld ik' Donaeruagmorgeu) naar Ue postbod» uitzag. Hij bracht mij twee brieven. De een, van Penelope, berechte mij, dal mevrouw en juffrouw -Kachel te Londen waren gevestigd. De andere van Jeffco. hield in, dat de zoon van 4ijn meesior Engeland reeds verlaten had. Bij zijn aankomst in de hoofd stad! had mijnheer Franklin, naar het bleek, zich rechtstreeks naar zijne va ders woning begaven. Hij kwam op een zeci ongeladen tijd. Mijnheer Bla- ko Senior zat tot over de ooren in zijn parlementaire drukte en was juist dien avond be-dg met een redevoering in to studeeren, welke hij in het Huis dacht te houden. Jeffco bracht mijn heer Franklin naar zijn vaders slu- deervertrak. Beste Franklin, hoe komt gij mij dus verrassen? Iets niet in orde?” .,Iets, dat Rachel betreft. Ik maak mij verschrikkelijk ongerust over haar. ..Het spilt mij erg, maar ik kan nu niet naar u luisteren.” ..Wanneer dan wel ,.Ik wil u niet miisleidien, mijn jon gen. Tegen het einde der zitting, geen «ogenblik vroeger. Goeden avond.” ..Dank u, vader goeden «vond.” Aldus de samenspraak in de stu deerkamer. Daar buiten ging het nog vlugger in zijn werk. ij> i -i ABONNEMENTSPRIJS: pex kwartaal /X2&, per wepk 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per weekt22 cent, overal wttar de bezorging per looper geschiedt., franco per post per kwartaal 8.15, met 'Zondagsblad f 8.80. Abenneteenten worden dagelijks aangenomen aan om Bureau: MARKT 81, GOUDA,1 by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. 4 |M| Onze bureaux zfjn degelijke geopend vMn 9—8 uur. Administratie Tel. Int 8g;|il Redactie, fel. 83jl De qifaestia der Raadszetels. I Eert pleidooi vail Viscount «ecil. Een Pooldch dreigement. $et( valschetyui nters van Geni zou vèruiw-eeik. hen beste, goede heer. Met al zijn KMile-n ew» dwaasheden, een beste, goede heer. Hij liet een groote leegte acuter, toeai hij uit het huis mijner meesteres vertrok. Die Zaterdagavond, ging treurig en somber voorbij. Ik nam mijn toevlucht tot müjn pijp en Robinson Crusoe. De vrouwen, met uitzondering van mijn dochter, praatten onder elkaar over het droevige udeinde van Rosanna Spearman. Den volgenden dag kwam het dichte rijtuig ledig terug. De koetsier bracht een bfoodsdhap voor mu.j en schrifte lijke bevelbn voor mevroüw’s kame nier en Penelope. Mijn meesteres had' besloten, Maan dag daaraanvolgende met juffrouw Ka chel naar haar huis in Londen te gaan Mijn döchtev. haar eigen meid en nog eenige andere dienstbodlen moesten volgen de overigen zouden met kost geld een tijdlang weggaan. Ik zou blijveji tot nadere bevedeji, om op het huis te passen. Door dit alles her innerd aan hetgeen mijnheer Franklin gezegd had omtrent het huishouden, dacht ik tevens aan mijnheer Franklin zelf. Ik schreef dien avond nog aan den bediende van rijn vader, een- we kere Jeffco, dien ik vroeger gekend had, en verzocht hem’, mijte doen we ten, wat zijn jonge meester na zijn aankomst in Londen had besloten. 's Maandags werd de eerste voor spelling van Cuff bewaarheid. LK nad Penelope en liaar reisgezellin naar'Ren trein gebracht en dwaalde nu wat èp liet goed rond, toen ik mijn ngam hoorde noémen. Mij omikeerend, zag ik het visschersm-eisje, manke* Lucy, voor mij. .,Wel, meisje zeide -ik, „wat ver langt gij van mij?” „Waar is mijnheer ke vroeg rij. .,Wat moet gij van hem „Ik moet hem spreken.” ,,Voor iets ‘bijzonders?” ,,Ik heb een brief voor hem.” ..Van Rosanna Spearman?” „Ja”. ,.1-ngesloten in een brief aan u „Ja”. Zou de sluier eindelijk opgeheven Worden Zou de ontdekking, waarnaar ik steeds zoo verlangend' had uitge zien, zich thans als van zelf voordoen? Ik moest even wachten. Ouff had mij aangestoken. Aan enkele teekens be speurde ik, döt de detectivekoorts op het punt was bij mij uit te breken. ,,Gij kunt mijnheer Fronklin niet spreken,” zeide ik. ..Hij is gisteravond naar Londen ver trokken.” Manke Lucy keek mij strak aan en zag. dat ik de waarheid sprak. Zon der een woord meer, keerde zij zich om en sloeg de richting in naar Cobb’s Hole. BINNENLAND. De zilveren bruiloft van de Koningin en den Prins. Bij do aanbieding van liet hulde blijk van de officieren der Nederland- scho land'mnhnt, <ie reslerVD-oIllicieren daaronder begrepen, op 17 bebruari j.l. heeft de Koningin den voorzitter der commissie, liiiteaiant-generaal Mul ler Massis. opgedragen, aan alle deel- nemera Iloogstdemzelver oprechten dank en dien van den Prinp der Nederlan den te betuigen voor het aangeboden .-4iilderij. H. M. en de Prins hebben ■iscowel met het onderwerp als met de uitvoering van het kunstwerk hun in genomenheid! betuigd. i Luitenant-generaal De commissie van onderzoek’ uit het Hon- gaarsche Parlement heeft haar onderzoek inzake de bankbiljettenvervalsching beëin- ’digd. De meerderheid besloot e?n uivoerig rapport aan de Nationale Vergadering voor te leggen. Zy stelt vast’'dat de regeering geen politieke verantwoordelijkheid treft en '3<^t de zaak slechts crimineele beteekenis Shfeeft. iftj De oppositie heeft drie Afzonderlijke rap- Sporten samengesteld, n.l. in de eerste plaats «Kan Vaszonyi waarin de regeering verant- Iwoordelyk woaxlf gestelds in detweede t plaats van den afgevaardigde Farkas, Jin gezegd wordt, dat het onderzoek niet vol ledig is waardoor het ónmogelijk is de verr antwoordelykheid vast te stellen en ten derde van Rassay, waarin verklaard wordt, dat de regeering crimineel niet schuldig is, doch wegens verschillende verzuimen wel in politiek opzicht. Het Parlement zal vandaag met de be handeling van de rapporten een aanvang maken. Dé opvatting van de Fransche politieau toriteiten, dat P10^ Messaros de inteliectu- eele leider van de geheele nffajre is, begint steeds meer instemming te vinden. Hij zou Windisch-Giiiz imet de aniiere betrokkenen tesamen gebracht hebben. In het rapport der meerderheid uit de parlementaire enquetecówwlissle inzake de bankbiljettenv&rvalschin.g'WOYtlt aan de Ka mer het voorstel gedaan de conclusies der commissie goed te keuren bn het onderzoek als gesloten te beschouwen. De commissie, zoo wordt verklaart!, heeft vastgesteld, dat noch de regeering noch eenig parlements lid iets uitstaande heeft <nm h^t denkbeeld de schuldigen te ‘beschermen, dat de minis terpresident en de regeering alles hebben gedaan om de zaak op te helderen en dat in het verzamelde materiaal geen enkele aan wijzing is gevonden, waaruit de politieke verantwoordelijkheid van eenig lid der re- geening zou kunnen blijken. „Wacht riep U. ,,lk verwacht tij ding vast niijuheer Frainklin. tegen mor gen. Geef mij uw brief ik zal hem over de post verzenden. Manke Lucy leunde op haar kruk en keek over haar schouder naar mij ,,lk moet het schrijven aan hem zelf ter hand stellen si.yraik zij, „en ni’et door tuwschenkomBt van een ander. ..Zal ik hejni schrijven?” vroeg ik, ,,en hem inededeelen, wat gij gezegd hebt?” ..Mirijf hem, dat ik? een hekel heb aan hem. dan zult gij de waarheid zeggen. ...kr, ja. ai,, u:; 60, - Dit gezegd hebbend, schudde hij mij tój de hand en, begaf zich naar het rijtuigje. Ik volgde hem de trap af. Het was droevig hem zoo hei oude huis te zien verlaten, waar hij de ge. Iiikigste jaren van zijn leven gesle ten had. Penelope kwam schreiende aangeloope«i, om hem vaarwel te zeg gen. Eenige van de vrouwelijke be- memden gluurden om den hoek, om “em na te kijken. Hij was iemand, van wien iedereen hield. Op het laatste oogenblik vroeg ik aew, waar hij heen dacht te gaan H»i trok zich den hoed diep over de oogen. -.Dat weet ik zelf niet”, antwoord- hli- .,en het komt er niet op aan ook.” óGod zegene u, waar gij u moogt bevinden”, was allee, wat ik hem na Kon roepen, terwijl hij uit het gericht 441 276 30 34

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1