rud ders EN! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN JCITEIT reclame wil el van adverhmHMe, dere redenen advw’ ft te plaatsen in één dagbladen of t|jd- kan dit, zonder dat iaar iata meer kotf bladen rechtsreek., rkeljjkst doen dMr n ons Advertentie- arkt 81lf Gouda, dat opgaaf rtoodig heeft, een advertentie be- r meerdere bladen, i worden gaan, •trekt. ii II lMAK ZOON GOUDA No. 16090 Dinsdag 2 Maart 1920 85»Jaargang NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen letten I FEUILLETON. lustris Milt11- DEN HAAG Drogisten. irtikelen I! DE MAANSTEEN, ssss G BERGAMBACHT, BERKENWOUDË, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, □Eleken fie, neerslachiifh^^' nden, hypochoQ^r*8’ atis brochure ïtijsii del ai het En- 5 a 10 BUITEM.ANDSCH NIEUWS. au 1H .00. ik HOOFDSTUK II. ontving mij n»et haar gewone «tere als Sir John en mevrouw V e- harden (Wordt vervolgd). LEN NEEMT U U GEVOELT U Prijs nooit uw eigen werk, maar laat uw werk u prijzen. De aandacht wordt ook nog- in het bijzon der gevestigd op twee redevoeringen die zich allebei tegen de Fransche voornemens uitspreken. Ten eerste heeft Macdonald te Carnarvon het woord gevoerd en bij deze Mets mijn de verzekering SCHIEDAM I „Ons Genoegen” N, Westhaven 66 •zer eeuw. •I. behandeling. EGD, DAT HET KKELEN KAN RVING’S GIST- 1XIMUM AAN 16 GIST EN IKEND IN DE O 15 15 4 uur Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. I 'fvistje* HUIDZIBKTt* delijke lieftalligheid. Het duurde te- iets niet in orde van tijd) tot tijd volgende 5 Minuten in van dankbare EN. maanden tijd in t ontegenzegge- Chamberlain heeft zich gisteren in een bijeenkomst van de commissie voor den Vol kenbond uit het parlement nog eens ver klaard tegen het denkbeeld, dat een staat, welke ook, tot den Volkenbondsraad zou worden toegelaten om een tegenwicht tegen Duitschland te vormen maar hij hield vol, dat er goede argumenten zijn om het aan tal permanente leden uit te breidep gezien het feit, dat het krachtens de overeenkomst van Locarno mogelijk is dat Duitschland en alle tegenwoordige permanente leden behal ve Japan beschouwd worden als betrokken partijen, die derhalve niet kunnen stemmen indien een conflict, als bedoeld bij het ver drag van Locarno voor den Raad kwam. (Zinspelend op Polen bracht Chamberlain warme hulde aan de houding van Skrzyns- ki te Locarno en aan den moed en de .ge matigdheid Van zijn rede, een staatsman waardig, die hij de vorige week hield. Sprekende over den huidigen toestand uit te Qiamberlain de hoop, dat men tot vol ledige overeenstemming zal komen door middel van voorloopige besprekingen te Ge nève evenals te Locarno met de Duitsche gedelegeerden. De kwestie over de Raadszetels van den Volkenbondsraad en de instructie die de Britsche afgevaardigden Chamberlain en Cecil voor hun reis naar Genève zullen krij gen heeft nog steeds de meeste belangstel ling. In goed ingelichte kringen in Londen blijft men vasthouden aan de meening dat sinds Zaterdag eenige ontspanning is inge treden, dooi dat de staatslieden, die zich te- gen de toelating van Polen verzetten, thans 'minder gekant zijn tegen den eisch van Spanje, terwijl ook de Lagerhuis-leden on derscheid maken tusschen het geval van Polen en dat van Spanje. Men doet al het mogelijke om tot een vergelijk te komen en ofschoon het kabinet de instructies voor Chamberlain en Cecil in groote trekken zal vaststellen, wil men dezen gedelegeerden toch een zekere vrijheid laten om de moge lijkheid te Genève tot een compromis te ko men open te laten. Men verwacht zeer veel van de niet-officieele besprekingen der ver tegenwoordigers van Engeland, Frankrijk en Duitschland, die Zondag te Genève wor den gehouden en men herinnert er aan, dat er voor de bijeenkomst te Locamo ook we- derzijdsch wantrouwen bestond, dat bij het persoonlijk contact is verdwenen. Aan de mogelijkheid, dat Duitschland zijn verzoek tot toelating zou terugtrekken wondt geen geloof gehecht. •t tot d. oudste, de finantieol Mij en. 449 15 DUITSCHLAND. De rechter-misdadiger Jürgens. Herziening van processen gevraagd. De.communistische fractie heeft gisteren (ilHIMHE COURANT. V erinder vrie-n- ech dat er Mijn tante wterp onrustigen blik in den Pruisischen Landdag een voorstel in gediend, waarin de Pruisische regeering, met het oog op de arrestatie van den rech ter van instructie dr. Jürgens, wordt ver zocht er bij de regeering op aan te dringen, dat alle processen van het Staatsgerechts- hof tot bescherming der Republiek, waaraan Jürgens heeft medegewérkt, aan een rivisie onderworpen zouden worden. Een groot aantal personen immers zijn door toedoen van Jürgens, die achteraf zelf een misdadi ger van de ergste soort blijkt te zijn, in het tuchthuis gekomen. Reeds gedurende den oorlog werd Jür gens, die destijds kapitein-chef der spion- nageafdeeling van het opperbevel was, van tal van ernstig® misdrijven, bedrog, vry- heidsberooving, etc. beschuldigd. Volgens de Berlijnsche bladen is Jürgens met zijn vrouw naar Stargard overgebracht en in het huis van bewaring opgesloten. Wat heb Ik er bij verloren? dan misschien een weinig van gezondheid. Maar diat 'beschouwt wet niet als eigendom. Indien ik mijn zin had gedaan, zou ik hel voorval voor mij zelt hebben gehouden ik heb een hek ei aan al die opschud ding en die openbaarhei 1. Doch m jn- heer Luiker heelt alles publiek ge maakt, en zoo ben ik het onderwerp geworden 'van een menigte artikelen De betooging der Parysche winkeliegs. De groote protestbetooging, welke een groep Parijsche levensmiddelenzaken op touw had gezet tegen de nieuwe belasting wetten, is vrijwel mislukt. Allereerst was men het niet eens gewor den over den datum der betooging. Terwijl de Confédération Générale du Petit et Moyen Commerce en die der Petite et Moyenne Industrie de betooging-op Vrijdag hadden gesteld, hebben de Federation des Commerqants Détaillants en het Comité Général d’alimentation parisienne den 3en Maart als datum gekozen. Met het gevolg dat de betooging eenigszins versnipperd was. Volgens de afspraak waren inderdaad een groot aantal magazijnen Vrijdagmiddag van drie tot vijf gesloten ,maar lang niet alle, terwjjl de monster-meeting in Magic-City rumoerig was. Toen de vöbrzitter van de Confédération Générale het spreekgestoelte beklom, deden een honderdtal betoogers een aanval- op het podium, dat stormenderhand veroverd werd. Er werd na veel ruzie een resolutie aangenomen. Een poging om na afloop der vergadering op straat te betoogen, mislukte geheel. VEREENIGDE STATEN. Het bacchanaal. Champagne of limonade? De New Yorksfihe fijnproevers hebben weer wat om aan te smullen: het baccha naal, dat zich heeft ontwikkeld uit het par tijtje, dat de schouwburgdirecteur Earl Car roll ter gelegenheid van zijn verjaardag en ter eere van gravin Cathcart heeft aange richt. Dit partijtje heeft plaats gehad vet ten huize van den schouwburgdirecteur, doch, na de gebruikelijke Maandagsche voor stelling, in den schouwburg, op het tooneel, waar de driehonderd gasten aanzaten. Car roll Kloet het voorkomen, alsof het bij dit feestje onnoozel-onschuklig is toegegaan, allicht zal men geneigd zijn ’n beetje onge- loovig ’t hoofd te schudden. Het; hoogtepunt van het bacchanaal zou zijn geweest: de verschijning op het tooneel van een bad kuip met champagne, waarin een tot elfje Verheven koormeisje spelemeide, dat twin tig minuten lang de champagneglazen der gasten geregeld vulde. Carroll bezweert, dat er hier alleen maar sprake was van eenige dartele uitbundigheid en dat de champagne niet anders was dan onschuldige limonade. De politie stelt voor alle zeker heid toch maar een streng onderzoek in. Lady Cathcart, die het geval begrijpelijk rogal pijnlijk vindt, nu zij als „onzedelijk element” gebrandmerkt haar recht moet verdedigen om tot de Ver. Staten te worden toegelaten, verklaart, dat totdat zij het feest verliet al kort na drieën, en niet om half vijf, zooals wordt gezegd zelfs een geestelijke met zijn vrouw het had kun nen bijwonen, zoo netjes ging het er toe. Dat het geval in New York sensatie heeft verwekt, is intusschen duidelijk. 64) Dinsdag daaraanvolgende, was stipt op den tijd voor ’t lunchen. Wan- heer ik mijn aanteekeningen raadpleeg ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkrin*): 1—5 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1—5 regels 1 Rfi, elke regel meer ƒ0.80. Advertentie» in het Zaterdagnummer 28 bijslag op den prijs. JJefdadigheida-advertentiën de helft van den pr^s. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels ƒ2.06, elke regel meer ƒ0.60. Op le voorpagina 50 hooger. Gewone adveitentién en ingezonden mededelingen bjj contract tot leer gereduceer den pr|js. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden doer tusschenkomst van soiled. Hoelrhan- iren, Advertentiebureau! en onze Agente* en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. dat zulk cc.- pcrccon *1® het kind is- van zulke begaafde rindler. Bij deze gelegenheid! stelde zij mi] ni©t alleen teleurzij ergerde mij rails. Zij legde in taal èn manieren gebrek aan vormen aan den dag, «at bedroevend was om aan te zien. ENGELAND. Belasting op het wedden. Er is al geruimen tijd sprake van heffen eener belasting op het wecklen bij courses en wedstrijden dn Engeland. En kele ministers hebben er zich echter steeds tegen verzet om redenen van zedeljjken aard: zij zijn van meening, dat de staat geen voordeel mag trekken uit wat religie en zedelijkheid verbieden. Anderen meenen, dat de belasting zeer moeilijk zal te heffen zijn en wel nooit veel zal opbrengen. Om dit laatste argument te weerleggen, heeft Ghurchill nu een onderzoek laten instellen naar de mogelijke opbrengst van zulk een belasting. Het rapport over de quaestie is thans verschenen en Jcótielu<leert tot een be drag van ten minste 10 12 millioen p. st. De heffing er van zou makkelijk gemaakt worden door de jnvoering van den totali- sator op de voornaamste coursevelden. Met den totalisator, die mechanisch werkt, worden alle inzetten vereenigrf en verdeeld tusschen wie op het goede paard of de ge lukkige ploeg gewed heeft. Wanneer een outsider eerst aankomt, krijgt men bij dit systeem prachtige winsten. Onlangs is nog bericht gekomen uit Engelsch-Indiië, waar iemand bij dit systeem met 13 sh. niet min der dan 1140 p. st. gewonnen had. BELG1E. Nieuwe relletjes te Leuven. T^ Leuven, waaj- sedert het fascistisch relletje van Dinsdag de betrekkingen tus schen de Vlaamsche democratische en Waal sche fascistische studenten zeer gespannen is, is het dus weer tot een botsing gekomen, gelijk een B .T. A.-telegram in het Ochtend blad van Zondag reeds meldde. Een 300-tal Vlaamsche studenten, die zich op het grond gebied van de voorstad Heverlee hadden verzameld om voor de gevangenis, waar dr» Borms opgesloten- zit, voor amnestie te be toogen, werd handgemeen met een groep Walen, franskiljons en vreemdelingen. Een Italiaansche student liep daarbij vrij zware ter niet lang, of ik merkte, iets niet in orde was. van tijd) tot tijd een °P haar dechter. Ik kan Racihel nooit iianzien, zonder mij te verwonderen, een onbet eek enend persoon- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2^5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zfln dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Tel. Int. 82: Redactie, Tel. 83. in de nieuwsbladen, tot verveling van alle lieve leaeressein, van m.jn zelven niet het minst. Ik hoop maar, dat he»i spoedig uit moge zijn.. En hoe is het met onze lieve Kachel Stelt zij nog altijd belang in de vermakelijkheden van Londen Dat doet mij genoegen. Juffrouw Cladk, ik heb al uwe toege vendheid ncodig. Ik ben zeer ten ach teren met mijn bestuurswerk en met mijn bezoeken aan onze waarde da mes. De volgende week echter hoop ik een vergadering bij te wonen. Hoe staat het jnet onze voonni’z-chtoè*’ ’/4 ■^n er nog veel kleeren in?’ De heme'sche lieftalligheid van zijn rlimlaich was onwederstaanbaar. Zijn volle, diepe stem verleende een nieu we bekoorlijkheid aan de belangrijke zaak, waarover hij inl.cbtingen had gevraagd. Ik wilde juist een gepast antwoord geven, toen de deur open ging en juffrouw Verinder binnentrad. Zij ging op miinheer Oolfref’. toe veel te haasfg voor een dame Heur verwondingen op en moest ter verpleging in de kliniek worden opgenomen. Later wer den by een gevecht in de Naamsche straat, waarbij ook revolverschoten gelost zijn, nog een tiental studenten gekwetst. De burge meester van Heverlee heeft nu dezelfde maatregelen getroffen als zyn collega te Leuven en alle samenscholingen van meer dan vijf personen verboden terwyl hy ook de plaatselijke politie met gendarmerie heeft laten versterken. De prijs der couranten verhoogd. In velband met de stygdng der papier- pryzen, de verhooging der telefoon- en te- legraaftarieven en de gedwongen stortin gen voor, het pensioen van het personeel, hebben, de directies van de groote Belgische bladen de noodzakelijkheid van het brengen van den verkoopprijs dezer bladen, van 20 op 25 centimes per exemplaar, in overwe ging genomen. Reeds kondigt Le Peuple het socialistisch hoofdorgaan aan, dat het zich gedwongen ziet deze verhooging, met in gang van 15 dezer toe te passen terwijl ver wacht wordt, dat Je andere Brusselsche kranten binnen afzienbaren tyd dit voor beeld zullen moeten volgen. FRANKRIJK. Ex-keizerin Zita te Parijs. De verkoop der Oostenrijksche Kroonjuweelen. Ex-keizerin Zita van Oostenrijk, die naar men weet, sedert haar verbanning in Lo- quito, in Spanje, verblijf houdt, is eergiste ren 24 uur m Parijs geweest. Zij kwam uit Apgelès in de Pyreneën, waar zy voor en kele weken vertoeft. Het doel van haar bezoek was het ver strekken van inlichtingen a» den rechter van instructie Gard naar aanleiding van de klacht, welke zij reeds eenige jaren geleden indiende tegen eenige Parijsche juweliers, die destijds, naar zij beweert, op onrecht matige wijze en tegen veel te lage prjjzen een gedeelte der Oostenryksche Kroonju weelen zouden hebben gekocht. De verkoop dezer juweelen heeft reeds vroeger tot een gerechtelijke vervolging ge leid tegen baron Karl Steiner, hofmaar schalk van wijlen ex-keizer Karei, die in 1921 en 1922, vóór en na den dood des Kei zers, by den verkoop betrokken was. De liofmaarschalk werd echter van rechtsver volging ontslagen. Tegenover den rechter van instructie heeft ex-keizerin Zita nu verklaard dat de juweelen zonder haar toestemming tegen veel te lagen prjjs zyn verkocht en dat zij niets van de opbrengst heeft ontvangen. Ook de Parijsche juweliers zijn gehoord; zij verzekerden geheel te goeder trouw de sieraden te hebben gekocht; de bemiddelaar wist destyds overtuigend aan te toonen dat hy tot de transactie gemachtigd was. De vergunning der ex-keizerin om in Pa rijs te verblijven, loop over zes maanden, daar zij nog eenige malen moet worden ge hóórd. - huid-epecialiteii hoeft re lekt tegen Eczema on and» yonderbaarlijke oplos»)» oij de allereerste toepaïtó ucht van verlichtingshkJ ivoudigmiraculeus.Vernrirt leesmiddel te probeeron. U t ons nog voor deion rui f. D.D.D. tn, if, h O« strijd om de Raadszetels. Minister Doumer naar Londen. gelegenheid verklaard, dat hij buitengewoon verontrust was door den toestand. De oud- Labour-premier kon zich geen ongelukkiger diplomatieke manoeuvre voorstellen dan wanneer Groot-Brittannië zou hebben ge speeld met de gedachte, dat tegelijk met Dutschland twee of drie andere staten vas te zetels in den Volkenbondsraad zouden krijgen. Op.het oogenblik. dat een dengelijk voorstel werd gedaan, had Groot-Brttannië op staanden voet eer duidelijk neen moeten zeggen. Macdonald vreesde, dat er reeds zooveel schade was aangericht, dat deze, zelfs wanneer de Britsche opvatting in Ge nève de overhand kreeg:, niet dadelijk weer hersteld zou kunnen worden. De andere rede heeft de Chineesche gezant Zaterdagavond te Londen voor de persclub uitgesproken. Hierby verklaarde hy van zijn regeering opdracht te hebben gekregen de aanspraak van China op een permanen ten raadszetel te laten gelden. Slechts wan neer de Volkenbond er zich toe .beperkt geen andere staten dan Duitschland in den Raad op te nemen, zou de Chineesche regeering haar aanspraak weer laten varen. Niette min stelde de Chineesche regeering tevens de voorwaarde, dat bij de eerstvolgende ver kiezing van niet-permanente leden behoor lijk rekening moest worden gehouden met China’s positie. Men beschouwt, naar de correspondent der Kölnische Zeitung te Londen seint, te dier stede China’s verlangen naar een zetel als van beteekenis, omdat het stellig in- druischt tegen de wenschen van Japan en dit land ertoe zou kunnen brengen even eens te stemmen tegen elke vermeerdering van het aantal vaste raadszetels. Ten slotte wordt nog een opmerking van de conservatieve Observer vermeld, die ver klaart, dat de overeenkomsten van Locarno een definitief karakter dragen, waaraan niet opnieuw kan worden getornd. Zoolang zjj van kracht zijn, is de toestemming van Duitschland tot eenigerlei wijziging van den Volkenbond evenzeer noodig als cfie van elk ander lid van den Volkenbondsraad: „Duitschland is moreel een lid van den Bond sinds het zijn handteekening onder de ver dragen van Locamo heeft geplaatst en ze heeft geratificeerd.” Verwacht wordt, dat de Fransche minis ter van financiën Doumer de volgende week naar Londen zal komen om de onderhande- lingen met den kanselier der schatkist Win ston Churchill nopens de Fransche oorlogs- schuld aan Groot-Brittannië te hervatten. blljkjt dit een gemengde dag geweest te zijner viei voor, dat te betreu ren was, doch ook veel, waarvoor ik dankbaar moest zijn. Tante Zij was luidruchtig zonder aanleiding en gedroeg zich aan tafel op alles be halve fatsoenlijke wijze. Na den maal tijd aaide mijn tante: „Denk aan het geen de dok let u gezegd heeft, Ka chel gij moet een boek nemen en tot rust zien te komen na den eten. „Ik ga naar de leeskamer, moeder antwoordde zij. „Maar als Godfrey komt, laat mij dan roepen. Ik ver lang erg oni meer nieuws te hooren omtrent zijn avontuur in Northumber land! Street, l’oen wij alleen waren, vertelde mijn tante mij de heele ge schiedenis van den Indnsohen diamant, welke ik tot mijn blijdschap niet be hoef te herhalen. „Wat Rachel betreft”, zoo vervolgde zij, „wij doen ons best om1 haar af leiding te versehaffen. Doch dit vreem de voorval met Godfrey gebeurt al op een heel ongelegen tijd. Rachel is on gedurig en opgewonden, sedert zij het gehoord heeft. Zij heeft zoolang bij mij aangehouden, tot ik mijn neef ge schreven heb. hier te komen. Zij stelt zelfs niet weinig belang in dien an deren persoon, dien men heeft aange vallen Luker, of hoe rijn naam ook moge rijn.” „Uw kennis van de wereld is groo- ter dan de mijne, lieve tante”, waag de ik het tusschen beide te brengen-; „doch er moet zeker een reden zijn voor Rachel’s buitengewoon gedrag. Zij heeft een geheim voor u en alle Ga naar mijn dochter en z~ mijnheer Ablewhite er is”, zei tante tot den knecht. Beiden vroegen wij met belangstel ling naar de gezondheid van den be zoeker. Met onvergeiliikieil ijken tact wist hij ons beiden tegelijkertijd ie antwoorden. „Wat heb ik gedaan”, riep hij ge heel ontroerd uit. „om zooveet sym pathie te v)irdijemen iBeste tante, waarde juffrouw Clack, men heeft mij alleen maar voor iemand anders aan- gerien. Ik ben alleen maar bijna! geworgd; men heeft mij alleen maar op mijn rug geworpen op een zeer dun tapijt, dat een buitengewoon harden vloer bedekte. Bedenk eens, hoeveel erger het kon geweest rijn- Men had mij kunnen i berooven, vermoorden zelfs. haar zat alles behalve netjes en haar gericht was onfatsoenlijk hoog ge kleurd.. „Ik ben blij, u te zien, Godfrey' zeide rij. zich tot hem wendende met de ongegeneerdheid), waarmee de ééne jonge man den ander aanspreekt. „Ik wilde, dat gij mijnheer Luker mede had gebracht. Gij en hij rijt op dit oogenblik de meest besproken perso nen in loonden. Vertel mij eens gauw de heele geschiedenis. Ik weet, dat de dagbladen er iets uit gelaten heb ben”. Zelfs mijnheer Godfrey is niet geheel vrij van de menschelijke onvol komenheden, welke wij allen van on zen eersten vader hebben overgeërfd. Het ergerde mij. ik beken het, hem juffrouw Rachel’s hand in de zijne te zien nemen en met innigheid1 te druk ken. Het was als een aanmoediging voor haar loszinnige manier van spre ken,. „Liefste Rachel”, sprak hij o>pdien toon, welke mij altijd zoo aandeed de dagbladen hebben u alles verteld en veel beter dan ik het kan doen.” „Godfrey meent, dat wij te veel ge wag maken van deze zaak”, merkte tante aan. ..Hij heeft juist rijn wensch te kennen gegeven, dat wij er niet meer over zouden spreken.” „Waarom Franksnstreat ’J 11« 11 zeg, dat “i mijn overigen, is er misschien in deze laat ste gebeurtenis niet 'iels, hetwelk dreigt dat geheim aan den dag te brengen Ik begrijp u niet”, antwoordde mijn tante. „Hoe zouden jpijnheer Lu ker of mijn neet daartoe iets kunnen bijbrengen Y” Zij had nog nauwelijks deze woor den gesproken, of een bediende oipen- de del deur en kondigde mijnheer Godfrey, Ablewhite aan.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1